PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W KATOWICACH"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W KATOWICACH KATOWICE 2015/2016

2 WSTĘP Wychowanie - jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa. Program Wychowawczy szkoły został opracowany z uwzględnieniem wniosków wynikających z ewaluacji poprzedniego programu po rozpoznaniu potrzeb uczniów i rodziców. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły i Programem Rozwoju Szkoły. Równolegle z Programem Wychowawczym funkcjonuje Szkolny Program Profilaktyki. Podstawą pracy wychowawcy klasowego jest klasowy plan pracy wychowawczej, którego treści są ściśle powiązane z: Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki. Program Wychowawczy w Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach jest otwarty i jest modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten ulega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu. Naczelny cel wychowania. Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych oraz wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju jego osobowości w aspekcie moralnym, emocjonalnym, intelektualnym społecznym i zdrowotnym. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego 1. Opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem wychowanków. 2. Wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu tolerancji, mądrości i szacunku., 3. Przygotowanie wychowanka do pełnienia ról społecznych. 4. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

3 5. Stworzenie wychowankom dogodnych warunków pracy w samorządzie uczniowskim. 6.Rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowań i motywowanie ich do nauki. 7.Poznanie i rozumienie otaczającego świata. 8.Rozbudzanie odpowiedzialności i dbałości o środowisko naturalne. Zadania nauczycieli : 1. Uczenie odpowiedzialności i szacunku dla ludzi i środowiska. 2. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie. 3. Budzenie uczuć patriotycznych poprzez miłość dla regionu i kraju. 4. Kształtowanie postaw humanitarnych. 5. Doskonalenie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej, społecznej. 6. Kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach trudnych 7. Budowanie wzorca osobowego ucznia Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach 8. Zacieśnianie współpracy z domem rodzinnym Metody pracy - gry i zabawy, - dyskusje na forum grupy, - scenki rodzajowe, - twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci, - pogadanki, - gry dramowe, - treningi umiejętności, - projektowanie dokumentów, - symulacje, - warsztaty poznawczo-doskonalące, - wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, - pikniki i spotkania rodzinne Formy pracy - praca zbiorowa, - praca w grupach, - praca indywidualna.

4 Plan działań wychowawczych Cele ogólne: 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania. 3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów. 4.Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie. 5.Kształtowanie nawyków właściwego korzystania ze środków masowego przekazu. 6. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. 7.Rozbudzanie empatii, wrażliwości i odpowiedzialności za otaczający świat. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I III Lp CELE OGÓLNE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 1. Uczeń potrafi funkcjonować w grupie rówieśniczej i efektywnie w niej działać ma poczucie przynależności do klasy, zgodnie współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy, dostosowuje się do norm i przestrzega je. 2. Uczeń posiada nawyki dobrego zachowania i efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi również za pomocą internetu. zna i stosuje zwroty grzecznościowe, postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania szanuje siebie, młodszych, rówieśników i dorosłych dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować. wie, że należy stosować programy chroniące przed cyberprzemocą

5 3. Uczeń wykazuje wiarę we własne możliwości i potrafi zachować się w trudnych sytuacjach. zna swoje prawa i obowiązki odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych, dostrzega swoje mocne i słabe strony, potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej i szkolnej, wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami i problemami 4. Uczeń wykazuje troskę o własne zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne. bierze udział w kampanii,,zachowaj Trzeźwy Umysł aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych na terenie szkoły i poza nią zna zasady prawidłowego odżywiania się dba o zdrowie własne i innych aktywnie uczestniczy w programie,,owoce, warzywa i mleko w szkole zna skutki wynikające ze stosowania używek w tym również dopalaczy uczestniczy w programie,,bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka zna i przestrzega regulaminy i przepisy obowiązujace na terenie szkoły i poza nią bierze aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży pożarnej bierze udział w akcjach: Sprzątanie Ziemi, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska 5. Uczeń właściwie korzysta ze środków masowego przekazu wie,że należy stosować programy chroniące przed cyberprzemocą potrafi umiejętnie korzystać z internetu PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS IV VI Lp CELE OGÓLNE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 1. Uczeń rozumie i dostrzega potrzeby własne i otoczenia. zna swoje korzenie rodzina, środowisko, szkoła ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje,

6 jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa, doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać, potrafi nazwać własne zachowania, chce i wyraża potrzeby rozszerzania swoich zainteresowań. 2. Uczeń zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje. dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je, wyraża swoje poglądy szanując godność innych, posiada wiedzę o tym jak radzić sobie z trudnościami przyjmuje postawy asertywne. 3. Uczeń ma poczucie własnej wartości rozumie znaczenie hierarchii wartości, wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji, ma poczucie własnej godności i szanuje innych ludzi, ceni przyjaźń i miłość jest świadomy odpowiedzialności za słowo, stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas, poznaje kulturę innych krajów europejskich 4. Uczeń wykazuje troskę o własne zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne bierze udział w kampanii,,zachowaj Trzeźwy Umysł aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych na terenie szkoły i poza nią zna zasady prawidłowego odżywiania się aktywnie uczestniczy w programie,,owoce, warzywa i mleko w szkole dba o zdrowie własne i innych zna skutki wynikające ze stosowania używek w tym również dopalaczy uczestniczy w programie,,bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka zna i przestrzega regulaminy i przepisy obowiązujące na terenie szkoły i poza nią bierze aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej bierze udział w akcjach: Sprzątanie Ziemi, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska 5. Uczeń właściwie korzysta ze środków masowego przekazu wie, że należy stosować programy chroniące przed cyberprzemocą potrafi umiejętnie korzystać z internetu

7 ZADANIA WYCHOWAWCZE KL. I-III Lp ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI odpowiedzialni 1 Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy 2 Zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka w oparciu o Konwencję Praw Dziecka 3 Stosowanie obowiązujących w klasie, szkole i poza nią norm i reguł zachowania. Gry i zabawy integrujące imprezy szkolne, klasowe wycieczki uroczystości szkolne, klasowe (andrzejki, ślubowanie kl.i, andrzejki, bal karnawałowy, wigilia klasowa, Dzień Matki i Ojca) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone metodami aktywizującymi Pogadanki przedstawienia gazetki tematyczne udział w konkursach Stworzenie Kontraktu klasowego czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych w szkole i poza szkołą wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów na lekcjach i przerwach zabawy integracyjne scenki dramowe gazetki tematyczne Wychowawca nauczyciele 4. Uczenie nawyków kulturalnego zachowania pogadanki,dyskusje z dziećmi zabawy integracyjne gazetki tematyczne scenki dramowe kulturalne spożywanie posiłków

8 5. Tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły, miasta, regionu i kraju Udział w ważnych uroczystościach i apelach, spotkania z ciekawymi ludźmi zapoznanie z legendami związanymi z naszym miastem, regionem, państwem ukazywanie walorów regionu podczas wycieczek uczestnictwo w akcjach ekologicznych 6. Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości. Udział w zajęciach pozalekcyjnych udział w konkursach klasowych, szkolnych, pozaszkolnych angażowanie do pracy w samorządzie klasowym oraz w Młodszym Samorządzie Szkolnym organizowanie pomocy koleżeńskiej Opiekunowie SU 7. Organizowanie zajęć uczących właściwych zachowań w sytuacjach trudnych 8. Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy, szkoły. 9. Kształtowanie humanitarnych postaw wobec zwierząt i środowiska naturalnego Pogadanki z wychowawcą zajęcia z pedagogiem szkolnym spotkania z policjantem realizacja miejskiego programu Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych wycieczkach, piknikach lekcje otwarte z udziałem rodziców spotkania z wychowawcą w innej formie pozbawionej bariery nauczyciel-rodzic udział w akcjach : Międzynarodowy Dzień Ziemi, Wielkie sprzątanie Ziemi udział w ekologicznych konkursach szkolnych i poza szkolnych zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska Policja pedagog ZADANIA WYCHOWAWCZE KLASY IV - VI Lp ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI odpowiedzialni 1 Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji 2. Przygotowanie do pełnienia ról w Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne spotkania z pielęgniarką pogadanki projekcje filmów analiza utworów literackich i spektakli teatralnych scenki dramowe Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców Wychowawca nauczyciele

9 rodzinie i społeczeństwie godziny wychowawcze lekcje wychowania do życia w rodzinie 3. Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości Udział w zajęciach pozalekcyjnych udział w konkursach angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym Opiekun SU 4. Działanie według opracowanego regulaminu zachowania na lekcjach i na przerwach Ustalenie wewnątrz klasowych zasad oceniania zachowania samoocena zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów, regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Statutem szkoły, WSO 5. Zagospodarowanie czasu wolnego udział w kołach zainteresowań w ramach,,ognisk Dziecięcych Pasji współpraca z UKS WODNIK 6. Wdrażanie wiedzy na temat troski o własne zdrowie Pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych spotkania z pielęgniarka spotkania z pedagogiem współpraca z Policją, Strażą miejską, Strażą Pożarną kulturalne spożywanie posiłków Pielęgniarka 7. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko Aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim reprezentowanie szkoły podczas uroczystości na terenie miasta udział w akcjach Sprzątanie Świata udział w akcjach charytatywnych udział w konkursach prelekcje i pogadanki na temat tolerancji odwiedzanie chorych koleżanek i kolegów pomoc osobom mającym kłopoty w nauce wyjścia do kina, teatru, muzeum, wystawy Opiekun Samorządu 8 Kształtowanie humanitarnych postaw wobec zwierząt i środowiska naturalnego udział w akcjach : Międzynarodowy Dzień Ziemi, Wielkie sprzątanie Ziemi zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

10 9 Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy, szkoły Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach, piknikach lekcje otwarte z udziałem rodziców spotkania z wychowawcą w innej formie pozbawionej bariery rodzic - nauczyciel

Program Wychowawczy Przedszkola Niepublicznego Bajkowego Przedszkola w Smrokowie

Program Wychowawczy Przedszkola Niepublicznego Bajkowego Przedszkola w Smrokowie Program Wychowawczy Przedszkola Niepublicznego Bajkowego Przedszkola w Smrokowie 2015 2018 1 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Misja szkoły Szkoła Podstawowa w Łaziskach realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016 W wychowaniu chodzi właśnie o to Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II Przemówienie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach 2016/2017

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach 2016/2017 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach 2016/2017 1 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, aniżeli więcej miał,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej w Handzlówce. na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej w Handzlówce. na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Handzlówce na rok szkolny 2014/2015 Handzlówka, wrzesień 2014r. Naczelny cel wychowania, zadania szkoły i nauczycieli, metody i formy pracy Naczelnym celem szkoły

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej w Handzlówce. Handzlówka, wrzesień 2013r.

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej w Handzlówce. Handzlówka, wrzesień 2013r. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Handzlówce Handzlówka, wrzesień 2013r. Naczelny cel wychowania, zadania szkoły i nauczycieli, metody i formy pracy Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego

Bardziej szczegółowo

strona X w dniu r. w dniu. w dniu. w dniu.

strona X w dniu r. w dniu. w dniu. w dniu. strona X Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie Steklin, 87-640 Czernikowo Tel.: 054 28751 24 Zmodyfikowany i ujednolicony tekst Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI PROGRAM WYCHOWAWCZY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI Program zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA: Kreatywna, bezpieczna i przyjazna dla ucznia, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie

Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie Uwzględniając wartości etyczne, moralne i zdrowotne tworzymy szansę rozwoju każdemu dziecku. Cele ogólne: 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach 2016/2017 Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

Program Wychowawczy. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Program Wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu RP 12 września 2013r. 1 1.Cele wychowania Naczelnym celem szkoły jest

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU AKTY PRAWNE Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r., Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MYSIADLE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY 4-6

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MYSIADLE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY 4-6 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MYSIADLE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY 4-6 2 PROGRAM PROFILAKTYCZNY STANOWI UZUPEŁNIENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO. CEL KLUCZOWY (UCZEŃ JEST:) Świadomy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ODKRYWAMY SIEBIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ODKRYWAMY SIEBIE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ODKRYWAMY SIEBIE Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach Wrzesień 2016 Uaktualniony i ujednolicony tekst programu został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH 1-6 I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH 1-6 I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH 1-6 I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS 1-3 I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO cele główne cele szczegółowe formy realizacji

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU Zmodyfikowany i ujednolicony tekst Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Dolsku został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA IM. DZIECIĄTKA JEZUS W CIESZYNIE 2015/ /2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA IM. DZIECIĄTKA JEZUS W CIESZYNIE 2015/ /2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA IM. DZIECIĄTKA JEZUS W CIESZYNIE NA LATA: 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Program opracowano w oparciu o: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH na lata 2013-2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH na lata 2013-2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH na lata 2013-2016 Cel główny: Wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. Cele

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas VI

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE 1 Podstawy prawne szkolnego programy wychowawczego Podstawą do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy CXIX LO im Jacka Kuronia w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

Program wychowawczy CXIX LO im Jacka Kuronia w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Program wychowawczy CXIX LO im Jacka Kuronia w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Program został opracowany w oparciu o następujące materiały i akty prawne: 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. na lata SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY. na lata SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE na lata 2013 2016 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach 2015/2016

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach 2015/2016 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach 2015/2016 1 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, aniżeli więcej miał,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI Obszar 1 PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI Lp. Zadania Sposoby realizacji Lekcje przedmiotowe Kształtowanie umiejętności Lekcje biblioteczne korzystania Projekcje filmów ze współczesnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Januszkowicach rok szkolny 2017/2018 Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W KATOWICACH NA LATA 2013 2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W KATOWICACH NA LATA 2013 2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W KATOWICACH NA LATA 2013 2016 Cele: 1.Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU Załącznik nr 12 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU 2012/2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp..3 Monitorowanie i modyfikowanie programu..5 Cele wychowawcze szkoły, zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 im. Konstytucji 3 Maja W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 im. Konstytucji 3 Maja W ŁODZI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 im. Konstytucji 3 Maja W ŁODZI W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE im. Władysława Jagiełły WZRASTAMY W MĄDROŚCI

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE im. Władysława Jagiełły WZRASTAMY W MĄDROŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE WZRASTAMY W MĄDROŚCI Opracowanie: Bogumiła Grocholska Krystyna Giza Agnieszka Boroń Mieczysław Chabura Bogumiła Rzepka Bogumiła Szydłowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY 6-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD LIPAMI W KROSINKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY 6-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD LIPAMI W KROSINKU PROGRAM WYCHOWAWCZY 6LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD LIPAMI W KROSINKU Szkoła Pod Lipami : wzajemnego szacunku zaangażowania w naukę, zabawę i pracę chęci do działania kreatywnego myślenia radości i humoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II Wstęp Szkoła harmonijnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1 ROK SZKOLNY 2017/2018 HASŁO ROKU: WYKSZTAŁCENIE TO DOBRO, KTÓREGO NIC NIE JEST NAS W STANIE POZBAWIĆ Menander

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA OGÓLNIE WYKSZTAŁCONEGO, PRZYGOTOWANEGO DO KONTYNUOWANIA NAUKI 1. Uczeń stawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE. na rok szkolny 2009/2010

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE. na rok szkolny 2009/2010 PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE WIZERUNEK ABSOLWENTA na rok szkolny 2009/2010 Absolwent naszego gimnazjum to uczeń samodzielny i odpowiedzialny w swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH I Naczelny cel wychowania: Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie wyników ewaluacji z września 2011 r.) WSTĘP Program profilaktyku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NĄDNI na lata

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NĄDNI na lata PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NĄDNI na lata 2011-2015 Uaktualniony i ujednolicony tekst programu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców w dniu..r. w uzgodnieniu z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Cele: Zadania: Sposoby realizacji Odpowiedzialny: termin uwagi Przekazywanie wartości i norm społecznych, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczeń ma poczucie bezpieczeństwa w szkole i dba o własne zdrowie. Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Realizator Termin 1. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy klasy 2c. Wychowawca Dagmara Kowalska

Program wychowawczy klasy 2c. Wychowawca Dagmara Kowalska Program wychowawczy klasy 2c Wychowawca Dagmara Kowalska Cele ogólne: wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie, klasie i szkole, rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ ZADANIA CELE OPERACYJNE SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY ODPOWIEDZIALNI 1. Kształtowanie pozytywnych postaw społeczno- moralnych a) rozwijanie wrażliwości

Bardziej szczegółowo

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO jest kulturalny: stara się używać form grzecznościowych, przestrzega reguł obowiązujących w grupie, uważnie słucha dzieci i dorosłych, próbuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach zakłada wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu WSTĘP Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i wszystkich jej pracowników. Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice. Szkoła w wychowywaniu współpracuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 1 Priorytetowe cele wychowania Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu i państwa. Umacnianie wiary

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy I. Wychowanie 1. Organizacja uroczystości szkolnych:, wg kalendarza do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców z dnia 25. 09. 2017 r. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26. 09.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI:

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI: załącznik nr 1 do uchwały Nr 21/12/09/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie z dnia 12 września 2013 r. ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Załącznik nr 1 Ankiety Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole. Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego.

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV-VI CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. 1. Integracja zespołu klasowego. organizacja wycieczek dramy uroczystości klasowe i szkolne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE. na rok szkolny 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE. na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY SPORTOWEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WOŁOMINIE na rok szkolny 2013/2014 Program Wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski

Bardziej szczegółowo

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Katarzyna Kupeček Janina Chudyba Jadwiga Niemiec Podstawa prawna: (prawo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: (prawo międzynarodowe, krajowe i dokumenty szkolne) - Powszechna Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi NA LATA 2012-2015 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY RODZICÓW NR 3/2012/2013 Z DNIA 19.09.2012 R ORAZ UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku o Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo