Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług"

Transkrypt

1 Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Opisane niżej zmiany zostały wprowadzone w programach Lider i ProLider od wersji z dnia r. * Zmiany w ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży zostały omówione w pkt. 7 i 8. ** Opis działania programu ProLider dotyczy też programów LiderSIMsql i LiderFKsql poza tym, że w tych programach parametry mogą być umieszczone na innej zakładce parametrów niż w programie ProLider 1. Sprzedaż - obowiązek podatkowy. Zmiana wynikająca z ustawy Zgodnie z art. 19a ustawy, co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania dostawy lub wykonania usługi. Istnieje jednak wiele odstępstw od tej zasady, a w szczególności dla faktur WDT, zgodnie z art. 20, obowiązek powstaje z chwilą wystawienia faktury. LiderSim Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży program proponuje okres VAT, w którym powstał obowiązek podatkowy na podstawie ustawienia parametru Dokument sprzedaży - data wyznaczająca okres VAT, który znajduje się na zakładce E. Sprzedaż w Ustawieniach zestawu danych. Od r. należy parametr przestawić na wartość data sprzedaży/dostawy/usługi. Uwaga! Niezależnie od ustawienia parametru dla faktur WDT okres VAT jest proponowany na podstawie daty wystawienia faktury. Dla dokumentów wystawianych od r. (decyduje data pracy programu) użytkownik może zmienić okres VAT proponowany przez program. 1

2 ProLider W nagłówku dokumentu sprzedaży została wprowadzona data obowiązku podatkowego. Od r. przy wystawianiu dokumentów sprzedaży to data obowiązku podatkowego decyduje o okresie VAT, do którego jest przydzielany dokument. Sposób ustalania przez program daty obowiązku podatkowego dla nowego dokumentu wynika z ustawienia parametru Domyślna metoda wyznaczania obowiązku podatkowego, który znajduje się na zakładce S5. Sprzedaż w Ustawieniach zestawu danych. 2

3 Domyślną wartością parametru jest ustawianie daty obowiązku podatkowego wg daty dostawy/wykonania usługi. Uwaga! Dla faktur WDT program ustala datę obowiązku podatkowego na podstawie daty wystawienia niezależnie od wartości opisanego powyżej parametru. Wystawiając dokument sprzedaży użytkownik może zmieniać sposób ustalania daty obowiązku podatkowego. W szczególności, po wybraniu z listy metod opcji użytkownik możliwe jest wpisanie daty obowiązku innej niż data wystawienia lub data dostawy/usługi. 3

4 Jeżeli w chwili wystawiania dokumentu sprzedaży data dostawy nie jest znana to należy zaznaczyć znacznik nieokr. przy wyst. Jeżeli data obowiązku podatkowego jest określana na podstawie daty dostawy/usługi to pozostaje pusta, a dokument nie jest w chwili wystawienia przydzielony do żadnego okresu VAT. Po ustaleniu daty dostawy powinna być ona uzupełniona w redagowaniu cząstkowym, co skutkuje przydzieleniem dokumentu do odpowiedniego okresu VAT. 4

5 Uwaga! Jeżeli dla jakiegoś typu dokumentu w większości przypadków data dostawy nie jest znana to, aby program nie proponował jej na podstawie daty wystawienia należy odpowiednio wypełnić parametr Nie proponuj daty dostawy/usługi na podstawie daty wystawienia dla dokumentów typu : znajdujący się na zakładce S5. Sprzedaż w Ustawieniach zestawu danych. Na liście należy podać oddzielone średnikami typy dokumentów sprzedaży, dla których domyślnie data dostawy nie ma być proponowana na podstawie daty wystawienia faktury. 2. Sprzedaż - kurs waluty. Zmiana wynikająca z ustawy Zgodnie z art. 31a ustawy waluty powinny być przeliczane wg kursu na dzień roboczy po- 5

6 przedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku, gdy faktura jest wystawiana przed dniem powstania obowiązku podatkowego wg kursu na dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia faktury. LiderSim Data kursu jest ustalana w oparciu o wartości parametrów ustawianych na zakładce P. Waluty w Ustawieniach zestawu danych. ProLider Jeżeli data obowiązku podatkowego jest znana to przyjmowany jest kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wcześniejszą z pary dat : daty wystawienia i daty obowiązku podatkowego. Jeżeli data obowiązku podatkowego nie jest znana to przyjmowany jest kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury. Data kursu i jego wartość mogą być zmienione przez użytkownika. 6

7 3. Zakupy - odliczenie podatku. Zmiana wynikająca z ustawy Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. LiderSim Okres VAT jest ustalany w oparciu o datę wpływu dokumentu. Dla dokumentów rejestrowanych od r. program dopuszcza zmianę okresu VAT przez użytkownika. 7

8 ProLider W nagłówku dokumentu zakupu zostały wprowadzone dwie nowe daty : data obowiązku podatkowego dostawcy i data określająca moment odliczenia VAT. Są one widoczne dla dokumentów wystawionych od Program proponuje datę określającą moment odliczenia VAT jako późniejszą z pary dat : daty obowiązku podatkowego dostawcy i daty wpływu dokumentu. Użytkownik może redagować datę określającą moment odliczenia VAT. Okres VAT jest ustalany na podstawie daty określającej moment odliczenia VAT. Ponieważ zarówno data dostawy jak i data obowiązku podatkowego dostawcy mogą być nieznane w chwili rejestrowania dokumentu w systemie, program dopuszcza pozostawienie tych dat pustych. Dodatkowo na zakładce S9. Zakupy w Ustawieniach zestawu danych zostały wprowadzone parametry sterujące proponowaniem przez program daty dostawy i daty obowiązku podatkowego dostawcy. Parametr proponuj datę dostawy/usługi/zaliczki zgodnie z datą wystawienia dokumentu jest domyślnie włączony. Parametr proponuj datę obowiązku podatkowego dostawcy zgodnie z datą dostawy/usługi/zaliczki jest domyślnie wyłączony. 8

9 4. Zakupy - kurs waluty. Zarówno w programie LiderSim, jak i ProLider tak jak dotychczas data kursu jest wyznaczana w oparciu o datę wystawienia, dostawy lub wpływu zgodnie z ustawieniem parametrów 9

10 5. Korekty sprzedaży - przyczyna korekty. Zmiana wynikająca z ustawy Zgodnie z art. 106j ustawy faktura korygująca powinna zawierać przyczynę korekty. LiderSim W programie LiderSim przyczyna korekty powinna być wpisywana w polu Uwagi na zakładce Podpisy. ProLider W na zakładce Karta dokumentu zostało wprowadzone pole Przyczyna korekty. W polu tym należy podać krótką informację o powodzie wystawienia korekty. Jest ona drukowana na fakturze korygującej przed uwagami i podpisami. Jeżeli przyczyna korekty wymaga dłuższego opisu to należy umieścić go w polu Uwagi na zakładce Podpisy. 10

11 Uwaga! Program wymusza wypełnienie pola przyczyna korekty. 6. Korekty sprzedaży - korekta niezwiązana z pozycjami faktury. Ustawa Zgodnie z art. 106j ustawy wystawienie faktury korygującej nie musi łączyć się z korektą wartości, co w szczególności oznacza, że może dotyczyć danych niezwiązanych z pozycjami faktury. ProLider W na zakładce Karta dokumentu zostało wprowadzone pole korekta danych niezwiązanych z pozycjami faktury. Zaznaczenie tego pola umożliwia wystawienie faktury korygujące w sytuacji, gdy nie jest korygowana żadna z pozycji faktury. Należy jedynie opisać przyczynę korekty (patrz : pkt. 5). 11

12 v. 1.00

13 7. Ewidencje VAT Sprzedaży Program ProLider Ustalanie okresu VAT Logika ustalania okresu VAT (momentu powstania obowiązku podatkowego) jest analogiczna do logiki opisanej powyżej dla pełnych dokumentów sprzedaży. Parametry Parametry rządzące logiką ustalania okresu VAT (momentu powstania obowiązku podatkowego) są takie same jak dla pełnych dokumentów sprzedaży. Wprowadzanie pozycji do ewidencji VAT W pozycjach ewidencji VAT pojawiły się nowe pola analogicznie jak w dokumentach sprzedaży. Program inaczej wyznaczy okres VAT dla dat wystawienia do i inaczej dla dat wystawienia od Dodatkowe pola są automatycznie wypełniane dla dat wystawienia od Dla dat wcześniejszych są one puste. Poniżej zamieszczono przykładowy ekran wprowadzania pozycji do ewidencji VAT sprzedaży 13

14 Program LiderSIM Ustalanie okresu VAT - jest analogiczne do opisanego powyżej sposobu działania dokumentów sprzedaży w LiderSIM i opiera się na jednym parametrze sterującym datą wyznaczającą okres VAT. LiderFK, LiderXPR Ustalanie okresu VAT Logika ustalania okresu VAT oparta jest na osobnym parametrze dla roku 2014 i osobnego lat wcześniejszych. W parametrach tych można ustawić, która data decyduje o ustaleniu okresu VAT data wystawienia czy data dostawy/usługi. Parametry Parametry rządzące logiką ustalania okresu VAT są osobne dla roku 2014 i lat wcześniejszych. Poniżej zamieszczono przykładowy ekran z parametrami (z zakładki Deklaracje,VAT ) Wprowadzanie pozycji do ewidencji VAT Wprowadzanie pozycji odbywa się analogicznie jak w wersjach wcześniejszych z tym że sposób ustalanie okres VAT zależy od daty wystawienia. Program inaczej (zależnie od odpowiedniego parametru) wyznaczy okres VAT dla dat wystawienia do i inaczej dla dat wystawienia od

15 8. Ewidencje VAT zakupów Program ProLider Ustalanie okresu VAT Logika ustalania okresu VAT (momentu powstania obowiązku podatkowego) jest analogiczna do logiki opisanej powyżej dla pełnych dokumentów zakupu Parametry Parametry rządzące logiką ustalania okresu VAT (momentu powstania obowiązku podatkowego) są identyczne jak dla pełnych dokumentów zakupu. Wprowadzanie pozycji do ewidencji VAT W pozycjach ewidencji VAT pojawiły się nowe pola analogicznie jak w dokumentach zakupu. Program inaczej wyznaczy okres VAT dla dat wystawienia do i inaczej dla dat wystawienia od Automatycznym wypełnianiem dodatkowych pół sterują powyżej pokazane parametry. Dodatkowe pola są automatycznie wypełniane dla dat wystawienia od Dla dat wcześniejszych są one puste. Przykładowy ekran wprowadzania pozycji do ewidencji VAT zakupów 15

16 Programy LiderSIM Ustalanie okresu VAT - jest analogiczne do opisanego powyżej sposobu działania dokumentów zakupu w LiderSIM LiderFK, LiderXPR Ustalanie okresu VAT Logika ustalania okresu VAT oparta jest na działaniu zależnym od daty wystawienia dokumentu. Wprowadzanie pozycji do ewidencji VAT zakupów Wprowadzanie pozycji odbywa się analogicznie jak w wersjach wcześniejszych z tym, że sposób ustalanie okres VAT zależy od daty wystawienia. Program inaczej wyznaczy okres VAT dla dat wystawienia do i inaczej dla dat wystawienia od Dla dat wystawienia do datą wyznaczającą okres VAT jest data wpływu. Dla dat wystawienia od datą wyznaczającą okres VAT jest późniejsza z dwóch dat czyli daty wpływu i daty dostawy/usługi. 16

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

LIDER. System wspomagania działalności firm i instytucji LIDER SIM. Sprzedaż i gospodarka magazynowa

LIDER. System wspomagania działalności firm i instytucji LIDER SIM. Sprzedaż i gospodarka magazynowa LIDER System wspomagania działalności firm i instytucji LIDER SIM Sprzedaż i gospodarka magazynowa LiderSIM Wszystkie prawa zastrzeżone.żadna część tej instrukcji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Opis zmian Wersja 2013.1e Nowe formularze deklaracji podatkowych VAT UE i VAT-UEK 5 W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse

Bardziej szczegółowo

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW Parametry działania moduł Obrotu Towarowego programu FIRMA w wersji 13.12 zostały całkowicie przebudowane. Aby ustalić parametry działania modułu Obrót Towarowy należy wejść

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Majątek Trwały SPIS TREŚCI 1. Parametryzacja ERP.MT... 2 1.1. Słowniki... 2 1.1.1. Forma przyjęcia,... 3 1.1.2. Forma własności... 3 1.1.3. Likwidacja... 3 1.1.4. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. AstraZeneca UK Limited 2 Kingdom Street W2 6BD Londyn Wielka Brytania Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Pragniemy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo