PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA"

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ODNAJDUJE SWOJE MIEJSCE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ I DZIAŁA W NIEJ EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Ma poczucie przynależności do klasy Współtworzy i respektuje normy grupy rówieśniczej Przejawia inicjatywę działania w klasie Rozumie i szanuje odmienność swoich kolegów Dba o zdrowie i bezpieczeństwo Zna i szanuje symbole narodowe Poznaje własne możliwości CELE OPERACYJNE 1 Poznajemy się przez różne formy kontaktów. ZADANIA Gry i zabawy integracyjne Jak masz na imię? Pozwólcie, że się wam przedstawię OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI, rozmowy z rodzicami Organizujemy i bierzemy udział W uroczystościach klasowych: urodziny, imieniny pasowanie na ucznia wigilia klasowa zabawa karnawałowa 2 Tworzymy grupy zadaniowe 3 Prezentujemy się dla innych Poznajemy się przez wytwory artystyczne wizytówki, portrety. Poznajemy się podczas wycieczek szkolnych. Należymy do Klasowego Klubu Przyjaciół / zwierząt, kwiatów, porządku itp. / Ustalamy zakresy obowiązków. Ekspresja: teatralna / przedstawienia szkolne/ plastyczna / wystawy prac plastycznych/ muzyczna /konkurs piosenki koncert/ Rodzice, wychowawca wychowawca, rodzice, uczniowie Analiza wytworów dzieci, obserwacja, analiza wytworów

2 4 Poznajemy normy, zasady obowiązujące w grupie rówieśniczej Sporządzamy regulamin klasowy. Uczymy się mówić nie scenki rodzajowe Poznajemy sposoby rozwiązywania problemów klasowych z wykorzystaniem ilustracji i opowiadań.,uczniowie Analiza wytworów dzieci, obserwacja, rozmowy z uczniami 5 Zauważamy i akceptujemy różnice i podobieństwa między ludźmi 6 Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Kształtujemy właściwą postawę wobec ludzi niepełnosprawnych. Poznajemy i akceptujemy odrębność regionalną i narodowościową. Dbamy o czyste i estetyczne spożywanie posiłków podczas przerw., nauczyciele dyżurujący Korzystamy z urządzeń sanitarnych na terenie szkoły. Uczestniczymy akcji fluoryzacji zębów. Pielęgniarka szkolna Notatka w dzienniku Dbamy o dostosowanie ubioru do zajęć ruchowych. Znamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach /spotkanie z policjantem/., spotkania z policjantami. Stosujemy przerwy śródlekcyjne zgodnie z potrzebami dzieci Nauczyciele uczący Uczestniczymy w zawodach sportowych Wyniki zawodów Znamy różne sposoby spędzania wolnego czasu. wychowawca Prace plastyczne 7 Znamy szanujemy symbole narodowe Wskazujemy i poprawnie nazywamy symbole narodowe: flaga, godło i sztandar szkoły. Przyjmujemy właściwą postawę podczas śpiewania hymnu., nauczyciele uczący. pogadanki obserwacja Poznajemy swoją miejscowość., rodzice rozmowy, prace plastyczne i pisemne

3 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA DRUGA CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ZNA I STOSUJE NORMY DOBREGO ZACHOWANIA. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Umie zachować się właściwie w instytucjach i miejscach publicznych Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników okazuje im to w słowach i działaniach Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia Zna formy odmawiania innym osobom Dba o zdrowie lubi sport Tworzy obraz samego siebie CELE OPERACYJNE 1 Znamy i stosujemy normy zachowania w instytucjach i miejscach publicznych ZADANIA Bierzemy udział w imprezach kulturalnych min. seanse filmowe spektakle teatralne wyjścia do muzeum i na wystawy OSOBA ODPOWIEDZIALNA rodzice SPOSÓB EWALUACJI, wychowawca i rodzice Korzystamy z biblioteki szkolnej i publicznej. bibliotekarz Wiemy jak się zachować będąc w : środkach komunikacji miejskiej instytucjach użyteczności publicznej rodzice Wycieczki tematyczne np. na pocztę, do ośrodka zdrowia, zakładu pracy. pracownicy instytucji obserwacja 2 Tworzymy i uczestniczymy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa Bierzemy udział w ważnych uroczystościach szkolnych Przygotowanie scenariuszy działań Poznajemy piękno naszej, dyrektor szkoły dokonań uczniów

4 ojczyzny / dzielnicy, miasta, regionu/ - wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Gromadzimy materiały związane z tematyką regionalną. obserwacja 3 Uczymy się właściwie zachowywać wobec rówieśników i dorosłych Pomagamy sobie nawzajem Poznajemy sposoby rozwiązywania problemów klasowych burza mózgów, zajęcia w kręgu., rodzice, uczniowie, rozmowy. obserwacja 4 Dbamy o zdrowie lubimy sport i rekreację Doceniamy wagę sportu w swoim życiu,uczniowie, rozmowy Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć sportowych Czujemy się współodpowiedzialnymi za wyniki drużyny- zyskujemy wiarę w siebie Uczymy się przegrywać, uczniowie 5 Kształtujemy właściwy obraz samego siebie. Znamy swoje mocne i słabe strony Wierzymy w siebie i znamy swoją wartość., rodzice, rodzice Umiejętnie podejmujemy decyzje i potrafimy odmawiać.

5 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA TRZECIA CEL WYCHOWANIA: UMIE ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Zna swoje prawa i wie do kogo zwrócić się o pomoc Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych odpowiednio reaguje Umie otwarcie wypowiadać swoje sądy i opinie Zna formy odmawiania innym osobom Dba o zdrowie aktywnie spędza czas Zna siebie samego CELE OPERACYJNE ZADANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI 1 Tworzymy grupę przyjaciół Odwiedzamy osoby i instytucje wspomagające szkołę, np.: pedagog szkolny higienistka policja przedstawiamy na gazetce osoby i instytucje pomagające dzieciom, z adresami, numerami telefonów i sposobem dotarcia do nich rodzice Wytwory pracy dzieci 2 Uczymy egzekwować swoje prawa Trenujemy umiejętności reagowania w różnych sytuacjach symulacja / odgrywanie ról. Prawidłowo oceniamy sytuacje - gry dramatyczne umożliwiające rozróżniania dobra od zła w codziennym życiu dziecka. zachowań uczniów

6 3 Jesteśmy wrażliwi na dobro i dokonujemy moralnie właściwych wyborów życiowych Poznajemy świat i własne uczucia. Uczymy się mówić o nich i rozumieć uczucia innych. Hierarchizacja wartości Pogadanki drama, zajęcia integracyjne, rozmowy indywidualne 4 Dbamy o zdrowie aktywnie spędzamy czas Zachowujemy zasady zdrowej rywalizacji Dbamy o bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Potrafię przegrywać z podniesioną głową,uczniowie, rozmowy 5 Poznajemy siebie Korzystając z własnego doświadczenia oraz przez opinię kolegów. Przyjmuję krytykę kolegów oraz wyciągam właściwe wnioski Nie obrażam się, rodzice

7 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ CEL WYCHOWANIA: UMIE NAWIĄZYWAĆ KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Umie jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi Potrafi wyrazić własne uczucia i rozumie uczucia innych Umie dyskutować i dochodzi do kompromisu Potrafi aktywnie słuchać CELE OPERACYJNE ZADANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI 1 Uczymy się słuchać aktywnie Poznajemy istotę procesu komunikowania się i szukamy przyczyn zakłóceń w przekazie informacji, zabawy typu głuchy telefon Poznajemy techniki aktywnego słuchania, parafrazowanie, skupianie się na najważniejszym., nauczyciele Rozmowy, testy: nauczyciel uczeń, nauczyciel nauczyciel, samokontrola ucznia 2 Poznajemy świat własnych uczuć, uczymy się mówić o nich i rozumieć uczucia innych Uczymy się używać komunikatu ja w sytuacjach trudnych. Zapoznajemy się ze sposobami odczytywania mowy ciała / wyrażanie dłońmi, oczami, spojrzeniem / Odgrywamy scenki typu Co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej?, pedagog zachowań uczniów.

8 Przeprowadzamy wywiady z kolegami nt. Sposób życia innych ludzi różni się od mojego Sondaż rozmowy z uczniami Uczymy się asertywności Kiedy i jak mówić nie scenki. Ćwiczymy empatię reagujemy na krzywdę innych. Ja i moja klasa - uczymy się zaznaczać swoją osobę w grupie i współpracować z innymi. Definiujemy pojęcie solidarność, koleżeństwo, pedagog, pedagog, nauczyciele Test, ankieta Rozmowa, samokontrola uczniów, ankieta Uczymy się nazywać uczucia własne i innych pozytywne negatywne Nauczyciele, rodzice 3 Poznajemy i rozumiemy język mediów. Analizujemy program TV i dokonujemy własnych wyborów. Poznajemy funkcję reklamy i jej języki. Projektujemy reklamę., nauczyciele Sondaż wśród odbiorców. Projekt plastyczny. Rozumiemy świat wirtualny gra komputerowa, Internet, film Praca w internecie

9 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ UMIE PRACOWAĆ NAD SOBĄ, POTRAFI OCENIAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI, ROZWIJA SWOJE ZINTERESOWANIA. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Zna swoje słabe i mocne strony Potrafi uszanować postawy i poglądy innych Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować Potrafi przedstawić swoje zdanie Jest wrażliwy na wszelkie przejawy agresji i przemocy CELE OPERACYJNE ZADANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI 1 Poznajemy siebie korzystając z własnego doświadczenia i poprzez opinie innych Poznajemy siebie z relacji innych Rysujemy portret, karykatury, opisujemy siebie, prezentujemy swoje umiejętności w czasie konkursów, gier i zabaw Jaki / jaka jestem? Przygotowujemy ankietę lub testy niedokończonych zdań, prowadzimy wywiady na swój temat. Jak się uczyć skutecznie prezentacje różnych umiejętności wraz z omówieniem drogi do sukcesu, Nauczyciele Test zdań niedokończonych, ankieta ewaluacyjna 2 Poznajemy swoje mocne i słabe strony nad którymi pracujemy. Tworzymy autoankietę Moje mocne i słabe strony. Jestem doceniony i doceniam innych scenki rodzajowe. Tworzymy: arkusze potrzeb, wizualizację dążeń, projekty związane z zainteresowaniami. Przygotowujemy indeks zachowań nieagresywnych. Projekt: Wizja świata bez używek i alkoholu, nauczyciele, rodzice, uczniowie, pedagog, ankiety, prezentacje prac i osiągnięć,

10 3 Potrafimy dokonać autoprezentacji. Przygotowujemy projekty edukacyjne: Świętujemy Święta, Moja droga do sukcesu w nauce. Przygotowujemy najciekawsze prace literackie, malarskie, muzyczne i sceniczne. Przedstawiamy siebie w czasie wspólnych gier i zabaw, nauczyciele, uczniowie Wystawa prac dzieci, konkursy i zabawy na poziomie wiekowym, ankiety ewaluacyjne 4 Jesteśmy wrażliwi na wszelkie przejawy agresji i przemocy w bliższym i dalszym otoczeniu Realizujemy lekcje wychowawcze poświęcone zagadnieniom agresji i pomocy Wychowawcy, pedagog szkolny, rozmowy z uczniami

11 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY SZÓSTEJ CEL WYCHOWANIA: UCZEŃ UMIE PLANOWAĆ I SYSTEMATYCZNIE REALIZOWAĆ POSTAWIONE SOBIE CELE. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Potrafi planować przewidywać efekty swoich działań Ma poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie Analizuje swoje działania i zmienia je w stosunku do potrzeb Dostrzega zagrożenia współczesnego świata i potrafi je odeprzeć Przeciwdziała agresji i przemocy w środowisku szkolnym CELE OPERACYJNE ZADANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPOSÓB EWALUACJI 1 Planujemy swój czas pracy i aktywnego wypoczynku. Analizujemy swoje potrzeby i zainteresowania Planujemy tygodniowy, dzienny program zajęć Planujemy wycieczkę Planujemy czas wolny Giełda pomysłów spędzania wolnego czasu, nauczyciele, samorząd, uczniowie Metoda indywidualnych przypadków,, ankieta, 2 Dążymy do osiągnięcia zamierzonych celów. Sporządzamy listę celów i dokonujemy ich hierarchizacji. Analizujemy źródła sukcesów porażek., rodzice uczniowie Dyskusje nauczyciele, rodzice, pedagog 3 Dostrzegamy zagrożenia współczesności Wykonujemy plansze na temat współczesnych zagrożeń. Przeprowadzamy skojarzeniową burzę mózgów związaną z pojęciem zagrożenie, nauczyciele, pedagog Dyskusje nauczyciele, rodzice Sporządzamy arkusz niepokojów: niepokoje emocjonalne, niepokoje społeczne niepokoje środowiskowe

12 niepokoje wywołane stosowaniem środków uzależniających. 4 Potrafimy krytycznie ustosunkować się do mediów Dyskutujemy na temat granicy między światem mediów, mediów światem realnym. Pogadanka, rozmowa. 5 Skutecznie przeciwdziałamy wszelkim przejawom agresji i przemocy w środowisku szkolnym Realizujemy lekcje wychowawcze, warsztaty pedagogiczne. Analizujemy nasze zachowania w sytuacjach przemocy / świadek, ofiara, sprawca / Pedagog szkolny, wychowawca zachowań uczniów Dyskusje

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo