Borys Martela IS. Uniwersytet Łódzki,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Borys Martela IS. Uniwersytet Łódzki,"

Transkrypt

1 Borys Martela IS. Uniwersytet Łódzki, Walka o uznanie, czyli o trudnych rozmowach obywateli z władzą na poziomie lokalnym. Studium przypadku debaty publicznej na temat ochrony zabytków w łódzkiej Radzie Miejskiej. O potrzebie konsultacji z mieszkańcami oraz umożliwieniu im współdecydowania w najważniejszych dla nich sprawach mówi się ostatnio coraz częściej. W otwarciu się władz na obywateli upatruje się szans na zwiększenie legitymizacji systemu politycznego 1, jak również wypracowania najlepszych merytorycznie rozwiązań. W praktyce jest jednak dużo gorzej. Nadal dialog obywatelski w Polsce ma często pozorny charakter i nie odpowiada potrzebom uczestniczących w nim osób. 2. Nie powinno więc dziwić, że część mieszkańców zmęczonych sprowadzaniem ich jedynie do roli wyborcy, który raz na kilka lat wrzuca głos do urny, podejmuje próby wciągnięcia władzy do poważnej rozmowy, która mogłaby zakończyć się realną zmianą polityki. W niniejszym artykule opiszę jeden z takich przypadków, który wydarzył się w Łodzi. Grupa mieszkańców określająca się mianem Ruchu Społecznego Szacunek dla Łodzi przekonała radę miejską do zorganizowania publicznej dyskusji w dużej sali obrad, podczas której głównym tematem miał być stan oraz ochrona łódzkich zabytków. W debacie wzięli udział m.in. radni, przedstawiciele władz lokalnych i administracji publicznej. I. Podejście teoretyczne: teoria światów społecznych i aren Jak wynika z koncepcji światów społecznych i aren, aby pojawiła się debata, ktoś musi najpierw postawić problem (state issue), a później przekonać (pursuade) innych o jego ważności 3. Anselm Strauss wraz z współpracownikami zaprezentował powyższy proces definiowania areny na przykładzie sporu o AIDS, który toczył się w Stanach Zjednoczonych 1 K. Wódz, J. Wódz: Partnerstwo społeczne i kultura dialogu droga do przezwyciężenia deficytu demokratycznego [w:] K. Wódz, J. Wódz, red.: Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s J. Stempień: Dialog obywatelski w Polsce jako przykład działań pozornych, Przegląd Socjologiczny 2009, tom LVIII/1: C. Wiener, A. Strauss, S. Fagerhaugh, B. Suczek: The AIDS Policy Arena: Contingent Aspects of Social World/Arena Theory, nieopublikowany manuskrypt z 1992 roku, s. 4. <http://sbs.ucsf.edu/medsoc/anselmstrauss/pdf/socworlds-aids.pdf>. Dostęp:

2 na przełomie lat 80. i 90. XX wieku 4. Podobny przebieg interakcji można jednak zauważyć również w odniesieniu do innych aren, np. ochrony środowiska, kontroli zbrojeń, czy lustracji. W każdym z tych przypadków możliwe jest wskazanie momentu, w którym dana sprawa została uznana za społecznie istotną, co wymusiło włączenie się do debaty różnych aktorów społecznych reprezentujących różne światy społeczne. Te ostatnie obejmują cytując Krzysztofa Koneckiego 5 grupy realizujące określone rodzaje działalności, dzielące się zasobami wielu rodzajów, by osiągnąć swoje cele, i budujące wspólne ideologie odnoszące się do ich działalności. Społeczny świat jest zatem czymś innym niż grupa. Nie stanowi również żadnej formalnie określonej struktury, do której można przystąpić lub z której można zostać wyrzuconym. Granice każdego społecznego świata nie są wyraźnie zdefiniowane, a o przynależności do niego decyduje przede wszystkim podejmowanie określonej działalności, która związana jest z podzielanym przez innych reprezentantów systemem poznawczym oraz wyznawanymi wartościami. Co równie istotne, każdy ze społecznych światów, a nie raz i subświatów, posługuje się specyficznym językiem, umożliwiającym efektywną komunikację. Dzięki temu w badaniu aren można wykorzystywać również analizę dyskursu 6. II. Zastosowanie ramy teoretycznej: opis areny zabytków i geneza debaty W powszechnym odczuciu Łódź nie uchodzi za miasto zabytkowe. Nie ma w nim kilkusetletniej zabudowy, która stanowi magnes dla turystów przyjeżdżających do Krakowa, Gdańska, czy Cieszyna. Wynika to w dużej mierze z historii miasta, które swój najbardziej intensywny rozwój przeżywało dopiero w II połowie XIX wieku. Dlatego w Łodzi trudno znaleźć starówkę, czy warowne mury dużo jest za to fabryk, kominów oraz kamienic, które przez długi czas uważane były za zbyt nowe, by przedstawiały dla mieszkańców jakąś szczególną wartość. To się jednak zaczęło zmieniać i jak zauważa Piotr Gryglewski mamy do czynienia z fascynującym procesem zmiany nastawienia do istniejącej, starej architektury łódzkiej, w wyniku którego w ciągu lat 60. Łódź dopiero stawała się miastem zabytkowym 7. 4 Ibidem, s. 2 5 K. Konecki: Ludzie i ich zwierzęta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s A. Vasconcelos: The use of Grounded Theory and of Arenas/Social Worlds Theory in Discourse Studies: A Case Study on the Discursive Adaptation of Information Systems, Electronic Journal of Business Research Methods 2007, Tom 5, nr 2, s P. Gryglewski: Czy Łódź jest miastem zabytkowym?, s. 126 [w:] P. Gryglewski, R. Wróbel, A. Ucińska, red.: Łódzkie budynki , Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2009.

3 Dziś trudno sobie wyobrazić, by ktoś wzorem międzywojennej awangardy chciał zrównać z ziemią śródmieście, by stworzyć nowe i funkcjonalne miasto 8 albo jak władze w PRL fantazjować na temat pozbycia się śladów kapitalistycznego wyzysku 9. Co ważniejsze, doszło do upowszechnienia się świadomości specyficznego i wyjątkowego charakteru miasta. Obecnie już nie tylko specjaliści architekci, urbaniści i konserwatorzy ale przede wszystkim duża część mieszkańców zrozumiała, że dawne budynki przedstawiają wartość i należy je chronić. Tym bardziej, że w ostatnim czasie wiele fabryk uległo degradacji po upadku przemysłu włókienniczego w Łodzi na początku lat 90. Nowi właściciele nie zawsze chcieli rewitalizować przejęte nieruchomości część budynków uznano za zbyt kosztowne do remontów. W wielu podobnych sytuacjach władze miasta oraz służby konserwatorskie okazały się bezsilne i nie były w stanie powstrzymać rozbiórek 10, co spotkało się z powszechną krytyką. Apelom w prasie 11 towarzyszyła mobilizacja części mieszkańców. Nagle okazało się, że ochrona zabytków nie stanowi problemu technicznego, którym powinni zajmować się tylko specjaliści, lecz może być postrzegana jako problem społeczny. Pojedyncze wystąpienia różnych środowisk doprowadziły do stopniowej integracji aktywnych stron, w wyniku czego w grudniu 2008 roku powstała koalicja o nazwie Ruch Społeczny Szacunek dla Łodzi. Struktura miała charakter nieformalny oraz parasolowy i objęła różne podmioty: stowarzyszenia, grupy nieformalne, koła naukowe oraz obywateli niezrzeszonych. Koalicję zdominowali ludzie młodzi, dobrze obeznani z nowymi technologiami oraz potrafiący dotrzeć do mediów. Reprezentanci koalicji, których można umieścić w obrębie świata społecznego obywatelskich obrońców zabytków, nie zrezygnowali z happeningów oraz innych akcji mających na celu nagłaśnianie problemu (np. przygotowanie wystawy zdjęć wyburzanych budynków). Jednocześnie jednak szukali bezpośredniego dostępu do władz miasta. Do 8 W. Strzemiński: Łódź sfunkcjonalizowana, s [w:] W. Strzemiński, Pisma, wybór, opracowanie i komentarz Z. Baranowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław P. Gryglewski, op.cit., s W gruncie rzeczy, chronione są przede wszystkim obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków tworzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obejmuje on jednak jedynie około 250 pozycji. Prawie półtora tysiąca innych budynków zostało umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków, która jednak moc wiążącą ma jedynie w przypadku istnienia miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Tych ostatnich Łódź nie ma, podobnie jak 90 proc. polskich miast po wejściu 1 stycznia 2004 roku w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tego większość zewidencjonowanych zabytków przez gminę pozostaje bez ochrony, a urzędnicy magistratu proszeni o wydanie zgody na wyburzenie podobnych zabytków nie mają podstawy by odmówić. 11 A. Hac, J. Podolska: Znika fabryczna Łódź!, Gazeta Wyborcza, wydanie łódzkie, , s. 1.

4 większego spotkania udało im się przekonać kilku radnych, w tym przewodniczącego rady miejskiej. Efektem była debata publiczna w dużej sali obrad z 26 marca zatytułowana Rewitalizacja w Łodzi jak było? Jak jest? Jak powinno być? Czy idea zintegrowanej rewitalizacji jest szansą dla Łodzi?. Zgodnie z oczekiwaniami społeczników, spotkanie w radzie miejskiej miało stanowić jedynie pierwszy krok prowadzący do zbudowania strategii rewitalizacyjnej. W dalszej kolejności Szacunek dla Łodzi oczekiwał zwołania nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, na której jak liczono miały zostać podjęte uchwały wzmacniające ochronę zabytków. III. Plan debaty i uczestnicy Program debaty został ustalony przez obywatelskich obrońców zabytków i przewodniczących rady. Spotkanie podzielono na dwie części, składające się z kilkunastu kilkudziesięciominutowych prezentacji zaangażowanych stron, oraz godzinnej dyskusji. Tematy wystąpień uwzględniały szerokie spektrum spraw: od omówienia diagnozy problemu, po zanalizowanie dostępnych narzędzi ochrony zabytków, zagadnienia partycypacji w planowaniu przestrzennym, transport zbiorowy i zrównoważony rozwój. Ustalony wcześniej program nie był rygorystycznie przestrzegany. Większość uczestników miała problem z dyscypliną czasową i w skrajnych przypadkach przemawiało nawet dwa-trzy razy dłużej niż przewidziano. Podczas dyskusji wystąpili przedstawiciele różnych światów społecznych zainteresowanych tematyką zabytków w Łodzi. Oprócz wspomnianej koalicji obywatelskiej, głos zabierali również przedstawiciele świata społecznego władzy lokalnej z dwoma subświatami: władzy ustawodawczej (radni) i wykonawczej (wiceprezydent i podlegający mu urzędnicy architekt miasta, miejski konserwator zabytków), a także przedstawiciele świata społecznego urbanistów oraz niezależnej od magistratu administracji publicznej (wojewódzki konserwator zabytków) 12. IV. Przebieg spotkania Chociaż w trakcie debaty występowali przedstawiciele różnych światów społecznych, to dyskusję zdominował spór pomiędzy władzami wykonawczymi miasta, a koalicją obywatelską. Dlatego też skupię się w opisie na głównym temacie sporu oraz wzajemnych interakcjach. Zaletą takiego podejścia jest przejrzystość wywodu, choć niestety jest ona osiągnięta kosztem pominięcia pewnych wątków. Jak jednak wskazuje Carolyn Wiener w swojej książce o arenie politycznej dotyczącej problemu alkoholizmu, ( ) bardzo trudno studiować jakiś problem bez jego upraszczania. Zob. C. Wiener: The politics of alcoholism: building an arena around a social problem, Transaction Publishers,New Brunswick, N.J. 1981, s Rekonstrukcji debaty dokonałem na podstawie: (a) przepisanych wystąpień nagranych w radzie miejskiej, (b) notatek robionych podczas obserwacji spotkania i uzupełnionych tuż po nim, (c) materiałów rozdawanych w

5 Podczas debaty doszło do kolizji wyobrażeń na temat możliwości działań władz miasta. Z jednej strony pojawił się pogląd, że granice polityki wytyczają warunki, w których się działa. Z drugiej, że nie ma takich problemów, które mogłyby powstrzymać zdeterminowanych aktorów społecznych. Te dwa skrajne stanowiska, które można by określić mianem realizmu oraz idealizmu politycznego, będę w swoim artykule nazywał determinizmem oraz wolicjonalnizmem, które są, moim zdaniem, bardziej precyzyjne i mniej ocenne. W końcu, zwykło się uważać zwłaszcza w polityce realizm za cechę dojrzałych mężów stanu, idealizm zaś łączy się przeważnie z młodością i brakiem doświadczenia. Dychotomia determinizmu i wolicjonalizmu wyłoniła się w trakcie analizy i kodowania materiału i okazała się użyteczną kategorią centralną (core category), która pozwoliła na stworzenie spójnej interpretacji tego, co się wydarzyło w radzie miejskiej. Toczonemu sporowi na temat ochrony zabytków oraz rewitalizacji towarzyszyły liczne interakcje pomiędzy aktorami, którzy nie tylko przedstawiali różne argumenty dot. dyskutowanej sprawy, ale również dokonywali pracy nad wizerunkiem swoim oraz innych. W czasie tych działań odwoływało się do rozmaitych technik, przede wszystkim do autoprezentacji oraz kontestowania wizerunku. V. Spór o wizję polityki Podczas debaty pojawiły się dwie całkowicie sprzeczne oceny działań władz miasta w sprawie zabytków. Według aktorów reprezentujących świat społeczny lokalnej władzy wykonawczej, krytyczne oceny działań rewitalizacyjnych w Łodzi wynikały przede wszystkim z braku wystarczającej informacji, jak również z nierealistycznych żądań i oczekiwań. Wypowiadający się na spotkaniu wiceprezydent, jak również podlegający mu urzędnicy (architekt miasta, miejski konserwator zabytków), zgadzali się z koalicją obywateli, że stare budynki należy chronić. Według nich jednak, pole manewru znacząco ograniczały jednak uwarunkowania: (a) historyczne (zmierzch PRL i upadek przemysłu włókienniczego), (b) ustrojowo-kompetencyjne (złe prawo i brak możliwości działania samorządu), (c) finansowe (zbyt mały budżet), (d) ludzkie (odejście miejskich specjalistów i konieczność wykształcenia nowych). czasie debaty (plan, broszura), (d) relacji medialnych, (e) zapisów na stronie Ruchu Społecznego Szacunek dla Łodzi oraz (e) z wiadomości z listy dyskusyjnej koalicji. Dysponowałem więc dość rozległym materiałem jakościowym, który należało analitycznie podzielić, a potem powiązać i nadać im sens. Podczas tego procesu inspirowałem się metodologią teorii ugruntowanej zaproponowanej przez Barneya Glasera i Anselma Straussa. Zob. B. Glaser, A. Strauss: The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research, Aldine, Chicago 1967 oraz K. Konecki: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

6 Nietrudno zauważyć, że większość trudności wskazywanych przez wiceprezydenta miała charakter zewnętrzny i wynikała z działań stron trzecich (Sejm, wojewódzki konserwator zabytków) lub była rezultatem makroprocesów społecznych (zmiana systemowa, sytuacja gospodarcza). W znikomym stopniu pojawiały się za to wytłumaczenia wskazujące na działania samego urzędu. Wszystkie kłopoty wiceprezydent tłumaczył obiektywnymi warunkami: Ale nie można, państwo nie mogą się odrywać od rzeczywistości, że nagle te pieniądze spadną z nieba. [ ] Mamy w granicach [centrum] 500 hektarów. Jaka kwota jest potrzebna do tej rewitalizacji według wskaźników z Manufaktury? Jest potrzebna kwota 3,5 miliarda euro, czyli razy cztery w złotówkach. Klasyczna odpowiedź. Budżet miasta w tym roku to 3 miliardy złotych. W związku z czym, wiedza dokładna, jakie się ma kompetencje, jakie ma się pieniądze, musi być [13] 14. W tym świetle sukcesem okazywało się każde działanie zgodnie z zasadą, iż najważniejsze jest, że coś w ogóle się udaje zrobić. Dlatego też, chociaż przedstawiciele władzy przyznawali, że w związku z potrzebami przeznaczane kwoty są symboliczne [2], to mimo wszystko stopniowy wzrost niewielkich środków traktowały jako dowód oddania idei rewitalizacji. Takiemu sposobowi ujmowania polityki przedstawiciele świata społecznego obywatelskich obrońców zabytków przeciwstawili wizję polityki wolicjonalnej. Chociaż mówcy uwzględniali rozmaite uwarunkowania problemu ochrony zabytków i rewitalizacji, to nie traktowali ich jako czynników uniemożliwiających działanie, lecz jedynie jako punkty wyjścia do sformułowania strategii miasta. Jak wskazywała Patrycja z Grupy Pewnych Osób i Szacunku Dla Łodzi: Centralny obszar naszego miasta, ten który jest pokryty XIX-wieczną zabudową, właściwie nie doczekał się do dzisiaj wdrożenia nie planów, wdrożenia! żadnej spójnej koncepcji zagospodarowania, chociaż pomysłów i propozycji od ekspertów i od zwykłych mieszkańców było naprawdę wiele. Propozycje te należy ułożyć w pewne ramy strategiczne i o to prosimy z tego miejsca. Wdrożenie to wymaga odpowiednich ram organizacyjnych i prawnych, finansowych. I nie chcemy słuchać po raz kolejny, że ustawa się zmieniła pięć lat temu ( ) [5]. Chociaż obrońcy zabytków nie zaprzeczali istnieniu problemów wskazywanych przez władze, to z całą mocą podważano ich deterministyczny wpływ. Dowodzili, że nie ma takich 14 W nawiasach kwadratowych podano numery wystąpień z debaty wybranych do analizy.

7 przeszkód, z którymi nie można by sobie poradzić. Są za to zaniedbania i brak kompetencji urzędników, którzy nie potrafią wykorzystywać możliwości, jakie daje im prawo. VI. Praca nad wizerunkiem Sporowi na argumenty towarzyszyła bardzo intensywna praca nad wizerunkiem. Z jednej strony, przedstawiciele różnych światów społecznych próbowali za pomocą autoprezentacji przedstawić siebie i swoją rolę w jak najbardziej korzystnym świetle. Ponieważ dyskusja momentami przemieniała się w spór o charakterze zerojedynkowym, gdzie zwycięzca mógł być tylko jeden, to dochodziło również do kontestacji wizerunku innego aktora społecznego. Kluczowa dla uwiarygodnienia wolicjonalnej wizji polityki była próba stworzenia przez stronę obywatelską wizerunku społecznie zaangażowanych ekspertów, którzy wiedzą o sprawie wystarczająco dużo, by ustalać priorytety polityki miejskiej, proponować rozwiązania oraz służyć radą decydentom. Taki sposób autoprezentacji i kreowania wizerunku miał wzmocnić ich krytyczne stanowisko wobec władz. Oprócz tego, w taktyce zawarta była perswazja skierowana do radnych, których reprezentanci koalicji chcieli namówić do zwołania sesji nadzwyczajnej i powołania parków kulturowych chroniących zabytki. Jak twierdzili obrońcy zabytków my jako ruch społeczny jesteśmy bardzo zainteresowani tym i wszelkiej możliwej pomocy państwu udzielimy, żeby taką sesję przygotować [5]. Obywatelscy obrońcy zabytków sięgali po różne taktyki interakcyjne kreujące ich wizerunek, w tym po uwiarygodnianie, wykładanie i proponowania rozwiązań. Aby przekonać słuchaczy, że nie są ludźmi znikąd, przedstawiciele Szacunku dla Łodzi odwoływali się do afiliacji organizacyjnej (np. prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, wykładowca Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej ), funkcji ( przewodnik łódzki, etnograf, antropolog kultury ) czy doświadczenia ( ja od 2005 roku, za inspiracją miastem Łodzią, zaczęłam się zajmować promocją koncepcji zintegrowanej rewitalizacji [9]). Podczas prezentowania swoich argumentów stosowali formę wykładu akademickiego, w którym wychodzili od definicji, nawiązywali do aktów prawnych i odwoływali się do selektywnie dobranych danych źródłowych, w tym do przykładów pozytywnych praktyk z zagranicy. Uznanie prawdziwości tego wizerunku dla władz miejskich oznaczałoby też uznanie krytyki pod swoim adresem za uzasadnioną. Nic więc dziwnego, że przedstawiciel władz wykonawczych kontestował wizerunek ekspercki, zwracając uwagę, że reprezentanci ruchu społecznego nie są wcale tak kompetentni, jak próbują się jawić. Wiceprezydent rozpoczął

8 swoje wystąpienie od tego, że chciałby przedstawić tutaj trochę więcej informacji, po to, żebyśmy mieli jakąś, taką chociażby pobieżną, ale diagnozę stanu rzeczy [ ] [2], dając tym samym do zrozumienia, że jego rozmówcy opierają swoje wnioski i pomysły o wiedzę niepełną i niesprawdzoną. W trakcie swojej wypowiedzi wracał do tego wielokrotnie. Nawet proponując dalszą współpracę nie traktował koalicji obywatelskiej jako równych partnerów, przedstawiając pomysły jej przedstawicieli jako nierealistyczne: ( ) jeżeli ktoś ma złoty pomysł i ma złote umiejętności, natychmiast go zatrudniamy. Ja z chęcią pana Polewskiego zatrudnię, bo ma tak złote pomysły, że będę chciał mu dać złote pieniądze, żeby on je wprowadził w życie [13]. Osoby sprawujące władzę wykonawczą usiłowały również przedefiniować rolę obrońców zabytków na bardziej im odpowiadającą. Zamiast traktować ich jako ekspertów mogących na równych prawach brać udział w kształtowaniu polityki, woleli wpisać ich w rolę organizacji alarmującej o przypadkach niszczenia zabytków. Członkowie Szacunku dla Łodzi nie pozostawali dłużni i na każdym kroku kontestowali wizerunek władzy. Prezydent oraz urzędnicy byli oskarżani o brak kompetencji, wiedzy, a czasem również o złą wolę. Część mówców, minimalizowała osiągnięcia magistratu stwierdzając, że tak naprawdę nic nie zostało zrobione oraz że jest ogromna, porażająca bezczynność ( ) [14]. Chociaż zdarzały się głosy bardziej zrównoważone, to właśnie skrajne stanowiska zdominowały dyskusję. VII. Efekty debaty i uwagi końcowe W trakcie debaty padały propozycje dalszych spotkań, jednak pozostały one w sferze deklaratywnej. Dyskusja była dowodem ogromnych różnic, które w praktyce uniemożliwiały jakąkolwiek współpracę. Przedstawiciele świata społecznego obywatelskich obrońców zabytków oraz świata społecznego władzy wykonawczej różnili się w ocenie i diagnozie sytuacji, jak również w sposobach rozwiązania problemu. Nie udało się przekroczyć dychotomii wizji polityki wolicjonalnej i deterministycznej. Reprezentanci odmiennych światów społecznych nie uzgodnili również wspólnych wizerunków. Nic więc dziwnego, że po takim spotkaniu nikt nie mógł czuć się zwycięzcą. Nie można jednak powiedzieć, by debata zakończyła się totalnym fiaskiem. Sporym sukcesem było to, że taka dyskusja w ogóle się odbyła, a grupa mieszkańców była w stanie na forum publicznym wyrazić wspólne stanowisko. Dzięki temu problem ochrony zabytków

9 został nagłośniony. Jednocześnie, osoby znajdujące się u władzy chcąc nie chcąc musiały zaakceptować pojawienie się nowego aktora społecznego na arenie. Chociaż reprezentanci społecznego świata władzy wykonawczej mogli się czuć dotknięci krytyką, a z większością argumentów się nie zgodzili, to jednak wyrażali zadowolenie z faktu, że dawna znieczulica dotycząca zabytków zniknęła. Na podstawie opisywanego studium przypadku, da się wyciągnąć również kilka bardziej ogólnych wniosków. Po pierwsze, potwierdzenie znajdują tezy o trudnościach, z jakimi stykają się obywatele, którzy chcą kształtować politykę miasta, nie będąc członkami partii oraz zawodowymi politykami. Mieszkańcy posiadają niewiele okazji, aby zabrać głos i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, a konsultacje z nimi odbywają się zazwyczaj: (1) gdy jest to ustawowo wymagane, (2) przy okazji konfliktów doraźnych, zwłaszcza tych nagłośnionych przez media. Samo zainicjowanie debaty, jak w przypadku dyskusji o zabytkach w radzie miejskiej, nie gwarantuje powodzenia. W gruncie rzeczy, nie wiadomo bowiem, w jakiej roli mieliby występować podobni obywatele. Po drugie, sama rozmowa i wymiana argumentów nie wystarczy. Ważny jest również sposób, w jaki przeprowadza się podobne konsultacje w praktyce. Na przykładzie debaty widać, że ani przedstawiciele świata społecznego zaangażowanych obywateli, ani lokalnych decydentów nie potrafili pokierować komunikacją w celu osiągnięcia porozumienia. Dyskusja w radzie miejskiej odbywała się na modłę obrad sejmowych. Każdy miał prawo wygłosić z mównicy monolog, zabrakło za to czasu, aby wypracować rozwiązanie akceptowalne dla różnych stron. Moderacja podczas tego spotkania praktycznie nie istniała. Obserwując spotkanie nabierałem coraz większej pewności, że jeśli dialog władzy z obywatelami i władzą ma mieć sens, to nie wystarczy przekonać obie strony, że warto rozmawiać trzeba również zaproponować określoną metodologię prowadzenia podobnych konsultacji.

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA Ewa Stokłuska Kraków, 12.05.2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Współpracy Społecznej

Wydział Współpracy Społecznej Wydział Współpracy Społecznej Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem Radom, 6 lipca 2015 r. Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem W dniu 3 lipca 2015 r. w Domu Technika w Radomiu przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się seminarium na temat: Zarządzanie państwem przez

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia W świetle doświadczeń społeczno-politycznych, które w ostatnim czasie poruszały opinię publiczną w Polsce, dostrzec można, że dla kształtowania pożądanych

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym Młodzieżowe Rady sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym VI seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej: partycypacja młodzieży 11-12 października 2011 roku Zaczęło się

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r.

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Pakt dla edukacji Czy można pokonać oświatowe problemy komunikacyjne we władzach i w urzędzie JST Jan Zięba Oświata to najważniejsze zadanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 00+ - podsumowanie Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 00+, których celem było zebranie

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk. konkurs. koncepcje

Gdańsk. konkurs. koncepcje Gdańsk konkurs koncepcje GDAŃSK Pomysł na plac Pomysł na nieco senny i trochę zapomniany Plac Wałowy w Gdańsku to kolejny z projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Bram Kraju przez AMS i władze

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) Imię i nazwisko kandydatki KATARZYNA OWCZAREK Komitet

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku. Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu

DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku. Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu DIAGNOZA PROBLEMÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM Czym jest diagnoza? Po co robić diagnozę? Jak diagnozować? Przykłady i wskazówki O czym należy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE

MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE dr Marta Janina Skrodzka MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE Wprowadzenie Każde postępowanie mediacyjne, co zostało wskazane w przygotowanych do tej pory opracowaniach, przebiega zasadniczo w podobny sposób,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) Imię i nazwisko kandydata Sławomir Neumann Komitet Platforma Obywatelska CZĘŚĆ I: DEMOKRACJA Pytanie NIE NIE MAM ZDANIA KOMENTARZ 1. Czy zgadza

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

Budowanie partnerstw- perspektywa socjologiczna i obywatelska dr Grzegorz Kaczmarek (ZMP)

Budowanie partnerstw- perspektywa socjologiczna i obywatelska dr Grzegorz Kaczmarek (ZMP) BUDOWANIE KOMPETENCJI DO WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ I MIĘDZYSEKTOROWEJ JAKO NARZĘDZI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO Budowanie partnerstw- perspektywa socjologiczna i obywatelska dr Grzegorz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PODSUMOWUJĄCE IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 ZYGMUNT UŻDALEWICZ SIGMA -SYSTEM

SŁOWO PODSUMOWUJĄCE IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 ZYGMUNT UŻDALEWICZ SIGMA -SYSTEM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 SŁOWO PODSUMOWUJĄCE ZYGMUNT UŻDALEWICZ SIGMA -SYSTEM 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska Mała Aula, Plac Politechniki 1 Zatłoczenie miast Problemy

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE

SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE Kazimierz Czaplicki Bogusław Dauter Andrzej Kisielewicz Ferdynand Rymarz 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Ustawa z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE Przeznaczenie terenów planowane jest z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie udziału społecznego Przykłady z Berlina i Pragi. Christian Kölling. Europejska Sieć Mobilności i Lokalna Agenda 21

Wdrażanie udziału społecznego Przykłady z Berlina i Pragi. Christian Kölling. Europejska Sieć Mobilności i Lokalna Agenda 21 Wdrażanie udziału społecznego Przykłady z Berlina i Pragi Christian Kölling Europejska Sieć Mobilności i Lokalna Agenda 21 Przewodni Projekt Berlińskiej Agendy 21 Udział społeczny - Wrocław 9.12.2005 Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI

SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI Pojęcie rewitalizacji - rewitalizacja sama w sobie składa się z kilku płaszczyzn. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r.

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Celem prezentacji jest: Przedstawienie roli i zadań koordynatora w moderowaniu sieci współpracy i samokształcenia. Wyjaśnienie specyfiki obowiązków

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Energetyczne narady obywatelskie Fundacja Pole Dialogu

Energetyczne narady obywatelskie Fundacja Pole Dialogu Energetyczne narady obywatelskie Fundacja Pole Dialogu Projekt Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Gdańsk w nowej perspektywie Porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Zagadnienia wprowadzające Partycypacja społeczna w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne uczestnicy: -analizują uwarunkowania społeczno przestrzenne i kulturowe w miejscu swojego zamieszkania i przebywania,

Cele operacyjne uczestnicy: -analizują uwarunkowania społeczno przestrzenne i kulturowe w miejscu swojego zamieszkania i przebywania, Róża Połeć Scenariusz zajęć dla grupy seniorów Jak użytkować i kształtować przestrzeń publiczną? Czas trwania zajęć: 2 spotkania x 4h Cel ogólny zrozumienie, czym jest przestrzeń publiczna jako dobro wspólne;

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw oraz ich założeń (tezy) I. Podstawy ustrojowe W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział. Agenda konferencji. Prelegenci

Spis treści. Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział. Agenda konferencji. Prelegenci Spis treści Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział Agenda konferencji Prelegenci Co wyróżnia Legal Market Day 2014? Innowacyjna formuła Legal Market Day 2014 Legal Market

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i mim III i u III mii mu mu mu mu im im A/521476 Jacek Czaputowicz TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Krytyka i systematyzacja WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2008 lis treści irowadzenie 11 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Czym jest Legal Market Day 2015? Jaki był Legal Market Day 2014?

Czym jest Legal Market Day 2015? Jaki był Legal Market Day 2014? Spis treści Czym jest Legal Market Day 2015? Jaki był Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział Agenda konferencji Prelegenci Co wyróżnia Legal Market Day 2015? Innowacyjna formuła

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kraków, r.

Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kraków, r. Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kraków, 12.01.2016 r. Definicja PARTYCYPACJA PUBLICZNA udział mieszkańców w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych

Bardziej szczegółowo

www.bpp.gov.pl Młynarska 46; 01-171 Warszawa

www.bpp.gov.pl Młynarska 46; 01-171 Warszawa Harmonogram spotkania Rzecznika Praw Pacjenta i pracowników Biura z przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych działających w obszarze ochrony praw pacjentów w Polsce i reprezentujących

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE

Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE MAU to biuro projektowe i konsultingowe specjalizujące się w zrównoważonej urbanistyce jako sztuce planowania

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, Bydgoski Kongres Kultury

Bydgoszcz, Bydgoski Kongres Kultury Bydgoszcz, Bydgoski Kongres Kultury Czym jest PAKT? Bydgoski Pakt dla Kultury jest nowatorskim w skali kraju dokumentem zawartym pomiędzy stroną społeczną zgrupowaną wokół Bydgoskiego Kongresu Kultury

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny Poznań kliny zieleni rzeki i jeziora jakość życia miasto zwarte dialog społeczny NIEZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE DZIURA W MIEŚCIE WOLNE TORY teren pokolejowy powstały po przeniesieniu ruchu towarowego

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lucjan Goczoł Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu LOKALNE GRUPY WSPARCIA POLSKICH PROJEKTÓW URBACT Seminarium

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Reklama w internecie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy TYSKI REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - PROJEKT Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) Andrzej Jaworski Komitet Prawo i Sprawiedliwość CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo