SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*"

Transkrypt

1 SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody Prezydium Izby Coachingu. Osoby pragnące powołać się na niniejszy dokument, jako na źródło, proszone są o kontakt pod adresem Izba Coachingu przedstawia roboczą wersję założeń systemu akredytacji coachów indywidualnych, programów i Szkół Coachingu. Przyjęto, że system akredytacji coachów indywidualnych jest systemem jednostopniowym. Zaproponowane zasady są dopasowane do zasad uzyskania zawodu oraz pozwalają dochodzić do zawodu coacha zarówno poprzez studia jak i kształcenie w szkołach pozauczelnianych. Grupa zajmująca się akredytacją indywidualną przejrzała różne systemy akredytacji w Europie, Usa i Australii dotyczące akredytacji coachów life, business lub bez podziału. Na podstawie danych z International Coaching Federation, International Coaching Community, ECI obecnie International Institute of Coaching, European Mentoring & Coaching Council, Austrian Coaching Counsil, International Association of Coaching-Institutes, Worldwide Association of Business Coaches określiła zasady akredytacji, które spełniają gros warunków różnych organizacji i zostały dostosowane do statutowego zadania IC uchwalenia zawodu coacha. Grupa zajmująca się akredytacją programów przyglądała się różnym zasadom akredytowania programów w ICF, ACC, IAC. Badała zakresy programowe różnych szkół coachingu w Polsce. Porównywała standardy szkoleniowe różnych szkół i instytucji akredytujących. Na tej podstawie stworzyła spis podstawowych kompetencji coacha i zawartość programową, która te kompetencje winna realizować. Izba Coachingu korzystała także z materiałów wypracowanych wcześniej przez zespół coachów reprezentujących różne szkoły i podejścia, powołany i pracujący pod auspicjami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, przekazanych Izbie Coachingu po jej powołaniu do istnienia. - 1 / 30 -

2 Podzespół ds. opisu zawodu coacha Anna Srebrna Rafał Górski Piotr Fijewski Przewodnicząca Komisji ds. Akredytacji Monika Zubrzycka-Nowak Zespół korzystał z materiałów opracowanych przez Komisję Coachingu przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych OPIS ZAWODU COACHA I Definicja Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości jego życia. Coaching to metoda wpierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem. II Założenia Coaching definiują następujące założenia: 1. Coaching bazuje na posiadanej przez klienta postawie, wiedzy i umiejętnościach, a jednym z istotnych celów coachingu jest uwolnienie i rozwinięcie potencjału kompetencji klienta. 2. Klient jest traktowany integralnie i całościowo, z poszanowaniem i uwzględnieniem wszystkich istotnych dla niego wartości i obszarów funkcjonowania. 3. Klient jest osobą posiadającą wystarczające zasoby, możliwości i zdolności do samodzielnego podejmowania i realizowania wyzwań, znajdowania rozwiązań swoich problemów oraz wybierania sposobów działania. Coaching nie jest naprawianiem klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania. Natomiast służy usprawnieniu jego myślenia i działania zgodnie z potrzebami i celami zgłoszonymi w procesie coachingu. - 2 / 30 -

3 4. Relacja w coachingu zbudowana jest na zaufaniu, poszukiwaniu i otwieraniu się na informację zwrotną oraz umiejętności bycia skoncentrowanym i uważnym, tak ze strony coacha jak i klienta. 5. Coaching jest oparty na relacji - równorzędnej między coachem a klientem i na zaangażowaniu obydwu stron. 6. Klient przyjmuje odpowiedzialność za swoje zaangażowanie, decyzje, działania i rezultat. W tym sensie jest autorem procesu coachingu i jego efektów. 7. Coach odpowiada za swoje zaangażowanie w relację z klientem oraz za stworzenie mu bezpiecznych warunków do odkrywania, kreowania i eksperymentowania. Coach odpowiada ponadto za własny rozwój i poziom swoich umiejętności oraz za rzetelność metodologiczną procesu coachingu, do którego zaprasza klienta. 8. Coaching łączy proces poszerzania świadomości klienta ze stymulowaniem go do przyjmowania odpowiedzialności i planowania konkretnych działań. Coach inspiruje klienta do konkretnych działań m.in. poprzez zachęcanie go do podejmowania decyzji, zobowiązań, tworzenia planów, realizowania zadań przynoszących zmianę na lepsze. 9. Coach pracuje m.in. poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się własnymi obserwacjami i wiedzą, a także poprzez wzmacnianie klienta podkreślanie jego możliwości i zalet oraz poprzez docenianie jego sukcesów, także stosuje interwencje wprowadzające zmiany w sposobie myślenia, emocjach, zachowaniach klienta. 10. Coach proponuje klientowi ogólną strategię i strukturę pracy w procesie coachingu, a następnie towarzyszy klientowi w jego procesie zmiany modyfikując tę strategię i strukturę stosownie do jego potrzeb. 11. Coach w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, której filarem jest zasada poufności. W przypadku programów sponsorowanych przez organizacje coach może informować sponsora- zleceniodawcę jedynie ogólnie o przebiegu procesu, bez wtajemniczania go w treść sesji, chyba, że sam klient je ujawni. 12. Relacja coachingowa jest przedmiotem obustronnej woli i zgody. Klient powinien mieć możliwość odmówienia współpracy z konkretnym coachem. Również coach może odmówić pracy z klientem, jeśli to jest sprzeczne z wyznawanymi przez niego wartościami, bądź w sytuacji gdy klient zamierza zrealizować cel niezgodny z interesem sponsora, z prawem czy powszechnie uznanymi normami społecznymi. III Cele coachingu: 1. Wsparcie klienta w formułowaniu oraz doprecyzowaniu celów zawodowych i osobistych, a także sposobów ich realizacji. 2. Poszerzenie przez klienta świadomości siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim działa. 3. Pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów. 4. Podejmowanie bardziej świadomych decyzji. - 3 / 30 -

4 5. Usunięcie zarówno przeszkód wewnętrznych (np. przekonań, nastawień) jak i zewnętrznych (np. presji otoczenia) w procesie realizacji celów. 6. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie. 7. Udoskonalanie dotychczasowego działania, aby przynosiło ono oczekiwane efekty. IV Przykładowe obszary zastosowań coachingu ze względu na cel: Coaching przywódczy (leadership coaching) koncentruje się na pracy z kierownikami, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i organizacji w zakresie rozwoju potencjału związanego z przewodzeniem innym; jednym z możliwych do wykorzystania narzędzi przez coachów jest ocena 360. Coaching umiejętności (skills coaching) koncentruje się na pracy ze specjalistami w danej dziedzinie (sprzedawcami, pracownikami działów obsługi klienta itp.), jest ukierunkowany na rozwój umiejętności i jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować coraz wydajniej; często wykorzystywanym sposobem pracy coacha, jest obserwacja klienta w miejscu jego pracy. Coaching strategiczny (strategic coaching, executive coaching) jest ukierunkowany na pracę z najwyższą kadrą zarządzającą w obszarze określania kierunku rozwoju i tworzenia strategii przedsiębiorstw i organizacji. Coaching biznesowy (business coaching) koncentruje się na biznesowym rozwoju organizacji - może dotyczyć również pracy z klientami rozpoczynającymi lub prowadzącymi własną działalność przedsiębiorcami. Coaching kariery (career coaching) jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia w doprecyzowaniu ścieżki kariery zawodowej pozwalającej na wykorzystanie potencjału zawodowego klienta, przy jednoczesnym osiąganiu pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy; coachowie kariery pracują wykorzystując między innymi różne narzędzia badania potencjału i predyspozycji zawodowych. Coaching osobisty/życiowy (personal/life coaching) jest realizowany poza kontekstem organizacji, na zlecenie prywatnej osoby. Temat coachingu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć realizacji wizji w życiu, przygotowywania planów, budowania zadowalających relacji, zdrowia i prezencji, kreatywności, wolności finansowej, wychowywania dzieci, młodzieży, podejmowania decyzji w kluczowych dla klienta sprawach itd. Coaching zespołu (team coaching) - jest procesem interaktywnym, koncentruje się na obszarach i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu, jego istotą jest wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół jako całość, za realizowanie wspólnych celów i wartości. Coaching grupowy (group coaching) jest procesem prowadzonym metodami pracy warsztatowej, nastawionym na indywidualną pracę każdego członka grupy nad istotnymi dla niego obszarami i celami. IV Proces coachingu Na proces coachingu składają się cztery kluczowe elementy obecne w całym procesie, występujące naprzemiennie podczas jego trwania: - 4 / 30 -

5 1. Określanie i redefiniowanie celów i obszaru pracy uzgadnianie z klientem i zleceniodawcą przed rozpoczęciem coachingu obszaru i celów pracy; określenie przez klienta/sponsora przy wsparciu coacha zachowań pożądanych po zakończeniu procesu, jako mierzalnych kryteriów świadczących o realizacji założonych celów; określenie spodziewanego wkładu planowanej/planowanych sesji w realizację przyjętego celu/obszaru pracy; bieżące doprecyzowywanie bądź redefiniowanie obszaru i celów coachingu zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami klienta, będącymi efektem procesu coachingu. 2. Zawieranie i dostosowywanie kontraktu wyczerpujące przedstawienie, przed rozpoczęciem właściwych sesji coachingu, informacji na temat coachingu, zasad obowiązujących w całym procesie, roli klienta i coacha oraz obowiązującej zasadzie poufności w relacji klient coach; kontraktowanie coachingu jako usługi, co wyraża się w zawarciu umowy definiującej m.in. liczbę spotkań, czas ich trwania; zasady obowiązujące w przypadku odwołania spotkania przez którąś ze stron; a także poufność, w ramach której coach zobowiązuje się (w przypadku programów sponsorowanych), że informacje przekazywane sponsorowi mogą dotyczyć jedynie samego procesu, a nie przebiegu poszczególnych sesji i poruszanych w trakcie ich trwania tematów; możliwość wyboru, bądź zmiany coacha; kontraktowanie coachingu jako procesu ustalanie ról, zasad, celów i trybu a także uzyskanie zgody klienta na udział w coachingu i pełne zaangażowanie się w proces; honorowanie kontraktu w pracy z klientem i przeprojektowywanie go, zgodnie z wymaganiami procesu, bądź zmienionymi celami klienta; zarządzanie (w przypadku programów sponsorowanych przez pracodawców) relacjami z wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces coachingu (z przełożonym klienta, działem HR, zarządem itp.), a w szczególności dbanie o spójność między kontraktem dotyczącym coachingu jako procesu, zawartym z klientem a kontraktem coachingu jako usługą, zawartym z innymi przedstawicielami organizacji klienta. 3. Realizacja coachingu proces coachingu może składać się z sesji coachingowych, zadań wykonywanych pomiędzy sesjami, przeprowadzonych obserwacji w miejscu pracy klienta w trakcie realizacji jego zadań służbowych, a także z innych metod zaproponowanych przez coacha przydatnych w gromadzeniu informacji o kliencie i pomocnych w realizacji zamierzonego przez klienta celu; - 5 / 30 -

6 sesje coachingu cyklicznie odbywające się spotkania coacha i klienta, które obejmują: o analizę sytuacji, w jakiej znajduje się klient w chwili rozpoczęcie coachingu, udzielanie informacji zwrotnych klientowi przez coacha, formułowanie wniosków opartych na uzyskanych informacjach w trakcie trwania procesu, wybór strategii dojścia do celów, planowanie działań prowadzących do realizacji założonych celów o zadania pomiędzy sesjami wynikające z zobowiązań podjętych przez klienta podczas sesji lub powstałe w wyniku tej sesji; o gromadzenie informacji o kliencie może mieć miejsce po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta możliwymi metodami jest obserwacja klienta w miejscu jego pracy, analiza dokumentów związanych z wykonywaniem zadań oraz wywiady przeprowadzone z interesariuszami. 4. Dokonywanie przeglądu wyników i postępów określanie wkładu danej sesji w realizację założonego celu/wybranego obszaru pracy; przegląd wyników i postępów coachingu w trakcie jego trwania, a także na zakończenie procesu; wyciąganie wniosków na podstawie dokonanego przeglądu oraz planowanie stosownych działań. - 6 / 30 -

7 Coaching szkolenie a Szkolenie to działanie, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub ćwiczenie umiejętności i/lub zmiana postaw. Trener jest ekspertem w dziedzinie i w czasie szkolenia stymuluje proces uczenia się w dużej mierze poprzez zasilenie go treścią. Szkolenie jest ukierunkowane, to praca nad konkretnie wyodrębnionym obszarem, oddziaływanie na poziomie zachowań przydatnych w konkretnym środowisku. Z założenia trener ma ograniczone możliwości towarzyszenia uczestnikom szkolenia we wdrażaniu umiejętności na stanowisku pracy. Cechą wspólną coachingu i szkolenia jest motywowanie do zmiany i wspieranie rozwoju umiejętności. Jedna i druga metoda wykorzystuje zadawanie pytań i słuchanie. Coaching w odróżnieniu od szkolenia jako efekt stawia sobie osiąganie konkretnych celów na stanowisku pracy /w życiu klienta. Coach towarzyszy klientowi w przechodzeniu do działania i wdrażania. Klient jest ekspertem w dziedzinie swojego życia, coach stymuluje proces odkrywania zasobów klienta i uczenia się. Z tego względu w procesie coachingu szczególną rolę odgrywa osobista odpowiedzialność klienta oraz jego osobiste zaangażowanie. W ramach coachingu jest możliwość pracy nad tymi wszystkimi czynnikami wpływającymi na realizację założonego celu np. motywacją, wartościami, środowiskiem, organizacją pracy, równowagą pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Coaching powstał jako metoda pracy z jednostkami i jest też stosowany w pracy z grupami/zespołami. Szkolenia dedykowane są przede wszystkim grupom; w specyficznych okolicznościach przeprowadzane są szkolenia indywidualne. Coaching a psychoterapi a Psychoterapia jest całościowym, celowym i zaplanowanym oddziaływaniem stosowanym w leczeniu zaburzeń psychospołecznych i psychosomatycznych oraz stanów Cechą wspólną coachingu i psychoterapii jest fakt, że nie można się spodziewać gotowych odpowiedzi i recept oraz że jako cel wyznaczają sobie one poprawę - 7 / 30 -

8 Coaching mentoring a Coaching a poradnictwo psychologicz ne cierpienia przy pomocy metod psychologicznych. Jej zadaniem jest także promowanie zdrowia, rozumianego nie tylko jako brak choroby, ale jako całkowity, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan ludzi (WHO). Psychoterapia stanowi odrębną profesję, wymagającą specjalistycznego szkolenia podyplomowego, które oprócz warsztatów, seminariów, studiowania teorii, obejmuje wiele elementów praktycznych, jak staże kliniczne, superwizje, tzw. doświadczenie własne, które w większości podejść jest rozumiane jako własna psychoterapia itd. Mentoring jest procesem wspierania podopiecznego w realizacji celów zawodowych w oparciu o relację mistrzuczeń. Mentor jest patronem z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie profesjonalnych zainteresowań podopiecznego. Mentoring zakłada zarówno przekaz wiedzy i doświadczenia mentora, jak i rozwijanie potencjału podopiecznego przy wykorzystaniu technik coachingowych. Poradnictwo psychologiczne pomoc polegająca głównie na rozmowach, które mają na celu wyjaśnienie natury problemów zgłaszanych przez klientów, odnalezienia właściwych kierunków poszukiwania ich rozwiązań (lub przedstawienia klientowi zestawu takich możliwych rozwiązań do jego samodzielnego wyboru), rozwikłania kryzysów i konfliktów interpersonalnych, podjęcie właściwych decyzji, wyborów, stylu życia itp. funkcjonowania danej osoby, co dokonuje się poprzez wzrost samoświadomości oraz zmianę zachowań, wzorów myślenia i reakcji emocjonalnych. Coaching koncentruje się na pracy z osobami, które poszukują wsparcia w zwiększeniu ich efektywności, realizacji celów oraz rozwoju w dziedzinie zawodowej i osobistej. Natomiast psychoterapia skupia się na leczeniu zaburzeń, uwalnianiu od cierpienia, uzyskiwaniu poprawy funkcjonowania w codziennym życiu i w relacjach, lepszym radzeniu sobie z emocjami etc. Cechą wspólną coachingu i mentoringu jako cel wyznacza sobie wspierania klienta w realizowaniu jego celów. Coaching w odróżnieniu od mentoringu zakłada, że coach nie przyjmuje za kluczowe działanie przkazywanie wiedzy i doświadczeń z danej dziadziny w pracy z klientem. Coaching opiera się na relacji w pełni partnerskiej, natomiast mentoring na relacji mistrz-uczeń. Cechą wspólną coachingu i poradnictwa psychologicznego jest wsparcie, jakie klient uzyskuje w odniesieniu do konkretnego, wybranego przez siebie tematu i raczej ma krótkoterminowy charakter, szczególnie w porównaniu z psychoterapią. Różnica polega na tym, że podczas poradnictwa klient uzyskuje ważne informacje, wskazówki i sugestie dotyczące poszukiwania możliwych - 8 / 30 -

9 Coaching doradztwo a Skutkiem jest uwolnienie się od ograniczających sposobów rozumienia siebie, swoich problemów i reagowania na nie oraz zwiększenie psychologicznego dobrostanu klienta i jego efektywniejsze funkcjonowanie w życiu. Oprócz rozmowy, poradnictwo psychologiczne okazjonalnie wykorzystuje inne metody, przede wszystkim wymagające samodzielnego wykonania przez klienta (zadania domowe, podjęcie konkretnych działań i wprowadzenie konkretnych zmian w wybranym obszarze życia itp.) Z reguły poradnictwo tego rodzaju ma charakter krótkoterminowy. Doradztwo jest to działanie lub proces, w którym doradca jako ekspert i specjalista w konkretnej dziedzinie dostarcza klientowi gotowe warianty rozwiązań dotyczących wskazanego przez klienta obszaru i dostosowane do jego aktualnych potrzeb. Efektami doradztwa mogą być specjalistyczna wiedza, konkretna opinia, diagnoza sytuacji, różne wersje rozwiązań oraz pomoc przy ich wdrożeniu. kierunków rozwiązań. W efekcie klient może się dowiedzieć jaką dalszą formę wsparcia czy rozwoju wybrać, do jakich źródeł wiedzy sięgnąć itp. Gdy się tego dowie, a tym bardziej kiedy podejmuje konkretne działania w celu poprawy swojej sytuacji, zadanie poradnictwa zostaje spełnione i na tym ono się kończy. W odróżnieniu od poradnictwa psychologicznego, jednym z istotnych elementów coachingu jest współpraca w trakcie dokonywanych przez klienta zmian, wspólne omawianie ich skutków, wyciąganie wniosków, korygowanie na bieżąco działań i poszukiwanie dalszych możliwości. Coach aktywnie i wspierająco towarzyszy klientowi w procesie zmiany, aż do momentu, gdy założone przez klienta cele zostaną osiągnięte, lub przynajmniej rozpocznie ich realizację wiedząc, że dalej poradzi sobie już sam. Cechą wspólną coachingu i doradztwa jest to, że jako cel wyznaczają sobie zwiększenie skuteczności i efektywności działań klienta poprzez znalezienie nowych rozwiązań. Coaching w odróżnieniu od doradztwa zakłada, że klient samodzielnie wypracowuje i wdraża własne rozwiązania, bazując na całej posiadanej przez siebie wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. Coach jest partnerem, który wspiera klienta podczas tego procesu. - 9 / 30 -

10 Podzespół ds. akredytacji coachów indywidualnych: Adam Aduszkiewicz Agnieszka Kasprzycka Olaf Żylicz Kacper Godlewski Anna Pacholak ZAŁOŻENIA MODELU AKREDYTACJI COACHÓW INDYWIDUALNYCH IC Celem systemu akredytacji przyjętego w Izbie Coachingu jest potwierdzenie kwalifikacji osób, które chcą uprawiać zawód coacha. Potwierdzenie kwalifikacji przez IC jest dokonywane na czas określony 5 lat. Przedłużenie akredytacji wymaga potwierdzenia aktywności zawodowej oraz stałego podnoszenia kwalifikacji (udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach) a także poddawania się superwizji. Przedstawione niżej założenia dotyczą docelowych wymagań dla akredytacji w IC. Wprowadzenie systemu będzie wymagało zastosowania przepisów przejściowych w okresie tworzenia pierwszej listy akredytowanych coachów, gdy jeszcze nie istnieją listy akredytowanych programów szkoleniowych i akredytowanych superwizorów. Gdziekolwiek w dokumencie jest mowa o godzinach, oznacza to godziny zegarowe AKREDYTACJA członków Izby Coachingu (właścicieli/pracowników firm należących do IC lub członków zrzeszonych w organizacjach należących do IC) I Wymagania dla coachów 1. Dyplom ukończenia: a/ studiów wyższych magisterskich oraz dwa lata pracy b/ studiów wyższych licencjackich oraz cztery lata pracy c/szkoły średniej (matura) oraz siedem lat pracy w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu/trenerstwie lub edukacji 2. Ukończenie kursu coachingu obejmującego co najmniej 125 godzin, którego program spełnia wymaganą podstawę programową (określoną przez zespół ds. programów szkoleń coachingowych). Szkolenie/kurs, który odbędzie zainteresowany, nie musi być jednym szkoleniem ale ma tworzyć spójną całość i zawierać podstawę programową / 30 -

11 3. Przeprowadzenie 90 godzin (rejestrowane godziny) coachingu, w tym minimum pięć coachingów wielosesyjnych (minimum trzy sesje) dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingowego. Z tego 30 godzin może (ale nie musi ) stanowić praca z ludźmi w formie: a. Udział w grupach ćwiczeniowych w roli prowadzącego proces coachingu rzeczywiste godziny pełnienia roli coacha w rejestrowanych zajęciach. b. Prowadzenie szkoleń warsztatowych lub grup ćwiczeniowych dotyczących coachingiu(rejestrowane godziny warsztatu) 4. Odbycie 20 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym minimum 5 godzin superwizji indywidualnej. 5. Udział we własnym coachingu (co najmniej 6 godzin). 6. Akceptacja Kodeksu Etycznego IC. 7. Referencje zastępujące egzamin od minimum dwóch superwizorów (akredytowanych/uznanych przez IC) prowadzących superwizję częściowo w formie uczestniczącej (audio, video, obecność w czasie sesji). 8. Uzyskanie pozytywnej oceny przedstawionych dokumentów przez Komisję Akredytacyjną IC. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań: 1. Szkolenia zaświadczenia lub certyfikaty ze szkół coachingu wraz z programem szkolenia, wykazem liczby godzin szkoleniowych oraz liczby godzin i rodzaju praktyki w ramach szkolenia. 2. Doświadczenie własne: a. Coaching dla klientów pisemne oświadczenie coacha, listy referencyjne (liczba godzin, liczba klientów), zaświadczenie podpisane przez klienta lub sponsora (fakultatywnie). b. Szkolenia warsztatowe z zakresu coachingu, coaching grupowy, coaching zespołu - pisemne oświadczenie coacha zawierające liczbę godzin, krótki opis warsztatu, nazwę i dane kontaktowe jednostki w której był przeprowadzony warsztat. 3. Superwizja oświadczenie coacha potwierdzone przez superwizorów. 4. Własny coaching oświadczenie coacha ubiegającego się o rejestrację potwierdzone przez coacha prowadzącego proces coachingu. 5. Podpisane przez coacha oświadczenie o akceptacji kodeksu etycznego IC. 6. Opłacenie składek członkowskich i wniesienie opłaty za akredytację IC. II Przedłużenie akredytacji Akredytacja w IC jest przyznawana na 5 lat. Przed upływem terminu coach jest zobowiązany przesłać do IC dokumenty potwierdzające aktywność zawodową oraz własny rozwój zawodowy. Po złożeniu i przyjęciu przez IC dokumentów (także drogą elektroniczną) akredytacja jest przedłużana automatycznie / 30 -

12 Wymagania dla przedłużenia akredytacji: 1. Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięć coachingów wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingu. 2. Udział w szkoleniach rozwojowych, seminariach, warsztatach, konferencjach, także jako wykładowca lub trener (Stworzona zostanie lista wydarzeń, szkoleń, seminariów, w których udział będzie odpowiednio punktowany. Przedłużenie akredytacji będzie wymagało określonej liczby punktów.) godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym co najmniej 5 godzin z superwizorem akredytowanym w IC. 4. Opłacanie składek członkowskich i wniesienie opłaty za przedłużenie akredytacji. Złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań będzie podstawą do automatycznego przedłużenia akredytacji. V Przepisy przejściowe Zostanie stworzona komisja akredytacyjna złożona z członków Izby aktywnie działających w pracach izbowych i spełniających kryteria wymagane do akredytacji na superwizora.zarząd IC przeprowadzi proces sprawdzenia zgodności złożonych przez kandydatów dokumentów z wymaganiami wymienionymi w obecnym dokumencie akredytacyjnym. Propozycja rocznego działania tej komisji zostanie poddana pod głosowanie na Walnym Zebraniu. Działanie Komisji przewidziane jest na jeden rok. Komisja zostanie zobowiązana do stworzenia przepisów wykonawczych pozwalających rozpocząć proces akredytacyjny od jesieni 2012r. Po roku zostanie powołana docelowa Komisja Akredytacyjna / 30 -

13 Podzespół ds. akredytacji programów coachingowych i szkół coachingu Leszek Zawlocki zarządzający zespołem Piotr Fijewski Anna Ratajczyk Bożena Pieskiewicz Lidia Czarkowska Benedykt Peczko Robert Zych Jacek Jakubowski PROJEKT AKREDYTACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA COACHÓW 1. Akredytacja w Izbie Coachingów jest przyznawana programom służącym kształceniu i rozwijaniu kompetencji coachnga, jeśli opis i realizacja spełniają lub przekraczają standardy minimalne wymagane w aplikacji. Akredytacja jest przyznawana na pięć lat, po tym czasie musi być odnowiona. I Wymagania dla programu podstawowego Konstrukcja szkolenia winna sprzyjać zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i rozwijaniu niezbędnych umiejętności. Powinno to być połączenie treningu rozwojowego z treningiem kompetencyjnym. Starając się o akredytację przez Izbę Coachingu programu szkolenia coachów, należy dostarczyć i udokumentować wymagane informacje: 1. Program zawiera i uczy zaaprobowanych przez Izbę Coachingu: definicji coachingu, kodeksu etycznego oraz kluczowych kompetencji przyjętych przez Izbę Coachingu. 2. Program obejmuje przynajmniej 80% wymienionych poniżej zagadnień Specyfika coachingu. Funkcja coachingu korzyści dla jednostki i organizacji. Standardy etyczne coachingu. Kontrakt w coachingu. Struktura sesji coachingu. Modele i poziomy uczenia się. Model rozwoju człowieka. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu (budowanie zaufania, dopasowanie, odwzorowanie, prowadzenie). Aktywne słuchanie. Rodzaje pytań w coachingu i sposoby ich zadawania. Formułowanie celu i myślenie rozwiązaniami. Praca z rozwijaniem zasobów Klienta / 30 -

14 Skuteczne strategie działania: zmiana zachowań, przebudowa strategii myślenia, wyłanianie i transformacja ograniczających przekonań, budowanie motywacji opartej na wartościach, praca z rolą/tożsamością, wyłanianie i zmiana w kierunku realizowania misji, myślenie w kategoriach systemowych. Zadania dawane klientowi na czas pomiędzy sesjami rozwijające jego kompetencje. Proces coachingu i monitorowanie postępów osiągania celów coachingu. Różnorodne podejścia w coachingu. Rozwijanie indywidualnego stylu pracy coacha. 3. Program obejmuje min 125 godzin zegarowych (tj. 167 dydaktycznych) szkolenia, na które może składać się praca w sali szkoleniowej, bezpośrednia obserwacja, telekonferencje, szkolenia internetowe, etc. Program zawiera minimum 100 godzin zegarowych bezpośredniej interakcji uczestnika z trenerem (trenerami). Bezpośrednia interakcja jest definiowana jako kontakt osobisty z trenerem; nie zalicza się do niej kursów internetowych, pracy własnej uczestnika. Wymagane jest, aby program realizowany był w formie warsztatowej z zastosowaniem elementów doświadczenia i aktywizacji uczestników (stosunek teorii do praktyki 30% : 70%) lub treningowej (maksimum 20% teorii). 4. Wymagane jest wskazanie osób odpowiedzialnych za organizację i za stronę merytoryczną szkoleń (np. Dyr. Organizacyjnego, Dyr. Merytorycznego może być to jedna osoba). Stanowisko osoby odpowiedzialnej za stronę merytoryczną szkoleń może być obsadzone jedynie przez certyfikowanego coacha z doświadczeniem trenerskim obejmującym co najmniej 250 godzin zegarowych szkoleń w tym połowa winna dotyczyć szkoleń z zakresu coachingu. 5. Wielkość grupy nie może przekraczać 15 osób. W celu efektywnej nauki, należy zagwarantować kontakt trenera z każdym uczestnikiem zwłaszcza w obszarze oceniania postępów uczestnika 6. Program zawiera pisemne procedury dotyczące rekrutacji, przyjmowania, rezygnacji i refundacji, dyscypliny uczestnictwa, okresu próbnego, szkolenia, oceny, warunków nauczania, zapobiegania dyskryminacji i zapewniania równych szans, dostosowania do wymagań niepełnosprawnych trenerów i uczących się. 7. Program musi zawierać przynajmniej dwie obserwowane przez trenera/ów sesje coachingu, a wynik obserwacji musi mieć postać pisemnej oceny poziomu biegłości kandydata i wskazania obszarów do rozwoju. 8. Szkoła realizująca program zobowiązana jest do przedstawienia sposobu przeprowadzania i kryteriów zdania egzaminu przez uczestnika szkolenia. 9. W programie wskazana jest ścieżka dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie zaliczyły egzaminu oraz warunki, których spełnienie uprawnia do ponownego przystąpienia do egzaminu. 10. Program w minimum 70% czasu składa się z działań praktycznych - warsztatowych (ćwiczenia, dzielenie się doświadczeniami, burza mózgów, omawianie przypadków, analiza sesji lub nagrań z sesji, itp.) i w maksimum 30% czasu z teorii / 30 -

15 11. Program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia coachów, nie zaś program o innym charakterze. 12. Program musi być zgodny z prawem autorskim danego kraju i krajów, na terenie których działa. Dotyczy to pochodzenia i własności materiałów i treści szkoleniowych wykorzystanych w programie. Jeśli nie wszystkie one zostały wypracowane w całości w danej firmie, należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do ich używania (upoważnienie, licencja, itp.). 13. Program musi zapewnić przechowywanie w sposób trwały dokumentów studentów przez trzy lata po ukończeniu przez uczącego się programu, włączając w to wszystkie oceny studentów oraz dokumentację uczestnictwa w poszczególnych programach a także wymogi programowe. 14. Izba Coachingu ma prawo do audytu zewnętrznego przez osobę delegowaną przez IC w celu badania zgodności dostarczonych informacji z realiami (wgląd w materiały szkoleniowe i dotyczące uczestników, proces szkoleniowy, zbieranie informacji od uczestników i absolwentów na temat szkolenia, przeprowadzanie rozmów z trenerami). Zadanie to Izba Coachingu będzie realizować w ramach Komisji ds. Akredytacji. 15. Aplikujący wnosi składkę aplikacyjną związana z certyfikacją programu podstawowego.izba Coachingu powiadamia o wysokosci i zmianach składki w biuletynie Izby Coachingu i na stronie internetowej IC. W przypadku nieprzyznania akredytacji następuje zwrot połowy wpłaconej sumy. Akredytacja jest przyznawana na pięć lat, po tym czasie musi być odnowiona. 17. Akredytacja jest przyznawana na pięć lat, po tym czasie musi być odnowiona. Wymagane dokumenty aplikacyjne dla programu podstawowego 1. Oświadczenie podpisane przez osobę do spraw merytorycznych, że dany program jest zgodny, zawiera i uczy zaaprobowanych przez Izbę Coachingu: definicji coachingu, kodeksu etycznego oraz kluczowych kompetencji ustalonych przez Izbę Coachingu. 2. Szczegółowy opis programu, podejścia i metodyki szkolenia, agenda, materiały reklamowe, wymagania dotyczące uzyskiwania certyfikatu (opis metodologii oceny rozwoju i poziomu biegłości uczestników, kopia dokumentów egzaminacyjnych i opis procedury egzaminacyjnej), godziny szkolenia. 3. Opis zasad rekrutacji uczestników z podaniem okresu próbnego, formy rezygnacji i refundacji, dyscypliny uczestniczenia w zajęciach. 4. Podpisane przez osobę do spraw merytorycznych zobowiązanie do przechowywania dokumentów uczestników przez trzy lata po ukończeniu przez uczestników programu, włączając w to wszystkie oceny studentów oraz dokumentację uczestnictwa w poszczególnych programach a także wymogi programowe. 5. Dokumentacja poświadczająca spełnianie przez osobę do spraw merytorycznych wymagań opisanych w wymaganiach dotyczących programu (dowody akredytacji, kopie dyplomów, opis doświadczenia) / 30 -

16 6. Oświadczenie podpisane przez osobę do spraw merytorycznych o zapobieganiu dyskryminacji i zapewnieniu równych szans. 7. Pisemne oświadczenie, stwierdzające, że program jest zgodny z prawem autorskim danego kraju i krajów, na terenie których działa. 8. Podpisany przez osobę do spraw merytorycznych dokument pt. Przyjęcie i Zobowiązanie do Spełniania Standardów Izby Coachingu przyznający Izbie Coachingu prawo do oceniania rzetelności jakiejkolwiek i/lub wszystkich informacji dostarczonych w procesie aplikacyjnym. oraz przeprowadzenie zewnętrznego audytu wszystkich materiałów i/lub dokumentacji studentów przez uprawnionego Audytora z ramienia Izby Coachingu (na koszt aplikującego). 9. Potwierdzenie wpłaty składki aplikacyjnej związanej z certyfikacją programu podstawowego. II Wymagania dla programu specjalistycznego Starając się o akredytację przez IC programu szkolenia coachów, należy dostarczyć następujące informacje i precyzyjnie udowodnić (poprzez szczegółowy opis, dokumentację oraz materiały audiowizualne), że Państwa program spełnia lub przekracza wymagania ustanowione przez IC dla programu specjalistycznego: 1. Program jest zgodny, zawiera i uczy zaaprobowanych przez IC: definicji coachingu, kodeksu etycznego oraz kluczowych kompetencji przyjętych przez IC. 2. Program jest adresowany do osób, które mają opanowane podstawy coachingu. Jego celem jest pogłębienie rozumienia zagadnień coachingowych, wprowadzanie nowych technik, rozwijanie zarządzania procesem zmiany, ugruntowywanie postawy coacha. Przez słowo specjalistyczny rozumiemy program skierowany na rozwijanie umiejętności pracy coachingowej w specyficznym środowisku (np. coaching w edukacji), nad określonymi zagadnieniami (np. coaching projektowy), określonymi technikami (np. metafora w coachingu) lub z określoną grupą ludzi (np.coaching lekarzy). 3. Program obejmuje min 24 godziny zegarowe szkolenia, na które może składać się praca w klasie, bezpośrednia obserwacja, telekonferencje, szkolenia internetowe etc. Program zawiera minimum?? godzin bezpośredniej interakcji uczestnika z trenerem(trenerami). Bezpośrednia interakcja jest definiowana jako kontakt osobisty z trenerem; nie zalicza się do niej kursów internetowych, pracy własnej uczestnika. 4. Wymagane jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za organizację i stronę merytoryczną szkoleń (np. Dyrektora Merytorycznego), spełniającej wymagania przewidziane przez Izbę Coachingu dla coacha ternera i coacha superwizora? - 16 / 30 -

17 5. Wielkość grupy nie może przekraczać 15 osób. W celu efektywnej nauki, należy zagwarantować kontakt trenera z każdym uczestnikiem zwłaszcza w obszarze oceniania postępów uczestnika. 6. Program musi zawierać przynajmniej jedną na 24 godz. zajęć obserwowaną przez trenera/ów sesję coachingu, a wynik obserwacji musi mieć postać pisemnej oceny poziomu biegłości kandydata i wskazania obszarów do rozwoju. 7. Szkoła realizująca program zobowiązana jest do przedstawienia sposobu przeprowadzania i kryteriów zdania egzaminu przez uczestnika szkolenia. 8. W programie wskazana jest ścieżka dalszego rozwijania kompetencji i warunki, których spełnienie uprawnia do ponownego zweryfikowania umiejętności coachingowych celem uzyskania dokumentu potwierdzającego zaliczenie kursu. 9. Program zawiera pisemne procedury dotyczące rekrutacji, przyjmowania, rezygnacji i refundacji, dyscypliny, okresu próbnego, szkolenia/oceny, warunków nauczania, zapobiegania dyskryminacji i zapewniania równych szans, dostosowania do wymagań niepełnosprawnych trenerów i uczących się. 10. Program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia coachów, nie zaś program o innym charakterze. 11. Program musi być zgodny z prawem autorskim danego kraju i krajów, na terenie których działa. Dotyczy to pochodzenia i własności materiałów i treści szkoleniowych wykorzystanych w programie. Jeśli nie wszystkie one zostały wypracowane w całości w danej firmie, należy przedstawić upoważnienie, np. licencję itp. prawo do ich używania. 12. Program musi zapewnić przechowywanie dokumentów studentów przez trzy (3) lata po ukończeniu przez uczącego się programu, włączając w to wszystkie oceny studentów oraz dokumentację uczestnictwa w poszczególnych programach a także wymogi programowe. 13. IC ma prawo do audytu zewnętrznego przez uprawnioną przez IC osobę w celu badania zgodności dostarczonych informacji z realiami (wgląd w materiały szkoleniowe, proces szkoleniowy, zbieranie informacji od uczestników i absolwentów na temat programu, przeprowadzanie rozmów z trenerami) (szczegóły do dopracowania). 14. Aplikujący wnosi składkę aplikacyjną związana z certyfikacją programu specjalistycznego. IC powiadamia o wysokości i zmianach składki w biuletynie IC i na stronie internetowej IC. W przypadku nieprzyznania akredytacji następuje zwrot połowy wpłaconej sumy. Akredytacja jest przyznawana na pięć lat, po tym czasie musi być odnowiona. Wymagane dokumenty aplikacyjne dla programu specjalistycznego 1. Oświadczenie podpisane przez osobę odpowiedzialną za organizację i stronę merytoryczną szkoleń, że dany program jest zgodny, zawiera i uczy zaaprobowanych przez IC: definicji coachingu, kodeksu etycznego oraz kluczowych kompetencji ustalonych przez IC / 30 -

18 2. Sczegółowy opis programu, podejścia i metodyki szkolenia, godzin szkolenia i warunków nauczania, agenda, materiały reklamowe. 3. Opis zasad rekrutacji uczestników z podaniem okresu próbnego, formy rezygnacji i refundacji, dyscypliny uczestniczenia w zajęciach. 4. Opis wymagań dotyczących uzyskiwania certyfikatu (opis metodologii oceny rozwoju i poziomu biegłości uczestników, kopia dokumentów egzaminacyjnych i opis procedury egzaminacyjnej). 5. Podpisane przez przez osobę odpowiedzialną za organizację i stronę merytoryczną szkoleń zobowiązanie do przechowywania dokumentów uczestników przez trzy (3) lata po ukończeniu przez uczącego się programu, włączając w to wszystkie oceny studentów oraz dokumentację uczestnictwa w poszczególnych programach a także wymogi programowe. 6. Dokumentacja poświadczająca spełnianie przez Dyrektora Szkoleń i wszystkich członków kadry dydaktycznej kryteriów opisanych w wymaganiach dotyczących programu (dowody akredytacji, kopie dyplomów, opis doświadczenia). 7. Oświadczenie podpisane przez osobę odpowiedzialną za organizację i stronę merytoryczną szkoleń o zapobieganiu dyskryminacji i zapewnieniu równych szans. 8. Pisemne oświadczenie, stwierdzające, że program jest zgodny z prawem autorskim danego kraju i krajów, na terenie których działa. 9. Podpisany przez osobę odpowiedzialną za organizację i stronę merytoryczną szkoleń dokument pt. Przyjęcie i Zobowiązanie do Spełniania Standardów IC przyznający IC prawo do *oceniania rzetelności jakiejkolwiek i/lub wszystkich informacji dostarczonych w procesie aplikacyjnym. oraz *poddaniu zewnętrznemu audytowi wszystkich materiałów i/lub dokumentacji studentów przez uprawnionego Audytora z ramienia IC (szczegóły do dopracowania). 10. Potwierdzenie wpłaty składki aplikacyjnej związanej z certyfikacją programu specjalistycznego. 11. Akredytacja jest przyznawana na pięć lat, po tym czasie musi być odnowiona. REKOMENDACJE IZBY COACHINGU DLA SZKÓŁ COACHINGU Izba Coachingu może rekomendować szkoły coachingu. Aby otrzymać rekomendację szkoła winna spełnić następujące warunki: 1. Szkoła/kurs promuje i rozwija coaching, w szczególności wspiera projekty związane z rozwojem osób i organizacji, prowadzi badania w zakresie metod rozwoju i coachingu, współpracuje z innymi podmiotami, rozszerza i podnosi standardy pracy coacha, stwarza możliwości praktyki jako coache i wspiera wejście absolwentów na rynek. 2. Program kursu, obejmujący zarówno program podstawowy, jak i program specjalistyczny musi być akredytowany przez Izbę Coachingu. 3. Przynajmniej część kadry dydaktycznej powinna składać się z coachów praktyków, zrzeszonych i aktywnie współpracujących z Izbą Coachingu / 30 -

19 4. Szkoła /kurs oraz jej kadra cieszy się dobrą opinią, a jej absolwenci potwierdzają rzetelność kształcenia w danej instytucji/firmie / 30 -

20 Podzespół ds. kompetencji i superwizji Katarzyna Ramirez-Cyzio Anna Syrek-Kosowska Grażyna Kucharska Monika Zubrzycka-Nowak KOMPETENCJE COACHA WG IZBY COACHINGU I Postawa 1. Stosowanie kodeksu etycznego IC 2. Stały rozwój zawodowy w tym podleganie superwizji II Wiedza 1. Wiedza dotycząca coachingu przekazywana na szkoleniu dotyczącym coachingu. 2. Znajomość fachowej literatury coachingowej (z zakresu wskazanego przez IC). 3. Znajomość podstaw psychologicznych coachingu (do opisania). 4. Znajomość dynamiki systemu, jakim jest organizacja; wiedza na temat planowania i realizacji coachingu w organizacji. 5. Znajomość przynajmniej 2 modeli zmiany w procesie coachingu. 6. Znajomość kodeksu etycznego IC. 7. Znajomość podstaw prawnych dotyczących odpowiedzialności coacha. III Umiejętności 1. Zbudowanie i utrzymywanie relacji zaufania. 2. Zawieranie kontraktu, określanie celów i utrzymywanie procesu prowadzącego do ich realizacji 3. Tworzenie oraz utrzymywanie relacji partnerskiej równorzędnej 4. Zadawanie pytań ukierunkowanych na uruchamianie potencjału klienta i na wspieranie rozwiązanń oraz rozważenie konsekwencji; udzielanie informacji zwrotnej. 5. Wspieranie zmiany oraz praca z obiekcjami czy oporem. 6. Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingu. 7. Motywowanie klienta do działania. 8. Systemowe podejście do człowieka (człowiek jako system oraz jako element szerszego systemu). 9. Wykorzystanie superwizji do rozwoju zawodowego - 20 / 30 -

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU Data wejścia w życia: Wersja nr 3 Wrzesień 2012 Z dn. 21.05.2013 Zawartość: Izba Coachingu przedstawia uaktualnioną wersję systemu akredytacji coachów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ APLIKACYJNY dla kandydata na SUPERWIZORA UZNANEGO przez IC

ARKUSZ APLIKACYJNY dla kandydata na SUPERWIZORA UZNANEGO przez IC ARKUSZ APLIKACYJNY dla kandydata na SUPERWIZORA UZNANEGO przez IC Wraz ze złożeniem aplikacji kandydat wnosi bezzwrotną opłatę aplikacyjną w wysokości 400zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji kandydat

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII SET Zaawansowany, kompleksowy projekt rozwijający inteligencję systemową coacha i trenera. ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY......

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU Data: Wrzesień 2012 Zawartość: Izba Coachingu przedstawia system akredytacji coachów indywidualnych, superwizorów i programów szkoleniowych coachingu. Zaproponowane zasady

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

W jakich sytuacjach kierować się... do coacha a w jakich do szkoleniowca

W jakich sytuacjach kierować się... do coacha a w jakich do szkoleniowca COACHING Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga klientom (pojedynczym osobom i/ lub organizacjom) w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/13/8270/5974 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Działalność Izby Coachingu

Działalność Izby Coachingu Jak przynależność do organizacji pomaga w budowaniu własnej marki? Działalność Izby Coachingu Łódź, 15 maja 2015 r Izba Coachingu www.ic.org.pl Sylwia Rogala Marciniak Dyrektor Łódzkiego Oddziału Izby

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Coaching Academy Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Zapraszam do Coaching Academy, miejsca, które stworzyliśmy dla managerów, coachów, trenerów i innych osób poszukujących rozwoju osobistego, spełnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej przyjęty uchwałą Zarządu nr Z/11/2015 z dn. 28 sierpnia 2015 r. ZAŁOŻENIA 1. Certyfikat jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel.

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. OFERTA SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. 501 165 622 e-mail: info@illustro.pl www.illustro.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS I. Założenia podstawowego modułu szkoleniowego dla AON 2 II. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Coaching w wspieraniu kadry kierowniczej i nauczycieli.

Coaching w wspieraniu kadry kierowniczej i nauczycieli. Coaching w wspieraniu kadry kierowniczej i nauczycieli. Nauczyciel występuje w roli doradcy, mentora, przyjaciela, terapeuty, konsultanta, menagera, facylitatora - najrzadziej w roli coacha. W coachingu

Bardziej szczegółowo

Standardy certyfikacji

Standardy certyfikacji Standardy certyfikacji w Instytucie Liderów Zmian 1 sierpnia 2013 1. Wymagania uczestnictwa w szkoleniach Instytutu. W szkoleniach może uczestniczyć osoba po osiemnastym roku życia, która zgadza się z

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/21/7990/4376 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł

Bardziej szczegółowo

Praca ta zakończyła się stworzeniem zestawu dokumentów, które zostały poddane wstępnym konsultacjom - głównie wśród członków PIFS.

Praca ta zakończyła się stworzeniem zestawu dokumentów, które zostały poddane wstępnym konsultacjom - głównie wśród członków PIFS. Powstanie Komisji Coachingu datuje się na 22 lutego 2007, kiedy to Piotr Piasecki, GraŜyna Urbanik-Papp oraz Krzysztof Papis zorganizowali pierwsze spotkanie zawiązujące komitet organizacyjny. Do wspólnej

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej Projekt z dnia 21 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ0 z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej Na podstawie art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 28h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 28h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Coaching budowanie świadomości możliwości rozwoju (program akredytowany). Kierunek: Coaching for life and business Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: ĆWICZENIA Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm Efektywność osobista Cele: Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych Odkrycie swojego potencjału i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills Profesjonalny trener biznesu Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills 1 Wprowadzenie Wakacje to doskonały moment na rozwój kompetencji zwłaszcza dla tych, którzy

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG - COACHING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG - COACHING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG - COACHING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi coachingu. Dokument

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE

WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE SOPOT, LEGIONOWO CO PROPONUJEMY? Warsztat dydaktyczno-metodyczny to innowacyjny kurs rozwojowy dla nauczycieli na

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP w oparciu o model zarządzania coachingiem 4 filary CoachWise Inkubatory Przedsiębiorczości AIP Charakterystyka projektu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW,

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, UCHWALONE PRZEZ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU Standardy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Coaching skutecznym narzędziem wspierania osób, zespołów, organizacji

Coaching skutecznym narzędziem wspierania osób, zespołów, organizacji Coaching skutecznym narzędziem wspierania osób, zespołów, organizacji Monika Zubrzycka-Nowak Coaching pojawił się w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na samodzielnie działających pracowników

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? Tutoring to praca z drugim człowiekiem, która pomaga mu w pełni zrealizować swój potencjał potrzebny do wprowadzenia zmiany. W trakcie cyklicznych spotkań

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Celem programu Kursu Facylitacji jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów do wzmacniania potencjału grup i zespołów. Słowo Facylitator

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA'COACHINGU' JOANNY'FLANAGAN' ' PROGRAM'SZKOLENIOWY' INTUICYJNY'COACH '

AKADEMIA'COACHINGU' JOANNY'FLANAGAN' ' PROGRAM'SZKOLENIOWY' INTUICYJNY'COACH ' AKADEMIACOACHINGU JOANNYFLANAGAN PROGRAMSZKOLENIOWY INTUICYJNYCOACH PrzygotowaniecoachadoakredytacjiICF nazaawansowanympoziomiepcc ProgramposiadaakredytacjęICFnanajwyższympoziomie: PrezentacjaProgramu

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 8 h W; 20h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 8 h W; 20h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Coaching for Leaders (program akredytowany). Kierunek: Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA Coaching for life and business Poziom studiów: PODYPLOMOWE Forma studiów/liczba

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC

PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i kompetencje

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy

SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy Programy szkolenia coachów zgodne ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF, przygotowujące uczestników do zdobycia międzynarodowej akredytacji coacha na poziomie ACC, PCC lub MCC bądź służące jej odnowieniu.

Bardziej szczegółowo

"MISTRZ COACHINGU" SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy

MISTRZ COACHINGU SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy "MISTRZ COACHINGU" Program szkolenia coachów uczący zaawansowanych umiejetności coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF. Jego realizacja przygotowuje do zdobycia międzynarodowej akredytacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie

Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Centrum

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 2087 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy

Bardziej szczegółowo

TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW

TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW Zapraszamy menedżerów, praktykujących trenerów oraz osoby rozpoczynające pracę w zawodzie trenera na roczny, kompleksowy

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KOMPETENCJE COACHA ICF

KLUCZOWE KOMPETENCJE COACHA ICF KLUCZOWE KOMPETENCJE COACHA ICF A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY 1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodowymi 2. Uzgodnienie kontraktu na coaching B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI 3. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej!

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! Akademia Coacha ACC Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl STANDARD

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU i MENTORINGU REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA Warunki przyjęcia na Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (PSCM):

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Skuteczny telemarketing"

Szkolenie Skuteczny telemarketing Szkolenie "Skuteczny telemarketing" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/05/8320/5521 Cena netto 750,00 zł Cena brutto 922,50 zł Cena netto za godzinę 107,14 zł Cena brutto za godzinę 131,79 Możliwe

Bardziej szczegółowo

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA Z przyjemnością informujemy, iż Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w porozumieniu z firmą Interakcje szkolenia i doradztwo uruchomiła nowe studia podyplomowe pt.: JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł III: COACHING Projekt

Bardziej szczegółowo

Coaching Fundamentals Certificate (CFC )

Coaching Fundamentals Certificate (CFC ) Coaching Fundamentals Certificate (CFC ) 3-dniowy warsztat stacjonarny Omawiane tematy: Dzień pierwszy prowadzenie rozmowy i słuchanie Coaching konwersacyjny Sztuka prowadzenia rozmów Jak wygląda dobra

Bardziej szczegółowo