kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

2 Spis treści Wprowadzenie.....str.2 Analiza popytu na zawody i specjalności na podstawie zebranych informacji...str.3 Strategia rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia..str.5 Wyniki badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe..str.9 Analiza ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy zgłaszanych przez pracodawców oraz zamieszczanych w prasie i Internecie...str.11 Wyniki analiz i prognoz rynku pracy....str.24 Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie łódzkim...str.25 Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kutnowskim......str.26 Analiza efektywności i skuteczności organizowanych szkoleń....str.35 Wskaźnik skuteczności i efektywności szkoleń...str.37 Wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie...str.53 Zgłoszenia osób uprawnionych...str.54 Wyniki badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych..... str.55 Zgłoszenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.... str.62 Zgłoszenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centów integracji społecznej...str.66 Inne dokumenty, badania lub informacje mogące mieć istotne znaczenie przy sporządzaniu wykazu potrzeb szkoleniowych...str.68 Wnioski str.71 1

3 Wprowadzenie Elementarną podstawą utrzymania społeczeństwa i determinantem rozwoju jego dobrobytu jest praca zarobkowa. W stosunku do skali rozwoju społeczno - gospodarczego danego kraju może ona nie zawsze zagwarantować miejsca pracy jednostkom w wieku produkcyjnym. Odsetek tych osób, które z różnych przyczyn nie podjęły zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w konsekwencji formuje grupę bezrobotnych. Biorąc pod uwagę źródło utrzymania społeczeństwa demografowie rozróżniają ludność na aktywną (czynną) zawodowo, która wykonuję pracę zawodową oraz grupę bierną zawodowo, która posiada inne źródła utrzymania (w tym i niezarobkowe). Aktualne a przy tym i zmieniające się wymagania lokalnego rynku pracy generują konieczność nieustannej adaptacji rodzaju zawodów i specjalności do dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Niektóre z zawodów i specjalności są bardziej pożądane z powodu dużego zapotrzebowania na nie w określonym czasie na lokalnym rynku pracy podczas gdy inne nie są w danej chwili niezbędne. Wzrost innowacyjności firm i przedsiębiorstw dodatkowo wpływa na rozwój zapotrzebowania na nowe zawody oraz specjalności, natomiast inne ulegają modyfikacji pod kątem użyteczności lub też w ogóle przestają być potrzebne. Mając na uwadze progres technologiczny oraz bezustanną ewolucję potrzeb rynku pracy ważnym, a co za tym idzie koniecznym jest ustawiczne doskonalenie zawodowe, przekwalifikowanie lub też nabywanie nowej wiedzy i umiejętności, na które istnieje popyt na lokalnym rynku pracy. Niewystarczającym wydaje się przyuczenie do jednego zawodu, na które dodatkowo de facto nie istnieje duże zapotrzebowanie. Ważnym jest, by jednostka chcąca podjąć pracę była elastyczna kompetencyjnie, otwarta na nowe doświadczenia, rozwój zawodowy a ponadto 2

4 mobilna, gdyż taka postawa zwiększa szansę na stałe zatrudnienie. Adaptacyjna do wymogów rynku pracy postawa nie tylko potęguje możliwości na znalezienie stałej pracy, ale także buduje poczucie mocnej pozycji jako kandydata na lokalnym rynku pracy. Fachowa wiedza na temat zapotrzebowań lokalnego rynku pracy na zawody i specjalności pozwala ocenić swoje możliwości oraz dokonać zmian w życiu zawodowym, aby utrzymać pracę, znaleźć nową lub też przygotować się na nieprzewidziane zmiany jakie może postawić ewoluujący lokalny rynek pracy. Niniejsze opracowanie ma za zadanie stanowić źródło wiedzy na temat zawodów i specjalności, na jakie aktualnie istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, które będzie przydatne w opracowywaniu kierunków szkoleń, z kolei trafne ustalenie potrzeb szkoleniowych pozwoli na skuteczne przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia osób uprawnionych do szkoleń, co więcej umożliwi zrozumieć specyfikę dynamiki lokalnego rynku pracy pod kątem własnego rozwoju zawodowego, a przy tym i pozwoli ocenić zasadność szkolenia osób uprawnionych w danym kierunku. Analiza popytu na zawody i specjalności na podstawie zebranych informacji Niniejsza analiza zawodów i specjalności została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r., nr 82, poz. 537 z późn. zm.) oraz zgodnie z 71 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 3

5 z 2010 r., Nr 177, poz z późn, zm.). Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie sporządza listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, z wykorzystaniem: 1) Strategii rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia, 2) Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kutnowskiego wraz z wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata , 3) Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego na lata , 4) Wyników badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe, 5) Wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach pracy, zamieszczanych w prasie i Internecie, 6) Wyników analiz i prognoz rynku pracy i badań popytu na pracę, w tym Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych (MZDiN), prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu, 7) Zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych, 8) Wyników analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w roku 2013 organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie (PUP), 9) Analizy dla potrzeb szkoleniowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie na rok 2014, 10) Wykazu potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez osoby uprawnione do szkolenia. 4

6 Strategia rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia Do sporządzenia listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym runku pracy zostały wykorzystane wskazówki dotyczące rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego na lata Przemysł dominujący w powiecie kutnowskim związany jest stricte z rolnictwem przy czym zlokalizowany jest zarówno w miastach jak i na terenie gmin wiejskich. Inwestycje i przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu to głównie: centrale nasienne, cukrownie, mleczarnie 1, młyny, wytwórnie pasz oraz zakłady mięsne 2. Ponadto w powiecie kutnowskim istnieją przedsiębiorstwa działające w przemyśle: chemicznym oraz farmaceutycznym 3. Wobec powyższego, na terenie miasta Kutno kluczowe gałęzie przemysłu stanowią: przemysł farmaceutyczny, maszynowy i metalowy 4, elektroniczny, elektryczny 5, transportowy, spożywczy 6, odzieżowy 7, produkcja opakowań 8, przetwórstwo tworzyw sztucznych 9, budownictwo 10, transport 11, handel 12, centra 1 Bakoma Nova, Zorina Sp. z o.o. 2 Exdrob S.A., Pini Polonia, Pini Hamburger Sp. z o.o. 3 Polfarmex, Fresenius Kabi, 4 Odlewnia Żeliwa Mikoda, Kongskilde, Expom, Florian Centrum S.A., Ideal Europe Sp. z o. o., AMZ Kutno Sp. z o.o., Enginova Sp. z o.o., Lampre Polska Sp. z o. o. 5 Miflex - Masz Sp. z o.o. 6 Hoop Polska Sp. z o.o. 7 Emkon 8 Id Machinery, Fuji Seal, DS. Smith S.A. 9 Sirmax Polska Sp. z o. o. 10 Vester, Mavex, Urbud, 11 Nijhof Wassink, Polsad Renault 12 Społem, Agroma, Schomburg 5

7 magazynowe oraz inne usługi 13. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż miasto dysponuje ponadto bardzo dużym potencjałem firm budowlanych oraz firm działających w sferze przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych. Wielkość wewnętrznego potencjału inwestycyjnego i kondycja firm ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego powiatu. Nie mniej o jego sile i przyszłości decyduje również potencjał inwestycyjny, a także zdolność do inwestowania jaką reprezentują poszczególne samorządy gminne zlokalizowane na terenie powiatu kutnowskiego. W obszarze infrastruktury za bardzo pozytywny element należy uznać rozwój infrastruktury sieci telefonii przewodowej i bezprzewodowej oraz dość dobrze rozbudowaną sieć dróg, minusem jest jednak nadal brak dostępu do sieci gazowniczej, niewystarczająca długość sieci kanalizacyjnej oraz słaby stan dróg wewnętrznych. Nadal wartością o niewielkim znaczeniu jest infrastruktura okołoturystyczna. Optymistycznym jest fakt, iż wzrasta zainteresowanie usługami rekreacyjno - sportowymi oraz zamierzenia inwestycyjne samorządów w tym zakresie. Pozytywną wartością gospodarczą w powiecie kutnowskim jest wykształcenie się na dobrym poziomie procesów rozwojowych w sektorze prywatnym oraz wysoka efektywność gospodarstw rolnych. W społecznej sferze gospodarczej dochody gmin powiatu oraz samodzielność budżetów gmin rokują nadzieję na udział samorządów w procesach inwestycyjnych z udziałem funduszy strukturalnych. W sferze społecznej główny nacisk należy położyć na podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu kutnowskiego. W sferze ekonomicznej należy zwrócić uwagę na zwiększenie dostępności gospodarczej powiatu poprzez 13 Eko-Serwis, ASS Zachorscy 6

8 stworzenie i rozbudowę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSE) Podstrefa Kutno, w której zlokalizowanych jest coraz to więcej przedsiębiorstw. Na marginesie należy wspomnieć o tym, iż w strefie są jeszcze wolne tereny dla inwestorów, co umożliwi w przyszłości dalszy rozwój powiatu kutnowskiego. Przewidywany rozwój przemysłu, rolnictwa, budownictwa, handlu i usług może przyczynić się do wzrostu liczby nowych miejsc pracy, a co za tym idzie mieć wpływ na relatywny spadek stopy bezrobocia w powiecie, co w konsekwencji wiąże się z warunkami bytowymi osób bezrobotnych. Kutnowska Strategia Zatrudnienia w swoich założeniach stanowi uszczegółowienie celów Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego na lata Za horyzont czasowy przyjęto rok W toku konstrukcji Strategii posiadano świadomość, że w okresie jej realizacji mogą wystąpić zjawiska oraz zmiany istotne z punktu widzenia sytuacji na lokalnym rynku pracy, stąd założenia zawarte w wymienionej Strategii powinno się traktować jako wyznaczenie głównych kierunków polityki zatrudnienia samorządu powiatowego, realizującego inicjatywy w ścisłej współpracy z partnerami społeczno - gospodarczymi. Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego na lata określa priorytetowe cele operacyjne i kierunki działania mające na celu rozwój aktywnej polityki lokalnego rynku pracy, które są niejako podstawą prawidłowego rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu kutnowskiego: 1) Stworzenie warunków dla ograniczenia bezrobocia i wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców powiatu kutnowskiego. 2) Podjęcie działań na rzecz rozwoju i dywersyfikacji form przekwalifikowania zawodowego z uwzględnieniem procesu kształcenia na potrzeby lokalnego rynku pracy. 3) Organizacja na poziomie powiatu nowych form kształcenia dorosłych dla 7

9 skutecznego przekwalifikowania zawodowego. Ponadto w ramach priorytetów dążyć się będzie do swoistej koordynacji zadań, realizowanych przez służby zatrudnienia, pomocy społecznej, ochotniczych hufców pracy i innych partnerów społeczno - gospodarczych. Planuje się również podejmowanie działań w celu poprawy jakości świadczonych usług, w tym poprzez poprawę informacji o rynku pracy oraz organizację i finansowanie szkoleń kadry służb zatrudnienia. Powyższe cele bardzo ściśle łączą się z działaniami urzędu pracy oferując bezrobotnym możliwość podwyższenia, zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, usługi EURES czy też przyznawania środków na działalność gospodarczą. Szkolenia dla osób bezrobotnych organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie bywają niejednokrotnie jedyną szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz znalezienie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Profesjonalne wsparcie doradców zawodowych i dostęp do informacji zawodowej wpływa korzystnie na postawę oraz motywację beneficjentów do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rynku pracy. Realizacja działań na obszarze powiatu kutnowskiego ma wykreować sprawny rynek, który pozwoli wykorzystać w pełni istniejące zasoby pracy, zapewni ich płynną i efektywną alokację oraz spowoduje rozwój zasobu ludzkiego. Poprawa warunków dla podejmowania działalności gospodarczej ma przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy. Wszelkie działania PUP w Kutnie powinny skupić się na ułatwieniu powrotu na rynek pracy biernym zawodowo oraz dostosowaniu cech kwalifikacyjno zawodowych osób bezrobotnych do potrzeb szybko zmieniającego się, dynamicznego i w gruncie rzeczy żywego lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania na pracę. 8

10 Wyniki badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe Z Badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie powiatu kutnowskiego wynika, iż ze względu na specyficzne położenie i charakter powiatu kutnowskiego zdecydowana większość przedsiębiorców wskazuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie: operator wózków widłowych, elektryk z uprawnieniami SEP, magazynier z obsługą komputera i wózkami widłowymi, spawacz, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych, operator maszyn CNC, murarz, tynkarz, zbrojarz, mechanik urządzeń przemysłowych, operator suwnicy, pracownik produkcyjny przy maszynach w ruchu ciągłym, automatyk oraz kucharz. Generalnie zauważalnym trendem wśród poszukiwanych przez pracodawców stanowisk są zawody polegające na bezpośredniej pracy z klientem lub wymagające wykonywania prostych prac fizycznych, przy czym powyższe wymagania są zgodne z profilem przedsiębiorczości w powiecie kutnowskim. Poza kwestią stanowiska, w analizie lokalnego rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy poruszono także aspekt wykształcenia poszukiwanych pracowników. Największa liczba pracodawców wskazywała na osoby z wykształceniem wyższym z dodatkową biegłą znajomościom języków obcych (znajomości języka obcego oczekuje się również od kandydatów na stanowiskach przedstawicieli handlowych, w branży transportowo - logistycznej, kierowców w transporcie międzynarodowym, w zakładach przemysłowych i produkcyjnych związanych z obsługą handlu zagranicznego) oraz zasadniczym zawodowym a także zawodowym technicznym. Poza tym należy nadmienić, iż w zakładach 9

11 produkcyjnych pracodawcy wymagają od pracowników liniowych znajomości rysunku technicznego bądź umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych. Respondenci nie wykazali zainteresowania zatrudnieniem osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (bez zawodu). W trakcie prowadzonego kwestionariusza wywiadu badani respondenci wskazali także czego oczekują od przyszłych pracowników. Kwestie umiejętności oraz doświadczenia zdecydowanie zdominowały temat przyszłego zatrudnienia osób obecnie pozostających bez pracy. Odpowiednie kwalifikacje, a przede wszystkim przygotowanie zawodowe były podstawowym elementem wpływającym na ocenę merytoryczną osoby ubiegającej się o pracę w przedsiębiorstwie badanych. Precyzując czynnik wykształcenie nie padał w potocznym rozumieniu im wyższe tym lepsze, lecz kierunkowym tj. np. zawodowe w dziedzinie budownictwa, ekonomiczne, itd. W przeprowadzonym kwestionariuszu wywiadu pracodawcy wskazali zapotrzebowanie na zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy lecz dodatkowo połączone z odpowiednimi uprawnieniami niezbędnymi na danym stanowisku pracy w poszczególnych branżach np. spawacz, elektryk z uprawnieniami SEP czy operator maszyn CNC, poza tym pracodawcy z terenu powiatu kutnowskiego zgłaszając oferty pracy za najbardziej pożądane wymagania dodatkowe wskazywali m.in.: posiadanie książeczki SANEPID, prawo jazdy kat. B, uprawnieni do obsługi wózków widłowych, biegłej znajomości obsługi komputera, uprawień do kierowani samochodami ciężarowymi wraz z kursem na przewóz rzeczy/osób lub materiałów niebezpiecznych, uprawnień elektroenergetycznych i spawalniczych bądź obsługi kasy fiskalnej. Ponadto pracodawcy - zwłaszcza firm z kapitałem zagranicznym działające na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) Podstrefa Kutno wskazują na brak osób posiadających znajomość języków obcych język angielski, niemiecki, japoński, francuski, chiński, rosyjski czy włoski. 10

12 Wśród 125 przebadanych przedsiębiorców z terenu powiatu kutnowskiego 83 firmy zadeklarowały gotowość zatrudnienia osób bezrobotnych, które ukończą szkolenia przedmiotowe finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, z kolei 42 ankietowanych pracodawców nie było zainteresowanych zatrudnieniem osób, które nabyłyby uprawnienia lub umiejętności zawodowe po ukończonym szkoleniu przedmiotowym. Stosunkowo największym zainteresowaniem pracodawców cieszyły się następujące kierunki szkoleń: kurs kierowca wózków widłowych (28), kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych (15), kurs języka angielskiego (13), kurs obsługi kas fiskalnych i fakturowania (15), kurs spawacza (15), kurs uprawnienia elektroenergetyczne SEP (12), kurs operatora maszyn CNC (9). Wśród osób bezrobotnych uprawnionych do szkolenia ogólny poziom zainteresowania szkoleniami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie jest stosunkowo wysoki. Zainteresowanie udziałem w szkoleniach jest nieco wyższe w grupie mężczyzn aniżeli wśród kobiet. Istotnym w tym aspekcie wydaje się być również kwestia wieku osób bezrobotnych. Zainteresowanie szkoleniami najczęściej wyrażane było przez osoby w wieku lat. Analiza ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy zgłaszanych przez pracodawców oraz zamieszczanych w prasie i Internecie Analizując sytuację lokalnego rynku pracy urząd bierze pod uwagę analizę ofert pracy będących w dyspozycji PUP. W roku 2013 Filia Żychlin pozyskała 562 oferty pracy a PUP Kutno 2692 oferty pracy, ogółem do tut. Urzędu wpłynęło ofert pracy, w tym ofert pracy niesubsydiowanej oraz subsydiowanych miejsc 11

13 pracy. Wartości podane są sumą ofert pracy realizowanych przez filie Żychlin i PUP Kutno. Analiza posiadanych danych statystycznych przedstawia się następująco: Grupa pierwsza wielka Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy: zgłoszono 23 oferty pracy poszukiwano: 3 kierowników projektu, 5 kierowników produkcji, 4 kierowników marketu, 5 kierowników budowy, 1 kierownika robót sanitarnych oraz 5 urzędników podatkowych. Grupa druga wielka Specjaliści: w grupie tej zgłoszono 122 oferty pracy. Najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli: logopeda -1, prawnik -2, pedagog -3, psycholog -2, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych 1, młodszy wychowawca -1, nauczyciel gry na instrumentach muzycznych -2, nauczyciel w zakresie fotografii reklamowej -1, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych -1, nauczyciel zwodu mechanik -1, nauczyciel języka angielskiego -3, nauczyciel historii -1, nauczyciel przedmiotów rolniczych -1, nauczyciel wychowania przedszkolnego - 12, nauczyciel wychowawca -3, wychowawca 7, nauczyciel bibliotekarz -3, lekarz weterynarii -1, specjalista ds. żywienia człowieka -2, specjalista ds. handlu -6, specjalista ds. eksportu - 5, specjalista ds. kadr i płac -2, specjalista ds. zaopatrzenia -1, specjalista ds. ochrony środowiska -1, specjalista ds. jakości -2, specjalista ds. kompensatorów tkaninowych -1, specjalista ds. sprzedaży -5, specjalista ds. reklamy- 3, specjalista obsługi klienta 1, specjalista ds. rynku nieruchomościami - 1, główny księgowy -4, tłumacz języka angielskiego -1, tłumacz języka japońskiego 1, tłumacz języka włoskiego 1, księgowy 8, pracownik socjalny -2, redaktor wydawniczy -1, automatyk-informatyk -1, audytor jakości -4, inżynier mechanik -1, inżynier inżynierii środowiska -1, inżynier inżynierii chemicznej -1, inżynier geodeta -2, inżynier budowy 1, inżynier informatyk -4, laborant-5, menager produktu -1, instruktor nauki jazdy -1, konstruktor technolog-3, instruktor sportu -1, grafik komputerowy -2, 12

14 Grupa trzecia wielka - Technicy i inny personel średni: zgłoszono 238 ofert pracy. W grupie tej najczęściej poszukiwano: spedytorów - 3 oferty, technik organizacji produkcji - 1 oferta, technik farmacji -11, technik weterynarii -2, technik elektryk -1, technik protetyk -1, technik dentystyczny -3, technik informatyk -4, przedstawicieli handlowych - 28 ofert, handlowiec- 46, logistyk -6, dyspozytor -2, elektronik 4, elektromechanik-4, elektromonter-17, elektryk-21, elektryk samochodowy 6, zaopatrzeniowiec 11, opiekun -56, pielęgniarka -3, kontroler jakości -1, asystent usług pocztowych -1, asystent zarządzania produkcją -2, asystent usług telekomunikacyjnych -1, goniec -1, higienistka -3, Grupa czwarta wielka - Pracownicy biurowi: zgłoszono 485 ofert pracy. Najliczniej poszukiwani byli pracownicy biurowy - 132, pracownik administracyjny -25, pomoc administracyjna 8, pracownik kancelaryjny 51, rejestratorka medyczna -5, sekretarka-16, magazynier 63, archiwista -29, fakturzystka -12, operator wprowadzania danych -6, pracownik magazynowy -100, referent ds. księgowości -1, referent ds. kadr i płac -11,teleankieter-42, referent ds. gospodarki odpadami -2 Grupa piąta wielka - Pracownicy usług osobistych i sprzedaży: w grupie tej zgłoszono 950 zapotrzebowań na pracowników. Najwięcej ofert pracy wpłynęło w zawodach: robotnik gospodarczy ofert, bukieciarz - 3 oferty, sprzedawca 153 oferty, barman - 1 oferta, kucharz 19 ofert, kelner 13, cukiernik 1, fryzjer - 8, kasjer -7, kosmetyczka -4, pracownik obsługi solarium -1, piekarz -11, agent ubezpieczeniowy -4, akwizytor -1, dekorator wyrobów cukierniczych -1, doradca klienta -23, doradca kredytowy -1, doradca ds. odszkodowań -5, pracownik obsługi hotelowej -2, dekorator wnętrz -2, bufetowy - barman -3, pracownik ochrony fizycznej -27, instalator aplikacji -1, instalator okablowania strukturalnego -2, Grupa szósta wielka - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy: w tej grupie zgłoszono 92 oferty pracy. Najczęściej poszukiwano ogrodników -88, rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej -1, robotników leśny - 3 oferty. 13

15 Grupa siódma wielka - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy: w tej grupie zgłoszono 265 ofert pracy. Najczęściej poszukiwano: szwaczek -32 oferty, spawacz - 10, ślusarz-31, spawacz-ślusarz -12, zbrojarz-cieśla -3, zbrojarz betoniarz -11,stolarz -6, tynkarz 12, tokarz 5, murarz 15, murarz -tynkarz-26, glazurnik -29, hydraulik - 12, dekarz-5, cieśla 26, blacharz -dekarz 5, szlifierz 1, tapicer 2, parkieciarz 3, posadzkarz 1, dekarz-blacharz-4, malarz -8, lakiernik samochodowy -6, Grupa ósma wielka - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń: zgłoszono 275 oferty pracy. W grupie tej najczęściej zgłaszano zapotrzebowanie na: kierowca BC -17, kierowca D 10, kierowca CE-58, operator koparki -3, operator walca -1, operator wytryskarek -2, operator koparko-ładowarki -8, operator maszyn i urządzeń 69, operator wózka widłowego -10, monter instalacji LPG-2, monter mebli -5, monter reklam -1, monter pojazdów samochodowych- 12, monter układów elektronicznych -3, monter składacz okien -3, monter konstrukcji stalowych -1, traktorzysta -1, mechanik maszyn i urządzeń -10, mechanik samochodowy -37, mechanik wózków widłowych -3, mechanik maszyn rolniczych -1, maszynista pojazdów trakcyjnych -5, pracownik obsługi agregatu chemicznego - 2, kierowca mechanik-8, kontroler stanu technicznego pojazdu -3, Grupa dziewiąta wielka - Pracownicy przy pracach prostych: zgłoszono 778 ofert. Najczęściej poszukiwani byli: pomoce kuchenne 12 oferty, pracownik ogólnobudowlany -93, jeliciarz -71, pakowacz 188, sprzątacz -100, szatniarz -5, sortowacz odzieży -1, woźna -5, zamiatacz 65, drobiarz 10, klasyfikator żywności- 5, żałobnik -9, wagowa -1, pracownik produkcji -6, gospodarz terenu -1, rzeźnik wędliniarz -105, kamieniarz żałobnik -1, salowa -1, prasowaczka -9, praczka -1, belowacz makulatury -1, pracownik gorzelni -1, czyściciel pojazdów -1, pomoc domowa-1, brakarz -4, cykliniarz-parkieciarz -1, dziewiarz -4, konserwator budynku -25, krojczy odzieży -1, pracownik warsztatu-2, robotnik drogowy -8, pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni-4, wulkanizator-4, robotnik polowy-1, robotnik placowy -6, robotnik magazynowy -1, pracownik prefabrykacji 14

16 betonu -5, nadzór sprzątających-2, pokojowa -9, konserwator urządzeń melioracyjnych -8, Grupa dziesiąta wielka - Siły zbrojne: w tej grupie nie zgłoszono żadnych ofert pracy. Zestawienie najczęściej pojawiających Liczba ofert zgłoszonych w 2013 roku się ofert pracy w 2013 r. Nazwa zawodu robotnik gospodarczy 657 pakowacz 188 sprzedawca 153 Pracownik biurowy 132 Rzeźnik-wędliniarz 105 Pracownik magazynowy 100 Sprzątacz 100 Pracownik ogólnobudowlany 93 ogrodnik 88 jeliciarz 71 Tablica Nr 1 Tablica przedstawia zestawienie 10 najczęściej pojawiających się ofert pracy w 2013 roku. Źródło: PUP Kutno. Nietrudno zauważyć, że do wykonywania czynności charakterystycznych dla wymienionych powyżej zawodów nie jest wymaganie wykształcenie wyższe, którego atrakcyjność, co prawda na rynku pracy maleje, nie oznacza to jednak, że osoby mające ukończone studia w ogóle nie znajdą zatrudnienia. Swoich działań związanych z poszukiwaniem pracy nie powinni jednak ograniczać jedynie do kontaktu z urzędem pracy. W tabeli został przedstawiony wykaz oferowanych stanowisk pracy zgłoszonych do tutejszego urzędu w roku 2013 zawierający oferty pracy w zakresie których osoba bezrobotna zostaje wyrejestrowana z ewidencji osób bezrobotnych: prace interwencyjne, roboty publiczne, oferty pracy w ramach 15

17 których pracodawca otrzymuje refundację składek ZUS, oferty pracy w ramach zatrudnień wspieranych oraz inne. Stanowisko Kutno Filia Żychlin RAZEM OGÓŁEM Agent ubezpieczeniowy 4 4 Archiwista Asystent usług pocztowych Asystent zarządzania produkcją Asystent usług telekomunikacyjnych Audytor jakości 4 4 Akwizytor 1 1 Automatyk-elektryk 4 4 Automatyk-informatyk 1 1 Blacharz-dekarz 5 5 Bukieciarz 3 3 Belowacz makulatury 1 1 Barman 1 1 Bufetowy-barman 3 3 Brakarz 4 4 Cieśla Cukiernik 1 1 Cykliniarz-parkieciarz 1 1 Czyściciel pojazdów 1 1 Drobiarz Dekorator wnętrz 2 2 Dekorator wyrobów cukierniczych 1 1 Dziewiarz 1 1 Dyspozytor

18 Dziennikarz 4 4 Dekarz 5 5 Dekarz-blacharz 4 4 Doradca klienta Doradca kredytowy 1 1 Doradca ds. odszkodowań 5 5 Elektryk samochodowy 6 6 Elektryk Elektromonter Elektromechanik Elektronik 4 4 Technik elektryk 1 1 Fakturzystka Fizjoterapeuta 2 2 Fryzjer Glazurnik Grafik komputerowy 2 2 Goniec 1 1 Główny księgowy 4 4 Gospodarz terenu 1 1 Higienistka 3 3 Handlowiec Hydraulik Inż. mechanik 1 1 Inż. inżynierii środowiska 1 1 Inż. inżynierii chemicznej 1 1 Inż. geodeta 2 2 Inż. budowy 1 1 Inż. informatyk 4 4 Instruktor sportu 1 1 Instalator okablowania

19 strukturalnego Instalator aplikacji 1 1 Instruktor nauki jazdy 1 1 Jaliciarz Kontroler jakości 1 1 Kierownik projektu 3 3 Kirownik produkcji 5 5 Kierownik marketu 4 4 Kierownik budowy 5 5 Kierownik robót sanitarnych 1 1 Konstruktor-technolog 3 3 Konserwator urządzeń melioracyjnych 8 8 Kucharz Kierowca BC Kierowca D Kierowca CE Kierowca/mechanik Kasjer 7 7 Kamieniarz-żałobnik 1 1 Kosmetyczka 4 4 Kontroler stanu technicznego pojazdu 3 3 Kelner księgowy 8 8 Konserwator budynku Klasyfikator żywności 5 5 Krojczy odzieży 1 1 Lakiernik samochodowy 6 6 Lekarz weterynarii 1 1 Logistyk 6 6 Logopeda 1 1 Laborant

20 Mechanik maszyn i urządzeń Mechanik samochodowy Mechanik wózków widłowych Mechanik maszyn rolniczych Monter pojazdów samochodowych Monter układów elektronicznych Monter mebli Monter-składacz okien Monter instalacji LPG 2 2 Monter konstrukcji stalowych 1 1 Monter reklam 1 1 Menadżer produktu 1 1 Młodszy wychowawca 1 1 Malarz 8 8 Magazynier Maszynista pojazdów trakcyjnych 5 5 Murarz-tynkarz Murarz Nadzór sprzątających 2 2 Nauczyciel przedm. ekonomicznych Nauczyciel gry na instrumentach muzycznych Nauczyciel w zakresie fotografii reklamowej Nauczyciel przedm. zawodowych gastronomicznych Nauczyciel zawodumechanik

21 Nauczyciel jęz. angielskiego 3 3 Nauczyciel historii 1 1 Nauczyciel przedmiotów rolniczych Nnauczyciel wychowania przedszkolnego Nauczyciel wychowawca 3 3 Nauczyciel bibliotekarz 3 3 opiekun Ogrodnik Operator koparkoładowarki Operator walca 1 1 Operator maszyn i urządzeń Operator wózka widłowego Operator wtryskarek 2 2 Operator koparki 3 3 Operator wprowadzania danych 6 6 Pedagog Psycholog 2 2 Pracownik biurowy Pracownik administracyjny Pomoc administracyjna 8 8 Pracownik kancelaryjny Pielęgniarka 3 3 Prawnik 2 2 Pracownik socjalny Praczka 1 1 Pracownik warsztatu 2 2 Pomoc kuchenna Pakowacz

22 Pokojowa 9 9 Pomoc domowa 1 1 Pracownik obsługi solarium Parkieciarz 3 3 Posadzkarz 1 1 Pracownik obsługi agregatu chemicznego Pracownik ogólnobudowlany Pracownik ochrony fizycznej Pracownik obsługi hotelowej Pracownik ds. gospodarki magazynowej i transportu Pracownik magazynowy Pracownik gorzelni 1 1 Pracownik prefabrykacji betonu 5 5 Pracownik produkcji 6 6 Przedstawiciel handlowy Prasowaczka 9 9 Piekarz Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 4 4 Robotnik drogowy 8 8 Robotnik gospodarczy Robotnik leśny 3 3 Robotnik placowy 6 6 Robotnik polowy 1 1 Robotnik magazynowy 1 1 Rejestratorka medyczna 5 5 Redaktor wydawniczy

23 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzecej Referent ds. gospodarki odpadami Referent ds.kadr i płac Referent ds. księgowości 1 1 Rzeźnik-wędliniarz Sprzątacz Szatniarz Szlifierz 1 1 Szwaczka Stolarz Spedytor 3 3 Salowa 1 1 Sortowacz odzieży 1 1 Sprzedawca Ślusarz Spawacz Spawacz-ślusarz Sekretarka Specjalista ds. żywienia człowieka 2 2 Specjalista ds. handlu 6 6 Specjalista d.s eksportu 5 5 Specjalista ds. kadr i płac 2 2 Specjalista d.s. zaopatrzenia Specjalista ds. ochrony środowiska Specjalista d.s. jakości 2 2 Specjalista d.s. Kompensatorów tkaninowych

24 Specjalista d.s sprzedaży 5 5 Specjalista d.s reklamy 3 3 Specjalista obsługi klienta 1 1 Specjalista d.s rynku nieruchomościami Technik organizacji produkcji Teleankieter Tynkarz Tokarz Traktorzysta 1 1 Tapicer 2 2 Technik farmacji Technik weterynarii Technik protetyk 1 1 Technik dentystyczny 3 3 Technik informatyk 4 4 Tłumacz języka angielskiego Tłumacz języka japońskiego Tłumacz języka włoskiego Urzędnik podatkowy 5 5 Wagowa 1 1 Wulkanizator Woźna Wychowawca 7 7 Zaopatrzeniowiec Zamiatacz Zbrojarz-betoniarz Zbrojarz-cieśla 3 3 Żałobnik 9 9 Tablica Nr 2 23

25 Tablica przedstawia wykaz wszystkich pozyskanych ofert pracy według stanowisk zgłoszonych przez pracodawców za 2013 rok / z uwzględnieniem filii Żychlin. Źródło: PUP Kutno. Monitorując oferty pracy z powiatu kutnowskiego niezgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie, lecz do bazy ofert pracy w prasie i Internecie można zauważyć, że najczęściej pojawiającymi się ofermami pracy m. in. na portalu były oferty krajowe oraz zagraniczne na najczęściej na opiekunkę osób starszych, kierowców międzynarodowych z prawem jazdy kategorii C+E oraz uprawnieniami do przewozu rzeczy. Najczęściej występującymi ofertami pracy zamieszczanymi w lokalnej prasie Gazeta Lokalna były oferty pracy w zawodzie: opiekuna osób starszych, kierowcę samochodu ciężarowego uprawnionego do przewozu rzeczy, jeliciarza, rzeźnika wędliniarza. Wyniki analiz i prognoz rynku pracy Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 8 ust. 1. pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 9) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Monitoring zawodów jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowania ocen oraz wyciągania wniosków dla systemu kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Statystyka z zakresu stosowania zawodów i specjalności zarejestrowanych bezrobotnych sporządzana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 24

26 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r., nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. W końcowym efekcie struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duże, 132 grupy średnie i 444 grupy elementarne, przy czym grupy elementarne obejmują 2360 zawodów i specjalności. Wykorzystując dane statystyczne o osobach zarejestrowanych oraz zgłaszanych ofertach pracy w końcu roku 2013 na podstawie Zaleceń metodycznych do przeprowadzenia Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wydanych przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Warszawa 2003, prowadzony jest monitoring zawodów. W ramach monitoringu określa się rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie łódzkim Na dzień r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie przedstawił Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za rok 2013 w województwie łódzkim (w załączeniu wydruk ze strony internetowej WUP Łódź potwierdzający brak ww. Raportu). Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kutnowskim 25

27 Analizując zawody deficytowe i nadwyżkowe należy zwrócić uwagę na zawody, w których średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu roku 2013 wynosiła zero. Wskazuje to na fakt braku możliwości obliczenia wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu). W takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją zdecydowanego deficytu w danym zawodzie, rodzącą brak możliwości zrealizowania ofert pracy w przypadku ich pojawienia się. W zawodach deficytowych, w których występuje duże zapotrzebowanie na kandydatów do pracy nie można znaleźć osób spełniających kryteria rekrutacyjne, oferty pracy są dostępne, natomiast nie są zaspokajane potrzeby pracodawców, stwarza to sytuację w konsekwencji której firmy mogą borykać się z problemami zatrudnienia a co za tym idzie mieć kłopoty z utrzymaniem się na rynku. Problem niedopasowania potrzeb pracodawców do potrzeb osób bezrobotnych jest bardzo widoczny na podstawie danych dotyczących zawodów deficytowych. Z danych statystycznych wynika, iż w powiecie kunowskim grupę tę tworzą zawody m.in. takie jak: cieśla, brukarz, jeliciarz, spawacz metodą MAG, elektromechanik, konserwator budynków, rzeźnik - wędliniarz, kierowca operator wózków jezdniowych, meliorant, doradca finansowy, pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo - transportowych i pokrewni, specjalista ds. sprzedaży, doradca klienta, tynkarz, opiekunka dziecięca, 26

28 robotnik gospodarczy, opiekunka domowa Zawody nadwyżkowe to zawody, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wyższa aniżeli zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci propozycji pracy. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) oblicza się dzieląc średnią miesięczną liczbę ofert pracy przez średnią miesięczną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie. Gdy dany wskaźnik jest mniejszy od 0,9 oznacza to, iż dany zawód jest zawodem nadwyżkowym. Warto zaznaczyć, że w przedkładanym rankingu pominięto zawody, dla których ostatnie dwie cyfry w 6-cyfrowym kodzie zawodu wynoszą 9 i 0 (pozostałe). Analizując dane statystyczne okazuje się, że do przedstawicieli zawodów nadwyżkowych w powiecie kutnowskim zaliczamy m.in.: Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Lekarz weterynarii Nauczyciel historii Spawacz ręczny łukiem elektrycznym Monter elektronik urządzenia radiowotelewizyjne Ślusarz narzędziowy Średnia miesięczn a liczba ofert pracy zgłoszonyc h w 2013 r. Średnia miesięczna liczba zarejestrowany ch bezrobotnych w 2013 r. Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w 2013 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 0,0833 0,4167 0,3333 0,2000 0,0833 0,4167 0,3333 0,2000 0,1667 0,8333 0,6667 0,2000 0,0833 0,4167 0,3333 0,2000 0,1667 0,7500 0,5833 0, Dziewiarz 0,1667 0,7500 0,5833 0,

29 Dziennikarz 0,2500 1,0833 0,8333 0, Kierownik działu produkcji Specjalista ds. rachunkowości Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowa ni Tłumacz języka angielskiego Mechanik maszyn rolniczych Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyj nych (telemonter) 0,0833 0,3333 0,2500 0,2500 0,0833 0,3333 0,2500 0,2500 0,0833 0,3333 0,2500 0,2500 0,0833 0,3333 0,2500 0,2500 0,0833 0,3333 0,2500 0,2500 0,0833 0,3333 0,2500 0, Murarz* 2,4167 9,2500 6,8333 0, Sprzedawca* 8, , ,7500 0, Ślusarz* 3, ,1667 9,5000 0, Mechanik pojazdów samochodowych * Sprzątaczka biurowa Inżynier budownictwabudownictwo ogólne Inżynier automatyki i robotyki 2,4167 8,3333 5,9167 0,2900 1,0833 3,4167 2,3333 0,3171 0,2500 0,7500 0,5000 0,3333 0,0833 0,2500 0,1667 0, Fizjoterapeuta 0,0833 0,2500 0,1667 0, Psycholog 0,1667 0,5000 0,3333 0, Pozostali kontrolerzy (sterownicy)proc 0,0833 0,2500 0,1667 0,

30 esów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowa ni Asystent usług pocztowych 0,0833 0,2500 0,1667 0, Recepcjonista 0,1667 0,5000 0,3333 0, Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 27 Operator sprzętu ciężkiego 0,0833 0,2500 0,1667 0,3333 0,0833 0,2500 0,1667 0, Magazynier 1,7500 4,8333 3,0833 0, Nauczyciel przedszkola 0,2500 0,6667 0,4167 0, Logistyk 0,1667 0,4167 0,2500 0, Pracownik socjalny Elektromonter instalacji elektrycznych Robotnik w przemyśle przetwórczym Laborant chemiczny Betoniarzzbrojarz* Technik administracji* 0,1667 0,4167 0,2500 0,4000 1,0000 2,4167 1,4167 0,4138 2,0833 4,7500 2,6667 0,4386 0,3333 0,7500 0,4167 0,4444 0,9167 2,0833 1,1667 0,4400 1,8333 3,7500 1,9167 0, Architekt 0,0833 0,1667 0,0833 0, Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 0,0833 0,1667 0,0833 0, Księgowy 0,5833 1,1667 0,0833 0, Agent ubezpieczeniowy 0,0833 0,1667 0,0833 0,

31 Kontroler rozliczeń pieniężnych Sprzedawca na stacji paliw Ogrodnik uprawa roślin ozdobnych 0,0833 0,1667 0,0833 0,5000 0,4167 0,8333 0,4167 0, ,0833 0,1667 0,0833 0, Praczka 0,0833 0,1667 0,0833 0, Rejestratorka medyczna 0,2500 0,4167 0,1667 0, Barman 0,2500 0,4167 0,1667 0, Spawacz ręczny gazowy Technik farmaceutyczny Specjalista kontroli jakości Opiekun osoby starszej* Asystent do spraw księgowości Ratownik wodny zawodowy Robotnik placowy Robotnik budowlany Technik elektryk samochodowy 0,2500 0,4167 0,1667 0,6000 0,8333 1,3333 0,5000 0,6250 0,1667 0,2500 0,0833 0,6667 0,1667 0,2500 0,0833 0,6667 0,5000 0,7500 0,2500 0,6667 0,1667 0,2500 0,0833 0,6667 0,6667 1,0000 0,333 0,6667 5,4167 7,8333 2,4167 0,6915 0,2500 0,3333 0,0833 0, Kosmetyczka 0,2500 0,3333 0,0833 0, Robotnik drogowy Specjalista ds. marketingu i handlu 0,9167 1,1667 0,2500 0,7857 1,0833 1,3333 0,2500 0,8125 Tablica Nr 3 30

32 Tablica prezentuje zestawienie zawodów nadwyżkowych w roku 2013 na terenie powiatu kutnowskiego. Źródło: opracowanie własne PUP Kutno. Na szczególną uwagę zasługują zawody z wartością wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) równą 0,00. Są to bowiem zawody w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Ilość ofert pracy pojawiających się na lokalnym rynku pracy nie jest wystarczająca, by każda zarejestrowana osoba mogąca wykonywać dany zawód znalazła zatrudnienie. Wśród takich zawodów wyróżniamy m.in.: pedagogów, ekonomistów, sprzedawców, Zawody zrównoważone to zawody wykazujące równowagę na lokalnym rynku pracy. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) waha się w tym przypadku od 0,9-1,1. Do zawodów zrównoważonych w powiecie kutnowskim w roku 2013 należały m. in. takie zawody jak: Lektor języka angielskiego, Nauczyciel bibliotekarz, Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, Inżynier środowiska - gospodarka wodna i hydrologia, Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, Specjalista ds. kadr, Pracownik działu logistyki, Inżynier środowiska instalacje sanitarne, Inżynier środowiska oczyszczanie miast i gospodarka odpadami, 31

33 Pozostali pracownicy do spraw statystyki finansów i ubezpieczeń. Zawody deficytowe to zawody, w których liczba zgłoszonych ofert pracy jest wyższa aniżeli liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) przyjmuje tutaj wartość większą od 1,1. W przedkładanym rankingu zawodów deficytowych również pominięto zawody, dla których ostatnie dwie cyfry w 6-cyfrowym kodzie zawodu wynoszą 9 i 0 (pozostałe). W tabeli przedstawiono wykaz zawodów deficytowych w końcu roku Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Pracownik kancelaryjny Konserwator budynków Średnia miesięczn a liczba ofert pracy zgłoszony ch w 2012 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowany ch bezrobotnych w 2012 roku Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w 2012 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 5,4167 0,0833-5, ,0000 4,7500 0,2500-4, ,0000 1,5833 0,0833-1, , Cieśla* 1,2500 0,0833-1, , Jeliciarz 6,0000 0,4167-5, , Rzeźnik wędliniarz* 8,7500 0,6667-8, , Brukarz 1,0833 0,0833-1, , Doradca finansowy 0,8333 0,0833-0, , Kierowca operator wózków jezdniowych Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej 0,8333 0,0833-0, ,0000 0,6667 0,0833-0,5833 8,

34 Meliorant 0,6667 0,0833-0,5833 8, Opiekunka do dzieci w drodze do szkoły Spawacz metodą MAG Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowotransportowych i pokrewni Specjalista do spraw sprzedaży Kontroler jakości produktów spożywczych Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 0,5833 0,0833-0,5000 7,0000 0,5000 0,0833-0,4167 6,0000 0,5000 0,0833-0,4167 6,0000 0,8333 0,1667-0,6667 5,0000 0,4167 0,0833-0,3333 5,0000 1,2500 0,2500-1,0000 5, Ogrodnik* 0,4167 0,0833-0,3333 5, Elektromechanik* 0,4167 0,0833-0,3333 5, Szatniarz 0,4167 0,0833-0,3333 5, Archiwista 0,7500 0,1667-0,5833 4, Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 1,0833 0,2500-0,8333 4, Doradca klienta 2,5000 0,5833-1,9167 4, Robotnik gospodarczy 54, , ,8333 4, Główny księgowy 0,3333 0,0833-0,2500 4, Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1,6667 0,4167-1,2500 4, Tynkarz 1,0000 0,2500-0,7500 4, Przedstawiciel handlowy 2,9167 0,7500-2,1667 3,

35 Opiekunka dziecięca* Opiekunka domowa 1,4167 0,4167-1,0000 3,4000 0,8333 0,2500-0,5833 3,3333 Tablica Nr 4 Tablica prezentuje zestawienie tabelaryczne zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie powiatu kutnowskiego w roku Źródło: Opracowanie własne PUP Kutno. Należy dodać, iż trudno jest wyciągać wnioski i w pełni mówić o zawodach deficytowych na podstawie złożonych ofert pracy. Nie wszyscy pracodawcy poszukują bowiem swoich przyszłych pracowników za pośrednictwem tut. urzędu pracy. Część ogranicza się do prywatnej sieci kontaktów, bądź zamieszczania ofert w lokalnej prasie. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadku osób poszukujących zatrudnienia. Istnieją zawody, których przedstawiciele rzadko rejestrują się w urzędach pracy. Są to przeważnie osoby posiadające wąską specjalizację lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie, na którą istnieje popyt na lokalnym rynku pracy. Osoby te poszukują zatrudnienia na własną rękę. Ponadto w skład ofert pracy, dla których wylicza się wskaźnik intensywności nadwyżki deficytu wlicza się także oferty stażu. Stąd takie duże zapotrzebowanie m.in. na: techników administracji czy sprzedawców. W rzeczywistości przedstawiciele wspomnianych zawodów mają niejednokrotnie trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia. 34

36 Analiza efektywności i skuteczności organizowanych szkoleń W roku 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizował zadania w zakresie organizacji szkoleń na wniosek osoby bezrobotnej ze wskazaniem celowości udziału w przedmiotowym szkoleniu. Na szkolenia typowo zawodowe skierowano łącznie 73 osoby uprawnione. Z kolei w roku 2013 szkolenia indywidualne z wynikiem pozytywnym ukończyło 69 osób: 55 mężczyzn oraz 18 kobiet. Źródłem finansowania szkoleń przedmiotowych były środki z Funduszu Pracy. Wśród kierunków szkoleń organizowanych w formie szkoleń indywidualnych wyróżnić można: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kat.,,c (8 szkoleń), Spawanie metodą TIG-141 (2 szkolenia), Obsługa wózków widłowych i bezpieczna wymiana butli (10 szkoleń), Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG-135 (5 szkoleń), Podesty ruchome samojezdne, wolnobieżne, zamontowane na pojazdach samochodowych kl. IP, Operator koparko-ładowarki kl. III (kolejna specjalność), Pracownik ds. kadrowo płacowych, Kurs masażu klasycznego I, II stopnia z nowoczesną fizjoterapią, terapią tkanek miękkich i masażem orientalnym, Licencja maszynisty, Operator wielozadaniowych nośników osprzętu typ , 35

37 Samodzielna księgowa (2 szkolenia), Intensywny kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych (2 szkolenia), Kwalifikacja wstępna do kat.,,c, Podstawowy kurs programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Prawo jazdy kat.,,c+e (3 szkolenia), Szkolenie dla osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne typu E do 1Kv (2 szkolenia), Opiekunka osób starszych (2 szkolenia), Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG-135 i spawanie MIG-131, Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych i cysterny, Międzynarodowe kwalifikacje CIA, Spawanie metodą TIG -141 oraz spawanie metodą MIG, Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III, Operator koparki jednonaczyniowej kl. III (wszystkie typy), Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Księgowość komputerowa, Kurs z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, Operator koparko-ładowarki kl. III (2 szkolenia), Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe (2 szkolenia), Opiekunka dziecięca (5 szkoleń), Czeladnik fryzjerstwa, Intensywny kurs kadrowo - płacowy, Operator koparki jednonaczyniowej kl. II, 36

38 Operator koparko-ładowarki kl. III (kolejna specjalność), Spawanie łukowe elektrodą otuloną i spawanie gazowe acetylenowo tlenowe, Obsługa komputera II-go stopnia, Kurs kosmetyczny, Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas i w cysternach, Szkolenie okresowe, Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego, Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - operator CNC, Wskaźnik skuteczności i efektywności szkoleń LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM, W STOSUNKU DO ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIA Szkolenia indywidualne ukończyło z wynikiem pozytywnym 69 osób. Poniżej, w postaci tabeli oraz wykresu kołowego zostały zobrazowane wyniki analizy dot. liczby i odsetka osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. 37

39 Liczba osób rozpoczynających szkolenia indywidualne Liczba osób kończących szkolenia indywidualne z wynikiem pozytywnym Odsetek osób kończących szkolenia z wynikiem pozytywnym w stosunku do rozpoczynających ,52% Tablica Nr 5 Tablica przedstawia liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Źródło: Opracowanie własne PUP Kutno Liczba osób rozpoczynających szkolenia indywidualne Liczba osób kończących szkolenia indywidualne z wynikiem pozytywnym Wykres kołowy Nr 1 Wykres kołowy prezentuje liczbę osób rozpoczynających szkolenie oraz liczbę osób kończących szkolenia indywidualne z wynikiem pozytywnym. Źródło: Opracowanie własne PUP Kutno. 38

40 LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYRÓŻNIONYCH WEDŁUG: KRYTERIUM STATUSU W ROZUMIENIU USTAWY, PŁCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH WG. STATUSU W ROZUMIENIU USTAWY Wszyscy uczestnicy szkoleń w momencie kierowania ich na szkolenie posiadali status osoby bezrobotnej w rozumieniu art. 2, ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą. Osoby przeszkolone wg kryterium statusu w rozumieniu ustawy Liczba osób bezrobotnych przeszkolonych w 2013 roku % Liczba osób poszukujących pracy przeszkolonych w 2011 roku % % 0 0 Tablica Nr 6 Tablica przedstawia liczbę i odsetek osób przeszkolonych według kryterium w rozumieniu Ustawy. Źródło: Opracowanie własne PUP Kutno. 39

41 LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH WG. PŁCI Spośród wszystkich 55 osób rozpoczynających szkolenie - 79,71% stanowili mężczyźni, 18 osób, czyli 26,09% stanowiły kobiety. Uczestnikami szkoleń w większej części byli zatem przedstawiciele płci męskiej. Ukończyło z wynikiem pozytywnym Liczba mężczyzn % Liczba kobiet % ,71% 18 26,09% Tablica Nr 7 Tablica prezentuje liczbę i odsetek osób przeszklonych wg. kryterium płci. Źródło: Opracowanie własne PUP Kutno. 18 Mężczyzni Kobiety 55 Wykres kołowy Nr 2 Wykres kołowy przedstawia liczbę mężczyzn oraz kobiet, którzy ukończyli 40

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych 1. Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 2. Wojewódzkiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo