PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław"

Transkrypt

1 PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego Wrocław tel. (071) Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH Adres: Wrocław ul. Janowska nr 51 Zleceniodawca: GMINA WROCŁAW Plac Nowy Targ nr 1/8 we Wrocławiu Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY posadzki hali magazynowo warsztatowej w kompostowni odpadów zielonych BranŜa: KONSTRUKCJA Data oprac.: Projektant konstrukcji: inŝ. Janusz Kandefer Sprawdzająca konstrukcje: inŝ. Urszula Kandefer opracowanie niniejsze jest chronione prawem autorskim, słuŝy do jednokrotnego wykorzystania dla obiektu podanego powyŝej. Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest niedopuszczalne 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO posadzki hali magazynowo - warsztatowej Wrocław ul. Janowska nr UPRAWNIENIA I PRZYNALEśNOŚC DO IZBY 2. opis do projektu wykonawczego konstrukcji 3. część graficzna rys. 01 K inwentaryzacja budowlana rzut hali magazynowo warsztatowej stan istniejący rys. 02 K nowoprojektowana posadzka hali magazynowo warsztatowej rys. 03 K - przekroje pionowe przez posadzkę 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Opis techniczny DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO posadzki hali magazynowo - warsztatowej Wrocław ul. Janowska nr podstawa opracowania: - zlecenie: GMINA WROCŁAW Plac Nowy Targ nr 1/8 we Wrocławiu - odkrywki wykonane w miesiącu wrześniu 2011r przy udziale autora niniejszego opracowania - wstępna opinia z wierceń geologicznych przy ulicy Janowskiej nr 51 we Wrocławiu. - wizja na obiekcie połączona z badaniem makroskopowym istniejącej posadzki wykonana na terenie kompostowni w miesiącu wrześniu 2011r. 2. cel opracowania: celem opracowania jest podanie wytycznych do wykonania nowej posadzki w istniejącej hali magazynowo warsztatowym. 3. zakres opracowania: opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji posadzki w hali magazynowo warsztatowym na terenie kompostowni we Wrocławiu przy ulicy Janowskiej nr opis ogólny konstrukcji posadzki istniejącej posadzka istniejąca betonowa monolityczna z betonu klasy orientacyjnej B20 o grubości około 18 cm jest ułoŝona na podbetonie grubości 15 cm. Pomiędzy betonami jest izolacja pozioma z papy asfaltowej. Pod posadzką jest podsypka (nasyp budowlany) z piasku średniego miąŝszości około 30 cm. Pod nasypem występuje grunt rodzimy glina pylasta oraz piaszczysta o konsystencji plastycznej. Stopień plastyczności gliny I L = 0,20 do 0,30. W istniejącej posadzce nie wykonano dylatacji przy słupach oraz nie wykonano zabezpieczeń przed klawiszowaniem płyt posadzki w miejscu dylatacji. Istniejąca posadzka była poddawana remontowi dwukrotnie, kaŝdorazowo po remoncie ujawniały się następne spękania betonu. Ilość rys i pęknięć wzrastała wraz z ilością skutego betonu nadlewanego. 7

8 W trakcie wizji stwierdzono znaczne spękania betonu, ugięcia i odkształcenia posadzki powstałe w wyniku braku stabilności nasypu budowlanego. W trakcie skuwań istniejących betonów i wykonywania nowych warstw jastrychu, grunty rodzime gliniaste ulegały kolejnym uplastycznieniem co powodowało w konsekwencji dalsze zmniejszenie nośności podłoŝa. Biorąc powyŝsze pod uwagę oraz wnioski z ekspertyzy technicznej podjęto decyzję o wyburzeniu całkowitym istniejącej posadzki betonowej wraz z usunięciem częściowym nasypu budowlanego (piaski średnie). 5. opis nowoprojektowanej posadzki w hali magazynowo warsztatowej wraz kolejnością robót: UWAGA RZĘDNE NOWOPROJEKTOWANEJ POSADZKI: a. góra nowoprojektowanej posadzki winna być na poziomie góry posadzki istniejącej. b. Ostateczną rzędną ustalić na budowie w trakcie skuwania istniejącej posadzki i podbetonu biorąc pod uwagę poziomy istniejących nawierzchni drogowych zewnętrznych. Proponowana kolejność robót: Po usunięciu betonów i nasypów (piaski średnie) do rzędnych projektowych wykonać podsypkę z tłucznia granitowego z kamieni o średnicy od 5 do 32 mm układanego warstwami co 20 cm i wałowanego po kaŝdej warstwie. Grubość całkowita podsypki z tłucznia - 40 cm. Nie dopuszcza się do zagęszczania tłucznia poprzez wibrowanie, poniewaŝ w wyniku obciąŝeń dynamicznych wystąpi dalsze uplastycznianie gruntu rodzimego czyli glin pylastych i piaszczystych obecnie juŝ są w stanie plastycznym. Tłuczeń ma za zadanie dogęszczenie oraz zaklinowanie ruchów podłoŝa uplastycznionego. Po wykonaniu podsypki z tłucznia wykonać podbeton o grubości 10 cm z betonu B15 w którym wykonać pogłębienia do Ŝeber w miejscu dylatacji. Następnie wykonać izolację z dwu warstw papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym na gorąco lub papy termozgrzewalnej izolacyjnej dwie warstwy. Proponuje się wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej izolacyjnej. Wykonać płytę Ŝelbetową o grubości 20 cm z betonu B30, zbrojoną górą i dołem siatkami z prętów ø 8 /BST500/ o oczkach 15 x 15 cm. Celem zmniejszenia do minimum skurczy betonu posadzki beton wykonać z cementu hutniczego. Płytę dylatować na odcinki mniejsze od długości 5,0 x 5,0 m oraz po obwodzie wzdłuŝ ścian, równieŝ wydylatować konstrukcję słupów Ŝelbetowych i stalowych od wykonywanej posadzki. 8

9 Dylatację przy słupach wykonać w karo. Płytę wykonać jako zatartą na gładko w spadku w kierunku bram wjazdowych hali; spadek minimum 0,50%. Górną powierzchnię betonu utwardzić. Po wykonaniu betonu posadzki wraz z utwardzeniem górnej powierzchni wykonać pokrycie betonu Ŝywicami epoksydowymi odpornymi na ścieranie oraz działanie smarów i olei samochodowych. Kolor Ŝywicy naleŝy uzgodnić z Inwestorem, proponuje się przyjęcie koloru szarego. W płycie Ŝelbetowej stosować koniki do zabezpieczenia zbrojenia z prętów ø 8 /BST500/ o rozstawie co 1500 x 1500 mm celem zachowania prawidłowej otuliny zbrojenia. W miejscu dylatacji stosować elementy dylatacyjne stalowe wraz dyblami firmy np. ADAE według skanu załączonego do opisu o nazwie KEYBOARD XL. Dopuszcza się do zastosowania innych łączników dylatacyjnych pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem oraz autorem niniejszego opracowania. 6. izolacje: wykonać według opisu podanego w punkcie nr 5 powyŝej. 7. uwagi końcowe: 7.1. wszystkie prace prowadzić pod kierownictwem osoby z uprawnieniami do wykonawstwa nad całością robót musi być sprawowany nadzór przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze względu na zakres i zasięg wykonywanych prac przy budowie; Inwestor winien zlecić nadzór autorski - niezbędny przy wykonywaniu tego typu robót wytyczne dotyczące wykonania nowej posadzki podano w ekspertyzie opracowanej we wrześniu 2011 przez autora niniejszego opracowania Wrocław autor opracowania: 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21