Rozwój systemu finansowego w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój systemu finansowego w Polsce"

Transkrypt

1 Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 29 r. 1

2 Ewolucja systemu finansowego (1) Aktywa światowego systemu finansowego bln USD Rynek akcji Papiery dłużne pozostałych sektorów Papiery dłużne sektora publicznego Sektor bankowy Lata Nominalny PKB w bilionach USD Aktywa systemu finansowego do PKB w % Uwaga: niektóre dane nie sumują się ze względu na zaokrąglenia. Źródło: Mapping Global Capital Markets, Fifth Annual Report, McKinsey Global Institute,

3 Ewolucja systemu finansowego (2) Ewolucja systemu finansowego w Polsce w zależności od rozwoju gospodarczego Segmenty sektora finansowego. (w % PKB) ,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 1 Logarytm PKB per capita (w PPP) Sektor bankowy - wartości rzeczywiste w Polsce Rynek akcji Rynek akcji - wartości rzeczywiste w Polsce Papiery dłużne sektora publicznego Papiery dłużne sektora publicznego - wartości rzeczywiste w Polsce Papiery dłużne pozostałych sektorów Papiery dłużne pozostałych sektorów - wartości rzeczywiste w Polsce Sektor ubezpieczeniowy Sektor ubezpieczeniowy - wartości rzeczywiste w Polsce Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Banku Światowego. 3

4 Struktura systemu finansowego (1) Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w latach (w %) Polska 78,6 85, 96,5 14, Czechy 119,3 126,7 125,6 134,2 Węgry 1, 114,6 128,4 14,6 Słowacja 1,5 11,9 11,5 113,5 Strefa euro 365,7 398,4 416,4 435,8 Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures. Frankfurt October 28, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz dane GUS. Polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wciąż charakteryzuje się względnie niskim poziomem pośrednictwa finansowego. 4

5 Struktura systemu finansowego (2) Stopień rozwoju sektora bankowego w latach (w %) Kraj Aktywa/PKB Kredyty/PKB Depozyty/PKB Polska 59,6 64,3 68,1 26,3 3,4 36,6 33,5 35,4 35,9 Czechy 98,9 97,5 15,4 37,6 43,2 5,3 58,6 6, 62,8 Węgry 79,7 87,4 96, 39,3 43,1 47,8 34, 35,2 34,5 Słowacja 95,4 86,1 89,7 38, 4,7 44,8 58,1 56,6 57,3 Strefa euro 28,4 294,6 318,5 122,3 128,1 135,8 12, 16, 112,1 Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures. Frankfurt October 28, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz dane GUS. W Europie Środkowo-Wschodniej widoczny jest relatywnie niski poziom rozwoju sektora bankowego w porównaniu z krajami strefy euro. 5

6 Struktura systemu finansowego (3) Kapitalizacja rynku akcji w latach Kraj 25 Kapitalizacja rynku akcji (spółki krajowe, mld euro) Kapitalizacja rynku akcji w relacji do PKB Polska Czechy 79,9 31,1 114,3 34,7 141,7 48, 65,2 29,6 31,4 31, 41,3 3,6 43,7 37,6 Węgry Słowacja 27,6 3,7 31,7 4,2 31,5 4,6 13,3 3,9 31, 9,7 35,2 9,5 31,2 8, Strefa euro 7.12,1 8, Źródło: dane GPW i GUS dla Polski, dane FESE i Eurostat dla pozostałych krajów. Kapitalizacja rynków akcji krajów Europy Środkowo- Wschodniej jest znacznie niższa niż w strefie euro. Polski rynek akcji pozostaje jednak, mimo niekorzystnej sytuacji na światowym rynku finansowym, największym rynkiem regionu. 6

7 Struktura systemu finansowego (4) Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach % Banki komercyjne i spółdzielcze Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe Podmioty maklerskie Otwarte fundusze emerytalne Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK. 7

8 Struktura systemu finansowego (5) Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2-28 (w mld zł) Banki komercyjne 41,5 448,2 443,1 463,3 59,8 552,5 639,7 746, 985,2 1 Banki spółdzielcze 18, 21,5 23,4 25,7 28,7 33,9 42,1 48,9 56,5 1 SKOK-i 1,2 1,8 2,5 3,3 4,2 5,3 6, 7,3 8,8 2 Zakłady ubezpieczeń 37,9 47,1 57,6 65,7 77,9 89,6 18,6 126,9 14, 2 Fundusze inwestycyjne 7, 12,1 23, 33,8 37,6 61,6 99,2 133,8 73,7 1 Otwarte fundusze emerytalne 9,9 19,4 31,6 44,8 62,6 86,1 116,6 14, 138,3 Podmioty maklerskie 3,9 2,9 2,8 3,7 5,5 6,9 1,8 11,8 1,4 3 Łącznie 488,4 553, 584, 64,3 726,3 835,9 123, 1214,8 1413, 1 Dane wstępne 2 Dane na koniec września 28 r. 3 Dane na koniec czerwca 28 r. Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK. 8

9 Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2-28, wg stanu na koniec okresu (mld zł) mld zł Struktura systemu finansowego (6) Gotówka w obiegu (bez kas banków) Akcje notowane na GPW Skarbowe papiery wartościowe Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Środki na rachunkach w OFE Depozyty w SKOK-ach Depozyty bankowe Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP, MF, KNF, Analiz Online, KSKOK. 9

10 Miesięczne zmiany pozycji aktywów gospodarstw domowych w latach , 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, -25, Struktura systemu finansowego (7) mld zł I V X I V X I V korekty na GPW Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP, MF, KNF, Analiz Online. wzrost indeksów giełdowych X I V X I V X Depozyty złotowe Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe z tytułu zawartych umów ubezpieczeń na życie Obligacje skarbowe 1

11 Struktura systemu finansowego (8) 5 Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw w latach (w mld zł) mld Emisje długoterminowych obligacji na rynku krajowym Emisje długoterminowych obligacji na rynkach zagranicznych Emisje akcji na GPW Zmiana wartości kredytów bankowych Zmiana wartości pożyczek od podmiotów dominujących Leasing 1 Dla 28 r. dane za okres styczeń-wrzesień (nieannualizowane). Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych KDPW, Fitch Polska i NBP. 1 11

12 Regulacje i infrastruktura systemu finansowego W 28 r. do polskiego prawa nadal nie zostały w pełni wprowadzone postanowienia dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz zapisy dyrektywy CRD (w odniesieniu do firm inwestycyjnych). 19 maja 28 r. Narodowy Bank Polski przystąpił do systemu TARGET2, w ramach którego nastąpiła integracja poszczególnych systemów płatności krajów strefy euro (oraz innych państw UE), poprzez przeniesienie całości rozliczeń z krajowych systemów RTGS na wspólną platformę techniczną (SSP). W 28 r. w KDPW nie został uruchomiony system umożliwiający rozrachunek zdematerializowanych papierów dłużnych znajdujących się w obrocie poza rynkiem regulowanym tzw. Systemu Obsługi Dłużnych Papierów Wartościowych (SODPW). 12

13 Kredyty i depozyty dla sektora niefinansowego w latach mld zł Sektor bankowy (1) I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV Kredyty Depozyty Źródło: NBP, dane dla podmiotów krajowych. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. Systematycznie zwiększa się różnica między wartością kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu oraz wartością zgromadzonych przez ten sektor depozytów. 13

14 Sektor bankowy (2) Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw % 4,6 54,8 34,5 5,8 38,6 24,1 11,6 18, ,5 4,3 4,6 62,5 45, 17,1 16, % 61,4 37,2 31,1 35,4 28,4 29,7 18,9 28,2 16,8 24,1 16,8 14,1 3,8 1,4 9,5 3, Gospodarstwa domowe W rachunku bieżącym Na zakup nieruchomości Na inwestycje Ogółem Przedsiębiorstwa W rachunku bieżącym Na zakup nieruchomości Na inwestycje Ogółem Źródło: NBP. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. 14

15 Sektor bankowy (3) Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych w latach % % 58, 6,4 62, 63,5 65,3 67, 66,5 69,5 63,8 62,2 58,6 57, 55,2 56,9 58,1 62,5 42, 39,6 38, 36,5 34,7 33, 33,5 36,2 37,8 41,4 43, 44,8 43,1 41,9 37,5 3,5 I IV I IV I IV I IV Udział - kredyty złotowe - lewa oś Udział - kredyty walutowe - lewa oś Tempo q/q - kredyty złotowe - prawa oś Tempo q/q - kredyty walutowe - prawa oś Roczne tempo wzrostu (%) Stan zadłużenia (mln zł) Źródło: NBP, dane dla krajowych gospodarstw domowych. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. W przeciwieństwie do 27 r., w 28 r. spadał udział kredytów złotowych złotowe walutowe ogółem 25 18,2 58,2 4, ,8 54,9 54, ,3 3, 5, ,8 19,4 66,1 złotowe walutowe ogółem , , , , , , , , , , , , 15

16 Sektor bankowy (4) Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych na tle dysparytetu stóp procentowych w Polsce i Szwajcarii % % I IV I IV I IV I IV Udział - kredyty złotowe - lewa oś Udział - kredyty walutowe - lewa oś Dysparytet między 3M WIBOR i 3M LIBOR CHF Źródło: NBP, bank centralny Szwajcarii (SNB). Dane dla krajowych gospodarstw domowych. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne

17 Sektor bankowy (5) Udział kredytów w CHF w kredytach dla gospodarstw domowych wg wartości nowo udzielonych kredytów 1% 8% 6% 4% 2% % PLN USD EUR CHF Źródło: NBP, dane dotyczące statystyki stóp procentowych przekazywane do NBP przez próbę sprawozdawczą 2 banków. 17

18 Sektor bankowy (6) Udział kredytów w CHF w kredytach dla gospodarstw domowych wg stanów na koniec okresów Stan na grudzień 27 r. Stan na grudzień 28 r. kredyty złotowe kredyty walutowe 44,8% 55,2% kredyty walutowe 95,3% 3,4% kredyty złotowe kredyty walutowe 3,5% 69,5% kredyty walutowe 96,% 1,7% w PLN w CHF w EUR w USD w innych walutach w PLN w CHF w EUR w USD w innych walutach Źródło: NBP, dane dotyczą sprawozdawczości całego sektora bankowego (dane kwartalne). Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. W 28 r. wzrósł udział kredytów walutowych. Wśród nich nadal dominowały kredyty w CHF. 18

19 mld zł,5 6,7 222,8 Wyniki finansowe sektora bankowego w latach ,6 Źródło: NBP. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. Sektor bankowy (7),5 8,7 3,3 7,2,5 1,2 17,4-1,7,7 11,6 35,7 13,6,9 13,8 34, Banki spółdzielcze - lewa oś Banki komercyjne - lewa oś Banki spółdzielcze, zmiana procentowa - prawa oś Banki komercyjne, zmiana procentowa - prawa oś 19,4 %

20 Niebankowe instytucje finansowe (1) Wielkość i tempo zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych w latach mld zł % I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X Wartość aktywów netto - lewa oś Tempo zmian - prawa oś Źródło: Analizy Online. 2

21 1 Niebankowe instytucje finansowe (2) Zmiana aktywów netto funduszy inwestycyjnych na tle stopy zwrotu z indeksu WIG mld zł % I V X I V X I V X I V X I V X Saldo napływu środków Wynik z zarządzania Stopa zwrotu z indeksu WIG Źródło: Analizy Online. 21

22 Niebankowe instytucje finansowe (3) Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do depozytów bankowych od sektora niefinansowego, wg stanu na koniec okresu % 26,3 32,4 2 18,6 15, ,5 12,4 1 8,2 5 1,3 1, 1,4 2,8 4, Źródło: NBP, Analizy Online. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. 22

23 Niebankowe instytucje finansowe (4) mld zł 15 Aktywa netto OFE % 14, 136,4 139,7 13,2132,7 138, , , , ,9 19,4 31,6 44, Źródło: KNF. Aktywa netto OFE - lewa oś Tempo zmian OFE - prawa oś Pomimo systematycznego napływu składek z ZUS, aktywa netto OFE w 28 r. były niższe niż na koniec 27 r. 23

24 Niebankowe instytucje finansowe (5) mld zł Przyrost aktywów OFE 3,5 23,5 23,5 17,8 15,2 1,3 7, 7,1 11,4 14, 16,2 17,7 2, ,7-21, Składki Wynik finasowy OFE Przyrost aktywów netto Źródło: KNF. 1 Dane szacunkowe. Ujemny wynik finansowy OFE w 28 r. miał bezpośredni wpływ na spadek aktywów netto OFE. 24

25 Niebankowe instytucje finansowe (6) 2 mld zł Wyniki finansowe PTE i OFE 1 7,1,4 1,3,5 15,2,6 7,,7, , Wynik finasowy OFE Wynik finasowy PTE 1 Dane szacunkowe, 2 Dane na koniec września 28 r. (nieannualizowane). Źródło: KNF. Wyniki finansowe PTE wzrosły pomimo znacznego obniżenia wyników finansowych OFE. 25

26 Niebankowe instytucje finansowe (7) Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń 4 mld zł 57 % , Źródło: KNF. 12,7 14,9 15,3 15,6 21,1 16,4 25,5 18,2 W 28 r. rynek ubezpieczeń na życie rozwijał się dynamicznie pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku finansowym. 19, w okresie 27q3-28q3 Składka przypisana brutto - zakłady ubezpieczeń na życie Składka przypisana brutto - zakłady ubezpiezpieczeń majątkowych Przyrost składki - zakłady ubezpieczeń na życie Przyrost składki -zakłady ubezpiezpieczeń majątkowych

27 Rynek pieniężny (1) Zadłużenie z tytułu poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego oraz wartość obrotów na rynku transakcji lokacyjnych Rynek instrumentów dłużnych (zadłużenie na koniec okresu w mld zł) Bony skarbowe 46,9 24,4 25,8 22,6 Bony pieniężne 5,7 23, 18,4 7,8 Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,9 2,8 4,5 2,9 Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 6,6 5,6 6,3 1,6 Rynek transakcji lokacyjnych (średnie dzienne obroty netto w mld zł) Lokaty niezabezpieczone 7,4 8,2 9,8 11,5 FX swap 12,9 13,6 12,9 11,4 Transakcje repo/sbb/bsb 4,5 6,2 8,4 9, 28 5,4 1,2 2,1 11,58 1,3 9,9 1 8,9 1 Źródło: NBP, MF. 1 Na podstawie danych za okres styczeń - listopad 28 r. 27

28 Rynek pieniężny (2) Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym w Polsce i w strefie euro % Polska Strefa euro Lokaty niezabezpieczone Transakcje warunkowe Swapy walutowe Uwaga: obroty netto na międzybankowym rynku transakcji o charakterze lokacyjnym w Polsce i w strefie euro są równe wartości nominalnej lokat niezabezpieczonych, transakcji warunkowych (repo i SBB) oraz swapów walutowych zawartych jedynie między bankami rezydentami, odpowiednio, Polski i strefy euro. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP, KDPW oraz Euro Money Market Survey. Frankfurt 28, European Central Bank. 28

29 Rynek pieniężny (3) Premia za ryzyko kredytowe na rynku USD, EUR, GBP i PLN w okresie październik 26 - grudzień 28 r. 4 pkt paź 6 25 lis 6 25 gru 6 25 sty 7 25 lut 7 25 mar 7 25 kwi 7 25 maj 7 25 cze 7 25 lip 7 25 sie 7 25 wrz 7 25 paź 7 25 lis 7 25 gru 7 25 sty 8 25 lut 8 25 mar 8 25 kwi 8 25 maj 8 25 cze 8 25 lip 8 25 sie 8 25 wrz 8 25 paź 8 25 lis 8 25 gru 8 Źródło: Thomson Reuters. Spread 3M WIBOR / 3M OIS Spread 3M EURIBOR / 3M OIS Spread 3M LIBOR / 3M OIS Spread 3M GB LIBOR/ 3M OIS Wzrost marży kredytowej na rynku pieniężnym w Polsce nastąpił dopiero po upadku Lehman Brothers. 29

30 mld zł Obroty netto na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych w Polsce sty-26 mar-26 maj-26 Źródło: NBP. lip-26 wrz-26 Rynek pieniężny (4) lis-26 sty-27 mar-27 maj-27 lip-27 wrz-27 lis-27 sty-28 mar-28 maj-28 Wartość transacji do kalkulacji stawki POLONIA Obroty netto - dane z systemu SORBNET Wielom. (Obroty netto - dane z systemu SORBNET) Wielom. (Wartość transacji do kalkulacji stawki POLONIA) lip-28 wrz-28 lis-28 3

31 Rynek pieniężny (5) Miesięczne obroty netto na krajowym rynku fx swap PLN mld zł I V X I V X I V X I V X I V Obroty netto ogółem - lewa skala Udział transakcji z bankami zagranicznymi (w %) - prawa skala Źródło: NBP. W okresie IX-XI 28 r. nastąpiła zmiana struktury walutowej obrotów istotnie wzrosła wartość transakcji EUR/PLN i spadła wartość transakcji USD/PLN. %

32 Kasowy rynek walutowy (1) Średnie dzienne obroty netto na rynku złotego, korony czeskiej i forinta w kwietniu 24 r. i kwietniu 27r. (mln USD) Złoty Korona czeska Forint Obroty ogółem, w tym: transakcje między rezydentami transakcje rezydent nierezydent transakcje między nierezydentami Źródło: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey Foreign exchange and derivatives market activity in 27. Basel 27, Bank for International Settlements, s oraz wyników krajowych udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier. Jedynie około 3% transakcji na rynku złotego jest zawieranych z udziałem banków działających w Polsce. Ponadto, na krajowym rynku jest duży udział operacji z bankami zagranicznymi. 32

33 Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku złotego w Polsce mld zł Kasowy rynek walutowy (2) % I V X I V X I V X I V Źródło: NBP Obroty netto ogółem - lewa skala Udział transakcji z bankami zagranicznymi (w %) - prawa skala W wyniku zaburzeń na światowym rynku finansowym w IV kwartale 28 r. nastąpił spadek obrotów na rynku złotego. 33

34 Rynek kapitałowy (1) Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach (w mld zł) Instrumenty dłużne 32,9 345,4 389,3 399,9 Obligacje rynkowe SP 278, ,9 36,8 Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 8,9 9,8 15,8 15,2 Obligacje komunalne 3,3 3,8 4,1 4,5 Długoterminowe bankowe papiery dłużne 2,7 5,3 8,3 8,5 Listy zastawne 1,8 1,7 2,4 2,9 Obligacje NBP 7,8 7,8 7,8 7,8 Instrumenty udziałowe akcje 424,9 635,9 1.8,4 465,1 Uwaga: dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona wartością tych instrumentów w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacją spółek notowanych na głównym rynku GPW. Dane dotyczące długoterminowych bankowych papierów dłużnych dla lat obejmują zobowiązania polskich banków komercyjnych z tytułu emisji własnych papierów wartościowych nominowanych w złotych. Dane dla 26 r., 27 r. i 28 r. obejmują również wyemitowane przez banki hipoteczne obligacje nominowane w walutach obcych oraz obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Źródło: opracowanie NBP podstawie danych MF, NBP, GPW, Fitch Polska. 34

35 16 Rynek kapitałowy (2) Indeksy WIG2, WIG, mwig4 i swig8 w latach Uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 1 pkt na dzień 28 grudnia 27 r. Źródło: Bloomberg pkt WIG2 WIG mwig4 swig8

36 mln zł Rynek kapitałowy (3) Miesięczna wartość transakcji obligacjami skarbowymi oraz wskaźnik płynności 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 I IV VVI V IX XXI X I IV VVI V IX XXI X I IV VVI V IX XXI X I IV VVI V IX XXI X, Transakcje bezwarunkowe-lewa oś Transakcje repo-lewa oś Transakcje sbb-lewa oś Wskaźnik płynności-prawa oś Źródło: obliczono na podstawie danych MF oraz KDPW. 36

37 Rynek kapitałowy (4) Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych 12 mld zł ,2 76, 67,7 74,4 74,5 55,4 56,4 68,2 63,7 97,3 83, 69,4 4 34,2 37,5 2 21,1 1,4 12,5 12,1 3,6 5,4 2,7 6,5 18,8 9,4 Banki komercyjne Inwestorzy zagraniczni Zakłady ubezpieczeń Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Osoby fizyczne Podmioty niefinansowe Inne podmioty Źródło: MF. 37

38 Rynek instrumentów pochodnych (1) Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych (w mln zł) POZAGIEŁDOWE Procentowe Walutowe GIEŁDOWE Procentowe Walutowe Akcyjne - w tym futures na WIG , , , 251,5,,5 251, 239,6 Źródło: GPW, NBP. W 28 r. obserwowano dalszy wzrost obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Na rynku giełdowym jedynym płynnym instrumentem były kontrakty futures na WIG ,4 6.24, ,7 498,9 15,,8 483,1 448, , , ,5 797,6 5,3,4 791,9 742, , 1.268, , ,,8,7 1.49, ,2 Uwaga: obroty na rynku pozagiełdowym w 28 r. wyznaczono na podstawie danych za okres 11 miesięcy (styczeń listopad) , , , ,9-14, , ,6 38

39 25 Rynek instrumentów pochodnych (2) Miesięczne obroty na krajowym rynku transakcji FRA, OIS i IRS nominowanych w złotych w latach mld zł I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI Źródło: NBP. FRA OIS IRS 39

40 Rynek instrumentów pochodnych (3) Miesięczne obroty na krajowym rynku transakcji forward złotego mld zł I V Źródło: NBP. X I V X I V X I V X I V Obroty netto na rynku międzybankowym - lewa oś Obroty na rynku klientowskim - lewa oś Udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym (%) - prawa oś %

41 Rynek instrumentów pochodnych (4) Średnie miesięczne obroty na krajowym rynku opcji walutowych na kurs złotego według wartości nominalnej w kwartałach 3 mld zł % I IV I IV I IV I IV I IV Obroty netto na rynku międzybankowym - lewa oś Obroty na rynku klientowskim - lewa oś Udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym (%) - prawa oś Uwaga: dane za IV kwartał 28 r. wyznaczono na podstawie informacji za październik i listopad. Źródło: NBP. 41

42 3, 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2,9,6,3, Rynek instrumentów pochodnych (5) Średnie miesięczne obroty na krajowym rynku transakcji CIRS waluta obca/pln w kwartałach mld zł I IV I IV I IV I IV I IV Źródło: NBP Obroty netto na rynku międzybankowym - lewa oś Obroty na rynku klientowskim - lewa oś Udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym (%) - prawa oś Uwaga: dane za IV kwartał 28 r. wyznaczono na podstawie informacji za październik i listopad. %

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa, 214 r. Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, 1 grudnia 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2-28 bln

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa / 17 listopada 216 Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Komunikacji Społ ecznej Warszawa, 5 grudnia 2006 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu W 2005 r. nadal obserwowano

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Materiał został opracowany przez Departament Stabilności Finansowej Wydał: Narodowy Bank Polski

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010 N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h Materiał informacyjny nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 26-21 Marzec

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 211 r. Warszawa, 213 r. Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w listopadzie 212 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. Warszawa, 2015 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

w 2005 r. Warszawa, listopad 2006 r.

w 2005 r. Warszawa, listopad 2006 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2 r. Warszawa, listopad 26 r. Opracowanie pod redakcją: Jacka Osińskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Agnieszka Brewka Monika Józefowska Paweł Kłosiewicz Jolanta

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH WG WARTO CI NOMINALNEJ A1 1.Obligacje skarbowe Nominowane w PLN stan na dzie...w tys.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.

Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 17 836,51 457,81 Lokaty 17 836,51 457,81 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00 3. Z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa, 5 listopada 2015 r. Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH WG WARTO CI NOMINALNEJ 1.Obligacje Nominowane w PLN stan na dzie...w tys. z Nominowane

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych.

I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych. NAZWA BANKU DRP DATA INFORMACJA O DZIAŁANIACH BANKU NA RYNKU FINANSOWYM w... (miesiąc / rok) I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych. Informacja o emisjach i emitentach nieskarbowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. Warszawa, listopad 2006 r. Opracowanie pod redakcją: Jacka Osińskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Agnieszka Brewka Monika Józefowska Paweł Kłosiewicz

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo