Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 57, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie XI Wydział KRS pod numerem , z kapitałem akcyjnym w wysokości złotych w całości pokrytym, NIP , REGON b. Adres elektroniczny c. AutoCentrum portal internetowy znajdujący się pod adresem obejmujący wszystkie serwisy znajdujące się na podstronach w/w portalu. d. Serwis zorganizowana, wyodrębniona tematycznie lub/i funkcjonalnie część portalu, zawierająca się na jego podstronie lub podstronach (np. forum, baza firm, katalogi). e. Użytkownik osoba, która dokonała rejestracji w Autocentrum. f. Partner podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą na podstawie dowolnego stosunku prawnego. II. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem oraz wszystkich jego serwisów przez Użytkowników. Korzystanie z wszystkich lub niektórych serwisów Autocentrum odbywa się na zasadach określonych w osobnych regulaminach właściwych dla danego serwisu, o ile zostały one utworzone. 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Autocentrum w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane

2 jest jakiekolwiek umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich. 3. Usługodawcy przysługuje prawo usuwania wszelkich treści udostępnionych przez użytkowników w przypadku, jeśli zachodzi podejrzenie, iż mają one charakter bezprawny, nierzetelny, sprzeczny z postanowieniami obowiązujących regulaminów lub jeżeli usunięcie/modyfikacja treści powodowane są zmianami związanymi z przebudową/reorganizacją treści Autocentrum. 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość, szata graficzna oraz układ elementów, ich dobór, a także organizacja systematyczna Autocentrum chroniona jest prawem autorskim i wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części utworów zamieszczonych w portalu jest zabronione bez zgody Usługodawcy. 5. Użytkownik wyraża zgodę na wydanie regulaminów stanowiących treść umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w treści zawartej w wiadomości zawierającej potwierdzenie rejestracji oraz zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną. III. Rodzaje usług 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi artykuły, wypowiedzi, obrazy, narzędzia informatyczne (jak np. wyszukiwarki) oraz inne treści znajdujące się na stronach Autocentrum. 2. Usługodawca może świadczyć również inne usługi na rzecz Użytkowników (jak. np. forum, dostęp do odpłatnych funkcjonalności, newsletter), które wymagają rejestracji Użytkownika. Korzystanie z w/w usług podlega regulaminom dla nich właściwym, o ile zostały ustanowione. W sprawach nieuregulowanych w regulaminach właściwych dla poszczególnych usług, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu. 3. Usługi są świadczone na rzecz Użytkowników bezpłatnie, chyba że Usługodawca uzależni świadczenie usługi od wcześniejszego uiszczenia

3 opłaty. W żadnym razie opłaty za korzystanie z serwisu nie zostaną naliczone, jeżeli Użytkownik nie został uprzednio poinformowany o konieczności ich uiszczenia. IV. Warunki techniczne 1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Autocentrum wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. 2. Do usług wymagających rejestracji w Autocentrum wymagane jest również posiadanie konta W przypadku usług odpłatnych wymagane jest posiadanie telefonu komórkowego z funkcją odbioru sms. 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca wykorzystuje mechanizm Cookies (dane zawarte w pliku tekstowym), który polega na zapisaniu na komputerze Użytkownika odpowiedniego pliku celem jego identyfikacji i na tej podstawie odpowiedniego dostosowywania usług i informacji do osobistych preferencji Użytkownika. 5. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie mechanizmu Cookies, użytkownik może poinformować o tym Usługodawcę na Adres elektroniczny wskazany w niniejszym regulaminie. Wiadomość powinna zawierać oświadczenie, iż Użytkownik nie wyraża zgody na używanie mechanizmu Cookies w celu jego identyfikacji. 6. Zabrania się stosowania programów (rozszerzeń/ dodatków do przeglądarek internetowych) powstrzymujących treści reklamowe (np. AdBlock Plus). V. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony po zarejestrowaniu Użytkownika oraz akceptacji obowiązujących

4 regulaminów. W przypadku usług o charakterze czasowym umowa obowiązuje przez okres wskazany w odpowiednich dla nich regulaminach. 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się: i. W przypadku usług związanych z rejestracją Użytkownika, w chwili usunięcia rejestracji na żądanie Użytkownika. ii. W przypadku usług o charakterze czasowym, z upływem czasu, na jaki usługa została udostępniona. iii. W przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach. 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, za zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli świadczenie usługi nie może być kontynuowane, lub jest znacznie utrudnione z ważnych względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia jest przesyłana na adres wskazany przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Usługodawcę skutkuje usunięciem konta Użytkownika. 4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dokonania rejestracji. Odstąpienie dokonuje się poprzez złożenie żądania usunięcia konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź też wysłania pocztą na adres Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zosta ć złożone pisemnie na adres: AutoCentrum.pl S.A., ul. Zawiła 57, Kraków bąd ź mailowo na adres: Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można równie ż złoży ć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827), który to wzór zosta ł udostępniony w wiadomości potwierdzającej rejestracj ę. 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego drogą elektroniczną. 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, jeżeli:

5 i. Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany, że po wykonaniu usługi traci prawo do odstąpienia od umowy. ii. Umowa dotyczyła dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. VI. Dane osobowe oraz informacje handlowe 1. W przypadku korzystania z niektórych usług, dla ich realizacji konieczne będzie udostępnienie danych osobowych Użytkownika (takich jak np. adres e- mail, numer telefonu). 2. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak udostępnienia danych lub żądanie zaprzestania wykorzystywania danych już udostępnionych może powodować brak dostępu do usług, które bez przetwarzania w/w danych nie mogą być świadczone. 3. Celem udostępnienia danych osobowych jest umożliwienie świadczenia usług na żądanie Użytkownika przez Usługodawcę. 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. VII. Postępowanie reklamacyjne. 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę podlegają zgłoszeniu na adres lub

6 pisemnie na adres Usługodawcy: AutoCentrum.pl S.A., ul. Zawiła 57, Kraków z dopiskiem reklamacja. 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać okoliczności pozwalające na rozstrzygnięcie reklamacji, w tym wyszczególnienie okoliczności będących podstawą reklamacji, czas wystąpienia nieprawidłowości oraz w miarę możliwości wskazanie adresu URL, w ramach którego nieprawidłowości wystąpiły. W pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym należy również podać adres celem umożliwienia kontaktu. 3. Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane na adres nadawcy. VIII. Zagrożenia 1. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, w tym stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu wyeliminowanie możliwości zapoznania się z hasłami użytkowników oraz udostępnionymi danymi osobowymi przez osoby nieupoważnione. 2. Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności, by zapobiec uzyskaniu haseł dostępowych powiązanych z kontem zarejestrowanym przez Usługodawcę. 3. Łączenie się za pomocą linków widniejących w Autocentrum z innymi stronami WWW, na których wymagane jest podanie informacji takich jak: dane osobowe, hasła, numery kont bankowych, kart kredytowych itp., powinno wiązać się ze wzmożoną uwagą Użytkownika ze względu na możliwość wyłudzenia w/w informacji przez podmioty nieuprawnione. W przypadku żądania udostępnienia w/w informacji Użytkownik każdorazowo powinien zbadać autentyczność witryny oraz podmiotu żądającego udostępnienia danych. IX. Korespondencja 1. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usługi, będzie kierowana na adres podany przy rejestracji konta przez Użytkownika.

7 2. Użytkownik zobowiązuje się do powiadamiania, w terminie 7 dni, o każdej zmianie adresu udostępnionego podczas rejestracji konta, poprzez rejestrację nowego adresu w profilu użytkownika. 3. Doręczenie na nieaktualny adres, spowodowane niepowiadomieniem przez Użytkownika o jego zmianie, wywołuje skutki, o których mowa w art Kodeksu cywilnego.

Regulamin Usługi OnetDysk

Regulamin Usługi OnetDysk Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Fotookazja.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Fotookazja.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ narzedziasklep.eu 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ICOK Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie:

Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KHC (obowiązuje od 31.12.2014 r.) DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie: Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo