Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) wyzwaniem dla społeczeństwa Portugalii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) wyzwaniem dla społeczeństwa Portugalii"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Marvao, region Alentejo w Portugalii, r. Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) wyzwaniem dla społeczeństwa Portugalii New Opportunities initiative: making technical teaching a genuine option to temat wizyty studyjnej zorganizowanej przez Municipality Casa da Cultura w przepięknej miejscowości Marvao, w regionie Alentejo w południowej Portugalii, w dniach października 2010 r. Portugalia, położona na południowo - zachodnim krańcu Europy to kraj różnorodny zarówno społecznie jak kulturowo i niezwykle piękny. Północ i centrum kraju to doliny porośnięte lasami i bujną roślinnością, południowa linia brzegowa to wspaniałe, rozległe plaże, klify, liczne zatoki. Ludność północy posiada celtyckie i germańskie korzenie, mieszkańcy południa - spadkobiercy cywilizacji rzymskiej, później mauretańskiej - prowadzą styl życia zbliżony do śródziemnomorskiego, zdają się ciągle tkwić we wcześniejszych stuleciach. Portugalia to kraj rolniczy. Na południu rosną pomarańcze, figi i dęby korkowe, na północy na małych poletkach uprawia się, metodami pamiętającymi minione epoki, zboża i ziemniaki. Ważnymi wydarzeniami minionego półwiecza, mającymi wpływ na rozwój dzisiejszej Portugalii są rewolucja 1974 r., kończąca 48-letni okres dyktatury Salazara oraz wielka emigracja. Powracający imigranci przynieśli do kraju nowe idee i wpływy kulturowe z Europy oraz dawnych portugalskich kolonii w Afryce. Choć życie w Portugalii nadal toczy się powolnym rytmem, zwłaszcza w okresie letnim gdy panuje upał ograniczający wszelką aktywność, to odczuwa się już istotne zmiany, zwłaszcza na północy, gdzie można dziś podróżować po znakomitych, o równej nawierzchni drogach. Duży wpływ na te zmiany ma również rozwój turystyki i wejście Portugalii do Unii Europejskiej. Region ALENTEJO to najpiękniejsze w Portugalii wioski z bielonymi wapnem domami, oliwkowe i pomarańczowe gaje, dęby korkowe, winorośl a także siedlisko setek gatunków ptaków, w tym czarnych bocianów oraz dropów. Ludność żyje z pracy rolniczej tzw. latyfundia będące częścią krajobrazu od czasów rzymskich są obecnie, dzięki grantom UE, stopniowo modernizowane i unowocześniane. Alentejo Górne to marmurowe miasta Estremoz i Vila Vicosa z domami zbudowanymi z bardzo dobrego kamienia z lokalnych kamieniołomów, Evora z rzymską świątynią, średniowiecznymi murami i katedrą, malownicze fortyfikacje Elvas, położone na wzgórzach wioski Monsaraz, Castelo de Vide i chyba najpiękniejsza z nich - Marvao. Nazwa miejscowości liczącej ok mieszkańców pochodzi prawdopodobnie od Marvana, mauretańskiego władcy Coimbry. Zabudowania Marvao wiją się zakosami wzdłuż brukowanych, poprzecinanych

2 schodkami ulic. Domy z granitowymi oknami, ciemnoczerwonymi dachami posiadają tarasy porosłe idealnie utrzymanymi ogrodami. Widok z murów zamku lub z okien restauracji hotelu Pousada de Santa Maria zapiera dech w piersiach.

3 Część murów otaczających tę malowniczą miejscowość stanowi brama wjazdowa. Spacerowanie uliczkami Marvao to prawdziwa przyjemność.

4 Uczestnikami wizyty studyjnej w Marvao, w regionie Alentejo byli przedstawiciele kilku krajów europejskich: Szwecji, Finlandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Węgier, Turcji i Polski. Główne cele tego spotkania nakreślone przez Gospodarzy to: zapoznanie się z polityką edukacyjną Portugalii dotyczącą przede wszystkim rozwijania idei uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych, poznanie stosowanego w Portugalii systemu uznawania, poświadczania i zatwierdzania kwalifikacji (recognition, validation, certyfication). Program obejmował wizyty w szkołach i tzw. Centres Novas Oportunidades spotkania z dyrektorami, nauczycielami, uczniami i dorosłymi słuchaczami uczestniczącymi w formach edukacji formalnej (szkolnej) oraz pozaformalnej (pozaszkolnej) i nieformalnej, prezentację systemu edukacji w Portugalii oraz prezentację strategii działań podejmowanych wobec całej populacji ludności portugalskiej, mających na celu zachęcenie do uzupełniania wykształcenia i zdobywania kwalifikacji. System edukacyjny w Portugalii jest zbliżony do polskiego i obejmuje: kształcenie przedszkolne (pre-school education) dla dzieci od 3 lat, kształcenie na poziomie podstawowym (basic education) dla dzieci w wieku 6-15 lat, kształcenie na poziomie średnim (secondary education) dla młodzieży w wieku lat. Młodzieży, która z różnych powodów nie jest w stanie ukończyć szkoły średniej w ciągu 3 lat i ma ukończone 18 lat proponuje się szkołę tzw. drugiej szansy (recurrent education) na poziomie średnim. Realizowany jest w niej ten sam program (cele kształcenia, treści kształcenia), natomiast plany nauczania i metody pracy dostosowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów. Po ukończeniu szkoły średniej absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych (higher education) na uniwersytecie lub politechnice, uzyskując tytuł licencjata po 3 lub 4 latach, następnie tytuł magistra po kolejnych 2 latach. Kolejnym etapem mogą być studia doktoranckie o czasie trwania zależnym od specyfiki kierunku kształcenia i indywidualnych osiągnięć. Minister Edukacji jest odpowiedzialny za politykę edukacyjną i koordynuje kształcenie na poziomie podstawowym i średnim, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada za kształcenie na poziomie wyższym. Państwo jest więc odpowiedzialne za: realizację polityki edukacyjnej kraju, ramy prawne funkcjonowania systemu edukacji, podstawy programowe, publikację materiałów edukacyjnych, koordynację egzaminów, ustalanie zasad oceniania w szkołach, kształcenie nauczycieli, finansowanie rozwoju szkolnictwa. Nauka jest bezpłatna a szkoły są dostępne dla wszystkich. Jednak kondycja dzisiejszego społeczeństwa Portugalii mierzona poziomem wykształcenia jest daleka od zadowalającej. Sytuację w Portugalii po rewolucji 1974 r. charakteryzowały: analfabetyzm sięgający 47 %, zdecydowana większość populacji ludności bez kwalifikacji bądź o kwalifikacjach bardzo niskich, wysokie bezrobocie,

5 niechęć do nauki, niska samoocena, brak wiary we własne siły, duże trudności w znalezieniu zatrudnienia. Większość tych problemów pozostaje nadal aktualna i wielu młodych ludzi wpada w tzw. błędne koło niemożności. Jednocześnie dziś Portugalczycy mają świadomość ogromnego znaczenia edukacji dla rozwoju kraju, zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej i kulturalnej. Podjęli więc ogromny wysiłek inwestowania w proces zdobywania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych przez szerokie grupy społeczne począwszy od młodzieży poprzez dorosłych aktywnych na rynku pracy jak i bezrobotnych, skończywszy na seniorach. Realizując kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych szeroko propagują ideę uczenia się przez całe życie. Byliśmy pod wrażeniem fali entuzjazmu i nadziei związanych z nowymi możliwościami uzupełniania wiedzy i umiejętności oferowanymi zwłaszcza przez tzw. Center Novas Oportunidades. Doskonale oddaje to fragment przemówienia premiera Portugalii: The solidity of our country s modernisation process depends essentially of overcoming the battle of qualification. It is here that we need to fight. It is here that we need to succeed. [ ] The New Opportunities Initiative is a fundamental pillar of the employment and vocational training policies for the forthcoming years. Przyjęta nowa strategia rozwoju edukacji opiera się na dwóch filarach: 1) upowszechnianie i promocja wykształcenia co najmniej na poziomie średnim, w tym zawodowego (w systemie szkolnym lub pozaszkolnym), 2) uczenie się przez całe życie (LLL) poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych przez Center Novas Oportunidades z możliwością uznawania, potwierdzania i poświadczania zdobytych kwalifikacji system RVCC (recognition, validation, certyfication centres). Oferta kierowana jest do młodzieży, w tym osób, które porzuciły szkołę i nie zdobyły żadnych kwalifikacji, osób dorosłych aktywnych na rynku pracy ale nie posiadających pełnych kwalifikacji lub chcących zdobyć nowe umiejętności oraz osób ze środowisk zagrożonych tzw. wykluczeniem społecznym. Skorzystanie z niej oznacza: spełnienie oczekiwań związanych z karierą zawodową, awans, zdobycie zatrudnienia, spełnienie marzeń w sferze osobistej i zawodowej, samorealizację. Głównym zadaniem Center Novas Oportunidades jest tworzenie odpowiedniej oferty edukacyjnej, zachęcanie i motywowanie szerokich grup społecznych do korzystania z niej, udzielanie szerokiego wsparcia i wreszcie prowadzenie procesu RVCC. Działalność ta zamyka się w kilku etapach:

6 rekrutacja uczestników prowadzona bardzo szeroko w fabrykach, zakładach pracy, urzędach, szkołach, centrach handlowych, poprzez media (prasę, radio, telewizję, Internet), rejestracja uczestników, diagnoza posiadanych kompetencji, możliwości i zainteresowań, odpowiednia oferta edukacyjna powrót do szkoły bądź udział w pozaszkolnych formach kształcenia (kursach), uczestnictwo w proponowanych formach kształcenia, indywidualny program wsparcia, proces RVCC, indywidualny plan monitorowania rozwoju zawodowego, doradztwo edukacyjnozawodowe, portfolio zawierające: biografię, zainteresowania, osiągnięcia, dyplomy, certyfikaty. Uznawanie, potwierdzanie i poświadczanie kompetencji (RVCC) przeprowadza powołane przy Center Novas Oportunidades jury. Jego członkowie przedstawiciele kadry oświatowej analizują rozwój osobisty kandydata i dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, następnie dokonują oceny tzw. kompetencji kluczowych na poziomach: 1) podstawowym; 2) średnim, w zakresie: umiejętności językowych i komunikacyjnych, podstawowych umiejętności matematycznych, niezbędnych w codziennym życiu, umiejętności posługiwania się technologią ICT, znajomości zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, umiejętności poszukiwania pracy, zdolności do samozatrudnienia; 3) średnim wyższym, w zakresie umiejętności ww. oraz: umiejętności społecznych, wiedzy przyrodniczej, znajomości nowoczesnych technologii, posługiwania się językiem obcym, znajomości historii i kultury w wymiarze krajowym i europejskim, planowania kariery zawodowej. Na tej podstawie ustala się poziom wiedzy i umiejętności będący odpowiednikiem wykształcenia uzyskanego na drodze formalnej czyli w systemie szkolnym. Uznane w ten sposób wykształcenie jest poświadczane odpowiednim certyfikatem lub dyplomem. Center Novas Oportunidades choć wydają się być bardzo prężne w swej pracy, borykają się z wieloma trudnościami. Do najważniejszych należą: nieprzewidywalne wymagania rynku pracy,

7 oferta szkoleń nie zawsze adekwatna do potrzeb miejscowego rynku pracy (Alentejo nie jest regionem przemysłowym, stąd oferty pracy dotyczą głównie turystyki, usług i kultury), zbyt wysokie koszty nauki on-line, brak umiejętności obsługi komputera, obawa przed nowoczesną technologią ICT, wciąż niska motywacja do uzupełniania wykształcenia, zwłaszcza wśród osób dorosłych, mających obowiązki rodzinne. W ramach wizyty odwiedziliśmy: szkołę Escola Basica Integrada Ammaia w Marvao Portagen, gdzie kształcą się wszystkie grupy wiekowe od dzieci w wieku przedszkolnym do osób dorosłych i seniorów.

8 szkołę średnią Escola Superior de Educacao w Portalegre oraz centra edukacji pozaszkolnej tzw. Centres Novas Oportunidades w Castelo de Vide oraz Centro de Formacao Profissional de Portalegre w Portalegre, gdzie prowadzi się warsztaty doskonalące oraz umożliwiające zdobycie zawodu związanego z takimi dziedzinami jak: mechanika, elektronika, rysunek techniczny, usługi kosmetyczne, komunikacja interpersonalna. Doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, wzajemnego poznawania siebie i swoich krajów były wspólne posiłki śniadania w hotelowej restauracji z przepięknym widokiem, lunche, kolacje w miłych oferujących bardzo smaczne menu restauracjach, a także popołudniowe spotkania poświęcone pracy nad raportem ewaluacyjnym.

9 Osobiście byłam pod wrażeniem ogromnego zainteresowania ze strony uczestników wizyty aktualnymi wydarzeniami w poszczególnych krajach Europy, a przede wszystkim znajomością współczesnej historii i kultury oraz mechanizmów zmian zachodzących we współczesnym świecie. Różnorodność poruszanej tematyki, śmiałe poglądy i chętnie prezentowane opinie oraz punkty widzenia na różne sprawy wymagały dużej aktywności zarówno intelektualnej jak językowej, dając jednocześnie sporo satysfakcji i poczucie efektywnie spędzonego czasu. Należy dodać, że w programie wizyty znalazło się miejsce na zwiedzanie muzeów, zabytków architektury oraz na obejrzenie i wysłuchanie spektaklu Tango w teatrze w Portalegre stolicy regionu Alentejo. Wprowadzanie w życie idei uczenia się przez całe życie m.in. poprzez rozwój kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, rozwój systemu RVCC (recognition, validation i certyfication center) dla zatwierdzania kompetencji oraz podnoszenie znaczenia jakości kształcenia zawodowego są zbieżne z celami polskiego i europejskiego systemu edukacji. W Polsce trwają prace nad tworzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji spójnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, nad tworzeniem prawnych i instytucjonalnych podstaw dla funkcjonowania szkolnictwa zawodowego. Warto korzystać z udanych, sprawdzonych doświadczeń. Elżbieta Powierza z-ca dyr. Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu

10

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc oc ytąip kyzcjeporue am icśondurt z meinatyzc Co piąty Europejczyk ma trudności z czytaniem UNIJNA GRUPA EKSPERTÓW WYSOKIEGO SZCZEBLA DS. UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA STRESZCZENIE, WRZESIEŃ 2012 R.

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo