Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze, jakie mog wystpi w tekcie. Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje, które s chronione prawami autorskimi. adna cz tego dokumentu nie moe by kopiowana, reprodukowana ani tlumaczona na inny jzyk bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HewlettPackard. Instalowanie systemu operacyjnego Pobieranie aktualizacji systemu Microsoft Windows Instalowanie i uaktualnianie sterowników urzdze Dostosowywanie ustawie ekranu.. 3 Ochrona oprogramowania... 3 HP Backup and Recovery Manager... 3 HP Insight Diagnostics... 5 Uzyskiwanie dostpu do narzdzia HP Insight Diagnostics... 6 Karta Survey.

3 7 Karta Test 9 Karta Status 10 Karta Log Karta Help.

4 . 11 Zapisywanie i drukowanie informacji w narzdziu HP Insight Diagnostics Pobieranie najnowszej wersji narzdzia HP Insight Diagnostics Wylczanie komputera Wyszukiwanie informacji Uzyskiwanie dostpu do instrukcji obslugi Przed skontaktowaniem si ze wsparciem technicznym Pomocne wskazówki...

5 18 Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 19 Rozwizywanie problemów ogólnych. 20 Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze Interpretowanie kodów diagnostycznych diod LED panelu przedniego oraz kodów dwikowych podczas autotestu POST PLWW v vi PLWW Szybka instalacja i rozpoczcie pracy Instalowanie i dostosowywanie oprogramowania Jeli komputer zostal dostarczony z pobranym systemem Windows Vista, przed zainstalowaniem systemu operacyjnego uytkownik bdzie monitowany o zarejestrowanie komputera za porednictwem uslugi HP Total Care. Zostanie wywietlony krótki film, a nastpnie formularz rejestracji elektronicznej. Naley wypelni formularz, klikn przycisk Begin (Rozpocznij) i wykona instrukcje wywietlane na ekranie. UWAGA: Wszelkie urzdzenia opcjonalne lub urzdzenia innych firm naley podlczy do komputera dopiero po pomylnym zainstalowaniu systemu operacyjnego. Wczeniejsze podlczenie moe spowodowa bldy i uniemoliwi poprawn instalacj systemu operacyjnego. OSTRONIE: UWAGA: Z tylu komputera i nad monitorem naley pozostawi co najmniej 10,2 cm (4 cale) wolnej przestrzeni, aby umoliwi swobodny przeplyw powietrza. Instalowanie systemu operacyjnego Przy pierwszym wlczeniu komputera nastpuje automatyczna instalacja systemu operacyjnego. Proces ten trwa od 5 do 10 minut, w zalenoci od rodzaju instalowanego systemu. W celu przeprowadzenia instalacji naley postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. OSTRONIE: Po rozpoczciu automatycznej instalacji NIE NALEY WYLCZA KOMPUTERA DO MOMENTU JEJ UKOCZENIA. Wylczenie komputera w trakcie instalacji moe spowodowa uszkodzenie oprogramowania lub uniemoliwi jego poprawn instalacj. UWAGA: Jeli komputer zostal dostarczony z wicej ni jedn wersj jzykow systemu operacyjnego na dysku twardym, proces instalacji moe potrwa do 60 minut. Jeeli komputer nie zostal dostarczony z systemem operacyjnym firmy Microsoft, niektóre fragmenty niniejszej dokumentacji mog go nie dotyczy. Dodatkowe informacje mona znale w pomocy online, dostpnej po zainstalowaniu systemu operacyjnego.

6 PLWW Instalowanie i dostosowywanie oprogramowania 1 Pobieranie aktualizacji systemu Microsoft Windows 1. Aby skonfigurowa polczenie internetowe, kliknij kolejno Start > Internet Explorer i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Po ustanowieniu polczenia internetowego kliknij przycisk Start. Wybierz menu Wszystkie programy. Kliknij lcze Windows Update. W systemie Windows Vista zostanie wywietlony ekran Windows Update (Aktualizacja systemu Windows). Kliknij opcj view available updates (wywietl dostpne aktualizacje) i upewnij si, e wybrane zostaly wszystkie aktualizacje krytyczne. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj) i wykonaj instrukcje wywietlane na ekranie. W systemie Windows XP zostanie otwarta witryna sieci Web Microsoft Windows Update. Jeli pojawi si jedno lub kilka okien podrcznych z prob o zainstalowanie programu z witryny microsoft.com, kliknij przycisk Yes (Tak), aby zainstalowa program. Postpuj zgodnie z instrukcjami znajdujcymi si w witrynie firmy Microsoft, aby przeprowadzi skanowanie w poszukiwaniu aktualizacji i zainstalowa krytyczne poprawki i pakiety Service Pack. Zaleca si zainstalowanie wszystkich aktualizacji krytycznych i pakietów Service Pack. 5. Po zainstalowaniu aktualizacji system Windows wywietli monit o ponowne uruchomienie komputera. Przed ponownym uruchomieniem komputera zapisz wszystkie otwarte pliki i dokumenty. Nastpnie wybierz opcj Tak, aby uruchomi ponownie komputer Instalowanie i uaktualnianie sterowników urzdze Aby po ukoczeniu instalacji systemu operacyjnego zainstalowa urzdzenia opcjonalne, naley te zainstalowa sterowniki dla kadego urzdzenia. Jeeli pojawi si monit o podanie katalogu i386, naley go wskaza poprzez zmian cieki dostpu na C:\i386 lub klikn przycisk Przegldaj i znale folder i386 na komputerze. Wykonanie tej czynnoci spowoduje wskazanie systemowi operacyjnemu odpowiednich sterowników. 2 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Najnowsze oprogramowanie wspomagajce, w tym oprogramowanie wspomagajce dla systemu operacyjnego, mona pobra z witryny hp.com/support. Naley wybra swój kraj i jzyk, wybra opcj Pobierz sterowniki i oprogramowanie, wprowadzi numer modelu komputera, a nastpnie nacisn klawisz Enter. Dostosowywanie ustawie ekranu Istnieje moliwo wybrania lub zmiany modelu monitora, czstotliwoci odwieania, rozdzielczoci ekranu, schematu kolorów, rozmiarów czcionek i ustawie zarzdzania energi. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, nastpnie kliknij polecenie Wlaciwoci w systemie Windows XP lub Personalizuj w systemie Windows Vista, aby zmieni ustawienia wywietlania. Wicej informacji na ten temat mona znale w elektronicznej dokumentacji oprogramowania karty graficznej lub w dokumentacji dostarczonej wraz z monitorem. Ochrona oprogramowania Aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie oprogramowania, naley regularnie wykonywa kopie zapasowe calego oprogramowania systemowego, aplikacji oraz powizanych plików przechowywanych na dysku twardym komputera. Informacje na temat sporzdzania kopii zapasowych plików danych mona znale w dokumentacji systemu operacyjnego lub programów narzdziowych do tworzenia kopii zapasowych. HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager to latwa w uyciu, uniwersalna aplikacja, która umoliwia tworzenie kopii zapasowych podstawowego dysku twardego komputera i jego odzyskiwanie. Aplikacja dziala w systemie Windows i sluy do tworzenia kopii zapasowych systemu Windows, wszystkich aplikacji i wszystkich plików danych. Wykonywanie kopii zapasowych mona zaplanowa, aby byly one tworzone automatycznie w okrelonych interwalach, lub mona wykonywa je rcznie. Wane pliki mona archiwizowa osobno, oprócz zwyklych kopii zapasowych.

7 PLWW Ochrona oprogramowania 3 Program HP Backup and Recovery Manager jest wstpnie zainstalowany na dysku twardym w partycji odzyskiwania i umoliwia: tworzenie punktów przywracania w celu stopniowego wykonywania kopii zapasowych calego systemu, wykonywanie kopii zapasowych calego systemu w pojedynczym archiwum, wykonywanie kopii zapasowych pojedynczych plików i folderów. Punkty przywracania i kopie zapasowe plików mona kopiowa na dyski CD lub DVD, a wszystkie kopie zapasowe mona kopiowa do sieci lub na pomocnicze dyski twarde. Firma HP zdecydowanie zaleca utworzenie zestawu dysków do przywracania zaraz po rozpoczciu korzystania z komputera oraz zaplanowanie regularnego tworzenia punktów przywracania. Aby utworzy zestaw dysków do przywracania: 1. Kliknij kolejno przycisk Start > polecenie HP Backup and Recovery > polecenie HP Backup and Recovery Manager, aby otworzy kreatora Backup and Recovery Wizard, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wybierz opcj Tworzenie dysków do odzyskiwania (zalecane) i kliknij przycisk Next (Dalej). Postpuj zgodnie z instrukcjami kreatora Program HP Backup and Recovery Manager udostpnia dwie podstawowe funkcje przywracania. Pierwsza z nich, przywracanie plików i folderów, dziala z poziomu systemu Windows. Druga, PC Recovery, wymaga ponownego uruchomienia komputera i uycia partycji przywracania lub zestawu dysków do przywracania. Aby uruchomi przy uyciu partycji przywracania, nacinij klawisz F11 podczas uruchamiania, gdy zostanie wywietlony komunikat,,press F11 for Emergency Recovery" (Nacinij klawisz F11 w celu przeprowadzenia przywracania). Aby uzyska wicej informacji na temat narzdzia HP Backup and Recovery Manager, naley zapozna si z podrcznikiem HP Backup and Recovery Manager User Guide (Podrcznik uytkownika programu HP Backup and Recovery), wybierajc kolejno Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual. 4 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW UWAGA: Zestaw dysków do odzyskiwania mona zamówi przez telefon w centrum pomocy technicznej firmy HP. Przejd do nastpujcej witryny sieci Web, wybierz kraj/region i kliknij lcze Technical support after you buy (Pomoc techniczna po zakupie) w obszarze Call HP (Skontaktuj si z firm HP), aby uzyska lokalny numer telefonu centrum pomocy technicznej. com/country/us/en/wwcontact_us.html HP Insight Diagnostics UWAGA: Narzdzie HP Insight Diavanced (Zaawansowane), aby wywietli wszystkie dane z wybranej kategorii. W polu Category (Kategoria) mona wybra wywietlanie nastpujcych kategorii informacji: All (Wszystko) -- wykaz wszystkich kategorii informacji o komputerze. Overview (Ogólne) -- wykaz informacji ogólnych o komputerze. Architecture (Architektura) -- informacje o systemie BIOS i urzdzeniu PCI. Asset Control (Kontrola zasobów) -- nazwa produktu oraz informacje o etykiecie zasobu, numerze seryjnym systemu i procesorze. Communication (Komunikacja) -- informacje o ustawieniach portu równoleglego (LPT) i szeregowego (COM) komputera, a take o porcie USB i kontrolerze sywietlany stan wybranych testów. Wywietlany jest te typ wykonywanego testu -- Quick Test (Szybki test), Complete Test (Pelny test) lub Custom Test (Test niestandardowy). Na glównym pasku postpu jest wywietlany procent ukoczenia biecego zestawu testów. W trakcie testu jest wywietlany przycisk Cancel Testing (Anuluj testowanie) umoliwiajcy anulowanie trwajcego skanowania. Po ukoczeniu testu przycisk Cancel Testing zostaje zastpiony przyciskiem Retest (Testuj ponownie). Przycisk Retest (Testuj ponownie) umoliwia ponowne uruchomienie ostatnio wykonywanego zestawu testów. Dziki temu w celu ponownego uruchomienia zestawu testów nie trzeba wprowadza od nowa danych na karcie Test. Na karcie Status s te wywietlane nastpujce informacje: Nazwy testowanych urzdze Stan testu (uruchomiony, zakoczony pomylnie lub niepomylnie) kadego testowanego urzdzenia 10 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Calkowity postp operacji testowania dla wszystkich testowanych urzdze Postp operacji testowania dla kadego testowanego urzdzenia Czas testowania kadego testowanego urzdzenia Karta Log Karta Log (Dziennik) zawiera karty Test Log (Dziennik testów) i Error Log (Dziennik bldów). Karta Test Log (Dziennik testów) zawiera list wszystkich wykonanych testów oraz informacje o tym, ile razy wykonano kady test, ile razy kady z testów zakoczyl si niepowodzeniem oraz ile czasu zajlo testowanie. Przycisk Clear Test Log (Wyczy dziennik testów) umoliwia wyczyszczenie zawartoci obszaru Test Log (Dziennik testów). Dziennik bldów wywietla list testów urzdze, które zakoczyly si niepowodzeniem, i zawiera nastpujce kolumny informacji: Device (Urzdzenie) -- zawiera informacje o testowanym urzdzeniu. Test -- wywietla informacje o typie testu. Description (Opis) -- zawiera opis bldu znalezionego podczas testu diagnostycznego. Recommended Repair (Zalecana naprawa) -- zawiera zalecan czynno, któr naley wykona w celu usunicia problemu zwizanego z urzdzeniem. Failed Count (Liczba niepowodze) -- zawiera liczb testów urzdzenia, które zakoczyly si niepowodzeniem. Error Code (Kod bldu) -- zawiera kod numeryczny usterki. Kody bldów s zdefiniowane na karcie Help (Pomoc). Przycisk Clear Error Log (Wyczy dziennik bldów) umoliwia wyczyszczenie zawartoci tego dziennika. Karta Help Karta Help (Pomoc) zawiera karty HP Insight Diagnostics, Error Codes (Kody bldów) i Test Components (Skladniki testów). Karta HP Insight Diagnostics zawiera tematy pomocy i indeks oraz udostpnia funkcje wyszukiwania. PLWW HP Insight Diagnostics 11 Karta Error Codes (Kody bldów) udostpnia opis numerycznych kodów bldów, które mog pojawi si w obszarze Error Log (Dziennik bldów) na karcie Log (Dziennik). Kady kod ma przypisany element Message (Komunikat) oraz akcj Recommended Repair (Zalecana naprawa), wykonanie której powinno pomóc w rozwizaniu problemu. mona ich zapisa na dysku twardym. USB 1.0 Drive Key nie s obslugiwane. Kliknij przycisk Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu Przejd pod adres polu tekstowym wprowad numer produktu (np. dc7700), a nastpnie nacinij klawisz Enter. Wybierz okrelony model komputera. Wybierz uywany system operacyjny. Kliknij lcze Diagnostic. Kliknij pozycj HP Insight Diagnostics Offline Edition. to automatyczne zamknicie systemu operacyjnego. obslugi sprztu. do programu Computer Setup (F10). zarzdzania komputerami typu desktop. rozwizywania problemów. o uregulowaniach prawnych i przepisy bezpieczestwa. Uruchom narzdzie diagnostyczne.

8 uzyska wicej informacji, zapoznaj si z Podrcznikiem do programu Computer Setup (F10). PLWW Przed skontaktowaniem si ze wsparciem technicznym 15 UWAGA: Oprogramowanie autotestu systemu Drive Protection System (DPS) jest dostpne tylko w przypadku niektórych modeli. Sprawd, czy dioda zasilania na panelu przednim komputera nie miga na czerwono. ekran jest pusty, podlcz monitor do innego portu wideo w komputerze (jeeli jest dostpny). Moesz te wymieni monitor na inny, który na pewno dziala poprawnie. Jeeli komputer pracuje w sieci, podlcz do gniazda sieciowego inny komputer za pomoc innego kabla. By moe problem jest zwizany z wtyczk lub kablem sieciowym. Jeeli do systemu dodano niedawno nowe urzdzenie, odlcz je i sprawd, czy komputer dziala poprawnie. Jeeli na komputerze zainstalowano niedawno nowe oprogramowanie, odinstaluj je i sprawd, czy komputer dziala poprawnie. Uruchom komputer w trybie awaryjnym, aby sprawdzi, czy moe zosta uruchomiony bez zaladowania wszystkich sterowników. Podczas uruchamiania systemu operacyjnego uyj ustawienia Ostatnia znana konfiguracja. Skorzystaj z obszernego wsparcia technicznego online dostpnego pod adresem Wicej ogólnych sugestii na ten temat znajduje si w czci Pomocne wskazówki na stronie 18 niniejszego podrcznika. Wicej szczególowych informacji na ten temat znajduje si w Podrczniku rozwizywania problemów. Przywró system z utworzonego wczeniej zestawu dysków do przywracania lub przywró system do oryginalnego stanu fabrycznego w programie HP Backup and Recovery Manager. OSTRONIE: Przywrócenie systemu spowoduje usunicie wszystkich danych z dysku twardego. 16 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Aby pomóc w rozwizywaniu problemów w trybie online, dostpna jest usluga natychmiastowej pomocy HP Instant Support Professional Edition, która oferuje funkcje diagnostyki z automatycznym usuwaniem problemów. Aby skontaktowa si ze wsparciem technicznym HP, mona uy funkcji rozmowy online w usludze HP Instant Support Profession Edition. Usluga natychmiastowej pomocy HP Instant Support Professional Edition jest dostpna pod adresem: W Centrum wsparcia biznesowego (BSC, Business Support) na stronie mona uzyska najnowsze informacje dotyczce pomocy online, pobra oprogramowanie i sterowniki, uzyska proaktywne powiadomienia, a take skorzysta z porad innych uytkowników i ekspertów z firmy HP nalecych do midzynarodowej wspólnoty. Jeeli zajdzie potrzeba skontaktowania si ze wsparciem technicznym, naley si odpowiednio przygotowa w celu uzyskania poprawnej obslugi: Zapewnij sobie dostp do komputera podczas rozmowy. Zapisz numer seryjny komputera i numer identyfikacyjny produktu, a take numer seryjny monitora. Przeznacz pewn ilo czasu niezbdn do rozwizania problemu z pomoc technika serwisu. Usu wszelki sprzt dodany ostatnio do systemu komputerowego. Usu wszystkie zainstalowane ostatnio programy. czy nie miga dioda zasilania na panelu przednim komputera. obraz na monitorze jest niewyrany, zwiksz jasno i kontrast. Nacinij i przytrzymaj dowolny klawisz. czy wszystkie kable s prawidlowo i solidnie podlczone. nie nastpi zamknicie systemu, odlcz kabel zasilajcy, odczekaj kilka sekund, a nastpnie podlcz go ponownie. Komputer zostanie uruchomiony ponownie, jeeli w programie Computer Setup ustawiono opcj automatycznego uruchamiania po wystpieniu przerwy w zasilaniu. Jeeli komputer nie uruchomi si, nacinij przycisk zasilania. 18 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Jeeli zainstalowana zostala karta lub inne wyposaenie dodatkowe niezgodne ze standardem Plug and Play, skonfiguruj ponownie komputer. Odpowiednie instrukcje znajduj si w czci Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze na stronie 24. Nie zostaly zainstalowane wszystkie niezbdne sterowniki urzdze. Jeeli na przyklad uywana jest drukarka, konieczne jest zainstalowanie sterownika odpowiedniego dla danego modelu drukarki. Wyjmij wszystkie noniki rozruchowe (dyskietka, dysk CD lub urzdzenie USB) z komputera przed jego wlczeniem. Jeeli zainstalowany system operacyjny jest inny ni instalowany fabrycznie, sprawd, czy nowy system jest obslugiwany przez system komputerowy. Jeeli w komputerze zainstalowano kilka ródel wideo (karta wbudowana -- tylko niektóre modele, PCI lub PCI-Express), a uywany jest tylko jeden monitor, monitor ten musi zosta podlczony do zlcza monitora na ródle wybranym jako podstawowa karta VGA. Podczas uruchamiania komputera pozostale zlcza monitora s nieaktywne. Jeeli monitor jest podlczony do jednego z tych portów, nie bdzie dzialal. Domylne ródlo VGA mona wybra w programie Computer Setup. OSTRONIE: Jeeli komputer jest podlczony do ródla prdu przemiennego, napicie jest zawsze dostarczane do plyty glównej. Aby zapobiec uszkodzeniu plyty glównej lub elementów komputera, przed zdjciem obudowy naley odlczy kabel zasilajcy. Usuwanie problemów -- informacje podstawowe Informacje zawarte w tej czci dotycz glównie problemów, które mog wystpi podczas procesu pocztkowej konfiguracji. Obszerny Podrcznik rozwizywania problemów jest dostpny na dysku twardym oraz pod adresem Naley wybra swój kraj i jzyk, wybra opcj Zobacz materialy dotyczce wsparcia i rozwizywania problemów, wprowadzi numer modelu komputera, a nastpnie nacisn klawisz Enter. PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 19 Rozwizywanie problemów ogólnych W tej czci zawarte s wskazówki, dziki którym uytkownik moe samodzielnie rozwiza niektóre ogólne problemy z komputerem. Jeeli nie uda si rozwiza problemu, naley skontaktowa si z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawc. OSTRZEENIE! Gdy komputer jest podlczony do ródla prdu przemiennego, napicie jest zawsze dostarczane do plyty glównej. Ze wzgldu na ryzyko poraenia prdem elektrycznym lub poparzenia przed dotkniciem elementów wewntrznych komputera naley sprawdzi, czy wtyczka kabla zasilajcego zostala wyjta z gniazda sieci elektrycznej oraz naley odczeka, a wewntrzne elementy komputera ochlodz si. Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych Komputer wyglda na zablokowany i nie mona go wylczy przez nacinicie przycisku zasilania. Przyczyna Oprogramowanie obslugujce przycisk zasilania nie dziala. Rozwizanie 1. Nacinij przycisk zasilania i przytrzymaj go w tej pozycji przez co najmniej cztery sekundy, a nastpi wylczenie komputera. Odlcz kabel zasilajcy od gniazda sieci elektrycznej. 2. Komputer nie reaguje na polecenia wprowadzane za pomoc klawiatury lub myszy USB. Przyczyna Komputer znajduje si w stanie wstrzymania.

9 Rozwizanie Aby wyprowadzi komputer ze stanu wstrzymania, nacinij przycisk zasilania lub dowolny klawisz. OSTRONIE: W przypadku próby wznowienia komputera ze stanu wstrzymania nie naley przytrzymywa przycisku zasilania w pozycji nacinitej przez dluej ni cztery sekundy. W przeciwnym razie nastpi wylczenie komputera i wszystkie niezapisane dane zostan utracone. System jest zablokowany. Uruchom ponownie komputer. 20 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych (cig dalszy) Data i godzina systemowa komputera s nieprawidlowe. Przyczyna Bateria zegara czasu rzeczywistego wymaga wymiany. Rozwizanie Najpierw ustaw dat i godzin w Panelu sterowania. Dat i godzin zegara czasu rzeczywistego mona te zaktualizowa w programie Computer Setup. Jeeli problem w dalszym cigu wystpuje, wymie bateri zegara czasu rzeczywistego. Instrukcje dotyczce instalowania nowej baterii mona znale w Instrukcji obslugi sprztu. O wymian baterii mona si równie zwróci do autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy. UWAGA: Podlczenie komputera do sprawnego gniazda sieci elektrycznej wydlua okres eksploatacji baterii RTC. Nie mona przesuwa kursora za pomoc klawiszy ze strzalkami na bloku klawiszy numerycznych. Przyczyna Klawisz Num lock moe by wlczony. Rozwizanie Nacinij klawisz Num lock. Wskanik klawisza Num lock nie powinien wieci, jeeli uywane maj by klawisze ze strzalkami. Klawisz Num lock mona aktywowa i dezaktywowa w programie Computer Setup. Nie slycha dwiku lub glono dwiku jest zbyt niska. Przyczyna Glono mogla zosta zmniejszona lub dwik mógl zosta wyciszony. Rozwizanie 1. Sprawd ustawienia w systemie BIOS (dostpnym po naciniciu klawisza F10), aby upewni si, e glonik nie jest wyciszony; ustawienie to nie dotyczy gloników zewntrznych. Upewnij si, e gloniki zewntrzne s prawidlowo podlczone i zasilane oraz e prawidlowo ustawiono ich glono. Skorzystaj z ustawie glonoci w systemie operacyjnym, aby upewni si, e gloniki nie zostaly wyciszone lub zwikszy glono PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 21 Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych (cig dalszy) Nie mona zdj obudowy lub panelu dostpu komputera. Przyczyna Wlczona jest blokada Smart Cover Lock, w któr s wyposaone niektóre komputery. Rozwizanie Wylcz blokad Smart Cover Lock w programie Computer Setup. Firma HP oferuje klucz Smart Cover FailSafe Key, który sluy do rcznego wylczania blokady Smart Cover Lock. Klucz ten bdzie potrzebny w przypadku utraty hasla, wystpienia przerwy w zasilaniu lub nieprawidlowego dzialania komputera. Naley zamówi produkt PN (klucz maszynowy) lub PN (klucz rubokrtowy). Niska wydajno systemu Przyczyna Procesor jest gorcy. Rozwizanie 1. Upewnij si, e doplyw powietrza do komputera nie jest zablokowany. Ze wszystkich stron komputera zawierajcych otwory wentylacyjne oraz nad monitorem naley pozostawi co najmniej 10,2 cm (4 cale) wolnej przestrzeni, aby umoliwi swobodny przeplyw powietrza Upewnij si, e wentylatory s prawidlowo podlczone i dzialaj poprawnie (niektóre wentylatory pracuj tylko w razie potrzeby). Sprawd, czy radiator procesora jest prawidlowo zainstalowany Dysk twardy jest zapelniony. Mala ilo pamici. Dysk twardy jest w stanie wysokiej fragmentacji. Poprzednio uywany program nie zwolnil zarezerwowanej pamici do systemu. Na dysku twardym znajduje si wirus. Uruchomiono zbyt wiele aplikacji. Przenie dane z dysku twardego w celu zwolnienia na nim miejsca. Rozszerz pami komputera. Przeprowad defragmentacj dysku twardego. Uruchom ponownie komputer. Uruchom program ochrony antywirusowej Zamknij nieuywane aplikacje w celu zwolnienia pamici. Rozszerz pami komputera. 22 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych (cig dalszy) Niska wydajno systemu Przyczyna Niektóre aplikacje, zwlaszcza gry, powoduj przecienie podsystemu graficznego. Rozwizanie 1. Zmniejsz rozdzielczo ekranu dla biecej aplikacji lub skorzystaj z dokumentacji dolczonej do tej aplikacji, aby uzyska informacje o poprawianiu wydajnoci przez dopasowanie parametrów aplikacji. Rozszerz pami komputera. Uaktualnij rozwizanie graficzne Nieznana przyczyna. Uruchom ponownie komputer. Nastpilo automatyczne wylczenie komputera i dioda zasilania miga na czerwono dwa razy w jednosekundowym odstpie, po czym nastpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje dwa sygnaly dwikowe. (Sekwencja sygnalów jest powtarzana tylko pi razy, ale diody LED migaj do momentu rozwizania problemu). Przyczyna Uaktywniona zostala ochrona termiczna procesora: Wentylator jest zablokowany lub nie zostal wlczony. LUB Radiator nie jest prawidlowo podlczony do procesora. 3. Rozwizanie 1. Sprawd, czy otwory wentylacyjne komputera nie s zablokowane oraz czy dziala wentylator procesora. Otwórz obudow, nacinij przycisk zasilania i sprawd, czy wentylator si krci. Jeeli wentylator procesora nie obraca si, upewnij si, e kabel wentylatora jest podlczony do plyty glównej. Jeeli wentylator jest podlczony, lecz nie obraca si, wymie zespól radiator/ wentylator. Skontaktuj si z autoryzowanym sprzedawc lub punktem serwisowym PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 23 Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych (cig dalszy) System nie uruchamia si i diody LED na panelu przednim komputera nie migaj. Przyczyna Nie mona wlczy zasilania systemu. Rozwizanie Nacinij przycisk zasilania i trzymaj go w tej pozycji krócej ni 4 sekundy. Jeeli dioda dysku twardego zacznie si wieci na zielono: 1. Sprawd, czy przelcznik wyboru napicia zasilania, znajdujcy si z tylu zasilacza (w niektórych modelach), zostal ustawiony na prawidlow warto. Prawidlowe ustawienie napicia zaley od regionu geograficznego. Wyjmuj pojedynczo karty rozszerze, a wlczy si wskanik 5 V_aux na plycie glównej. Wymie plyt glówn LUB Nacinij przycisk zasilania i trzymaj go w tej pozycji krócej ni 4 sekundy. Jeeli dioda dysku twardego nie zacznie si wieci na zielono: Sprawd, czy komputer jest podlczony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Otwórz obudow i sprawd, czy zespól przewodów przycisku zasilania jest prawidlowo podlczony do plyty glównej. Sprawd, czy oba kable zasilacza s poprawnie podlczone do plyty glównej. Sprawd, czy wieci si wskanik 5 V_aux na plycie glównej. Jeeli wskanik wieci si, wymie zespól przewodów przycisku zasilania. Jeeli wskanik 5 V_aux na plycie glównej nie wieci si, wymie zasilacz. Wymie plyt glówn komputer jest podlczony do ródla prdu przemiennego, napicie jest zawsze dostarczane do plyty glównej. Ze wzgldu na ryzyko poraenia prdem elektrycznym lub poparzenia przed dotkniciem elementów wewntrznych komputera naley sprawdzi, czy wtyczka kabla zasilajcego zostala wyjta z gniazda sieci elektrycznej oraz naley odczeka, a wewntrzne elementy komputera ochlodz si.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tabela 2 Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze Nowe urzdzenie nie jest rozpoznawane jako skladnik systemu. Przyczyna Urzdzenie nie zostalo poprawnie osadzone lub podlczone. Kable polczeniowe nowego urzdzenia zewntrznego s poluzowane lub kabel zasilajcy jest odlczony. Wylcznik zasilania nowego urzdzenia zewntrznego nie jest wlczony. komputer, wlcz urzdzenie zewntrzne, a nastpnie wlcz komputer w celu zintegrowania urzdzenia z systemem komputerowym. Uruchom ponownie komputer i postpuj zgodnie z wywietlanymi instrukcjami w celu wprowadzenia zmian. W menederze urzdze systemu Windows usu automatyczne ustawienia karty i wybierz konfiguracj podstawow, która nie powoduje konfliktów zasobów. Ponowne konfigurowanie oraz wylczanie urzdze w celu usunicia konfliktów zasobów umoliwia take program Computer Setup. Uruchom program Computer Setup (F10) i wlcz porty USB. Porty USB komputera zostaly wylczone w programie Computer Setup. PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 25 Tabela 2 Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze (cig dalszy) Nie mona uruchomi komputera. Przyczyna Pami zostala rozbudowana przy uyciu niewlaciwych modulów pamici lub zostaly one zainstalowane w nieprawidlowym miejscu. Rozwizanie 1. Przejrzyj dokumentacj dolczon do systemu, aby okreli, czy uyte zostaly wlaciwe moduly pamici i sprawdzi poprawno ich instalacji. UWAGA: Modul DIMM 1 musi zawsze by zainstalowany. 2. Zwró uwag na emitowane sygnaly dwikowe oraz diody LED na panelu przednim komputera. Sygnaly dwikowe i migajce diody LED wskazuj na wystpienie okrelonych problemów. Jeeli nie udalo si rozwiza problemu, skontaktuj si ze wsparciem technicznym. 3. Dioda zasilania miga na czerwono pi razy w jednosekundowych odstpach, po czym nastpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje pi sygnalów dwikowych. (Sekwencja sygnalów jest powtarzana tylko pi razy, ale diody LED migaj do momentu rozwizania problemu). Przyczyna Pami zostala zainstalowana nieprawidlowo lub jest wadliwa. Rozwizanie OSTRONIE: Aby zapobiec uszkodzeniu modulów DIMM lub plyty glównej, przed prób przeloenia, zainstalowania lub usunicia modulu DIMM naley odlczy kabel zasilajcy Wyjmij moduly DIMM i zainstaluj je ponownie. Wlcz komputer. Wymieniaj pojedynczo moduly DIMM, aby wyodrbni wadliwy modul. UWAGA: Modul DIMM 1 musi zawsze by zainstalowany Wymie pami innej firmy na pami firmy HP. Wymie plyt glówn. 26 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Tabela 2 Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze (cig dalszy) Dioda zasilania miga na czerwono sze razy w jednosekundowych odstpach, po czym nastpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje sze sygnalów dwikowych. (Sekwencja sygnalów jest powtarzana tylko pi razy, ale diody LED migaj do momentu rozwizania problemu). Przyczyna Karta graficzna nie jest osadzona prawidlowo lub jest wadliwa albo plyta glówna jest wadliwa. Rozwizanie W systemach z kart graficzn: Wyjmij, a nastpnie ponownie umie kart graficzn w gniedzie. Wlcz komputer. Wymie kart graficzn. Wymie plyt glówn. W systemach ze zintegrowanym systemem graficznym wymie plyt glówn. Dioda zasilania miga na czerwono dziesi razy w jednosekundowych odstpach, po czym nastpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje dziesi sygnalów dwikowych. (Sekwencja sygnalów jest powtarzana tylko pi razy, ale diody LED migaj do momentu rozwizania problemu). Przyczyna Uszkodzona karta dodatkowa. Rozwizanie 1. Sprawd wszystkie karty dodatkowe, wyjmujc je (pojedynczo -- w przypadku wielu kart), a nastpnie wlczajc komputer w celu sprawdzenia, czy usterka zostala usunita. Po zidentyfikowaniu uszkodzonej karty wyjmij j i wymie. Wymie plyt glówn Interpretowanie kodów diagnostycznych diod LED panelu przedniego oraz kodów dwikowych podczas autotestu POST Jeli z przodu komputera migaj diody LED lub komputer emituje sygnaly dwikowe, zapoznaj si z objanieniami oraz zalecanymi czynnociami w Podrczniku rozwizywania problemów. PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 27.

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo