Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust."

Transkrypt

1 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 2424/2010 z dnia r.) zwołuje na dzień r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Omówienie planu techniczno ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2011 rok oraz podjęcie Uchwały Nr 1/211/2011 w sprawie ich uchwalenia. 3) Wolne głosy i wnioski. 4) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekt uchwały: Uchwała Nr 1/211/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2011 rok. Na podstawie 14 ust. I pkt. 8 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia r., Repertorium A numer 2424/2010). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Uchwala plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2011 zamykający się wynikiem finansowym brutto w wysokości: ,00 zł., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwala plan inwestycji Spółki na 2011 rok na kwotę: ,00 zł. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

3 Uchwała Nr 1/VI/2011 Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: zaopiniowania projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji na 2011 rok. Na podstawie 17 pkt 9 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repertorium A numer 2424/2010). Rada Nadzorcza uchwala co następuje: Przedstawia opinię do projektu planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2011 rok z wynikiem finansowym brutto: ,00 zł oraz projektu planu inwestycji Spółki na rok 2011 na kwotę: ,00 zł. 2. Opinia oraz plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej Uchwały. 3. Wnosi do Zgromadzenia Wspólników o uchwalenie projektów planów, o których mowa w ust. 1. Uchwała obowiązuje z dniem podpisania. 2. Protokolant Za Radę Nadzorczą Specjalista Przewodniczący Rady Nadzorczej mgr inŝ. Alina Prochownik Zdzisław Kostkowski / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

4 Opinia Rady Nadzorczej do projektu planu techniczno - ekonomicznego i planu inwestycji MZK Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na rok Przedstawiony Radzie Nadzorczej projekt Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki zakłada osiągnięcie zysku brutto w wysokości zł oraz zysku netto na poziomie zł. Na powyŝszy wynik będą miały wpływ planowane zyski oraz straty na poszczególnych rodzajach działalności: strata na usługach zleconych przez ZDMiKP w tym na usługach przewozowych zysk na usługach pozostałych zysk na sprzedaŝy towarów i materiałów saldo ujemne na pozostałej działalności operacyjnej saldo dodatnie na działalności finansowej (-) zł (- ) zł (+) zł (+) zł (-) zł (+) zł Przychody ze sprzedaŝy usług, towarów i materiałów określono w planie TE w wysokości zł, w tym z usług zleconych przez ZDMiKP w wysokości zł. Spółka sporządziła plan przewozów na 2011 na podstawie informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej, które uwzględniają: ograniczenia usługi przewozowej tramwajowej wynikającej z planowanych inwestycji w układzie drogowym i torowym (zamknięcia związane z budowami i remontami) oraz ograniczenia podstawowej usługi przewozowej autobusowej planowane do realizacji przez ZDMiKP na 2011r. tj. a) w komunikacji tramwajowej 6.192,3 tys. wkm (zmniejszenie do wykonania roku 2010 o 2,1%, natomiast do wielkości wynikających z umowy na 2011 rok o 4,3%). b) w komunikacji autobusowej ,1 tys. wkm (zmniejszenie o 1% w stosunku do wykonania 2010 roku, natomiast do wielkości wynikających z umowy na 2011 rok o 1,2%). Poziom przychodów uwzględnia wskaźniki ilościowe wykonania przewozów, waloryzację umowną stawki wkm na 2011r. oraz bieŝące zmiany na przestrzeni roku w rozkładach jazdy. Planowane przychody z tytułu utrzymania przystanków, torowisk, sieci i podstacji trakcyjnych w łącznej kwocie zł wynikają z zakresu prac zleconych do wykonania przez ZDMiKP oraz umownej waloryzacji ceny na wykonanie róŝnych rodzajów robót. Koszty sprzedaŝy usług, towarów i materiałów przyjęto w wysokości zł. Przyjęte w planie Spółki przychody oraz koszty ich uzyskania zakładają stratę na usługach przewozowych w wysokości zł, którą Spółka planuje skompensować dodatnimi wynikami na innych usługach. Efektem tych działań ma być zysk z działalności operacyjnej w wysokości zł, a uwzględniając wynik z działalności finansowej, zysk na działalności gospodarczej w wysokości zł. Koszty działalności (w układzie kosztów rodzajowych) przyjęto w wysokości zł, i są one na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku (99,9%). Struktura planowanych do poniesienia kosztów w 2011 przedstawia się następująco: Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 46,96%

5 Materiały i energia 35,38% w tym: paliwo 21,10% Amortyzacja 10,49% Usługi obce 2,45% Podatki i opłaty 1,81% Pozostałe koszty 2,91% Koszty odpisów amortyzacyjnych w Spółce przyjęto w wysokości ,3 tys. zł., co stanowi zmniejszenie do przewidywanego wykonania 2010 roku o 15,9%. Przedmiotowy spadek spowodowany jest obniŝeniem stawki amortyzacyjnej na autobusy zakupione po 2005 roku z 15% do 10%. Tym samym wszystkie uŝytkowane w Spółce autobusy począwszy od 2011 roku mają jednakową stawkę amortyzacji skorelowaną z okresem uŝyteczności ekonomiczno-technicznej tego środka trwałego. Środki na wynagrodzenia przyjęto w planie Spółki w wysokości ,5 tys. zł Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w stosunku do wykonania 2010 roku o 990,4 tys. zł. jest pochodną optymalizacji (zmniejszenia) zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych, w szczególności nie związanych bezpośrednio z realizacją usług tj. wśród pracowników zaplecza, administracji, organizacji i utrzymania ruchu. Zatrudnienie w głównych grupach zawodowych tj. kierowcy i motorniczowie, jest adekwatne do zmniejszonej ilości zleconych usług przewozowych. W roku 2011 planuje się przeciętne zatrudnienie w wysokości 1139,98 etatów, tj. o 48,5 etatów mniej od wykonanego zatrudnienia w 2010 roku oraz mniej o 51,37 etatów w stosunku do planu roku Średnia płaca w 2011r planowana jest w wysokości 3.258,48 zł i uwzględnia planowany od lipca br. wzrost średniej płacy o 2,3%. W planie 2011 roku załoŝono koszty paliwa w wysokości ,2 tys. zł, z tego ,5 tys. zł. (98,0 %) stanowią koszty paliwa dla autobusów liniowych. Wyszacowano wzrost udziału paliwa w cenie jednostkowej wkm w 2011r o 10,5% w stosunku do wykonania 2010r. Dynamika wzrostu ceny paliwa: Plan 2011/Plan 2010 wyniesie 117,4% co powoduje ostatecznie zwiększenie kosztów w tej pozycji o 3,27 mln zł, co stanowi 3,9% ogółu kosztów komunikacji autobusowej. Średnią cenę 1 litra paliwa w 2011r zaplanowano na poziomie 3,65 zł. Wzrost kosztów energii elektrycznej przyjęto na poziomie 6,9%, wody na poziomie 22,4%, koszty zakupu materiałów i części zamiennych na poziomie 3,4%. Istotnie rosną koszty w pozycji usługi obce wzrost o 10,3% głównie z powodu wyŝszych cen płaconych za mycie i sprzątanie wnętrz autobusów (rozstrzygnięcie przetargu na lata ). Pozostałe koszty rosną o 12,3% głównie z powodu ubezpieczenia majątku, które wynoszą 3.296,5 tys. zł. i stanowią 96,9% wydatków w tej grupie kosztów. Jest to pochodną wyniku przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia MZK w latach (jeden oferent PZU SA.). Na zwiększone koszty ubezpieczenia składają się przede wszystkim dynamicznie rosnące ceny OC komunikacyjnego oraz większe wartości ubezpieczenia AC nowych autobusów i pojazdów technicznych. Koszty komunikacji autobusowej przyjęto w wysokości ,4 tys. zł., tj. 6,57 zł/wkm. W porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku koszty w głównych pozycjach eksploatacji bieŝącej są wyŝsze o: paliwo (9,1%), ubezpieczenia (22,6%), podatek od środków transportowych i opłaty (7,2%), koszty remontów i napraw OC i OT (1,1%), wynagrodzenia (2,0%). Natomiast w komunikacji tramwajowej koszty ogółem przyjęto w wysokości ,1 tys. zł. tj. 7,27 zł/pockm i są niŝsze o 787,0 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania 2010

6 roku tj. o 3,2%. Zaplanowano wzrost kosztów jednostkowych, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku o 1,8 % głównie w pozycjach: amortyzacja- wzrost o 8,2%, remonty i naprawy PK i ORZ o 8,6%, ubezpieczenia o 4,4%, obsługa codzienna o 1,6%. Spadek zaplanowano w pozycjach wynagrodzenia i narzuty o 3,6%,remonty kapitalne o 24,7%. Planuje się przeprowadzić remonty kapitalne 9 wagonów tramwajowychw ramach kontynuacji Programu odnowy taboru tramwajowego poprzez intensyfikację remontów kapitalnych w zakresie wynikającym z kierunków zmian potrzeb przewozowych. Zmniejszeniu ulegają nakłady na roboty budowlano-remontowe - zmniejszenie o 21,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. Wykonane zostaną niezbędne prace konieczne do przeprowadzenia w celu zachowania infrastruktury Spółki na poziomie niezbędnym do prawidłowego działania. Plan inwestycyjny PrzedłoŜony projekt planu zadań inwestycyjnych Spółki na rok 2011, opiewa na kwotę zł w tym: nakłady w grupie tabor komunikacyjny liniowy zł, roboty budowlane zł, pozostałe zł. Przedmiotowe nakłady są pochodną dostosowania w 2011r. programu odnowy taboru autobusowego (jego struktury i liczby) do zmian podziału zadań przewozowych wynikających z realizacji inwestycji w układzie sieci tramwajowej, spłat rat za zakupiony tabor autobusowy w latach poprzednich, kontynuacji modernizacji zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej. W 2011r. nastąpi dostawa 14 szt. autobusów (w ramach kontraktu z 2010r.) tj. w m-cu lutym 4 autobusy krótkie i w m-cu marcu 10 autobusów przegubowych. Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne firmy w formie odpisów amortyzacyjnych oraz planowane podniesienie kapitału Spółki przez Właściciela. Spółka w 2011r. realizować będzie program odnowy taboru autobusowego oraz dostosowania jego struktury i liczby zgodnie z perspektywami zmian podziału zadań przewozowych wynikających z realizacji inwestycji w układzie sieci tramwajowej. Reasumując, Rada Nadzorcza MZK Sp. z o. o., uwzględniając zagroŝenia wynikające z zewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych mających bezpośredni wpływ na działalność Spółki w 2011 roku (dynamiczny wzrost kosztów: paliwa, ponadinflacyjny wzrost cen części zamiennych, materiałów) w korelacji ze zmniejszeniem wielkości zlecanych usług przewozowych przez organizatora transportu miejskiego pozytywnie opiniuje Plan Techniczno Ekonomiczny oraz Plan Inwestycyjny Spółki na 2011 rok. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ. Andrzej Kaliski Paweł Warszawski Zdzisław Kostkowski /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny

7 Uchwała Nr 3/2011 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2011 rok. Na podstawie 8 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. Zarząd Spółki uchwala co następuje: Przyjąć projekt: - planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2011 rok z wynikiem finansowym brutto: ,00 zł. - planu inwestycji Spółki na 2011 rok na kwotę: ,00 zł. 2. Plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały Wystąpić do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów planów, o których mowa w Zwołać Zgromadzenie Wspólników celem uchwalenia przedmiotowych planów Spółki. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia Protokolant Członkowie Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd Specjalista Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok Załącznik do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/15/2010 z dnia 13 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Plan rozwoju Spółki na lata 2007-2027. Warszawa, październik 2007r.

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Plan rozwoju Spółki na lata 2007-2027. Warszawa, październik 2007r. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Plan rozwoju Spółki na lata 2007-2027 Warszawa, październik 2007r. 1 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SKM....3 2. AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ...3 3. SKM W ZINTEGROWANYM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo