Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu"

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 14 marca 2013 r. o godzinie 14:00. MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu Planprywatyzacji na lata Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą" oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664) zwanego dalej Rozporządzeniem, zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu (słownie: dziewięć milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści) sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) zł każda, w tym (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści) sztuk akcji imiennych zwykłych serii A, (słownie: dwa miliony sto tysięcy) sztuk akcji imiennych zwykłych serii B oraz (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych zwykłych serii C, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 91,64% kapitału zakładowego spółki Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu adres:ul. Portowa 41, Kołobrzeg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zwanej dalej Spółką. Na dzień niniejszego ogłoszenia 100 % akcji Spółki jest własnością Skarbu Państwa.

2 Zgodnie z art. 36 Ustawy uprawnionym pracownikom Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 8,36% akcji Spółkiobjętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie akcji nieobjętych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji. Podstawowy profil działalności Spółki obejmuje świadczenie usług w zakresie promowych przewozów pasażerskich i ładunków w ramach transportu międzynarodowego oraz organizowanie turystyki grupowej i indywidualnej. Podmioty zainteresowane nabyciem akcji Spółki, zwane dalej również Potencjalnymi Inwestorami, które po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa od poniedziałku do piątku, w terminie od następnego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki, w godz , poprzedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlającegoaktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu Zobowiązanie do zachowania poufności, będą mogły nabyć Memorandum informacyjne o Spółce, zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Cena za udostępnienie Memorandum informacyjnego o Spółce wynosi 100 (słownie: sto) złotych i jest płatna na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim Oddział w Warszawie nr lub w kasie Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój nr 372, w dniach roboczych w godz Szczegółowa struktura odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji jest zawarta w dokumencie pn. Szczegółowa informacja w zakresie procedury zbywania akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu, który to dokument będzie dostępny do pobrania pod ogłoszeniem na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa, jak również do odbioru w MSP. Osobą odpowiedzialną za wydawanie Memorandum informacyjnego o Spółce oraz udostępnianie Szczegółowej informacji w zakresie procedury zbywania akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu jest pani Monika Malesza, Ministerstwo Skarbu Państwa,

3 pok. 594, tel. (22) , Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące informacje i dokumenty: 1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum): a) firma, siedziba i adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum)/ imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego (wystawiony nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przez upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, d) statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), e) informacje o strukturze własnościowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców, f) dane na temat struktury i sfer działalności firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski, g) kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Potencjalnych Inwestorów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek zysków i strat); podmioty zagraniczne składają odpowiednie dokumenty finansowe; osoby fizyczne kopię zeznania PIT za ostatni rok, h) pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, i) oświadczenie o niekaralności osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych, zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz.768 tekst jednolity z późn.zm.), j) oświadczenie o posiadaniu środków na sfinansowanie transakcji. W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie 1 - Prezentacja Potencjalnego Inwestora powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.

4 2. Deklaracja gotowości nabycia akcji będących własnością Skarbu Państwa. 3. Deklaracja gotowości nabycia akcji, które mogą pozostać własnością Skarbu Państwa po zakończeniu procesu nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikompo cenie jednostkowej nie niższej niż cena, po której nabędzie akcji i w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wezwania przez Skarb Państwa do nabycia tych akcji. 4. Określenie źródeł finansowania zakupu akcji. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę). 5. Proponowana cena netto za jednąakcję (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) i wartość wszystkich akcji, jakie zamierza nabyć Inwestor. 6. Deklaracja Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania akcji Spółki nabytych od Skarbu Państwa. 7. Deklarowany przez Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram realizacji zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki. 8. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę). 9. Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników. 10. Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań. 11. Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora. 12. Dokumenty potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. 13. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny. 14. Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie. 15. Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia). W przypadku podania przedziału kwotowego w odniesieniu do inwestycji oraz podwyższenia kapitału Spółki do porównania złożonych odpowiedzi brana będzie niższa z kwot. Uwaga: w przypadku, gdy Potencjalny Inwestor jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym Ministerstwo oczekuje przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy). W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza

5 przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta. Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet akcji Spółki, a także ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. Minister Skarbu Państwa nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny zakupu akcji w ratach. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki upływa w dniu 14 marca 2013 r. o godzinie 14:00. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana w języku polskim, wydrukowana z numerami stron oraz podpisana i parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku oferty wstępnej złożonej przez Konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków Konsorcjum. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, w sekretariacie Departamentu Prywatyzacji, pok. 502, tel , faks w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie, przekazana osobiście lub przez kuriera. Na kopercie należy umieścić napis: Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora. Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej do dnia 29 marca 2013r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi. Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji i zostaną dopuszczeni przez Ministra Skarbu Państwa do negocjacji, są zobowiązani wnieść na podstawie 21 ust. 4 Rozporządzenia wadium, przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr w wysokości (słownie: dwa miliony) złotych najpóźniej w terminie do dnia składania wiążących propozycji warunków umowy zbycia akcji, o których mowa w 21 ust. 6 Rozporządzenia.

6 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do wiążących propozycji warunków umowy zbycia akcji. Nie wniesienie wadium w zakreślonym terminie lub wniesienie wadium w niższej wysokości niż określona powyżej oznaczać będzie odstąpienie od uczestnictwa w negocjacjach przez Potencjalnego Inwestora. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zbywcy. Wadium wniesione przez wybranego Potencjalnego Inwestora zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia akcji Spółki. Wadium podlega zwrotowi jeżeli: (1) Potencjalny Inwestor nie zostanie dopuszczony do negocjacji po przedstawieniu wiążących propozycji warunków umowy,(2) Zbywca odstąpi od negocjacji,(3) Zbywca zawrze umowę zbycia akcji Spółki z innym Potencjalnym Inwestorem. Wadium podlega zwrotowi na wniosek Potencjalnego Inwestora, któryodstąpi od uczestnictwa w negocjacjach przed przedstawieniem na piśmie proponowanych przez siebie wiążących warunków zawarcia umowy zbycia akcji oraz parafowaniem projektu umowy zbycia akcji, w rozumieniu 21 ust. 9 Rozporządzenia. Zbywca zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Potencjalnego Inwestora. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wybrany Potencjalny Inwestor: odmówi zawarcia umowy zbycia akcji na warunkach określonych w wiążących propozycjach warunków umowy, o których mowa w 21 ust. 6 Rozporządzenia; lub nie przystąpi do zawarcia umowypomimo uprzedniego przedstawienia na piśmie proponowanych przez siebie wiążących warunków zawarcia umowy zbycia akcji oraz parafowania projektu umowy zbycia akcji; lub nie dokona płatności za akcje w terminie przewidzianym w umowie zbycia akcji, pomimo spełnienia warunku, w przypadku gdy zawarta umowa będzie miała charakter warunkowy. Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum informacyjnym o Spółce; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

7 Minister Skarbu Państwa nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki. Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Autor: Departament Prywatyzacji Ostatnia zmiana: Agnieszka Steindl Rejestr zmian Następna

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. 1. Informacje o publicznym zaproszeniu do negocjacji, ze wskazaniem przedmiotu negocjacji Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o. Spółka TK TELEKOM Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane do: składania ofert w sprawie nabycia udziałów spółki TK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TK Telekom Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo