REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV. Zasady przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji 6 Rozdział V. Odpowiedzialność Banku 7 Rozdział VI. Opłaty i prowizje 7 Rozdział VII. Sposoby i terminy rozpatrywania skarg (reklamacji) 8 Rozdział VIII Postanowienia końcowe 8 Rozdział IX. Informacje o Banku 9 Adresy i telefony, pod którymi można składać reklamacje zgodnie z Strona 1

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług obsługi Funduszu Inwestycyjnego w Placówkach Bankowych (Umowa) oraz zasady świadczenia usługi polegającej na przyjmowaniu w Placówkach Bankowych Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) i przekazywaniu zleceń i dyspozycji określonych w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu Inwestycyjnego, którego dystrybutorem jest Bank. 2. Usługa opisana w ust.1 jest świadczona przez Bank na zasadach określonych w ustawie z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 94) oraz ustawie z dnia r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 156). 3. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia r. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 2 1. Agent Transferowy podmiot, który na zlecenie i w imieniu Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu i ewidencjonuje zmiany w tym Rejestrze będące wynikiem Zleceń lub Dyspozycji złożonych przez Uczestników Funduszu; 2. Bank Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Bankiem; 4. Placówka jednostka organizacyjna Banku świadcząca usługi bankowości detalicznej; 5. Fundusz fundusz inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy o funduszach, w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa którego pośredniczy Bank; 6. Subfundusz wydzielona, nieposiadająca osobowości prawnej, część aktywów i zobowiązań Funduszu prowadzącego działalność jako Fundusz z wydzielonymi Subfunduszami; 7. Rejestr informatyczny zapis danych o Uczestniku Funduszu; w Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami w ramach Rejestru Fundusz wydziela Subrejestry dla każdego Subfunduszu; Rejestr otwierany jest przy pierwszym zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa; 8. Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników Funduszu zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części; 9. Umowa Umowa o świadczenie usług obsługi Funduszu Inwestycyjnego w Placówkach Bankowych; 10. Zlecenie, Dyspozycja złożone przez Uczestnika określone w Statucie i Prospekcie Informacyjnym żądanie wykonania danej czynności dotyczącej Rejestru, w szczególności nabycia, odkupienia, zamiany i konwersji Jednostek Uczestnictwa oraz zmiany danych osobowych Uczestnika, jak również ustanowienia zapisu na wypadek śmierci Uczestnika oraz ustanowienia i zwolnienia blokady Jednostek Uczestnictwa; Strona 2

3 11. Jednostka Uczestnictwa tytuł prawny Uczestnika do udziału w aktywach netto Funduszu; Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe, nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, jednakże podlegają dziedziczeniu; 12. Statut - zgodnie z Ustawą o funduszach dokument w postaci aktu notarialnego, określający warunki funkcjonowania danego funduszu inwestycyjnego, w szczególności nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego; firmę, siedzibę i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych; organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji; firmę, siedzibę i adres banku depozytariusza; czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony; cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy; zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego; Statut jest dostępny na stronie internetowej Banku. 13. Prospekt Informacyjny zgodnie z Ustawą o funduszach publikowany przez Towarzystwo dokument zawierający w szczególności Statut funduszu inwestycyjnego, oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności opisanych w nim metod i zasad wyceny aktywów funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną. Celem tego dokumentu jest umożliwienie nabywcom Jednostek Uczestnictwa dokonania oceny ryzyka związanego z lokowanie środków przez fundusz oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te jednostki. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Banku. 14. Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U ze zm.); 15. Ustawa o funduszach ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U ze zm.). 16. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług obsługi Funduszu Inwestycyjnego w Placówkach Bankowych ; 17. Towarzystwo - towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające i reprezentujące Fundusz zgodnie z Ustawą o funduszach. 18. Konflikt Interesów znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem, podmiotem z grupy kapitałowej Banku, podmiotem powiązanym z Bankiem a obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami Klientów Banku Inwestowanie w Jednostki Uczestnictwa funduszu inwestycyjnego wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a historyczne wartości Jednostek Uczestnictwa nie mogą być podstawą do prognozowania ich wartości w przyszłości. 2. Uczestnik winien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków wskutek spadku wycen Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowy opis rodzaju i istoty ryzyka związanego z inwestowaniem Strona 3

4 w Jednostki Uczestnictwa oraz wyborem określonych Subfunduszy zawarty jest w Statucie i Prospekcie Informacyjnym W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Klienta Bank klasyfikuje wszystkich Klientów w zakresie świadczenia usług obsługi Funduszu jako Klientów detalicznych w rozumieniu Ustawy o obrocie. Na wniosek Klienta, po spełnieniu warunków określonych w dokumentach wewnętrznych Banku, Bank może dokonać zmiany kategorii i zaklasyfikować go jako Klienta Profesjonalnego w rozumieniu Ustawy o obrocie. 2. Wzór wniosku Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na kategorię Klienta Profesjonalnego jest dostępny w Placówce Celem przeciwdziałania konfliktom interesów Bank stosuje zasady określone w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Bank Polska S.A.", regulującej obowiązek przeciwdziałania konfliktom interesów oraz tryb postępowania Banku w przypadku zaistnienia takiego konfliktu interesów. Na żądanie Klienta Bank przekaże ten dokument w Placówce, jest on także dostępny na stronie internetowej Banku. 2. W przypadku istnienia konfliktu interesów związanego ze świadczeniem przedmiotowej usługi na rzecz konkretnego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Banku nie zapewniają, że w takim przypadku nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, umowa o świadczenie przedmiotowej usługi może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie tej informacji oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia z Bankiem Umowy o świadczenie usług obsługi Funduszu Inwestycyjnego w Placówkach Bankowych. 3. W przypadku powstania konfliktu interesów związanego ze świadczeniem przedmiotowej usługi, Bank poinformuje Uczestnika o tym fakcie niezwłocznie po jego stwierdzeniu i powstrzyma się od świadczenia usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia co do kontynuacji lub rozwiązania umowy w tym zakresie. Rozdział II. Zawarcie Umowy 6 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania od Klienta zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest zawarcie Umowy. 2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Umowa jest zawierana odrębnie dla każdego Rejestru otwieranego przez Klienta w Funduszu. 4. Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje Bankowi na piśmie podstawowe informacje dotyczące poziomu swojej wiedzy o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędne do dokonania przez Bank oceny, czy Jednostki Uczestnictwa funduszu inwestycyjnego oraz usługa świadczona na podstawie Umowy polegająca na przyjmowaniu i przekazywaniu Zleceń i Dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są odpowiednie dla Klienta, biorąc po uwagę jego indywidualną sytuację. Informacje nie mogą być przekazane przez pełnomocnika. Strona 4

5 5. Jeżeli, zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 4, instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi jest nieodpowiedni dla Klienta, Bank informuje go o tym w formie pisemnej Zawarcie Umowy następuje w Placówce Banku. 2. Zawarcie Umowy z osobą fizyczną następuje po pozytywnej identyfikacji na podstawie dokumentów tożsamości oraz podaniu danych osobowych wymaganych przez Bank. 3. Zawarcie Umowy z podmiotem będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej następuje po złożeniu wymaganych przez Bank aktualnych dokumentów określających status prawny podmiotu występującego o zawarcie Umowy oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 4. Zawarcie Umowy oraz składanie Zleceń lub Dyspozycji na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych następuje zgodnie z regulacjami zawartymi w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz w sposób umożliwiający wykonywanie usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń lub Dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa zgodnie ze Statutem oraz Prospektem informacyjnym. 5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie i dokumentach, o których mowa w ust. 2 i 3. 8 W związku z faktem, iż Statut Funduszu przewiduje możliwość istnienia wspólnych Rejestrów małżeńskich i nabywania Jednostek Uczestnictwa przez oboje małżonków, wymagane jest, aby oboje małżonkowie, którzy zgodnie z zapisami Statutu lub Prospektu Informacyjnego Funduszu składają Zlecenia lub Dyspozycje, byli stroną zawartej z Bankiem Umowy. Zasady składania Zleceń i Dyspozycji w odniesieniu do Rejestrów małżeńskich zawierają Statut i Prospekt Informacyjny Funduszu. Rozdział III. Pełnomocnictwa 9 1. Czynności związanych z zawarciem lub rozwiązaniem Umowy może dokonać również pełnomocnik, z zastrzeżeniem czynności określonych w 6 ust Pełnomocnictwo do zawarcia lub rozwiązania Umowy sporządzone w formie pisemnej i z podpisem poświadczonym notarialnie musi zostać przedłożone przez pełnomocnika w Placówce Banku przy zawarciu Umowy. 3. W przypadku osób fizycznych pełnomocnictwo musi zawierać dane osobowe osoby, w imieniu której ma być zawarta Umowa oraz dane pełnomocnika. 4. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pełnomocnictwo musi zawierać dane osobowe osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta zawierającego Umowę oraz dane pełnomocnika. Strona 5

6 5. Bank może zażądać uzupełnienia pełnomocnictwa o dodatkowe dane, o ile ich podanie jest niezbędne do świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Pełnomocnictwa do składania Zleceń lub Dyspozycji w imieniu Uczestnika są ustanawiane zgodnie ze regulacjami Statutu lub Prospektu Informacyjnego i powinny spełniać wymogi w nich wskazane. 2. Bank przyjmuje Zlecenia i Dyspozycje od osób będących pełnomocnikami Uczestników, upoważnionych do dokonywania czynności w zakresie dysponowania Rejestrami i Jednostkami Uczestnictwa ustanowionymi zgodnie z zasadami określonymi w Statucie lub Prospekcie Informacyjnym. Rozdział IV. Zasady przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji Szczegółowe warunki realizacji Zleceń i Dyspozycji przyjmowanych i przekazywanych przez Bank do Agenta Transferowego w ramach przedmiotowej Umowy określa Statut i Prospekt Informacyjny. 2. Zlecenia lub Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, Klient składa w Placówce Banku w formie pisemnej. 3. Klient powinien zweryfikować, czy wszystkie składane przez niego Zlecenia i Dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją Bank przyjmuje wpłaty środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Funduszu i Prospekcie Informacyjnym. 2. Wpłaty środków, o których mowa w ust. 1, są przyjmowane i realizowane zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami przyjmowania i realizacji wpłat gotówkowych, poleceń przelewów oraz stałych zleceń. 3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa odbywa się poprzez dokonanie przez Klienta wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie bezpośrednio na wskazany przez Towarzystwo, przeznaczony do tego celu, rachunek bankowy. Zlecenie winno zostać opłacone przez Klienta terminie wskazanym w Statucie i Prospekcie Informacyjnym. Zlecenie nabycia nieopłacone w terminie nie zostanie zrealizowane. 4. Na podstawie zlecenia odkupienia złożonego przez Klienta następuje umorzenie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Środki pochodzące z umorzenia zostają przesłane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub wypłacone w placówce Banku Na podstawie Umowy Bank udostępnia Klientowi informacje dotyczące jego Rejestrów, w szczególności informacje o wysokości salda oraz o Zleceniach lub Dyspozycjach, w zakresie, w jakim te informacje są udostępnione przez Fundusz. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą nie uwzględniać zmian sald wynikających ze Zleceń lub Dyspozycji złożonych lecz jeszcze niezrealizowanych lub wynikających z korekt transakcji. Strona 6

7 14 1. Przyjęte od Klienta Zlecenia lub Dyspozycje Bank przekazuje do Agenta Transferowego bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż następnego dnia roboczego. 2. Potwierdzenia wykonania Zleceń lub Dyspozycji są dostarczane Klientowi przez Fundusz lub Agenta Transferowego, na zasadach określonych w Statucie i Prospekcie Informacyjnym. 15 Złożenie Zlecenia lub Dyspozycji przez Klienta oraz jego przyjęcie przez Bank do realizacji potwierdzane jest poprzez wydruk Zlecenia lub Dyspozycji podpisany przez Klienta oraz pracownika Banku. Rozdział V. Odpowiedzialność Banku 16 Bank ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań powstałych w związku z zawarciem i realizacją przedmiotowej Umowy; Rozdział VI. Opłaty i prowizje Bank nie pobiera od Klienta opłat za świadczenie usługi polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu Zleceń lub Dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa w Funduszu. 2. Klient ponosi koszty wszelkich opłat i prowizji należnych Funduszowi z tytułu realizowanych transakcji określone w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym. 3. Informacja o stawkach opłat i prowizji, o których mowa w ust. 2, dla Zleceń lub Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Banku podawana jest Klientom w Placówkach i na stronie internetowej Banku ( jak również w sposób określony w Statucie Funduszu lub Prospekcie Informacyjnym Bank otrzymuje wynagrodzenie od Funduszy (należących zarówno do tej samej co Bank grupy kapitałowej, jak i spoza grupy) z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania Zleceń lub Dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, które uzyskiwane jest przez Bank w trybie rozliczeń miesięcznych, przez cały okres trwania umowy z Funduszem. 2. Wynagrodzenie Banku ustalane jest w oparciu o zapisy umowy z konkretnym Funduszem i dla każdego dystrybuowanego przez Bank Funduszu jest różne. 3. Podstawę naliczenia wynagrodzenia Banku stanowią zyski Funduszu pochodzące z opłat pobieranych od Klientów: opłaty za zarządzanie, opłat za nabycie, odkupienie, konwersję bądź zamianę (opłata wyrównawcza) Jednostek Uczestnictwa. Z tak określonej podstawy pobierane są koszty funkcjonowania Funduszu, wynagrodzenie zarządzającego Funduszem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz wynagrodzenie Banku. Strona 7

8 4. Dodatkowe informacje o istocie, sposobie ustalania i wysokości wynagrodzenia Banku z tytułu przyjmowania od Klienta Zleceń i Dyspozycji, o których mowa w ust. 1, Klient może otrzymać na prośbę skierowaną pod adresem Banku. Rozdział VII. Sposoby i terminy rozpatrywania skarg (reklamacji) Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą świadczenia przez Bank usług przyjmowania i przekazywania Zleceń lub Dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa. 2. Skarga może być złożona: a. osobiście w siedzibie Towarzystwa lub Placówce Banku, b. listownie, na adres Towarzystwa, Agenta Transferowego lub Banku, c. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty wewnętrznej w usłudze serwisu internetowego, d. telefonicznie, na numer Towarzystwa, Agenta Transferowego lub Banku na adresy/numery telefonów podane na końcu niniejszego Regulaminu. 3. Skarga złożona za pośrednictwem Banku przekazywana jest do podmiotu, który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie reklamacji zgodnie ze Statutem Funduszu i Prospektem Informacyjnym oraz odpowiednimi dla danego Towarzystwa regulaminami rozpatrywania reklamacji dostępnymi na stronie Banku 4. Towarzystwo rozpoznaje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu reklamacji do podmiotu świadczącego usługi na rzecz Funduszu, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach (reklamacji szczególnie skomplikowanych, wymagających zasięgnięcia informacji u podmiotów trzecich lub dla których data wpływu do Towarzystwa przekroczyła termin rozpatrywania sprawy) termin ten może zostać przedłużony, maksymalnie do 90 dni od daty wpływu reklamacji. O fakcie przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji Towarzystwo bądź podmiot, który rozpatruje reklamacje w imieniu Towarzystwa informuje Klienta na piśmie. 5. Towarzystwo bądź podmiot, który rozpatruje reklamacje w imieniu Towarzystwa, przekazuje Klientowi odpowiedź na reklamację na piśmie na jego adres korespondencyjny. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Uczestnik może wypowiedzieć Umowę na piśmie w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. 2. Bank może wypowiedzieć Umowę na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia wyłącznie z powodu: a. nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Umowy i Regulaminu, b. nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Statutu Funduszu i Prospektu Informacyjnego, c. zakończenia dystrybuowania przez Bank Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Strona 8

9 3. Umowa zostaje rozwiązana z upływem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust Umowa wygasa z dniem zamknięcia Rejestru Uczestnika. Zamknięcie Rejestru następuje zgodnie z zapisami Statutu Funduszu i Prospektu Informacyjnego. 5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy powodują, że Bank nie może przyjmować w Placówkach Banku Zleceń i Dyspozycji Klienta w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych. 21 Językiem stosowanym w relacjach Banku z Klientem i Funduszem jest język polski. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Bank może dokonać zmian w Regulaminie: a. jeżeli zmianie ulegną: i. przepisy, na podstawie których został wydany niniejszy Regulamin, określone w 1, ii. postanowienia Statutu Funduszu i Prospektu Informacyjnego mające wpływ na zapisy Regulaminu, iii. zapisy umów dystrybucyjnych łączących Bank z Funduszem w zakresie zasad uzyskiwanego przez Bank wynagrodzenia lub Bank podejmie decyzje o podaniu w Regulaminie dodatkowych informacji w tym zakresie; b. w przypadku wprowadzenia nowych przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi lub rekomendacji Komisji Nadzory Finansowego mających wpływ na zasady świadczenia usługi uregulowanej przedmiotowym Regulaminem. 3. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Bank powiadamia Uczestnika wysyłając mu zmienione warunki Regulaminu. 4. Jeżeli w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania zmienionych warunków Regulaminu Uczestnik nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, uważa się, że zostały one przez Uczestnika zaakceptowane. Odmowa przyjęcia zmian oznacza wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rozdział IX. Informacje o Banku 23 Adres: Credit Agricole Bank Polska S.A. Pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław; Kontakt telefoniczny: (dla tel. komórkowych), (dla tel. stacjonarnych); Adres Strona Internetowa: Strona 9

10 Organ nadzoru: Organem sprawującym nadzór nad działalnością Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna - jest Komisja Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa); Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej. Adresy i telefony, pod którymi można składać reklamacje zgodnie z 19 Podmiot Obsługiwany Fundusz Telefon Adres korespondencyjny Adres poczty elektronicznej BZ WBK TFI SA CA FIO BZ WBK TFI S.A. pl. Wolności 16, Poznań Amundi Polska TFI SA Amundi Parasolowy FIO Amundi Polska TFI S.A. ul. Żwirki i Wigury 18a, Warszawa ProService Agent Transferowy SA Bank CA FIO (z telefonów komórkowych) (z telefonów komórkowych) Amundi Parasolowy FIO CA FIO, Amundi Parasolowy FIO (z telefonów komórkowych) ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa Credit Agricole Bank Polska S.A pl. Orląt Lwowskich Wrocław Formularz reklamacyjny na stronie Regulamin/FI/placówka/ Strona 10

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r. Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania za pośrednictwem mbanku Rejestrów w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ MBANK USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH Obowiązuje od 17.06.2010 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Załącznik nr. 3 obowiązuje od 20.06.2017 Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Historia zmian Uchwała Nr 138/2009 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017 Regulamin rozpatrywania reklamacji w SKARBIEC Holding Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne Regulamin niniejszy określa zasady rozpatrywania reklamacji klientów SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Euro Bank S.A. świadczy usługi przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz mfundusz dla każdego, Subfundusz mfundusz dla aktywnych, Subfundusz mfundusz dla odważnych. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Tryb i warunki zawierania Umowy...4 Rozdział III Pełnomocnictwa...5 Rozdział IV Tryb oraz

SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Tryb i warunki zawierania Umowy...4 Rozdział III Pełnomocnictwa...5 Rozdział IV Tryb oraz od 7.03.2016 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do uchwały nr 8 Zarządu IPOPEMA TFI S.A. z dnia 14 października 2015 r. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu telefonicznego oferowanego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. REGULAMIN przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Euro Bank S.A. świadczy usługi przyjmowania

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r.

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. Informacja dla Klienta Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W TYM SYSTEMU IVR 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego

Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

zarządzanych przez BPH TFI S.A.;

zarządzanych przez BPH TFI S.A.; Regulamin Promocji Zwrot opłaty manipulacyjnej edycja II dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A. 1 Organizator Organizatorem niniejszej promocji jest BPH Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Poznań, dnia 8 marca 2010 r. Niniejszy Regulamin stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING. Warszawa, styczeń 2017 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING. Warszawa, styczeń 2017 r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING Warszawa, styczeń 2017 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zasady rozpatrywania reklamacji składanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Informacja dla klienta ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz ) zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (obowiązuje od 15.08.2011 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin określa zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. Niniejszy w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Regulamin ) określa zasady składania oraz rozpatrywania Reklamacji kierowanych do ALTUS

Bardziej szczegółowo