Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze, jakie mog wystpi w tekcie. Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje, które s chronione prawami autorskimi. adna cz tego dokumentu nie moe by kopiowana, reprodukowana ani tlumaczona na inny jzyk bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HewlettPackard. Instalowanie systemu operacyjnego Pobieranie aktualizacji systemu Microsoft Windows Instalowanie i uaktualnianie sterowników urzdze Dostosowywanie ustawie ekranu.. 3 Ochrona oprogramowania... 3 HP Backup and Recovery Manager... 3 HP Insight Diagnostics... 5 Uzyskiwanie dostpu do narzdzia HP Insight Diagnostics... 6 Karta Survey.

3 7 Karta Test 9 Karta Status 10 Karta Log Karta Help.

4 . 11 Zapisywanie i drukowanie informacji w narzdziu HP Insight Diagnostics Pobieranie najnowszej wersji narzdzia HP Insight Diagnostics Wylczanie komputera Wyszukiwanie informacji Uzyskiwanie dostpu do instrukcji obslugi Przed skontaktowaniem si ze wsparciem technicznym Pomocne wskazówki...

5 18 Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 19 Rozwizywanie problemów ogólnych. 20 Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze Interpretowanie kodów diagnostycznych diod LED panelu przedniego oraz kodów dwikowych podczas autotestu POST PLWW v vi PLWW Szybka instalacja i rozpoczcie pracy Instalowanie i dostosowywanie oprogramowania Jeli komputer zostal dostarczony z pobranym systemem Windows Vista, przed zainstalowaniem systemu operacyjnego uytkownik bdzie monitowany o zarejestrowanie komputera za porednictwem uslugi HP Total Care. Zostanie wywietlony krótki film, a nastpnie formularz rejestracji elektronicznej. Naley wypelni formularz, klikn przycisk Begin (Rozpocznij) i wykona instrukcje wywietlane na ekranie. UWAGA: Wszelkie urzdzenia opcjonalne lub urzdzenia innych firm naley podlczy do komputera dopiero po pomylnym zainstalowaniu systemu operacyjnego. Wczeniejsze podlczenie moe spowodowa bldy i uniemoliwi poprawn instalacj systemu operacyjnego. OSTRONIE: UWAGA: Z tylu komputera i nad monitorem naley pozostawi co najmniej 10,2 cm (4 cale) wolnej przestrzeni, aby umoliwi swobodny przeplyw powietrza. Instalowanie systemu operacyjnego Przy pierwszym wlczeniu komputera nastpuje automatyczna instalacja systemu operacyjnego. Proces ten trwa od 5 do 10 minut, w zalenoci od rodzaju instalowanego systemu. W celu przeprowadzenia instalacji naley postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. OSTRONIE: Po rozpoczciu automatycznej instalacji NIE NALEY WYLCZA KOMPUTERA DO MOMENTU JEJ UKOCZENIA. Wylczenie komputera w trakcie instalacji moe spowodowa uszkodzenie oprogramowania lub uniemoliwi jego poprawn instalacj. UWAGA: Jeli komputer zostal dostarczony z wicej ni jedn wersj jzykow systemu operacyjnego na dysku twardym, proces instalacji moe potrwa do 60 minut. Jeeli komputer nie zostal dostarczony z systemem operacyjnym firmy Microsoft, niektóre fragmenty niniejszej dokumentacji mog go nie dotyczy. Dodatkowe informacje mona znale w pomocy online, dostpnej po zainstalowaniu systemu operacyjnego.

6 PLWW Instalowanie i dostosowywanie oprogramowania 1 Pobieranie aktualizacji systemu Microsoft Windows 1. Aby skonfigurowa polczenie internetowe, kliknij kolejno Start > Internet Explorer i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Po ustanowieniu polczenia internetowego kliknij przycisk Start. Wybierz menu Wszystkie programy. Kliknij lcze Windows Update. W systemie Windows Vista zostanie wywietlony ekran Windows Update (Aktualizacja systemu Windows). Kliknij opcj view available updates (wywietl dostpne aktualizacje) i upewnij si, e wybrane zostaly wszystkie aktualizacje krytyczne. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj) i wykonaj instrukcje wywietlane na ekranie. W systemie Windows XP zostanie otwarta witryna sieci Web Microsoft Windows Update. Jeli pojawi si jedno lub kilka okien podrcznych z prob o zainstalowanie programu z witryny microsoft.com, kliknij przycisk Yes (Tak), aby zainstalowa program. Postpuj zgodnie z instrukcjami znajdujcymi si w witrynie firmy Microsoft, aby przeprowadzi skanowanie w poszukiwaniu aktualizacji i zainstalowa krytyczne poprawki i pakiety Service Pack. Zaleca si zainstalowanie wszystkich aktualizacji krytycznych i pakietów Service Pack. 5. Po zainstalowaniu aktualizacji system Windows wywietli monit o ponowne uruchomienie komputera. Przed ponownym uruchomieniem komputera zapisz wszystkie otwarte pliki i dokumenty. Nastpnie wybierz opcj Tak, aby uruchomi ponownie komputer Instalowanie i uaktualnianie sterowników urzdze Aby po ukoczeniu instalacji systemu operacyjnego zainstalowa urzdzenia opcjonalne, naley te zainstalowa sterowniki dla kadego urzdzenia. Jeeli pojawi si monit o podanie katalogu i386, naley go wskaza poprzez zmian cieki dostpu na C:\i386 lub klikn przycisk Przegldaj i znale folder i386 na komputerze. Wykonanie tej czynnoci spowoduje wskazanie systemowi operacyjnemu odpowiednich sterowników. 2 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Najnowsze oprogramowanie wspomagajce, w tym oprogramowanie wspomagajce dla systemu operacyjnego, mona pobra z witryny hp.com/support. Naley wybra swój kraj i jzyk, wybra opcj Pobierz sterowniki i oprogramowanie, wprowadzi numer modelu komputera, a nastpnie nacisn klawisz Enter. Dostosowywanie ustawie ekranu Istnieje moliwo wybrania lub zmiany modelu monitora, czstotliwoci odwieania, rozdzielczoci ekranu, schematu kolorów, rozmiarów czcionek i ustawie zarzdzania energi. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, nastpnie kliknij polecenie Wlaciwoci w systemie Windows XP lub Personalizuj w systemie Windows Vista, aby zmieni ustawienia wywietlania. Wicej informacji na ten temat mona znale w elektronicznej dokumentacji oprogramowania karty graficznej lub w dokumentacji dostarczonej wraz z monitorem. Ochrona oprogramowania Aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie oprogramowania, naley regularnie wykonywa kopie zapasowe calego oprogramowania systemowego, aplikacji oraz powizanych plików przechowywanych na dysku twardym komputera. Informacje na temat sporzdzania kopii zapasowych plików danych mona znale w dokumentacji systemu operacyjnego lub programów narzdziowych do tworzenia kopii zapasowych. HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager to latwa w uyciu, uniwersalna aplikacja, która umoliwia tworzenie kopii zapasowych podstawowego dysku twardego komputera i jego odzyskiwanie. Aplikacja dziala w systemie Windows i sluy do tworzenia kopii zapasowych systemu Windows, wszystkich aplikacji i wszystkich plików danych. Wykonywanie kopii zapasowych mona zaplanowa, aby byly one tworzone automatycznie w okrelonych interwalach, lub mona wykonywa je rcznie. Wane pliki mona archiwizowa osobno, oprócz zwyklych kopii zapasowych.

7 PLWW Ochrona oprogramowania 3 Program HP Backup and Recovery Manager jest wstpnie zainstalowany na dysku twardym w partycji odzyskiwania i umoliwia: tworzenie punktów przywracania w celu stopniowego wykonywania kopii zapasowych calego systemu, wykonywanie kopii zapasowych calego systemu w pojedynczym archiwum, wykonywanie kopii zapasowych pojedynczych plików i folderów. Punkty przywracania i kopie zapasowe plików mona kopiowa na dyski CD lub DVD, a wszystkie kopie zapasowe mona kopiowa do sieci lub na pomocnicze dyski twarde. Firma HP zdecydowanie zaleca utworzenie zestawu dysków do przywracania zaraz po rozpoczciu korzystania z komputera oraz zaplanowanie regularnego tworzenia punktów przywracania. Aby utworzy zestaw dysków do przywracania: 1. Kliknij kolejno przycisk Start > polecenie HP Backup and Recovery > polecenie HP Backup and Recovery Manager, aby otworzy kreatora Backup and Recovery Wizard, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wybierz opcj Tworzenie dysków do odzyskiwania (zalecane) i kliknij przycisk Next (Dalej). Postpuj zgodnie z instrukcjami kreatora Program HP Backup and Recovery Manager udostpnia dwie podstawowe funkcje przywracania. Pierwsza z nich, przywracanie plików i folderów, dziala z poziomu systemu Windows. Druga, PC Recovery, wymaga ponownego uruchomienia komputera i uycia partycji przywracania lub zestawu dysków do przywracania. Aby uruchomi przy uyciu partycji przywracania, nacinij klawisz F11 podczas uruchamiania, gdy zostanie wywietlony komunikat,,press F11 for Emergency Recovery" (Nacinij klawisz F11 w celu przeprowadzenia przywracania). Aby uzyska wicej informacji na temat narzdzia HP Backup and Recovery Manager, naley zapozna si z podrcznikiem HP Backup and Recovery Manager User Guide (Podrcznik uytkownika programu HP Backup and Recovery), wybierajc kolejno Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual. 4 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW UWAGA: Zestaw dysków do odzyskiwania mona zamówi przez telefon w centrum pomocy technicznej firmy HP. Przejd do nastpujcej witryny sieci Web, wybierz kraj/region i kliknij lcze Technical support after you buy (Pomoc techniczna po zakupie) w obszarze Call HP (Skontaktuj si z firm HP), aby uzyska lokalny numer telefonu centrum pomocy technicznej. com/country/us/en/wwcontact_us.html HP Insight Diagnostics UWAGA: Narzdzie HP Insight Diavanced (Zaawansowane), aby wywietli wszystkie dane z wybranej kategorii. W polu Category (Kategoria) mona wybra wywietlanie nastpujcych kategorii informacji: All (Wszystko) -- wykaz wszystkich kategorii informacji o komputerze. Overview (Ogólne) -- wykaz informacji ogólnych o komputerze. Architecture (Architektura) -- informacje o systemie BIOS i urzdzeniu PCI. Asset Control (Kontrola zasobów) -- nazwa produktu oraz informacje o etykiecie zasobu, numerze seryjnym systemu i procesorze. Communication (Komunikacja) -- informacje o ustawieniach portu równoleglego (LPT) i szeregowego (COM) komputera, a take o porcie USB i kontrolerze sywietlany stan wybranych testów. Wywietlany jest te typ wykonywanego testu -- Quick Test (Szybki test), Complete Test (Pelny test) lub Custom Test (Test niestandardowy). Na glównym pasku postpu jest wywietlany procent ukoczenia biecego zestawu testów. W trakcie testu jest wywietlany przycisk Cancel Testing (Anuluj testowanie) umoliwiajcy anulowanie trwajcego skanowania. Po ukoczeniu testu przycisk Cancel Testing zostaje zastpiony przyciskiem Retest (Testuj ponownie). Przycisk Retest (Testuj ponownie) umoliwia ponowne uruchomienie ostatnio wykonywanego zestawu testów. Dziki temu w celu ponownego uruchomienia zestawu testów nie trzeba wprowadza od nowa danych na karcie Test. Na karcie Status s te wywietlane nastpujce informacje: Nazwy testowanych urzdze Stan testu (uruchomiony, zakoczony pomylnie lub niepomylnie) kadego testowanego urzdzenia 10 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Calkowity postp operacji testowania dla wszystkich testowanych urzdze Postp operacji testowania dla kadego testowanego urzdzenia Czas testowania kadego testowanego urzdzenia Karta Log Karta Log (Dziennik) zawiera karty Test Log (Dziennik testów) i Error Log (Dziennik bldów). Karta Test Log (Dziennik testów) zawiera list wszystkich wykonanych testów oraz informacje o tym, ile razy wykonano kady test, ile razy kady z testów zakoczyl si niepowodzeniem oraz ile czasu zajlo testowanie. Przycisk Clear Test Log (Wyczy dziennik testów) umoliwia wyczyszczenie zawartoci obszaru Test Log (Dziennik testów). Dziennik bldów wywietla list testów urzdze, które zakoczyly si niepowodzeniem, i zawiera nastpujce kolumny informacji: Device (Urzdzenie) -- zawiera informacje o testowanym urzdzeniu. Test -- wywietla informacje o typie testu. Description (Opis) -- zawiera opis bldu znalezionego podczas testu diagnostycznego. Recommended Repair (Zalecana naprawa) -- zawiera zalecan czynno, któr naley wykona w celu usunicia problemu zwizanego z urzdzeniem. Failed Count (Liczba niepowodze) -- zawiera liczb testów urzdzenia, które zakoczyly si niepowodzeniem. Error Code (Kod bldu) -- zawiera kod numeryczny usterki. Kody bldów s zdefiniowane na karcie Help (Pomoc). Przycisk Clear Error Log (Wyczy dziennik bldów) umoliwia wyczyszczenie zawartoci tego dziennika. Karta Help Karta Help (Pomoc) zawiera karty HP Insight Diagnostics, Error Codes (Kody bldów) i Test Components (Skladniki testów). Karta HP Insight Diagnostics zawiera tematy pomocy i indeks oraz udostpnia funkcje wyszukiwania. PLWW HP Insight Diagnostics 11 Karta Error Codes (Kody bldów) udostpnia opis numerycznych kodów bldów, które mog pojawi si w obszarze Error Log (Dziennik bldów) na karcie Log (Dziennik). Kady kod ma przypisany element Message (Komunikat) oraz akcj Recommended Repair (Zalecana naprawa), wykonanie której powinno pomóc w rozwizaniu problemu. mona ich zapisa na dysku twardym. USB 1.0 Drive Key nie s obslugiwane. Kliknij przycisk Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu Przejd pod adres polu tekstowym wprowad numer produktu (np. dc7700), a nastpnie nacinij klawisz Enter. Wybierz okrelony model komputera. Wybierz uywany system operacyjny. Kliknij lcze Diagnostic. Kliknij pozycj HP Insight Diagnostics Offline Edition. to automatyczne zamknicie systemu operacyjnego. obslugi sprztu. do programu Computer Setup (F10). zarzdzania komputerami typu desktop. rozwizywania problemów. o uregulowaniach prawnych i przepisy bezpieczestwa. Uruchom narzdzie diagnostyczne.

8 uzyska wicej informacji, zapoznaj si z Podrcznikiem do programu Computer Setup (F10). PLWW Przed skontaktowaniem si ze wsparciem technicznym 15 UWAGA: Oprogramowanie autotestu systemu Drive Protection System (DPS) jest dostpne tylko w przypadku niektórych modeli. Sprawd, czy dioda zasilania na panelu przednim komputera nie miga na czerwono. ekran jest pusty, podlcz monitor do innego portu wideo w komputerze (jeeli jest dostpny). Moesz te wymieni monitor na inny, który na pewno dziala poprawnie. Jeeli komputer pracuje w sieci, podlcz do gniazda sieciowego inny komputer za pomoc innego kabla. By moe problem jest zwizany z wtyczk lub kablem sieciowym. Jeeli do systemu dodano niedawno nowe urzdzenie, odlcz je i sprawd, czy komputer dziala poprawnie. Jeeli na komputerze zainstalowano niedawno nowe oprogramowanie, odinstaluj je i sprawd, czy komputer dziala poprawnie. Uruchom komputer w trybie awaryjnym, aby sprawdzi, czy moe zosta uruchomiony bez zaladowania wszystkich sterowników. Podczas uruchamiania systemu operacyjnego uyj ustawienia Ostatnia znana konfiguracja. Skorzystaj z obszernego wsparcia technicznego online dostpnego pod adresem Wicej ogólnych sugestii na ten temat znajduje si w czci Pomocne wskazówki na stronie 18 niniejszego podrcznika. Wicej szczególowych informacji na ten temat znajduje si w Podrczniku rozwizywania problemów. Przywró system z utworzonego wczeniej zestawu dysków do przywracania lub przywró system do oryginalnego stanu fabrycznego w programie HP Backup and Recovery Manager. OSTRONIE: Przywrócenie systemu spowoduje usunicie wszystkich danych z dysku twardego. 16 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Aby pomóc w rozwizywaniu problemów w trybie online, dostpna jest usluga natychmiastowej pomocy HP Instant Support Professional Edition, która oferuje funkcje diagnostyki z automatycznym usuwaniem problemów. Aby skontaktowa si ze wsparciem technicznym HP, mona uy funkcji rozmowy online w usludze HP Instant Support Profession Edition. Usluga natychmiastowej pomocy HP Instant Support Professional Edition jest dostpna pod adresem: W Centrum wsparcia biznesowego (BSC, Business Support) na stronie mona uzyska najnowsze informacje dotyczce pomocy online, pobra oprogramowanie i sterowniki, uzyska proaktywne powiadomienia, a take skorzysta z porad innych uytkowników i ekspertów z firmy HP nalecych do midzynarodowej wspólnoty. Jeeli zajdzie potrzeba skontaktowania si ze wsparciem technicznym, naley si odpowiednio przygotowa w celu uzyskania poprawnej obslugi: Zapewnij sobie dostp do komputera podczas rozmowy. Zapisz numer seryjny komputera i numer identyfikacyjny produktu, a take numer seryjny monitora. Przeznacz pewn ilo czasu niezbdn do rozwizania problemu z pomoc technika serwisu. Usu wszelki sprzt dodany ostatnio do systemu komputerowego. Usu wszystkie zainstalowane ostatnio programy. czy nie miga dioda zasilania na panelu przednim komputera. obraz na monitorze jest niewyrany, zwiksz jasno i kontrast. Nacinij i przytrzymaj dowolny klawisz. czy wszystkie kable s prawidlowo i solidnie podlczone. nie nastpi zamknicie systemu, odlcz kabel zasilajcy, odczekaj kilka sekund, a nastpnie podlcz go ponownie. Komputer zostanie uruchomiony ponownie, jeeli w programie Computer Setup ustawiono opcj automatycznego uruchamiania po wystpieniu przerwy w zasilaniu. Jeeli komputer nie uruchomi si, nacinij przycisk zasilania. 18 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Jeeli zainstalowana zostala karta lub inne wyposaenie dodatkowe niezgodne ze standardem Plug and Play, skonfiguruj ponownie komputer. Odpowiednie instrukcje znajduj si w czci Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze na stronie 24. Nie zostaly zainstalowane wszystkie niezbdne sterowniki urzdze. Jeeli na przyklad uywana jest drukarka, konieczne jest zainstalowanie sterownika odpowiedniego dla danego modelu drukarki. Wyjmij wszystkie noniki rozruchowe (dyskietka, dysk CD lub urzdzenie USB) z komputera przed jego wlczeniem. Jeeli zainstalowany system operacyjny jest inny ni instalowany fabrycznie, sprawd, czy nowy system jest obslugiwany przez system komputerowy. Jeeli w komputerze zainstalowano kilka ródel wideo (karta wbudowana -- tylko niektóre modele, PCI lub PCI-Express), a uywany jest tylko jeden monitor, monitor ten musi zosta podlczony do zlcza monitora na ródle wybranym jako podstawowa karta VGA. Podczas uruchamiania komputera pozostale zlcza monitora s nieaktywne. Jeeli monitor jest podlczony do jednego z tych portów, nie bdzie dzialal. Domylne ródlo VGA mona wybra w programie Computer Setup. OSTRONIE: Jeeli komputer jest podlczony do ródla prdu przemiennego, napicie jest zawsze dostarczane do plyty glównej. Aby zapobiec uszkodzeniu plyty glównej lub elementów komputera, przed zdjciem obudowy naley odlczy kabel zasilajcy. Usuwanie problemów -- informacje podstawowe Informacje zawarte w tej czci dotycz glównie problemów, które mog wystpi podczas procesu pocztkowej konfiguracji. Obszerny Podrcznik rozwizywania problemów jest dostpny na dysku twardym oraz pod adresem Naley wybra swój kraj i jzyk, wybra opcj Zobacz materialy dotyczce wsparcia i rozwizywania problemów, wprowadzi numer modelu komputera, a nastpnie nacisn klawisz Enter. PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 19 Rozwizywanie problemów ogólnych W tej czci zawarte s wskazówki, dziki którym uytkownik moe samodzielnie rozwiza niektóre ogólne problemy z komputerem. Jeeli nie uda si rozwiza problemu, naley skontaktowa si z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawc. OSTRZEENIE! Gdy komputer jest podlczony do ródla prdu przemiennego, napicie jest zawsze dostarczane do plyty glównej. Ze wzgldu na ryzyko poraenia prdem elektrycznym lub poparzenia przed dotkniciem elementów wewntrznych komputera naley sprawdzi, czy wtyczka kabla zasilajcego zostala wyjta z gniazda sieci elektrycznej oraz naley odczeka, a wewntrzne elementy komputera ochlodz si. Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych Komputer wyglda na zablokowany i nie mona go wylczy przez nacinicie przycisku zasilania. Przyczyna Oprogramowanie obslugujce przycisk zasilania nie dziala. Rozwizanie 1. Nacinij przycisk zasilania i przytrzymaj go w tej pozycji przez co najmniej cztery sekundy, a nastpi wylczenie komputera. Odlcz kabel zasilajcy od gniazda sieci elektrycznej. 2. Komputer nie reaguje na polecenia wprowadzane za pomoc klawiatury lub myszy USB. Przyczyna Komputer znajduje si w stanie wstrzymania.

9 Rozwizanie Aby wyprowadzi komputer ze stanu wstrzymania, nacinij przycisk zasilania lub dowolny klawisz. OSTRONIE: W przypadku próby wznowienia komputera ze stanu wstrzymania nie naley przytrzymywa przycisku zasilania w pozycji nacinitej przez dluej ni cztery sekundy. W przeciwnym razie nastpi wylczenie komputera i wszystkie niezapisane dane zostan utracone. System jest zablokowany. Uruchom ponownie komputer. 20 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych (cig dalszy) Data i godzina systemowa komputera s nieprawidlowe. Przyczyna Bateria zegara czasu rzeczywistego wymaga wymiany. Rozwizanie Najpierw ustaw dat i godzin w Panelu sterowania. Dat i godzin zegara czasu rzeczywistego mona te zaktualizowa w programie Computer Setup. Jeeli problem w dalszym cigu wystpuje, wymie bateri zegara czasu rzeczywistego. Instrukcje dotyczce instalowania nowej baterii mona znale w Instrukcji obslugi sprztu. O wymian baterii mona si równie zwróci do autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy. UWAGA: Podlczenie komputera do sprawnego gniazda sieci elektrycznej wydlua okres eksploatacji baterii RTC. Nie mona przesuwa kursora za pomoc klawiszy ze strzalkami na bloku klawiszy numerycznych. Przyczyna Klawisz Num lock moe by wlczony. Rozwizanie Nacinij klawisz Num lock. Wskanik klawisza Num lock nie powinien wieci, jeeli uywane maj by klawisze ze strzalkami. Klawisz Num lock mona aktywowa i dezaktywowa w programie Computer Setup. Nie slycha dwiku lub glono dwiku jest zbyt niska. Przyczyna Glono mogla zosta zmniejszona lub dwik mógl zosta wyciszony. Rozwizanie 1. Sprawd ustawienia w systemie BIOS (dostpnym po naciniciu klawisza F10), aby upewni si, e glonik nie jest wyciszony; ustawienie to nie dotyczy gloników zewntrznych. Upewnij si, e gloniki zewntrzne s prawidlowo podlczone i zasilane oraz e prawidlowo ustawiono ich glono. Skorzystaj z ustawie glonoci w systemie operacyjnym, aby upewni si, e gloniki nie zostaly wyciszone lub zwikszy glono PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 21 Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych (cig dalszy) Nie mona zdj obudowy lub panelu dostpu komputera. Przyczyna Wlczona jest blokada Smart Cover Lock, w któr s wyposaone niektóre komputery. Rozwizanie Wylcz blokad Smart Cover Lock w programie Computer Setup. Firma HP oferuje klucz Smart Cover FailSafe Key, który sluy do rcznego wylczania blokady Smart Cover Lock. Klucz ten bdzie potrzebny w przypadku utraty hasla, wystpienia przerwy w zasilaniu lub nieprawidlowego dzialania komputera. Naley zamówi produkt PN (klucz maszynowy) lub PN (klucz rubokrtowy). Niska wydajno systemu Przyczyna Procesor jest gorcy. Rozwizanie 1. Upewnij si, e doplyw powietrza do komputera nie jest zablokowany. Ze wszystkich stron komputera zawierajcych otwory wentylacyjne oraz nad monitorem naley pozostawi co najmniej 10,2 cm (4 cale) wolnej przestrzeni, aby umoliwi swobodny przeplyw powietrza Upewnij si, e wentylatory s prawidlowo podlczone i dzialaj poprawnie (niektóre wentylatory pracuj tylko w razie potrzeby). Sprawd, czy radiator procesora jest prawidlowo zainstalowany Dysk twardy jest zapelniony. Mala ilo pamici. Dysk twardy jest w stanie wysokiej fragmentacji. Poprzednio uywany program nie zwolnil zarezerwowanej pamici do systemu. Na dysku twardym znajduje si wirus. Uruchomiono zbyt wiele aplikacji. Przenie dane z dysku twardego w celu zwolnienia na nim miejsca. Rozszerz pami komputera. Przeprowad defragmentacj dysku twardego. Uruchom ponownie komputer. Uruchom program ochrony antywirusowej Zamknij nieuywane aplikacje w celu zwolnienia pamici. Rozszerz pami komputera. 22 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych (cig dalszy) Niska wydajno systemu Przyczyna Niektóre aplikacje, zwlaszcza gry, powoduj przecienie podsystemu graficznego. Rozwizanie 1. Zmniejsz rozdzielczo ekranu dla biecej aplikacji lub skorzystaj z dokumentacji dolczonej do tej aplikacji, aby uzyska informacje o poprawianiu wydajnoci przez dopasowanie parametrów aplikacji. Rozszerz pami komputera. Uaktualnij rozwizanie graficzne Nieznana przyczyna. Uruchom ponownie komputer. Nastpilo automatyczne wylczenie komputera i dioda zasilania miga na czerwono dwa razy w jednosekundowym odstpie, po czym nastpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje dwa sygnaly dwikowe. (Sekwencja sygnalów jest powtarzana tylko pi razy, ale diody LED migaj do momentu rozwizania problemu). Przyczyna Uaktywniona zostala ochrona termiczna procesora: Wentylator jest zablokowany lub nie zostal wlczony. LUB Radiator nie jest prawidlowo podlczony do procesora. 3. Rozwizanie 1. Sprawd, czy otwory wentylacyjne komputera nie s zablokowane oraz czy dziala wentylator procesora. Otwórz obudow, nacinij przycisk zasilania i sprawd, czy wentylator si krci. Jeeli wentylator procesora nie obraca si, upewnij si, e kabel wentylatora jest podlczony do plyty glównej. Jeeli wentylator jest podlczony, lecz nie obraca si, wymie zespól radiator/ wentylator. Skontaktuj si z autoryzowanym sprzedawc lub punktem serwisowym PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 23 Tabela 1 Rozwizywanie problemów ogólnych (cig dalszy) System nie uruchamia si i diody LED na panelu przednim komputera nie migaj. Przyczyna Nie mona wlczy zasilania systemu. Rozwizanie Nacinij przycisk zasilania i trzymaj go w tej pozycji krócej ni 4 sekundy. Jeeli dioda dysku twardego zacznie si wieci na zielono: 1. Sprawd, czy przelcznik wyboru napicia zasilania, znajdujcy si z tylu zasilacza (w niektórych modelach), zostal ustawiony na prawidlow warto. Prawidlowe ustawienie napicia zaley od regionu geograficznego. Wyjmuj pojedynczo karty rozszerze, a wlczy si wskanik 5 V_aux na plycie glównej. Wymie plyt glówn LUB Nacinij przycisk zasilania i trzymaj go w tej pozycji krócej ni 4 sekundy. Jeeli dioda dysku twardego nie zacznie si wieci na zielono: Sprawd, czy komputer jest podlczony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Otwórz obudow i sprawd, czy zespól przewodów przycisku zasilania jest prawidlowo podlczony do plyty glównej. Sprawd, czy oba kable zasilacza s poprawnie podlczone do plyty glównej. Sprawd, czy wieci si wskanik 5 V_aux na plycie glównej. Jeeli wskanik wieci si, wymie zespól przewodów przycisku zasilania. Jeeli wskanik 5 V_aux na plycie glównej nie wieci si, wymie zasilacz. Wymie plyt glówn komputer jest podlczony do ródla prdu przemiennego, napicie jest zawsze dostarczane do plyty glównej. Ze wzgldu na ryzyko poraenia prdem elektrycznym lub poparzenia przed dotkniciem elementów wewntrznych komputera naley sprawdzi, czy wtyczka kabla zasilajcego zostala wyjta z gniazda sieci elektrycznej oraz naley odczeka, a wewntrzne elementy komputera ochlodz si.

10 Powered by TCPDF ( Tabela 2 Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze Nowe urzdzenie nie jest rozpoznawane jako skladnik systemu. Przyczyna Urzdzenie nie zostalo poprawnie osadzone lub podlczone. Kable polczeniowe nowego urzdzenia zewntrznego s poluzowane lub kabel zasilajcy jest odlczony. Wylcznik zasilania nowego urzdzenia zewntrznego nie jest wlczony. komputer, wlcz urzdzenie zewntrzne, a nastpnie wlcz komputer w celu zintegrowania urzdzenia z systemem komputerowym. Uruchom ponownie komputer i postpuj zgodnie z wywietlanymi instrukcjami w celu wprowadzenia zmian. W menederze urzdze systemu Windows usu automatyczne ustawienia karty i wybierz konfiguracj podstawow, która nie powoduje konfliktów zasobów. Ponowne konfigurowanie oraz wylczanie urzdze w celu usunicia konfliktów zasobów umoliwia take program Computer Setup. Uruchom program Computer Setup (F10) i wlcz porty USB. Porty USB komputera zostaly wylczone w programie Computer Setup. PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 25 Tabela 2 Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze (cig dalszy) Nie mona uruchomi komputera. Przyczyna Pami zostala rozbudowana przy uyciu niewlaciwych modulów pamici lub zostaly one zainstalowane w nieprawidlowym miejscu. Rozwizanie 1. Przejrzyj dokumentacj dolczon do systemu, aby okreli, czy uyte zostaly wlaciwe moduly pamici i sprawdzi poprawno ich instalacji. UWAGA: Modul DIMM 1 musi zawsze by zainstalowany. 2. Zwró uwag na emitowane sygnaly dwikowe oraz diody LED na panelu przednim komputera. Sygnaly dwikowe i migajce diody LED wskazuj na wystpienie okrelonych problemów. Jeeli nie udalo si rozwiza problemu, skontaktuj si ze wsparciem technicznym. 3. Dioda zasilania miga na czerwono pi razy w jednosekundowych odstpach, po czym nastpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje pi sygnalów dwikowych. (Sekwencja sygnalów jest powtarzana tylko pi razy, ale diody LED migaj do momentu rozwizania problemu). Przyczyna Pami zostala zainstalowana nieprawidlowo lub jest wadliwa. Rozwizanie OSTRONIE: Aby zapobiec uszkodzeniu modulów DIMM lub plyty glównej, przed prób przeloenia, zainstalowania lub usunicia modulu DIMM naley odlczy kabel zasilajcy Wyjmij moduly DIMM i zainstaluj je ponownie. Wlcz komputer. Wymieniaj pojedynczo moduly DIMM, aby wyodrbni wadliwy modul. UWAGA: Modul DIMM 1 musi zawsze by zainstalowany Wymie pami innej firmy na pami firmy HP. Wymie plyt glówn. 26 Szybka instalacja i rozpoczcie pracy PLWW Tabela 2 Rozwizywanie problemów zwizanych z instalowaniem urzdze (cig dalszy) Dioda zasilania miga na czerwono sze razy w jednosekundowych odstpach, po czym nastpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje sze sygnalów dwikowych. (Sekwencja sygnalów jest powtarzana tylko pi razy, ale diody LED migaj do momentu rozwizania problemu). Przyczyna Karta graficzna nie jest osadzona prawidlowo lub jest wadliwa albo plyta glówna jest wadliwa. Rozwizanie W systemach z kart graficzn: Wyjmij, a nastpnie ponownie umie kart graficzn w gniedzie. Wlcz komputer. Wymie kart graficzn. Wymie plyt glówn. W systemach ze zintegrowanym systemem graficznym wymie plyt glówn. Dioda zasilania miga na czerwono dziesi razy w jednosekundowych odstpach, po czym nastpuje dwusekundowa przerwa, a komputer emituje dziesi sygnalów dwikowych. (Sekwencja sygnalów jest powtarzana tylko pi razy, ale diody LED migaj do momentu rozwizania problemu). Przyczyna Uszkodzona karta dodatkowa. Rozwizanie 1. Sprawd wszystkie karty dodatkowe, wyjmujc je (pojedynczo -- w przypadku wielu kart), a nastpnie wlczajc komputer w celu sprawdzenia, czy usterka zostala usunita. Po zidentyfikowaniu uszkodzonej karty wyjmij j i wymie. Wymie plyt glówn Interpretowanie kodów diagnostycznych diod LED panelu przedniego oraz kodów dwikowych podczas autotestu POST Jeli z przodu komputera migaj diody LED lub komputer emituje sygnaly dwikowe, zapoznaj si z objanieniami oraz zalecanymi czynnociami w Podrczniku rozwizywania problemów. PLWW Usuwanie problemów -- informacje podstawowe 27.

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm 10mm 50mm 10mm 10mm 10mm Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Modele rp5700 i rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863724

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863724 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Komputery Business PC

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Komputery Business PC Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Komputery Business PC Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Komputery Business PC Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwiązywania problemów model dx2250 typu microtower

Podręcznik rozwiązywania problemów model dx2250 typu microtower Podręcznik rozwiązywania problemów model dx2250 typu microtower Komputery osobiste HP Compaq Business Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwiązywania problemów model serii dx2300 typu microtower

Podręcznik rozwiązywania problemów model serii dx2300 typu microtower Podręcznik rozwiązywania problemów model serii dx2300 typu microtower Komputery HP Compaq Business Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwiązywania problemów modele dx2390, dx2400 i dx2450 typu microtower Komputery HP Compaq Business

Podręcznik rozwiązywania problemów modele dx2390, dx2400 i dx2450 typu microtower Komputery HP Compaq Business Podręcznik rozwiązywania problemów modele dx2390, dx2400 i dx2450 typu microtower Komputery HP Compaq Business Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy. Komputery Business PC i osobiste stacje robocze firmy HP

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy. Komputery Business PC i osobiste stacje robocze firmy HP Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Komputery Business PC i osobiste stacje robocze firmy HP Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwiązywania problemów modele dc5800 Komputery osobiste HP Compaq Business

Podręcznik rozwiązywania problemów modele dc5800 Komputery osobiste HP Compaq Business Podręcznik rozwiązywania problemów modele dc5800 Komputery osobiste HP Compaq Business Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwiązywania problemów modele dc5700

Podręcznik rozwiązywania problemów modele dc5700 Podręcznik rozwiązywania problemów modele dc5700 Komputery osobiste HP Compaq Business Copyright 2006 Hewlett Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwiązywania problemów Komputer HP Compaq serii dx7400

Podręcznik rozwiązywania problemów Komputer HP Compaq serii dx7400 Podręcznik rozwiązywania problemów Komputer HP Compaq serii dx7400 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwiązywania problemów Komputery Business PC

Podręcznik rozwiązywania problemów Komputery Business PC Podręcznik rozwiązywania problemów Komputery Business PC Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwiązywania problemów modele dx7500 Komputery HP Compaq Business

Podręcznik rozwiązywania problemów modele dx7500 Komputery HP Compaq Business Podręcznik rozwiązywania problemów modele dx7500 Komputery HP Compaq Business Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy

Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Komputer osobisty HP Compaq Business Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Systemy sprzedaży HP

Rozpoczęcie pracy. Systemy sprzedaży HP Rozpoczęcie pracy Systemy sprzedaży HP Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft i Windows

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Windows jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010, 2012-2014, 2016 HP Development Company, L.P. Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozpocz cie pracy Komputery Business PC

Rozpocz cie pracy Komputery Business PC Komputery Business PC Numer katalogowy dokumentu: 384106-241 Maj 2005 r. Z tego podręcznika należy skorzystać po wykonaniu kroków opisanych szczegółowo w podręczniku Szybka instalacja. Zawiera on instrukcje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4170750 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ MINI

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/868965

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/868965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo