Suplement do raportu Rozwój przedsi biorczo ci Internetowej w Polsce a polityka regulacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suplement do raportu Rozwój przedsi biorczo ci Internetowej w Polsce a polityka regulacyjna"

Transkrypt

1 Suplement do raportu Rozwój przedsibiorczoci Internetowej w Polsceapolitykaregulacyjna Gruparobocza ModeleBiznesowewInternecie. MarcinBetkier, PolskaTelefoniaCyfrowaS.A., PKPPLewiatan Przygotowanie suplementu wie si z brakiem moliwoci udziau w pracach oraz brakiem uwzgldnieniawraporcieperspektywyprzedsibiorcytelekomunikacyjnego,którywinterneciepeni podwójn rol jako podmiot bdcy dostawc Internetu, oraz jako podmiot wiadczcy w Internecieusugi. Przedstawiamponiejwpunktachgówneuwagiwskazujc,wjakisposóbwnaszejoceniewpywaj onenaodbiórraportu. 1. NiedocenienieroliInternetu. WnaszejopiniiwraporcieniedocenionazostaarolaInternetuwgospodarcenarodowejpoprzez zbyt wskie zakrelenie pojcia przedsibiorczo internetowa. Pojcie to jest bardzo nieprecyzyjne, z czego autorzy raportu wydaj sobie zdawa spraw. Zostao ono w istocie zdefiniowanezapomocodniesieniadoraportubostonconsultinggroupizastosowanejtamdla wyliczenia wartoci brany uproszczonej wersji metody wydatkowej. PTC przeprowadzia przy pomocy firmy doradczej Deloitte Polska szczegóow analiz aktualnego wpywu Internetu na gospodarkwrazzescenariuszamiprzyszegorozwoju.analizatazostaawykonanametodopart nametodzieproduktowej,tj.analizywartocidodanejwytworzonejprzezprodukcjdóbriusugw poszczególnych klasach PKD polskiej gospodarki (przy uwzgldnieniu zarówno efektu wzrostu aktywnocigospodarczejwywoanejzastosowanieminternetu,orazjejspadkunainnychobszarach). WynikiraportuDeloittewskazuj,ew2010r.wartododanawytworzonaprzypomocyInternetu stanowiaokoo68mldz,costanowiokoo4,8%pkb.jesttoznaczniewicej,niwskazanezostaow raporcie.wnaszejopiniirónicawynikaprawdopodobniezbrakuuwzgldnieniaznaczcychczci gospodarkioznacznymudzialeinternetuwwartocidodanejtakichjak:dziaalnofinansowai ubezpieczeniowa,sektorpubliczny,informacjaikomunikacja.zanalizywynikaoby,ezakadane przezautorówraportupodwojenie%pkbgospodarkainternetowaosignaprawdopodobnieju dzisiaj. Oznacza to te, e opisywany jest jedynie wycinek problematyki. W konsekwencji zastosowaneslicznedomniemania,któreniesprawdziwe,takiejaknp.wyolbrzymienierolie handluwgospodarceinternetowej stanowionznacznczgospodarkitradycyjnej,alejunietak duwgospodarceinternetowej. 2. Zaprezentowanaperspektywapowinnaujmowacabranizauwaagówneczynniki wzrostu. Przedewszystkimraportpowinienwnaszejocenieprezentowawprostejiprzyjaznejformieacuch wartociusuginternetowych:

2 1 Prawa do treci Gówni gracze Waciciel praw do treci Wideo Audio Ksiki Gry Treci dla dorosych Treci redagowane Time Warner BBC EMI Harper Collins Agora Axel Springer ITI Tre tworzona przez uytkownika Tekst / Zdjcia / Gos / Wideo 2 Usugi Online 3Technologie/Usugi 4 czno 5 Interfejs dostpu uytkownika Komunikacja Skype Gadu-Gadu Viber Freeyah Treci ogólne Onet.pl Wikipedia Gazeta.pl Yahoo.com Wyszukiwanie Google.pl Bing.com Baidu Ask.com Rozrywka YouTube XBOX Live Last fm itunes Transakcje Ebay Amazon.com Expedia.com Allegro.pl Wsparcie techn. Web-hosting Web-design /development Zarzdzanie treci NTT/Verio Home.pl Akamai ATM Rachunki & Patnoci Dostawcy systemów patnoci online PayPal First Data Chase Paymentech Google checkout PayU Reklamy Agencje reklamowe OL Sieci/wymiana OL Inne serwery reklamowe Usugi ratingowe/analityczne Doubleclick Razorfish Nielsen Gówna sie ATT Deutsche Telekom Vodafone NTT France Telecom Telefonica Interchange T-Systems Level 3 XO Detaliczny dostp do Internetu AT&T Vodafone NTT France Telecom Tiscali Free United Internet Telefonica Aplikacje Oprogramowanie Odtwarzacze mediów Przegldarki Internetowe McAfee Real Systematec Mozilla WinAmp Urzdzenia Komputery stacjonarne Smartfony Konsole do gier Inne urzdzenia dostpu do sieci Systemy operacyjne Dell Nintendo Nokia Microsoft Apple Uyt. ródo: na podstawie Internet Value Chain Economics,, A.T. Kearney, 2009 acuch wartoci w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku, UKE grudzie 2010 acuchwartociwskazujegdzieinajakimetapietworzonajestdlaklientawartododana. SzacunkowyrozkadwartociwacuchuprzedstawiasiwPolscenastpujco: Ogóem 1,9 % 22,7 % 13,9 % 55 % 6,2 % Biznes Konsument 4,62 % 7,84 % 17,55 % 2,27 % Prawa do treci Usugi online Technologie / usugi dostpu czno Interfejs uytkownika 29,9 % 1,3 % 38 % 67,7 % ródo: na podstawie acuch wartoci w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku, UKE grudzie ,8 % 3,9 %

3 Wartowzwizkuztymzwróciuwagnakilkainnychfaktów: wzrostruchuwsieciachmobilnychwynosiponad100%rocznie.generujgogównieusugi online,wtymwszczególnocionlinevideo; Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie ze wskanikiem penetracji szerokopasmowego dostpu do Internetu nieco ponad 17% (dane na , Digital AgendaScoreboard), Inwestycje konieczne do zbudowania w Polsce stacjonarnej sieci obejmujcej szerokopasmowydostpdointernetuszacowanesnaponad40mldz(wg.alcatel Lucent,srówniewyszeszacunki). Konkludujc potrzebnesogromneinwestycjewsegmencie,którygenerujeniewielk,jakdotej pory,czwartocidodanej.wnioskiemztegopowinnabykoniecznoszczególnejdbaocio inwestycjewinfrastrukturinternetoworazopodmiotyjfinansujce. Dodatkowo,wnaszejoceniewraporciepominitezostaydwabardzoistotneczynniki,wpywajce bezporednionawszelkierodzajebiznesuinternetowego: Dostpno Internetu Objcie Polski sieciami telekomunikacyjnymi zarówno mobilnymi jak i stacjonarnymi wiadomo uytkowników Uytkownicy, którzy maj ch i umiejtnoci do korzystania z Internetu Usugi Wiksza liczba klientów usug internetowych ZnaczeniedostpnociInternetu,jakopodstawowegoczynnikagenerujcegoskalwszelkich modelibiznesowych(liczbauytkowników). ZakwalifikowaniewraporciedziaamajcychnaceluzwikszenieskalidostpudoInternetudo kategorii Hamowanieswobodnegoprzepywuinformacji naleyuznazanieporozumienie.nie monabowiemhamowaczego,czegoniema.kategoriatajestjednznajbardziejistotnych. DziaaniapastwamajcenaceluzapewnieniejaknajszerszegodostpudoInternetupoprzez odblokowanie procesów inwestycyjnych oraz, przede wszystkim, uwolnienie zasobów czstotliwociowych (pierwsza i druga Dywidenda Cyfrowa) powinny by najwaniejszym elementem kadej strategii wzrostu w Internecie. Przeznaczenie czstotliwoci na usugi telekomunikacyjne oraz usugi wiadczone drog elektroniczn zaowocuje milionami nowych internautów,awredniejidugiejperspektywieczasowejdziesitkami(conajmniej)miliardów zotychztychusugwpkbpolski. wiadomiuytkownicyzumiejtnociamiinternetowymi Niezwyklewanezdajesipokonanienajwikszejbarierydokorzystaniazsieci,tj.brakuchci uytkowników.dlategowszelkiedziaaniamajcenacelupromocjzaletkorzystaniazinternetu, obnianie nieufnoci i zwikszenie bezpieczestwa sieci s bezporednim stymulatorem liczby klientówusuginternetowych. Usugi(tele)komunikacyjne W tym zakresie autorom raportu umkna perspektywa dostawcy usug komunikacyjnych. Chcielimyzwróciszczególnuwagnato,esiecitelekomunikacyjnepowoli,alenieuchronnie migrujstronjednolitejtechnologiczniewarstwyopartejoprotokóip(internetowy).oznaczato, ewniedugiejprzyszociwszelkieusugibdusugamidefactointernetowymi.naleyzauway, ewstosunkudorónychusug,wzalenocitylkoiwycznieodichfunkcjonalnoci,stosowany jestrónyreimprawny.usugipolegajcegównienatransmisjiinformacjiwsieci,tj.usugi telekomunikacyjne poddane s o wiele surowszemu reimowi regulacyjnemu ustawy prawo telekomunikacyjne,nirównoleglefunkcjonujceusugipodlegepodustawowiadczeniuusug drogelektroniczn.niejestzupenieprzejrzystymanizasadnym,dlaczegocayzestawprzepisów dotyczcychumów,przetwarzaniadanych,odszkodowaikarjesttakzrónicowanywtychdwóch

4 ustawach.naszympostulatem,zuwaginanaturalnkonwergencjusugjestrówniezbieno reimówregulacyjnych.(np.dlaczegousugagosowawiadczonazapomocprzegldarkiwww mabyinaczejtraktowananiwiadczonawtensamsposóbusugapocztyelektronicznej). 3. NiedocenienieznaczeniaroliuytkownikaInternetu WnaszejocenieraportpowinienkawikszynacisknaroluytkownikaInternetu.Znajdujemysi na etapie transformacji, przenoszenia coraz wikszej iloci aktywnoci ludzkiej do sieci, która powinna zapewnia uytkownikom pewne minimalne standardy w zakresie bezpieczestwa, zachowaniaprywatnociiochronydanychuytkownika.kwestietestajsitymistotniejszeim wicejdanychuytkownikówiouytkownikachjestgromadzonychwsieci. Wnaszejocenienaczelnzasad,dookoaktórejpowinnybyzbudowaneusugiwInterneciejest transparentnodostawcówwszelkichusugcoichdziaa,orazpozostawienieuytkownikowijak najwikszegowyboru.partnerskarelacjazuytkownikiempowinnasiprzeoynawzrostzaufania dousuginternetowychorazzwikszonymichwykorzystaniem. KoniecznejestponadtozwrócenieszczególnejuwaginaproblemybezpieczestwawInternecieoraz umoliwienie operatorom sieci i dostawcom usug wspópracy w zakresie ochrony wspólnego bezpieczestwa sieci, dostawców, uytkowników, istotnej z punktu widzenia funkcjonowania pastwainfrastruktury.niepowinnositoodbywapoprzeznaoenieobowizków,alepoprzez umoliwieniewspópracyiwskazywaniedobrychpraktykwtymzakresie. 4. ModelebiznesowewInternecie Wzakresiewskazywanychprzezraportmodelibiznesowychnaleywnaszejoceniedokonapewnej syntezyprezentowanychrozwiza.przedewszystkimtrzebadojdogeneralnejkonkluzji,ekady z tych modeli jest odpatny, rónica tkwi jedynie w rodzaju sprzedawanych dóbr, podmiocie wnoszcymopatyorazterminieisposobieopaty: modeleopartenaopaciewnoszonejprzezklienta.tegotypumodeleuwaamyza najbardziejdojrzaeiprzejrzystedlaklientów( paciwymagam ). modeleopartenaopaciewnoszonejprzezdrugstronrynku,tj.np.dostawc reklamlubtedostawctreci. modelemieszane( zzacht )w3wymiarach: freemium (dodatkowe funkcjonalnoci dodatkowo patne przez uytkownika) pakietowododatekdoinnejusugi(innegowiadczenia) tzw. try&buy usugiczasowobezpatne. Wzakresietrendów,którepowinnybywspieraneprzezekosystemregulacyjny,dodalibymy: ehealth usugipolegajcenawspieraniuwiadczeniausugzdrowotnychprzez sieci teleinformatyczne. Usugi te s niezmiernie istotne nie tylko w kontekcie zwikszeniajakociusugzdrowotnych,aleprzedewszystkimobnieniaichkosztów wstarzejcychsispoeczestwacheuropy SmartMetering usugiinteligentnegoopomiarowaniaenergiielektrycznej,które umoliwiograniczeniezuyciaenergii W naszej ocenie nie sposób jest obroni twierdzenie, e uywanie reklamy stanowi czynnik efektywnociprzedsibiorstwa.jestniewtpliwiepowszechniejnipozainternetemuywanadla realizacjipewnychmodelibiznesowych,jednakpozostajenadaljednymzelementówmarketingu. Nieporozumieniem jest równie okrelenie brany telekomunikacyjnej, która przecie buduje i dostarczainternetiwieluusugsiwnimznajdujcych,jako tradycyjnejbrany,któramoeteraz korzystazinternetu.

5 Wkontekcieroliprzedsibiorcówtelekomunikacyjnychnaleyzauway,eznajdujsiwwielu ogniwachacuchawartoci: oczywiciedostarczajsieciinternetowe, sdystrybutoremurzdzekocowychdlauytkownikówsieci, dostarczajusugwspierajcych(hosting,patnoci,usugiautentykacji,autoryzacjiibillingu), dostarczajusugkomunikacyjnychdziaajcychpoprzezsie(gos,dane,wiadomoci), oferuj warto dodan dla usug internetowych poprzez dodanie funkcjonalnoci sieciowych,takichjaknp.lokalizacja, oferuj usugi konwergentne np. sieciowe centrale abonenckie konfigurowalne przez Internet. 5. Wnioski. Raportpowinnosiwnaszejocenieuzupenidodatkowoonastpujcewnioski: Wspomnianwraporciepolitykadialoguzinteresariuszamipowinnadotyczyrównie(a moeprzedewszystkim)praclegislacyjnychnaforumuniieuropejskiej.zuwaginafakt,eto wanietamtworzonejestponad80%legislacji,niezbdnejest,abyrzdznadoskonale interes polskich przedsibiorców ju na najwczeniejszych etapach tworzenia prawa poprzezkonsultacjezinteresariuszamiwtrakcieprzygotowywaniastanowiskadopracna forumue. Konieczne jest wsparcie dla zapewnienia dostpnoci Internetu (agodzenie istniejcych regulacji,likwidowaniebarier,rozwizanieproblemuczstotliwoci), Naleydydojednakowejregulacjirównowanychusugwiadczonychwoparciuosie internetow usugwiadczonychdrogelektroniczniusugtelekomunikacyjnych, Naley wspiera moliwoci wszystkich uczestników acucha wartoci w zapewnianiu bezpieczestwaisprawnociwymianyinformacjiwinternecie,copowinnozaowocowa wzrostemzaufaniadopolskiegointernetu ZmienilibymyrówniewnioskidotyczcePolskiegoPrzedsibiorcyCyfrowegowtakisposóbaby: WkontekcieglobalnegoaspektuInternetuuwypukliniekoniecznootwarciasinawiat ikonkurencjduych,globalnychgraczy,aleraczejnamoliwodotarciadoglobalnych klientów. Podsumowanie Patrzcnaraportprzezpryzmatpowyszychuwag,orazdoceniajcwoonyprzezautorówraportu wysiek,uwaamy,erazemzzamieszczonymsuplementemstanowionistotnywkadzarównow dyskusjnatematroliinternetujakteidoprzyszychpracmajcychnaceluzdynamizowanie gospodarkiinternetowejidokonanieskokucyfrowego. Zgadzamysirówniezjednymwyjtkiemzewszystkimizgoszonymiuwagamimerytorycznymi.

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne

Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne 1. Wstp Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne Andrzej Adamski Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Tematem

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo