Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Spółka TK TELEKOM Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane do: składania ofert w sprawie nabycia udziałów spółki TK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TK Telekom Sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia (słownie: trzysta dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej ,00 (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki TK Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 10/12A, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o. Celem działalności Spółki są usługi w zakresie projektowania, budowy i modernizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnych oraz ich utrzymania. Spółka świadczy również usługi w zakresie instalacji światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej, instalacji okablowania strukturalnego oraz usługi telekomunikacyjne, konserwacja i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej. Przedmiotem negocjacji będzie cena za zbywane udziały. Dodatkowe obszary negocjacyjne będą obejmowały sposób i formę płatności, treść umowy zbycia udziałów i inne sprawy uznane przez strony za kluczowe. Oferta wiążąca powinna zawierać: 1. Prezentację Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum), na którą składają się: podstawowe informacje o Podmiocie oraz dane osób umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego, publicznego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty) wraz z umową lub statutem spółki / oświadczeniem o prowadzeniu działalności, w odniesieniu do przedsiębiorców będących podmiotami zagranicznymi aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty) sporządzonego przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia wypisu z właściwego rejestru prowadzonego przez państwo, którego prawu podmiot podlega, potwierdzającego prawo do występowania w obrocie prawnym oraz dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji podmiotu ani nie ogłoszono jego upadłości, w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kserokopię dowodu osobistego oraz nr NIP.

2 2. Deklarację zakupu pakietu (słownie: trzysta dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) udziałów Spółki TK Budownictwo Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ,00 (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) zł. 3. Proponowaną cenę za jeden udział i wartość całego pakietu, jaki zamierza nabyć Potencjalny Inwestor (nie dopuszcza się możliwości sprzedaży części udziałów). 4. Termin ważności składanej oferty - okres nie krótszy niż 180 dni, 5. W celu weryfikacji wypłacalności Potencjalnego Inwestora należy złożyć: Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię biegłego o w/w sprawozdaniu. W przypadku inwestorów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny/inne dokument/dokumenty określające sytuację finansową Inwestora za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Z obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zwolniony jest Potencjalny Inwestor będący osobą fizyczną lub grupa osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Potencjalnego Inwestora, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Potencjalny Inwestor jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym prosimy o przedstawienie podstawowych danych o działalności koncernu (grupy). Dopuszcza się złożenie oferty wspólnie z innymi podmiotami, jako współinwestorami lub w ramach konsorcjum. Umowa zbycia udziałów Spółki będzie umową warunkową, a warunkiem sprzedaży będzie uzyskanie przez TK Telekom Sp. z o.o. stosownych zgód korporacyjnych na zbycie udziałów. Po przedstawieniu dokumentów rejestrowych z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed przedstawieniem dokumentu, okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu Zobowiązanie do zachowania poufności, zostanie Potencjalnemu Inwestorowi udostępnione odpłatnie Memorandum Informacyjne o Spółce (zwane dalej Memorandum ) oraz Informacje o procedurze zbycia udziałów Spółki zwaną dalej Procedurą. Memorandum zawiera informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, a Procedura informacje na temat procedury i harmonogramu procesu zbycia udziałów Spółki. Opłata za udostępnienie Memorandum oraz Procedury wynosi 615,00 zł w tym podatek VAT i płatna jest na rachunek bankowy TK Telekom Sp. z o.o. w Alior Banku, nr , z podaniem w tytule przelewu dopisku: Opłata za memorandum informacyjne spółki TK Budownictwo Sp. z o.o.. Memorandum będzie wydawane w siedzibie Doradcy lub w formie elektronicznej. Doradcą TK Telekom Sp. z o.o. w procesie sprzedaży udziałów Spółki oraz reprezentantem Właściciela w tym procesie jest Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 31, Chorzów. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie procesu po stronie Doradcy są: Grzegorz Bącal, tel , Anna Wilk, tel , Termin składania (wpływu) ofert upływa w dniu 15 lipca 2014 r., o godzinie 12:00 (czasu urzędowego w Polsce).

3 Oferty Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, w siedzibie TK Telekom Sp. z o. o., w Biurze Zarządu, pok. nr 106, ul. Kijowska 10/12A, Warszawa. Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na nabycie udziałów Spółki TK Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora. O terminie negocjacji Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie złożone dokumenty winne być sporządzone w języku polskim, bądź doręczone z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego. TK Telekom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury lub harmonogramu negocjacji; przedłużenia terminu składania ofert wiążących; żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą oferty. TK Telekom Sp. z o.o. nie partycypuje w żadnych kosztach poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z przygotowaniem oferty, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy nabycia udziałów Spółki, również w przypadku odstąpienia od negocjacji lub od zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 07/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z treścią 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo