REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P 1. Niniejszy Program Partnerski opracowany przez M&P służy promowaniu usług świadczonych przez M&P, w tym wydarzeń, imprez i szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez M&P. Program Partnerski służy również sprzedaży i dystrybucji biletów na wydarzenia, imprezy i szkolenia organizowane przez M&P. 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na zawarciu z M&P umowy o udział w Programie Partnerskim przedmiotem, której jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa promowanie wydarzeń organizowanych przez M&P oraz sprzedaży i dystrybucji biletów na nie. 3. W zamian z sprzedaż i dystrybucje biletów na Wydarzenia Partnerzy otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach, stanowiących integralną całość. II. DEFINICJE Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie: 1. M&P - oznacza spółkę M&P sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 228, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; 2. PROGRAM PARTNERSKI współpraca pomiędzy M&P a Partnerem polegająca na promowaniu Wydarzeń oraz sprzedaży biletów na Wydarzenia. 3. PARTNER oznacza: i. pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałą w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ii. pełnoletnią osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z iii. siedzibą w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która: 1. jest uprawniona do dysponowania powierzchnią na Stronie Internetowej Partnera, 2. zawarła Umowę, 4. UMOWA - oznacza zawieraną pomiędzy M&P a Partnerem umowę o przystąpienie do Programu Partnerskiego na warunkach określonych w Regulaminie, 5. REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określającymi treść umowy, 6. REJESTRACJA - oznacza proces składający się na zawarcie Umowy polegający na: 1

2 i. wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi teleadresowymi Partnera, ii. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, iii. aktywacji Konta Partnera, 7. KLIENT - podmiot zainteresowany Wydarzeniami organizowanymi przez M&P, 8. CENNNIK - oznacza dostępne w formie elektronicznej zestawienie cen biletów na Wydarzenia ze wskazaniem prowizji należnej Partnerowi z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów. 9. KONTO PARTNERA - oznacza udostępniany Partnerowi po zalogowaniu elektroniczny zbiór danych o czynnościach podejmowanych przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego oraz o należnym wynagrodzeniu, 10. STRONA INTERNETOWA PARTNERA W SYSTEMIE PARTNERSKIM - oznacza udostępniany przez M&P kod strony internetowej, która może zostać opublikowana w Internecie w domenie, do której niezależnie od tytułu prawnego- uprawniony jest Partner. 11. MATERIAŁY REKLAMOWE - materiały tekstowe lub graficzne, które mają zostać implementowane na Stronach Internetowych Partnerów, dotyczące w szczególności Wydarzeń, Programu Partnerskiego i wszelkich innych informacji bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością M&P. 12. WIDGET - oznacza dostępny po zalogowaniu mechanizm umożliwiający pobieranie ze stron M&P Materiałów Reklamowych poprzez generowanie kodu javascript w celu umieszczenia ich na Stronie internetowej Partnera. 13. WYDARZENIA wszelkie organizowane przez M&P wydarzenia, imprezy i szkolenia w szczególności lecz nie wyłącznie z zakresu rozwoju osobistego. III. REGULAMIN 1. M&P organizuje Program Partnerski na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem URL 3. M&P udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy oraz umożliwia do niego dostęp przez cały okres obowiązywania Umowy w taki sposób, aby istniała możliwość jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. 4. O każdej zmianie postanowień Regulaminu Partner zostanie powiadomiony w drodze informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, a także przy logowaniu do Konta Partnera. Równocześnie zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie Programu Partnerskiego, o której mowa powyżej. 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 30 dni od ich ogłoszenia. 6. Brak wypowiedzenia przez Partnera Umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację nowego Regulaminu. IV. ZAWARCIE UMOWY I ZMIANA DANYCH 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji. 2

3 2. Formularz Rejestracyjny jest dostępny pod adresem URL 3. Umowę uważa się zawartą z chwilą aktywacji Konta Partnera, poprzez kliknięcie w udostępniony zgodnie z ust.4 link. 4. Aktywacja Konta Partnera wymaga użycia linku przesłanego na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera. 5. Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na: i. otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji dotyczących Programu Partnerskiego; ii. otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą iii. elektroniczną; przetwarzanie przez M&P danych osobowych objętych Formularzem Rejestracyjnym. 6. Zmiana danych teleadresowych Partnera możliwa jest w każdym momencie. Nie dotyczy to danych niezbędnych do wypłaty Wynagrodzenia (m.in. numeru rachunku bankowego), których uaktualnienie możliwe jest po umożliwieniu przez M&P edycji danych. Następuje to po zawiadomieniu Grupy Bankier.pl Sp. z o.o. o zamiarze dokonania przez Partnera zmian danych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia. 7. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd lub zmiany Partnera. 8. M&P uprawniona jest do zażądania od Partnera dodatkowych dokumentów potwierdzających jego status oraz dane teleadresowe. Brak zastosowania się przez Partnera do wezwania uprawnia M&P do zawieszenia udziału w Programie Partnerskim. Negatywna weryfikacja danych uprawnia do rozwiązania przez M&P Umowy ze skutkiem natychmiastowym. V. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ M&P 1. M&P udostępnia Partnerom Materiały Reklamowe oraz Narzędzie do generowania kodów javascript w celu publikacji Materiałów Reklamowych na Stronach Internetowych Partnera. 2. Partner w ramach promocji Wydarzeń oraz dystrybucji i sprzedaży biletów na te Wydarzenia może posługiwać się wyłącznie Materiałami Rekalmowmi udostępnionymi przez M&P. 3. M&P nie odpowiada za Materiały Reklamowe, które nie zostały wygenerowane przy użyciu Narzędzia do generowania kodów lub które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez Partnera lub osoby trzecie. 4. M&P uprawniona jest do kontroli Stron Internetowych Partnera w szczególności pod względem: i. ich zgodności z Regulaminem oraz wytycznymi M&P, ii. dostępności oraz sprawności technicznej, iii. estetyki, sposobu prezentacji Materiałów Reklamowych oraz innych treści umieszczonych na Stronie, iv. aktualności oraz poprawności danych Partnera, v. aktualności ofert obejmujących Wydarzenia. 5. Negatywna weryfikacja Strony Internetowej Partnera uprawnia M&P do odmowy zawarcia Umowy, żądania usunięcia Materiałów Reklamowych do 3

4 czasu dokonania koniecznych zmian (zawieszenie udziału w Progrmie Partnerskim) lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 6. M&P przysługują prawa własności intelektualnej do oznaczeń dotyczących Programu Partnerskiego oraz publikowanych Materiałów Reklamowych, a także oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Programu Partnerskiego. Partner upoważniony jest korzystać z nich wyłącznie w zakresie wynikającym z Umowy. 7. M&P nie ponosi odpowiedzialności za: i. szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które nie odpowiada, ii. wadliwe działanie niezależnych od M&P urządzeń lub systemów (np. teleinformatycznych), iii. działanie siły wyższej lub innych czynników od M&P niezależnych, iv. działania lub zaniechania Klientów, v. nieosiągnięcie przez Partnera zakładanych zysków z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim, 8. M&P uprawniona jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy M&P lub Klientów, a także w przypadku podejmowania działań lub występowania treści na Stronach Internetowych Partnera, o których mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu. 9. M&P dokonywać będzie aktualizacji informacji o Wydarzeniach i podejmować działania zmierzające do aktualizacji Materiałów Reklamowych na Stronach Internetowych Partnerów. VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA 1. Partner zobowiązany jest do świadczenia na rzecz M&P usług polegających na promowaniu Wydarzeń organizowanych przez M&P oraz do dystrybucji i sprzedaży biletów na te Wydarzenia. 2. Partnerowi nie wolno ingerować w treść, kształt, formę Materiałów Reklamowych oraz układ strony internetowej M&P poza zakresem wyznaczonym przez M&P. 3. Każdy Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera w Programie Partnerskim. 4. Strona Internetowa Partnera powinna być wykonana w języku polskim, w sposób kompletny, estetyczny i jednolity koncepcyjnie, funkcjonalnie oraz tematycznie. Treści oraz czynności zakazane dotyczące Strony Internetowej Partnera obejmuje załącznik nr 2 do Regulaminu. 5. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących ze stron Portalu M&P w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy, bez pisemnej zgody M&P. 6. Zakazane jest używanie zarejestrowanego znaku towarowego M&P w szczególności w nazwie i treści Strony Internetowej Partnera oraz w inny sposób aniżeli określony w Regulaminie, bez pisemnej zgody M&P. 7. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej Partnera Materiały Reklamowe. Od momentu rozwiązania Umowy zakazane jest też posługiwanie się przez Partnera oznaczeniami, o których mowa w punkcie VI.6. powyżej. 4

5 VII. ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA 1. Z tytułu realizacji Umowy M&P wypłaca Partnerom wynagrodzenie w wysokości zgodnej z Cennikiem. Warunkiem wypłaty jest 5 sprzedanych biletów. 2. Wynagrodzenie należne Partnerowi kalkulowane jest proporcjonalnie do ilości sprzedanych przez Partnera biletów na Wydarzenie. Sumę wynagrodzenia stanowi iloczyn liczby sprzedanych biletów, za które Klient uiścił na rzecz M&P całość należnej ceny oraz stawki prowizji ustalonej odrębnie w cenniku dla każdego Wydarzenia. 3. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy Partnera wskazany w formularzu rejestracyjnym. 4. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia w którym miało miejsce Wydarzenie. 5. Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza, z tym że wartość groszy zaokrąglana będzie w zależności od wartości kolejnego miejsca dziesiętnego. W przypadku, gdy wartość będzie mniejsza, niż pięć, M&P dokona zaokrąglenia w dół, a w przypadku gdy wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę. 6. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów - zarejestrowanych podatników VAT czynnych wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż 7 dni roboczych od doręczenia faktury VAT (rachunku) do M&P. 7. Doręczenie rachunku lub faktury do M&P jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia. 8. Jeżeli wskazane przez Partnera w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe, niepełne lub uniemożliwiające wykonanie przez M&P wypłaty wynagrodzenia, M&P wezwie Partnera do wskazania poprawnych danych w terminie 5 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje wypłatą wynagrodzenia w kolejnym miesiącu rozliczeniowym pod warunkiem wskazania do tego czasu poprawnych danych. 9. Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. zarejestrowanych podatników VAT czynnych). 10. Podmioty gospodarcze zarejestrowane za granicą zobowiązane są dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej. W przypadku braku certyfikatów, płatności dla zagranicznych dostawców będą pomniejszane o kwotę podatku pobraną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5

6 11. W przypadku zgłoszenia M&P przez Klienta nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy przez Partnera, M&P ma prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Jeżeli wyjaśnienie sprawy nie będzie możliwe w ciągu 30 dni, M&P zawiadomi Partnera o innym przewidywanym terminie załatwienia sprawy. 12. W przypadku stwierdzenia, że naliczone Partnerowi wynagrodzenie zostało dokonane na skutek naruszenia przez Partnera Regulaminu, na skutek dokonania przez Partnera czynu zabronionego bądź działań mających charakter wyłudzenia, niezależnie od konsekwencji wynikających z załącznika nr 2 do Regulaminu (Niedozwolone działania) takie wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone, a w przypadku gdy to wynagrodzenie zostało już przez M&P wypłacone, M&P podejmie działania w celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot. VIII. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY 1. Umowa jest zawarta na czas nie oznaczony. 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. 3. W przypadku niezastosowania się przez Partnera w terminie 2 miesięcy do wezwania dotyczącego wskazania aktualnych danych koniecznych do realizacji Umowy, Umowa wygasa po bezskutecznym upływie tego terminu. 4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu M&P. może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (tj. na dzień wysłania na adres poczty elektronicznej Partnera oświadczenia o rozwiązaniu Umowy). 5. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy. Jeżeli jednak kwota naliczonego wynagrodzenia na dzień rozwiązania Umowy byłaby mniejsza niż kwota 30 zł, wynagrodzenie nie będzie Partnerowi wypłacone, a kwota ta zostanie zaliczona na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem i zamknięciem konta Partnera. IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Partner może zgłosić reklamację dotyczącą funkcjonowania Programu Partnerskiego w drodze korespondencji elektronicznej lub listownie. 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie trzech miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia. Jeżeli reklamacja dotyczy wynagrodzenia, powyższy termin należy liczyć od dnia Wydarzenia. 3. O zachowaniu powyższego terminu, w przypadku składania reklamacji listownie, decyduje data otrzymania korespondencji przez M&P. 4. Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane teleadresowe Partnera, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy. 5. M&P przyjmuje reklamacje w dni robocze w godzinach od Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymagać będzie dodatkowych dokumentów lub informacji, M&P poinformuje o tym Partnera. 7. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe M&P poinformuje o tym 6

7 składającego reklamację wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie informacje i oświadczenia M&P w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera. 2. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej i potwierdzenia otrzymania przez M&P. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny. 5. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby M&P. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie M&P. Załącznik nr 1 Tabela Wynagrodzenia na.. Tabela Wynagrodzenia na.. Załącznik nr 2 NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA M&P upoważniona jest do zawieszenia Konta Partnera (zawieszenia obowiązywania Umowy) lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia: 1. wykorzystywania Strony Internetowej Partnera do: a) rozpowszechniania elementów szkodliwych np. wirusów, pluskiew, tzw. koni trojańskich i innych, b) podejmowania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych, c) umieszczenia hiperłącza aktywowanego automatycznie bezpośrednio po wejściu na Stronę Internetową Partnera, d) wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę Internetową Partnera, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej produktów lub usług, e) modyfikacji kodu hiperłącza udostępnianego przez M&P, f) samodzielnego i nieuzgodnionego z M&P umieszczenia kodu Materiału Reklamowego na innej stronie aniżeli Strona Internetowa Partnera 7

8 g) uzależnienia dostępu do Produktów od dokonania jakiejkolwiek rejestracji, zakupu, a także oferowanie jakiejkolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej w zamian za Kliknięcie, rejestrację lub dokonanie zakupu. h) rozsyłania masowej niezamówionej informacji (spamming) obejmującej Materiały Reklamowe, 2. umieszczenia na Stronie Internetowej Partnera treści naruszających prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności: a) naruszających prawa własności intelektualnej lub zachęcających do naruszania tych praw, b) naruszających dobra osobiste innych osób, obraźliwych lub zniesławiających c) pornograficznych i erotycznych, d) nawołujących do szerzenia nienawiści, konfliktów między narodami lub religiami, rasizmu, ksenofobii, e) udostępniania Strony Internetowej Partnera, której powierzchnia została włączona do Programu Partnerskiego przez innego Partnera f) naruszających regulacje ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. 3. podejmowania przez Partnera lub inne podmioty na jego zlecenie albo w porozumieniu z nim czynności pozornych mających wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia Partnera. 8

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance 1 Postanowienia wstępne 1. System Partnerski Agora Performance został zorganizowany przez Agorę S.A. w celu promowania usług finansowych oraz innych produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. We Love Digital, z siedzibą w Warszawie 00-838 ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WLD, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15 Regulamin Adexon Warszawa, 2013.03.15 Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy 1. Wydawcą, oraz 2. Adexon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner 1. Definicje 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.neo24.pl/neopartner.html funkcjonująca pod nazwą NEOPartner. 2. Sklep

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo