Zarządzanie projektami informatycznymi w Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami informatycznymi w Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Przygotowano dla Uniwersytetu Wrocławskiego -- tylko do uŝytku wewnętrznego Capgemini Polska Wszelkie prawa zastrzeŝone Zarządzanie projektami informatycznymi w Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu Wrocław, Andrzej Łączny

2 Agenda Capgemini Software Solutions Center i Capgemini sd&m AG Dlaczego powinniśmy zarządzać projektami? Rola kierownika i menedŝera projektu epm, czyli Efficient Project Management Przykład projektu 2

3 Informacje o firmie - Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, - lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, informatycznych i outsourcingowych, - największa europejska firma konsultingowa. - We wrocławskim Software Solutions Center tworzymy zaawansowane systemy informatyczne dla branŝy motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej, bankowej i logistycznej. - Przy realizacji projektów współpracujemy z firmą Capgemini sd&m AG, która jest niemieckim oddziałem Capgemini. - Obecnie w naszym oddziale pracuje ponad 150 osób - planujemy się dalej dynamicznie rozwijać 8,7 mld EUR przychodu w specjalistów w 300 biurach, w 30 krajach na całym świecie 2000 specjalistów w Polsce w biurach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 3

4 Agenda Capgemini Software Solutions Center i Capgemini sd&m AG Dlaczego powinniśmy zarządzać projektami? Rola kierownika i menedŝera projektu epm, czyli Efficient Project Management Przykład projektu 4

5 Projekty informatyczne są trudne i często kończą się niepowodzeniem Typ Succeeded : Projekt został wykonany w zaplanownym czasie i budŝecie oraz ze wszystkimi przewidzianymi funkcjami. Typ Failed : Projekt został przerwany podczas rozwoju, nie był rentowny. Typ Challenged : Projekt zakończony, jednak przekraczający planowany budŝet oraz z mniejszą ilością funkcji niŝ zakładano w specyfikacji. Źródło: CHAOS Report 2004 Standish Group 5

6 Problemów w projekcie moŝna uniknąć wcześnie je identyfikując i zapobiegając im nim zdąŝą zaistnieć Niejasno sprecyzowany cel Niesprecyzowane wymagania i specyfikacja Realizacja nadmiaru wymagań Brak zaangaŝowania uŝytkowników Brak zaangaŝowania Top-Managementu Nierealne terminy, zły plan Brak / niedoświadczeni pracownicy 6

7 Niejasno sprecyzowany cel, niejasne i błędne wymagania Skutki Nadmierne skupianie się na funkcjonalności Luki w specyfikacji Niespójność systemu Przeciwdziałania Spojrzenie na cele w kontekście procesów biznesowych Analiza wymagań Przeprowadzenie fazy stabilizacji 7

8 Brak zaangaŝowania Top-Managementu klienta Skutki Lista Ŝyczeń Brak priorytetów Zbędna funkcjonalność systemu Przeciwdziałania Ustalanie priorytetów Wspólne planowanie 8

9 Brak zaangaŝowania uŝytkowników Skutki Zbędne funkcjonalności systemu Wycofanie zleceń Nieporozumienia Niezadowolenie z końcowego produktu Przeciwdziałania Warsztaty analizy wymagań Specyfikacja z klientem Review dokumentacji przez klienta Testowanie systemu przez klienta 9

10 Nierealne terminy / zły plan Skutki Utrata zaufania klienta Firma staje się niewiarygodna Przeciwdziałania Rzetelna kalkulacja ceny oferty Wykorzystywanie narzędzi planowania Proces zarządzania ryzykiem 10

11 Niedoświadczeni pracownicy Skutki Mała efektywność Niedotrzymywanie terminów DuŜe koszty wdroŝenia DuŜe obciąŝenie pracowników Przeciwdziałania To ludzie realizują projekty Inwestowanie w pracowników Szkolenia Task force 11

12 Agenda Capgemini Software Solutions Center i Capgemini sd&m AG Dlaczego powinniśmy zarządzać projektami? Rola kierownika i menedŝera projektu epm, czyli Efficient Project Management Przykład projektu 12

13 Zarządzanie projektem to poszukiwanie optymalnego zakresu, terminu i budŝetu Więcej wymagań Mniej wymagań Zakres Jakość DłuŜszy czas realizacji Krótszy czas realizacji Termin BudŜet WyŜsze koszty NiŜsze koszty 13

14 MenedŜer i kierownik projektu Ogólna organizacja projektu Kierownik projektu Specjalista ds. zarządzania wiedzą Specjalista ds. zarządzania jakością Manager projektu Kierownik projektu Główny Analityk Główny Architekt Ponosi odpowiedzialność za wyniki, funkcjonalność, terminy, jakość oraz budŝet projektu Kieruje zespołem, kontroluje i ocenia jego uczestników. Aby zbudować z poszczególnych pracowników projektu efektywny team, planuje i kieruje zadaniami, daje instrukcje, nie wykonuje sam wszystkich zadań. Wykrywa problemy w odpowiednim czasie i eskaluje je w odpowiednim miejscu. Podprojekt 1 Kierownik podprojektu... Podprojekty n Manager projektu Manager projektu jest odpowiedzialny za cały projekt: przed klientem (termin, wynik) oraz przed zarzadem sd&m (wynik) Zespół Zespół Udostępnia projektowi do dyspozycji potrzebne zasoby: pracowników, budŝet, pomieszczenia itp. oraz mianuje PL, TCD, FCD und QB. Utrzymuje kontakt z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji, omawia z nimi postępy, terminy, negocjuje zmiany budŝetu ( Minister spraw zewnętrznych ) 14

15 Zadania kierownika projektu Cele Jasno i precyzyjnie definiować cele Organizacja Podejmowanie decyzji Struktura i procesy Zespół musi dobrze funkcjonować Lepsza jakakolwiek decyzja niŝ Ŝadna Kontrola Kontrola i ocena Wspieranie pracowników Feedback Rozwijać mocne strony, słabe czynić nieistotnymi 15

16 Przykładowa organizacja zespołu: projekt Catalog Editor MenedŜer projektu Kierownik projektu Główny architekt Specjalista ds. zarządzania jakością Realizacja Team I Monachium Realizacja Team II Wrocław Testy Integracyjne Szkolenia TL InŜynier oprogramowania InŜynier oprogramowania InŜynier oprogramowania InŜynier oprogramowania TL InŜynier oprogramowania InŜynier oprogramowania InŜynier oprogramowania TL InŜynier oprogramowania InŜynier oprogramowania Specjalista ds. szkoleń 16

17 Przykładowa organizacja zespołu: projekt eadmin Departament Manager Business Unit Manager Wrocław Mitglied LA Klient HAM / BLN Kierownik / MenedŜer projektu 33 Skeretariat Główny analityk Wrocław Testmgr. / QM Główny projektant Główny architekt techniczny Szef zespołu realizacyjnego 21 Tester Projektant Developer PMO WRO Tester 5 Teamleader Zespół 1 Teamleader Zespół techniczny Teamleader Zespół 2 Teamleader Zespół Teamleader Zespół 4 Tester Developer Developer Developer Developer Developer Developer Developer Developer Developer Developer Developer Developer Developer Developer 17

18 Agenda Capgemini Software Solutions Center i Capgemini sd&m AG Dlaczego powinniśmy zarządzać projektami? Rola kierownika i menedŝera projektu epm, czyli Efficient Project Management Przykład projektu 18

19 Zarządzanie projektami według Capgemini sd&m Tworzenie indywidualnego oprogramowania Metodologia Kompatybilność z PMI Ciągły rozwój metody w ramach dedykowanej jednostki badawczej Zgodność z RUP, inkrementalny model projektu Wsparcie dla realizacji w rozproszonych lokalizacjach (Rightshore ) Procedura szacowania Sprawdzony model kosztów projektu Nieustanna kalibracja wynikami aktualnie kończonych projektów Szacowanie nakładów oparte o metodę ekspercką oraz metodę Use Case Points Edukacja Wieloetapowy program szkoleniowy Wsparcie certyfikacji PMI Quality Management System certyfikowany ISO Edukacja wbudowana w ścieŝkę kariery menedŝerów projektu Narzędzia Optymalny zestaw narzędzi oparty o standardy istniejące na rynku oraz o własne standardy firmowe Earned Value Analysis 19

20 Model zarządzania projektem epm opiera się na cyklu Oferta Kick-off Realizacja projekt Touch-down Powstawanie projeku Przeprowadzanie projektu Koniec projektu Hard facts Team Czynniki zewn. Weryfikacja Oferta Inicjalizacja Zakończenie Wykonanie Kierowanie projektem Obserwacja Planowanie Ocena W aŝne czynności Szacowanie Planowanie pracowników Kickof O bserwacja, ocena, planowanie, wykonywanie i weryfikacja Kierowanie zespołem Zarządzanie współpracą z klientem Touchdown Istotne w yniki Term inarz Analiza nakładu pracy W stępny plan projektu Aktualny plan projektu Raportowanie Bilans po zakończeniu projektu 20

21 Narzędzie planowania cztery spojrzenia na plan projektu Podstawa: Struktura projektu (Work Breakdown Structure) Plan nakładów (budŝet) Plan zespołu Plan terminowy 21

22 Struktura projektu to pełny, oparty o hierarchię podział projektu na zadania i pakiety robocze 22

23 Plan nakładów (budŝet) to widok na zadania wraz z informacją dotyczącą nakładu pracy 23

24 Model kosztów Projekt In Releases PI Projektinhalt UM Umsetzung 100% = Netto SP Spezifikation SP-IST IST-Systemanalyse KON Konstruktion KON-T Konstr. der T-Komponenten REA Realisierung REA-T Rea T-Komponenten INT Integration INT-TVO alle Testvorbereitungen IB Inbetriebn. IB-ABN Abnahme SP-ALLG Allg. Spezifizikationsaufwände SP-THEMA Spezifikation von Themen und Daten SP-NACH Nacharbeiten (FK V1.1) KON-A Konstr. der A-Komponenten KON-DB Konstruktion DB-Design & Datentypen KON-MIG Konzeption v. Migration etc. KON-ALLG Allg. Konstruktionsaufwand REA-A Rea A-Komponenten REA-DB Aufbau und Pflege DB REA-MIG Migration & Erstbefüllungen INT-SYS (Sub-) Systemtest INT-VBD Verbundtest INT-BUGFIX Felerbehebung INT-NFKT Nicht-Funktionale Tests IB-EIN Einführung & Betrieb IB-DOK Dokumentationen IB-SCHUL Schulungen SP-QS QS auf Spezifikation KON-QS QS in der Konstruktion REA-QS QS in der REA INT-QS Durchführung QS IB-QS Durchführung QS PQ Projektquerschnitt PK Projektkoordination PK-PL Projektleitung PK-CD Chefdesign PK-PM Projektmanagement PK-QK Qualitätsmanagement PK-MTG Meetings PT Projekttechnik PT-TI Technische Infrastruktur PT-KM Konfigurations-/ Releasemanagement PT-SEU Software- Entwicklungsumgebung PN Projektnebenaufwände CR Change Requests PN PN-EIN Einarbeitung, Teamaufbau PN-REISE Reisezeiten BERAT Beratung PN-STORT Mehrere Standorte 24

25 Procentowy udział kosztów zaleŝy od specyfiki projektu Klasa I (nowy projekt w nowym środowsku > 500 BT) PI PQ PN 7% SP 22% 40% PN 7% von PI KON 15% REA 32% PQ 40% von PI (32% PK + 8% PT) INT 26% IB 5% = 100% (Netto) Wszyskie (średnia wszyskich ukończonych projektów sd&m) PI PQ PN 6% SP 19% 34% PN 6% von PI KON 13% REA 40% PQ 34% von PI (28% PK + 6% PT) INT 24% IB 4% = 100% (Netto) Klasa II Nowy projekt / kolejny release w znanym środowisku < BT PI PQ PN 5% SP 17% 30% PN 5% von PI KON 11% REA 45% PQ 30% von PI (24% PK + 6% PT) INT 24% IB 3% = 100% (Netto) 25

26 Plan zespołu zawiera dostępność oraz obciąŝenie wszystkich pracowników w projekcie 26

27 Plan terminów to widok na czasowy przebieg zadań wraz z realizującymi je pracownikami 27

28 Czas trwania projektu i wielkość zespołu Reguła Freda Brooks a Optymalna wielkość zespołu = Koszt w RM Czas t Okres realizacji Komunikacja w zespole Mniejsza moŝliwość paralelizacji zadań Większy nakład na koordynację Część produktywna Optymalna wielkość zespołu Liczba pracowników n 28

29 Budowa zespołu w projekcie TANGO Teoria Optymalna wielkość zespołu = Koszt w RM Praktyka Wskaźnik przekroczony 2,5 krotnie 29

30 Touchdown umoŝliwia sprawdzenie wyników oraz zweryfikowanie procesów Kalkulacja po zakończeniu projektu: porównanie rzeczywistych kosztów po zakończeniu projektu z kosztami oszacowanymi na początku dyskusja nad przyczynami powstałych róŝnic Touchdown: zabezpieczyć istotne wyniki zarchiwizować dokumenty projektu zorganizować workshop z teamem: refleksja nad tym co było dobre, a co złe, dyskusja, feedback, przedstawienie historii projektu, a przede wszystkim podkreślenie jego znaczenia i świętowanie sukcesu! 30

31 Agenda Capgemini Software Solutions Center i Capgemini sd&m AG Dlaczego powinniśmy zarządzać projektami? Rola kierownika i menedŝera projektu epm, czyli Efficient Project Management Przykład projektu 31

32 Zarządzanie projektem w sytuacjach trudnych Catalog Editor Stan wyjściowy Cel: Content Management System do zarządzania danymi o produktach, oparty o produkt ecls (RCP client) 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul CatalogEditor-Neu, Gesamt Specyfikacja cz Konstrukcja i Implementacja cz.1 Migracja Testy Workflow / Aufgabenliste SST PRT > Office (Office-Output) Benutzer- und Rechteverwaltung Querschnitt Online-Hilfe Testy akceptacyjne Specyfikacja cz.2 Workflow Aufgabenerz. Datensichtbarkeit Berechtigungs -prüfung Konstr. Impl. Cz.2 Testy Testy akceptacyjne Migracja 32

33 Zarządzanie projektem w sytuacjach trudnych Catalog Editor Pierwszy problem przedłuŝenie się fazy specyfikacji części 1-szej o 4 tygodnie Powody DuŜo bardziej skomplikowana logika biznesowa, niŝ zakładano Niedoświadczony zespół specyfikatorów Niewystarczająca znajomość produktu, na którym miał opierać się system Przeciwdziałania Pertraktacje z klientem w celu okrojenia funkcjonalności, podzielenia części 1 systemu na części 1a i 1b zakończone sukcesem ZaangaŜowanie dwóch bardzo doświadczonych kolegów do projektu (specyfikacja i testy, implementacja) ZaangaŜowanie specjalisty w zakresie produktu, na którym opiera się system 33

34 Zarządzanie projektem w sytuacjach trudnych Catalog Editor Pierwszy problem przedłuŝenie się fazy specyfikacji części 1-szej o 4 tygodnie Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul CatalogEditor-Neu, Gesamt Specyfikacja Część 1a Konstrukcja i Implementacja Część 1a Migracja Testy T. Akceptacyjne Spec. i Implemen. Część 1b Specyfikacja 2 Implementacja 2 Testy T. Akceptacyjne Migracja 34

35 Zarządzanie projektem w sytuacjach trudnych Catalog Editor Implementacja 1a jakość komponentów niezadowalająca, problemy techniczne, opóźnienia w realizacji Powody DuŜo bardziej skomplikowana technika od zakładanej Niewystarczające doświadczenie w technologii produktu bazowego i programowanie RCP Zbyt optymistyczne oszacowanie zadań Przeciwdziałania Pertraktacje z klientem zmniejszenie funkcjonalności w fazie 1a ZaangaŜowanie dodatkowych 3 pracowników do implementacji oraz 2 pracowników do testów integracyjnych PrzedłuŜenie fazy BugFixingu/stabilizacji systemu Efekt Część 1a oddana w terminie, ale z wieloma błędami Stabilność aplikacji na niskim poziomie 35

36 Zarządzanie projektem w sytuacjach trudnych Catalog Editor Implementacja 1a Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul CatalogEditor-Neu, Gesamt Specyfikacja Część 1 Konstrukcja i Implementacja Część 1 Migracja Testy Stabilizacja T. Akceptacyjne Analiza wyników cz. 1a Spec. i Implemen. Część 1b 36

37 Zarządzanie projektem w sytuacjach trudnych Catalog Editor 1a zakończenie Release 1a - rezultat DuŜo większe nakłady pracy niŝ zakładano Dopasowywanie produktu bazowego do róŝnych wymagań fachowych moŝliwe, ale czasami bardzo kosztowne Zbyt krótka faza konstrukcji niektórych komponentów Podjęte działania przed realizacją kolejnych części systemu Program naprawczy przeprowadzony przez bardzo doświadczonych pracowników Dokładne oszacowanie, w jakim punkcie znajduje się projekt Sprawdzenie jakości wykonania poszczególnych komponentów Ponowne oszacowanie zadań dla kolejnych części systemu Maksymalne dopasowanie potrzebnej funkcjonalności do tego co oferuje ecls, przedstawienie wyników klientowi PrzedłuŜona faza konstrukcji przed rozpoczęciem implementacji poszczególnych komponentów 37

38 Zarządzanie projektem w sytuacjach trudnych Catalog Editor Zakończenie projektu Wynik Mocno przekroczony budŝet Mocno przekroczony termin części 1a Powolna odbudowa zaufania u uŝytkowników systemu (po części 1a uŝytkownicy nastawieni sceptycznie z powodu duŝej liczby błędów w systemie) Kolejne części systemu skończone w terminie, zgodnie z budŝetem i zaplanowanymi zasobami Zdobyte zaufanie u klienta, szansa na kolejne duŝe projekty 38

39 Zusammen. Für nachhaltigen Erfolg. 39

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Dilbert by Scott Adams Wykorzystane materiały: materiały szkoleniowe (nie istniejącego juŝ) Zespołu ds. Projektów IT Equilibrium http://xprince.net

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej implementacji Rachunku Kosztów Działań ABC

Politechnika Wrocławska. Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej implementacji Rachunku Kosztów Działań ABC Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw Zarządzanie projektami Praca dyplomowa: Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Magazine Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Autor: Marcin Towcik O autorze: Obecnie pracuję jako Inżynier Testów w Tieto we Wrocławiu. Wcześniej uczestniczyłem jako tester podwykonawca w projektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71 Szkolenia Agile Project Management Foundation Agile Project Management Practitioner Certified Agile Essentials Certified Agile Tester Certified Agile Test Driven Developer Facilitation Management 3.0 EMCEA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA Wiesław Wolny Bogdan Sadecki Wprowadzenie Jeśli chcesz zbudować statek nie poganiaj ludzi, by zabierali drewno, nie rozdzielaj im zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2012. Testwarez 2012. 22-23 października w Poznaniu

CORE Edycja Specjalna - 2012. Testwarez 2012. 22-23 października w Poznaniu CORE Edycja Specjalna - 2012 Testwarez 2012 22-23 października w Poznaniu Wprowadzenie Testwarez 2012 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2012 05 Software Quality Assurance Czy tylko Software?

Bardziej szczegółowo