ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013"

Transkrypt

1 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02] Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Informacje dla zdaj cego: 1. Materia y egzaminacyjne obejmuj : ARKUSZ EGZAMINACYJNY z tre ci zadania i dokumentacj, zeszyt ze stron tytu ow KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KART OCENY. 2. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Sprawd, czy materia y egzaminacyjne s czytelne i nie zawieraj b dnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materia ach egzaminacyjnych zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego etap praktyczny. 3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*. 4. Na KARCIE OCENY: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*, wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z numerem odpowiadaj cym numerowi zadania, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 5. Zapoznaj si z tre ci zadania egzaminacyjnego, dokumentacj za czon do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposa eniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 6. Po up ywie tego czasu przyst p do rozwi zywania zadania. Rozwi zanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okre lonych w tre ci zadania, wykonanie prac zwi zanych z opracowywanym projektem i sporz dzenie dokumentacji z ich wykonania. 7. Zadanie rozwi zuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., je eli nie nale do pracy, obwied lini i oznacz s owem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie b d oceniane. 8. Po rozwi zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytu u pracy. Wszystkie materia y, które za czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu. 9. Na stronie tytu owej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczb stron swojej pracy i liczb sztuk za czonych materia ów. 10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KART OCENY przeka zespo owi nadzoruj cemu etap praktyczny. Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo.

2 Zadanie egzaminacyjne Przedsi biorstwo Produkcyjne AVA sp. z o.o. z Gda ska zajmuje si produkcj kosmetyków. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2013 roku w przedsi biorstwie mia y miejsce nast puj ce zdarzenia gospodarcze: r. zakupiono materia y do produkcji w Hurtowni Pó produktów Kosmetycznych ANNA sp. z o.o. - Za cznik 5; r. przyj to do magazynu zakupione materia y wed ug rzeczywistej ceny zakupu w ilo ci zgodnej z dowodem zakupu; r. wydano z magazynu do produkcji wed ug rzeczywistej ceny zakupu 3 kg mas a kakaowego; r. przyj to z produkcji do magazynu wyprodukowane wyroby gotowe po rzeczywistym koszcie wytworzenia: el pod prysznic 120 szt. po 3,50 z /szt., balsam do cia a 75 szt. po 4,00 z /szt.; r. sprzedano Hurtowni Kosmetyków EKO sp. z o.o. po cenie sprzeda y: el pod prysznic 20 szt., balsam do cia a 15 szt.; r. wydano z magazynu sprzedane wyroby gotowe po rzeczywistym koszcie wytworzenia w ilo ci zgodnej z dowodem sprzeda y; r. zaksi gowano miesi czny koszt zu ycia wybranego rodka trwa ego na podstawie sporz dzonej tabeli amortyzacyjnej. Opracuj projekt realizacji prac obejmuj cych sporz dzenie dokumentów dotycz cych funkcjonowania Przedsi biorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013 r., sporz dzenie tabeli amortyzacyjnej dla wybranego rodka trwa ego za rok 2013 r., ewidencj operacji gospodarczych z maja 2013 r. oraz analiz i ocen rotacji zapasów (w dniach) w Przedsi biorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach Wykonaj prace wynikaj ce z projektu realizacji prac. Strona 2 z 9

3 Projekt realizacji prac powinien zawiera : 1. Tytu pracy egzaminacyjnej. 2. Za o enia wynikaj ce z tre ci zadania oraz za czonej dokumentacji. 3. Wykaz prac zwi zanych ze sporz dzeniem dokumentów dotycz cych funkcjonowania Przedsi biorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013 r. 4. Wykaz prac zwi zanych z ewidencj operacji gospodarczych w maju 2013 r. w programie finansowo-ksi gowym. 5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowi cymi podstaw ksi gowania, dotycz cych zdarze gospodarczych w maju 2013 r. uj tych w tabeli dekretacyjnej. 6. Wykaz prac zwi zanych ze sporz dzeniem tabeli amortyzacyjnej dla wybranego rodka trwa ego za rok Wykaz prac zwi zanych z analiz i ocen rotacji zapasów (w dniach) w Przedsi biorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach Komplet sporz dzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów (po jednym egzemplarzu) dotycz cych zdarze gospodarczych z maja 2013 roku. 9. Sporz dzon tabel amortyzacyjn dla wybranego rodka trwa ego za rok 2013 druk tabeli amortyzacyjnej znajduje si w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ. 10. Sporz dzon w programie finansowo-ksi gowym ewidencj operacji gospodarczych na kontach ksi gi g ównej i ksi g pomocniczych z maja 2013 r. wraz z wydrukowanym dokumentem PK - Polecenie ksi gowania do zaksi gowania kosztu zu ycia wybranego rodka trwa ego oraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald (z uwzgl dnieniem kont analitycznych) i dziennikiem ksi gowa. 11. Sporz dzon analiz i ocen rotacji zapasów (w dniach) w Przedsi biorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach Do wykonania zadania wykorzystaj: Dane identyfikacyjne Przedsi biorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o.... Za cznik 1. Dane identyfikacyjne odbiorcy... Za cznik 2. Informacje dodatkowe dotycz ce dzia alno ci Przedsi biorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o..... Za cznik 3. Wybrane stany pocz tkowe kont na dzie r. (w z )... Za cznik 4. Faktur VAT wystawion przez dostawc materia ów... Za cznik 5. Informacje niezb dne do sporz dzenia tabeli amortyzacyjnej za rok 2013 dla wybranego rodka trwa ego... Za cznik 6. Wybrane pozycje z bilansu i rachunku zysków i strat z lat (w z )... Za cznik 7. Wykaz wybranych kont ksi gi g ównej... Za cznik 8. Wykaz wybranych wska ników... Za cznik 9. oraz za czony w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ druk Tabela amortyzacyjna dla wybranego rodka trwa ego za rok Strona 3 z 9

4 Uwaga! Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje si komputer wyposa ony w program finansowo-ksi gowy oraz program do obs ugi gospodarki magazynowej i sprzeda y. W programie magazynowym i finansowo-ksi gowym wprowadzono dane identyfikacyjne Przedsi biorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. oraz zak adowy plan kont. Prac z programem komputerowym rozpocznij od: wpisania swojego numeru PESEL pod pe n lub skrócon nazw Przedsi biorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o., za o enia kartotek kontrahentów, materia ów i wyrobów gotowych w programie magazynowym, za o enia kont ksi g pomocniczych (dodanie kont analitycznych) do kont Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami, wprowadzenia stanów pocz tkowych do bilansu otwarcia w programie finansowoksi gowym. Przy sporz dzaniu dokumentów magazynowych nie nale y korzysta z opcji automatycznie. Czas przenaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Za cznik 1. Dane identyfikacyjne Przedsi biorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. Przedsi biorstwo Produkcyjne AVA sp. z o.o., Gda sk, ul. Bursztynowa 20, województwo: pomorskie NIP: ; REGON: Nr konta bankowego: Bank: PEKAO IV O. w Gda sku Za cznik 2. Dane identyfikacyjne odbiorcy Hurtownia Kosmetyków EKO sp. z o.o Gda sk, ul. Heweliusza 30, województwo: pomorskie NIP: Osob upowa nion do odbioru faktury VAT i wyrobów gotowych z magazynu jest Monika Jarosz. Strona 4 z 9

5 Za cznik 3. Informacje dodatkowe dotycz ce dzia alno ci Przedsi biorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest wed ug zak adowego planu kont na kontach ksi gi g ównej i kontach ksi g pomocniczych. Koszty ewidencjonowane s w zespole 5. Ewidencja materia ów prowadzona jest wed ug rzeczywistych cen zakupu (cena kartotekowa narzut 0%). Ewidencja wyrobów gotowych prowadzona wed ug rzeczywistych kosztów wytworzenia. Odbiorcy p ac nale no ci przelewem w terminie 21 dni. Sprzeda wyrobów gotowych opodatkowana jest podstawow stawk podatku VAT - 23%. Przedsi biorstwo na sprzeda y wyrobów gotowych realizuje zysk w wysoko ci 40% jednostkowego kosztu wytworzenia (narzut). Osob upowa nion do wystawiania dokumentów jest Anna Kowalska, do odbioru i zatwierdzania Izabela Nowak (szef). Numeracja dokumentów jest prowadzona odr bnie dla ka dego dowodu ze wskazaniem miesi ca i roku, np. 1/05/2013. Za cznik 4. Wybrane stany pocz tkowe kont na dzie r. (w z ) rodki trwa e ,00 Umorzenie rodków trwa ych 3 500,00 Kasa 3 200,00 Rachunek bie cy 6 500,00 Koszty dzia alno ci podstawowej 306,00 Kapita zak adowy ,00 Kapita zapasowy 1 000,00 Kredyty bankowe 5 506,00 Strona 5 z 9

6 Za cznik 5. Faktura VAT wystawiona przez dostawc materia ów Strona 6 z 9

7 Za cznik 6. Informacje niezb dne do sporz dzenia tabeli amortyzacyjnej za rok 2013 dla wybranego rodka trwa ego Przedsi biorstwo dokonuje odpisy amortyzacyjne zgodnie z prawem podatkowym. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych dokonywane jest od nast pnego miesi ca po miesi cu przyj cia rodka trwa ego do eksploatacji. Numer inwentarzowy 1/2013 Nazwa rodka trwa ego Samochód osobowy Data przyj cia do u ytkowania Warto pocz tkowa Metoda amortyzacyjna Miejsce u ytkowania r ,00 Liniowa Administracja Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (wyci g z Za cznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Pozycja Stawka % Symbol K T Nazwa rodków trwa ych 01 1,5 11 Budynki mieszkalne 122 Lokale mieszkalne Zespo y komputerowe Telefony komórkowe 669 Kasy fiskalne i rejestruj ce Samochody osobowe Maszyny biurowe kserokopiarki, niszczarki Za cznik 7. Wybrane pozycje z bilansu i rachunku zysków i strat z lat (w z ) Wyszczególnienie Stany kont na dzie r r r. Zapasy 2 000, , ,00 Nale no ci od odbiorców 2 200, ,00 500,00 Zobowi zania wobec dostawców , ,00 Kapita zak adowy , , ,00 Kapita zapasowy 2 000, , ,00 Przychody ze sprzeda y , ,00 Strona 7 z 9

8 Za cznik 8. Wykaz wybranych kont ksi gi g ównej Zespó rodki trwa e 071 Umorzenie rodków trwa ych Zespó Kasa 131 Rachunek bie cy 138 Kredyty bankowe Zespó Rozrachunki z odbiorcami 210 Rozrachunki z dostawcami 223 VAT naliczony 224 VAT nale ny Zespó Rozliczenie zakupu materia ów 310 Materia y Zespó Koszty dzia alno ci podstawowej 550 Koszty ogólnego zarz du Zespó Wyroby gotowe Zespó Przychody ze sprzeda y wyrobów gotowych 711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 750 Przychody finansowe 755 Koszty finansowe Zespó Kapita zak adowy 802 Kapita zapasowy Strona 8 z 9

9 Za cznik 9. Wykaz wybranych wska ników 1. Wska nik rentowno ci kapita u w asnego Zysk netto Kapita w asny 2. Wska nik rentowno ci sprzeda y netto Zysk netto Przychody ze sprzeda y 3. Wska nik rentowno ci sprzeda y brutto Zysk brutto Przychody ze sprzeda y 4. Wska nik rentowno ci aktywów Zysk netto Aktywa ogó em 5. Wska nik ogólnego zad u enia Zobowi zania ogó em Aktywa ogó em 6. Wska nik rotacji zapasów (w dniach) Przeci tny stan zapasów x 365 dni Przychody ze sprzeda y 7. Wska nik rotacji zapasów (w razach) Przychody ze sprzeda y Przeci tny stan zapasów 8. Wska nik bie cej p ynno ci Aktywa obrotowe Zobowi zania bie ce Strona 9 z 9

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z Kalkulacj sumy ubezpieczenia utraty zysku ); a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z Kalkulacj sumy ubezpieczenia utraty zysku ); a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN WNIOSEK O UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku b traktowane przez Aviv TUO S.A. jako poufne i nie b nikomu udost pnione. 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego;

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo