Strona znajduje się w archiwum.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona znajduje się w archiwum."

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie,Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2010 r. o godzinie 12:00. MINISTER SKARBU PAŃSTWA Rzeczypospolitej Polskiej ZAPROSZENIE DO NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO NA NABYCIE UDZIAŁÓW Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6, Warszawa zwany dalej "Zbywcą", działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz z późn. zm.), zwanej dalej,,ustawą oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 34, poz. 264) zaprasza

2 zainteresowane podmioty do składania ofert w nieograniczonym pisemnym przetargu publicznym, zwanym dalej przetargiem, na nabycie: (słownie: sześć tysięcy sześćset szesnaście) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, (słownie: szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu, (zwane dalej Spółkami ). Przetarg prowadzony jest odrębnie dla każdej ze Spółek. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zbywcy. 2. W przetargu mogą brać udział podmioty krajowe i zagraniczne oraz podmioty występujące wspólnie. 3. Przystępując do przetargu oferent - przed upływem terminu wskazanego w ustępie IV pkt 1 niniejszego Zaproszenia - zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście cztery złote) dla spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ,36 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) - dla spółki Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu, przelewem na konto Zbywcy w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr ). 4. Zbywca akceptuje jedynie jednorazową płatność za udziały przelewem na konto Zbywcy. II. MIEJSCE I TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I Z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁEK 1. Informacja o Spółce, wzór umowy sprzedaży udziałów, Informacja dodatkowa dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie udziałów Spółki, udostępniane będą oferentom odpłatnie (cena 100,00 zł odrębnie dla każdej Spółki, płatne w kasie, pokój nr 372 Wydział Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości Departamentu Budżetu i Finansów MSP w godz. 12:00-14:00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O

3 Warszawa nr ) w okresie od dnia następnego po dniu ukazania się niniejszego Zaproszenia do dnia 20 lipca 2010 r., po uprzednim okazaniu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej przez osoby uprawnione do reprezentacji lub upoważnienia do odbioru dokumentacji przez osoby nie uwidocznione w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej /w przypadku osób fizycznych po okazaniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, w siedzibie Zbywcy, w godz. 12:00 14:00 w pokoju Z przedsiębiorstwem Spółki oferenci będą mogli zapoznać się w terminie uzgodnionym ze Zbywcą, po złożeniu wniosku o przeprowadzenie badania Spółki w terminie do dnia 20 lipca 2010 r. 3. Szczegółowe warunki nabycia udziałów oraz wymagania dotyczące minimalnych zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników, a także dalszych zobowiązań oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań, zawarte są w niniejszym Zaproszeniu oraz w Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie udziałów Spółki i we wzorze umowy sprzedaży udziałów, udostępnianym oferentom, które stanowią integralną część niniejszego Zaproszenia. 4. Rozpatrywane będą oferty złożone tylko przez tych oferentów, którzy podpisali dokument Zobowiązanie do zachowania poufności i odebrali Informację o Spółce, wzór umowy sprzedaży udziałów i Informację dodatkową dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie udziałów Spółki. III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta nabycia akcji można uzyskać w terminie do dnia 23 lipca 2010 r. Zapytania należy kierować na adres: Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa tel. (022) fax. (022) z zastrzeżeniem ich dostarczenia do dnia 21 lipca 2010 r. 2. Zbywca zastrzega sobie prawo żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez uczestników przetargu.

4 IV. ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA PRZETARGU 1. MIEJSCE, TRYB, FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 1) Pisemną ofertę nabycia udziałów w należy złożyć za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "przetarg, firma Spółki... adres Spółki...(której dotyczy oferta), nie otwierać oraz oznaczeniem oferenta, pod adresem: Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, pokój nr 553, w godzinach 10:00 15:00. Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2010 r. o godzinie 12: OTWARCIE OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2010 r., o godzinie 13:00, sala nr 26. 2) Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert. 3. WARUNKI FORMALNE, KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST PODSTAWĄ ROZPATRZENIA OFERTY POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami, jakie Zbywca stawia przed uczestnikami przetargu, określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz w Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie udziałów Spółki. 4. KRYTERIA MERYTORYCZNE PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH PUNKTACJA 1) Kryteria merytoryczne podlegające ocenie oraz ich punktację określa ustęp I Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie udziałów Spółki (Arkusz Oceny Oferty). 2) W przypadku uzyskania przez oferentów równej liczby punktów, sposób rozstrzygnięcia określa ustęp III Informacji dodatkowych..., o której mowa powyżej. V. MAKSYMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 180 dni od daty upływu terminu składania ofert. VI. TERMIN POWIADOMIENIA OFERENTÓW O WYNIKU PRZETARGU

5 O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie z uwzględnieniem terminu o którym mowa w pkt IV.2.2) niniejszego Zaproszenia. VII. ZWROT WADIUM Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów. Wniesione uprzednio wadia pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wycofania się oferenta po upływie terminu składania ofert oraz gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi. VIII. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Z oferentem, który wygrał przetarg, umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta w terminie 60 dni od daty powiadomienia go o dokonanym wyborze z zastrzeżeniem, że z oferentem, który wygrał przetarg ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców i / albo decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie udziałów, umowa sprzedaży udziałów zastanie zawarta w terminie 60 dni od daty pisemnego powiadomienia Zbywcy przez oferenta o otrzymaniu powyższej/ych zgody / zgód. IX. SPÓŁKI, KTÓRYCH UDZIAŁY SĄ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, której podstawowym przedmiotem działalności są uprawy rolne połączone z chowem zwierząt, produkcja mleka i pasz oraz działalność usługowa związana z uprawami rolnymi i hodowlą zwierząt, Września, ul. Szlachecka 26 tel.: (061) fax: (061) Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu, której podstawowym przedmiotem działalności jest chów i hodowla ryb słodkowodnych, handel i przetwórstwo ryb, działalność usługowa w zakresie budownictwa stawowego, Rudawa, Dubie 21 tel/fax.: (012) X. WARUNKI DOTYCZĄCE LICZBY NABYWANYCH UDZIAŁÓW ORAZ MINIMALNEJ CENY ZA JEDEN UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie: a) Liczba udziałów

6 Oferta nabycia udziałów winna opiewać na liczbę (słownie: sześć tysięcy sześćset szesnaście) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, o wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) każdy. b) Minimalna cena za jeden udział Minimalna cena za jeden udział wynosi zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści złotych). XI. WARUNKI DOTYCZĄCE LICZBY NABYWANYCH UDZIAŁÓW ORAZ MINIMALNEJ CENY ZA JEDEN UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI I HODOWLI RYB SŁODKOWODNYCH W KRAKOWIE Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu: a) Liczba udziałów Oferta nabycia udziałów winna opiewać na liczbę (słownie: szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. b) Minimalna cena za jeden udział Minimalna cena za jeden udział wynosi 157,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy). Zbywca ma prawo: a) odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, b) przedłużyć termin składania ofert. Odrzuceniu podlega oferta, która: a) zostanie złożona po terminie, b) nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu. Opublikowane przez: Monika Groszkowska Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV Ostatnia zmiana: Monika Groszkowska Rejestr zmian Następna

7

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 14 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. 1. Informacje o publicznym zaproszeniu do negocjacji, ze wskazaniem przedmiotu negocjacji Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul.

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Malowanie słupów i belek elementów

Bardziej szczegółowo

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: Dostawa urządzeń układów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo