ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 Warszawa, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 I. ZAMAWIAJĄCY: 1.1. NAZWA I ADRES:, ul. Złota 61 lok 108, Warszawa Adres strony internetowej zamawiającego: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Firma prywatna 1.3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 15 grudnia 2011 r INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: jest profesjonalną firmą doradztwa finansowo-kredytowego. Specjalizujemy się w usługach kredytowych. Jesteśmy całkowicie niezależni. Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi. Między innymi z największymi polskimi bankami, dzięki czemu zapewniamy klientom najkorzystniejszą ofertę kredytową. Nasi pracownicy są wykwalifikowanymi specjalistami, którzy działają na rynku od ponad 10 lat. Proponujemy rozwiązania dla firm, jak również dla klienta indywidualnego. Dla wygody naszych klientów stworzyliśmy specjalne Standardy Obsługi Klienta. Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej oferty finansowania zewnętrznego. Naszymi partnerami są m.in. Allior Bank, Bank DnB Nord, DnB Nord Leasing, Bank Millennium, Millenium Leasing, BGŻ, BNP Paribas Fortis, BNP Paribas Leasing, BOŚ Bank, BZ WBK,BZ WBK Leasing, Deutsche Bank, Eurobank, Bank Pocztowy, Getin Noble Bank, GETIN Leasing, Idea Bank, ING Bank Śląski, ING Leasing, Kredyt Bank, Credit Agricole, mbank, Meritum Bank, MultiBank, Nordea Bank Polska, Pekao SA, czy PKO BP. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja wizerunkowej kampanii reklamowej i public relations dla realizowanej w ramach projektu PARP Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców, w tym przygotowanie kompleksowej strategii wzmocnienia i rozszerzenia działań promocyjnych w celu zwiększenia efektywności w zdobywaniu nowych mikro - 1

2 i małych klientów firmowych oraz kształtowania profesjonalnego wizerunku firmy jako realizatora projektu finansowania zwrotnego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie kampanii z zakresu PR, reklamy i marketingu związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności: 1. Przeprowadzenie badania, analiza wizerunku i tożsamości Multispektrum Sp. z o.o. 2. Przeprowadzenie analizy konkurencji. 3. Przygotowanie strategii PR w oparciu o odpowiednie grupy docelowe i cele projektu. 4. Organizacja biura prasowego, w tym m.in.: a. Przygotowywanie: publikacji prasowych, odpowiedzi na artykuły prasowe, komunikatów prasowych, komentarzy eksperckich b. Nadzór nad wszystkimi informacjami przekazywanymi do mediów, c. Przygotowywanie listy trudnych pytań i bezpiecznych odpowiedzi (tzw. Q&A). 5. Regularny monitoring mediów drukowanych i elektronicznych. 6. Opiniowanie prezentacji, materiałów informacyjnych, itp.. 7. Natychmiastowe reagowanie na niekorzystne lub krytyczne informacje związane z i projektem. 8. Pozycjonowanie konsultantów, jako ekspertów w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych firm poprzez komentarze eksperckie na temat finansowania zwrotnego mikro i małych firm. 9. Aktywny udział w konferencjach branżowych i biznesowych. 10. Wybór źródeł bazy danych i przygotowanie oraz realizacja ingu do grupy docelowej. 11. Organizacja i monitoring kampanii linków sponsorowanych i pozycjonowania SEO. 12. Organizacja i nadzór działań graficznych. 13. Monitoring branży i/lub konkurencji, w tym również przygotowanie raportów nt. ekwiwalentów reklamowych. 14. Kompleksowe prowadzenie fan page na stronie Facebook. 15. Założenie i prowadzenie kanału na portalu Youtube. 16. Przygotowanie profilu firmy i jej ekspertów na portalach na przykład Link In, Google Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy z Wykonawcą do 31 marca

3 Wykonawca ma obowiązek delegowania dwóch ekspertów do stałej obsługi projektu. Do oceny potencjału wykonawcy będą brani pod uwagę wyłącznie delegowani przez wykonawcę eksperci. Zmiana ekspertów obsługujących projekt będzie możliwa wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz przy założeniu, iż nowy ekspert posiada co najmniej podobne doświadczenie do eksperta wykazanego w ofercie Strategia powinna być przygotowana w oparciu o kalendarz działań Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV Usługi reklamowe i marketingowe Doradcze usługi reklamowe Usługi prowadzenia kampanii reklamowych Usługi public relations Materiały reklamowe Usługi drukowania Cele do zrealizowania przez wykonawcę: Pozyskanie Klientów na potrzeby projektu, czyli dotarcie do grup docelowych takich jak: firmowi klienci indywidualni z obszaru mikro i małych przedsiębiorstw Edukacja mikro- i małych przedsiębiorców w zakresie finansowania zwrotnego 2.4. BUDŻET PROJEKTU: Budżet określono na kwotę powyżej 14 tys. euro OFERTA CZĘŚCIOWA: Nie przewidziana OFERTA WARIANTOWA: Nie przewidziana. III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM: 3.1. WARUNKI UDZIAŁU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3

4 wskażą dwóch ekspertów z odpowiednim doświadczeniem do obsługi zamówienia. Wraz z formularzem Wykonawca powinien przedstawić zobowiązanie ekspertów do współpracy na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania (każdy ekspert składa jedno zobowiązanie). Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są w przypadku niniejszego zapytania Jacek Pawlak oraz Paweł Wrotek członkowie Zarządu W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań na wzorze przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Niedostarczenie oświadczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Sposób przygotowania oferty: Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Ceny przedstawiane są w wartościach brutto (zawierających podatek VAT) Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: Formularz ofertowy (na wzorze stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania) Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym (na wzorze stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania) 4

5 Przedstawienie zespołu (na wzorze stanowiącym załącznik 3 do niniejszego zapytania) Zobowiązania ekspertów do współpracy (na wzorze stanowiącym załącznik 4 do niniejszego zapytania) Przedstawienie strategii i planu działań komunikacyjnych oraz odpowiednich narzędzi PR Kosztorys (w złotych polskich) Harmonogram prac rozłożony na 9 miesięcy Aktualny odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), 3.3. Wszystkie przekazane w zamówieniu dane i informacje dotyczące firmy Multispektrum Sp z o.o. są poufne. Oferta będzie traktowana jako poufna, a informacje w niej zawarte nie będą udostępniane podmiotom innym niż personel firmy zaangażowany w niniejszy projekt. IV. PROCEDURA: 4.1. KRYTERIA OCENY OFERT: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena (30%, tj. maksymalnie 30 punktów): Zamawiający podporządkuje najkorzystniejszej ofercie, czyli najniższej cenie, maksymalną liczbę punktów proporcjonalnie, stosując wzór: C = cena najniższa / cena badanej oferty x 30 =. punktów (dokładność do dwóch miejsc po przecinku) Ocena merytoryczna oferty i kreacji (60%, tj. maksymalnie 60 punktów): Kryterium oceny merytorycznej oferty - będą w szczególności wzięte pod uwagę następujące parametry: Adekwatność doboru narzędzi PR do idei (0-15 punktów) Jakie narzędzia zostały dobrane, wraz z argumentacją Spodziewana skuteczność wprowadzanych narzędzi Wielokanałowość komunikacji z rynkiem (0-15 punktów) Czy strategia zawiera on line i off line W jakim stopniu przenikają się dwa obszary, jak będą połączone Sposoby mierzenia efektów (0-15 punktów) Jakich narzędzi zewnętrznych używa Agencja Kryterium oceny skuteczności działania w mediach Jak Agencja połączy działania z ich mierzalnością Dedykowany zespół do projektu (0-15 punktów) Wykształcenie kierunkowe Doświadczenie w branży PR 5

6 Zrealizowane projekty z zakresu PR, w tym zwłaszcza kompleksowe projekty z zakresu obsługi małych i średnich firm Ocena harmonogramu działań kampanii PR (10%, tj. maksymalnie 10 punktów) Przy kryterium oceny harmonogramu działań kampanii PR oferty będą w szczególności wzięte pod uwagę następujące parametry: Intensywność prowadzonych działań (0-4 punkty) W oparciu, o jaki dokument ma pracować Agencja Ogólne rozłożenie poszczególnych działań czasie (0-6 punktów) Założenia strategiczne a timing całej kampanii Oceny merytorycznej i oceny harmonogramu wskazanych w pkt i dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Konkursowa. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do prac złożą oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami, którzy przedstawili oferty. Przyznane ofercie punkty będą średnią z ocen dokonanych niezależnie przez członków Komisji TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 13 lipca 2012 r. do godz w siedzibie Multispektrum Sp z o. o., ul. Złota 61 lok 108, Warszawa 4.4. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Multispektrum Sp z o. o., ul. Złota 61 lok 108, Warszawa. Oferta powinna być zaadresowana do zamawiającego i oznaczona hasłem: Zapytanie ofertowe nr 01/06/2012 Rozstrzygnięcie zapytania nastąpi w terminie 7 dni od terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego terminu w sytuacji, gdy w odpowiedzi na zapytanie otrzyma więcej niż 5 ofert. O wynikach zapytania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców w formie pisemnej lub owej. Termin związania ofertą, okres w dniach: UMOWA: Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po ogłoszeniu zwycięzcy 4.6. REALIZACJA USŁUG Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania jedynie części usług wskazanych w ofercie wówczas płatność zostanie dokonana zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi przez Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie stanowionym element przedstawianej przez Wykonawcę oferty Faktury VAT za usługę wystawiane będą przez Wykonawcę w okresach miesięcznych po przedstawieniu przez Wykonawcę raportu ze zrealizowanych działań. Płatność będzie realizowana po zaakceptowaniu raportu przez Zamawiającego. 6

7 Płatność za usługę zostanie zrealizowana w terminie 60 dni od daty przedstawienia (wpływu do biura Zamawiającego w Warszawie, ul Złota 61 lok. 108, Warszawa) poprawnej faktury VAT, o ile na koncie projektowym wskazanym w umowie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie której realizowany jest projekt znajdują się środki w odpowiedniej wysokości pozwalające na rozliczenie się z Wykonawcą. Jeżeli natomiast środki takie nie będą dostępne na koncie projektowym, Zamawiający zrealizuje płatność niezwłocznie po otrzymaniu wspomnianych środków, tj. najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po wpływie środków na konto projektowe. W takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki za opóźnienie. Wspomniane zapisy nie podlegają negocjacjom na etapie przygotowania umowy INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru Wykonawcy w każdym czasie, aż do momentu podpisania umowy z podmiotem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza (zwłaszcza zaś w przypadku zbyt wysokiej ceny bądź niespełnienia wymogów przez oferentów). Zamawiający nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia swojej decyzji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje Oferentów, do których zostało skierowane zapytanie, oraz umieści odpowiednie informacje na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. W przypadku dokonania znaczących zmian w zapytaniu, Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu składania ofert W przypadku braku możliwości wynegocjowania warunków umowy z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą zgodnie z wynikiem oceny przedstawionych ofert INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz realizacji zamówienia można uzyskać: Mailowo - pod adresem z dopiskiem Projekt PARP, Telefonicznie pod numerem W siedzibie spółki Multispektrum Sp z o. o., ul. Złota 61 lok 108, Warszawa 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 Aara&Drukplast Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków Kraków, 22.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię

Bardziej szczegółowo