PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA"

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ODNAJDUJE SWOJE MIEJSCE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ I DZIAŁA W NIEJ EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Ma poczucie przynależności do klasy Współtworzy i respektuje normy grupy rówieśniczej Przejawia inicjatywę działania w klasie Rozumie i szanuje odmienność swoich kolegów Dba o zdrowie i bezpieczeństwo Zna i szanuje symbole narodowe Poznaje własne możliwości CELE OPERACYJNE 1 Poznajemy się przez różne formy kontaktów. ZADANIA Gry i zabawy integracyjne Jak masz na imię? Pozwólcie, że się wam przedstawię OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI, rozmowy z rodzicami Organizujemy i bierzemy udział W uroczystościach klasowych: urodziny, imieniny pasowanie na ucznia wigilia klasowa zabawa karnawałowa 2 Tworzymy grupy zadaniowe 3 Prezentujemy się dla innych Poznajemy się przez wytwory artystyczne wizytówki, portrety. Poznajemy się podczas wycieczek szkolnych. Należymy do Klasowego Klubu Przyjaciół / zwierząt, kwiatów, porządku itp. / Ustalamy zakresy obowiązków. Ekspresja: teatralna / przedstawienia szkolne/ plastyczna / wystawy prac plastycznych/ muzyczna /konkurs piosenki koncert/ Rodzice, wychowawca wychowawca, rodzice, uczniowie Analiza wytworów dzieci, obserwacja, analiza wytworów

2 4 Poznajemy normy, zasady obowiązujące w grupie rówieśniczej Sporządzamy regulamin klasowy. Uczymy się mówić nie scenki rodzajowe Poznajemy sposoby rozwiązywania problemów klasowych z wykorzystaniem ilustracji i opowiadań.,uczniowie Analiza wytworów dzieci, obserwacja, rozmowy z uczniami 5 Zauważamy i akceptujemy różnice i podobieństwa między ludźmi 6 Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Kształtujemy właściwą postawę wobec ludzi niepełnosprawnych. Poznajemy i akceptujemy odrębność regionalną i narodowościową. Dbamy o czyste i estetyczne spożywanie posiłków podczas przerw., nauczyciele dyżurujący Korzystamy z urządzeń sanitarnych na terenie szkoły. Uczestniczymy akcji fluoryzacji zębów. Pielęgniarka szkolna Notatka w dzienniku Dbamy o dostosowanie ubioru do zajęć ruchowych. Znamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach /spotkanie z policjantem/., spotkania z policjantami. Stosujemy przerwy śródlekcyjne zgodnie z potrzebami dzieci Nauczyciele uczący Uczestniczymy w zawodach sportowych Wyniki zawodów Znamy różne sposoby spędzania wolnego czasu. wychowawca Prace plastyczne 7 Znamy szanujemy symbole narodowe Wskazujemy i poprawnie nazywamy symbole narodowe: flaga, godło i sztandar szkoły. Przyjmujemy właściwą postawę podczas śpiewania hymnu., nauczyciele uczący. pogadanki obserwacja Poznajemy swoją miejscowość., rodzice rozmowy, prace plastyczne i pisemne

3 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA DRUGA CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ZNA I STOSUJE NORMY DOBREGO ZACHOWANIA. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Umie zachować się właściwie w instytucjach i miejscach publicznych Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników okazuje im to w słowach i działaniach Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia Zna formy odmawiania innym osobom Dba o zdrowie lubi sport Tworzy obraz samego siebie CELE OPERACYJNE 1 Znamy i stosujemy normy zachowania w instytucjach i miejscach publicznych ZADANIA Bierzemy udział w imprezach kulturalnych min. seanse filmowe spektakle teatralne wyjścia do muzeum i na wystawy OSOBA ODPOWIEDZIALNA rodzice SPOSÓB EWALUACJI, wychowawca i rodzice Korzystamy z biblioteki szkolnej i publicznej. bibliotekarz Wiemy jak się zachować będąc w : środkach komunikacji miejskiej instytucjach użyteczności publicznej rodzice Wycieczki tematyczne np. na pocztę, do ośrodka zdrowia, zakładu pracy. pracownicy instytucji obserwacja 2 Tworzymy i uczestniczymy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa Bierzemy udział w ważnych uroczystościach szkolnych Przygotowanie scenariuszy działań Poznajemy piękno naszej, dyrektor szkoły dokonań uczniów

4 ojczyzny / dzielnicy, miasta, regionu/ - wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Gromadzimy materiały związane z tematyką regionalną. obserwacja 3 Uczymy się właściwie zachowywać wobec rówieśników i dorosłych Pomagamy sobie nawzajem Poznajemy sposoby rozwiązywania problemów klasowych burza mózgów, zajęcia w kręgu., rodzice, uczniowie, rozmowy. obserwacja 4 Dbamy o zdrowie lubimy sport i rekreację Doceniamy wagę sportu w swoim życiu,uczniowie, rozmowy Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć sportowych Czujemy się współodpowiedzialnymi za wyniki drużyny- zyskujemy wiarę w siebie Uczymy się przegrywać, uczniowie 5 Kształtujemy właściwy obraz samego siebie. Znamy swoje mocne i słabe strony Wierzymy w siebie i znamy swoją wartość., rodzice, rodzice Umiejętnie podejmujemy decyzje i potrafimy odmawiać.

5 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA TRZECIA CEL WYCHOWANIA: UMIE ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Zna swoje prawa i wie do kogo zwrócić się o pomoc Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych odpowiednio reaguje Umie otwarcie wypowiadać swoje sądy i opinie Zna formy odmawiania innym osobom Dba o zdrowie aktywnie spędza czas Zna siebie samego CELE OPERACYJNE ZADANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI 1 Tworzymy grupę przyjaciół Odwiedzamy osoby i instytucje wspomagające szkołę, np.: pedagog szkolny higienistka policja przedstawiamy na gazetce osoby i instytucje pomagające dzieciom, z adresami, numerami telefonów i sposobem dotarcia do nich rodzice Wytwory pracy dzieci 2 Uczymy egzekwować swoje prawa Trenujemy umiejętności reagowania w różnych sytuacjach symulacja / odgrywanie ról. Prawidłowo oceniamy sytuacje - gry dramatyczne umożliwiające rozróżniania dobra od zła w codziennym życiu dziecka. zachowań uczniów

6 3 Jesteśmy wrażliwi na dobro i dokonujemy moralnie właściwych wyborów życiowych Poznajemy świat i własne uczucia. Uczymy się mówić o nich i rozumieć uczucia innych. Hierarchizacja wartości Pogadanki drama, zajęcia integracyjne, rozmowy indywidualne 4 Dbamy o zdrowie aktywnie spędzamy czas Zachowujemy zasady zdrowej rywalizacji Dbamy o bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Potrafię przegrywać z podniesioną głową,uczniowie, rozmowy 5 Poznajemy siebie Korzystając z własnego doświadczenia oraz przez opinię kolegów. Przyjmuję krytykę kolegów oraz wyciągam właściwe wnioski Nie obrażam się, rodzice

7 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ CEL WYCHOWANIA: UMIE NAWIĄZYWAĆ KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Umie jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi Potrafi wyrazić własne uczucia i rozumie uczucia innych Umie dyskutować i dochodzi do kompromisu Potrafi aktywnie słuchać CELE OPERACYJNE ZADANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI 1 Uczymy się słuchać aktywnie Poznajemy istotę procesu komunikowania się i szukamy przyczyn zakłóceń w przekazie informacji, zabawy typu głuchy telefon Poznajemy techniki aktywnego słuchania, parafrazowanie, skupianie się na najważniejszym., nauczyciele Rozmowy, testy: nauczyciel uczeń, nauczyciel nauczyciel, samokontrola ucznia 2 Poznajemy świat własnych uczuć, uczymy się mówić o nich i rozumieć uczucia innych Uczymy się używać komunikatu ja w sytuacjach trudnych. Zapoznajemy się ze sposobami odczytywania mowy ciała / wyrażanie dłońmi, oczami, spojrzeniem / Odgrywamy scenki typu Co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej?, pedagog zachowań uczniów.

8 Przeprowadzamy wywiady z kolegami nt. Sposób życia innych ludzi różni się od mojego Sondaż rozmowy z uczniami Uczymy się asertywności Kiedy i jak mówić nie scenki. Ćwiczymy empatię reagujemy na krzywdę innych. Ja i moja klasa - uczymy się zaznaczać swoją osobę w grupie i współpracować z innymi. Definiujemy pojęcie solidarność, koleżeństwo, pedagog, pedagog, nauczyciele Test, ankieta Rozmowa, samokontrola uczniów, ankieta Uczymy się nazywać uczucia własne i innych pozytywne negatywne Nauczyciele, rodzice 3 Poznajemy i rozumiemy język mediów. Analizujemy program TV i dokonujemy własnych wyborów. Poznajemy funkcję reklamy i jej języki. Projektujemy reklamę., nauczyciele Sondaż wśród odbiorców. Projekt plastyczny. Rozumiemy świat wirtualny gra komputerowa, Internet, film Praca w internecie

9 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ UMIE PRACOWAĆ NAD SOBĄ, POTRAFI OCENIAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI, ROZWIJA SWOJE ZINTERESOWANIA. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Zna swoje słabe i mocne strony Potrafi uszanować postawy i poglądy innych Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować Potrafi przedstawić swoje zdanie Jest wrażliwy na wszelkie przejawy agresji i przemocy CELE OPERACYJNE ZADANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI 1 Poznajemy siebie korzystając z własnego doświadczenia i poprzez opinie innych Poznajemy siebie z relacji innych Rysujemy portret, karykatury, opisujemy siebie, prezentujemy swoje umiejętności w czasie konkursów, gier i zabaw Jaki / jaka jestem? Przygotowujemy ankietę lub testy niedokończonych zdań, prowadzimy wywiady na swój temat. Jak się uczyć skutecznie prezentacje różnych umiejętności wraz z omówieniem drogi do sukcesu, Nauczyciele Test zdań niedokończonych, ankieta ewaluacyjna 2 Poznajemy swoje mocne i słabe strony nad którymi pracujemy. Tworzymy autoankietę Moje mocne i słabe strony. Jestem doceniony i doceniam innych scenki rodzajowe. Tworzymy: arkusze potrzeb, wizualizację dążeń, projekty związane z zainteresowaniami. Przygotowujemy indeks zachowań nieagresywnych. Projekt: Wizja świata bez używek i alkoholu, nauczyciele, rodzice, uczniowie, pedagog, ankiety, prezentacje prac i osiągnięć,

10 3 Potrafimy dokonać autoprezentacji. Przygotowujemy projekty edukacyjne: Świętujemy Święta, Moja droga do sukcesu w nauce. Przygotowujemy najciekawsze prace literackie, malarskie, muzyczne i sceniczne. Przedstawiamy siebie w czasie wspólnych gier i zabaw, nauczyciele, uczniowie Wystawa prac dzieci, konkursy i zabawy na poziomie wiekowym, ankiety ewaluacyjne 4 Jesteśmy wrażliwi na wszelkie przejawy agresji i przemocy w bliższym i dalszym otoczeniu Realizujemy lekcje wychowawcze poświęcone zagadnieniom agresji i pomocy Wychowawcy, pedagog szkolny, rozmowy z uczniami

11 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY SZÓSTEJ CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ UMIE PLANOWAĆ I SYSTEMATYCZNIE REALIZOWAĆ POSTAWIONE SOBIE CELE. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Potrafi planować przewidywać efekty swoich działań Ma poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie Analizuje swoje działania i zmienia je w stosunku do potrzeb Dostrzega zagrożenia współczesnego świata i potrafi je odeprzeć Przeciwdziała agresji i przemocy w środowisku szkolnym CELE OPERACYJNE ZADANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI 1 Planujemy swój czas pracy i aktywnego wypoczynku. Analizujemy swoje potrzeby i zainteresowania Planujemy tygodniowy, dzienny program zajęć Planujemy wycieczkę Planujemy czas wolny Giełda pomysłów spędzania wolnego czasu, nauczyciele, samorząd, uczniowie Metoda indywidualnych przypadków,, ankieta, 2 Dążymy do osiągnięcia zamierzonych celów. Sporządzamy listę celów i dokonujemy ich hierarchizacji. Analizujemy źródła sukcesów porażek., rodzice uczniowie Dyskusje nauczyciele, rodzice, pedagog 3 Dostrzegamy zagrożenia współczesności Wykonujemy plansze na temat współczesnych zagrożeń. Przeprowadzamy skojarzeniową burzę mózgów związaną z pojęciem zagrożenie, nauczyciele, pedagog Dyskusje nauczyciele, rodzice Sporządzamy arkusz niepokojów: niepokoje emocjonalne, niepokoje społeczne niepokoje środowiskowe

12 niepokoje wywołane stosowaniem środków uzależniających. 4 Potrafimy krytycznie ustosunkować się do mediów Dyskutujemy na temat granicy między światem mediów, mediów światem realnym. Pogadanka, rozmowa. 5 Skutecznie przeciwdziałamy wszelkim przejawom agresji i przemocy w środowisku szkolnym Realizujemy lekcje wychowawcze, warsztaty pedagogiczne. Analizujemy nasze zachowania w sytuacjach przemocy / świadek, ofiara, sprawca / Pedagog szkolny, wychowawca zachowań uczniów Dyskusje

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY 6-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD LIPAMI W KROSINKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY 6-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD LIPAMI W KROSINKU PROGRAM WYCHOWAWCZY 6LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD LIPAMI W KROSINKU Szkoła Pod Lipami : wzajemnego szacunku zaangażowania w naukę, zabawę i pracę chęci do działania kreatywnego myślenia radości i humoru

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: (prawo międzynarodowe, krajowe i dokumenty szkolne) - Powszechna Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE 1 Podstawy prawne szkolnego programy wychowawczego Podstawą do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I III OPRACOWANY W OPARCIU O PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 W GLIWICACH

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I III OPRACOWANY W OPARCIU O PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 W GLIWICACH PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I III OPRACOWANY W OPARCIU O PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 W GLIWICACH TERMIN REALIZACJI 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGATYNI

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGATYNI PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGATYNI PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGATYNI System wartości 1) Szacunek dla dorosłych, młodszych i rówieśników okazywany

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas VI

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W GLIWICACH IM. JANA PAWŁA II

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W GLIWICACH IM. JANA PAWŁA II PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W GLIWICACH IM. JANA PAWŁA II 1 NACZELNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie dziecka zaangażowanego we własny rozwój w duchu wartości dobra, prawdy i piękna

Bardziej szczegółowo

Pogadanka, turniej minikoszykówki kl. IV-VI Zapoznanie z ćwiczeniami korekcyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego Pogadanka.

Pogadanka, turniej minikoszykówki kl. IV-VI Zapoznanie z ćwiczeniami korekcyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego Pogadanka. 2. RUCH I WYPOCZYNEK Jak ruch wpływa na budowę i postawę ciała? Wady postawy- podstawowe ćwiczenia korekcyjne Jak i kiedy korzystać z TV, gier komputerowych? Niewielka porcja ruchu sposobem na dobre samopoczucie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie "Co szlachetne i wielkie -przyjmij co płytkie i nikczemne -odrzucaj" /Ł.Ciepliński/ Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa nr 28 im ppłk Łukasza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA Lp. ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Bezpieczeństwa. Przypomnienie zasad

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Blok tematyczny Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin I. Żyjmy Zdrowo Higiena codzienna Dbamy o zęby Higiena okresu dojrzewania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ Cel wychowania Uczeń zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować Efekty działań wychowawczych: Uświadamia sobie sposób radzenia z presją grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 Cel wychowania: uczeń samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie, potrafi swobodnie korzystać z różnych źródeł wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Przyjazna i bezpieczna szkoła

Przyjazna i bezpieczna szkoła PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA REJA W REJOWCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przyjazna i bezpieczna szkoła Realizatorzy- członkowie Rady Pedagogicznej, pracownicy szkoły Program pracy wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY

PROGRAM WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2009/2010 1 1. Cel główny Wyposażenie ucznia w umiejętności i nawyki umożliwiające mu prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym go środowisku. 2. Założenia programowe Wychowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017 Bezpieczna i przyjazna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, 30 wrzesień 2016r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Szkoła Podstawowa nr 75 w Krakowie o p r a c o w a n y z g o d n i e z p o d s t a w ą p r o g r a m o w ą Główny cel wychowawczy: Wychowanie dziecka świadomego swojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. SENATORSKA 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. SENATORSKA 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. SENATORSKA 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Podstawa prawna: (prawo międzynarodowe, krajowe i dokumenty szkolne) - Powszechna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W KATOWICACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W KATOWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W KATOWICACH KATOWICE 2015/2016 WSTĘP Wychowanie - jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Sukcesu Program pracy wychowawczej dla 3-letniej szkoły ponadgimnazjalnej

Szkoła Sukcesu Program pracy wychowawczej dla 3-letniej szkoły ponadgimnazjalnej Szkoła Sukcesu Program pracy wychowawczej dla 3-letniej szkoły ponadgimnazjalnej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 w BYDGOSZCZY Bydgoszcz 2010 1 NACZELNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów

Bardziej szczegółowo

Żyjemy zdrowo I bezpiecznie

Żyjemy zdrowo I bezpiecznie Program profilaktyczny klas I-III Szkoły Podstawowej w Libidzy na rok szkolny 06 07 Żyjemy zdrowo I bezpiecznie Zadania programu pracy profilaktycznej dla uczniów kl. I-III: profilaktyka oparta na metodach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 Bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, wrzesień 2013r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyję zdrowo i bezpiecznie

Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyję zdrowo i bezpiecznie "Co szlachetne i wielkie -przyjmij co płytkie i nikczemne -odrzucaj" /Ł.Ciepliński/ Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyję zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa nr 28 im ppłk Łukasza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151 W KRAKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151 W KRAKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151 W KRAKOWIE Strona 1 z 14 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151 KLASA I - " POZNAJEMY SIEBIE I SWOICH KOLEGÓW Lp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gliwicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gliwicach PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gliwicach DąŜymy do wychowania dziecka, które: Akceptuje siebie i drugiego człowieka Rozumie na czym polega współdziałanie w grupie Potrafi rozróŝniać dobro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach 2016/2017 Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, możemy poprzestać na małych uczynkach, ale spełnionych z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016 W Programie Profilaktyki uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU Bieżyń, wrzesień 2015 r. NIE TOLERUJEMY PRZEMOCY, AGRESJI chcemy żyć i uczyć się w przyjaznej atmosferze. 1. Przemoc i agresja to cechy współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU GIMNAZJALNO-SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO IMIENIA JANUSZA KORCZAKA W PAWŁOWICZKACH Zatwierdzony uchwałą Rady icznej dnia 30.09.2015

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki klas Ia i Ib rok szkolny 2010-2011

Program profilaktyki klas Ia i Ib rok szkolny 2010-2011 Projekty: I. Kształtowanie postaw nieagresywnych II. Propagowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie postaw asertywnych Cele Zadania Formy realizacji Realizator Termin Ewaluacja I. Umiem zachować się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku. Czyli

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku. Czyli PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku Czyli Jak pracować z uczniem, aby czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole oraz dobrze radził sobie w środowisku CELE WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU AKTY PRAWNE Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r., Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok pogadanka dyskusja

Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok pogadanka dyskusja Plan pracy lekcji wychowawczych w klasie IV z uwzględnieniem zajęć psychoedukacyjnych. Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok szkolny. - potrafi kulturalnie zachować się wobec

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NIEBOCKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NIEBOCKU PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NIEBOCKU CELEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO JEST POMOC DZIECKU W REALIZACJI JEGO INDYWIDUALNEJ DROGI ROZWOJOWEJ W RELACJACH ZE ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNO-KULTUROWOWYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI:

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI: załącznik nr 1 do uchwały Nr 21/12/09/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie z dnia 12 września 2013 r. ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK

Bardziej szczegółowo

Przyjazna i bezpieczna szkoła

Przyjazna i bezpieczna szkoła PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA REJA W REJOWCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przyjazna i bezpieczna szkoła Realizatorzy- członkowie Rady Pedagogicznej, pracownicy szkoły Program pracy wychowawczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI OBSZAR CELE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE - DZIALNI UWAGI I. Integracja grupy i współdziałanie. 1.Zwiększenie spójności grupy 2.Budowanie relacji z kolegami. 3.Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych na lata 2012-2015. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach

Plan działań wychowawczych na lata 2012-2015. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach Plan działań wychowawczych na lata 2012-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach Plan działań wychowawczych dla klasy pierwszej Cel wychowawczy: Poznajemy siebie i swoich kolegów

Bardziej szczegółowo

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZEWIE MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZEWIE

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZEWIE MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZEWIE WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZEWIE Tworzenie szkoły środowiskowej. Nastawienie na nowatorskie działania edukacyjne. Wybór programów nauczania przygotowujących do twórczego rozwiązywania problemów i

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH na lata 2013-2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH na lata 2013-2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH na lata 2013-2016 Cel główny: Wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. Cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W SOSNOWCU ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W SOSNOWCU ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W SOSNOWCU ROK SZKOLNY 2013/2014 2 NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wychowanie dziecka kreatywnego, które w dążeniu do osiągnięcia sukcesu potrafi sobie radzić

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie Szkolny Program Profilaktyki Rok szkolny 2011/2012 Cele główne: 1. Stwarzanie właściwych relacji między uczniami. 2. Promowanie zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIĄTKU

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIĄTKU PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIĄTKU NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Piątek 28 lutego 2006r. zespołu wychowawców: Kreowanie sytuacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

Przyjazna i bezpieczna szkoła

Przyjazna i bezpieczna szkoła PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA REJA W REJOWCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przyjazna i bezpieczna szkoła Realizatorzy- członkowie Rady Pedagogicznej, pracownicy szkoły Program pracy wychowawczej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-VI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-VI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE Opracowanie: Zespół wychowawczy Plan działań wychowawczych jest częścią składową Programu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

IV. Szkolny Program Profilaktyki kl. I III

IV. Szkolny Program Profilaktyki kl. I III IV. Szkolny Program Profilaktyki kl. I III Zadania główne Zadania szczegółowe Cele Metody Uczestnicy Realizatorzy Termin Uwagi I. Tworzymy zespół II. Porozumiewa my się z innymi Integrujemy się poprzez

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Niwicy jest zgodny z: podstawą programową kształtowania ogólnego: Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni

Program Profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni Program Profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni 1 Zadania ogólnoszkolne: 1. Diagnozowanie problemów wychowawczych uczniów przez wychowawców, zespół wychowawczy i Radę Rodziców. 2.

Bardziej szczegółowo

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe C E L G Ł Ó W N Y : P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E P R Z E M O C Y I A G R E S J I CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA SPOSÓB REALIZACJI I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POZIOM ORGAN. ODPOWIEDZIA LNI ZA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU Wstęp Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu, nienawiści,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY PONIATOWA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY PONIATOWA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY PONIATOWA ROK SZKOLNY 2011/2012 1 1. Cel główny Wyposażenie ucznia w umiejętności i nawyki umożliwiające mu bycie dobrym patriotą,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Podstawy prawne programu wychowawczego: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Motto: W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, ażeby umiał być nie tylko z drugim,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI OBSZAR CELE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE - DZIALNI UWAGI I. Integracja grupy i współdziałanie. 1.Zwiększenie spójności grupy 2.Budowanie relacji z kolegami. 3.Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Lp. Zadania Sposoby realizacji Spodziewane efekty Termin 1. Nasz zespół klasowy. 2. Klasa naszym miejscem pracy 3. Nauka to nasz obowiązek i przyjemność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo

Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy

Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy I.SŁOWO WSTĘPNE Kulturalnego człowieka możemy bez trudu poznać po jego zachowaniu, sposobie ubierania się, czy też wysławiania. Dobre maniery,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

Naczelny cel wychowania. Wychowanie dziecka o wysokiej kulturze osobistej, które ma poczucie własnej wartości i dba o swoje zdrowie.

Naczelny cel wychowania. Wychowanie dziecka o wysokiej kulturze osobistej, które ma poczucie własnej wartości i dba o swoje zdrowie. Naczelny cel wychowania. Wychowanie dziecka o wysokiej kulturze osobistej, które ma poczucie własnej wartości i dba o swoje zdrowie. Opracowany przez zespół nauczycieli w składzie: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane efekty. Zadanie. Sposób realizacji. 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego.

Przewidywane efekty. Zadanie. Sposób realizacji. 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Przewidywane efekty 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego. 1. Obserwacja sytuacji wychowawczej w placówce. wszyscy pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy 0/0 Cel: Wychowanie człowieka posługującego się dobrymi manierami, szanującego innych i swoje otoczenie. lp forma realizacji termin odpowiedzialni efekty Przeprowadzenie zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

Klasa O. Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji. p. operacyjne 1. Poznajemy się przez zabawę. L. Cele. - wychowawca.

Klasa O. Zadania Osoba odpowiedzialna Sposób ewaluacji. p. operacyjne 1. Poznajemy się przez zabawę. L. Cele. - wychowawca. Klasa O. Cel wychowania: Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie, działa w niej i czuje się bezpiecznie. Efekt działań wychowawczych. - ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa; - chce

Bardziej szczegółowo