REGULAMIN PROGRAMU PRATNERSKIEGO A&S SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PRATNERSKIEGO A&S SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PRATNERSKIEGO A&S SP. Z O.O. wersja obowiązująca od dnia DEFINICJE 1. PROGRAM PARTNERSKI - zbiór reguł i zasad regulujący warunki współpracy pomiędzy A&S sp. Z o.o. a Partnerem. 2. PARTNER - oznacza osobę fizyczną lub prawną zdefiniowaną w niniejszej umowie, akceptującą regulamin Programu Partnerskiego. 3. UŻYTKOWNIK - podmiot zainteresowany Produktami prezentowanymi w ramach Programu Partnerskiego na stronie WWW, blog'u bądź forum Partnera, 4. STRONA INTERNETOWA PARTNERA - strona WWW, którą Partner upoważniony jest dysponować indywidualnie lub na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, w zakresie umożliwiającym akceptację regulaminu, niezależnie od tego, czy domena, w której dostępna jest strona WWW zarejestrowana jest na rzecz Partnera, 5. WYNAGRODZENIE PARTNERA oznacza stawkę wynagrodzenia należnego Partnerowi za skorzystanie przez Użytkowników jego strony z produktów oferowanych przez A&S sp. Z o.o. 6. REJESTRACJA oznacza proces polegający na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi teleadresowymi Partnera, złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz utworzenie Konta Partnera. 7. KONTO PARTNERA - oznacza udostępniany Partnerowi po zalogowaniu elektroniczny zbiór danych o czynnościach podejmowanych przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego oraz o należnym wynagrodzeniu, 8. PROGRAM PARTNERSKI- oznacza udostępniany przez A&S Sp. z o.o. kod strony internetowej (kod Java Script), który może zostać opublikowany w Internecie w domenie, do której niezależnie od tytułu prawnego - uprawniony jest Partner, 9. PRODUKTY - oznaczają usługi lub produkty oferowane przez A&S Sp. z o.o. 10. MATERIAŁY REKLAMOWE - materiały tekstowe lub graficzne, które mogą zostać implementowane na Stronach Internetowych Partnera, dotyczące w szczególności produktów objętych Programem Partnerskim 11. KODY JAVASCRIPT - oznacza mechanizm umożliwiający pobieranie oferty produktowej z systemu ZAKUPY.LINKBABY.PL, Materiałów Reklamowych oraz informacji o produktach. (Generowanie kodu javascript pozwala na umieszczenie ich na Stronie internetowej Partnera). 12. WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO - zrealizowane przychody ze sprzedaży netto wygenerowane przez Użytkowników Partnera z tytułu których, A&S Sp. z o.o. otrzymało pełna zapłatę. 13. WSPÓŁPRACA - działania mające na celu rozpoczęcie, przeprowadzenie, realizację i zakończenie Programu Partnerskiego. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uruchomienia i prowadzenia Programu Partnerskiego opracowanego przez A&S Sp. z o.o. i polega na wzajemnej współpracy pomiędzy A&S Sp. z o.o. a Partnerem w celu promocji oraz sprzedaży produktów będących w dystrybucji A&S Sp. z o.o. na stronach internetowych Partnera w zamian za wynagrodzenie określone w załączniku nr 1.

2 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na wzajemnej współpracy partnerskiej którą przedstawia niniejszy regulamin.. 3. Głównym zadaniem Partnera przystępującego do Programu Partnerskiego A&S Sp. z o.o. jest prezentacja oferty A&S Sp. z o.o. w ramach Programu Partnerskiego w oparciu o dostarczone przez A&S Sp. z o.o. Kody javascript, Materiały Reklamowe, w taki sposób, by maksymalizować prawdopodobieństwo skorzystania przez Użytkownika z oferty Produktów będących w dystrybucji A&S Sp. z o.o. 3. Obsługa i realizacja zleceń pozyskanych za pośrednictwem Programu Partnerskiego (w szczególności: obsługa klienta, rozliczanie płatności, przygotowanie i realizacja wysyłek) leży w gestii A&S Sp. z o.o. 3. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ A&S Sp. z o.o. 1. A&S Sp. z o.o. udostępnia Partnerom Materiały Reklamowe oraz narzędzie do generowania Kodów Javascript w celu publikacji Materiałów Reklamowych na Stronach Internetowych Partnera. 2. A&S Sp. z o.o. nie odpowiada za Materiały Reklamowe, które nie zostały wygenerowane przy użyciu narzędzia do generowania Kodów Javascript lub które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez Partnera lub osoby trzecie. 3. Loga oraz materiały graficzne dostarczone przez producentów Produktów, wykorzystywane w szczególności do prezentacji oferty Produktowej, są własnością producentów. Partner upoważniony jest korzystać z nich wyłącznie w zakresie wynikającym z akceptacji regulaminu. 4. A&S Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za: 1. szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które nie odpowiada, 2. wadliwe działanie niezależnych od A&S Sp. z o.o. urządzeń lub systemów (np. teleinformatycznych), 3. działanie siły wyższej lub innych czynników od A&S Sp. z o.o. niezależnych, 4. nieosiągnięcie przez Partnera zakładanych zysków z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim, 5. A&S Sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania współpracy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy A&S Sp. z o.o. a także w przypadku podejmowania działań lub występowania treści na Stronach Internetowych Partnera, o których mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu. 6. A&S Sp. z o.o. dokonywać będzie aktualizacji Produktów i podejmować działania zmierzające do aktualizacji Kodów Javascript oraz Materiałów Reklamowych na Stronach Internetowych Partnerów. 7. A&S Sp. z o.o. będzie naliczać prowizje, które udostępni Partnerowi w formie elektronicznej w Koncie Partnera 8. Partner otrzyma indywidualny login oraz hasło do monitorowania poziomu sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym 9. Potwierdzona Wielkość Sprzedaży Netto na zamknięcie miesiąca stanowić będzie podstawę do naliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc obrotowy i stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku bądź faktury VAT przez Partnera.

3 4. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA 1. Partner zobowiązany jest do wydzielenia na rzecz A&S Sp. z o.o. powierzchni na Stronach Internetowych Partnera w celu zamieszczenia na nich Materiałów Reklamowych i innych materiałów wspomagających sprzedaż Produktów. 2. Partner wraz z A&S Sp. z o.o. ustalą wspólnie kształt, treść i formę przekazanych materiałów oraz układ serwisu sprzedażowego. Ewentualne zmiany będą również dokonywane w wyniku wspólnych uzgodnień. 3. Program Partnerski powinien funkcjonować w obrębie Strony Internetowej Partnera tak jak gdyby stanowił z nią integralną całość, był jej częścią. 4. Strona Internetowa Partnera powinna być wykonana w języku polskim, w sposób kompletny, estetyczny i jednolity koncepcyjnie, funkcjonalnie oraz tematycznie. Treści oraz czynności zakazane dotyczące Strony Internetowej Partnera obejmuje załącznik nr 2 do Regulaminu. 5. Partner zobowiązany jest utrzymywać Stronę Internetową Partnera w sprawności technicznej. 6. Partner może udostępniać w ramach Umowy większą liczbę Stron Internetowych Partnera w celu zamieszczenia na nich materiałów wspomagających sprzedaż w Programie Partnerskim np. kody java-script emitujące espot'y produktowe, banery reklamowe, itp. 7. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących ze stron A&S Sp. z o.o. w sposób wykraczający poza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez pisemnej zgody A&S Sp. z o.o. 8. Zakazane jest używanie zarejestrowanego znaku towarowego A&S Sp. z o.o. w szczególności w nazwie i treści Strony Internetowej Partnera oraz w inny sposób aniżeli określony w niniejszym Regulaminie. 9. A&S Sp. z o.o. zezwala na korzystanie ze znaku towarowego w celu promocji oferty oraz Produktów na Stronie Internetowej Partnera w ramach Programu Partnerskiego. 10. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu współpracy usunąć ze Strony Internetowej Partnera Materiały Reklamowe oraz kody Java Script. Od momentu rozwiązania współpracy zakazane jest też posługiwanie się przez Partnera oznaczeniami wskazującymi na współpracę z A&S Sp. z o.o. 5. ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA 1. Z tytułu akceptacji niniejszego Regulaminu A&S Sp. z o.o. wypłaca Partnerom wynagrodzenie w wysokości zgodnej z ustalonym Wynagrodzeniem Partnera. 2. Wynagrodzenie należne Partnerowi kalkulowane jest za okresy miesięczne na bazie miesiąca kalendarzowego. 3. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy Partnera wskazany w Koncie Partnera. 4. Wynagrodzenie za dany miesiąc staje się należne pod warunkiem, że na koncie Partnera zgromadzona zostanie kwota nie niższa niż 50 zł. W przypadku podatnika VAT czynnego kwota 50 zł będzie rozumiana jako netto. 5. Wynagrodzenie wypłacane jest do 14 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który wynagrodzenie stało się należne, z zastrzeżeniem ust Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza, z tym że wartość groszy zaokrąglana będzie w zależności od wartości kolejnego miejsca dziesiętnego. W przypadku, gdy wartość będzie mniejsza, niż pięć, A&S Sp. z o.o. dokona zaokrąglenia w dół, a w przypadku gdy wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę.

4 7. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów - zarejestrowanych podatników VAT czynnych wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż 7 dni roboczych od doręczenia faktury VAT do A&S Sp. z o.o. 8. Doręczenie faktury bądź rachunku do A&S Sp. z o.o. jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia. 9. Jeżeli wskazane przez Partnera dane są nieprawidłowe, niepełne lub uniemożliwiające wykonanie przez A&S Sp. z o.o. wypłaty wynagrodzenia, A&S Sp. z o.o. wezwie Partnera do wskazania poprawnych danych w terminie 5 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje wypłatą wynagrodzenia w kolejnym miesiącu rozliczeniowym pod warunkiem wskazania do tego czasu poprawnych danych. 10. Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. zarejestrowanych podatników VAT czynnych). 11. W przypadku stwierdzenia, że naliczenie Partnerowi wynagrodzenia zostało dokonane na skutek naruszenia przez Partnera umowy, na skutek dokonania przez Partnera czynu zabronionego bądź działań mających charakter wyłudzenia, niezależnie od konsekwencji wynikających z załącznika nr 2 do Regulaminu (Niedozwolone działania) takie wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone, a w przypadku gdy to wynagrodzenie zostało już przez A&S Sp. z o.o. wypłacone, A&S Sp. z o.o. podejmie działania w celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot. 6. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE WSPÓŁPRACY 1. Współpraca pomiędzy Partnerem a A&S sp. Z o.o. jest zawarta na czas nie oznaczony. 2. Współpraca może być zakończona przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego terminu odstąpienia. 3. W przypadku naruszenia przez Partnera warunków regulaminu A&S Sp. z o.o. może rozwiązać Współpracę ze skutkiem natychmiastowym (tj. na dzień wysłania na adres poczty elektronicznej Partnera oświadczenia o rozwiązaniu Współpracy). 4. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Współpracy. Jeżeli jednak kwota naliczonego wynagrodzenia na dzień rozwiązania Współpracy byłaby mniejsza niż kwota 10 zł, wynagrodzenie nie będzie Partnerowi wypłacone, a kwota ta zostanie zaliczona na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem i zamknięciem Współpracy pomiędzy Partnerem a A&S sp. Z o.o.

5 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Partner może zgłosić reklamację dotyczącą funkcjonowania Programu Partnerskiego w drodze korespondencji elektronicznej lub listownie. 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie trzech miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia. Jeżeli reklamacja dotyczy wynagrodzenia, powyższy termin należy liczyć od dnia spełnienia wymogów uprawniających do naliczenia Partnerowi wynagrodzenia. 3. O zachowaniu powyższego terminu, w przypadku składania reklamacji listownie, decyduje data otrzymania korespondencji przez A&S Sp. z o.o. 4. Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane teleadresowe Partnera, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy. 5. A&S Sp. z o.o. przyjmuje reklamacje w dni robocze w godzinach od Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymagać będzie dodatkowych dokumentów lub informacji, A&S Sp. z o.o. poinformuje o tym Partnera. 7. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe A&S Sp. z o.o. poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie informacje i oświadczenia A&S Sp. z o.o., w tym dotyczące rozwiązania Współpracy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Koncie Partnera adres poczty elektronicznej. 2. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera, w tym dotyczące rozwiązania Współpracy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej i potwierdzenia otrzymania przez A&S Sp. z o.o. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. W przypadku sporów wynikłych w trakcie trwania Współpracy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny A&S Sp. z o.o. Partner

6 Załącznik nr 1 Sposób wynagradzania partnerów: Nr Wynagrodzenie za Unikalnego Użytkownika Stawka zł netto 1 UV 0,15 gr lub Nr Wielkość przychodów netto /m-c Stawka zł netto 1 < zł 4% 2 >= zł 6% 1. Partner w momencie zakładania konta wybiera sposób rozliczeń i naliczania prowizji 2. Zmiana modelu rozliczeń jest możliwa od kolejnego miesiąca rozliczeniowego 3. Zmianę należy zgłosić na min. 5 dni przed końcem miesiąca

7 Załącznik nr 2 NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA A&S Sp. z o.o. upoważniona jest do zawieszenia Konta Partnera lub rozwiązania Współpracy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia: 1. Wykorzystywania Strony Internetowej Partnera do: 1. Rozpowszechniania elementów szkodliwych np. wirusów, pluskiew, tzw. koni trojańskich i innych, 2. Podejmowania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych, 3. Umieszczenia hiperłącza aktywowanego automatycznie bezpośrednio po wejściu na Stronę Internetową Partnera, 4. Wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę Internetową Partnera, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej produktów lub usług, 5. Modyfikacji kodu hiperłącza udostępnianego przez A&S Sp. z o.o. 6. Samodzielnego i nieuzgodnionego z A&S Sp. z o.o. umieszczenia kodu Materiału Reklamowego na innej stronie aniżeli Strona Internetowa Partnera 7. Uzależnienia dostępu do Produktów od dokonania jakiejkolwiek rejestracji, zakupu, a także oferowanie jakiejkolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej w zamian za Kliknięcie, rejestrację lub dokonanie zakupu. 8. Rozsyłania masowej niezamówionej informacji (spamming) obejmującej Materiały Reklamowe, 2. Umieszczenia na Stronie Internetowej Partnera treści naruszających prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności: 1. Naruszających prawa własności intelektualnej lub zachęcających do naruszania tych praw, 2. Naruszających dobra osobiste innych osób, obraźliwych lub zniesławiających 3. Pornograficznych i erotycznych, 4. Nawołujących do szerzenia nienawiści, konfliktów między narodami lub religiami, rasizmu, ksenofobii, 5. Udostępniania Strony Internetowej Partnera, której powierzchnia została włączona do Programu Partnerskiego przez innego Partnera 6. Naruszających regulacje ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. 3. Podejmowania przez Partnera lub inne podmioty na jego zlecenie albo w porozumieniu z nim czynności pozornych mających wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia Partnera a w szczególności: 1. Generowanie tzw. sztucznego ruchu na Stronie Internetowej Partnera w odniesieniu do Materiałów Reklamowych lub Produktów, 2. Nieuprawnione generowanie przy pomocy systemów lub urządzeń albo też innych osób działających w porozumieniu z Partnerem kliknięć w Materiały Reklamowe, 3. Pozorne zainteresowanie Produktem w tym: fikcyjnych zakupów, podawanie nieprawdziwych danych, a także inne czynności służące wyłącznie kreowaniu podstaw do naliczenia na rzecz Partnera wynagrodzenia.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P 1. Niniejszy Program Partnerski opracowany przez M&P służy promowaniu usług świadczonych przez M&P, w tym wydarzeń, imprez i szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com)

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wymagania związane ze Stroną Internetową Partnera...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą a REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ AdStockExchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO

REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa Partnerów w Programie Afiliacyjnym Creamfinance, organizowanym przez TRM LIMITED Limited z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15 Regulamin Adexon Warszawa, 2013.03.15 Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy 1. Wydawcą, oraz 2. Adexon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. We Love Digital, z siedzibą w Warszawie 00-838 ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WLD, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM Niniejszy Regulamin Afilianta (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady współpracy pomiędzy: Affizzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE 1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 113 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo