Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl Funmedia Sp. z o. o. uruchomiło Program Partnerski, aby zwiększać liczbę sprzedaży Produktów. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na dokonaniu Rejestracji przez Partnerów a następnie promowania, poprzez zamieszczanie reklam, przez nich Produktów w ramach Programu Partnerskiego. Partnerzy będą uprawnieni do otrzymania Prowizji w przypadku sprzedaży Produktów Użytkownikom poprzez stronę internetową produktu wchodzącego w skład oferty handlowej Kursy123.pl. 2. Definicje W niniejszym regulaminie wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie: Funmedia- oznacza Funmedia Sp z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 70, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , Regon: , o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym złotych. Kursy123.pl- oznacza witrynę, na której można znaleźć wszystkie kursy e-learningowe oferowane przez Funmedia a także za pomocą której udostępniany jest Program Partnerski. Panel Administracyjny- oznacza stronę URL na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów. Formularz -oznacza formularz wypełniany przez Partnera, zawierający dane konieczne do zawarcia Umowy udostępniany przez Kursy123.pl w formie elektronicznej pod adresem URL Konto- oznacza indywidualne konto każdego Partnera, w systemie informatycznym Kursy123.pl, na którym zapisywana jest wysokość Premii oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego. Login- oznacza unikalną nazwę przypisaną Partnerowi w Programie Partnerskim.

2 Moduł- oznacza narzędzie umożliwiające generowanie kodu dającego Użytkownikom dostęp do Produktów w ramach Programu Partnerskiego na Stronie Internetowej. Partner -oznacza: a) osobę fizyczną mająca miejsce zamieszkania w Polsce, lub b) osobę prawną albo jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, c) jednoosobową jednostkę gospodarczą, która poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiła do Programu Partnerskiego. Produkty- oznaczają usługi e-learningowe oferowane na Kursy123.pl, Program Partnerski- oznacza współpracę Partnerów z Funmedia prowadzoną na podstawie Umowy. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem URL Rejestracja- oznacza wypełnienie przez Partnera formularza i otrzymanie przez niego niezbędnych narzędzi umożliwiających realizację współpracy pomiędzy stronami. Rejestracja tożsama jest z zawarciem umowy z Funmedia Strona Internetowa- oznacza własną stronę internetową Partnera, na której będą umieszczane reklamy Produktów. Strona winna uwzględniać wymagania wskazane w Regulaminie. Umowa- oznacza umowę zawieraną drogą elektroniczną, którą Partner zawiera z Funmedia, na podstawie której Partnerzy pośredniczą w sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie Prowizji, Użytkownik- osoba, która dokonuje zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Partnerów w Programie Partnerskim, Prowizja -oznacza wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 40% brutto od wartości netto z wygenerowanych transakcji przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy. 3. UMOWA 3.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji. W przypadku niezakończenia Rejestracji, Partner nie przystępuje do Programu Partnerskiego Po przesłaniu do Kursy123.pl prawidłowo wypełnionego Formularza oraz złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, do Partnera wysyłany jest automatycznie generowany link na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w Formularzu Po otrzymaniu przez Partnera linku, Partner poprzez kliknięcie w link, aktywuje Konto Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Wrocław, Umowa jest zawierana w języku polskim Po dokonaniu Rejestracji, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do Panelu Administracyjnego w celu wybrania Produktów, które będzie umieszczał na Stronie Internetowej.

3 3.6. Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie przez Funmedia danych osobowych Partnera wskazanych w Formularzu. 4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KURSY123.PL 4.1. Kursy123.pl udostępnia Partnerom Moduł Kursy123.pl umożliwia Partnerom dostęp do Panelu Administracyjnego po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem Kursy123.pl odpowiada za prawidłowe działanie jedynie tych kodów java script, które zostaną wygenerowane przez Moduł Kursy123.pl udostępnia Partnerom Programu Partnerskiego wszystkie reklamy Produktów oferowanych przez Kursy123.pl. Reklamy, o których mowa w zdaniu poprzednim, dostępne są dla Partnera w zakładce Kreacje reklamowe w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego. Partner wykorzystuje reklamy na dowolnej domenie przy zachowaniu następujących zasad: a) reklamy wykorzystywane są w celu promowania Produktów na stronie Partnera, b) zabrania się pobierania wygenerowanych reklam poprzez skrypty, systemy, narzędzia, programy w nieuzasadnionym celu oraz ataków typu DoS (http://pl.wikipedia.org/wiki/dos). W przypadku stwierdzenia przez Funmedia, w toku kontroli, że Partner złamał obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym, Kursy123 zablokuje Partnera. Funmedia przysługuje prawo usunięcia Partnera z Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa domagania się przez Partnera do wynagrodzenia, które do tej pory osiągnął Funmedia posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz jakiekolwiek inne prawa związane z Programem Partnerskim lub oprogramowaniem niezbędnym do realizacji Umowy. Na mocy Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem wyraźnie przyznanych niniejszym Regulaminem. W szczególności, Partner nie może bez zgody Kursy123.pl używać znaku Kursy123.pl oraz produktów oferowanych przez Kursy123.pl Funmedia nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych przez niezależne od Funmedia podmioty (np.: sieci telekomunikacyjne) lub z innych przyczyn niezależnych do Funmedia Kursy123.pl może odmówić rejestracji, gdy: a) zachodzi podejrzenie, że dane Partnera podane podczas rejestracji są fałszywe, b) nazwa domeny jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża, lub zniesławia,

4 c) nazwa domeny jest już zarezerwowana przez kogoś innego lub niedostępna, d) jeśli jest działaniem nieuczciwej konkurencji. 5. ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW PARTNERA 5.1. Partner w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego i pośredniczenia w sprzedaży Produktów powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer lub innej równorzędnej przeglądarki internetowej Każdy Partner w Programie Partnerskim Kursy123.pl może posiadać tylko jedno Konto Partnerskie, w ramach którego może posiadać dowolną liczbę domen Partner jest uprawniony do otrzymania Premii w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy Partner jest uprawniony do umieszczenia na Stronie Internetowej Produktów udostępnionych mu na podstawie Modułu Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, norm obyczajowych lub moralnych. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej Partner zobowiązany jest do dodawania każdej domeny, na której umieszcza kreacje reklamowe Kursy123.pl, do swojego konta. W przypadku gdy domena nie zostanie dodana do konta ruch oraz wynagrodzenie, które zostanie wygenerowane przez reklamy nie zostanie naliczone Strona Internetowa w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla Funmedia w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu Partner uprawniony jest do używania narzędzi wskazanych poniżej wyłącznie w celu realizacji Umowy. Narzędziami, o których mowa w zdaniu poprzednim są: a) zwrot Partner Kursy123.pl, b) materiały reklamowe udostępnione Partnerowi przez Kursy123.pl Partner jest uprawniony do promowania Strony Internetowej we własnym zakresie, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji zasad uczciwego pozycjonowania, które nie może odbywać się w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste Funmedia lub innych Partnerów Partner jest zobowiązany 3 dni od rozwiązania Umowy usunąć ze Strony Internetowej ofertę prezentowanych na niej Produktów Partner jest zobowiązany do aktualizacji w Panelu danych wymaganych w Formularzu.

5 6. Prowizje 6.1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Partnerzy otrzymują Prowizje w wysokości 40% brutto z wynagrodzenia netto z transakcji wygenerowanych za pomocą linków referencyjnych przypisanych do Partnera Prowizja jest wypłacana w przypadku, gdy jej wartość wynosi co najmniej 150,-zł brutto Prowizja należna Partnerowi jest: a) naliczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy, b) wysokość prowizji do wypłaty wyświetlana jest na bieżąco w Panelu Prowizja wypłacana jest do 26 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym Wynagrodzenie należne zostało naliczone Prowizja należna Partnerom będącymi płatnikami podatku VAT wypłacana jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Partnera, wysłanych do siedziby Funmedia Sp. z o. o. na adres: Funmedia Sp. z o. o. Program Partnerski ul. Kiełczowska 70, Wrocław do dnia 14 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wynagrodzenie zostało naliczone lub drogą mailową na adres: 6.6. Prowizja należna Partnerom nie będącym płatnikami podatku VAT wypłacana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków przesyłanych do siedziby firmy na adres j.w. Jeśli wcześniej została podpisana i wysłana do Funmedia zgoda o wystawianie rachunków bez własnoręcznego podpisu możliwe jest wysyłanie rachunków za pomocą Panelu Administratora lub drogą mailową na adres 6.7. Prawo do wystawienia faktury/rachunku przysługuje Partnerowi dopiero jeżeli Prowizja wynosi co najmniej kwotę o której mowa w 6.2 powyżej Termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku Partner będący osobą prawną, jednostką nie posiadającą zdolności prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązuje się pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, dołączyć do pierwszego rachunku z odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców w kraju siedziby/ zamieszkania gospodarczej lub wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenie o

6 nadaniu numeru REGON (jeśli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot, zarejestrowanych podatników VAT czynnych) Prowizja wypłacana jest wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Formularzu Partner zobowiązany jest do wystawiana rachunków/faktur bezpośrednio po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym w przypadku, gdy kwota jego wynagrodzenia wynosi co najmniej 150 zł brutto. 7. ROZWIĄZANIE UMOWY 7.1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez Funmedia i Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia W przypadku podania w Formularzu danych uniemożliwiających Funmedia wypłatę Prowizji na rzecz Partnera, Umowa wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawidłowych danych Funmedia mogą rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku: a) gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera uległa zmianie i nie jest akceptowalna przez Kursy123.pl; lub b) negatywnej weryfikacji Partnera lub Strony Internetowej o której mowa w 3.5.; lub c) gdy Strona Internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania spammingu, wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci; lub d) wykonywane są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach; lub e) naruszono normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Partnera, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a) jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie pozyska żadnego Użytkownika, bądź w tym samym okresie wynagrodzenie mu należne nie będzie przekraczało 50 zł brutto. b) jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia gdy Wynagrodzenie należne Partnerowi wyniesie co najmniej 150 zł brutto Partner nie uzupełni wszystkich danych koniecznych do wypłaty Wynagrodzenia przez Kursy123.pl., w szczególności jeżeli po wezwaniu Partnera przez

7 Kursy123.pl do wskazania poprawnego rachunku bankowego, Partner nie wskaże właściwego rachunku bankowego w tym terminie Kursy123.pl zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia domeny do Programu, w przypadku, gdy: a) nazwa domeny jest obraźliwa, b) domena nie będzie wykorzystywana zgodnie z założeniami. Blokada domeny równoznaczna jest z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym W przypadku rozwiązania Umowy, Partnerowi przysługuje Prowizja za okres do dnia rozwiązania Umowy Konto Partnera Programu Partnerskiego zostanie zawieszone w momencie wykrycia jakichkolwiek prób przesyłania nieprawdziwych danych klientów lub danych bez wiedzy osób, do których dane należą oraz prób nielegalnego zarobku. Będą one wykrywane i zgłaszane do prokuratury, a wypłata prowizji już naliczonej, a jeszcze nie wypłaconej ulega zawieszeniu. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Kursy123.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu i oferty Produktów dostępnych w Programie Partnerskim w każdym czasie W przypadku zmiany Regulaminu lub oferty Produktów, każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian przez wewnętrzny system wiadomości. Jeżeli Partner nie zgłosi odmowy akceptacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Partnera zmienionego Regulaminu lub oferty Produktów, zmiany uważa się za zaakceptowane W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Regulaminie, Funmedia może zablokować Konto i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta, nie będzie naliczane Prowizja Wszelkie informacje i oświadczenia Kursy123.pl uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera. W przypadku osób fizycznych wszelkie komunikaty informacyjne wymagające reakcji w pierwszej kolejności użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną. W razie braku reakcji komunikat zostanie wysłany na adres zamieszkania Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera uważa się za doręczone przez przesłanie ich poprzez drogą lub pocztową, za pomocą której Funmedia również będzie kontaktowała się z Partnerami. Dostarczenie wiadomości jest dla Funmedia równoznaczne z zapoznaniem się z treścią wiadomości Wskazane jest aby Partner kontrolował zmiany Regulaminu pod adresem URL i zapoznawania się z nimi Kursy123.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.

8 8.8. W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Kursy123.pl z wyłączeniem osób fizycznych Kursy123.pl informuje, że Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania na czas sesji danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz na potrzeby spersonalizowanych ustawień panelu partnera. Cookies są również wykorzystywane przy systemie poleconych partnerów, służą do określenia, do którego Użytkownika ma być przypisany rejestrujący się Użytkownik, mechanizm ten przechowuje cookies na czas sesji. Ważność plików cookies -30 dni.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner 1. Definicje 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.neo24.pl/neopartner.html funkcjonująca pod nazwą NEOPartner. 2. Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo