Rozwój systemu finansowego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój systemu finansowego w Polsce"

Transkrypt

1 Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 29 r. 1

2 Ewolucja systemu finansowego (1) Aktywa światowego systemu finansowego bln USD Rynek akcji Papiery dłużne pozostałych sektorów Papiery dłużne sektora publicznego Sektor bankowy Lata Nominalny PKB w bilionach USD Aktywa systemu finansowego do PKB w % Uwaga: niektóre dane nie sumują się ze względu na zaokrąglenia. Źródło: Mapping Global Capital Markets, Fifth Annual Report, McKinsey Global Institute,

3 Ewolucja systemu finansowego (2) Ewolucja systemu finansowego w Polsce w zależności od rozwoju gospodarczego Segmenty sektora finansowego. (w % PKB) ,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 1 Logarytm PKB per capita (w PPP) Sektor bankowy - wartości rzeczywiste w Polsce Rynek akcji Rynek akcji - wartości rzeczywiste w Polsce Papiery dłużne sektora publicznego Papiery dłużne sektora publicznego - wartości rzeczywiste w Polsce Papiery dłużne pozostałych sektorów Papiery dłużne pozostałych sektorów - wartości rzeczywiste w Polsce Sektor ubezpieczeniowy Sektor ubezpieczeniowy - wartości rzeczywiste w Polsce Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Banku Światowego. 3

4 Struktura systemu finansowego (1) Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w latach (w %) Polska 78,6 85, 96,5 14, Czechy 119,3 126,7 125,6 134,2 Węgry 1, 114,6 128,4 14,6 Słowacja 1,5 11,9 11,5 113,5 Strefa euro 365,7 398,4 416,4 435,8 Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures. Frankfurt October 28, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz dane GUS. Polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wciąż charakteryzuje się względnie niskim poziomem pośrednictwa finansowego. 4

5 Struktura systemu finansowego (2) Stopień rozwoju sektora bankowego w latach (w %) Kraj Aktywa/PKB Kredyty/PKB Depozyty/PKB Polska 59,6 64,3 68,1 26,3 3,4 36,6 33,5 35,4 35,9 Czechy 98,9 97,5 15,4 37,6 43,2 5,3 58,6 6, 62,8 Węgry 79,7 87,4 96, 39,3 43,1 47,8 34, 35,2 34,5 Słowacja 95,4 86,1 89,7 38, 4,7 44,8 58,1 56,6 57,3 Strefa euro 28,4 294,6 318,5 122,3 128,1 135,8 12, 16, 112,1 Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures. Frankfurt October 28, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz dane GUS. W Europie Środkowo-Wschodniej widoczny jest relatywnie niski poziom rozwoju sektora bankowego w porównaniu z krajami strefy euro. 5

6 Struktura systemu finansowego (3) Kapitalizacja rynku akcji w latach Kraj 25 Kapitalizacja rynku akcji (spółki krajowe, mld euro) Kapitalizacja rynku akcji w relacji do PKB Polska Czechy 79,9 31,1 114,3 34,7 141,7 48, 65,2 29,6 31,4 31, 41,3 3,6 43,7 37,6 Węgry Słowacja 27,6 3,7 31,7 4,2 31,5 4,6 13,3 3,9 31, 9,7 35,2 9,5 31,2 8, Strefa euro 7.12,1 8, Źródło: dane GPW i GUS dla Polski, dane FESE i Eurostat dla pozostałych krajów. Kapitalizacja rynków akcji krajów Europy Środkowo- Wschodniej jest znacznie niższa niż w strefie euro. Polski rynek akcji pozostaje jednak, mimo niekorzystnej sytuacji na światowym rynku finansowym, największym rynkiem regionu. 6

7 Struktura systemu finansowego (4) Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach % Banki komercyjne i spółdzielcze Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe Podmioty maklerskie Otwarte fundusze emerytalne Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK. 7

8 Struktura systemu finansowego (5) Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2-28 (w mld zł) Banki komercyjne 41,5 448,2 443,1 463,3 59,8 552,5 639,7 746, 985,2 1 Banki spółdzielcze 18, 21,5 23,4 25,7 28,7 33,9 42,1 48,9 56,5 1 SKOK-i 1,2 1,8 2,5 3,3 4,2 5,3 6, 7,3 8,8 2 Zakłady ubezpieczeń 37,9 47,1 57,6 65,7 77,9 89,6 18,6 126,9 14, 2 Fundusze inwestycyjne 7, 12,1 23, 33,8 37,6 61,6 99,2 133,8 73,7 1 Otwarte fundusze emerytalne 9,9 19,4 31,6 44,8 62,6 86,1 116,6 14, 138,3 Podmioty maklerskie 3,9 2,9 2,8 3,7 5,5 6,9 1,8 11,8 1,4 3 Łącznie 488,4 553, 584, 64,3 726,3 835,9 123, 1214,8 1413, 1 Dane wstępne 2 Dane na koniec września 28 r. 3 Dane na koniec czerwca 28 r. Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK. 8

9 Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2-28, wg stanu na koniec okresu (mld zł) mld zł Struktura systemu finansowego (6) Gotówka w obiegu (bez kas banków) Akcje notowane na GPW Skarbowe papiery wartościowe Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Środki na rachunkach w OFE Depozyty w SKOK-ach Depozyty bankowe Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP, MF, KNF, Analiz Online, KSKOK. 9

10 Miesięczne zmiany pozycji aktywów gospodarstw domowych w latach , 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, -25, Struktura systemu finansowego (7) mld zł I V X I V X I V korekty na GPW Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP, MF, KNF, Analiz Online. wzrost indeksów giełdowych X I V X I V X Depozyty złotowe Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe z tytułu zawartych umów ubezpieczeń na życie Obligacje skarbowe 1

11 Struktura systemu finansowego (8) 5 Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw w latach (w mld zł) mld Emisje długoterminowych obligacji na rynku krajowym Emisje długoterminowych obligacji na rynkach zagranicznych Emisje akcji na GPW Zmiana wartości kredytów bankowych Zmiana wartości pożyczek od podmiotów dominujących Leasing 1 Dla 28 r. dane za okres styczeń-wrzesień (nieannualizowane). Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych KDPW, Fitch Polska i NBP. 1 11

12 Regulacje i infrastruktura systemu finansowego W 28 r. do polskiego prawa nadal nie zostały w pełni wprowadzone postanowienia dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz zapisy dyrektywy CRD (w odniesieniu do firm inwestycyjnych). 19 maja 28 r. Narodowy Bank Polski przystąpił do systemu TARGET2, w ramach którego nastąpiła integracja poszczególnych systemów płatności krajów strefy euro (oraz innych państw UE), poprzez przeniesienie całości rozliczeń z krajowych systemów RTGS na wspólną platformę techniczną (SSP). W 28 r. w KDPW nie został uruchomiony system umożliwiający rozrachunek zdematerializowanych papierów dłużnych znajdujących się w obrocie poza rynkiem regulowanym tzw. Systemu Obsługi Dłużnych Papierów Wartościowych (SODPW). 12

13 Kredyty i depozyty dla sektora niefinansowego w latach mld zł Sektor bankowy (1) I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV Kredyty Depozyty Źródło: NBP, dane dla podmiotów krajowych. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. Systematycznie zwiększa się różnica między wartością kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu oraz wartością zgromadzonych przez ten sektor depozytów. 13

14 Sektor bankowy (2) Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw % 4,6 54,8 34,5 5,8 38,6 24,1 11,6 18, ,5 4,3 4,6 62,5 45, 17,1 16, % 61,4 37,2 31,1 35,4 28,4 29,7 18,9 28,2 16,8 24,1 16,8 14,1 3,8 1,4 9,5 3, Gospodarstwa domowe W rachunku bieżącym Na zakup nieruchomości Na inwestycje Ogółem Przedsiębiorstwa W rachunku bieżącym Na zakup nieruchomości Na inwestycje Ogółem Źródło: NBP. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. 14

15 Sektor bankowy (3) Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych w latach % % 58, 6,4 62, 63,5 65,3 67, 66,5 69,5 63,8 62,2 58,6 57, 55,2 56,9 58,1 62,5 42, 39,6 38, 36,5 34,7 33, 33,5 36,2 37,8 41,4 43, 44,8 43,1 41,9 37,5 3,5 I IV I IV I IV I IV Udział - kredyty złotowe - lewa oś Udział - kredyty walutowe - lewa oś Tempo q/q - kredyty złotowe - prawa oś Tempo q/q - kredyty walutowe - prawa oś Roczne tempo wzrostu (%) Stan zadłużenia (mln zł) Źródło: NBP, dane dla krajowych gospodarstw domowych. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. W przeciwieństwie do 27 r., w 28 r. spadał udział kredytów złotowych złotowe walutowe ogółem 25 18,2 58,2 4, ,8 54,9 54, ,3 3, 5, ,8 19,4 66,1 złotowe walutowe ogółem , , , , , , , , , , , , 15

16 Sektor bankowy (4) Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych na tle dysparytetu stóp procentowych w Polsce i Szwajcarii % % I IV I IV I IV I IV Udział - kredyty złotowe - lewa oś Udział - kredyty walutowe - lewa oś Dysparytet między 3M WIBOR i 3M LIBOR CHF Źródło: NBP, bank centralny Szwajcarii (SNB). Dane dla krajowych gospodarstw domowych. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne

17 Sektor bankowy (5) Udział kredytów w CHF w kredytach dla gospodarstw domowych wg wartości nowo udzielonych kredytów 1% 8% 6% 4% 2% % PLN USD EUR CHF Źródło: NBP, dane dotyczące statystyki stóp procentowych przekazywane do NBP przez próbę sprawozdawczą 2 banków. 17

18 Sektor bankowy (6) Udział kredytów w CHF w kredytach dla gospodarstw domowych wg stanów na koniec okresów Stan na grudzień 27 r. Stan na grudzień 28 r. kredyty złotowe kredyty walutowe 44,8% 55,2% kredyty walutowe 95,3% 3,4% kredyty złotowe kredyty walutowe 3,5% 69,5% kredyty walutowe 96,% 1,7% w PLN w CHF w EUR w USD w innych walutach w PLN w CHF w EUR w USD w innych walutach Źródło: NBP, dane dotyczą sprawozdawczości całego sektora bankowego (dane kwartalne). Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. W 28 r. wzrósł udział kredytów walutowych. Wśród nich nadal dominowały kredyty w CHF. 18

19 mld zł,5 6,7 222,8 Wyniki finansowe sektora bankowego w latach ,6 Źródło: NBP. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. Sektor bankowy (7),5 8,7 3,3 7,2,5 1,2 17,4-1,7,7 11,6 35,7 13,6,9 13,8 34, Banki spółdzielcze - lewa oś Banki komercyjne - lewa oś Banki spółdzielcze, zmiana procentowa - prawa oś Banki komercyjne, zmiana procentowa - prawa oś 19,4 %

20 Niebankowe instytucje finansowe (1) Wielkość i tempo zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych w latach mld zł % I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X Wartość aktywów netto - lewa oś Tempo zmian - prawa oś Źródło: Analizy Online. 2

21 1 Niebankowe instytucje finansowe (2) Zmiana aktywów netto funduszy inwestycyjnych na tle stopy zwrotu z indeksu WIG mld zł % I V X I V X I V X I V X I V X Saldo napływu środków Wynik z zarządzania Stopa zwrotu z indeksu WIG Źródło: Analizy Online. 21

22 Niebankowe instytucje finansowe (3) Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do depozytów bankowych od sektora niefinansowego, wg stanu na koniec okresu % 26,3 32,4 2 18,6 15, ,5 12,4 1 8,2 5 1,3 1, 1,4 2,8 4, Źródło: NBP, Analizy Online. Uwaga: za grudzień 28 r. dane wstępne. 22

23 Niebankowe instytucje finansowe (4) mld zł 15 Aktywa netto OFE % 14, 136,4 139,7 13,2132,7 138, , , , ,9 19,4 31,6 44, Źródło: KNF. Aktywa netto OFE - lewa oś Tempo zmian OFE - prawa oś Pomimo systematycznego napływu składek z ZUS, aktywa netto OFE w 28 r. były niższe niż na koniec 27 r. 23

24 Niebankowe instytucje finansowe (5) mld zł Przyrost aktywów OFE 3,5 23,5 23,5 17,8 15,2 1,3 7, 7,1 11,4 14, 16,2 17,7 2, ,7-21, Składki Wynik finasowy OFE Przyrost aktywów netto Źródło: KNF. 1 Dane szacunkowe. Ujemny wynik finansowy OFE w 28 r. miał bezpośredni wpływ na spadek aktywów netto OFE. 24

25 Niebankowe instytucje finansowe (6) 2 mld zł Wyniki finansowe PTE i OFE 1 7,1,4 1,3,5 15,2,6 7,,7, , Wynik finasowy OFE Wynik finasowy PTE 1 Dane szacunkowe, 2 Dane na koniec września 28 r. (nieannualizowane). Źródło: KNF. Wyniki finansowe PTE wzrosły pomimo znacznego obniżenia wyników finansowych OFE. 25

26 Niebankowe instytucje finansowe (7) Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń 4 mld zł 57 % , Źródło: KNF. 12,7 14,9 15,3 15,6 21,1 16,4 25,5 18,2 W 28 r. rynek ubezpieczeń na życie rozwijał się dynamicznie pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku finansowym. 19, w okresie 27q3-28q3 Składka przypisana brutto - zakłady ubezpieczeń na życie Składka przypisana brutto - zakłady ubezpiezpieczeń majątkowych Przyrost składki - zakłady ubezpieczeń na życie Przyrost składki -zakłady ubezpiezpieczeń majątkowych

27 Rynek pieniężny (1) Zadłużenie z tytułu poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego oraz wartość obrotów na rynku transakcji lokacyjnych Rynek instrumentów dłużnych (zadłużenie na koniec okresu w mld zł) Bony skarbowe 46,9 24,4 25,8 22,6 Bony pieniężne 5,7 23, 18,4 7,8 Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,9 2,8 4,5 2,9 Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 6,6 5,6 6,3 1,6 Rynek transakcji lokacyjnych (średnie dzienne obroty netto w mld zł) Lokaty niezabezpieczone 7,4 8,2 9,8 11,5 FX swap 12,9 13,6 12,9 11,4 Transakcje repo/sbb/bsb 4,5 6,2 8,4 9, 28 5,4 1,2 2,1 11,58 1,3 9,9 1 8,9 1 Źródło: NBP, MF. 1 Na podstawie danych za okres styczeń - listopad 28 r. 27

28 Rynek pieniężny (2) Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym w Polsce i w strefie euro % Polska Strefa euro Lokaty niezabezpieczone Transakcje warunkowe Swapy walutowe Uwaga: obroty netto na międzybankowym rynku transakcji o charakterze lokacyjnym w Polsce i w strefie euro są równe wartości nominalnej lokat niezabezpieczonych, transakcji warunkowych (repo i SBB) oraz swapów walutowych zawartych jedynie między bankami rezydentami, odpowiednio, Polski i strefy euro. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP, KDPW oraz Euro Money Market Survey. Frankfurt 28, European Central Bank. 28

29 Rynek pieniężny (3) Premia za ryzyko kredytowe na rynku USD, EUR, GBP i PLN w okresie październik 26 - grudzień 28 r. 4 pkt paź 6 25 lis 6 25 gru 6 25 sty 7 25 lut 7 25 mar 7 25 kwi 7 25 maj 7 25 cze 7 25 lip 7 25 sie 7 25 wrz 7 25 paź 7 25 lis 7 25 gru 7 25 sty 8 25 lut 8 25 mar 8 25 kwi 8 25 maj 8 25 cze 8 25 lip 8 25 sie 8 25 wrz 8 25 paź 8 25 lis 8 25 gru 8 Źródło: Thomson Reuters. Spread 3M WIBOR / 3M OIS Spread 3M EURIBOR / 3M OIS Spread 3M LIBOR / 3M OIS Spread 3M GB LIBOR/ 3M OIS Wzrost marży kredytowej na rynku pieniężnym w Polsce nastąpił dopiero po upadku Lehman Brothers. 29

30 mld zł Obroty netto na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych w Polsce sty-26 mar-26 maj-26 Źródło: NBP. lip-26 wrz-26 Rynek pieniężny (4) lis-26 sty-27 mar-27 maj-27 lip-27 wrz-27 lis-27 sty-28 mar-28 maj-28 Wartość transacji do kalkulacji stawki POLONIA Obroty netto - dane z systemu SORBNET Wielom. (Obroty netto - dane z systemu SORBNET) Wielom. (Wartość transacji do kalkulacji stawki POLONIA) lip-28 wrz-28 lis-28 3

31 Rynek pieniężny (5) Miesięczne obroty netto na krajowym rynku fx swap PLN mld zł I V X I V X I V X I V X I V Obroty netto ogółem - lewa skala Udział transakcji z bankami zagranicznymi (w %) - prawa skala Źródło: NBP. W okresie IX-XI 28 r. nastąpiła zmiana struktury walutowej obrotów istotnie wzrosła wartość transakcji EUR/PLN i spadła wartość transakcji USD/PLN. %

32 Kasowy rynek walutowy (1) Średnie dzienne obroty netto na rynku złotego, korony czeskiej i forinta w kwietniu 24 r. i kwietniu 27r. (mln USD) Złoty Korona czeska Forint Obroty ogółem, w tym: transakcje między rezydentami transakcje rezydent nierezydent transakcje między nierezydentami Źródło: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey Foreign exchange and derivatives market activity in 27. Basel 27, Bank for International Settlements, s oraz wyników krajowych udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier. Jedynie około 3% transakcji na rynku złotego jest zawieranych z udziałem banków działających w Polsce. Ponadto, na krajowym rynku jest duży udział operacji z bankami zagranicznymi. 32

33 Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku złotego w Polsce mld zł Kasowy rynek walutowy (2) % I V X I V X I V X I V Źródło: NBP Obroty netto ogółem - lewa skala Udział transakcji z bankami zagranicznymi (w %) - prawa skala W wyniku zaburzeń na światowym rynku finansowym w IV kwartale 28 r. nastąpił spadek obrotów na rynku złotego. 33

34 Rynek kapitałowy (1) Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach (w mld zł) Instrumenty dłużne 32,9 345,4 389,3 399,9 Obligacje rynkowe SP 278, ,9 36,8 Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 8,9 9,8 15,8 15,2 Obligacje komunalne 3,3 3,8 4,1 4,5 Długoterminowe bankowe papiery dłużne 2,7 5,3 8,3 8,5 Listy zastawne 1,8 1,7 2,4 2,9 Obligacje NBP 7,8 7,8 7,8 7,8 Instrumenty udziałowe akcje 424,9 635,9 1.8,4 465,1 Uwaga: dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona wartością tych instrumentów w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacją spółek notowanych na głównym rynku GPW. Dane dotyczące długoterminowych bankowych papierów dłużnych dla lat obejmują zobowiązania polskich banków komercyjnych z tytułu emisji własnych papierów wartościowych nominowanych w złotych. Dane dla 26 r., 27 r. i 28 r. obejmują również wyemitowane przez banki hipoteczne obligacje nominowane w walutach obcych oraz obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Źródło: opracowanie NBP podstawie danych MF, NBP, GPW, Fitch Polska. 34

35 16 Rynek kapitałowy (2) Indeksy WIG2, WIG, mwig4 i swig8 w latach Uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 1 pkt na dzień 28 grudnia 27 r. Źródło: Bloomberg pkt WIG2 WIG mwig4 swig8

36 mln zł Rynek kapitałowy (3) Miesięczna wartość transakcji obligacjami skarbowymi oraz wskaźnik płynności 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 I IV VVI V IX XXI X I IV VVI V IX XXI X I IV VVI V IX XXI X I IV VVI V IX XXI X, Transakcje bezwarunkowe-lewa oś Transakcje repo-lewa oś Transakcje sbb-lewa oś Wskaźnik płynności-prawa oś Źródło: obliczono na podstawie danych MF oraz KDPW. 36

37 Rynek kapitałowy (4) Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych 12 mld zł ,2 76, 67,7 74,4 74,5 55,4 56,4 68,2 63,7 97,3 83, 69,4 4 34,2 37,5 2 21,1 1,4 12,5 12,1 3,6 5,4 2,7 6,5 18,8 9,4 Banki komercyjne Inwestorzy zagraniczni Zakłady ubezpieczeń Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Osoby fizyczne Podmioty niefinansowe Inne podmioty Źródło: MF. 37

38 Rynek instrumentów pochodnych (1) Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych (w mln zł) POZAGIEŁDOWE Procentowe Walutowe GIEŁDOWE Procentowe Walutowe Akcyjne - w tym futures na WIG , , , 251,5,,5 251, 239,6 Źródło: GPW, NBP. W 28 r. obserwowano dalszy wzrost obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Na rynku giełdowym jedynym płynnym instrumentem były kontrakty futures na WIG ,4 6.24, ,7 498,9 15,,8 483,1 448, , , ,5 797,6 5,3,4 791,9 742, , 1.268, , ,,8,7 1.49, ,2 Uwaga: obroty na rynku pozagiełdowym w 28 r. wyznaczono na podstawie danych za okres 11 miesięcy (styczeń listopad) , , , ,9-14, , ,6 38

39 25 Rynek instrumentów pochodnych (2) Miesięczne obroty na krajowym rynku transakcji FRA, OIS i IRS nominowanych w złotych w latach mld zł I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI X I IV V VI V IX X XI Źródło: NBP. FRA OIS IRS 39

40 Rynek instrumentów pochodnych (3) Miesięczne obroty na krajowym rynku transakcji forward złotego mld zł I V Źródło: NBP. X I V X I V X I V X I V Obroty netto na rynku międzybankowym - lewa oś Obroty na rynku klientowskim - lewa oś Udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym (%) - prawa oś %

41 Rynek instrumentów pochodnych (4) Średnie miesięczne obroty na krajowym rynku opcji walutowych na kurs złotego według wartości nominalnej w kwartałach 3 mld zł % I IV I IV I IV I IV I IV Obroty netto na rynku międzybankowym - lewa oś Obroty na rynku klientowskim - lewa oś Udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym (%) - prawa oś Uwaga: dane za IV kwartał 28 r. wyznaczono na podstawie informacji za październik i listopad. Źródło: NBP. 41

42 3, 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2,9,6,3, Rynek instrumentów pochodnych (5) Średnie miesięczne obroty na krajowym rynku transakcji CIRS waluta obca/pln w kwartałach mld zł I IV I IV I IV I IV I IV Źródło: NBP Obroty netto na rynku międzybankowym - lewa oś Obroty na rynku klientowskim - lewa oś Udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym (%) - prawa oś Uwaga: dane za IV kwartał 28 r. wyznaczono na podstawie informacji za październik i listopad. %

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, 1 grudnia 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2-28 bln

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce N a r o d o w y B a n k P o l s k i Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Wstęp Co trzy lata Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2012 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2012 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH IV. RYNKI FINANSOWE 1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH W 214 r. globalne rynki finansowe, w porównaniu do poprzedniego roku, charakteryzowały się większą stabilnością, co wiązało się z poprawą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001 RAPORT O FUNKCJONOWANIU POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO W UJĘCIU MIĘDZYSEKTOROWYM URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001 DEPARTAMENT ANALIZ RYNKOWYCH UKNF Artur Wolak (redaktor)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 Warszawa, maj 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Następstwa upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers zgodnie określa się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2004 r

Warszawa, maj 2004 r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 2003 R. SYNTEZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo