Wszystkie prezentowane informacje są wyłącznie spostrzeżeniami autora i nie mogą być wiązane z konkretną sytuacją jakiejkolwiek instytucji finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie prezentowane informacje są wyłącznie spostrzeżeniami autora i nie mogą być wiązane z konkretną sytuacją jakiejkolwiek instytucji finansowej"

Transkrypt

1 RYNEK PIENIĘŻNY W CZASACH KRYZYSU FINANSOWEGO KRAKÓW 06/05/09 Julian Wasik Dealer Rynku Pieniężnego ACI DIPLOMA ACI OPERATIONS ACI DEALER PRMIA, Professional Risk Manager AIMS Certified Islamic Banker Wszystkie prezentowane informacje są wyłącznie spostrzeżeniami autora i nie mogą być wiązane z konkretną sytuacją jakiejkolwiek instytucji finansowej

2 Działalność skarbowa banku podstawy Rynek pieniężny, główne zadania SPIS TREŚCI Kryzys bankowy, zmiany w strukturach aktywów banków 7-9 Krótkoterminowa płynność banków w PLN Płynność banków strefy EURO w walucie EUR 16 Działania ECB wspomagające płynność w walutach obcych 17 Działania NBP wspomagające płynnośc w walutach obcych 18 Podsumowanie co można zmienić

3 Dowolna transakcja zawarta w banku ulega agregacji według klasyfikacji produktowych. W wyniku wewnętrznych procesów następuje dezagregacja ryzyk wynikających z zawartej transakcji oraz transfer ryzyk do jednostek nimi zarządzającymi. Ryzyko płynności Ryzyko stopy procentowe Ryzyko walutowe Inne ryzyka rynkowe np. zmian cen surowców DZIAŁALNOŚĆ SKARBOWA BANKU PODSTAWYI Ryzyko krótkoterminowe Ryzyko długoterminowe Ryzyko liniowe Ryzyko nieliniowe 3

4 Sekcja rynków pieniężnych Departament Skarbu, jednostki główne (bez jednostek wsparcia i jednostek nadzorujących) Sekcja krótkiej lub sekcja długiej stopy procentowej Sekcja rynków FX Sekcja rynków surowcowych DZIAŁALNOŚĆ SKARBOWA BANKU PODSTAWY II Ryzyko krótkoterminowe Ryzyko długoterminowe Ryzyko liniowe Ryzyko nieliniowe 4

5 Zawieranie transakcji FX- SWAP oraz transakcji lokacyjnych, transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej Uczestnictwo w przetargach bonów skarbowych (MIFIN) oraz bonów pieniężnych (NBP) Ciągły kontakt z brokerami rynku pieniężnego oraz z innymi uczestnikami rynku Zarządzanie płynnością banku w PLN oraz walutach obcych wynikających z przepływów finansowych w banku position keeping Uczestnictwo w fixingach WIBOR oraz POLONIA Kwotowanie cen dealerom sales oraz innym sekcjom międzybankowym(obligacji, rynek spot, rynek opcji) Utrzymywanie rezerwy obowiązkowej w PLN Estymacja zagregowanych przyszłych przepływów pieniężnych banku, podejmowanie działań minimalizujących ryzyko płynności Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej powstałym w wyniku codziennej działalności RYNEK PIENIĘŻNY GŁÓWNE ZADANIA I Konsultacje z ryzykiem kredytowym w zakresie limitów kredytowych oraz potrzeb limitowych departamentu skarbu Konsultacje z ryzykiem rynkowym w zakresie limitów ryzyka rynkowego oraz potrzeb limitowych departamentu skarbu Komentarze, analizy, rekomendacje wewnętrzne, codzienne raporty wyniku i raporty ryzyk 5

6 Płynność banku, zarządzanie płynnością Transakcje depozytowe oraz lokacyjne Transakcje FX-SWAP (wymiana walut na termin <=2 lat) Transakcje BASIS-SWAP (wymiana walut na termin >=1 rok) Instrumenty finansowe o krótkim terminie zapadalności (bony skarbowe) Instrumenty otwartego rynku, OMO NBP Ryzyko stopy procentowej, zarządzanie ryzykiem stopy procentowej Transakcje OIS (overnight indexed swap) Transakcje FRA, (forward rate agreements) Transakcje IRS, (interest rate swaps) Dochodowość Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i walutowym RYNEK PIENIĘŻNY GŁÓWNE ZADANIA II Płynność banku, baza kapitałowa banku 6

7 Sierpień 2007 Etap ciągły Kryzys na rynku amerykańskich nieruchomości wywołany niskimi stopami procentowymi w przeszłości oraz deregulacją działalności firm inwestycyjnych, sierpień 2007 Wzrost ryzyka kredytowego, a następnie ryzyka rynkowego w kontaktach z bankami amerykańskimi oraz londyńskimi Default Lehman Brothers, wrzesień 2008 Gwałtowny wzrost ryzyka kredytowego oraz ryzyka rynkowego na rynku międzybankowym Upłynnianie aktywów inwestorów zagranicznych, Wrzesień 2008 Ryzyko płynności najważniejsze IV kwartał 2008 Odreagowanie Odpływ kapitałów z krajów emerging markets, odpływ walut z rynków lokalnych, IV kwartał 2008 Niechęć do przedłużania, rolowania istniejących należności zagranicznych instytucji finansowych do banków krajów emerging markets (np. 5 letnia pożyczka EUR, versus lokata PLN). Nowa rzeczywistość prowadzenia biznesu Konieczność przeszacowania długoterminowych strategii Zmiana profilów dochodowości Poszukiwanie źródeł finansowania KRYZYS BANKOWY, ZMIANY W STRUKTURACH AKTYWÓW BANKÓW I 7

8 Aktywa Aktywa finansowe, kredyty, portfele papierów wartościowych Aktywa niefinansowe, np. rzeczowe aktywa trwałe Pasywa Zobowiązania finansowe do klientów, banków, NBP Baza kapitałowa Aktywa Pasywa Zobowiązania finansowe do klientów, banków, NBP KRYZYS BANKOWY, ZMIANY W STRUKTURACH AKTYWÓW BANKÓW II 8

9 Zaufanie Preferencja płynności Aktywa denominowane w walutach obcych Wymogi kapitałowe Spadek zaufania pomiędzy uczestnikami rynku Rewizja, problem z wyznaczeniem wartości godziwej posiadanych, lewarowanych aktywów Odwrót kapitałów zagranicznych z rejonów emerging markets celem upłynnienia posiadanych aktywów w obawie przed rosnącym ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem płynności Samospełniająca się przepowiednia Osłabnięcie walut emerging markets, przy aktywach denominowanych w głównych walutach obcych (CHF, USD, EUR) Nawet przy braku dynamicznej akcji kredytowej, nastąpił po przeliczeniu na waluty krajowe wzrost wartości aktywów denominowanych w walutach obcych Jednocześnie w wyniku odpisów z tytułu instrumentów finansowych uszczupleniu uległa baza kapitałowa Spadek współczynników wypłacalności wielu banków w regionie w okolice lub poniżej 8% (BAZYLEA II) KRYZYS BANKOWY, ZMIANY W STRUKTURACH AKTYWÓW BANKÓW III 9

10 Stan na rachunkach banków w NBP 23/04/09 Wyniki przetargu bonów pieniężnych 24/04/09 Przetarg bonów pieniężnych NBP, piątek 24/04/09 10:45 12:00 Niedopłynność systemu??? Nadpłynność systemu??? KRÓTKOTERMINOWA PŁYNNOŚĆ BANKÓW W PLNI 10

11 1. Stan na rachunkach banków w NBP 23,4 Stan na depozycie banków w NBP (lokata O/N w NBP) 0,8 Zapadające 7-dniowe bony pieniężne 16,2 Nowa emisja bonów pieniężnych -19,5 Szacowany średni stan na rachunkach banków w NBP do kolejnej emisji bonów pieniężnych Szacowany średni stan na rachunkach banków w NBP do kolejnej emisji bonów pieniężnych Średni stan na rachunkach potrzebny do krótkoterminowej równowagi na rynku pieniężnym 20,9 20,9-19,5 2. Krótkoterminowa płynność/nadpłynność 1,4 Stan na rachunkach banków w NBP 23,4 Stan na depozycie banków w NBP (lokata O/N w NBP) 0,8 Zapadające 7-dniowe bony pieniężne 16,2 Rezerwa obowiązkowa w okresie -22,6 3. Rzeczywista kwota do dyspozycji banków (ponad rezerwę obowiązkową) 17,8 KRÓTKOTERMINOWA PŁYNNOŚĆ BANKÓW W PLNII Rzeczywista kwota do dyspozycji banków (ponad rezerwę obowiązkową) 17,8 Suma środków z transakcji REPO NBP (pożyczonych przez banki od NBP, pod zastaw papierów -14,9 4. Miara autonomicznej płynności sektora 2,9 Dane w mld PLN, stan na 24/4/09 11

12 Wzrosrt ryzyka kredytowego w systemie spowodował spadek obrotów na POLONII a wzrost obrotu w transakcjach REPO/SBB Ciągłe utrzymywanie się krótkoterminowej nadpłynności powoduje utrzymywanie się krótkiego końca krzywej poniżej stawki referencyjnej Wartość obrotów POLONIA (w mln PLN) KRÓTKOTERMINOWA PŁYNNOŚĆ BANKÓW W PLN III 12

13 Kontrowersje wśród ekonomistów i analityków, powoduje kwestia popytu na bony pienieżne Wyniki przetargu bonów pieniężnych 24/04/09 W przypadku niskiej, ograniczonej podaży bonów pieniężnych w sytuacji gdy jest ona niższa niż szacowany popyt, chcąc ulokować w bonach 3 mld PLN, należy złożyć w NBP chęć nabycia np. 3,5 lub 5 mld PLN, ze względu na redukcje pro-rata. W przypadku ograniczonej podaży bonów pienieżnych, na przetargu można nabyć mniej bonów piniężnych niż się w rzeczywistości potrzebuje, lub więcej KRÓTKOTERMINOWA PŁYNNOŚĆ BANKÓW PLN IV 13

14 Często widoczne są postulaty mające na celu obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej z obecnych 3,5% Stan na rachunkach banków w NBP 23/04/09 Obniżenie rezerwy obowiązkowej o każde 0,5 pkt procentowego powoduje wzrost krótkoterminowej płynności w sektorze o ~3,2 mld PLN. Obniżenie stawki rezerwy obowiązkowej musi przebiegać w małych krokach maks. 0,5 pkt. KRÓTKOTERMINOWA PŁYNNOŚĆ BANKÓW PLN V 14

15 Preferencja płynności strukturalnej Ryzyko refinansowania Ryzyko kredytowe Wzmożone akcje depozytowe wśród klientów detalicznych oraz korporacyjnych Znaczne różnice pomiędzy stawkami płaconymi klientom a stawkami rentowności papierów skarbowych Problem znaczenia pieniądza Konieczność zmiany oceny oraz zmiany kryteriów dochodowości oferowanych produktów kryteria opłacalności Zwiększona kontrola sekcji rynków pieniężnych nad innymi jednostkami inwestycyjnymi banków w zakresie możliwości finansowania pozycji danych jednostek Problem rzadkości pieniądza Zbyt gwałtowny wzrost awersji do ryzyka w jednostkach banków odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem kredytowym, blokowanie limitów kredytowych Zarządzanie ryzykiem a unikanie ryzyka nieprzemyślane decyzje zwiększające ryzyko płynności oraz ryzyko refinansowania Centralizacja procesu w procesie przyznawania limitów kredytowych PODSUMOWANIE KRÓTKOTERMINOWA PŁYNNOŚĆ BANKÓW PLN- Ryzyko rynkowe i limity rynkowe Brak integracji pomiędzy procesami zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem rynkowym w bankach Niedostosowanie limitów rynkowych przy wzrastających zmiennościach we wszystkich sektorach rynku 15

16 Płynność strefy EURO Trwała niedopłynność przed kryzysem Wzrost operacji zasilających w płynność w okresie kryzysu o ~60% z ~400 mld EUR do ~680 mld EUR Przetrzymywanie na rachunkach w ECB środków przewyższających rezerwę obowiązkową ~220 mld EUR Rynek pieniężny strefy EUR Kumulacja płynności w krótkim terminie ECB pożycza bankom środki na 1W-6M Ze względu na ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe skala zawierania transakcji na terminy >=1M na rynku jest znikoma w stosunku do zaalokowanych środków Środki do dyspozycji banków w strefie EURO, ponad rezerwę obowiązkową Rezerwa obowiązkowa strefy EURO Niezapadłe transakcje zasilające ECB w płynność EUR, 17/04/09 PŁYNNOŚĆ BANKÓW STREFYEURO EURO W WALUCIEEUR 16

17 Płynność w USD 3M transakcja typu Term Auction Facility (TAF), aukcja w ostatni wtorek miesiąca, T+2, zainteresowanie, mld USD, pełna alokacja 1W transakcja typu TAF, aukcja w każdą środę, T+1, zainteresowanie, mld USD, pełna alokacja Transakcje ad-hoc 1M oraz FX- SWAP Płynność w CHF 1W transakcja FX-SWAP, EURCHF, aukcja w każdy poniedziałek, T+1, na ofercie równowartość 25 mld EUR, BID/COVER > 1,5 Niezapadłe transakcje banków strefy EURO w ramach wspomagania płynności banków w USD Niezapadłe transakcje banków strefy EURO w ramach wspomagania płynności banków w CHF 17 OBCYCH DZIAŁANIA ECB WSPOMAGAJĄCE PŁYNNOŚĆ W WALUTACH

18 Płynność w CHF 1W, transakcja FX-SWAP, CHFPLN Aukcja w każdy poniedziałek, T+2 NBP pozyskuje CHF od SNB w FX- SWAP, EURCHF Wykorzystanie mln CHF Wyniki jawne Słabe warunki rynkowe, polityka last resort Płynność w EUR, USD 1W, transakcja FX-SWAP, EURPLN, USDPLN Aukcja w każdy poniedziałek, T+2 Wyniki jawne dla EURPLN, niejawne dla USDPLN Płynność dostarczana z rezerw walutowych NBP Słabe warunki rynkowe, polityka last resort Informacje o operacjach NBP w ramach działań płynności sektora Wynik aukcji FX-SWAP NBP, CHFPLN, 20/04/09 18 OBCYCH DZIAŁANIA NBP WSPOMAGAJĄCE PŁYNNOŚC W WALUTACH

19 Pakiet zaufania NBP Adekwatność kapitałowa Zrezygnowanie z odstraszającej nazwy Pakietu zaufania Włączenie transakcji repo PLN z Pakietu zaufania do Założeń Polityki Pieniężnej NBP do grona instrumentów standardowych, na równi z bonami pieniężnymi Rezygnacja z zasad ograniczających migracje walut obcych pozyskanych od NBP w systemie Modyfikacja harmonogramu standardowych operacji OMO w postaci wprowadzenia poza 7-dniowymi operacjami absorbującymi, 1- dniowych operacji absorbujących Obniżenie rezerwy obowiązkowej w systemie Zmiana zasad zawierania transakcji FX-SWAP z NBP Pierwszym objawem kryzysu bankowego były utrudnienia w zarządzaniu płynnością banków Drugim objawem kryzysu bankowego następnie zwielokrotnionym przez kryzys gospodarczy był wzrost wymogów kapitałowych dla banków oraz spadek współczynników wypłacalności Modyfikacja wag ryzyka ekspozycji do banków Preferencja nadzoru w zakresie zaciągania przez banki zobowiązań podporządkowanych PODSUMOWANIE CO NALEŻY ZMIENIĆ I 19

20 Zarządzanie ryzykiem Konieczność przejścia z procesu unikania ryzyka do zarządzania ryzykiem Określenie przez nadzór kryteriów promujących uczestników systemu za zarządzanie ryzykiem, nie unikanie ryzyka Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności Nowa polityka informacyjna wewnątrz instytucji finansowych zrozumienie zasad zarządzania ryzykiem przez pracowników, odejście od zaawansowanych modeli statystycznych i ekonometrycznych zrozumiałych przez ograniczone grono PODSUMOWANIE CO NALEŻY ZMIENIĆ II Polityka informacyjna Ważenie słów Wielowymiarowa analiza podejmowanych działań oraz publikowanych danych NBP, KNF, MIFIN 20

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce N a r o d o w y B a n k P o l s k i Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Wstęp Co trzy lata Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem 1. Instytucje rynku finansowego Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Rynek finansowy cz. 2 KDPW KNF NBP GPW WGT BondSpot Agencja Ratingowa Fitch 2 1.1 KDPW Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi

V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Maria Gabryś * RESTRUKTURYZACJA BANKÓW KOMERCYJNYCH W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO RESTRUCTURING OF COMMERCIAL BANKS UNDER

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo