Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty"

Transkrypt

1 Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

2 Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów zwiększania szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przyczyniania się do osobistego rozwoju zwłaszcza w przypadku młodych ludzi.

3 Mobilność edukacyjna wymiar społeczny wymiar osobisty wykształcenie w uczniu nawyku zdobywania wiedzy, kompetencji, umiejętności konieczność wyzwanie dla kaŝdego systemu edukacyjnego

4 Programy międzynarodowe Erasmus, Leonardo da Vinci Korzyści: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy wdraŝanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

5 Kształcenie ustawiczne w Polsce

6 Przesłanki związane z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego zobowiązania Polski jako państwa członkowskiego UE, w szczególności do: odnowionej Strategii Lizbońskiej konieczności uczenia przez całe Ŝycie LLL (life long learning ) konieczności dostosowania do Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji dostosowania ram na rzecz zapewnienia jakości kształcenia i europejskiego transferu osiągnięć w kształceniu i i szkoleniu zawodowym (ECVET) suplementu Europass walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się konieczność wzmocnienia kształcenia ogólnego w szkołach zawodowych

7 Projektowane zmiany w kształceniu ustawicznym moŝliwość organizowania przez szkoły dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe kursów kwalifikacyjnych zawodowych, zgodnie z potrzebami rynku pracy, kursy zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje, certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych zawodowych, w tym ujednolicenia egzaminów bez względu na formę uczenia się (szkolną czy pozaszkolną).

8

9 Region do 2020 r. Priorytet Otwarte społeczeństwo Cel strategiczny wzrost aktywności społecznej uznany jako warunek rozwoju gospodarczego Działania dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy oraz róŝnorodność i dostępność edukacji konieczność uzyskania synergii między edukacją a rynkiem pracy

10 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego tworzenie sieci kontaktów, wspólne działanie w wielu obszarach polityki, wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk

11 SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM T % ZSZ % LO % LP % LO - licea ogólnokształcące, LO - licea profilowane, T - technika, ZSZ zasadnicze szkoły zawodowe

12 Udział zawodów branŝy hotelarsko-gastronomicznej w ogólnej liczbie uczniów zasadniczych szkół zawodowych w roku: kucharz małej gastronomii 13% piekarz 3% cukiernik 4% pracownik pomocniczy szłuŝby hotelowej 1% pozostałe zawody 79%

13 Udział zawodów branŝy hotelarsko-gastronomicznej w ogólnej liczbie uczniów w technikach technik organizacji usług gastronomicznych 5,2% technik hotelarstwa 11,7% technik obsługi turystycznej 0,8% technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 5,0% technik technologii Ŝywności 1,3% kucharz 2,7% kelener 1,5% pozostałe zawody 71,7%

14 Przykłady dobrych praktyk Zasadnicza Szkoła a Zawodowa Nr 5 kształcąca ca w zawodach: cukiernik - młodociany pracownik (3 lata) piekarz - młodociany pracownik (3 lata) kucharz małej gastronomii (2 lata) Technikum Nr 5 kształcące ce w zawodach: kucharz, kelner, technik organizacji usług ug gastronomicznych, technik technologii Ŝywności.

15 Budynek przed modernizacją

16 Budynek po zmianach

17 O szkole Uczniowie Szkolenia nauczycieli Rozwój kształcenia zawodowego poprzez realizację zmodernizowanego programu rozwojowego. praktyki dla 300 uczniów w 12 zakładach w Olsztynie, wyjazdy edukacyjne do zakładów pracy oraz na konkursy i wystawy gastronomiczne, wyposaŝenie szkoły w materiały dydaktyczne (kompletne stroje i zestawy podręczników oraz komplety noŝy kucharskich), 2-tygodniowe staŝe zawodowe dla 16 najzdolniejszych uczniów (Hotel Bryza w Juracie, Hotel Anders w Starych Jabłonkach). Praktyczna nauka zawodu zajęcia praktyczne prowadzone są w 5 zakładach gastronomii zamkniętej oraz w 14 zakładach piekarsko-cukierniczych (pracownik młodociany) praktyki zawodowe odbywają się w 22 zakładach na terenie Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 31 osób (46 % ogólnej liczby nauczycieli). Udział w róŝnych formach doskonalenia zawodowego: 2008/ % 2009/ % 2010/ % Formy doskonalenia zawodowego: Szkolenia Pokazy kulinarne Warsztaty StaŜe u pracodawców Liczba zrealizowanych form doskonalenia zawodowego: 2008/ / /

18 Zajęcia praktyczne prowadzone w szkole:

19

20 Dziękuję za uwagę GraŜyna Przasnyska