Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Intel, Pentium, Intel Inside i Celeron s znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. Adobe, Acrobat i Acrobat Reader s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Warunki gwarancji na produkty i uslugi firmy HP s ujte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszcych tym produktom i uslugom. Instalowanie systemu operacyjnego Aktualizacje zabezpiecze firmy Microsoft Instalowanie wydanych przez firm Microsoft aktualizacji krytycznych zaladowanych w systemie... 2 Pobieranie aktualizacji z witryny sieci Web Microsoft Windows Update 3 Ulatwienia dostpu....4 Instalowanie i uaktualnianie sterowników urzdze..4 Ustawianie opcji ekranu Ochrona oprogramowania Przenoszenie plików i ustawie...6 Przywracanie oprogramowania Wylczanie komputera Korzystanie z wnki MultiBay....7 Napdy typu MultiBay podlczane podczas pracy komputera Blokowanie i zwalnianie zatrzasku zabezpieczajcego wnki MultiBay. 9 Wyjmowanie napdu z wnki MultiBay..13 Wkladanie napdu do wnki MultiBay Partycjonowanie i formatowanie dysku twardego MultiBay

3 ...15 Rozpoczêcie pracy iii Spis tre ci Wyszukiwanie informacji.16 Wyszukiwanie informacji o uregulowaniach prawnych Uywanie dysku CD Documentation Przed skontaktowaniem si ze wsparciem technicznym...19 Pomocne wskazówki Usuwanie problemów -- informacje podstawowe..23 Rozwizywanie problemów ogólnych Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze...30 Interpretowanie wskaników diagnostycznych i kodów dwikowych Zamawianie podrcznika Quick Troubleshooting Guide iv Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Instalowanie i dostosowywanie oprogramowania Ä PRZESTROGA: Wszelki urzédzenia opcjonalne lub urzédzenia innych firm nale y podléczy do komputera dopiero po pomy lnym zainstalowaniu systemu operacyjnego. Wcze niejsze podléczenie mo e spowodowa blêdy i uniemo liwi poprawné instalacjê systemu operacyjnego. Instalowanie systemu operacyjnego Przy pierwszym wlczeniu komputera nastpuje automatyczna instalacja systemu operacyjnego. Proces ten trwa od 5 do 10 minut, w zalenoci od rodzaju instalowanego systemu. W celu przeprowadzenia instalacji naley postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Ä PRZESTROGA: Po rozpoczêciu automatycznej instalacji NIE NALE Y WYLãCZA KOMPUTERA DO MOMENTU JEJ UKO CZENIA. Wyléczenie komputera w trakcie instalacji mo e spowodowa uszkodzenie oprogramowania lub uniemo liwi jego poprawné instalacjê. wicej ni jedn wersj Jeli komputer zostal dostarczonynaz dysku twardym, proces jzykow systemu operacyjnego instalacji moe potrwa do 60 minut. Jeeli komputer nie zostal dostarczony z systemem operacyjnym firmy Microsoft, niektóre fragmenty niniejszej dokumentacji mog go nie dotyczy. Pelne instrukcje instalacji i konfiguracji Rozpoczêcie pracy 1 Rozpoczêcie pracy systemu operacyjnego znajduj si w dostarczonej wraz z komputerem dokumentacji systemu operacyjnego. Dodatkowe informacje mona znale w pomocy online, dostpnej po zainstalowaniu systemu operacyjnego. Aktualizacje zabezpiecze firmy Microsoft Ten system zostal dostarczony z fabryki HP wraz z wydanymi przez firm Microsoft aktualizacjami krytycznymi (zaladowanymi w systemie i gotowymi do zainstalowania), które byly dostpne w momencie opracowywania produktu. Firmy HP i Microsoft bardzo zalecaj zainstalowanie zaladowanych w systemie aktualizacji zabezpiecze firmy Microsoft, a nastpnie odwiedzenie witryny sieci Web Microsoft Windows Update w celu pobrania dodatkowych krytycznych aktualizacji zabezpiecze firmy Microsoft zalecanych dla uywanego systemu operacyjnego. Instalowanie wydanych przez firmê Microsoft aktualizacji krytycznych zaladowanych w systemie Przed polczeniem si z Internetem naley zainstalowa zaladowane w systemie aktualizacje krytyczne. 1. Kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Software Setup. Pojawi si ekran powitalny. 2. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej. a. Jeli na licie aplikacji Software Setup pojawi si pozycja Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes (Poprawki systemu Microsoft Windows XP Service Pack), zaznacz j. b. Jeli na licie aplikacji Software Setup nie ma pozycji Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes, oznacza to, e aktualizacje zostaly zainstalowane fabrycznie. Kliknij przycisk Anuluj i przejd do punktu Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy 3. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa instalacj. Zostanie wywietlony pasek stanu przedstawiajcy postp instalacji. 4. W oknie Setup Complete (Zakoczenie instalacji) kliknij przycisk Zakocz, aby uruchomi ponownie komputer. 5. Wykonaj czynnoci opisane w czci Pobieranie aktualizacji z witryny sieci Web Microsoft Windows Update, aby upewni si, e w systemie zostaly zastosowane wszystkie najnowsze aktualizacje. Pobieranie aktualizacji z witryny sieci Web Microsoft Windows Update 1. Aby skonfigurowa polczenie internetowe, kliknij kolejno Start > Internet Explorer i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 2. Po ustanowieniu polczenia internetowego kliknij przycisk Start. 3. Wybierz menu Wszystkie programy. Kliknij lcze Windows Update w górnej czci menu. Zostanie otwarta witryna sieci Web Microsoft Windows Update. Moe si pojawi jedno lub kilka okien podrcznych z prob o zainstalowanie programu z witryny www. microsoft.com. 4. Klikaj przycisk Tak, aby zainstalowa programy z witryny com. 5. Gdy pojawi si lcze Skanuj w poszukiwaniu aktualizacji, kliknij je. Po przeprowadzeniu skanowania kliknij lcze Aktualizacje krytyczne i pakiety Service

4 Pack, jeli pojawi si pod naglówkiem Wybierz aktualizacje do zainstalowania. Pojawi si lista aktualizacji, na której wszystkie aktualizacje s zaznaczone domylnie. Zaleca si zainstalowanie wszystkich aktualizacji wymienionych w tej sekcji. Rozpoczêcie pracy 3 Rozpoczêcie pracy 6. Kliknij lcze Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje. 7. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Spowoduje to rozpoczcie pobierania aktualizacji krytycznych, a nastpnie ich automatyczne zainstalowanie. 8. Po zainstalowaniu aktualizacji system Windows XP wywietli monit o ponowne uruchomienie komputera. Przed ponownym uruchomieniem komputera zapisz wszystkie otwarte pliki i dokumenty.

5 Nastpnie wybierz opcj Tak, aby uruchomi ponownie komputer. Ulatwienia dostêpu Firma HP doklada wszelkich stara, aby jej produkty, uslugi oraz programy byly stale ulepszane pod wzgldem uytecznoci i dostpnoci oraz by odpowiadaly potrzebom wszystkich uytkowników. Produkty firmy HP z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows XP lub przystosowane do systemu XP (XP Ready) zostaly zaprojektowane z myl o ulatwieniach dostpu. Produkty te zostaly przetestowane przy uyciu wiodcych produktów Assistive Technology w celu zapewnienia stalego dostpu -- w kadym miejscu, o kadej porze i dla kadego. Instalowanie i uaktualnianie sterowników urzédze Aby po ukoczeniu instalacji systemu operacyjnego zainstalowa urzdzenia opcjonalne, naley zainstalowa sterowniki dla kadego urzdzenia. Jeeli pojawi si monit o podanie katalogu I386, naley go wskaza poprzez zmian cieki dostpu na C:\i386 lub klikn przycisk Przegldaj i znale folder i386 na komputerze. Wykonanie tej czynnoci spowoduje wskazanie systemowi operacyjnemu odpowiednich sterowników. Naley pobra najnowsze oprogramowanie wspomagajce, w tym oprogramowanie wspomagajce dla systemu operacyjnego, ze strony com. W tym celu naley klikn 4 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy menu support & drivers, wybra opcj Download drivers and software, wprowadzi numer modelu komputera i nacisn klawisz Enter. Najnowsze oprogramowanie wspomagajce jest równie dostpne na dyskach CD. Informacje o sposobie zakupu dysków CD z oprogramowaniem wspomagajcym mona uzyska w nastpujcej witrynie sieci Web: us/purchase.html w optyczny Jeli komputer zostal wyposaony tego napdu napd CD-RW, do zapisywania danych z uyciem konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji. Aby zainstalowa aplikacj, naley klikn dwukrotnie ikon Setup Software na pulpicie lub na pasku szybkiego uruchamiania, a nastpnie zaznaczy pozycj Easy CD Creator and Direct CD. Ustawianie opcji ekranu Istnieje moliwo rcznego ustawienia modelu monitora, czstotliwoci odwieania, rozdzielczoci ekranu, schematu kolorów, rozmiarów czcionek i opcji zarzdzania energi. W tym celu naley klikn prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows, a nastpnie wybra polecenie Wlaciwoci. Wicej informacji na ten temat mona znale w elektronicznej dokumentacji oprogramowania karty graficznej lub w dokumentacji dostarczonej wraz z monitorem. Ochrona oprogramowania Aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie oprogramowania, naley regularnie tworzy kopie zapasowe calego oprogramowania systemowego, aplikacji oraz powizanych plików przechowywanych na dysku twardym komputera. Informacje na temat sporzdzania kopii zapasowych plików danych mona znale w dokumentacji systemu operacyjnego lub programów narzdziowych do tworzenia kopii zapasowych. Rozpoczêcie pracy 5 Rozpoczêcie pracy Przenoszenie plików i ustawie Do przenoszenia plików i ustawie ze starego komputera na nowy sluy Kreator transferu plików i ustawie systemu Microsoft Windows XP. Aby go otworzy, naley klikn kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzdzia systemowe > Kreator transferu plików i ustawie. Przywracanie oprogramowania Oryginalny system operacyjnymania. Aby uzyska pewno, e komputer nie znajduje siê w stanie wstrzymania, nale y go wléczy, a nastêpnie wyléczy poprzez zamkniêcie systemu. Jeli komputer pracuje pod kontrol fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego dostarczanego przez firm HP, napd dyskietek i napd CD-ROM mona wklada lub wyjmowa, gdy komputer jest wlczony, wylczony bd znajduje si w stanie wstrzymania. 8 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Ä PRZESTROGA: Po zainstalowaniu napêdu optycznego przy wléczonym komputerze nale y uruchomi komputer ponownie, aby zapewni poprawne dzialanie funkcji napêdu optycznego podczas nagrywania, tworzenia kopii zapasowych i u ywania aplikacji do odtwarzania plików wideondows XP. 3. Jeeli napd CD-ROM lub napd dyskietek nie bdzie odlczany podczas pracy komputera, zamknij wszystkie aplikacje i system operacyjny, a nastpnie wylcz komputer. 4. Zwolnij zatrzask zabezpieczajcy wnki MultiBay (jeeli zostal zablokowany). Wicej informacji na ten temat znajduje si w czci,,blokowanie i zwalnianie zatrzasku zabezpieczajcego wnki MultiBay" na stronie Przesu dwigni zwalniajc w dól (lub w lew stron komputera, jeeli komputer jest ustawiony w pozycji typu desktop) 1, aby wysun napd 2 w wnki MultiBay. Wyjmowanie napêdu z wnêki MultiBay (komputer typu ultra-slim desktop w konfiguracji typu tower) Rozpoczêcie pracy com 13 Rozpoczêcie pracy Wkladanie napêdu do wnêki MultiBay 1. Wyjmij z napdu nonik, np. dysk CD. 2. Jeeli napd CD-ROM lub napd dyskietek nie bdzie podlczany podczas pracy komputera, zamknij wszystkie aplikacje i system operacyjny, a nastpnie wylcz komputer. 3. Trzymajc napd wierzchem skierowanym w lewo (lub do góry -- w przypadku konfiguracji typu desktop) i zlczem skierowanym w stron komputera, wsu go do wnki MultiBay i wcinij mocno, tak aby zlcze zostalo poprawnie osadzone. Wkladanie napêdu do wnêki MultiBay (komputer typu ultra-slim desktop w konfiguracji typu tower) 4. Po zainstalowaniu napdu optycznego przy wlczonym komputerze uruchom ponownie komputer, aby zapewni poprawne dzialanie funkcji napdu optycznego podczas nagrywania, tworzenia kopii zapasowych i uywania aplikacji do odtwarzania plików wideo. Jeeli to abyuywany jestzsystem operacyjny inny ni Microsoft Windows XP, korzysta funkcji dwikowych napdu, naley zainstalowa kabel audio. 14 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy 5. W razie potrzeby zablokuj zatrzask zabezpieczajcy wnki MultiBay. Wicej informacji na ten temat znajduje si w czci,,blokowanie i zwalnianie zatrzasku zabezpieczajcego wnki MultiBay" na stronie 9. Jeli nie mona uruchomi urzdzenia, naley sprawdzi, czy w systemie zainstalowane s odpowiednie sterowniki urzdzenia. Jeli ich brak, mona je pobra bezplatnie z witryny sieci Web firmy HP (www.hp.com). Naley klikn menu support & drivers, wybra opcj Download drivers and software, wprowadzi numer modelu komputera, a nastpnie nacisn klawisz Enter. Partycjonowanie i formatowanie dysku twardego MultiBay Aby moliwe bylo wykonanie tej procedury, naley si zalogowa jako administrator lub czlonek grupy Administratorzy. 1. Zamknij wszystkie aplikacje i system operacyjny, a nastpnie wylcz komputer. 2. Wló dysk twardy do wnki MultiBay. Wicej informacji na ten temat znajduje si w czci,,wkladanie napdu do wnki MultiBay" na stronie Wlcz komputer. 4. Kliknij przycisk Start. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon Mój komputer, a nastpnie kliknij polecenie Zarzdzaj.

6 6. Kliknij kategori Magazyn, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj Zarzdzanie dyskami. 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy MultiBay, a nastpnie kliknij opcj Partycja. Nastpnie postpuj zgodnie z poleceniami wywietlanymi na ekranie (po ich uwanym przeczytaniu). Dodatkowe informacje mona uzyska w systemie pomocy online (klikajc Akcja > Pomoc). Rozpoczêcie pracy 15 Rozpoczêcie pracy Wyszukiwanie informacji Na dysku CD Documentation znajduj si dodatkowe informacje dotyczce produktu, w latwodostpnym formacie PDF. Dysk ten zawiera nastpujce publikacje: I Szybka instalacja (podrcznik dostpny w postaci drukowanej oraz w formacie Adobe Acrobat PDF na dysku CD). Zawiera instrukcje podlczania komputera i urzdze zewntrznych. I Rozpoczcie pracy (podrcznik dostpny w postaci drukowanej oraz w formacie PDF na dysku CD). Zawiera instrukcje, które ulatwi zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim równie podstawowe informacje dotyczce usuwania problemów, jakie mog si pojawi przy pierwszym uruchomieniu komputera. I Instrukcja obslugi sprztu (plik PDF na dysku CD). Zawiera przegld elementów sprztowych oraz instrukcje dotyczce rozbudowy dla danego modelu komputera. Obejmuje te informacje o bateriach zegara czasu rzeczywistego, pamici oraz zasilaczu. I Podrcznik do programu Computer Setup (F10) (plik PDF na dysku CD). Zawiera instrukcje uywania tego narzdzia do zmiany konfiguracji lub modyfikowania ustawie domylnych w celach konserwacyjnych lub po zainstalowaniu nowych urzdze. I Podrcznik zarzdzania komputerami typu desktop (plik PDF na dysku CD). Zawiera definicje i instrukcje dotyczce korzystania z funkcji zabezpiecze oraz systemu inteligentnego zarzdzania Intelligent Manageability, które s zainstalowane fabrycznie na wybranych modelach komputerów. I Podrcznik komunikacji sieciowej i internetowej (plik PDF na dysku CD). Zawiera podstawowe informacje o sieci oraz instrukcje instalowania sterowników urzdze i uywania zainstalowanych fabrycznie na niektórych modelach komputerów funkcji kontrolera interfejsu sieciowego (NIC). Obejmuje te informacje o uslugodawcach internetowych oraz korzystaniu z sieci Internet. 16 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy I Podrcznik rozwizywania problemów (plik PDF na dysku CD). Wyczerpujcy podrcznik zawierajcy pomocne wskazówki dotyczce usuwania problemów z komputerem oraz scenariusze rozwizywania moliwych problemów ze sprztem lub oprogramowaniem. Zawiera te informacje o kodach diagnostycznych oraz o obsludze programu Computer Diagnostics for Windows. Uregulowania prawne i przepisy bezpieczestwa (plik PDF na dysku CD). Zawiera informacje o uregulowaniach prawnych i bezpieczestwie, które zapewniaj zachowanie zgodnoci z amerykaskimi, kanadyjskimi i midzynarodowymi przepisami. I W przypadku braku napdu CD-ROM dokumentacj produktu mona pobra z witryny sieci Web com. W tym celu naley klikn menu support & drivers, wybra opcj See support and troubleshooting information, wprowadzi numer modelu komputera i nacisn klawisz Enter. Wyszukiwanie informacji o uregulowaniach prawnych Komputer jest urzdzeniem cyfrowym klasy B, zgodnie z czci 15 norm komisji FCC. Informacje o urzdzeniach klasy B znajduj si w podrczniku Uregulowania prawne i przepisy bezpieczestwa na dysku CD Documentation. U ywanie dysku CD Documentation 1. Umie dysk CD w napdzie CD-ROM. Odczyt moe nastpi z nieznacznym opónieniem, poniewa oprogramowanie na dysku CD sprawdza ustawienia regionalne systemu Windows. Jeeli na komputerze nie zostanie znaleziona najnowsza wersja programu Adobe Acrobat lub Acrobat Reader, nastpi jego automatyczna instalacja z dysku CD. Rozpoczêcie pracy com 17 Rozpoczêcie pracy 2. Aby przeprowadzi instalacj, wykonaj wywietlane polecenia. Menu i podrczniki zostan wywietlone w jzyku, który zostal wybrany podczas instalowania systemu lub w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Jeeli jzyk wybrany w oknie ustawie regionalnych nie jest obslugiwany przez dysk CD, wszystkie menu i podrczniki bd wywietlane w jzyku angielskim. 3. Kliknij tytul podrcznika, który ma zosta wywietlony. Brak aktywnoci napdu CD-ROM przez dluej ni dwie minuty moe oznacza, e na komputerze nie zostala wlczona funkcja automatycznego uruchamiania. Aby uruchomi dysk CD Documentation, w przypadku gdy nie zostanie uruchomiony automatycznie: 1. Kliknij kolejno Start > Uruchom. 2. Wpisz: X:\DocLib.exe (gdzie X to oznaczenie literowe napdu CD-ROM) 3. Kliknij przycisk OK. Jeeli komputer pracuje pod kontrol systemu operacyjnego Linux, dysk CD Documentation nie zostanie uruchomiony automatycznie. Uruchom program Diagnostics for Windows. moe problem jest zwizany z wtyczk lub kablem sieciowym. Uruchom komputer w trybie awaryjnym, aby sprawdzi, czy moe zosta uruchomiony bez zaladowania wszystkich sterowników. dysk Restore Plus! wszystkie zainstalowane ostatnio programy. Uruchom dysk Restore Plus! i przytrzymaj dowolny klawisz. czy wszystkie kable s prawidlowo i solidnie podlczone. komputer nie uruchomi si, nacinij przycisk zasilania. Jeeli zainstalowana zostala karta lub inne wyposaenie dodatkowe niezgodne ze standardem Plug and Play, skonfiguruj ponownie komputer. Odpowiednie instrukcje znajduj si w czci,,rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze" na stronie 30. Sprawd, czy zostaly zainstalowane wszystkie wymagane sterowniki urzdze. Jeeli na przyklad uywana jest drukarka, konieczne jest zainstalowanie sterownika odpowiedniego dla danego modelu drukarki. Wyjmij wszystkie noniki rozruchowe (dyskietka, dysk CD lub urzdzenie USB) z komputera przed jego wlczeniem. Jeeli zainstalowany system operacyjny jest inny ni instalowany fabrycznie, sprawd, czy nowy system jest obslugiwany przez system komputerowy. I I I I I I 22 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy I Jeeli w komputerze zainstalowano kilka ródel wideo (karta wbudowana -- tylko niektóre modele lub PCI), a uywany jest tylko jeden monitor, monitor ten musi zosta podlczony do zlcza monitora na ródle wybranym jako podstawowa karta VGA. Podczas uruchamiania komputera pozostale zlcza monitora s nieaktywne. Jeeli monitor jest podlczony do jednego z tych portów, nie bdzie dzialal. Domylne ródlo VGA mona wybra w programie Computer Setup. Ä PRZESTROGA: Je eli komputer jest podléczony do ródla prédu przemiennego, napiêcie jest zawsze dostarczane do plyty glównej. Aby zapobiec uszkodzeniu plyty glównej lub elementów komputera, przed zdjêciem obudowy nale y odléczy kabel zasilajécy. Usuwanie problemów -- informacje podstawowe Informacje zawarte w tej czci dotycz glównie problemów, które mog wystpi podczas pierwszego uruchamiania komputera.

7 Zawierajcy pelne informacje Podrcznik rozwizywania problemów jest dostpny na dysku CD Documentation oraz pod adresem (w menu Reference Library). Aby uzyska ten podrcznik, naley klikn menu support & drivers, wybra opcj See support and troubleshooting information, wprowadzi numer modelu komputera i nacisn klawisz Enter. Rozpoczêcie pracy 23 Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów ogólnych W tej czci zawarte s wskazówki, dziki którym uytkownik moe samodzielnie rozwiza ogólne problemy zwizane z komputerem. Jeeli nie uda si rozwiza problemu, naley skontaktowa si z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawc. Rozwiézywanie problemów ogólnych Problem Komputer wygléda na zablokowany i nie mo na go wyléczy przez naci niêcie przycisku zasilania. Komputer nie reaguje na polecenia wprowadzane za pomocé klawiatury lub myszy USB. Mo liwa przyczyna Oprogramowanie obslugujéce przycisk zasilania nie dziala. Sposób rozwiézania Naci nij przycisk zasilania i przytrzymaj go w tej pozycji przez co najmniej cztery sekundy, a nastépi wyléczenie komputera. Komputer znajduje siê w stanie wstrzymania. Naci nij przycisk zasilania, aby wyprowadzi komputer ze stanu wstrzymania. System jest zablokowany. Uruchom ponownie komputer. Ä PRZESTROGA: W przypadku próby wyprowadzenia komputera ze stanu wstrzymania nie nale y przytrzymywa przycisku zasilania w pozycji naci niêtej przez dlu ej ni cztery sekundy. W przeciwnym razie nastépi wyléczenie komputera i wszystkie dane zostané utracone. 24 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów ogólnych (ciég dalszy) Problem Data i godzina systemowa komputera sé nieprawidlowe. Mo liwa przyczyna Sposób rozwiézania Bateria zegara czasu Najpierw ustaw datê i godzinê rzeczywistego (RTC) w Panelu sterowania. wymaga wymiany. (Datê i godzinê zegara czasu rzeczywistego mo na te Podléczenie zaktualizowa w programie komputera do Computer Setup). Je eli sprawnego gniazda sieci problem w dalszym ciégu elektrycznej wystêpuje, wymie bateriê wydlu a zegara czasu rzeczywistego. okres Informacje o instalowaniu eksploatacji nowej baterii znajdujé siê baterii RTC. w Instrukcji obslugi sprzêtu na dysku CD Documentation. strzalkami. liwa przyczyna Procesor jest gorécy. Sposób rozwiézania 1. Sprawd, czy doplyw powietrza do komputera nie jest zablokowany. 2. Sprawd, czy radiator procesora jest prawidlowo zainstalowany. Dysk twardy jest zapelniony. Mala ilo pamiêci. Dysk twardy jest w stanie wysokiej fragmentacji. Przenie dane z dysku twardego w celu zwolnienia na nim miejsca. Rozszerz pamiê komputera. nie zwolnil zarezerwowanej pamiêci do systemu. Na dysku twardym znajduje siê wirus. Uruchomiono zbyt wiele aplikacji. Uruchom program ochrony antywirusowej. 1. Zamknij nieu ywane aplikacje w celu zwolnienia pamiêci. 2. Rozszerz pamiê komputera. Nieznana przyczyna. Radiator nie jest prawidlowo podléczony do procesora. Sposób rozwiézania 1. czy wentylator jest pewnie osadzony lub prawidlowo zainstalowany. 3. Je eli wentylator jest podléczony i prawidlowo osadzony, a mimo to nie krêci siê, wymie go. 4. Wyjmij radiator procesora, zainstaluj go ponownie i sprawd, czy zespól wentylatora jest prawidlowo zamocowany. 5. Skontaktuj siê z autoryzowanym sprzedawcé lub punktem serwisowym. Rozpoczêcie pracy 27 Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów ogólnych (ciég dalszy) Problem System nie uruchamia siê i diody LED na panelu przednim komputera nie migajé. Mo liwa przyczyna Nie mo na wléczy zasilania systemu. Sposób rozwiézania Naci nij przycisk zasilania i przytrzymaj go w tej pozycji przez krócej ni 4 sekundy. Je eli dioda dysku twardego zacznie siê wieci w kolorze zielonym: 1. Sprawd, czy przelécznik wyboru napiêcia zasilania, znajdujécy siê z tylu zasilacza (w wybranych modelach), zostal ustawiony na prawidlowé warto. Prawidlowe ustawienie napiêcia zale y od regionu geograficznego 2. Wyjmuj pojedynczo karty rozszerze, a wléczy siê wska nik 5 V_aux na plycie glównej. 3. Wymie plytê glówné. 28 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów ogólnych (ciég dalszy) Problem System nie uruchamia siê i diody LED na panelu przednim komputera nie migajé. (ciég dalszy) Mo liwa przyczyna Nie mo na wléczy zasilania systemu. Sposób rozwiézania LUB Naci nij przycisk zasilania i przytrzymaj go w tej pozycji przez krócej ni 4 sekundy. Je eli dioda dysku twardego nie zacznie siê wieci w kolorze zielonym: 1. Sprawd, czy komputer jest podléczony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. 2. Otwórz obudowê i sprawd, czy zespól przewodów przycisku zasilania jest prawidlowo podléczony do plyty glównej. 3. Sprawd, czy oba kable zasilacza sé poprawnie podléczone do plyty glównej. 4. Sprawd, czy wieci siê wska nik 5 V_aux na plycie glównej. Je eli wska nik wieci siê, wymie zespól przewodów przycisku zasilania. 5. Je eli wska nik 5 V_aux na plycie glównej nie wieci siê, wymie zasilacz. 6. Wymie plytê glówné. Rozpoczêcie pracy 29 Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów zwiézanych z instalowaniem urzédze Po dodaniu lub usuniciu sprztu, takiego jak dodatkowy napd czy karta rozszerze, konieczne moe by ponowne skonfigurowanie komputera. Jeeli instalowane jest urzdzenie typu Plug and Play, system Windows XP automatycznie rozpoznaje urzdzenie i konfiguruje ustawienia komputera. Po zainstalowaniu urzdzenia, które nie jest typu Plug and Play, konieczne jest ponowne skonfigurowanie komputera. W systemie Windows XP naley uy w tym celu Kreatora dodawania sprztu i wykona instrukcje pojawiajce si na ekranie. Rozwiézywanie problemów zwiézanych z instalowaniem urzédze Problem Nowe urzédzenie nie jest rozpoznawane jako skladnik systemu. Mo liwa przyczyna Urzédzenie nie zostalo poprawnie osadzone lub podléczone. Kable poléczeniowe nowego urzédzenia zewnêtrznego sé poluzowane lub kabel zasilajécy jest odléczony. Wylécznik zasilania nowego urzédzenia zewnêtrznego nie jest wléczony. Sposób rozwiézania Sprawd, czy urzédzenie jest wla ciwie i solidnie podléczone, a wtyki nie sé zgiête.

8 Sprawd, czy wszystkie kable sé wla ciwie i solidnie podléczone, a wtyki zlécza nie sé zgiête. Wylécz komputer, wlécz urzédzenie zewnêtrzne, a nastêpnie wlécz komputer w celu zintegrowania urzédzenia z systemem komputerowym. 30 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów zwiézanych z instalowaniem urzédze (ciég dalszy) Problem Mo liwa przyczyna Zalecane przez system zmiany ustawie konfiguracji nie zostaly zaakceptowane. Dodana karta typu Plug and Play mogla nie zosta automatycznie skonfigurowana, poniewa jej domy lna konfiguracja powoduje konflikt z innymi urzédzeniami. Sposób rozwiézania Uruchom ponownie komputer i postêpuj zgodnie z wy wietlanymi instrukcjami w celu wprowadzenia zmian. W Mened erze urzédze systemu Windows XP usu automatyczne ustawienia karty i wybierz konfiguracjê podstawowé, która nie powoduje konfliktów zasobów. Ponowne konfigurowanie oraz wyléczanie urzédze w celu usuniêcia konfliktów zasobów umo liwia tak e program Computer Setup. Rozpoczêcie pracy 31 Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów zwiézanych z instalowaniem urzédze (ciég dalszy) Problem Nie mo na uruchomi komputera. Mo liwa przyczyna Pamiê zostala rozbudowana przy u yciu niewla ciwych modulów pamiêci lub zostaly one zainstalowane w nieprawidlowym miejscu. Sposób rozwiézania 1. Przejrzyj dokumentacjê doléczoné do systemu, aby okre li, czy u yte zostaly wla ciwe moduly pamiêci i sprawdzi poprawno ich instalacji. 2. Zwró uwagê na emitowane sygnaly d wiêkowe oraz diody LED na panelu przednim komputera. Mo liwe przyczyny mo na okre li na podstawie informacji w czê ci,,interpretowanie wska ników diagnostycznych i kodów d wiêkowych" na stronie Je eli nie udalo siê rozwiéza problemu, skontaktuj siê ze wsparciem technicznym. 32 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów zwiézanych z instalowaniem urzédze (ciég dalszy) Problem Dioda zasilania miga w kolorze czerwonym piê razy w jednosekundowyc h odstêpach, po czym nastêpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje piê sygnalów d wiêkowych. Dioda zasilania miga w kolorze czerwonym sze razy w jednosekundowych odstêpach, po czym nastêpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje sze sygnalów d wiêkowych. Mo liwa przyczyna Pamiê zostala zainstalowana nieprawidlowo lub jest wadliwa. Sposób rozwiézania 1. Wyjmij moduly DIMM i zainstaluj je ponownie. Wlécz komputer. 2. Wymieniaj pojedynczo moduly DIMM, aby wyodrêbni wadliwy modul. 3. Wymie pamiê innej firmy na pamiê firmy HP. 4. Wymie plytê glówné. W systemach z karté Karta wideo nie graficzné: jest osadzona prawidlowo lub jest 1. Wyjmij, a nastêpnie wadliwa albo plyta ponownie umie kartê glówna jest graficzné w gnie dzie. wadliwa. Wlécz komputer. 2. Wymie kartê graficzné. 3. Wymie plytê glówné. W systemach ze zintegrowanym systemem graficznym wymie plytê glówné. Rozpoczêcie pracy 33 Rozpoczêcie pracy Rozwiézywanie problemów zwiézanych z instalowaniem urzédze (ciég dalszy) Problem Dioda zasilania miga w kolorze czerwonym dziesiê razy w jednosekundowych odstêpach, po czym nastêpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje dziesiê sygnalów d wiêkowych. Mo liwa przyczyna Uszkodzona karta dodatkowa. Sposób rozwiézania 1. Sprawd wszystkie karty dodatkowe, wyjmujéc je (pojedynczo -- w przypadku wielu kart), a nastêpnie wléczajéc komputer w celu sprawdzenia, czy usterka zostala usuniêta. 2. Po zidentyfikowaniu uszkodzonej karty wyjmij jé i wymie. 3. Wymie plytê glówné. 34 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Interpretowanie wska ników diagnostycznych i kodów d wiêkowych W tej czci opisano kody wskaników (diod LED) na panelu przednim oraz kody dwikowe, jakie mog pojawia si przed rozpoczciem autotestu POST lub w jego trakcie i które niekoniecznie maj przypisane kody bldów lub komunikaty tekstowe. miga dioda LED, naley odszuka Jeeli na klawiaturze PS/2przednim komputera i na podstawie migajc diod na panelu informacji przedstawionych w poniszej tabeli ustali kod diody panelu przedniego. kodów razy, po czym Sekwencjaprzerwa.dwikowych powtarza si pi komputera s nastpuje Wskaniki na panelu przednim aktywne do momentu usunicia bldu. Zalecane czynnoci zostaly zamieszczone w poniszej tabeli w kolejnoci, w jakiej powinny by wykonywane. Rozpoczêcie pracy www. hp.com 35 Rozpoczêcie pracy Diagnostyczne diody LED panelu przedniego oraz kody d wiêkowe Sygnaly d wiê- Mo liwa kowe przyczyna Komputer jest wléczony. Komputer znajduje siê w trybie wstrzymania z zapisem stanu systemu w pamiêci RAM (Suspend to RAM) lub w zwyklym trybie wstrzymania. Aktywno Zalecane czynno ci Brak Brak wieci siê zielona dioda zasilania. Zielona dioda Brak zasilania miga co dwie sekundy. Brak wymaganych czynno ci. Naci nij dowolny klawisz lub porusz myszé, aby uaktywni komputer. 36 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Diagnostyczne diody LED panelu przedniego oraz kody d wiêkowe (ciég dalszy) Sygnaly d wiê- Mo liwa kowe przyczyna Aktywno Zalecane czynno ci 2 Czerwona dioda zasilania miga dwa razy w jednosekundowym odstêpie, po czym nastêpuje dwusekundowa przerwa. 1. Sprawd, czy otwory Uaktywniona wentylacyjne komputera nie zostala ochrona sé zablokowane oraz czy termiczna dziala wentylator procesora: procesora. Wentylator jest zablokowany 2. Otwórz obudowê, naci nij lub nie zostal przycisk zasilania i wléczony. sprawd, czy wentylator siê krêci. Je eli wentylator siê LUB nie krêci, sprawd, czy Radiator/zespól kabel wentylatora jest wentylatora nie podléczony do plyty jest prawidlowo glównej. Sprawd, czy podléczony do wentylator jest pewnie procesora. osadzony lub prawidlowo zainstalowany. 3. Je eli wentylator jest podléczony i prawidlowo osadzony, a mimo to nie krêci siê, wymie go. 4. Wyjmij radiator procesora, zainstaluj go ponownie i sprawd, czy zespól wentylatora jest prawidlowo zamocowany.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 5. Skontaktuj siê z autoryzowanym sprzedawcé lub punktem serwisowym. Rozpoczêcie pracy www. hp.com 37 Rozpoczêcie pracy Diagnostyczne diody LED panelu przedniego oraz kody d wiêkowe (ciég dalszy) Sygnaly d wiê- Mo liwa kowe przyczyna Aktywno Zalecane czynno ci 3 Czerwona dioda zasilania miga trzy razy w jednosekundowych odstêpach, po czym nastêpuje dwusekundowa przerwa. Procesor nie jest 1. Sprawd, czy procesor jest zainstalowany. zainstalowany (nie oznacza to, 2. Wyjmij procesor e procesor jest i zainstaluj go ponownie. wadliwy). 38 Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Diagnostyczne diody LED panelu przedniego oraz kody d wiêkowe (ciég dalszy) Sygnaly d wiê- Mo liwa kowe przyczyna Awaria zasilania (zasilacz jest przecié ony). Aktywno Zalecane czynno ci 1. Otwórz obudowê i sprawd, czy 4-przewodowy kabel zasilacza jest podléczony do zlécza na plycie glównej. 2. Sprawd, czy przyczyna problemu nie le y po stronie urzédzenia. W tym celu najpierw usu WSZYSTKIE podléczone urzédzenia (dysk twardy, napêd dyskietek, napêd optyczny i karty rozszerze ). Wlécz komputer. Je eli uruchomiony zostanie autotest POST, wylécz komputer, a nastêpnie instaluj urzédzenia pojedynczo, za ka dym razem wléczajéc komputer, a wystépi awaria. Wymie urzédzenie powodujéce problem. Kontynuuj dodawanie urzédze w celu upewnienia siê, e wszystkie funkcjonujé prawidlowo. 3. Wymie zasilacz. 4. Wymie plytê glówné. 4 Czerwona dioda zasilania miga cztery razy w jednosekundowych odstêpach, po czym nastêpuje dwusekundowa przerwa. Rozpoczêcie pracy 39 Rozpoczêcie pracy Diagnostyczne diody LED panelu przedniego oraz kody d wiêkowe (ciég dalszy) Sygnaly d wiê- Mo liwa kowe przyczyna Bléd pamiêci,,przed wideo". Aktywno Zalecane czynno ci 1. Wyjmij moduly DIMM i zainstaluj je ponownie. Wlécz komputer. 2. Wymieniaj pojedynczo moduly DIMM, aby wyodrêbni wadliwy modul. 3. Wymie pamiê innej firmy na pamiê firmy HP. 4. Wymie plytê glówné. 5 Czerwona dioda zasilania miga piê razy w jednosekundowych odstêpach, po czym nastêpuje dwusekundowa przerwa. 6 Czerwona dioda zasilania miga sze razy w jednosekundowych odstêpach, po czym nastêpuje dwusekundowa przerwa. Bléd grafiki W systemach z karté graficzné:,,przed wideo". 1. komputer. 2. Wymie kartê graficzné. 3. Wymie plytê glówné. pomocé dyskietki ROMPaq zaladuj ponownie pamiê ROM. Informacje na ten temat znajdujé siê w czê ci,,pamiê ROM typu flash" w Podrêczniku zarzédzania komputerami typu desktop na dysku CD Documentation. 2. Wymie plytê glówné. Rozpoczêcie pracy www. hp.com 41 Rozpoczêcie pracy Diagnostyczne diody LED panelu przedniego oraz kody d wiêkowe (ciég dalszy) Sygnaly d wiê- Mo liwa kowe przyczyna Komputer wlécza siê, ale nie mo na uruchomi systemu. Aktywno Zalecane czynno ci 1. Sprawd, czy przelécznik wyboru napiêcia zasilania, znajdujécy siê z tylu zasilacza (w wybranych modelach), zostal ustawiony na prawidlowé warto. Prawidlowe ustawienie napiêcia zale y od regionu geograficznego 2. Wymie plytê glówné. 3. Po zidentyfikowaniu uszkodzonej karty wyjmij jé i wymie. 3. eli dioda dysku twardego zacznie siê wieci w kolorze zielonym: 1. Sprawd, czy przelécznik wyboru napiêcia zasilania, znajdujécy siê z tylu zasilacza, zostal ustawiony na prawidlowé warto. Prawidlowe ustawienie napiêcia zale y od regionu geograficznego 2. Wyjmuj pojedynczo karty rozszerze, a wléczy siê wska nik 3.3 V_aux na plycie glównej. 3. Wymie plytê glówné. Brak System nie uruchamia siê i diody LED nie migajé. Rozpoczêcie pracy com 43 Rozpoczêcie pracy Diagnostyczne diody LED panelu przedniego oraz kody d wiêkowe (ciég dalszy) Sygnaly d wiê- Mo liwa kowe przyczyna Nie mo na wléczy zasilania systemu. Aktywno Zalecane czynno ci LUB Naci nij przycisk zasilania i przytrzymaj go w tej pozycji przez krócej ni 4 sekundy. Je eli dioda dysku twardego nie zacznie siê wieci w kolorze zielonym: 1. Sprawd, czy komputer jest podléczony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. 2. Otwórz obudowê i sprawd, czy zespól przewodów przycisku zasilania jest prawidlowo podléczony do plyty glównej. 3. Sprawd, czy oba kable zasilacza sé poprawnie podléczone do plyty glównej. 4. Sprawd, czy wieci siê wska nik 3. 3 V_aux na plycie glównej. Je eli wska nik wieci siê, wymie zespól przewodów przycisku zasilania. 5. Je eli wska nik 3.3 V_aux na plycie glównej nie wieci siê, wymie zasilacz. 6. Wymie plytê glówné. Brak System nie uruchamia siê i diody LED nie migajé. (ciég dalszy) 44 com Rozpoczêcie pracy Rozpoczêcie pracy Zamawianie podrêcznika Quick Troubleshooting Guide Mona te naby Podrcznik szybkiego usuwania problemów (Quick Troubleshooting Guide), zawierajcy wykaz problemów wraz ze wskazówkami ulatwiajcymi ich rozwizanie. Podrcznik ten jest przeznaczony dla autoryzowanych punktów serwisowych i zawiera procedury, które mog przekracza moliwoci techniczne niektórych uytkowników. Nieprawidlowe wykonanie niektórych czynnoci opisanych w tym podrczniku moe spowodowa uszkodzenia komputera i/lub uniewanienie gwarancji. W razie wtpliwoci zwizanych z wlasnymi umiejtnociami technicznymi oraz w razie obawy przed uniewanieniem gwarancji na produkt, przed podjciem czynnoci naprawczych naley skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc lub punktem serwisowym. Przy zamawianiu podrcznika Quick Troubleshooting Guide naley uy nastpujcych numerów katalogowych: I I Numer katalogowy dla pojedynczych kopii Numer katalogowy dla zestawów piciu egzemplarzy Autoryzowani dystrybutorzy, sprzedawcy i serwisanci powinni uy zwyklej procedury zamawiania czci zamiennych. Klienci z USA i Kanady powinni wysla wiadomo na adres W innych krajach naley si skontaktowa z lokalnym biurem firmy HP. Rozpoczêcie pracy com 45.

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863724

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863724 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ EVO D510 E-PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ EVO D510 E-PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ EVO D510 E- PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputer HP Compaq Business PC dx2200 typu microtower

Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputer HP Compaq Business PC dx2200 typu microtower Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputer HP Compaq Business PC dx2200 typu microtower Numer katalogowy dokumentu: 412737-241 Stycze 2006 r Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Komputery Business PC Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rozpocz cie pracy. Komputery Business Desktop. Numer katalogowy dokumentu:

Rozpocz cie pracy. Komputery Business Desktop. Numer katalogowy dokumentu: Komputery Business Desktop Numer katalogowy dokumentu: 361199-241 Maj 2004 Z tego podręcznika należy skorzystać po wykonaniu kroków opisanych szczegółowo w podręczniku Szybka instalacja. Zawiera on instrukcje,

Bardziej szczegółowo

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm 10mm 50mm 10mm 10mm 10mm Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Modele rp5700 i rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozpocz cie pracy Komputery Business PC

Rozpocz cie pracy Komputery Business PC Komputery Business PC Numer katalogowy dokumentu: 384106-241 Maj 2005 r. Z tego podręcznika należy skorzystać po wykonaniu kroków opisanych szczegółowo w podręczniku Szybka instalacja. Zawiera on instrukcje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Rozpocz cie pracy. Komputery Business Desktop. Numer katalogowy dokumentu:

Rozpocz cie pracy. Komputery Business Desktop. Numer katalogowy dokumentu: Komputery Business Desktop Numer katalogowy dokumentu: 361199-242 Listopad 2004 r. Z tego podręcznika należy skorzystać po wykonaniu kroków opisanych szczegółowo w podręczniku Szybka instalacja. Zawiera

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputery HP Compaq Business Desktop modele d220 i d230

Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputery HP Compaq Business Desktop modele d220 i d230 Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputery HP Compaq Business Desktop modele d220 i d230 Numer katalogowy dokumentu: 326325-242 Czerwiec 2003 Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputery Business PC Seria dx2100 typu microtower

Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputery Business PC Seria dx2100 typu microtower Szybka instalacja i rozpocz cie pracy Komputery Business PC Seria dx2100 typu microtower Numer katalogowy dokumentu: 403285-241 Wrzesie 2005 r. Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Windows jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy. Komputery Business PC i osobiste stacje robocze firmy HP

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy. Komputery Business PC i osobiste stacje robocze firmy HP Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Komputery Business PC i osobiste stacje robocze firmy HP Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo