PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ"

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata , w ramach projektu nr POIG /08 pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii Priorytet 1. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 27 września 2012r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu jednej sztuki kompletnego systemu rezonansu magnetycznego do multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu z wyposażeniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach realizacji projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , realizowanego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.gronostajowej 7 w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ Szanowni Państwo, Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Zamawiający inwestując w projekt pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , realizowanego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Strona 1 z 36

2 Jagiellońskiego, tworzy jednostkę badawczo-naukową, której wiodącą tematyką będzie przeprowadzanie specjalistycznych, multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu, przy wykorzystaniu systemu rezonansu magnetycznego (będącego przedmiotem niniejszego przetargu). Z analizy zapisów w SIWZ wynika, że Zamawiający zamierza wykonywać bodaj najbardziej zaawansowane badania MR mózgu, jakim są badania funkcjonalne fmri (functional Magnetic Resonace Imaging). Cel ten jest ambitny, dlatego wydaje się oczywiste, że zainstalowany sprzęt będzie należał do najnowszej generacji aparatów MR, przeznaczonych właśnie do zaawansowanej diagnostyki mózgu. Tymczasem opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umożliwia zaoferowanie technologicznie starszego sprzętu. Nie chcemy przez to powiedzieć, że wyspecyfikowany w SIWZ aparat jest zły. Jest to po prostu sprzęt poprzednich generacji, który nie oferuje najnowszych rozwiązań, jak choćby odbiorczego toru Optical RF czy dużej liczby obrazów możliwych do uzyskania w ciągu jednej akwizycji badań fmri. W związku z tym oferowany poziom diagnostyczny takiego aparatu odbiega od najnowszych standardów. Technologia obrazowania metodą 3 Tesli jest jeszcze bardzo młoda i znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Wszyscy oferenci: Philips, Siemens i General Electric mają w swojej ofercie aparaty nowszej generacji. Aparaty, które oferują m.in.: transmisję odebranego sygnału z pomieszczenia badań do rekonstruktora łączami światłowodowymi czy zdolnością akwizycji nawet powyżej obrazów w czasie jednej serii. W poniżej dołączonych pytaniach podkreślamy m.in. które odpowiadają najnowszym standardom. Pytania dotycząca zapisów w Załączniku nr 6 do formularza oferty Pytanie 141: 1. W punkcie 1.1. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie, aby zaoferowany system MR cechował się: 1.1 Indukcja stałego pola magnetycznego 2,89T Zgodnie z podstawami fizycznymi wzrost wartości pola magnetycznego wpływa wprost proporcjonalnie na uzyskanie mocniejszego sygnału odebranego z pacjenta. Tak więc, więcej sygnału (nawet do kilku procent) można otrzymać w systemach, które będą wykorzystywały magnes generujący pole o pełnej wartości 3.0T (w odróżnieniu do systemów o wartości pola 2.89 T). Mocniejszy sygnał będzie otrzymywany w systemach o wyższym polu magnetycznym dla każdego typu badań (każdej anatomii), a to z kolei ma wpływ na wzrost kontrastu obrazów, wzrost rozdzielczości badania czy też skrócenie czasu akwizycji. Ponadto, różnica częstotliwości rezonansowej, związana z kilkuprocentową różnicą wartości pola magnetycznego może się okazać istotna dla porównywania rezultatów Strona 2 z 36

3 obrazowania, szczególnie w odniesieniu do porównywania rezultatów z innych centrów naukowo-badawczych dysponujących systemem MR o wartości pola magnetycznego wynoszącą pełne 3.0T. Mając na uwadze cele kliniczne oraz fakt, że zakupiony w niniejszym postępowaniu system MR będzie służył do multidystcyplinarnych prac naukowo-badawczych uważamy, że dla Zamawiającego szczególnie istotną wartością jest otrzymanie systemu, który wykorzystywałby pole magnetyczne o wartości pełnych 3.0T. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny dodatkowo premiować systemy, które charakteryzowałyby się polem magnetycznym o pełnej wartości 3.0T, przyznając takiemu rozwiązaniu dodatkowe punkty w Tabela 2. Parametry punktowane, 1.4 przykładowo: Indukcja stałego pola magnetycznego 3,0T (podać wartość z dokładnością do minimum 1 miejsca po przecinku.) /NIE Tak 3 pkt. Nie 0 pkt. Odpowiedź 141: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Niewielkie różnice w polu magnetycznym nie mają aż tak dużego znaczenia. Pytanie 142: 2. W punkcie 1.5. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: 1.5. Homogeniczność pola w kuli: (wartość gwarantowana w [ppm] mierzona metodą Volume-Root-Mean-Square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że poznanie i porównanie wartości typowych homogeniczności pola magnetycznego niesie dla Zamawiającego znacznie więcej informacji niż poznanie i porównanie wartości gwarantowanych. Wartość gwarantowana określa jedynie, że wartość homogeniczności pola dla danego typu magnesu jest nie gorsza, niż wartość podana jako gwarantowana. Wartość typowa określa użytkowe parametry homogeniczności pola podczas normalnego wykonywania badań. Zatem wartość typowa homogeniczności pola magnetycznego jest dla Zamawiającego istotniejsza, niż wartość gwarantowana homogeniczności pola Strona 3 z 36

4 magnetycznego. Czy w związku z tym, Zamawiający dokona modyfikacji pktu 1.5. Tabeli 1. Wymagania konieczne poprzez nadanie jego treści następującej postaci: 1.5. Homogeniczność pola w kuli: (wartość typowa w [ppm] mierzona metodą Volume- Root-Mean-Square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) Odpowiedź 142: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Wartość gwarantowana, mimo iż posiada gorsze parametry niż typowa, według wiedzy Zamawiającego jest jedynym kryterium pozwalającym na obiektywne porównanie tego parametru u różnych producentów. Pytanie 143: 3. W punkcie 1.5 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące homogeniczności pola magnetycznego, a w punkcie 1.1 Tabeli 2. Parametry punktowane Zamawiający premiuje dodatkowymi punktami najlepsze wartości homogeniczności pola. Jednocześnie maksymalne pole widzenia, jakie Zamawiający wymaga, określone jest na poziomie minimum 45 cm (dla osi Z) patrz punkt Tabeli 1. Wymagania konieczne. Rozpatrywanie premiowania Zamawiający zamierza zakończyć dla kuli o średnicy 30 cm, mimo, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system MR posiadał Maksymalny FoV 45 cm. Naszym zdaniem również byłoby uzasadnione premiowanie jednorodności pola magnetycznego także dla średnicy 40 cm oraz większej niż 45 cm. Zamawiający przecież, w swoich badaniach naukowych nie będzie ograniczał się jedynie do badań w małym FOV świadczy o tym m.in. właśnie wymaganie dotyczące pola widzenia (minimum 45 cm) a także np. zakres wymaganych cewek diagnostycznych cewki do badania kręgosłupa (jako część badań OUN) i jamy brzusznej. Badania te wykonuje się z polem widzenia powyżej 45 cm. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań, Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: O średnicy 40 cm 1,4 ppm 2 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej Strona 4 z 36

5 wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Tak 3 pkt. Nie 0 pkt. O średnicy 50 cm w osi z 4,0 / ppm NIE Odpowiedź 143: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Wartość FOV pozwala na określenie klasy oferowanego aparatu MR, Zamawiającemu zaś zależy na otrzymaniu aparatu najwyższej klasy. Z drugiej zaś strony głównym obszarem badawczym Zamawiającego jest głowa stąd też nie widzi powodu do oceny homogeniczności pola w kuli o średnicy powyżej 30 cm. Pytanie 144: 4. W punkcie 3.1. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający w dn r dokonał modyfikacji, poprzez przyjęcie brzmienia w postaci: 3.1 Maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza (lub 30 kw sumaryczna wzmacniaczy) Wnosimy zatem o konsekwentną modyfikację zapisów punktu 3.1. Tabeli 2. Parametry punktowane, poprzez nadanie jego treści następującej postaci: 3.1 Moc wyjściowa wzmacniacza (lub sumaryczna wzmacniaczy) 30 kw 3,2 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Brak konsekwencji w zmianach powoduje niejednoznaczną interpretację zapisów w obu tabelach, tj Tabeli 1. Wymagania konieczne oraz Tabeli 2. Parametry punktowane Odpowiedź 144: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający pozytywnie rozpatrzył odwołanie i dokonał modyfikacji Tabeli 1 tak, aby wszyscy potencjalni Wykonawcy mogli przystąpić do postępowania przetargowego. Tabela 2 w tym punkcie nie ulega zmianie ponieważ Zamawiający chce otrzymać aparat o najwyższej mocy Strona 5 z 36

6 wyjściowej wzmacniacza. Pytanie 145: 5. W punkcie 3.5. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił 3.5 wymaganie: Liczba niezależnych kanałów odbiorczych z pełną 32 ścieżką cyfrową Prosimy o potwierdzenie, że: i) pełna ścieżka cyfrowa oznacza linię: jeden oddzielny przedwzmacniacz, jeden oddzielny przetwornik analogowo-cyfrowy przekazujący sygnał do rekonstruktora ii) wymóg w warunku m 32 oznacza, że wymagane jest zaoferowanie systemu MR, który posiada minimum 32 przedwzmacniacze, 32 przetworniki analogowo-cyfrowe przekazujące sygnał do rekonstruktora. Jednocześnie, konsekwentnie, prosimy o potwierdzenie w/w kwestii także w odniesieniu do punktu 3.3. Tabel1 2. Parametry punktowane, oraz wnosimy o modyfikację Warunku granicznego w punkcie 3.3. Tabel1 2. Parametry punktowane, poprzez nadanie jego treści następującej postaci: 3.3 Maksymalna liczba niezależnych kanałów odbiorczych systemu RF z pełną ścieżką cyfrową. W przypadku oferowania rozwiązania z konwersją analogowo/cyfrową zlokalizowaną w cewkach podać maksymalną efektywną liczbę niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową, współtworzących sygnał MR dla maksymalnego statycznego FoV w osi podłużnej (z) podanego w pkt. 8.1 Tabeli 1 32 W przypadku rozwiązani a z konwersją a/c w cewkachpodać rodzaje cewek i ilość elementów każdej cewki 4 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Odpowiedź 145: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający w tym punkcie premiuje najnowocześniejsze rozwiązania (więcej niż aparaty 32-kanałowe). Pytanie 146: Strona 6 z 36

7 6. W punkcie 3. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące SYSTEMU RF. Nowoczesne systemy rezonansu magnetycznego posiadają odbiorczy tor optyczny RF. Funkcjonalność optycznej transmisji sygnału odebranego z pacjenta do dalszej jego obróbki (zastosowana dla każdego badania) pozwala na znaczne zwiększenie jakości otrzymanego obrazu (nawet do 27% zwiększony stosunek SNR) dla każdego badania. Przypominamy, że inną metodą na zwiększenie SNR jest zwiększenie natężenia pola magnetycznego! Kolejna, oprócz bezszumowej cyfrowej transmisji sygnału złączami optycznymi, zaleta takiego rozwiązania to szybkość przesyłu danych. Ma to ogromne znaczenie wszędzie tam, gdzie odbywa się przesył dużej liczby danych. Taka sytuacja będzie miała miejsce właśnie u Zamawiającego, który przecież koncentruje się na przeprowadzaniu wysoce zaawansowanych badań fmri, które to ze swej natury są badaniami generującymi bardzo duże ilości danych/obrazów. Należałoby zatem w celu otrzymania nowoczesnego systemu MR (a naszym zdaniem tylko taki spełni wymogi narzędzia w jednostce naukowo-badawczej z nastawieniem na badania fmri, gdzie jakość otrzymanego obrazu i szybkość przesyłanych danych ma znaczenie szczególne) koniecznie wymagać takiej funkcjonalności. Brak sformułowanego wymagania zaoferowania odbiorczego toru optycznego RF jest tym bardziej dziwny, że Zamawiający zamierza wysoko premiować zaoferowanie nadawczego toru optycznego RF (który nota bene nie wnosi żadnych korzyści do poprawy jakości obrazowania). Systemy MR, które nie posiadają takiego rozwiązania, są w chwili obecnej systemami przestarzałymi. Zatem Zamawiający nie umieszczając wymogu zaoferowania optycznego toru RF między magnesem a rekonstruktorem w maszynowni naraża się na otrzymanie systemu przestarzałego. Najnowsze systemy MR o wartości pola 3T wprowadzane przez czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego (General Electric, Siemens, Philips) cechują się cyfrową, optyczną transmisją sygnału odebranego z pacjenta już od gantry magnesu do komputera rekonstrukcyjnego w maszynowni. Wystarczy wspomnieć, że wszystkie systemy rezonansu magnetycznego, wprowadzane do sprzedaży przez czołowych producentów tych systemów po 2011 roku (a w przypadku GE po 2008 roku) zawierają takie rozwiązanie. Taka transmisja świadczy o nowoczesności systemu MR a systemy bez takiej transmisji w chwili obecnej są już przestarzałe - technologicznie są sprzed 2008 roku! Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 1. Wymagania konieczne, poprzez 3.8 wprowadzenie następujących wymogów: Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) Podać nazwę zastosowaneg Strona 7 z 36

8 o rozwiązania 3.9 Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań (gantry magnesu) a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej). Podać nazwę zastosowaneg o rozwiązania Odpowiedź 146: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający nie zmienia tego punktu mając na celu umożliwienie złożenie ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców, a przez to równe ich traktowanie. Pytanie 147: 7. W punkcie 4.5. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: 4.5 Cewka wielokanałowa typu phase array (lub zestaw cewek), dedykowana do badania klatki piersiowej lub jamy brzusznej, posiadająca min. 12 kanałów pomiarowych, obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ipat, ASSET, SPEEDER zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu Podać nazwę i typ cewki Zamawiający nie określił zakresu pokrycia w osi Z oferowanej tu cewki lub zestawu cewek wielokanałowych. Zakres pokrycia zaoferowanej tu cewki lub zestawu cewek wielokanałowych powinien być przynajmniej taki, jak wynosi maksymalne FOV odpowiednio w osiach X i Z, gdyż tylko w ten sposób Zamawiający będzie w stanie w pełni wykorzystać parametry rezonansu magnetycznego. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 1. Wymagania konieczne, poprzez wprowadzenie następujących wymogów: 4.5 Cewka wielokanałowa typu phase array (lub zestaw cewek wielokanałowych typu phase array ), dedykowana(y) do badania klatki piersiowej lub jamy brzusznej, posiadająca min. 12 kanałów pomiarowych, obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ipat, ASSET, SPEEDER zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu, oferujące pokrycie w osi X 50 cm, w osi Z 45 cm. Podać nazwę i typ cewki/zestawu cewek Strona 8 z 36

9 Odpowiedź 147: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający nie zmienia tego punktu mając na celu umożliwienie złożenie ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców, a przez to równe ich traktowanie. Pytanie 148: 8. W punkcie 4.6. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: Min. 2 cewki uniwersalne typu powierzchniowego lub kołowego o różnych rozmiarach przeznaczone do zastosowań pomocniczych Podać nazwę i typ cewki Cewki te, jak sam Zamawiający przedstawia w treści wymogu są przewidziane do pełnienia jedynie funkcji pomocniczej, zatem jak odczytujemy - nie są tak ważne, jak cewki wymagane w pozostałych punktach Tabeli 1. Wymagania konieczne. Dla zastosowań pomocniczych oferujemy cewki płachtowe w jednym rozmiarze. Czy w związku z tym, Zamawiający dokona modyfikacji punktu 4.6 Tabeli 1. Wymagania konieczne, do następującej postaci: Min. 2 cewki uniwersalne typu powierzchniowego lub kołowego przeznaczone do zastosowań pomocniczych Podać nazwę i typ cewki Odpowiedź 148: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Według wiedzy Zamawiającego cewki płachtowe nie gwarantują zakresu badawczego takiego jak cewki kołowe. Pytanie 149: 9. W punkcie Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) Rozwiązania pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów czterech typów to jest In-phase, out-of-phase, water only oraz FAT only wnoszą dodatkową wartość diagnostyczną i są niezbędne przy nowoczesnym obrazowaniu w celach naukowo-badawczych. Jedną z tego typu akwizycji, wprowadzoną dość dawno jest Strona 9 z 36

10 akwizycja oparta o algorytm DIXON (z 2 punktową akwizycją, dla dwóch różnych czasów TE). Natomiast akwizycje oparte na algorytmie innym niż 2-punktowy DIXON są bardziej wydajne, mniej podatne na artefakty (np. tzw. 2-punktowy DIXON może wprowadzić niekorzystną zamianę na obrazie sygnału wody z tłuszczem), są o wiele bardziej zaawansowanymi technicznie i dającymi o wiele lepsze efekty kliniczne, umożliwiają prawidłowe obrazowanie nawet w przypadku pacjentów z niemagnetycznymi implantami oraz o wiele efektywniej tłumią sygnał tłuszczu w trudnych do wytłumienia tłuszczu miejscach ciała pacjenta. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi 5.6 punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: inphase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta). Zaoferowana sekwencja bazuje na technice innej niż 2- punktowy DIXON i pozwala na akwizycje zarówno FSE, jak i GRE. / NIE Tak 3 pkt. Nie 0 pkt. Odpowiedź 149: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Do obszarów badawczych będących w kręgu zainteresowań Zamawiającego oraz w świetle posiadanej wiedzy sekwencje podane w punkcie Tabeli 1 są najlepszym rozwiązaniem. Pytanie 150: 10. W punkcie 6.2 Tabeli 1. Wymagania konieczne pojawiła się L.p określona jako Zapis ten nie jest dla nas jasny. W naszej opinii jest to oczywista omyłka edycyjna. Prosimy zatem o wyjaśnienie tej kwestii. Odpowiedź 150: Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska, stąd też zapis 8+ zostaje usunięty, a liczba porządkowa winna brzmieć Pytanie 151: 11. W punkcie 6.2 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące badań fmri. Badania rezonansowe funkcji mózgu, a szczególnie badania fmri, będą stanowiły wiodący rodzaj badań prowadzonych przez Zamawiającego. Zatem prawidłowe ich przeprowadzanie jest niezmiernie istotne dla Zamawiającego, gdyż będzie miało wpływ na rzetelność i wiarygodność wykonywanych badań naukowych. Strona 10 z 36

11 Podczas tego typu badań (fmri) szczególne znaczenie ma fakt poprawnego ich przeprowadzenia, tj. np. stwierdzenia czy akwizycja danych następuje w sytuacji, gdy ewentualny ruch głowy pacjenta nie przekracza dozwolonych granic. Aby stwierdzić, czy tak jest, konieczne jest, aby system MR podczas tego typu badań miał możliwość zarówno monitorowania ewentualnych ruchów pacjenta, jak i wyświetlania na ekranie konsoli operatora informacji o ich poziomie. Dzięki temu operator jest w stanie dokładnie stwierdzić, czy akwizycja danych fmri odbyła się we właściwych warunkach, czy nie. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Monitorowanie ruchów pacjenta w czasie badania fmri z sygnalizacją na monitorze konsoli operatora / NIE Tak 5 pkt. Nie 0 pkt. Odpowiedź 151: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający nie widzi potrzeby punktowania takiego rozwiązania ponieważ wymaga algorytmów korygujących artefakty ruchowe. Pytanie 152: 12. W punkcie Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie: Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji Zważywszy na planowany profil badań, jakie zamierza przeprowadzać Zamawiający, wyspecyfikowana w tym punkcie minimalna liczba obrazów w jednej akwizycji jest wartością zdecydowania zbyt niską. Najnowsze systemy MR o wartości pola 3T wprowadzane przez czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego umożliwiają uzyskanie co najmniej trzykrotnie większej liczby obrazów w trakcie jednej akwizycji. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 1. Wymagania konieczne, poprzez nadanie jego treści następującej postaci: Strona 11 z 36

12 Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji Odpowiedź 152: Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmiany. Zamawiający nie zmienia tego punktu mając na celu umożliwienie złożenie ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców, a przez to równe ich traktowanie. Pytanie 153: 13. W punkcie 8.2. Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający w dn r dokonał modyfikacji, poprzez przyjęcie brzmienia w postaci: 8.2 Min. FOV w trzech osiach (x, y, z) < 1 cm Podać wartość, oraz wprowadził nowy punkt 6.4. w Tabeli 2. Parametry punktowane o brzmieniu: 6.4 Min. FOV w trzech osiach (x, y, z) < 0,5 cm 1,6 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Wnosimy zatem o konsekwentną modyfikację zapisów punktu 6.4. Tabeli 2. Parametry punktowane, poprzez nadanie jego treści następującej postaci: 6.4 Min. FOV w trzech osiach (x, y, z) < 1 cm 1,6 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Brak konsekwencji w zmianach powoduje niejednoznaczną interpretację zapisów Strona 12 z 36

13 w obu tabelach, tj Tabeli 1. Wymagania konieczne oraz Tabeli 2. Parametry punktowane Odpowiedź 153: Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmiany. Zamawiający pozytywnie rozpatrzył odwołanie i dokonał modyfikacji Tabeli 1 tak, aby wszyscy potencjalni Wykonawcy mogli przystąpić do postępowania przetargowego. Tabela 2 w tym punkcie nie ulega zmianie ponieważ Zamawiający chce otrzymać aparat umożliwiający uzyskanie jak najmniejszego FOV, który będzie wykorzystywany w badaniach fmri. Pytanie 154: 14. W punkcie 8.7 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące otoczenia parametrów czasowych sekwencji. Zakładamy, że wymagane jest tu podanie rzeczywistych, praktycznych i możliwych do uzyskania danych czasowych. Zatem, wnosimy o potwierdzenie i doprecyzowanie w każdym z podpunktów w/w punktu, że wymaganiem jest podanie parametrów czasowych (TR, TE dla 3D GRE oraz ESP dla EPI) które są możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (tj. są widoczne w parametrach sekwencji). Odpowiedź 154: Zamawiający informuje, iż wymaga podania parametrów gwarantowanych, czyli takich, które są podawane przez producenta sprzętu, a przez to są łatwe do sprawdzenia. Parametry kliniczne mają jak najbardziej większą rangę, jednak mogą one być źródłem przekłamań, czego Zamawiający pragnie uniknąć. Pytanie 155: 15. W punkcie 8.7 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące otoczenia parametrów czasowych sekwencji. Sądzimy, że skoro Zamawiający zdecydował się stawiać wymogi dotyczące parametrów czasowych sekwencji akwizycyjnych, parametry te są dla niego istotne. Co więcej, należy założyć, że z uwagi na naukowo-badawczą działalność Zamawiającego i planowane badania fmri (w których wykorzystywane są ultraszybkie sekwencje EPI), Zamawiającemu zależy na otrzymaniu systemu, który cechowałby się możliwie najkrótszymi parametrami czasowymi najszybszych sekwencji akwizycyjnych. Słusznie, bo to właśnie one stanowią rzeczywisty wyznacznik toru gradientowego systemu MR. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi 6.5 punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Parametry sekwencji - Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji) Bez oceny EPI: min TR dla matrycy 256 x 10 ms 3 pkt. dla Podać Strona 13 z 36

14 256 najmniejszej wartość, zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 2D Gradient Echo (2D GRE/FGE/FFE): min TR dla matrycy 256 x 256 2D Gradient Echo (2D GRE/FGE/FFE): min TE dla matrycy 256 x 256 3D Gradient Echo (3D GRE/FGE/FFE): min TR dla matrycy 256 x 256 3D Gradient Echo (3D GRE/FGE/FFE): min TE dla matrycy 256 x 256 2,7 ms 2,6 ms 1,2 ms 1,5 ms 0,22 ms punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej Podać wartość, Podać wartość, Podać wartość, Podać wartość, Podać wartość, Strona 14 z 36

15 wyjaśnień dot Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) 0,66 ms punktacji) 3 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Podać wartość, Odpowiedź 155: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający przygotowując SIWZ dobrał parametry wymagane tak, by pozwoliły na wykonanie wszelkich badań będących w kręgu zainteresowań Zamawiającego. W Tabeli 2 premiuje punktami zaś rozwiązania pozwalające na zwiększenie możliwości badań, bądź też obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Z tego też powodu Zamawiający nie premiuje najkrótszych czasów sekwencji. Pytanie 156: 16. W punkcie Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie, aby zaoferowany system MR posiadał konsolę operatorską, która oferowałaby: Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 > Podać, x 256 bez kompresji Skoro Zamawiający wyspecyfikował minimalne wartości pojemności pamięci dysku twardego konsoli operatorskiej, oznacza, że istotnym dla niego jest fakt możliwości gromadzenia (przechowywania) obrazów z badań, na dysku twardym tej konsoli. Możliwość przechowywania dużej liczby obrazów na konsoli operatorskiej ma duże znaczenie szczególnie, jeśli chodzi o prowadzenie tak zaawansowanych badań klinicznych, jak badania fmri. W badaniach tych liczba danych, liczba obrazów są wyjątkowo duże, dlatego odpowiednio pojemny dysk konsoli (w celu łatwego i szybkiego dostępu do danych historycznych) znakomicie ułatwia i usprawnia pracę operatora systemu MR. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Strona 15 z 36

16 x.x.x 12.3 Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji > pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej wyjaśnień dot. punktacji) Odpowiedź 156: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga serwera na którym będą gromadzone badania (pkt Tabeli 1). Pytanie 157: 17. W punktach 12, 13 i 14 Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający stawia wymagania dotyczące konsoli postprocessingowej. Zamawiający nie wymaga jednak, aby konsola postprocessingowa była niezależna od konsoli operatorskiej systemu MR i aby można było na tej konsoli pracować nawet wtedy, gdy system MR jest wyłączony. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że jako konsola postprocessingowa, oferowany bywa tzw. wyniesiony / cienki klient (tnin-client), czyli terminal (zwykle zwykły komputer typu PC/laptop, a nie profesjonalna konsola obrazowa) podłączony z konsolą operatorską systemu MR poprzez wewnętrzną sieć IT użytkownika. Na takim wyniesionym terminalu dostępne zwykle są wszystkie narzędzia programowe zainstalowane na konsoli operatorskiej systemu MR, ale są one dostępne jedynie wtedy, gdy konsola operatorska jest włączona-aktywna. Stanowi to znaczne ograniczenie w funkcjonalności pracowni. Jedynie rozwiązanie oparte o niezależną konsolę postprocessingową, działającą niezależnie od konsoli operatorskiej, zapewnia właściwą, na przyzwoitym poziomie, funkcjonalność pracowni, szczególnie w przypadku prowadzenia badań naukowych, generujących olbrzymie ilości danych obrazowych, które po wykonaniu badań należy opracować. Jeżeli nie ma możliwości nieskrępowanego korzystania z konsoli postproessingowej (tzn. nie ograniczonego do czasu działania systemu rezonansu magnetycznego jego konsoli) proces przeprowadzania badań i ich opracowania jest bardzo utrudniony. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 1. Wymagania konieczne, poprzez wprowadzenie następującego wymogu: Konsola niezależna, mogąca działać po całkowitym wyłączeniu konsoli podstawowej aparatu MR. Odpowiedź 157: Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę zgodnie z sugestią, czyli dodaje w Tabeli 1. Wymagania konieczne, po punkcie , kolejny pkt 12.3 w brzmieniu: Strona 16 z 36

17 x.x.x Konsola niezależna, mogąca działać po całkowitym wyłączeniu konsoli podstawowej aparatu MR. Pytanie 158: 18. W punkcie Tabeli 1. Wymagania konieczne Zamawiający postawił wymaganie dotyczące konsoli postprocessingowej: Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 > Podać x 256 bez kompresji Skoro Zamawiający wyspecyfikował minimalne wartości pojemności pamięci dysku twardego konsoli postprocessingowej, oznacza, że istotnym dla niego jest fakt możliwości gromadzenia (przechowywania) obrazów z badań, na dysku twardym tej konsoli. Możliwość przechowywania dużej liczby obrazów na konsoli postprocessingowej ma duże znaczenie szczególnie, jeśli chodzi o prowadzenie tak zaawansowanych badań klinicznych, jak badania fmri. W badaniach tych liczba danych, liczba obrazów są wyjątkowo duże, dlatego odpowiednio pojemny dysk konsoli (w celu łatwego i szybkiego dostępu do danych historycznych) znakomicie ułatwia i usprawnia pracę operatora systemu MR. Czy w związku z tym, w trosce o uzyskanie najlepszych możliwych na rynku rozwiązań Zamawiający byłby skłonny wprowadzić premiowanie dodatkowymi punktami w Tabela 2. Parametry punktowane, przykładowo: Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji > pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej (patrz wzór w pkt.2 wyjaśnień dot. punktacji) Odpowiedź 158: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga serwera na którym będą gromadzone badania (pkt Tabeli 1). Pytanie 159: Strona 17 z 36

18 19. W punkcie Tabeli 2. Parametry punktowane Zamawiający określił następujący parametr: Homogeniczność pola w kuli: (wartość gwarantowana w [ppm] mierzona metodą Volume-Root-Mean-Square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24- ech płaszczyzn pomiarowych) Z uwagi na argumentację przedstawioną w pytaniu 2 wnosimy o modyfikację Tabeli 2. Parametry punktowane poprzez zmianę brzmienia punktu 1.1. Tabeli 2. Parametry punktowane i nadanie jego treści następującej postaci: Homogeniczność pola w kuli: (wartość typowa w [ppm] mierzona metodą Volume- Root-Mean-Square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) Odpowiedź 159: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. Wartość gwarantowana mimo iż posiada gorsze parametry niż typowa według wiedzy Zamawiającego jest jedynym kryterium pozwalającym na obiektywne porównanie tego parametru u różnych producentów. Pytanie 160: 20. W punkcie 1.4 Tabeli 2. Parametry punktowane Zamawiający premiuje dodatkowymi punktami gdy magnes systemu MR posiada: Homogenność pola optymalizowana w obszarze cylindrycznym /NIE Tak 8 pkt. Nie - 0 pkt. Właściwość ta otrzymuje największą liczbę punktów 8, podczas, gdy właściwości o bezsprzecznie większym znaczeniu klinicznym (maksymalny FOV 1,6 pkt, aplikacje kliniczne maksymalnie 6,4 pkt, cechy obrazowania równoległego 4 pkt), otrzymują znacznie mniej punktów. Dziwi zarówno fakt pierwszy w ogóle premiowanie homogeniczności pola optymalizowanej w obszarze cylindrycznym, jak również, premiowanie tej cechy aż tak dużą ilością punktów. Już z samego tematu / przedmiotu zamówienia: Wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu jednej sztuki kompletnego systemu rezonansu magnetycznego do multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu z wyposażeniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, ( ) wynika, że głównym rodzajem Strona 18 z 36

19 badań, na jakie będzie nastawiony Zamawiający są właśnie badania mózgu, czyli badania w obszarze głowy. Przekrój (np. w płaszczyźnie aksjalnej) głowy nie ma charakteru elipsoidalnego, ale kołowy mózg ma kształt sferyczny a nie cylindryczny. Zatem Zamawiającemu powinno zależeć bardziej na optymalizacji homogeniczności pola w obszarze kołowym a nie cylindrycznym. Optymalizacja homogeniczności pola w obszarze cylindrycznym nie wnosi żadnej wartości dodanej dla Zamawiającego. Niezrozumiałe jest zatem przyznawanie punktów rozwiązaniu, które nie wnosi nic dla Zamawiającego, nie mówiąc już o premiowaniu aż tak dużą liczbą punktów. Co więcej, powszechnie wiadomo jest, że optymalizacja homogeniczności pola magnetycznego w obszarze cylindrycznym jest wykonywana w systemach, które: i. Posiadają magnes charakteryzujący się o bardzo słabą homogenicznością pola magnetycznego co można zauważyć szczególnie dla większych średnic (30 cm i powyżej) ii. Posiadają bardzo mały maksymalny FOV w osi Z (nie przekraczający 45 cm, oraz znacznie mniej od 45 cm, jeśli stosuje się np. obrazowanie z saturacją tłuszczu Optymalizacja homogeniczności pola magnetycznego w obszarze cylindrycznym nie wnosi żadnych wartości użytecznych ani klinicznych, ani nie wykazuje żadnych istotnych zalet z punktu widzenia zastosowania skanera: systemy wyposażone w tego typu optymalizację nie cechują się ani lepszą homogenicznością pola magnetycznego, ani większym maksymalnym FOV (także rozpatrywanym jako objętość/bryła przestrzenna). Zatem, Zamawiający przyjąwszy zapisy w tym punkcie, doprowadza de facto do premiowania rozwiązań osiągających gorsze efekty (preferuje rozwiązania gorsze technologicznie i klinicznie). Czy zatem, Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 2. Parametry punktowane poprzez usunięcie pkt 1.4 i zwiększenie ilości przyznawanych punktów za Max FOV i homogeniczność pola magnetycznego w kuli o średnicy 40 cm i w kuli o średnicy 45 cm? Odpowiedź 160: Zamawiający informuje, iż SIWZ pozostaje bez zmian. Według posiadanej wiedzy przez Zamawiającego dla badań fmri (jak i wszelkich innych w obszarze głowy) homogeniczność pola optymalizowana w obszarze cylindrycznym daje o wiele lepsze możliwości redukcji artefaktów powstających w obrębie zatok niż homogeniczność pola optymalizowana w kuli. Szczególnym zainteresowaniem badawczym Zamawiającego jest funkcjonowanie przedniego zakrętu obręczy struktura ta jest w istotny sposób narażona na tego typu artefakty. Pytanie 161: 21. W punkcie 1.5 Tabeli 2. Parametry punktowane Zamawiający premiuje dodatkowymi punktami gdy magnes systemu MR posiada: 1.5 Sprzętowa korekta homogeniczności pola po / NIE Tak 8 pkt Nie 0 pkt Strona 19 z 36

20 wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych: korekta wyższego rzędu (np. High Order Shim lub Advanced Shim lub korekta równoważna wg nomenklatury producenta). Zrozumiałym jest, że Zamawiający chce otrzymać system rezonansu magnetycznego, o jak najlepszej homogeniczności pola magnetycznego, który posiadałby możliwość jego korekty w celu uzyskania najlepszego jakościowo pola magnetycznego. Jednak w przytoczonym wyżej zapisie Zamawiający zamierza premiować konkretne rozwiązania technologiczne (shim wyższego rzędu - wyższego rzędu sprzętową korektę homogeniczności pola), a nie na chęć uzyskania rzeczywistych efektów diagnostycznych (tj. wykonywania każdego typu badań z najwyższą jakością). Rzeczywistym efektem, który powinien stanowić treść wymogu jest uzyskanie właściwej homogeniczności pola magnetycznego, koniecznej do uzyskania najlepszej jakości przeprowadzonego badania. Należy zauważyć, że jedynie systemy rezonansu magnetycznego pochodzące ze starej linii technologicznej, zawierające przestarzałe rozwiązania techniczne, wymagają, ze względu na uzyskiwaną słabą jednorodność generowanego pola magnetycznego do wykonywania badań z wysoką jakością (w tym np. spektroskopii) zastosowania shimu wyższego rzędu (patrz dane techniczne, przykładowo systemu MAGNETOM Avanto A Tim System). Obecnie wszystkie systemy MR o wartości pola 3T oferują wykonywanie każdego rodzaju badań (w tym tych najbardziej wymagających, jakimi są badania spektroskopowe) i to niezależnie czy oferują czy też nie wyższego rzędu sprzętową korektę homogeniczności pola. W nowoczesnych systemach rezonansu magnetycznego, o bardzo dobrej homogeniczności pola (a takimi są systemy oferowane przez światowego lidera w tej dziedzinie firmę General Electric) stosowane są rozwiązania m.in. w zakresie budowy magnesu, gwarantujące uzyskanie najlepszej homogeniczności pola magnetycznego, oraz wykonywanie każdego rodzaju badań w najwyższej jakości, a nie wymagające stosowania dodatkowego shimu wyższego rzędu. Firma GE w najnowszych systemach rezonansu magnetycznego stosuje z powodzeniem inne technologie korekty homogeniczności pola magnetycznego, dzięki temu homogeniczność uzyskiwana w magnesach firmy GE jest bardzo dobra. Dość wspomnieć, że homogeniczność pola magnetycznego możliwa do uzyskania na nowoczesnych systemach MR firmy GE jest lepsza (mimo niestosowania technologii wyższego rzędu sprzętowej korekty homogeniczności pola) od rozwiązań firm konkurencyjnych tej samej lub podobnej klasy systemów, ale wyposażonych w korektę wyższego rzędu stosowaną w celu poprawy homogeniczności pola. Zatem, Zamawiający przyjąwszy zapisy w tym punkcie, doprowadza de facto do premiowania rozwiązań osiągających gorsze efekty (preferuje rozwiązania gorsze technologicznie i klinicznie). Czy zatem, Zamawiający zmodyfikuje Tabelę 2. Parametry punktowane poprzez usunięcie pkt 1.5? Odpowiedź 161: Strona 20 z 36

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 10.08.2012 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego

ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego Pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona w skaner 1.5T umożliwiający badania serca i układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REZONANS MAGNETYCZNY SZT. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Producent / Kraj:. Typ / Model aparatu i gradientów:. Rok wprowadzenia na rynek:.. Data wprowadzenia ostatniej wersji oprogramowania: CE (podać numer,

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 21 listopada 2014 roku Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia DZPiZ.271/327/2/2014

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów

Zestawienie parametrów Zestawienie parametrów Pełna nazwa urządzenia: Producent: Lp. Szczegółowa specyfikacja techniczna Wymagane wartości graniczne Podać wartości parametrów oferowanych Punktacja I Magnes 1. Natężenie pola

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną

Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Oznaczenie sprawy: DZ / 3321 / 77 / 12 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś ssygn. akt KIO 2742/11 WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu nr STRATEGMED1/248672 /14/NCBR/2015 o wykonanie i Finansowanie projektu realizowanego w ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości.

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości. Lp. 1. 2. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Rezonans magnetyczny MRI z wyposażeniem (z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia, w tym szkoleń) zestaw komputerowy do obsługi

Bardziej szczegółowo

Nazwa aparatu/sprzętu. Lp. Pracownia diagnostyki obrazowej. Środki łączności (telefony, faxy, adresy e-mail itp.) niezbędne dla realizacji zamówienia

Nazwa aparatu/sprzętu. Lp. Pracownia diagnostyki obrazowej. Środki łączności (telefony, faxy, adresy e-mail itp.) niezbędne dla realizacji zamówienia Załącznik nr 3 do SWKO Wykaz i parametry techniczne sprzętu i aparatury medycznej oraz środków łączności, wykorzystanych do realizacji przedmiotu konkursu dla miejsca świadczenia usługi. Lp. Nazwa aparatu/sprzętu

Bardziej szczegółowo

6. Optyczny tor nadawczy sygnału RF od maszynowni do pomieszczenia magnesu

6. Optyczny tor nadawczy sygnału RF od maszynowni do pomieszczenia magnesu ZAŁĄCZNIK Nr 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiot zamówienia: system rezonansu magnetycznego kpl. 1 Znak sprawy: Z/48/PN/14 nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 Załącznik nr 1 Formularz Szczegółowy Oferty Nazwa i typ urządzenia: (podać) Producent:..(podać) Kraj pochodzenia: (podać) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REZONANS MAGNETYCZNY (szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE REZONANS MAGNETYCZNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE REZONANS MAGNETYCZNY Przedmiot zamówienia :.. Wykonawca:... Producent: Nazwa urządzenia / model / typ / :.. Wymagany rok produkcji 2009. ZADANIE 1 Załącznik nr 3.1 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare Technologies

GE Healthcare Technologies GE Healthcare Technologies GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa tel.: 0 22 330 83 00 fax.: 022 330 83 83 NIP: 522 00 19 702 Warszawa, 6. stycznia 2010 r. Pismo wych. Nr 6/2010

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź:

Pytanie:  Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: Dot. pkt III. 1 Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieŝką cyfrową) > 16; podać wartość Zamawiający wymaga zaoferowania systemu 16 kanałowego. Po analizie Załącznika 3 do SWIZ Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników spektroskopii MR, 2D, 3D, CSI, Single, Multi nazwę oferowanego rozwiązania

Analiza wyników spektroskopii MR, 2D, 3D, CSI, Single, Multi nazwę oferowanego rozwiązania DZP/38/382-39/../13 Jastrzębie-Zdrój, 13 wrzesień 2013 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu. Łódź, dnia 22.01.2014 r. Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (nazwa Beneficjenta) 727-27-41-139 (NIP) 100649281 (REGON) Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt.

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt. Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź - wartość oferowana a B c d E I. Wymagania ogólne

Odpowiedź - wartość oferowana a B c d E I. Wymagania ogólne Załącznik nr 3 do SIWZ SYSTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO - Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych (wymaganych/granicznych i ocenianych) Wykonawca:..................................................................

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt.

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt. Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: system rezonansu magnetycznego - 1 szt. Znak sprawy: Z/20/PN/11 nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Lp. Funkcja, parametr

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Numer pisma: NJ/220/2013 Warszawa, dn. 10.06.2013 Wykonawcy Strona internetowa Odpowiedzi na pytania Wykonawców I W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego jako

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO. CMHCP/1/10/2016 Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model:. Rok produkcji 2016, system fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014. Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców

Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014. Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014 Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania DZP/38/382-39/../13 Jastrzębie-Zdrój, 27 wrzesień 2013 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Zapytania ofertowego. Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem. Zapytanie ofertowe nr: 001/MG/0714

Pytania i odpowiedzi. Zapytania ofertowego. Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem. Zapytanie ofertowe nr: 001/MG/0714 Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego dotyczącego Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem Zapytanie ofertowe nr: 001/MG/0714 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach i na potrzeby projektu:

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu termowizyjnego wysokiej rozdzielczości wraz z wyposażeniem o parametrach zgodnych z określonymi

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl.

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/17/2014 Przedmiot postępowania: Dostawa mikroskopu pomiarowego 3D z głowicą konfokalną do analizy mikrostruktury i topografii powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się poprzez samodzielny

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 24.11.2015 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/143/2015 na dostawę rezonansu magnetycznego dla noworodków i niemowląt w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

1. Tomograf Komputerowy 64- rzędowy (128-warstwowy) 1 szt.

1. Tomograf Komputerowy 64- rzędowy (128-warstwowy) 1 szt. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Kraj produkcji ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Wartość oferowana 1. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Tomograf Komputerowy

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Dęblin, dnia 30 kwietnia 2010 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY Nr postępowania WNB.2420.25.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu Lp Nazwa jm Ilość Cena jednost netto 1 Zestaw do badania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu elektronowego - numer Zp/pn/76/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu elektronowego - numer Zp/pn/76/2015 Dęblin, dnia 16.09.2015 r. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu elektronowego - numer Zp/pn/76/2015 NA PYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg. Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENĘ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1. Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: MindMade sp. z o.o. KRS 0000369320 REGON: 142608303 NIP: 7010261220 kapitał zakładowy: 1.827.850 PLN w całości opłacony Adres

Bardziej szczegółowo

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy - Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL & Noyes - Specyfikacja ogólna Wyświetlacz IDEAL Quad & MM rozdzielczości Kolorowy wyświetlacz dotykowy Wymiary 250 x 125 x 75 mm 230 x 110 x 70 mm Waga z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Tabela 1. Komputer stacjonarny, szt. 3 Lp. Typ urządzenia Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą

Bardziej szczegółowo

System do rejestracji i analizy EMG z czujnikami biomechanicznymi

System do rejestracji i analizy EMG z czujnikami biomechanicznymi Nazwa firmy: NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek ul. Wyszyńskiego 99, NIP: 7281446718 REGON: 471492515 Łódź, dnia 09.07.2014 r. r. Osoba do kontaktu: Marcin Ogórek

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Suwałki, dnia 20.06.2013r. PSM-342/08/2013-1 W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2013r. w sprawie pytań dotyczących postępowania na Dostawę

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo