Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Kopiowanie, powielanie lub tlumaczenie tego dokumentu w caloci lub w czci na inne jzyki bez uzyskania wczeniejszej pisemnej zgody firmy HP jest zabronione. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ten produkt obejmuje technologi ochrony praw autorskich chronion przez amerykaskie patenty i inne prawa wlasnoci intelektualnej. i inynieria wsteczna s zabronione. zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia. Spis treci Konserwacja Tworzenie dysków z kopiami zapasowymi danych... 1 Tworzenie dysków odzyskiwania systemu Usuwanie nieuywanych programów Kliknij pozycj Aktualizacje systemu Windows...

3 2 Rewizja programów uruchamianych automatycznie po wlczeniu komputera. 2 Uruchamianie programu Oczyszczanie dysku Uruchamianie programu Oczyszczanie dysku rcznie Planowanie automatycznego uruchamiania programu Oczyszczanie dysku... 3 Uruchamianie programu Defragmentator dysków Sprawdzanie bldów na dysku twardym... 4 Informacje dotyczce miejsca na dysku twardym 4 Utrzymywanie komputera wolnego od kurzu i zabrudze... 4 Czyszczenie komputera i monitora..

4 4 Czyszczenie klawiatury i myszy.. 5 Rozwizywanie problemów dotyczcych komputera Dwik Napdy dysków CD i DVD...

5 .. 8 Wideo Ekran (Monitor) Dysk twardy Instalacja sprztu..

6 12 Dostp do Internetu Klawiatura i mysz.. 17 Zasilanie...

7 .. 20 Wydajno Zintegrowane urzdzenia bezprzewodowe Bluetooth.. 22 Róne Rozwizywanie problemów dotyczcych oprogramowania Naprawianie oprogramowania -- przegld..

8 . 24 Ponowne uruchamianie komputera Wylczanie komputera Aktualizacja sterowników 24 Program Przywracanie systemu firmy Microsoft 25 Ponowna instalacja programów i sterowników sprztu 25 Odzyskiwanie systemu

9 Tworzenie dysków odzyskiwania Opcje odzyskiwania systemu Uruchamianie procedury odzyskiwania systemu z dysku twardego Uruchamianie procedury odzyskiwania systemu z dysków odzyskiwania Spis treci iii iv Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Konserwacja W tej sekcji znajduj si informacje dotyczce czynnoci, które mona wykona w celu zapewnienia bez-problemowej pracy komputera oraz ulatwienia przywrócenia wanych informacji w wypadku wystpienia dotyczcych go problemów.! Aby utworzy nowy folder w katalogu, kliknij Ikon Dodaj folder. Folder zostanie utworzony w biecym katalogu. 5 Po zakoczeniu dodawania plików kliknij Ikon Nagraj dysk. W zakladce nagrywania otworzy si okno konfiguracji/informacji, umoliwiajc ustawienie konfiguracji nagrywania. Pozostaw w nim ustawienia domylne. 6 Gdy pojawi si polecenie wloenia dysku, zrób to. Program Power2Go rozpocznie nagrywanie danych na dysk, a na ekranie pojawi si pasek postpu. 7 Gdy pojawi si komunikat Kopiowanie dysku zakoczone sukcesem kliknij przycisk OK. Plyta zostanie automatycznie wysunita z napdu. 8 Wyjmij plyt z napdu, oznakuj j i przechowuj j w bezpiecznym miejscu. Tworzenie dysków z kopiami zapasowymi danych Mona korzysta z oprogramowania do nagrywania (lub wypalania) dysków CD lub DVD dostarczanego z komputerem w celu tworzenia dysków zawierajcych kopie zapasowe wanych informacji, na przyklad osobistych plików, wiadomoci i zakladek witryn sieci Web. Mona równie przenie dane na zewntrzny dysk twardy. Ponisza procedura stanowi zaledwie jeden sposób wykonania kopi bezpieczestwa danych - wicej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Pomoc i obsluga techniczna. 1 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, a nastpnie CyberLink DVD Suite. Otworzy si okno rejestracji programu CyberLink. Zarejestruj go od razu lub póniej. 2 3 Kliknij ikon danych w górnej czci okna. Kliknij polecenie Nagraj dysk DVD z danymi lub Nagraj dysk CD z danymi. Otworzy si okno programu Power2Go, w którym wywietlone bd wszystkie foldery. W przypadku zapisywania danych na takim dysku naley korzysta z oprogramowania zapewniajcego funkcj weryfikacji zapisu danych (Oprogramowanie CyberLink Power2Go obsluguje j). Funkcja taka porównuje dane znajdujce si na dysku twardym z danymi skopiowanymi na dysk, co pozwala upewni si, i

10 tworzona kopia jest dokladna. W zalenoci od oprogramowania do nagrywania dysków moe by konieczne rczne wlczenie tej funkcji (odpowiednie informacje znajduj si w dokumentacji oprogramowania). W przypadku wystpienia problemów dotyczcych nagrywania naley spróbowa wykona t czynno, uywajc innego nonika (rónicego si typem lub mark). Wywietlenie plików i sprawdzenie, czy ich zawarto zostala skopiowana, jest równie moliwe w narzdziu Eksplorator Windows. Aby otworzy program Eksplorator Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij polecenie Eksploruj. 4 Podwietl pliki lub foldery, które chcesz przenie, po czym kliknij Ikon Dodaj!. Aby usun plik, zaznacz go, po czym kliknij Ikon Usu folder.! Aby usun wszystkie pliki, kliknij Ikon Usu wszystkie foldery. Konserwacja 1 Tworzenie dysków odzyskiwania systemu Jest to jednorazowa czynno, któr naley wykona, jeli komputer pracuje prawidlowo. Dziki temu w przypadku wystpienia problemów z komputerem mona bdzie przywróci jego oryginalne ustawienia fabryczne, korzystajc z utworzonych dysków odzyskiwania systemu. Przed przystpieniem do tworzenia dysków odzyskiwania systemu zapoznaj si z sekcj,,odzyskiwanie systemu" na stronie 26. Rewizja programów uruchamianych automatycznie po wlczeniu komputera Ustaw funkcj Programów grupy autostart, aby przy uruchomieniu komputera otwieraly si tylko potrzebne programy poprawi to prdko i wydajno systemu: 1 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, a nastpnie kliknij Windows Defender. Kliknij polecenie Narzdzia. Kliknij polecenie Eksplorator oprogramowania. Na licie Kategoria wybierz element Programy grupy Autostart. Wybierz program, którego uruchamianiu chcesz zapobiec, a nastpnie kliknij przycisk Wylcz. Usuwanie nieuywanych programów Nieuywane programy zajmuj pami i zwalniaj prac komputera. Jeeli na komputerze znajduj si programy, których nie uywasz, odinstaluj je w podany poniej sposób Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij Panel sterowania. Kliknij polecenie Odinstaluj program. Zostanie otwarte okno Programy i funkcje. Wybierz program, który chcesz usun, a nastpnie kliknij przycisk Odinstaluj. Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie Uruchamianie programu Oczyszczanie dysku Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku umoliwia zwolnienie miejsca na dysku przez usunicie tymczasowych i nieuywanych plików (midzy innymi plików znajdujcych si w folderze Temporary Internet Files i Koszu).

11 Program Oczyszczanie dysku mona uruchamia rcznie lub ustawi tak, aby byl uruchamiany automatycznie. NOTA: Niektóre programy zawieraj funkcje dezinstalacji. Jeli nie mona odinstalowa programu z obszaru Panel sterowania, naley skorzysta z informacji dostpnych w dokumentacji lub Pomocy online. Uruchamianie programu Oczyszczanie dysku rcznie 1 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, kliknij Akcesoria, kliknij Narzdzia systemowe, a nastpnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku. Program Oczyszczanie dysku wyszuka pliki, które mona usun i obliczy, ile miejsca na dysku mona bdzie w ten sposób zaoszczdzi. Zaznacz kratk obok typów plików, które chcesz usun. Kliknij przycisk OK, a nastpnie kliknij polecenie Usu pliki, aby ukoczy usuwanie wybranych plików. Kliknij pozycj Aktualizacje systemu Windows Sprawd dostpno aktualizacji lub zaplanuj comiesiczn aktualizacj automatyczn. (Informacje szczególowe znajduj si w podrczniku Wprowadzenie.) Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij polecenie Panel sterowania. W obszarze Zabezpieczenia kliknij przycisk Sprawd aktualizacje. Kliknij pozycj Aktualizacje systemu Windows Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Planowanie automatyy odpowiedni monit, kliknij opcj Tak. Komputer uruchomi si ponownie i sprawdzi dysk twardy pod ktem wystpowania bldów. W notacji dziesitnej jeden megabajt (MB) jest równy bajtów, a jeden gigabajt (GB) odpowiada bajtów. W systemie binarnym jeden megabajt to bajtów, a natomiast jeden gigabajt bajtów. Z powodu rónicy midzy tymi systemami pojemno dysku wywietlana w systemie Windows Vista moe róni si od pojemnoci oznaczonej przezon drukark, naley skorzysta z dokumentacji dostarczonej przez producenta urzdzenia. Dwik Symptom Dwik nie jest odtwarzany. Moliwe rozwizanie Nacinij przycisk Wycisz na klawiaturze, aby sprawdzi, czy wlczona jest funkcja wyciszania. Lub Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij Panel sterowania. Kliknij Sprzt i dwik, a nastpnie kliknij polecenie Dopasuj glono systemu. Jeli aplikacje s wyciszone, kliknij przycisk Wycisz, aby wylczy t funkcj. Jeeli korzystasz z gloników wbudowanych w monitor, do regulacji glonoci uywaj przycisku Glono na panelu przednim monitora. Aby mie pewno, e dwik jest wlczony, a poziom glonoci jest prawidlowo ustawiony, uyj przycisków na panelu przednim, aby wej do menu OSD. Kliknij ikon Glono na pasku zada ( ) lub skorzystaj z elementów sterujcych na klawiaturze, aby zwikszy poziom glonoci. Upewnij si, e podlczone do komputera gloniki aktywne s wlczone. Wylcz komputer i podlcz ponownie gloniki. Upewnij si, e gloniki s podlczone do gniazda audio, nie do wejcia liniowego lub gniazda sluchawek. Nacinij przycisk Sleep (tylko wybrane modele) lub klawisz Esc na klawiaturze, aby wznowi dzialanie komputera z trybu upienia. Jeli do komputera podlczono sluchawki, odlcz je. 6 Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Dwik (cig dalszy) Symptom Podczas odtwarzania okrelonych plików audio wywietlane s komunikaty o bldach dotyczcych koderów-dekoderów. Moliwe rozwizanie Otwórz plik w programie Windows Media Player. Upewnij si, e program Windows Media Player skonfigurowano tak, aby automatycznie pobieral kodery-dekodery.! Jeli odpowiedni koder-dekoder jest dostpny, plik zostanie odtworzony prawidlowo. Naley pamita, e w celu pobierania plików koderów-dekoderów wymagane jest polczenie z Internetem. Jeli wlaciwy koder-dekoder nie jest dostpny, sprawd, czy dostpna jest aktualizacja programu Windows Media Player.! Aby uzyska wicej informacji, otwórz Pomoc programu Windows Media Player, a nastpnie wyszukaj wyraenie koder-dekoder. Poziom glonoci jest bardzo niski lub niezadowalajcy. Oddzielne gloniki (bez oddzielnego przewodu zasilania) niepodlczone do zasilania nie wytwarzaj prawidlowego dwiku. Wymie je na gloniki zasilane prdem. Gloniki aktywne, wyposaone w przewód i przycisk zasilania, naley podlczy do zlcza Audio Out (zielonego) z tylu komputera. Rozwizywanie problemów dotyczcych komputera 7 Napdy dysków CD i DVD Symptom Napd dysków CD lub DVD nie moe odczyta dysku lub jego uruchomienie trwa zbyt dlugo. Moliwe rozwizanie Upewnij si, e dysk jest wloony etykiet do góry i umieszczony w rodkowej czci tacy. Odczekaj co najmniej 30 sekund, a napd dysków okreli typ nonika. Wyczy dysk, korzystajc z odpowiedniego zestawu czyszczcego dostpnego w wikszoci sklepów z komputerami. Sterownik moe by uszkodzony lub przestarzaly. Szczególowe informacje na temat przywracania i aktualizacji sterowników zawiera sekcja,,aktualizacja sterowników" na stronie 24. Nie mog wyj dysku CD lub DVD. Wlcz komputer i nacinij przycisk wysuwania umieszczony najbliej napdu dysków, aby otworzy tac. Jeli podejrzewasz, e wystpil problem dotyczcy przycisku wysuwania: Dysk mini-cd wpada do wntrza komputera. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij Komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy napd dysków CD lub DVD, któr chcesz otworzy. Wybierz z menu polecenie Wysu. W komputerach serii Slimline napdy dysków CD/DVD s instalowane w pozycji pionowej. Dyski CD i DVD o standardowym rozmiarze mona wloy do napdu dysków zamontowanego pionowo, lecz wkladajc dysk mini-cd, naley najpierw ustawi komputer na boku Stojc z przodu komputera ustaw go na prawym boku. Nacinij przycisk wysuwania, aby otworzy tac napdu dysków CD/DVD. Umie dysk mini-cd w zaglbieniu na tacy i ponownie nacinij przycisk wysuwania, aby j zamkn. 8 Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Napdy dysków CD i DVD (cig dalszy) Symptom Nie mog utworzy/nagra dysku. Moliwe rozwizanie Upewnij si, e dysk jest wloony etykiet do góry i umieszczony w rodkowej czci tacy. Sprawd, czy uywasz odpowiedniego typu dysku (nonika) dla danego napdu dysków. Spróbuj skorzysta z dysku innej marki. Upewnij si, e dysk jest czysty i nieuszkodzony. Jeli nagrywanie zostalo zatrzymane podczas sesji nagrywania, dysk moe by uszkodzony. Uyj innego dysku. Uyj prawidlowego typu dysku dla plików, które nagrywasz. W przypadku korzystania z dysku CD-R upewnij si, e jest on pusty (jeli nagrywasz muzyk) albo, e jest on pusty, mona dolczy do niego now sesj i jest na nim wystarczajco duo miejsca (jeli nagrywasz dane). Sprawd, czy uywasz odpowiedniego typu dysku dla tworzonej kopii. Niektóre programy do nagrywania dysków mog tworzy kopie wylcznie na dyskach tego samego typu, co dysk ródlowy. Na przyklad mona wykona kopi dysku DVD tylko na dysku DVD+R/-R albo dysku DVD+RW/-RW; kopi dysku CD mona wykona tylko na dysku CD-R lub CD-RW. Upewnij si, e dysk znajduje si we wlaciwym napdzie dysków i e w oprogramowaniu do nagrywania dysków CD/DVD zostal on wybrany.

12 Wybierz mniejsz prdko zapisu, jeli taka opcja jest dostpna. Oprogramowanie do nagrywania dysków moe nie pozwoli na dodanie utworu, jeli na dysku jest za malo miejsca. Ilo wymaganego miejsca mona zmniejszy, usuwajc jeden lub wicej utworów z listy przed podjciem próby nagrania dysku. Przed rozpoczciem nagrywania zamknij wszystkie programy i okna. Upewnij si, e na dysku twardym jest wystarczajco duo miejsca na zapisanie pliku tymczasowego zawierajcego kopi nagrywanych danych. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij Komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy stacj dysków i wybierz Wlaciwoci, aby wywietli informacje dotyczce iloci dostpnego miejsca. Jeli komputer jest podlczony do sieci, skopiuj najpierw pliki z dysku sieciowego na lokalny dysk twardy, a nastpnie nagraj je na dysk. Zamknij wszystkie programy i okna, a nastpnie ponownie uruchom komputer. Rozwizywanie problemów dotyczcych komputera 9 Napdy dysków CD i DVD (cig dalszy) Symptom Nie mog doda danych do dysku DVD. Moliwe rozwizanie Upewnij si, e w oprogramowaniu do nagrywania dysków DVD wybrano wlaciw opcj nagrywania (umoliwiajc dolczenie lub dodanie plików danych). W przypadku dysku CD tytuly Aby podczas odtwarzania dysków CD z muzyk mona bylo wywietla utworów muzycznych nie s informacje na temat wykonawcy, tytulu i utworu, komputer musi by polczony z wywietlane. Internetem. Informacje te nie s nagrywane na dyskach. W przypadku niektórych dysków CD informacje dotyczce utworów mog by niedostpne. Podczas przechwytywania wideo zostaje wywietlony komunikat o bldzie. Nie mog odtworzy filmu na dysku DVD w odtwarzaczu DVD. Jeli do komputera podlczono urzdzenia do cyfrowego i analogowego przechwytywania wideo, moe by wymagane wybranie jednego z nich. Aby dowiedzie si, jak zmieni urzdzenie wideo, skorzystaj z menu Pomocy w programie do przechwytywania wideo. Odtwarzacz DVD nie obsluguje funkcji odtwarzania plików wideo nagranych na dysku DVD jako pliki danych. Aby prawidlowo odtworzy film, uyj programu do nagrywania wideo. Niektóre pliki wideo mona odtwarza na komputerze, lecz nie na domowym odtwarzaczu DVD. Wideo Symptom Nie mona odtworzy niektórych plików wideo. Podczas odtwarzania okrelonych plików wideo wywietlane s komunikaty o bldach dotyczcych koderów-dekoderów. Moliwe rozwizanie Plik moe by uszkodzony lub jego format moe nie by obslugiwany. Otwórz plik wideo w programie do edycji wideo, a nastpnie zapisz go w obslugiwanym formacie. Otwórz plik w programie Windows Media Player. Upewnij si, e program Windows Media Player skonfigurowano tak, aby automatycznie pobieral koderydekodery.! Jeli odpowiedni koder-dekoder jest dostpny, plik zostanie odtworzony prawidlowo. Naley pamita, e w celu pobierania plików koderówdekoderów wymagane jest polczenie z Internetem. Jeli wlaciwy koder-dekoder nie jest dostpny, sprawd, czy dostpna jest aktualizacja programu Windows Media Player.! Aby uzyska wicej informacji, otwórz Pomoc programu Windows Media Player, a nastpnie wyszukaj wyraenie koder-dekoder. 10 Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Wideo (cig dalszy) Symptom Moliwe rozwizanie Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer, a nastpnie wybierz Wlaciwoci. W obszarze Zadania kliknij Meneder urzdze. Kliknij znak plus (+) znajdujcy si obok pozycji Kontrolery dwiku, wideo i gier. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Tuner TV (tylko wybrane modele), a nastpnie wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika. Wybierz polecenie Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postpuj wedlug instrukcji, aby zaktualizowa sterownik. Jeli zostanie wywietlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer. 1 Komunikat o bldzie: Pliki potrzebne do wywietlenia wideo s uszkodzone lub ich 2 brakuje Ekran (Monitor) Po zapoznaniu si z zamieszczonymi tutaj informacjami naley równie przeczyta dokumentacj dostarczon z monitorem. Symptom Na ekranie nie ma obrazu, a lampka zasilania monitora nie wieci. Na ekranie nie ma obrazu. Moliwe rozwizanie Podlcz ponownie przewód zasilania do gniazda z tylu monitora oraz do gniazda ciennego. Nacinij przycisk zasilania znajdujcy si z przodu monitora. Nacinij klawisz spacji lub porusz mysz, aby obraz zostal wywietlony. Nacinij przycisk Sleep (tylko wybrane modele) lub klawisz Esc na klawiaturze, aby wznowi dzialanie komputera z trybu upienia. Nacinij przycisk zasilania, aby wlczy komputer. Sprawd, czy piny we wtyczce kabla do podlczania monitora nie s wygite:!! Jeli piny s wygite, wymie kabel do podlczania monitora. Jeli piny nie s wygite, podlcz ponownie kabel monitora do komputera. Elementy wywietlane na ekranie s zbyt due lub zbyt male, albo obraz jest zamazany. Dostosuj ustawienie rozdzielczoci monitora w systemie Windows Vista: Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, a nastpnie kliknij polecenie Personalizuj. Kliknij Ustawienia ekranu. Dopasuj Rozdzielczo do wlasnych potrzeb. Rozwizywanie problemów dotyczcych komputera 11 Dysk twardy Symptom Moliwe rozwizanie Wydaje si, e komputer Uyj Menedera zada Windows, aby zamkn nieodpowiadajce programy lub uruchomi ponownie komputer: jest zablokowany i nie odpowiada. 1 Nacinij równoczenie na klawiaturze przyciski Ctrl, Alt i Delete. 2 3 Kliknij przycisk Uruchom Menedera zada. Wybierz program, który nie odpowiada i kliknij przycisk Zakocz zadanie. Jeli zamknicie programów nie powoduje rozwizania problemu, uruchom ponownie komputer: 1 2 Lub 1 2 Komunikat o bldzie: Bld dysku twardego. Jeli nie mona tego zrobi, nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund, aby wylczykomputer. Nacinij przycisk zasilania, aby wlczy komputer. Nacinij równoczenie na klawiaturze przyciski Ctrl, Alt i Delete. Kliknij strzalk obok przycisku Zamknij, a nastpnie kliknij polecenie Uruchom ponownie. Nacinij przycisk Help? na klawiaturze, aby otworzy Centrum pomocy i obslugi technicznej lub skorzystaj z informacji w podrczniku Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna, aby skontaktowa si z Pomoc techniczn. Instalacja sprztu Symptom Moliwe rozwizanie Nowe urzdzenie nie jest Zainstaluj sterownik urzdzenia z dysku CD dostarczonego z urzdzeniem lub pobierz rozpoznawane jako cz i zainstaluj odpowiedni sterownik z witryny producenta urzdzenia w sieci Web. systemu. Moe by wymagany zaktualizowany sterownik dla systemu Windows Vista. Skontaktuj si bezporednio ze sprzedawc urzdzenia, aby uzyska tak aktualizacj. W przypadku urzdze peryferyjnych firmy HP odwied witryn firmy HP w sieci Web. Szczególowe informacje znajduj si w podrczniku Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna. Upewnij si, e wszystkie kable s podlczone prawidlowo, a piny we wtyczkach i zlczach nie s wygite. Wylcz komputer, wlcz urzdzenie zewntrzne, a nastpnie wlcz komputer, aby zintegrowa z nim urzdzenie.

13 Uruchom ponownie komputer i postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie, aby zaakceptowa zmiany. Usu wybór ustawie automatycznych karty w systemie operacyjnym i wybierz konfiguracj podstawow, której zastosowanie nie powoduje konfliktu zasobów. W celu rozwizania konfliktu zasobów mona take skonfigurowa ponownie lub wylczy urzdzenia. 12 Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Instalacja sprztu (cig dalszy) Symptom Nowe urzdzenie nie dziala. Moliwe rozwizanie Aby zainstalowa lub odinstalowa sterownik urzdzenia, naley zalogowa si na konto o uprawnieniach administratora. Jeli wymagane jest przelczenie uytkownika, kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij przycisk Strzalki umieszczony obok przycisku Zablokuj, a nastpnie kliknij polecenie Przelcz uytkownika. Wybierz uytkownika o uprawnieniach administratora. Urzdzenie nie dziala po W celu rozwizania konfliktu urzdze, moe by wymagane wylczenie jednego z zainstalowaniu innego nich lub odinstalowanie starego sterownika urzdzenia: nowego urzdzenia. 1 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer, a nastpnie wybierz Wlaciwoci. 2 3 W obszarze Zadania kliknij Meneder urzdze. Kliknij znak plus (+) przy urzdzeniu powodujcym problemy i sprawd, czy obok ikony urzdzenia nie znajduje si symbol wykrzyknika w óltym kole. Wykrzyknik oznacza wystpienie konfliktu urzdze lub pojawienie si problemu dotyczcego urzdzenia. Nawet jeli urzdzenie dziala nieprawidlowo, wykrzykniki nie zawsze s wywietlane. Jeli usunito urzdzenie sprztowe, a jego sterownik jest wywietlany w Menederze urzdze, moe on powodowa konflikt. dwukrotnie nazw urzdzenia i wybierz Wlaciwoci. Kliknij zakladk Zasoby, aby sprawdzi, czy wystpil konflikt urzdze. ponownie komputer. podlczaj kabla telefonicznego do karty sieciowej. klawiaturze, aby otworzy Centrum pomocy i obslugi technicznej. Sprawd, czy przegldarka sieci Web jest zainstalowana i skonfigurowana do pracy z danym uslugodawc internetowym. Uruchom kreatora konfiguracji bezprzewodowej: Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij Sie. W oknie sieci kliknij Centrum sieci i udostpniania. W oknie Centrum sieci i udostpniania kliknij polecenie Skonfiguruj polczenie lub sie, aby otworzy kreatora. antena jest typu wewntrznego, spróbuj przesun obudow. mog automatycznie uruchamia programów internetowych. polecenie Sprzt i dwik. Kliknij dwukrotnie Opcje telefonu i modemu. Wybierz zakladk Modemy, a nastpnie kliknij przycisk Wlaciwoci. obslugi sieci AOL jest Moesz usun program obslugi sieci AOL. 3 Kliknij polecenie Odinstaluj program. Print na klawiaturze nie dziala. Klawiatura lub mysz bezprzewodowa nie dziala albo nie jest wykrywana. Moliwe rozwizanie Wylcz komputer, korzystajc z myszy, podlcz ponownie klawiatur do gniazda z tylu komputera, a nastpnie wlcz ponownie komputer. Uyj polecenia Drukuj w menu programu (polecenie to znajduje si zazwyczaj w menu Plik). Wykonaj nastpujce czynnoci sprawdzajce:!! Upewnij si, e mysz i klawiatura znajduj si w zasigu odbiornika. Wymie baterie w klawiaturze i myszy. Odwró urzdzenie, zdejmij pokryw baterii, wyjmij stare baterie i zainstaluj nowe baterie alkaliczne. Nie uywaj akumulatorów.! Upewnij si, e mysz nie znajduje si w trybie wstrzymania, który jest wlczany po 20 minutach braku aktywnoci. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ponownie uaktywni urzdzenie. Wykonaj ponown synchronizacj klawiatury i myszy z odbiornikiem: 1 2 Podlcz odbiornik do portu USB w komputerze. Jeli to moliwe, uyj portu USB z przodu komputera. Nacinij przycisk lczenia (a) na odbiorniku (zawierajcy diod LED) i przytrzymaj go przez 5-10 sekund, a niebieska dioda zacznie miga. a 3 Upewnij si, e mysz jest wlczona, a nastpnie nacinij i przytrzymaj przycisk lczenia (b) w dolnej czci myszy, a niebieska dioda LED na odbiorniku przestanie miga. b UWAGA: Limit czasu polczenia z odbiornikiem wynosi 60 sekund. Aby polczenie zostalo nawizane przed uplywem tego czasu, naley poruszy mysz i sprawdzi, czy powoduje to reakcj. Rozwizywanie problemów dotyczcych komputera 17 Klawiatura i mysz (cig dalszy) Symptom Klawiatura lub mysz bezprzewodowa nie dziala albo nie jest wykrywana. (cig dalszy) Moliwe rozwizanie Po uzyskaniu polczenia myszy z odbiornikiem powtórz powysz procedur w stosunku do klawiatury: 1 2 Nacinij przycisk lczenia na odbiorniku i przytrzymaj go przez 5-10 sekund, a niebieska dioda zacznie miga. Nacinij i przytrzymaj przycisk lczenia (c) w dolnej czci klawiatury, a niebieska dioda LED na odbiorniku przestanie miga. c Skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z klawiatur i mysz. Mysz przewodowa nie dziala albo nie jest wykrywana. Wskanik nie reaguje na ruchy myszy. Odlcz mysz od komputera i podlcz j ponownie. Jeli mysz nadal nie jest wykrywana, wylcz komputer, podlcz ponownie mysz za pomoc kabla, a nastpnie wlcz komputer. Uruchom ponownie komputer, korzystajc z klawiatury: 1 2 Nacinij jednoczenie klawisze Alt i Tab na klawiaturze, aby przej do otwartej aplikacji. Nacinij równoczenie na klawiaturze przyciski Ctrl i S, aby zapisa zmiany w wybranym programie (Ctrl+S jest skrótem klawiaturowym funkcji zapisywania w przypadku wikszoci programów ale nie wszystkich). Po zapisaniu zmian we wszystkich otwartych aplikacjach nacinij jednoczenie klawisze Ctrl i Esc na klawiaturze, aby wywietli menu Start. Uyj klawiszy strzalek, aby wybra przycisk Strzalki znajdujcy si obok przycisku Zablokuj. Wybierz polecenie Zamknij, a nastpnie nacinij klawisz Enter na klawiaturze. Kiedy komputer zostanie wylczony, odlcz i podlcz ponownie mysz do gniazda z tylu komputera, a nastpnie wlcz komputer Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Klawiatura i mysz (cig dalszy) Symptom Wskanik wolno reaguje na ruchy myszy. Moliwe rozwizanie Mysz z kulk -- wyczy kulk. Szczególowe instrukcje dotyczce czyszczenia mona znale w witrynie Wybierz kraj/region i jzyk, wyszukaj komputer wedlug jego numeru modelu, a nastpnie wyszukaj informacje wedlug slowa kluczowego czyszczenie. Mysz z kulk -- podló pod mysz podkladk lub uywaj jej na innej szorstkiej powierzchni. Mysz optyczna -- spróbuj uywa myszy na mniej odblaskowej powierzchni. myszy optycznej nie odpowiadaj ruchom wskanika. Wskanik porusz si za szybko lub za wolno. Nacinij klawisz Num Lock. równie rolki, na których porusza si kulka. kart Opcje wskanika. na monitorze nie jest wywietlany obraz, monitor moe nie by prawidlowo podlczony. Podlcz monitor do komputera, podlcz do niego kabel zasilania, a nastpnie wlcz go. Patrz,,Ekran (Monitor)" na stronie 11. Ustaw przelcznik wyboru napicia w prawidlowym poloeniu dla danego kraju/regionu lub skorzystaj z podrcznika Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna, aby skontaktowa si z Pomoc techniczn.

14 Przetestuj gniazdo cienne, podlczajc do niego inne urzdzenie elektryczne. Moliwe, e zainstalowano niezgodn pami RAM. Zainstaluj star pami, aby przywróci pierwotn konfiguracj sprztow komputera. Odpowiednie instrukcje zawiera Przewodnik rozbudowy i serwisowania. Podlcz ponownie kable danych dysku twardego i kable zasilania. Odpowiednie instrukcje zawiera Przewodnik rozbudowy i serwisowania. Komunikat o bldzie: Invalid system disk lub Non-System disk albo komunikat o bldzie dysku. Komputer nie wylcza si po naciniciu przycisku zasilania. Komputer automatycznie wylcza si. Po ustaniu aktywnoci dysku w napdzie wyjmij go i nacinij klawisz spacji. Komputer powinien zosta uruchomiony. Nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania, a komputer wylczy si. Moliwe, e komputer przegrzewa si. Pozwól, aby si schlodzil. Upewnij si, e otwory wentylacyjne nie s zablokowane, a wewntrzny wentylator pracuje prawidlowo. Uwaga: w komputerze moe nie by wentylatora wewntrznego. Bateria zegara czasu rzeczywistego moe wymaga wymiany. Czas eksploatacji baterii to okolo siedem lat. Przed wymian baterii spróbuj zresetowa godzin i dat z poziomu systemu operacyjnego, korzystajc z Panelu sterowania. Jeli problem wystpuje nadal, wymie bateri. Odpowiednie instrukcje zawiera Przewodnik rozbudowy i serwisowania. Dzieje si tak w przypadku, gdy procesor jest automatycznie uruchamiany w stanie zmniejszonego poboru energii, gdy uruchomione aplikacje nie wymagaj maksymalnej mocy przetwarzania. Na komputerze wywietlana jest nieprawidlowa data i godzina. Na komputerze wywietlana jest nisza prdko procesora, ni powinna. 20 Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Wydajno Symptom Ladowanie aplikacji i plików trwa dluej ni normalnie lub programy wolniej reaguj. Moliwe rozwizanie Jeli na komputerze utworzono wiele kont uytkowników, upewnij si, e nie s zalogowani inni uytkownicy. Jeli na komputerze zalogowanych jest wielu uytkowników, zasoby systemowe s dzielone midzy nich. Uruchom program Oczyszczanie dysku, aby usun niechciane pliki z dysku twardego (midzy innymi tymczasowe pliki internetowe, zainstalowane skladniki i programy, które nie s ju uywane, oraz pliki w Koszu): 1 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, kliknij Akcesoria, kliknij Narzdzia systemowe, a nastpnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku. Wybierz dysk, który chcesz oczyci. Zaznacz kratk obok typów plików, które chcesz usun. Kliknij przycisk OK, a nastpnie kliknij przycisk Tak, aby trwale usun pliki Uruchom program Defragmentator dysków, aby zgrupowa pofragmentowane pliki na dysku twardym w calo, zwikszajc w ten sposób wydajno. Nie ma to wplywu na lokalizacj plików i folderów na komputerze. UWAGA: Ukoczenie operacji w programie Defragmentator dysków moe potrwa dluszy czas. Uruchomiony program mona pozostawi w trybie nienadzorowanym przez noc Zapisz pliki i zamknij wszystkie inne programy. Nacinij równoczenie przyciski Ctrl-Alt-Delete. Kliknij przycisk Uruchom Menedera zada. W zakladce Aplikacje wybierz wszystkie znajdujce si na licie programy, a nastpnie kliknij przycisk Zakocz zadanie. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, kliknij Akcesoria, kliknij Narzdzia systemowe, a nastpnie kliknij Defragmentator dysku. Kliknij przycisk Defragmentuj teraz. 6 Usu nieuywane programy: Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij polecenie Odinstaluj program. Zostanie otwarte okno Programy i funkcje. Wybierz program, który chcesz usun, a nastpnie kliknij przycisk Odinstaluj. Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie. Rozwizywanie problemów dotyczcych komputera 21 Wydajno (cig dalszy) Symptom Ladowanie aplikacji i plików trwa dluej ni normalnie lub programy wolniej reaguj. (cig dalszy) Moliwe rozwizanie Sprawd, czy nie wystpily bldy na dysku twardym: Zamknij wszystkie otwarte programy i okna. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij Komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz sprawdzi, a nastpnie kliknij Wlaciwoci. Zostanie otwarte okno Wlaciwoci systemu Kliknij zakladk Narzdzia. W obszarze Sprawdzanie- bldów kliknij przycisk Sprawd teraz. (Opcja) W razie potrzeby zaznacz pola wyboru obok polece Automatycznie napraw bldy systemu plików i Skanuj dyski próbuj odzyska uszkodzone sektory. Kliknij przycisk Start. Jeli zostanie wywietlony odpowiedni monit, kliknij opcj Tak. 7 Zintegrowane urzdzenia bezprzewodowe Bluetooth Symptom Urzdzenie Bluetooth nie dziala. Moliwe rozwizanie Upewnij si, e odleglo pomidzy komputerem a urzdzeniem jest prawidlowa nie mog si one znajdowa ani zbyt daleko, ani zbyt blisko siebie. Informacje dotyczce prawidlowej odlegloci znajdziesz w instrukcjach obslugi urzdze. Wyjmij urzdzenie i zainstaluj je ponownie: Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij Sprzt i dwik, a nastpnie kliknij Urzdzenia Bluetooth. Wybierz program, który nie odpowiada i kliknij przycisk Usu. Kliknij Dodaj, nacinij przycisk reset na urzdzeniu, sprawd, czy opcja Moje urzdzenie jest ustawiona i zaznaczona, po czym kliknij Dalej. Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie. Urzdzenie moe mie zbyt duo otwartych polcze. Zaczekaj, a urzdzenie bdzie mniej zajte lub ustaw inne urzdzenia w taki sposób, aby nie byly wykrywalne. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych wylczania wykrywalnoci, zapoznaj si z instrukcj obslugi urzdzenia. Upewnij si, e inne urzdzenia korzystajce z czstotliwoci radiowych (na przyklad kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe i sieci bezprzewodowe 802,11) nie powoduj zaklóce. Spróbuj odsun urzdzenie, które nie dziala prawidlowo, od innych urzdze. 22 Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Róne Symptom Komunikat o bldzie: Niewystarczajca ilo pamici. Moliwe rozwizanie Zamknij wszystkie otwarte programy i spróbuj wykona czynno ponownie lub uruchom ponownie komputer (kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij przycisk Strzalki znajdujcy si obok przycisku Zablokuj, a nastpnie kliknij polecenie Uruchom ponownie). Jeli komunikat zostanie wywietlony ponownie, rozwa zakup i zainstalowanie dodatkowej pamici Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer, a nastpnie wybierz Wlaciwoci. W obszarze Zadania kliknij Meneder urzdze. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej. Jeli w obszarze Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej wymienione jest urzdzenie ehome Infrared Receiver, oznacza to, e system Windows Vista prawidlowo wykrywa odbiornik podczerwieni. Jeeli urzdzenie to nie jest wymienione, przejd do nastpnego kroku. Odlcz kocówk kabla USB czujnika zdalnego sterowania od komputera i podlcz j do tego samego portu USB.

15 Odlcz wszystkie pozostale urzdzenia USB, pozostaw podlczony czujnik zdalnego sterowania, a nastpnie uruchom ponownie komputer. Po wywietleniu czujnika zdalnego sterowania w oknie Menedera urzdze podlcz pozostale urzdzenia USB. Czujnik zdalnego sterowania nie odbiera sygnalu z pilota zdalnego sterowania (tylko wybrane modele). 5 6 Nie mona odczyta karty pamici w czytniku kart pamici (tylko wybrane modele). Nie wkladaj ani nie wyjmuj kart pamici, gdy miga lampka aktywnoci. Moe to spowodowa utrat danych lub trwale uszkodzi czytnik kart. Niektóre karty pamici wyposaone s w przelcznik odczytu/zapisu lub przelcznik zabezpiecze. Przed podjciem próby zapisu danych na karcie upewnij si, e przelcznik jest ustawiony w pozycji umoliwiajcej zapis. Upewnij si, e na karcie jest wystarczajca ilo miejsca do zapisania okrelonych danych. Upewnij si, e typ karty pamici jest obslugiwany: Obslugiwane s karty CompactFlash (I, II i Microdrive), Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia, Secure Digital, SmartMedia i xd. Niektóre modele czytników mog obslugiwa dodatkowe typy kart. Upewnij si, e karta pamici zostala poprawnie umieszczona w odpowiednim gniedzie. Sprawd, czy metalowe styki karty pamici nie s zabrudzone oraz czy otwór karty lub styki nie s zaslonite. Wyczy styki za pomoc niestrzpicej si tkaniny i niewielkiej iloci alkoholu. Wymie kart pamici, jeli okae si to konieczne. Rozwizywanie problemów dotyczcych komputera 23 Rozwizywanie problemów dotyczcych oprogramowania Podczas pracy komputer korzysta z systemu operacyjnego i zainstalowanych programów. Jeli komputer nie pracuje prawidlowo lub zatrzymuje si z powodu problemów z oprogramowaniem, uytkownik moe je rozwiza. Niektóre problemy mona rozwiza, po prostu uruchamiajc ponownie komputer. Inne wymagaj przeprowadzenia odzyskiwania systemu przy uyciu plików zapisanych na dysku twardym. WANE: Wane jest, aby metody naprawiania komputera stosowa w porzdku opisanym w niniejszym dokumencie. Aby uruchomi ponownie komputer: 1 2 Zamknij wszystkie otwarte programy i okna. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij przycisk Strzalki znajdujcy si obok przycisku Zablokuj, a nastpnie kliknij polecenie Uruchom ponownie. Wylczanie komputera Wylczajc komputer i wlczajc go ponownie, uytkownik wymusza ponowne zaladowanie systemu operacyjnego do pamici, co powoduje oczyszczenie pewnych informacji o ledzeniu. Moe to rozwiza problemy, które nadal wystpuj po ponownym uruchomieniu komputera. Aby wylczy komputer: 1 2 Zamknij wszystkie otwarte programy i okna. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij przycisk Strzalki znajdujcy si obok przycisku Zablokuj, a nastpnie kliknij polecenie Wylcz komputer. Wlcz komputer, naciskajc przycisk wlcznika. Naprawianie oprogramowania -- przegld W tej sekcji opisano metody naprawiania komputera w przypadku wystpienia problemów dotyczcych oprogramowania. Instrukcje szczególowe odnoszce si do kadej z metod opisano w dalszych sekcjach. Procedury naley wykonywa w wymienionej tutaj kolejnoci: Ponowne uruchamianie komputera Wylczanie komputera Aktualizacja sterowników Program Przywracanie systemu firmy Microsoft Ponowna instalacja programów i sterowników sprztu Odzyskiwanie systemu 3 Aktualizacja sterowników Sterownik to program umoliwiajcy komputerowi komunikowanie si z podlczonym do niego urzdzeniem, takim jak drukarka, dysk twardy, mysz czy klawiatura. Naley wykona ponisz procedur, aby zaktualizowa sterownik lub przywróci jego wczeniejsz wersj, jeli zainstalowanie nowszej nie umoliwia rozwizania problemu: 1 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer, a nastpnie wybierz Wlaciwoci. W obszarze Zadania kliknij Meneder urzdze. Kliknij znak plus (+), aby rozwin wpis urzdzenia, którego sterownik chcesz zaktualizowa lub przywróci (na przyklad stacji dysków DVD/CD-ROM). NOTA: W przypadku wymiany dysku twardego wymagane jest wylcznie przeprowadzenie operacji odzyskiwania systemu. Ponowne uruchamianie komputera Ponowne uruchomienie komputera jest najprostsz metod umoliwiajc jego napraw. Po wykonaniu tej czynnoci komputer ponownie laduje do pamici system operacyjny i inne oprogramowanie Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Kliknij dwukrotnie okrelony element (na przyklad HP DVD Writer 640b). Kliknij zakladk Sterownik. Aby zaktualizowa sterownik, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik i postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie. Lub Aby przywróci wczeniejsz wersj sterownika, kliknij przycisk Przywró sterownik i postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie. Aby rcznie doda punkt przywracania: Zamknij wszystkie otwarte programy. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij polecenie System i konserwacja, a nastpnie kliknij pozycj System. Kliknij polecenie Ochrona systemu. W obszarze Automatyczne punkty przywracania wybierz dysk, dla którego chcesz utworzy punkt przywracania. Kliknij przycisk Utwórz. Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie. Program Przywracanie systemu firmy Microsoft W systemie Microsoft Windows Vista dostpna jest funkcja umoliwiajca przywracanie wczeniejszej konfiguracji komputera, sprzed momentu wystpienia problemu. Mona to zrobi, tworzc punkt przywracania, w którym zostan zapisane ustawienia komputera obowizujce danego dnia o okrelonej godzinie. Za kadym razem przed zainstalowaniem nowego oprogramowania system operacyjny automatycznie tworzy taki punkt przywracania. Mona równie utworzy taki punkt rcznie. W przypadku wystpienia problemu, który wydaje si by zwizany z oprogramowaniem znajdujcym si na komputerze, naley uy funkcji Przywracanie systemu w celu przywrócenia komputera do stanu zapisanego w punkcie przywracania. NOTA: Przed uyciem funkcji odzyskiwania systemu mona zawsze wykona ponisz procedur, korzystajc z programu Przywracanie systemu. Aby uruchomi program Przywracanie systemu: 1 2 Zamknij wszystkie otwarte programy. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, a nastpnie kliknij Akcesoria. Wybierz Narzdzia systemowe, Przywracanie systemu, a nastpnie kliknij Dalej. Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie. 6 7 Aby uzyska wicej informacji na temat punktów przywracania oprogramowania: 1 2 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij Pomoc i obsluga techniczna. W polu wyszukiwania wpisz cig przywracanie systemu, a nastpnie kliknij przycisk Wyszukaj. Ponowna instalacja programów i sterowników sprztu Jeli program zainstalowany fabrycznie lub sterownik sprztu zostanie uszkodzony, mona go zainstalowa ponownie, korzystajc z programu Recovery Manager (Meneder odzyskiwania) (tylko wybrane modele). NOTA: Nie naley korzysta z programu Recovery Manager (Meneder odzyskiwania) w celu ponownego instalowania programów dostarczanych z komputerem na dysku CD lub DVD.

16 Oprogramowanie takie naley instalowa ponownie, korzystajc z odpowiednich dysków CD lub DVD. Przed odinstalowaniem programu upewnij si, e wiesz, jak go ponownie zainstalowa. Sprawd, czy jest on nadal dostpny w lokalizacji, z której zostal pocztkowo zainstalowany (np. dysk czy Internet). Lub sprawd, czy program znajduje si na licie programów, które moesz ponownie zainstalowa przy pomocy aplikacji Recovery Manager. 3 4 Rozwizywanie problemów dotyczcych oprogramowania 25 Aby sprawdzi list programów moliwych do zainstalowania przez aplikacj Recovery Manager: 1 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, kliknij Komputer PC -- pomoc i narzdzia, a nastpnie kliknij Recovery Manager. Kliknij Opcje zaawansowane, Zainstaluj ponownie oprogramowanie dostarczone z komputerem, a nastpnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym. Otworzy si lista programów. Sprawd, czy znajduje si na niej dany program. Aby odinstalowa program: 1 2 Zamknij wszystkie otwarte programy i foldery. Odinstaluj uszkodzony program: a Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij polecenie Panel sterowania. W obszarze Programy kliknij polecenie Odinstaluj program. Wybierz program, który chcesz usun, a nastpnie kliknij przycisk Odinstaluj. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuowa proces dezinstalacji. 5 Po ukoczeniu reinstalacji uruchom ponownie komputer. NOTA: Nie naley pomija ostatniego kroku. Po odzyskaniu oprogramowania lub sterowników sprztu konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. 2 Odzyskiwanie systemu Po wypróbowaniu opisanych powyej metod naprawy komputera mona uy funkcji odzyskiwania systemu jako ostatniej deski ratunku w celu ponownego zainstalowania systemu operacyjnego z ustawieniami fabrycznymi, oprogramowania i sterowników sprztu. Odzyskiwanie systemu powoduje calkowite wymazanie danych i ponowne sformatowanie dysku twardego. Uycie tej funkcji umoliwia ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego, oprogramowania i sterowników. Wymagane jest jednak rczne zainstalowanie wszystkich programów, które nie s instalowane na komputerze fabrycznie. Obejmuje to midzy innymi programy znajdujce si na dysku CD dostarczanym z komputerem oraz programy zainstalowane przez uytkownika od momentu zakupu komputera. Musisz wybra jedn z nastpujcych metod odzysku systemu:! 3 b c d Aby ponownie zainstalowa program przy pomocy aplikacji Recovery Manager: 1 Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, kliknij Komputer PC -- pomoc i narzdzia, a nastpnie kliknij Recovery Manager. Kliknij Opcje zaawansowane, Zainstaluj ponownie oprogramowanie dostarczone z komputerem, a nastpnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym. Wybierz program, który chcesz zainstalowa, kliknij Dalej i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.! Obraz odzyskiwania -- Procedura odzyskiwania przy uyciu obrazu zapisanego na dysku twardym. Obraz ten jest plikiem zawierajcym kopi zainstalowanego fabrycznie oprogramowania. Aby przeprowadzi odzyskiwanie systemu z wykorzystaniem obrazu odzyskiwania, naley zapozna si z sekcj,,uruchamianie procedury odzyskiwania systemu z dysku twardego" na stronie 28. NOTA: Obraz odzyskiwania zajmuje na dysku twardym miejsce, którego nie mona uy w celu zapisywania danych. Dyski odzyskiwania -- Procedura odzyskiwania za pomoc zestawu dysków odzyskiwania (CD lub DVD) utworzonych z wykorzystaniem plików zapisanych na dysku twardym. Aby utworzy dyski odzyskiwania, naley zapozna si z nastpn sekcj Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Tworzenie dysków odzyskiwania Aby utworzy zestaw dysków odzyskiwania za pomoc obrazu odzyskiwania zapisanego na dysku twardym, naley wykona procedur opisan w tej sekcji. Obraz ten zawiera system operacyjny oraz pliki programów, które zostaly fabrycznie zainstalowane na komputerze. Dla danego komputera mona utworzy tylko jeden zestaw dysków odzyskiwania. Dysków tych mona uy wylcznie z tym komputerem. Po utworzeniu dysków odzyskiwania mona usun obraz odzyskiwania w celu zwolnienia dodatkowego miejsca na dysku twardym. NOTA: Nie naley usuwa obrazu odzyskiwania, jeli nie utworzono dysków odzyskiwania. Jeeli dysk ma jakkolwiek usterk, moe zosta odrzucony. Pojawi si wówczas polecenie wloenia nowego, pustego dysku. Odrzucanie niektórych dysków jest normalnym zjawiskiem. Liczba dysków w zestawie dysków odzyskiwania róni si w zalenoci od modelu komputera. W programie do tworzenia dysków zostan wywietlone informacje na temat liczby wymaganych dysków. W poniszej tabeli pokazano, ile dysków bdzie ci potrzebnych. Liczba wymaganych pustych dysków Dysk DVD DVD CD Brak dysku CD lub DVD Typ dysku DVD-R, DVD+R 13 dyski Dwuwarstwowy DVD+R CD-R 12 dyski 716 dysków Skontaktuj si z serwisem firmy HP Wybieranie dysków odzyskiwania Z wykorzystaniem dysków DVD zamiast dysków CD wie si kilka zalet:! Dyski DVD maj wiksz pojemno ni dyski CD, co oznacza, e do zapisania danych wymagana jest ich mniejsza liczba. Zapisywanie danych odzyskiwania na dyskach DVD trwa krócej, ni zapisywanie takich informacji na dyskach CD.! Bdzie take wymagany dodatkowy czas na zweryfikowanie poprawnoci danych na utworzonych dyskach. Proces ten mona przerwa w dowolnej chwili. Po nastpnym uruchomieniu programu rozpocznie si on w punkcie, w którym zostal wczeniej przerwany. Aby utworzy dyski odzyskiwania: 1 2 Zamknij wszystkie otwarte programy. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, kliknij Komputer PC -- pomoc i narzdzia, a nastpnie kliknij Recovery Disc Creation (Kreator dysków odzyskiwania). Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie. Opisuj kady dysk w miar ich tworzenia (na przyklad Odzyskiwanie 1, Odzyskiwanie 2). Przechowuj dyski odzyskiwania w bezpiecznym miejscu. Aby mona bylo utworzy dyski odzyskiwania, w komputerze musi by zainstalowana stacja dysków CD lub DVD umoliwiajca zapis. Mona równie uy innej stacji dysków, w której moliwe jest zapisywanie danych na dyskach CD lub DVD. Do tworzenia dysków odzyskiwania nie mona uywa dysków takich jak DVD+RW, DVD-RW i CD-RW. Naley w tym celu wybiera dyski wysokiej jakoci. Z uwagi na to, e tworzenie zestawu dysków odzyskiwania jest bardzo wane, istnieje bardzo wysoki standard kontroli tego procesu. Na ekranie mog si pojawi komunikaty o bldzie, takie jak Bld nagrywania podczas zapisu dysku lub Bld podczas weryfikacji dysku. 3 4 Rozwizywanie problemów dotyczcych oprogramowania 27 Opcje odzyskiwania systemu Czynnoci odzyskiwania systemu naley wykonywa w nastpujcym porzdku: 1 2 Za pomoc dysku twardego, z menu startowego systemu Windows Vista.

17 Powered by TCPDF ( Za pomoc dysku twardego, wciskajc na klawiaturze przycisk F11 podczas uruchamiania systemu. Za pomoc utworzonych dysków odzyskiwania. Za pomoc dysków odzyskiwania zakupionych w ramach uslug wsparcia firmy HP. Aby zakupi dyski odzyskiwania, naley przej do witryny a nastpnie odwiedzi stron pobierania oprogramowania i sterowników dla odpowiedniego modelu komputera. 3 4 Wlcz komputer. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, kliknij Komputer PC -- pomoc i narzdzia, a nastpnie kliknij Recovery Manager. W oknie powitalnym programu Recovery Manager kliknij przycisk Opcje zaawansowane. Wybierz opcj odzyskiwania systemu, która przywróci ustawienia fabryczne komputera i kliknij Dalej. Kliknij Dalej na nastpnym ekranie, na którym pojawi si to samo polecenie. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. NOTA: Jeeli system nie wykryje adnej partycji odzyskiwania, pojawi si polecenie wloenia dysku odzyskiwania Uruchamianie procedury odzyskiwania systemu z dysku twardego Aby ponownie zainstalowa oprogramowanie, korzystajc z obrazu odzyskiwania zapisanego na dysku twardym, naley wybra jedn z poniszych procedur:! 8 9 W oknie powitalnym kliknij przycisk Dalej. Gdy pojawi si opcja wykonania procedury odzyskiwania dysku, kliknij Nie, a nastpnie Dalej. Uruchamianie funkcji odzyskiwania systemu z menu startowego systemu Windows Vista Odzyskiwanie systemu przy uruchamianiu systemu 10 Kliknij pozycj Tak, aby wykona procedur odzyskiwania dysku, a nastpnie kliknij przycisk Dalej. 11 Jeeli pojawi si polecenie wykonania kopii bezpieczestwa plików, a nie zostala ona jeszcze wykonana, kliknij Tak. jej zakoczeniu komputer zostanie uruchomiony ponownie. 12 Zakocz process rejestracji i zaczekaj, a wywietli si pulpit. 2 Wylcz komputer. Wylcz komputer. Jeli to konieczne, nacinij i przytrzymaj przycisk wlcznika, a komputer wylczy si. Odlcz od komputera wszystkie urzdzenia peryferyjne z wyjtkiem monitora, klawiatury i myszy. Nacinij przycisk wlcznika, aby wlczy komputer. Gdy tylko pojawi si ekran pocztkowy i logo firmy, naciskaj na klawiaturze przycisk F11, dopóki nie pojawi si okno aplikacji Recovery Manager. Kliknij pozycj Opcje zaawansowane. W oknie opcji zaawansowanych kliknij Odzyskiwanie systemu, a nastpnie Dalej. si procedura odzyskiwania systemu. Po jej zakoczeniu komputer zostanie uruchomiony ponownie. 8 9 Zakocz process rejestracji i zaczekaj, a wywietli si pulpit. wykona procedur odzyskiwania systemu przy pomocy dysków odzyskiwania: 1 Jeli komputer dziala, utwórz dysk CD lub DVD zawierajcy kopi bezpieczestwa wszystkich plików danych, które chcesz zachowa. Nastpnie wyjmij dysk z kopi bezpieczestwa ze stacji dysków. PRZESTROGA: Wszystkie dane zapisane na dysku twardym zostan usunite. Informacje, których nie zawarto w kopii zapasowej, zostan utracone Wló dysk odzyskiwania nr 1 do wlaciwej stacji dysków (CD lub DVD) i zamknij. Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij przycisk Strzalki znajdujcy si obok przycisku Zablokuj, a nastpnie kliknij polecenie Wylcz komputer. Lub Jeeli komputer nie reaguje, wcinij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez okolo 5 sekund lub dopóki komputer nie wylczy si Wykonaj procedur,,konfigurowanie ustawie komputera po operacji odzyskiwania" na stronie 30. Odlcz od komputera wszystkie urzdzenia peryferyjne z wyjtkiem monitora, klawiatury i myszy. Nacinij przycisk zasilania, aby wlczy komputer. Moe si otworzy okno z opcjami wyboru pomidzy uruchomieniem odzysku systemu z dysków odzyskiwania lub z dysku twardego. 5 Rozwizywanie problemów dotyczcych oprogramowania Wybierz procedur przy uyciu dysków odzyskiwania i kliknij Dalej. W oknie powitalnym kliknij przycisk Dalej. Gdy pojawi si polecenie wykonania procedury odzyskiwania dysku, kliknij Nie, a nastpnie Dalej. Kliknij Tak, aby wykona procedur odzyskiwania dysku, a nastpnie kliknij Dalej. 5 Uyj funkcji Windows Update, aby pobra aktualizacje krytyczne z firmy Microsoft: a b c Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, a nastpnie kliknij Panelsterowania. W obszarze Zabezpieczenia kliknij przycisk Sprawd aktualizacje. Kliknij pozycj Aktualizacje systemu Windows JJeeli pojawi si polecenie wykonania kopii bezpieczestwa plików, a nie zostala ona jeszcze wykonana, kliknij Tak. W przeciwnym wypadku kliknij Nie, a nastpnie Dalej 11 Jeeli pojawi si polecenie wloenia nastpnego dysku odzyskiwania, zrób to. 12 Po ukoczeniu pracy programu Recovery Manager (Meneder odzyskiwania) wyjmij ostatni dysk. 13 Kliknij przycisk Finish (Zakocz), aby uruchomi ponownie komputer. 6 Uruchom ponownie komputer. (Czynno ta jest wymagana w celu ukoczenia instalacji niektórych aktualizacji.) Uyj funkcji HP Update, aby pobra aktualizacje krytyczne z firmy HP: a Kliknij Przycisk Start systemu Windows Vista, kliknij Wszystkie programy, a nastpnie kliknij folder HP i HP Update. Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie, aby pobra aktualizacje sterowników i oprogramowania. 7 b Konfigurowanie ustawie komputera po operacji odzyskiwania 1 Po wywietleniu ekranu System Microsoft Windows -- Zapraszamy! postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie, a nastpnie kliknij przycisk Start na ostatnim ekranie, aby wywietli pulpit systemu Windows. Skonfiguruj polczenie internetowe. Wylcz komputer, podlcz do niego wszystkie urzdzenia, które byly uywane wczeniej, a nastpnie uruchom go ponownie. Zainstaluj ponownie oprogramowanie dostarczane w pudelku z komputerem oraz oprogramowanie dodatkowe zakupione osobno.! 8 Jeli przed przeprowadzeniem odzyskiwania wykonano kopi zapasow danych, skopiuj odpowiednie pliki z nonika kopii zapasowej na dysk twardy komputera. Sprawd, czy w systemie uruchomione s wszystkie aktualne zabezpieczenia Oprogramowanie do odzyskiwania systemu moglo ju zainstalowa cz oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Jeli na komputerze instalowano wczeniej aktualizacje oprogramowania, zainstaluj je ponownie. Aktualizacje te mona zazwyczaj pobra z witryny producenta oprogramowania w sieci Web.! 30 Podrcznik rozwizywania problemów i konserwacji Printed in.

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows jest znakiem towarowym firm grupy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV5-1250EN http://pl.yourpdfguides.com/dref/4150478

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV5-1250EN http://pl.yourpdfguides.com/dref/4150478 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV5-1250EN. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV5-1250EN

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo