Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A."

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz ZAPROSZENIE DO NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO NA NABYCIE AKCJI Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6, Warszawa zwany dalej "Zapraszającym", działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz z późn. zm.), zwanej dalej,,ustawą zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w nieograniczonym pisemnym przetargu publicznym, zwanym dalej przetargiem, na nabycie akcji nw. spółek: A. Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych DOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamiennej Górze (zwana dalej Spółką A) B. Zakład Techniki Próżniowej TEPRO Spółka Akcyjna z siedzibą wkoszalinie (zwana dalej Spółką B) I. INFORMACJE OGÓLNE Przetarg odbędzie się w siedzibie Zapraszającego. 2. W przetargu mogą brać udział podmioty krajowe i zagraniczne w tym podmioty występujące wspólnie. 3. Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium, (kwotę wadium należy wnieść przelewem na konto Zapraszającego w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr w terminie do dnia r.) w

2 wysokości: Spółka A ,0 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia ), Spółka B ,0 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć ) 4. Zapraszający akceptuje jedynie jednorazową płatność za pakiety akcji przelewem na konto Zapraszającego przed zawarciem umowy sprzedaży akcji. II. MIEJSCE I TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ RZETARGOWĄ I Z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁEK 2. Informacja o Spółce, wzór umowy sprzedaży akcji każdej spółki, oraz Informacja dodatkowa dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki, udostępniane będą oferentom odpłatnie (cena 100 zł, płatne w kasie, pokój nr 372 Wydział Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości Departamentu Budżetu i Finansów MSP w godz lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr ) w okresie 20 dni od dnia następnego po dniu ukazania się niniejszego Zaproszenia, po uprzednim okazaniu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej przez osoby uprawnione do reprezentacji lub upoważnienia do odbioru dokumentacji przez osoby nie uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym / zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz po podpisaniu zobowiązania do dochowania tajemnicy, w siedzibie Zapraszającego, pokój 542, w godz Szczegółowe warunki nabycia akcji oraz wymagania dotyczące minimalnych zobowiązań inwestycyjnych (w tym związanych z ochroną środowiska), zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowniczych, a także dalszych zobowiązań oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań, zawarte są w niniejszym Zaproszeniu, Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki i we wzorze umowy sprzedaży akcji, udostępnianym oferentom stanowiąc integralną część niniejszego Zaproszenia. III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Informację o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta nabycia akcji można uzyskać w okresie 20 dni od dnia następnego po dniu ukazania się niniejszego Zaproszenia w siedzibie Zapraszającego, pokój 542, w godz Zapytania należy kierować na adres:departament Prywatyzacji II ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa tel. (022) fax. (022) z zastrzeżeniem ich dostarczenia w terminie nie późniejszym niż do dnia r. 2. Zapraszający zastrzega sobie prawo żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez

3 uczestników przetargu. IV. ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA PRZETARGU MIEJSCE, TRYB, FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Pisemną ofertę nabycia akcji dla każdej spółki oddzielnie należy złożyć za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: spółka A: "przetarg Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A.. z siedzibą w Kamiennej Górze- nie otwierać, spółka B: przetarg Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. z siedzibą w Koszalinie- nie otwierać oraz oznaczeniem oferenta, pod adresem: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w Sekretariacie Departamentu Prywatyzacji II,pokój 447, w godzinach Termin składania ofert upływa w dniu r., o godzinie WARUNKI FORMALNE, KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST PODSTAWĄ ROZPATRZENIA OFERTY POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami, jakie Zapraszający stawia przed uczestnikami przetargu, określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz w Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki. 3. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert, przy czym część jawna odbędzie się w dniu r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6, Warszawa, sala nr26: dla spółki A: o godzinie 1300, dla spółki B: o godzinie 1400, 4. KRYTERIA MERYTORYCZNE PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH PUNKTACJA 2. Kryteria merytoryczne podlegające ocenie oraz ich punktację określa pkt. I. Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki (Arkusz Oceny Oferty) dla każdej ze spółek oddzielnie. W przypadku uzyskania przez oferentów równej liczby punktów, sposób rozstrzygnięcia określa pkt. I Informacji dodatkowej..., o której mowa powyżej. V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 180 dni od daty upływu terminu składania ofert

4 VI. TERMIN POWIADOMIENIA OFERENTÓW O WYNIKU PRZETARGU O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie. VII. ZWROT WADIUM Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia akcji. Wniesione uprzednio wadia pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wycofania się oferenta po upływie terminu składania ofert oraz gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży akcji, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi. VIII. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI Z oferentem, który wygrał przetarg umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta w terminie 60 dni od daty powiadomienia go o dokonanym wyborze, z zastrzeżeniem pkt VIII. 1, ust. 1 i 2 niniejszego Zaproszenia. Z oferentem, który wygrał przetarg ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców i / albo decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie akcji, umowa sprzedaży akcji zastanie zawarta w terminie 60 dni od daty pisemnego powiadomienia Zapraszającego przez oferenta o otrzymaniu powyższej / ych zgody / zgód. IX. SPÓŁKI, KTÓRYCH AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Spółka A Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze ul. Okrzei Kamienna Góra tel.: (075) , fax: (075) której podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja zespołów i komponentów do maszyn włókienniczych wytwarzanych na zamówienie.

5 WARUNKI DOTYCZĄCE LICZBY NABYWANYCH AKCJI ORAZ MINIMALNEJ CENY ZA JEDNĄ AKCJĘ. a. b. Liczba akcji Oferta nabycia akcji winna opiewać na liczbę 7400 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych stanowiących 59,53% kapitału zakładowego Spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie złotych: sto) każda. Minimalna cena za jeden akcję Minimalna cena za jedną akcję wynosi 165,0 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć) Spółka B Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. w Koszalinie ul. Przemysłowa Koszalin tel.: (0-94) fax.: (0-94) której podstawowym przedmiotem działalności jest producja pomp prówżniowych, armatury próżniowej i niektórych urządzeń próżniowych. WARUNKI DOTYCZĄCE LICZBY NABYWANYCH AKCJI ORAZ MINIMALNEJ CENY ZA JEDNĄ AKCJĘ a. b. Liczba akcji Oferta nabycia akcji powinna opiewać na liczbę (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych stanowiących 19,24% kapitału zakładowego Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć) każda. Minimalna cena za jedna akcję Minimalna cena za jedną akcję wynosi 27,80 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem i 80 setnych ) Zapraszający ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert. Odrzuceniu podlega oferta, która: a. b. zostanie złożona po terminie, nie będzie odpowiadała warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu. Opublikowane przez: Katarzyna Łapińska Autor: Departament Prywatyzacji II Ostatnia zmiana: Rejestr zmian

6 Następna

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 14 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: Dostawa urządzeń układów

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul.

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Malowanie słupów i belek elementów

Bardziej szczegółowo