PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ"

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata , w ramach projektu nr POIG /08 pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii Priorytet 1. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 27 września 2012r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu jednej sztuki kompletnego systemu rezonansu magnetycznego do multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu z wyposażeniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach realizacji projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , realizowanego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.gronostajowej 7 w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ Szanowni Państwo, Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Zamawiający inwestując w projekt pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , realizowanego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Strona 1 z 36

2 Jagiellońskiego, tworzy jednostkę badawczo-naukową, której wiodącą tematyką będzie przeprowadzanie specjalistycznych, multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu, przy wykorzystaniu systemu rezonansu magnetycznego (będącego przedmiotem niniejszego przetargu). Z analizy zapisów w SIWZ wynika, że Zamawiający zamierza wykonywać bodaj najbardziej zaawansowane badania MR mózgu, jakim są badania funkcjonalne fmri (functional Magnetic Resonace Imaging). Cel ten jest ambitny, dlatego wydaje się oczywiste, że zainstalowany sprzęt będzie należał do najnowszej generacji aparatów MR, przeznaczonych właśnie do zaawansowanej diagnostyki mózgu. Tymczasem opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umożliwia zaoferowanie technologicznie starszego sprzętu. Nie chcemy przez to powiedzieć, że wyspecyfikowany w SIWZ aparat jest zły. Jest to po prostu sprzęt poprzednich generacji, który nie oferuje najnowszych rozwiązań, jak choćby odbiorczego toru Optical RF czy dużej liczby obrazów możliwych do uzyskania w ciągu jednej akwizycji badań fmri. W związku z tym oferowany poziom diagnostyczny takiego aparatu odbiega od najnowszych standardów. Technologia obrazowania metodą 3 Tesli jest jeszcze bardzo młoda i znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Wszyscy oferenci: Philips, Siemens i General Electric mają w swojej ofercie aparaty nowszej generacji. Aparaty, które oferują m.in.: transmisję odebranego sygnału z pomieszczenia badań do rekonstruktora łączami światłowodowymi czy zdolnością akwizycji nawet powyżej obrazów w czasie jednej serii. W poniżej dołączonych pytaniach podkreślamy m.in. które odpowiadają najnowszym standardom. Pytania dotycząca zapisów w Załączniku nr 6 do formularza oferty Pytanie 141: 1. W punkcie 1.1. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie, aby zaoferowany system MR cechował się: 1.1 Indukcja stałego pola magnetycznego 2,89T Zgodnie z podstawami fizycznymi wzrost wartości pola magnetycznego wpływa wprost proporcjonalnie na uzyskanie mocniejszego sygnału odebranego z pacjenta. Tak więc, więcej sygnału (nawet do kilku procent) można otrzymać w systemach, które będą wykorzystywały magnes generujący pole o pełnej wartości 3.0T (w odróżnieniu do systemów o wartości pola 2.89 T). Mocniejszy sygnał będzie otrzymywany w systemach o wyższym polu magnetycznym dla każdego typu badań (każdej anatomii), a to z kolei ma wpływ na wzrost kontrastu obrazów, wzrost rozdzielczości badania czy też skrócenie czasu akwizycji. Ponadto, różnica częstotliwości rezonansowej, związana z kilkuprocentową różnicą wartości pola magnetycznego może się okazać istotna dla porównywania rezultatów Strona 2 z 36

3 obrazowania, szczególnie w odniesieniu do porównywania rezultatów z innych centrów naukowo-badawczych dysponujących systemem MR o wartości pola magnetycznego wynoszącą pełne 3.0T. Mając na uwadze cele kliniczne oraz fakt, że zakupiony w niniejszym postępowaniu system MR będzie służył do multidystcyplinarnych prac naukowo-badawczych uważamy, że dla Zamawiającego szczególnie istotną wartością jest otrzymanie systemu, który wykorzystywałby pole magnetyczne o wartości pełnych 3.0T. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny dodatkowo premiować systemy, które charakteryzowałyby się polem magnetycznym o pełnej wartości 3.0T, przyznając takiemu rozwiązaniu dodatkowe punkty w Tabela 2. Parametry punktowane, 1.4 przykładowo: Indukcja stałego pola magnetycznego 3,0T (podać wartość z dokładnością do minimum 1 miejsca po przecinku.) /NIE Tak 3 pkt. Nie 0 pkt. Odpowiedź 141: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Niewielkie różnice w polu magnetycznym nie mają aż tak dużego znaczenia. Pytanie 142: 2. W punkcie 1.5. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: 1.5. Homogeniczność pola w kuli: (wartość gwarantowana w [ppm] mierzona metodą Volume-Root-Mean-Square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że poznanie i porównanie wartości typowych homogeniczności pola magnetycznego niesie dla Zamawiającego znacznie więcej informacji niż poznanie i porównanie wartości gwarantowanych. Wartość gwarantowana określa jedynie, że wartość homogeniczności pola dla danego typu magnesu jest nie gorsza, niż wartość podana jako gwarantowana. Wartość typowa określa użytkowe parametry homogeniczności pola podczas normalnego wykonywania badań. Zatem wartość typowa homogeniczności pola magnetycznego jest dla Zamawiającego istotniejsza, niż wartość gwarantowana homogeniczności pola Strona 3 z 36

4 magnetycznego. Czy w związku z tym, Zamawiający dokona modyfikacji pktu 1.5. Tabeli 1. Wymagania konieczne poprzez nadanie jego treści następującej postaci: 1.5. Homogeniczność pola w kuli: (wartość typowa w [ppm] mierzona metodą Volume- Root-Mean-Square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) Odpowiedź 142: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Wartość gwarantowana, mimo iż posiada gorsze parametry niż typowa, według wiedzy Zamawiającego jest jedynym kryterium pozwalającym na obiektywne porównanie tego parametru u różnych producentów. Pytanie 143: 3. W punkcie 1.5 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące homogeniczności pola magnetycznego, a w punkcie 1.1 Tabeli 2. Parametry punktowane Zamawiający premiuje dodatkowymi punktami najlepsze wartości homogeniczności pola. Jednocześnie maksymalne pole widzenia, jakie Zamawiający wymaga, określone jest na poziomie minimum 45 cm (dla osi Z) patrz punkt Tabeli 1. Wymagania konieczne. Rozpatrywanie premiowania Zamawiający zamierza zakończyć dla kuli o średnicy 30 cm, mimo, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system MR posiadał Maksymalny FoV 45 cm. Naszym zdaniem również byłoby uzasadnione premiowanie jednorodności pola magnetycznego także dla średnicy 40 cm oraz większej niż 45 cm. Zamawiający przecież, w swoich badaniach naukowych nie będzie ograniczał się jedynie do badań w małym FOV świadczy o tym m.in. właśnie wymaganie dotyczące pola widzenia (minimum 45 cm) a także np. zakres wymaganych cewek diagnostycznych cewki do badania kręgosłupa (jako część badań OUN) i jamy brzusznej. Badania te wykonuje się z polem widzenia powyżej 45 cm. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań, Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: O średnicy 40 cm 1,4 ppm 2 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej Strona 4 z 36

5 wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Tak 3 pkt. Nie 0 pkt. O średnicy 50 cm w osi z 4,0 / ppm NIE Odpowiedź 143: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Wartość FOV pozwala na określenie klasy oferowanego aparatu MR, Zamawiającemu zaś zależy na otrzymaniu aparatu najwyższej klasy. Z drugiej zaś strony głównym obszarem badawczym Zamawiającego jest głowa stąd też nie widzi powodu do oceny homogeniczności pola w kuli o średnicy powyżej 30 cm. Pytanie 144: 4. W punkcie 3.1. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający w dn r dokonał modyfikacji, poprzez przyjęcie brzmienia w postaci: 3.1 Maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza (lub 30 kw sumaryczna wzmacniaczy) Wnosimy zatem o konsekwentną modyfikację zapisów punktu 3.1. Tabeli 2. Parametry punktowane, poprzez nadanie jego treści następującej postaci: 3.1 Moc wyjściowa wzmacniacza (lub sumaryczna wzmacniaczy) 30 kw 3,2 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Brak konsekwencji w zmianach powoduje niejednoznaczną interpretację zapisów w obu tabelach, tj Tabeli 1. Wymagania konieczne oraz Tabeli 2. Parametry punktowane Odpowiedź 144: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający pozytywnie rozpatrzył odwołanie i dokonał modyfikacji Tabeli 1 tak, aby wszyscy potencjalni Wykonawcy mogli przystąpić do postępowania przetargowego. Tabela 2 w tym punkcie nie ulega zmianie ponieważ Zamawiający chce otrzymać aparat o najwyższej mocy Strona 5 z 36

6 wyjściowej wzmacniacza. Pytanie 145: 5. W punkcie 3.5. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił 3.5 wymaganie: Liczba niezależnych kanałów odbiorczych z pełną 32 ścieżką cyfrową Prosimy o potwierdzenie, że: i) pełna ścieżka cyfrowa oznacza linię: jeden oddzielny przedwzmacniacz, jeden oddzielny przetwornik analogowo-cyfrowy przekazujący sygnał do rekonstruktora ii) wymóg w warunku m 32 oznacza, że wymagane jest zaoferowanie systemu MR, który posiada minimum 32 przedwzmacniacze, 32 przetworniki analogowo-cyfrowe przekazujące sygnał do rekonstruktora. Jednocześnie, konsekwentnie, prosimy o potwierdzenie w/w kwestii także w odniesieniu do punktu 3.3. Tabel1 2. Parametry punktowane, oraz wnosimy o modyfikację Warunku granicznego w punkcie 3.3. Tabel1 2. Parametry punktowane, poprzez nadanie jego treści następującej postaci: 3.3 Maksymalna liczba niezależnych kanałów odbiorczych systemu RF z pełną ścieżką cyfrową. W przypadku oferowania rozwiązania z konwersją analogowo/cyfrową zlokalizowaną w cewkach podać maksymalną efektywną liczbę niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową, współtworzących sygnał MR dla maksymalnego statycznego FoV w osi podłużnej (z) podanego w pkt. 8.1 Tabeli 1 32 W przypadku rozwiązani a z konwersją a/c w cewkachpodać rodzaje cewek i ilość elementów każdej cewki 4 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Odpowiedź 145: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający w tym punkcie premiuje najnowocześniejsze rozwiązania (więcej niż aparaty 32-kanałowe). Pytanie 146: Strona 6 z 36

7 6. W punkcie 3. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące SYSTEMU RF. Nowoczesne systemy rezonansu magnetycznego posiadają odbiorczy tor optyczny RF. Funkcjonalność optycznej transmisji sygnału odebranego z pacjenta do dalszej jego obróbki (zastosowana dla każdego badania) pozwala na znaczne zwiększenie jakości otrzymanego obrazu (nawet do 27% zwiększony stosunek SNR) dla każdego badania. Przypominamy, że inną metodą na zwiększenie SNR jest zwiększenie natężenia pola magnetycznego! Kolejna, oprócz bezszumowej cyfrowej transmisji sygnału złączami optycznymi, zaleta takiego rozwiązania to szybkość przesyłu danych. Ma to ogromne znaczenie wszędzie tam, gdzie odbywa się przesył dużej liczby danych. Taka sytuacja będzie miała miejsce właśnie u Zamawiającego, który przecież koncentruje się na przeprowadzaniu wysoce zaawansowanych badań fmri, które to ze swej natury są badaniami generującymi bardzo duże ilości danych/obrazów. Należałoby zatem w celu otrzymania nowoczesnego systemu MR (a naszym zdaniem tylko taki spełni wymogi narzędzia w jednostce naukowo-badawczej z nastawieniem na badania fmri, gdzie jakość otrzymanego obrazu i szybkość przesyłanych danych ma znaczenie szczególne) koniecznie wymagać takiej funkcjonalności. Brak sformułowanego wymagania zaoferowania odbiorczego toru optycznego RF jest tym bardziej dziwny, że Zamawiający zamierza wysoko premiować zaoferowanie nadawczego toru optycznego RF (który nota bene nie wnosi żadnych korzyści do poprawy jakości obrazowania). Systemy MR, które nie posiadają takiego rozwiązania, są w chwili obecnej systemami przestarzałymi. Zatem Zamawiający nie umieszczając wymogu zaoferowania optycznego toru RF między magnesem a rekonstruktorem w maszynowni naraża się na otrzymanie systemu przestarzałego. Najnowsze systemy MR o wartości pola 3T wprowadzane przez czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego (General Electric, Siemens, Philips) cechują się cyfrową, optyczną transmisją sygnału odebranego z pacjenta już od gantry magnesu do komputera rekonstrukcyjnego w maszynowni. Wystarczy wspomnieć, że wszystkie systemy rezonansu magnetycznego, wprowadzane do sprzedaży przez czołowych producentów tych systemów po 2011 roku (a w przypadku GE po 2008 roku) zawierają takie rozwiązanie. Taka transmisja świadczy o nowoczesności systemu MR a systemy bez takiej transmisji w chwili obecnej są już przestarzałe - technologicznie są sprzed 2008 roku! Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 1. Wymagania konieczne, poprzez 3.8 wprowadzenie następujących wymogów: Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) Podać nazwę zastosowaneg Strona 7 z 36

8 o rozwiązania 3.9 Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań (gantry magnesu) a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej). Podać nazwę zastosowaneg o rozwiązania Odpowiedź 146: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający nie zmienia tego punktu mając na celu umożliwienie złożenie ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców, a przez to równe ich traktowanie. Pytanie 147: 7. W punkcie 4.5. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: 4.5 Cewka wielokanałowa typu phase array (lub zestaw cewek), dedykowana do badania klatki piersiowej lub jamy brzusznej, posiadająca min. 12 kanałów pomiarowych, obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ipat, ASSET, SPEEDER zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu Podać nazwę i typ cewki Zamawiający nie określił zakresu pokrycia w osi Z oferowanej tu cewki lub zestawu cewek wielokanałowych. Zakres pokrycia zaoferowanej tu cewki lub zestawu cewek wielokanałowych powinien być przynajmniej taki, jak wynosi maksymalne FOV odpowiednio w osiach X i Z, gdyż tylko w ten sposób Zamawiający będzie w stanie w pełni wykorzystać parametry rezonansu magnetycznego. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 1. Wymagania konieczne, poprzez wprowadzenie następujących wymogów: 4.5 Cewka wielokanałowa typu phase array (lub zestaw cewek wielokanałowych typu phase array ), dedykowana(y) do badania klatki piersiowej lub jamy brzusznej, posiadająca min. 12 kanałów pomiarowych, obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ipat, ASSET, SPEEDER zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu, oferujące pokrycie w osi X 50 cm, w osi Z 45 cm. Podać nazwę i typ cewki/zestawu cewek Strona 8 z 36

9 Odpowiedź 147: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający nie zmienia tego punktu mając na celu umożliwienie złożenie ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców, a przez to równe ich traktowanie. Pytanie 148: 8. W punkcie 4.6. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: Min. 2 cewki uniwersalne typu powierzchniowego lub kołowego o różnych rozmiarach przeznaczone do zastosowań pomocniczych Podać nazwę i typ cewki Cewki te, jak sam Zamawiający przedstawia w treści wymogu są przewidziane do pełnienia jedynie funkcji pomocniczej, zatem jak odczytujemy - nie są tak ważne, jak cewki wymagane w pozostałych punktach Tabeli 1. Wymagania konieczne. Dla zastosowań pomocniczych oferujemy cewki płachtowe w jednym rozmiarze. Czy w związku z tym, Zamawiający dokona modyfikacji punktu 4.6 Tabeli 1. Wymagania konieczne, do następującej postaci: Min. 2 cewki uniwersalne typu powierzchniowego lub kołowego przeznaczone do zastosowań pomocniczych Podać nazwę i typ cewki Odpowiedź 148: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Według wiedzy Zamawiającego cewki płachtowe nie gwarantują zakresu badawczego takiego jak cewki kołowe. Pytanie 149: 9. W punkcie Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) Rozwiązania pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów czterech typów to jest In-phase, out-of-phase, water only oraz FAT only wnoszą dodatkową wartość diagnostyczną i są niezbędne przy nowoczesnym obrazowaniu w celach naukowo-badawczych. Jedną z tego typu akwizycji, wprowadzoną dość dawno jest Strona 9 z 36

10 akwizycja oparta o algorytm DIXON (z 2 punktową akwizycją, dla dwóch różnych czasów TE). Natomiast akwizycje oparte na algorytmie innym niż 2-punktowy DIXON są bardziej wydajne, mniej podatne na artefakty (np. tzw. 2-punktowy DIXON może wprowadzić niekorzystną zamianę na obrazie sygnału wody z tłuszczem), są o wiele bardziej zaawansowanymi technicznie i dającymi o wiele lepsze efekty kliniczne, umożliwiają prawidłowe obrazowanie nawet w przypadku pacjentów z niemagnetycznymi implantami oraz o wiele efektywniej tłumią sygnał tłuszczu w trudnych do wytłumienia tłuszczu miejscach ciała pacjenta. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi 5.6 punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: inphase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta). Zaoferowana sekwencja bazuje na technice innej niż 2- punktowy DIXON i pozwala na akwizycje zarówno FSE, jak i GRE. / NIE Tak 3 pkt. Nie 0 pkt. Odpowiedź 149: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Do obszarów badawczych będących w kręgu zainteresowań Zamawiającego oraz w świetle posiadanej wiedzy sekwencje podane w punkcie Tabeli 1 są najlepszym rozwiązaniem. Pytanie 150: 10. W punkcie 6.2 Tabeli 1. Wymagania konieczne pojawiła się L.p określona jako Zapis ten nie jest dla nas jasny. W naszej opinii jest to oczywista omyłka edycyjna. Prosimy zatem o wyjaśnienie tej kwestii. Odpowiedź 150: Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska, stąd też zapis 8+ zostaje usunięty, a liczba porządkowa winna brzmieć Pytanie 151: 11. W punkcie 6.2 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące badań fmri. Badania rezonansowe funkcji mózgu, a szczególnie badania fmri, będą stanowiły wiodący rodzaj badań prowadzonych przez Zamawiającego. Zatem prawidłowe ich przeprowadzanie jest niezmiernie istotne dla Zamawiającego, gdyż będzie miało wpływ na rzetelność i wiarygodność wykonywanych badań naukowych. Strona 10 z 36

11 Podczas tego typu badań (fmri) szczególne znaczenie ma fakt poprawnego ich przeprowadzenia, tj. np. stwierdzenia czy akwizycja danych następuje w sytuacji, gdy ewentualny ruch głowy pacjenta nie przekracza dozwolonych granic. Aby stwierdzić, czy tak jest, konieczne jest, aby system MR podczas tego typu badań miał możliwość zarówno monitorowania ewentualnych ruchów pacjenta, jak i wyświetlania na ekranie konsoli operatora informacji o ich poziomie. Dzięki temu operator jest w stanie dokładnie stwierdzić, czy akwizycja danych fmri odbyła się we właściwych warunkach, czy nie. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Monitorowanie ruchów pacjenta w czasie badania fmri z sygnalizacją na monitorze konsoli operatora / NIE Tak 5 pkt. Nie 0 pkt. Odpowiedź 151: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający nie widzi potrzeby punktowania takiego rozwiązania ponieważ wymaga algorytmów korygujących artefakty ruchowe. Pytanie 152: 12. W punkcie Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji Zważywszy na planowany profil badań, jakie zamierza przeprowadzać Zamawiający, wyspecyfikowana w tym punkcie minimalna liczba obrazów w jednej akwizycji jest wartością zdecydowania zbyt niską. Najnowsze systemy MR o wartości pola 3T wprowadzane przez czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego umożliwiają uzyskanie co najmniej trzykrotnie większej liczby obrazów w trakcie jednej akwizycji. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 1. Wymagania konieczne, poprzez nadanie jego treści następującej postaci: Strona 11 z 36

12 Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji Odpowiedź 152: Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmiany. Zamawiający nie zmienia tego punktu mając na celu umożliwienie złożenie ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców, a przez to równe ich traktowanie. Pytanie 153: 13. W punkcie 8.2. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający w dn r dokonał modyfikacji, poprzez przyjęcie brzmienia w postaci: 8.2 Min. FOV w trzech osiach (x, y, z) < 1 cm Podać wartość, oraz wprowadził nowy punkt 6.4. w Tabeli 2. Parametry punktowane o brzmieniu: 6.4 Min. FOV w trzech osiach (x, y, z) < 0,5 cm 1,6 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Wnosimy zatem o konsekwentną modyfikację zapisów punktu 6.4. Tabeli 2. Parametry punktowane, poprzez nadanie jego treści następującej postaci: 6.4 Min. FOV w trzech osiach (x, y, z) < 1 cm 1,6 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Brak konsekwencji w zmianach powoduje niejednoznaczną interpretację zapisów Strona 12 z 36

13 w obu tabelach, tj Tabeli 1. Wymagania konieczne oraz Tabeli 2. Parametry punktowane Odpowiedź 153: Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmiany. Zamawiający pozytywnie rozpatrzył odwołanie i dokonał modyfikacji Tabeli 1 tak, aby wszyscy potencjalni Wykonawcy mogli przystąpić do postępowania przetargowego. Tabela 2 w tym punkcie nie ulega zmianie ponieważ Zamawiający chce otrzymać aparat umożliwiający uzyskanie jak najmniejszego FOV, który będzie wykorzystywany w badaniach fmri. Pytanie 154: 14. W punkcie 8.7 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące otoczenia parametrów czasowych sekwencji. Zakładamy, że wymagane jest tu podanie rzeczywistych, praktycznych i możliwych do uzyskania danych czasowych. Zatem, wnosimy o potwierdzenie i doprecyzowanie w każdym z podpunktów w/w punktu, że wymaganiem jest podanie parametrów czasowych (TR, TE dla 3D GRE oraz ESP dla EPI) które są możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (tj. są widoczne w parametrach sekwencji). Odpowiedź 154: Zamawiający informuje, iż wymaga podania parametrów gwarantowanych, czyli takich, które są podawane przez producenta sprzętu, a przez to są łatwe do sprawdzenia. Parametry kliniczne mają jak najbardziej większą rangę, jednak mogą one być źródłem przekłamań, czego Zamawiający pragnie uniknąć. Pytanie 155: 15. W punkcie 8.7 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące otoczenia parametrów czasowych sekwencji. Sądzimy, że skoro Zamawiający zdecydował się stawiać wymogi dotyczące parametrów czasowych sekwencji akwizycyjnych, parametry te są dla niego istotne. Co więcej, należy założyć, że z uwagi na naukowo-badawczą działalność Zamawiającego i planowane badania fmri (w których wykorzystywane są ultraszybkie sekwencje EPI), Zamawiającemu zależy na otrzymaniu systemu, który cechowałby się możliwie najkrótszymi parametrami czasowymi najszybszych sekwencji akwizycyjnych. Słusznie, bo to właśnie one stanowią rzeczywisty wyznacznik toru gradientowego systemu MR. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi 6.5 punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Parametry sekwencji - Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji) Bez oceny EPI: min TR dla matrycy 256 x 10 ms 3 pkt. dla Podać Strona 13 z 36

14 256 najmniejszej wartość, zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 2D Gradient Echo (2D GRE/FGE/FFE): min TR dla matrycy 256 x 256 2D Gradient Echo (2D GRE/FGE/FFE): min TE dla matrycy 256 x 256 3D Gradient Echo (3D GRE/FGE/FFE): min TR dla matrycy 256 x 256 3D Gradient Echo (3D GRE/FGE/FFE): min TE dla matrycy 256 x 256 2,7 ms 2,6 ms 1,2 ms 1,5 ms 0,22 ms punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej Podać wartość, Podać wartość, Podać wartość, Podać wartość, Podać wartość, Strona 14 z 36

15 wyjaśnień dot Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) 0,66 ms punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Podać wartość, Odpowiedź 155: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający przygotowując SIWZ dobrał parametry wymagane tak, by pozwoliły na wykonanie wszelkich badań będących w kręgu zainteresowań Zamawiającego. W Tabeli 2 premiuje punktami zaś rozwiązania pozwalające na zwiększenie możliwości badań, bądź też obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Z tego też powodu Zamawiający nie premiuje najkrótszych czasów sekwencji. Pytanie 156: 16. W punkcie Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie, aby zaoferowany system MR posiadał konsolę operatorską, która oferowałaby: Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 > Podać, x 256 bez kompresji Skoro Zamawiający wyspecyfikował minimalne wartości pojemności pamięci dysku twardego konsoli operatorskiej, oznacza, że istotnym dla niego jest fakt możliwości gromadzenia (przechowywania) obrazów z badań, na dysku twardym tej konsoli. Możliwość przechowywania dużej liczby obrazów na konsoli operatorskiej ma duże znaczenie szczególnie, jeśli chodzi o prowadzenie tak zaawansowanych badań klinicznych, jak badania fmri. W badaniach tych liczba danych, liczba obrazów są wyjątkowo duże, dlatego odpowiednio pojemny dysk konsoli (w celu łatwego i szybkiego dostępu do danych historycznych) znakomicie ułatwia i usprawnia pracę operatora systemu MR. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Strona 15 z 36

16 x.x.x 12.3 Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji > pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Odpowiedź 156: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga serwera na którym będą gromadzone badania (pkt Tabeli 1). Pytanie 157: 17. W punktach 12, 13 i 14 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące konsoli postprocessingowej. Zamawiający nie wymaga jednak, aby konsola postprocessingowa była niezależna od konsoli operatorskiej systemu MR i aby można było na tej konsoli pracować nawet wtedy, gdy system MR jest wyłączony. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że jako konsola postprocessingowa, oferowany bywa tzw. wyniesiony / cienki klient (tnin-client), czyli terminal (zwykle zwykły komputer typu PC/laptop, a nie profesjonalna konsola obrazowa) podłączony z konsolą operatorską systemu MR poprzez wewnętrzną sieć IT użytkownika. Na takim wyniesionym terminalu dostępne zwykle są wszystkie narzędzia programowe zainstalowane na konsoli operatorskiej systemu MR, ale są one dostępne jedynie wtedy, gdy konsola operatorska jest włączona-aktywna. Stanowi to znaczne ograniczenie w funkcjonalności pracowni. Jedynie rozwiązanie oparte o niezależną konsolę postprocessingową, działającą niezależnie od konsoli operatorskiej, zapewnia właściwą, na przyzwoitym poziomie, funkcjonalność pracowni, szczególnie w przypadku prowadzenia badań naukowych, generujących olbrzymie ilości danych obrazowych, które po wykonaniu badań należy opracować. Jeżeli nie ma możliwości nieskrępowanego korzystania z konsoli postproessingowej (tzn. nie ograniczonego do czasu działania systemu rezonansu magnetycznego jego konsoli) proces przeprowadzania badań i ich opracowania jest bardzo utrudniony. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 1. Wymagania konieczne, poprzez wprowadzenie następującego wymogu: Konsola niezależna, mogąca działać po całkowitym wyłączeniu konsoli podstawowej aparatu MR. Odpowiedź 157: Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę zgodnie z sugestią, czyli dodaje w Tabeli 1. Wymagania konieczne, po punkcie , kolejny pkt 12.3 w brzmieniu: Strona 16 z 36

17 x.x.x Konsola niezależna, mogąca działać po całkowitym wyłączeniu konsoli podstawowej aparatu MR. Pytanie 158: 18. W punkcie Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie dotyczące konsoli postprocessingowej: Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 > Podać x 256 bez kompresji Skoro Zamawiający wyspecyfikował minimalne wartości pojemności pamięci dysku twardego konsoli postprocessingowej, oznacza, że istotnym dla niego jest fakt możliwości gromadzenia (przechowywania) obrazów z badań, na dysku twardym tej konsoli. Możliwość przechowywania dużej liczby obrazów na konsoli postprocessingowej ma duże znaczenie szczególnie, jeśli chodzi o prowadzenie tak zaawansowanych badań klinicznych, jak badania fmri. W badaniach tych liczba danych, liczba obrazów są wyjątkowo duże, dlatego odpowiednio pojemny dysk konsoli (w celu łatwego i szybkiego dostępu do danych historycznych) znakomicie ułatwia i usprawnia pracę operatora systemu MR. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji > pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej (patrz wzór w pkt.2 wyjaśnień dot. punktacji) Odpowiedź 158: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga serwera na którym będą gromadzone badania (pkt Tabeli 1). Pytanie 159: Strona 17 z 36

18 19. W punkcie Tabeli 2. Parametry punktowane Zamawiający określił następujący parametr: Homogeniczność pola w kuli: (wartość gwarantowana w [ppm] mierzona metodą Volume-Root-Mean-Square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24- ech płaszczyzn pomiarowych) Z uwagi na argumentację przedstawioną w pytaniu 2 wnosimy o modyfikację Tabeli 2. Parametry punktowane poprzez zmianę brzmienia punktu 1.1. Tabeli 2. Parametry punktowane i nadanie jego treści następującej postaci: Homogeniczność pola w kuli: (wartość typowa w [ppm] mierzona metodą Volume- Root-Mean-Square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) Odpowiedź 159: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. Wartość gwarantowana mimo iż posiada gorsze parametry niż typowa według wiedzy Zamawiającego jest jedynym kryterium pozwalającym na obiektywne porównanie tego parametru u różnych producentów. Pytanie 160: 20. W punkcie 1.4 Tabeli 2. Parametry punktowane Zamawiający premiuje dodatkowymi punktami gdy magnes systemu MR posiada: Homogenność pola optymalizowana w obszarze cylindrycznym /NIE Tak 8 pkt. Nie - 0 pkt. Właściwość ta otrzymuje największą liczbę punktów 8, podczas, gdy właściwości o bezsprzecznie większym znaczeniu klinicznym (maksymalny FOV 1,6 pkt, aplikacje kliniczne maksymalnie 6,4 pkt, cechy obrazowania równoległego 4 pkt), otrzymują znacznie mniej punktów. Dziwi zarówno fakt pierwszy w ogóle premiowanie homogeniczności pola optymalizowanej w obszarze cylindrycznym, jak również, premiowanie tej cechy aż tak dużą ilością punktów. Już z samego tematu / przedmiotu zamówienia: Wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu jednej sztuki kompletnego systemu rezonansu magnetycznego do multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu z wyposażeniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, ( ) wynika, że głównym rodzajem Strona 18 z 36

19 badań, na jakie będzie nastawiony Zamawiający są właśnie badania mózgu, czyli badania w obszarze głowy. Przekrój (np. w płaszczyźnie aksjalnej) głowy nie ma charakteru elipsoidalnego, ale kołowy mózg ma kształt sferyczny a nie cylindryczny. Zatem Zamawiającemu powinno zależeć bardziej na optymalizacji homogeniczności pola w obszarze kołowym a nie cylindrycznym. Optymalizacja homogeniczności pola w obszarze cylindrycznym nie wnosi żadnej wartości dodanej dla Zamawiającego. Niezrozumiałe jest zatem przyznawanie punktów rozwiązaniu, które nie wnosi nic dla Zamawiającego, nie mówiąc już o premiowaniu aż tak dużą liczbą punktów. Co więcej, powszechnie wiadomo jest, że optymalizacja homogeniczności pola magnetycznego w obszarze cylindrycznym jest wykonywana w systemach, które: i. Posiadają magnes charakteryzujący się o bardzo słabą homogenicznością pola magnetycznego co można zauważyć szczególnie dla większych średnic (30 cm i powyżej) ii. Posiadają bardzo mały maksymalny FOV w osi Z (nie przekraczający 45 cm, oraz znacznie mniej od 45 cm, jeśli stosuje się np. obrazowanie z saturacją tłuszczu Optymalizacja homogeniczności pola magnetycznego w obszarze cylindrycznym nie wnosi żadnych wartości użytecznych ani klinicznych, ani nie wykazuje żadnych istotnych zalet z punktu widzenia zastosowania skanera: systemy wyposażone w tego typu optymalizację nie cechują się ani lepszą homogenicznością pola magnetycznego, ani większym maksymalnym FOV (także rozpatrywanym jako objętość/bryła przestrzenna). Zatem, Zamawiający przyjąwszy zapisy w tym punkcie, doprowadza de facto do premiowania rozwiązań osiągających gorsze efekty (preferuje rozwiązania gorsze technologicznie i klinicznie). Czy zatem, Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 2. Parametry punktowane poprzez usunięcie pkt 1.4 i zwiększenie ilości przyznawanych punktów za Max FOV i homogeniczność pola magnetycznego w kuli o średnicy 40 cm i w kuli o średnicy 45 cm? Odpowiedź 160: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Według posiadanej wiedzy przez Zamawiającego dla badań fmri (jak i wszelkich innych w obszarze głowy) homogeniczność pola optymalizowana w obszarze cylindrycznym daje o wiele lepsze możliwości redukcji artefaktów powstających w obrębie zatok niż homogeniczność pola optymalizowana w kuli. Szczególnym zainteresowaniem badawczym Zamawiającego jest funkcjonowanie przedniego zakrętu obręczy struktura ta jest w istotny sposób narażona na tego typu artefakty. Pytanie 161: 21. W punkcie 1.5 Tabeli 2. Parametry punktowane Zamawiający premiuje dodatkowymi punktami gdy magnes systemu MR posiada: 1.5 Sprzętowa korekta homogeniczności pola po / NIE Tak 8 pkt Nie 0 pkt Strona 19 z 36

20 wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych: korekta wyższego rzędu (np. High Order Shim lub Advanced Shim lub korekta równoważna wg nomenklatury producenta). Zrozumiałym jest, że Zamawiający chce otrzymać system rezonansu magnetycznego, o jak najlepszej homogeniczności pola magnetycznego, który posiadałby możliwość jego korekty w celu uzyskania najlepszego jakościowo pola magnetycznego. Jednak w przytoczonym wyżej zapisie Zamawiający zamierza premiować konkretne rozwiązania technologiczne (shim wyższego rzędu - wyższego rzędu sprzętową korektę homogeniczności pola), a nie na chęć uzyskania rzeczywistych efektów diagnostycznych (tj. wykonywania każdego typu badań z najwyższą jakością). Rzeczywistym efektem, który powinien stanowić treść wymogu jest uzyskanie właściwej homogeniczności pola magnetycznego, koniecznej do uzyskania najlepszej jakości przeprowadzonego badania. Należy zauważyć, że jedynie systemy rezonansu magnetycznego pochodzące ze starej linii technologicznej, zawierające przestarzałe rozwiązania techniczne, wymagają, ze względu na uzyskiwaną słabą jednorodność generowanego pola magnetycznego do wykonywania badań z wysoką jakością (w tym np. spektroskopii) zastosowania shimu wyższego rzędu (patrz dane techniczne, przykładowo systemu MAGNETOM Avanto A Tim System). Obecnie wszystkie systemy MR o wartości pola 3T oferują wykonywanie każdego rodzaju badań (w tym tych najbardziej wymagających, jakimi są badania spektroskopowe) i to niezależnie czy oferują czy też nie wyższego rzędu sprzętową korektę homogeniczności pola. W nowoczesnych systemach rezonansu magnetycznego, o bardzo dobrej homogeniczności pola (a takimi są systemy oferowane przez światowego lidera w tej dziedzinie firmę General Electric) stosowane są rozwiązania m.in. w zakresie budowy magnesu, gwarantujące uzyskanie najlepszej homogeniczności pola magnetycznego, oraz wykonywanie każdego rodzaju badań w najwyższej jakości, a nie wymagające stosowania dodatkowego shimu wyższego rzędu. Firma GE w najnowszych systemach rezonansu magnetycznego stosuje z powodzeniem inne technologie korekty homogeniczności pola magnetycznego, dzięki temu homogeniczność uzyskiwana w magnesach firmy GE jest bardzo dobra. Dość wspomnieć, że homogeniczność pola magnetycznego możliwa do uzyskania na nowoczesnych systemach MR firmy GE jest lepsza (mimo niestosowania technologii wyższego rzędu sprzętowej korekty homogeniczności pola) od rozwiązań firm konkurencyjnych tej samej lub podobnej klasy systemów, ale wyposażonych w korektę wyższego rzędu stosowaną w celu poprawy homogeniczności pola. Zatem, Zamawiający przyjąwszy zapisy w tym punkcie, doprowadza de facto do premiowania rozwiązań osiągających gorsze efekty (preferuje rozwiązania gorsze technologicznie i klinicznie). Czy zatem, Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 2. Parametry punktowane poprzez usunięcie pkt 1.5? Odpowiedź 161: Strona 20 z 36

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Opracowanie technologii programowania baz danych urządzeń ostrzegających o opromieniowaniu oraz wykorzystania urządzeń osłony

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo