ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201"

Transkrypt

1 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Informacje dla zdającego: 1. Materiały egzaminacyjne obejmują: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treścią zadania i dokumentacją, zeszyt ze stroną tytułową KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTĘ OCENY. 2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera stron. Sprawdź, czy materiały egzaminacyjne są czytelne i nie zawierają błędnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materiałach egzaminacyjnych zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny. 3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: wpisz swoją datę urodzenia, wpisz swój numer PESEL. 4. Na KARCIE OCENY: wpisz swoją datę urodzenia, wpisz swój numer PESEL, wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 5. Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją załączoną do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 6. Po upływie tego czasu przystąp do rozwiązywania zadania. Rozwiązanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania, wykonanie prac związanych z opracowywanym projektem i sporządzenie dokumentacji z ich wykonania. 7. Zadanie rozwiązuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeżeli nie należą do pracy, obwiedź linią i oznacz słowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie będą oceniane. 8. Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytułu pracy. Wszystkie materiały, które załączasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu. 9. Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. 10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu etap praktyczny. Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2 Zadanie egzaminacyjne zajmuje się produkcją damskich torebek. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT -stawka podstawowa 23%. W maju 2011 r. miały miejsce następujące operacje gospodarcze: r. wydano materiały do produkcji na podstawie dowodu Rw nr 1/05/2011, r. przyjęto do magazynu 200 szt. torebek damskich po planowanym koszcie wytworzenia 150 zł/szt. na podstawie dowodu Pw nr 1/05/2011, r. sprzedano wyroby gotowe Firmie Handlowej MODNA PANI na podstawie Fa VAT nr 1/05/2011, r. wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe na podstawie dowodu Wz nr 1/05/2011, r. zaksięgowano listę płac i składki ZUS obciążające pracodawcę na podstawie dowodu PK nr 1/05/2011, r. przeksięgowano 200 szt. torebek damskich po rzeczywistym koszcie wytworzenia wyrobów gotowych wynoszącym 141 zł/szt., r. przeksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, r. obliczono i zaksięgowano odchylenia, przypadające na sprzedane wyroby gotowe, r. otrzymano wyciąg bankowy WB nr 11/2011, r. naliczono i zaksięgowano podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2011 r., r. dokonano księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto na 31 maja 2011 r. (miesiąc maj należy traktować jako rok obrachunkowy). Zaproponuj prace związane z ewidencją operacji gospodarczych i sporządzeniem bilansu zamknięcia na 31 maja 2011 r., oraz prace związane z analizą zadłużenia kapitałów własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Dokonaj ewidencji operacji gospodarczych z maja 2011 r. w programie finansowoksięgowym w oparciu o załączone i sporządzone dowody księgowe. Sporządź bilans zamknięcia na dzień r. dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ŚWIAT TOREBEK sp. z o.o. Oblicz i zinterpretuj wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Rozwiązanie zadania powinno zawierać: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji. 3. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych za maj 2011 r. Strona 2 z 9

3 4. Wykaz i dekretację operacji gospodarczych za maj 2011 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej sporządzonej na podstawie dowodów księgowych z uwzględnieniem operacji zamknięcia roku (miesiąc maj należy traktować jako rok obrachunkowy). 5. Ewidencję operacji gospodarczych z wykorzystaniem programu FK za maj 2011 r. i wydrukowane, brakujące dowody księgowe PK- Polecenie księgowania, dziennik księgowań oraz zestawienie obrotów i sald. 6. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem bilansu zamknięcia na 31 maja 2011 r. oraz sporządzony bilans w formie wydruku komputerowego. 7. Sporządzoną analizę i ocenę zadłużenia kapitałów własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Do wykonania zadania wykorzystaj: Załącznik 1. Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ŚWIAT TOREBEK sp. z o.o. Załącznik 2. Informacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania PP ŚWIAT TOREBEK Załącznik 3. Dowody księgowe z maja 2011 r. Załącznik 4. Wykaz wybranych wskaźników do analizy Załącznik 5. Wykaz wybranych kont księgi głównej Prace związane z rozwiązaniem zadania wykonaj na stanowisku komputerowym wyposażonym w program finansowo-księgowy. W programie komputerowym wprowadzono: dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, zakładowy plan kont, kartoteki kontrahentów. Pracę z programem finansowo- księgowym rozpocznij od: wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą jednostki, wprowadzenia sald początkowych kont księgi głównej w bilansie otwarcia oraz wszystkich niezbędnych danych do wykonania zadania. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Strona 3 z 9

4 Załącznik 1. Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Produkcyjnego (skrócona nazwa PP ) Adres: Poznań, ul. Klonowa 12, woj. wielkopolskie, REGON Konto bankowe: PKO BP I O/Poznań, I Urząd Skarbowy - Poznań, ul. Strzelecka 2/6, Poznań Informacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania PP ŚWIAT TOREBEK Ewidencja operacji prowadzona jest na kontach ksiąg głównych. Na dzień salda kont księgi głównej wykazują wartości w zł: Załącznik 2. Numer konta Nazwa konta Stan konta w zł 010 Środki trwałe , Umorzenie środków trwałych , Rachunek bieżący , Kredyty bankowe krótkoterminowe , Rozrachunki z odbiorcami 1 000, Rozrachunki z dostawcami 3 400, Materiały , Kapitał zakładowy , Kapitał zapasowy ,00 Koszty ewidencjonowane są w Zespole 5. Wynik finansowy ustalany jest metodą kalkulacyjną. Ewidencja materiałów prowadzona jest według rzeczywistych cen zakupu. Ewidencja wyrobów odbywa się według planowanego kosztu wytworzenia (stałej ceny ewidencyjnej). Produkcja w toku nie występuje. Wszystkie koszty poniesione w maju są kosztami uzyskania przychodu. Numeracja własnych dokumentów prowadzona jest odrębnie w ramach grup rodzajowych w każdym miesiącu od początku ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku np. PK 1/05/2011. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów są: księgowa Marta Mucha wszystkie dokumenty zatwierdza (szef) - Jerzy Mróz Strona 4 z 9

5 Dowody księgowe z maja 2011 r. Załącznik 3. Wydział- Dział: ul. Klonowa Poznań Lp Nazwa materiału Konto kosztów Skąd Magazyn Ilość Nr zlecenia Dokąd do zużycia żądana j.m. wydana RW Pobranie materiałów Cena Data Nr bieżący Rw Wartość 1/05/ Skóra licowa mix 100 m² , , Konto syntet. materiałów Egz. 2 Zapas Ilość RAZEM 9 000,00 Wystawił Zatwierdził Wydał Magazyn Marta Mucha Jerzy Mróz Jacek Klimek Data: r. Pobrał Adam Nowak ul. Klonowa Poznań Przekazuje Skąd Produkcja Dokąd Magazyn Lp. Nazwa artykułu - materiału KTM Symbol indeksu J.m. Ilość Pw Przyjęcie wyrobów Cena Nr bieżący 1/05/2011 Data Wartość 1. Torebki damskie szt ,00 Wystawił Marta Mucha Zdał K. Makowska RAZEM ,00 Przyjął M. Kruk Zatwierdził Jerzy Mróz Uwagi: Strona 5 z 9

6 Sprzedawca Firma: ul. Klonowa Poznań FAKTURA VAT NR 1/05/2011 ORYGINAŁ / KOPIA Miejsce wystawienia: Poznań Data wystawienia: r Data sprzedaży: r. Nabywca Firma (imię i nazwisko): Firma Handlowa Modna Pani sp. z o.o. Adres: ul. Kwiatowa 5, Poznań NIP Lp. Nazwa towaru/ usługi Symbol PKWiU Symb ol j.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Staw ka poda tku Kwota podatku Wartość brutto zł gr zł gr % zł gr zł gr 1. Torebki damskie szt Sposób zapłaty: przelew Bank PKO BP Termin płatności r. Nr konta: Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 Adnotacje Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku Razem % % 5% Marta Mucha Marta Mucha Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Lp. ul. Klonowa Poznań Nazwa materiału Wz Magazyn wyda Symbol indeksu Odbiorca: Firma Handlowa Modna Pani sp. z o.o. ul. Kwiatowa Poznań NIP Ilość żądana j.m. wydana Nr 1/05/2011 Data wystawienia.: Przeznaczenie: sprzedaż Cena Wartość 1. Torebki damskie 180 szt , ,00 Wydał: M. Kruk RAZEM ,00 Zatwierdził: J. Mróz Data wydania: Odebrał: M. Smolik Uwagi: Strona 6 z 9

7 PKO BP I O/Poznań ul. Długa Poznań Lp Data operacji WYCIĄG BANKOWY NR 11/2011 z dnia Nr rachunku ul. Klonowa Poznań tytuł płatności obciążenia uznania saldo początkowe , , , ,00 odsetki od lokat bankowych odsetki od kredytu przelew wynagrodzeń netto na konta pracowników Kwota transakcji uznaniowych ,00 Kwota transakcji obciążeniowych ,00 Saldo końcowe ,00 Strona 7 z 9

8 Wykaz wybranych wskaźników do analizy Załącznik Wskaźnik zaangażowania majątku Przeciętny stan aktywów Przychód ze sprzedaży 2. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Aktywa obrotowe Zobowiązania bieżące 3. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych Zysk netto Kapitały własne X Wskaźnik rentowności majątku Zysk netto Aktywa ogółem X Wskaźnik ogólnego zadłużenia Zobowiązania Aktywa ogółem X Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Zobowiązania Kapitał własny X 100 Strona 8 z 9

9 ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE 010 Środki trwałe 070 Umorzenie środków trwałych Wykaz wybranych kont księgi głównej Załącznik 5. ZESPÓŁ 1 ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 131 Rachunek bieżący 137 Kredyty bankowe krótkoterminowe ZESPÓŁ 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 200 Rozrachunki z odbiorcami 210 Rozrachunki z dostawcami 221 Rozrachunki z ZUS 222 Rozrachunki z budżetami 223 Rozrachunki z tytułu VAT 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ZESPÓŁ 3 MATERIAŁY I TOWARY 310 Materiały ZESPÓŁ 5 KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE 501 Koszty działalności podstawowej (Produkcja podstawowa) 580 Rozliczenie kosztów działalności ZESPÓŁ 6 PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 601 Wyroby gotowe 602 Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych ZESPÓŁ 7 PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM 701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 750 Przychody finansowe 755 Koszty finansowe ZESPÓŁ 8 KAPITAŁY, FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY 800 Kapitał zakładowy 810 Kapitał zapasowy 860 Wynik finansowy 870 Podatek dochodowy Strona 9 z 9

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych.

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK

DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK ZAJĘCIA LABORATORYJNE 215 JESTEŚ PRACOWNIKIEM DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI FIRMY PRODUKCYJNEJ MLECZARZ SP. Z O.O. TWOJE ZADANIE POLEGA NA: 1) WDROŻENIU W FIRMIE PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT 2) ZADEKRETOWANIU

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[03] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-01-082 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Gratyfikant GT Rewizor GT Rewizor GT Gratyfikant GT

CZĘŚĆ DRUGA Gratyfikant GT Rewizor GT Rewizor GT Gratyfikant GT CZĘŚĆ DRUGA W drugiej części publikacji zamieszczono treść przykładowego zadania egzaminacyjnego do etapu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowego oraz jego rozwiązanie z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Plik pobrany ze strony www.egzaminzawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.egzaminzawodowy.info Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-091 Numer zadanie: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01

Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132 Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132 Uwaga: Wpisywanie danych powinno być powierzone osobie, która doskonale zna obsługę programów do

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych Symbol cyfrowy zawodu: 421[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[01]-01-102 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo