Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A."

Transkrypt

1 Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") jest Dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Arka (Fundusze Arka) zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. oraz jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. Uwaga: Bank Zachodni WBK S.A. jako dystrybutor jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC świadczy obsługę jedynie w ograniczonym zakresie, zgodnie z treścią prospektów informacyjnych tych funduszy i na zasadach określonych w odpowiednich umowach dystrybucyjnych. Informacja o zakresie obsługi w niniejszym dokumencie znajduje się w sekcji Dystrybucja jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Siedziba: Rynek 9/11, Wrocław Tel.: (+48 71) Fax.: (+48 71) Metody komunikacji Klient może kontaktować się z Bankiem Zachodnim WBK S.A. osobiście (np. w Oddziale) oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (sieć telefoniczna, sieć Internet i WAP). Szczegółowe zasady komunikowania się Klienta z Bankiem w związku ze świadczoną usługą oraz sposoby przekazywania zleceń określa Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Bank Zachodni WBK S.A. Języki, w których Bank Zachodni WBK S.A. świadczy swoje usługi Bank Zachodni WBK S.A. świadczy usługi w języku polskim. Wybrane informacje lub dokumenty mogą być przekazywane Klientom dodatkowo w języku angielskim i hiszpańskim. Zezwolenie Bank Zachodni WBK S.A. został utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu. (Dz. U. z 1988 r. nr 21, poz. 142). Organem nadzorczym w stosunku do Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Kategorie klientów Bank Zachodni WBK S.A. klasyfikuje Klientów na detalicznych albo profesjonalnych. Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 183, poz z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, klientom detalicznym przysługuje ochrona polegająca na obowiązku przekazywania tym Klientom szeregu informacji, które będą pomocne przy podejmowaniu przez nich świadomej decyzji inwestycyjnej. Klienci profesjonalni z uwagi na posiadane doświadczenie i wiedzę mają możliwość samodzielnego określenia, jakich informacji potrzebują w celu podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Dystrybutor przyznaje Klientowi status klienta detalicznego. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę statusu Klienta na inny niż detaliczny, przy czym wiąże się to z obniżeniem poziomu ochrony. Ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Banku Zachodnim WBK S.A. W toku świadczenia usług finansowych oraz w przypadku niektórych transakcji finansowych dla Klientów, mogą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów pomiędzy interesem Klientów, a interesem usługodawcy (włączając jego pracowników oraz podmioty zależne i stowarzyszone). Bank Zachodni WBK S.A., w tym podmioty zależne i z nim stowarzyszone, potwierdzają swoje obowiązki prawne, etyczne i wynikające z dobrych praktyk rynkowych, aby efektywnie zarządzać potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia najlepiej pojętego interesu Klienta. W celu zarządzania takimi sytuacjami Bank wdrożył Politykę zarządzania konfliktami interesów ("Polityka"). Polityka określa: Okoliczności, które mogą prowadzić do lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Bankiem a jego Klientami, Procedury oraz środki organizacyjne i administracyjne mające na celu zarządzanie takimi konfliktami interesów. Polityka przewiduje wymóg niezwłocznego ujawnienia i poinformowania Klienta o charakterze i/ lub źródle konfliktu interesów, jeżeli według najlepszej wiedzy kierownictwa Banku, zastosowane środki w celu zarządzania konfliktem interesów nie są wystarczające. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu interesów przed zawarciem umowy, Bank nie może zawrzeć umowy bez otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o woli jej zawarcia, a w przypadku wystąpienia konfliktu interesów po zawarciu umowy Bank wstrzymuje się od świadczenia usług do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o woli kontynuacji umowy bądź też oświadczenia o jej rozwiązaniu. Polityka opiera się na procedurach biznesowych mających na celu zarządzanie określonymi konfliktami interesów. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące tej Polityki dostępne są na żądanie Klienta w Oddziałach Banku. 1

2 Dystrybucja jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. W odniesieniu do: I. funduszu inwestycyjnego KBC Parasol FIO obsługa jest realizowana wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu i Oszczędzających, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. posiadali rejestr otwarty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) Uczestników Funduszu, którzy posiadają rejestr otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o, c) następców prawnych (w ramach sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a) i b), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów z zastrzeżeniem iż: d) w odniesieniu do rejestrów otwartych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. będą one dotyczyły wyłącznie obsługi subfunduszy wskazanych w sekcji Opłaty, punkt II. Tabela 1, e) Bank Zachodni WBK S.A. nie będzie przyjmował zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa dla których subfunduszem docelowym: jest subfundusz inny niż subfundusze wskazane w pkt d), chyba że subrejestr dla tego subfunduszu został otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o., jest subfundusz, który został otwarty na innych zasadach niż wymienione w lit. a)c). II. funduszu inwestycyjnego KBC BETA Dywidendowy SFIO oraz KBC Parasol BIZNES SFIO w zakresie KBC Subfundusz GAMMA obsługa jest realizowana wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu i Oszczędzających, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. posiadali rejestr otwarty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) Uczestników Funduszu, którzy posiadają rejestr otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o, c) następców prawnych (w ramach sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a) i b), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów. W przypadku KBC Parasol BIZNES SFIO dystrybucja realizowana przez Bank Zachodni WBK S.A. obejmuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa KBC Subfunduszu GAMMA. Bank Zachodni WBK S.A. nie przyjmuje zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy KBC Subfunduszem GAMMA i KBC Subfunduszem DELTA. Bank Zachodni WBK S.A. nie pośredniczy w zawieraniu umów o realizację świadczeń dodatkowych. III. funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC, wymienionych w sekcji Opłaty, punkt II. Tabela 4 usługi związane z bezpośrednią dystrybucją realizowane są wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. mieli otwarty rejestr za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) następców prawnych (w drodze sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów.. Opłaty I. Opłaty uiszczane przez Klienta w związku z dystrybucją i nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszy Arka W związku z nabyciem (opłata dystrybucyjna) lub zamianą (opłata dystrybucyjna wyrównująca) jednostek uczestnictwa Funduszy Arka pobierane są następujące opłaty: Tabela 1. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszy Arka BZ WBK FIO: opłaty dystrybucyjnej Arka BZ WBK Akcji Polskich 3,00% Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 3,00% Arka BZ WBK Akcji Tureckich 3,00% Arka BZ WBK Zrównoważony 3,00% Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 3,00% Arka BZ WBK Obligacji Europejskich 1,00% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1,00% Arka BZ WBK Gotówkowy 1,00% Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 3,00% Arka Platinum Dynamiczny 3,00% Arka Platinum Konserwatywny 3,00% Arka Platinum Stabilny 3,00% Wyrównująca opłata dystrybucyjna jest pobierana w przypadku zamiany z Subfunduszu o niższej stawce opłaty dystrybucyjnej do Subfunduszu o wyższej stawce opłaty dystrybucyjnej. Opłata pobierana jest według stawki będącej różnicą tych stawek. W przypadku wielokrotnej zamiany, kiedy już raz pobrano wyrównującą opłatę dystrybucyjną od jednostek uczestnictwa podlegających zamianie, wyrównująca opłata dystrybucyjna nie jest ponownie pobierana. 2

3 Tabela 2. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszy Arka Prestiż SFIO: opłaty dystrybucyjnej Arka Prestiż Akcji Polskich 2,00% Arka Prestiż Akcji Europejskich 2,00% Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych 2,00% Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1 2,00% Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2,00% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2,00% Arka Prestiż Gotówkowy 2,00% Nie ma możliwości zamiany pomiędzy subfunduszami funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO. Tabela 3. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie subfunduszami Arka BZ WBK FIO: za zarządzanie Kategoria Jednostek Uczestnictwa A S T Arka BZ WBK Akcji Polskich 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Akcji Tureckich 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Zrównoważony 3,40% 2,90% 2,40% Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2,90% 2,40% 1,90% Arka BZ WBK Obligacji Europejskich 2,20% 1,90% 1,60% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 2,20% 1,90% 1,60% Arka BZ WBK Gotówkowy 2,00% 1,80% 1,60% Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 2,20% 1,90% 1,60% Arka Platinum Dynamiczny 4,00% 3,50% 3,00% Arka Platinum Konserwatywny 2,50% 2,10% 1,70% Arka Platinum Stabilny 3,40% 2,90% 2,40% Tabela 4. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie subfunduszami Arka Prestiż SFIO: opłaty za zarządzanie Arka Prestiż Akcji Polskich 3,00% Arka Prestiż Akcji Europejskich 3,00% Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych 3,00% Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1 3,00% Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 1,50% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 3,00% Arka Prestiż Gotówkowy 1,00% Ponadto, zgodnie z postanowieniami statutów funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO, Towarzystwo pobiera następujące opłaty: z tytułu odkupienia przez fundusz Arka BZ WBK FIO jednostek uczestnictwa opłatę manipulacyjną wynoszącą maksymalnie 2,00%, z tytułu odkupienia przez fundusz Arka Prestiż SFIO jednostek uczestnictwa opłatę manipulacyjną wynoszącą maksymalnie 4,00%, z tytułu realizacji zlecenia zamiany w funduszu Arka BZ WBK FIO opłatę dodatkową wynoszącą maksymalnie 1% od tych Jednostek, które były zapisane na danym subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) do jednego miesiąca włącznie, z tytułu realizacji zlecenia zamiany w funduszu Arka Prestiż SFIO opłatę dodatkową wynoszącą maksymalnie 2% od tych Jednostek, które były zapisane na danym subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) do jednego miesiąca włącznie r. nastąpiło połączenie subfunduszu Arka Prestiż Akcji Rosyjskich z subfunduszem Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 3

4 II. Opłaty uiszczane przez Klienta w związku z dystrybucją i nabyciem jednostek uczestnictwa jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC Tabela 1. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Parasol FIO: Fundusz/Subfundusz dystrybucyjnej od zamiany od odkupu KBC Pieniężny 0,50% Zamiana podlega opłacie w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa do Subfunduszu KBC Aktywny 3,00% Docelowego lub Funduszu Docelowego o wyższej KBC Stabilny 2,75% stawce opłaty manipulacyjnej. W przypadku, gdy zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje do KBC Papierów Dłużnych 0,75% Subfunduszu Docelowego lub Funduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty KBC Akcyjny 4,00% manipulacyjnej, opłata nie jest pobierana. KBC Akcji Małych i Wysokość opłaty kalkulowana jest, jako różnica 4,00% Średnich Spółek pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty KBC Obligacji manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz 2,50% Korporacyjnych jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu docelowym a stawką opłaty manipulacyjnej KBC Zmiennej Alokacji 3,50% z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek KBC Globalny Akcyjny uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu 4,00% źródłowym. Tabela 2. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszu KBC Gamma prowadzonego w ramach KBC Parasol BIZNES SFIO oraz dla funduszu KBC Beta Dywidendowy SFIO: Fundusz/Subfundusz opłaty dystrybucyjnej opłaty od odkupu KBC Gamma 0,00% KBC Beta Dywidendowy SFIO 1,00% Tabela 3. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Parasol FIO, subfunduszu KBC Gamma prowadzonego w ramach KBC Parasol BIZNES SFIO oraz dla funduszu KBC Beta Dywidendowy SFIO: Fundusz/Subfundusz za zarządzanie KBC Pieniężny 1,50% KBC Aktywny 4,00% KBC Stabilny 2,5% KBC Papierów Dłużnych 1,80% KBC Akcyjny 4,00% KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 4,00% KBC Obligacji Korporacyjnych 2,50% KBC Zmiennej Alokacji 3,50% KBC Globalny Akcyjny 4,00% KBC Gamma 1,00% KBC Beta Dywidendowy SFIO 4,00% 4

5 Tabela 4. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej, opłat od konwersji i wykupów dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Bonds: Subfundusz KBC BONDS CAPITAL FUND KBC BONDS CONVERTIBLES KBC BONDS CORPORATES EURO KBC BONDS CORPORATES USD EUROPE MARKETS KBC BONDS EUROPE KBC BONDS EURO EXEMU KBC BONDS HIGH INTEREST KBC BONDS INCOME FUND KBC BONDS INFLATION LINKED BONDS dystrybucyjnej od konwersji wyjście z subfunduszu od konwersji wejście do subfunduszu od wykupu 0,70% 0,50% 0,50% 1,00% Tabela 5. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Bonds Subfundusz KBC BONDS CAPITAL FUND KBC BONDS CONVERTIBLES KBC BONDS CORPORATES EURO KBC BONDS CORPORATES USD jweurope MARKETS KBC BONDS EUROPE KBC BONDS EURO EXEMU KBC BONDS HIGH INTEREST KBC BONDS INCOME FUND KBC BONDS INFLATION LINKED BONDS za zarządzanie 0,70% 1,10% 0,85% 0,75% 1,20% 1,20% 0,70% 0,75% 1,10% 0,70% 0,50% Świadczenia otrzymywane przez Bank w związku z dystrybucją jednostek i tytułów uczestnictwa Dystrybutor lub jego pracownicy otrzymują świadczenia pieniężne lub niepieniężne od BZ WBK TFI S.A. i KBC TFI S.A. (Towarzystwa) w związku ze świadczeniem usług dystrybucji; powyższe świadczenia zależą w szczególności od wartości zlecenia i rodzaju funduszu/subfunduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia. Wartość powyższych świadczeń nie przekracza sumy opłat dystrybucyjnych oraz opłat za zarządzanie uzyskanych przez Towarzystwa, o których mowa powyżej. Pracownicy Banku mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Towarzystwa. Na żądanie Klienta Bank przekazuje szczegółową informację na temat otrzymywanych świadczeń. 5

6 Informacja o podatkach Dochody kapitałowe osób fizycznych (rezydentów): z tytułu udziału w polskich funduszach inwestycyjnych objęte są podatkiem od dochodów kapitałowych, o którym mowa w szczególności w art.30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w zagranicznych funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności z uwzględnieniem art.27 ust.8,9 i 9a tej ustawy. Z kolei dochody osób prawnych (rezydentów): z tytułu uczestnictwa w polskich funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności z uwzględnieniem art.20 tej ustawy. Kluczowe informacje dla inwestorów Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszy Arka oraz obowiązująca Tabela Opłat dostępne na stronie internetowej Banku oraz na stronie i zawierają szczegółowe informacje o opłatach, o ryzykach inwestycyjnych związanych z przyjętą polityką inwestycyjną funduszy. Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszy KBC TFI oraz obowiązująca Tabela Opłat dostępne na stronie internetowej na stronie oraz Kluczowe informacje dla inwestorów funduszy zagranicznych KBC Bonds oraz KBC Global Partners dostępne na stronie zawierają szczegółowe informacje o opłatach, o ryzykach inwestycyjnych związanych z przyjętą polityką inwestycyjną funduszy. Opis istoty jednostek/tytułów uczestnictwa oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Bank zwraca uwagę, że inwestowanie w jednostki/tytuły uczestnictwa funduszy wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów niektórych subfunduszy może cechować duża zmienność. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis ryzyk dotyczący danego funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym danego funduszu (w przypadku funduszy zagranicznych, w prospekcie), z którym należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji. Prospekty informacyjne: Funduszy Arka dostępne są stronie na i Funduszy KBC TFI dostępne są na stronie funduszy zagranicznych KBC Bonds oraz KBC Global Partners dostępne są na stronie Zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg, zakres, częstotliwość i termin raportów ze świadczenia usługi Szczegółowe zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg składanych przez Klienta z związku ze świadczoną przez Bank usługą określa Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Bank Zachodni WBK S.A. Dokument zawiera informacje aktualne na dzień przekazania ich Klientowi przez Bank. Aktualizacje niniejszego dokumentu Bank będzie publikował na stronie 6

Obowiązuje od 16 listopada 2017 r.

Obowiązuje od 16 listopada 2017 r. Obowiązuje od 16 listopada 2017 r. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. jako dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych Bank

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Załącznik nr. 3 obowiązuje od 20.06.2017 Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

gdzie: USD/PLN 1 oznacza Kurs, którego wartość jest równa Kursowi w Dniu Referencyjnym, pomniejszonemu o 0,0600 PLN,

gdzie: USD/PLN 1 oznacza Kurs, którego wartość jest równa Kursowi w Dniu Referencyjnym, pomniejszonemu o 0,0600 PLN, Posiadacz Lokaty strukturyzowanej USD Złoty Plus 1. - osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana USD Złoty Plus przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

gdzie: USD/PLN 1 oznacza Kurs, którego wartość jest równa Kursowi w Dniu Referencyjnym, powiększonemu o 0,0600 PLN,

gdzie: USD/PLN 1 oznacza Kurs, którego wartość jest równa Kursowi w Dniu Referencyjnym, powiększonemu o 0,0600 PLN, Posiadacz Lokaty strukturyzowanej USD Dolar Plus 1. - osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana USD Dolar Plus przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy Data sporządzenia informacji: 31 sierpnia 2009 r. Informacje dotyczące PZU Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO Opłaty dystrybucyjne Tabela 1. Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia powiększona o bieżące wpłaty Stawka opłaty dystrybucyjnej mniej 5 000 zł 3,00% 5 000

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Dane o Funduszu

Rozdział II Dane o Funduszu Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 kwietnia 2011 r. Rozdział II Dane o Funduszu Brzmienie dotychczasowe: 9. Nazwy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7.

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7. Poznań, dnia 18 marca 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa podmiotu oraz dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z podmiotem

1. Nazwa podmiotu oraz dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z podmiotem Data sporządzenia informacji: 14-02-2017 Informacje dotyczące PZU SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 z dnia 27.05.2016 r. Informacje dla Klienta dotyczące Kasy Unii Lubelskiej jako Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz świadczonych usług. Stan

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego. 2 ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie. 2. Dane pozwalające

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot

Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot Data sporządzenia informacji: 13.11.2015. Informacje dotyczące SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas SA

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem bankowości detalicznej mbanku S.A. 1. Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia informacji: 11 października 2015

Data sporządzenia informacji: 11 października 2015 Data sporządzenia informacji: 11 października 2015 Informacje dotyczące Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016

Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016 Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016 Informacje dotyczące Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Alior Bank S.A Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A

1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników Funduszy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa w wyniku Wpłaty Bezpośredniej lub zlecenia nabycia złożonego w Oddziale ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1: I. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Akcji Nowa Europa funduszu inwestycyjnego otwartego; 2. PKO Akcji funduszu inwestycyjnego otwartego; 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: ING Bank Śląski S.A. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

NN (L) Dynamiczny Globalnej Allokacji 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 1,25% 1,25%

NN (L) Dynamiczny Globalnej Allokacji 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 1,25% 1,25% Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, NN Investment Partners, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności:

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

NOTA PRAWNA Zastrzeżenia prawne specyficzne dla funduszy inwestycyjnych. Ilekroć na niniejszej stronie internetowej (strona internetowa

NOTA PRAWNA Zastrzeżenia prawne specyficzne dla funduszy inwestycyjnych. Ilekroć na niniejszej stronie internetowej  (strona internetowa NOTA PRAWNA Zastrzeżenia prawne specyficzne dla funduszy inwestycyjnych. Ilekroć na niniejszej stronie internetowej www.nntfi.pl (strona internetowa NN) mowa jest o funduszach inwestycyjnych zarządzanych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11 z dnia 21.03.2017 r. Informacje dla Klienta dotyczące Kasy Unii Lubelskiej jako Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz świadczonych usług. Stan

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r. Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Firma Inwestycyjna Klient Pośrednik Doradca 1. Definicje RDM Wealth Management S.A. osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 20/08/2015

stan na dzień 20/08/2015 stan na dzień 20/08/2015 Typ uczestnictwa RT Sender ID Nazwa podmiotu LEI/ Entity ID R151 AB S.A. 259400TZG21SXKFKFD76 R137 Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkniety 259400RFG33TVXBRZU59 R135

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo