6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba"

Transkrypt

1 II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych 1. Formularz zgłoszeniowy projektu Wzór formularza zgłoszeniowego projektu określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinasowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych. Jest to dokument niedekretowany. 1 Sporządzenia formularza - co najmniej 1 miesiąc przed planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu Osoba ubiegająca się o uruchomienie projektu/kierownik projektu 2 Potwierdzenie środków finansowych jednostki na udział własny, prefinansowanie, przygotowanie projektu Dziekan/Kierownik pozostałej jednostki organizacyjnej realizującej projekt/prorektor ds. Finansów i Rozwoju 3 Sprawdzenie pod względem formalnym Dział Projektów 4 Sprawdzenie pod względem merytorycznym Kierownik jednostki organizacyjnej realizującej projekt 5 Akceptacja dokumentu Kwestor 6 Zatwierdzenie dokumentu Kanclerz Rektor lub upoważniona przez niego osoba 7 Przechowywanie dokumentu Dział Projektów/Kierownik projektu 2. Wniosek o dofinansowanie projektu Wzory wniosków o dofinansowanie projektu określają dokumenty programowe i konkursowe specyficzne dla danego programu. Jest to dokument niedekretowany. 1 Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu w Osoba opracowująca projekt/dział Projektów terminie wskazanym przez instytucję finansującą 2 Sprawdzenie poprawności wniosku pod względem Osoba opracowująca projekt/dział Projektów merytorycznym i formalno-rachunkowym 3 Sprawdzenie kompletności wniosku i kwalifikowalności Dział Projektów wydatków 4 Akceptacja dokumentu Kwestor 5 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba 6 Przechowywanie dokumentu Dział Projektów/Kierownik projektu 3. Pełnomocnictwo Dla określonych czynności, np. zatwierdzania merytorycznych dokumentów projektowych, Rektor może udzielić stosownego pełnomocnictwa. Jest to dokument niedekretowany. 1 Sporządzenie dokumentu Dział Organizacyjno - Prawny

2 2 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba 3 Przechowywanie dokumentu Kierownik projektu/dział Projektów/Dział Organizacyjno-Prawny 4. Dla większości projektów otwierane i prowadzone są wyodrębnione rachunki bankowe, zgodnie ze specyfiką danego projektu oraz zapisami w umowie projektowej. Jest to dokument niedekretowany. 1 Umowa o otwarcie rachunku bankowego Dział Projektów Złożenie pisma z prośbą o otwarcie rachunku bankowego 2 Złożenie wniosku o otwarcie rachunku bankowego do banku Dział Finansowy 3 Zawarcie umowy rachunku bankowego Rektor/Kwestor 4 Zgłoszenie rachunku bankowego do rejestracji w systemie Dział Finansowy finansowo - księgowym 5 Założenie konta KG w systemie finansowo - księgowym Dział Księgowości Głównej 6 Przechowywanie umowy Dział Finansowy 5. Umowa o dofinansowanie projektu Wzory umów o dofinansowanie projektu są specyficzne dla danego programu, określone w dokumentacji konkursowej. Jest to dokument niedekretowany, stanowiący podstawowe, ogólne regulacje o projekcie. 1 Otrzymanie dokumentu z instytucji wdrażającej Kierownik projektu/osoba opracowująca projekt 2 Sprawdzenie pod względem merytorycznym Dział Projektów 3 Sprawdzenie pod względem zgodności z przepisami prawa i Zespół Radców Prawnych przepisami wewnętrznymi Uczelni 4 Akceptacja umowy Kwestor 5 Zawarcie umowy Rektor lub upoważniona przez niego osoba 6 Przechowywanie dokumentu Kierownik projektu/dział Projektów 6. Umowa partnerska, umowa konsorcjum (wraz z załącznikami) Dokument jest przygotowywany w oparciu o wytyczne specyficzne dla danego programu. Jest to dokument niedekretowany, określający rolę poszczególnych jednostek zaangażowanych we wspólną realizację projektu. 1 Przygotowanie dokumentu Kierownik projektu/osoba opracowująca projekt 2 Sprawdzenie pod względem merytorycznym Dział Projektów 3 Sprawdzenie pod względem zgodności z przepisami prawa i Dział Organizacyjno-Prawny/Zespół Radców Prawnych przepisami wewnętrznymi Uczelni 4 Sprawdzenie pod względem zgodności z harmonogramem i Dział Projektów kwalifikowalnością wydatków 5 Akceptacja umowy Kwestor 6 Zawarcie umowy Rektor lub upoważniona przez niego osoba/kwestor

3 7 Przechowywanie dokumentu Kierownik projektu/dział Projektów/Dział Organizacyjno-Prawny 7. Wniosek beneficjenta o płatność Wniosek beneficjenta o płatność jest zbiorczym dokumentem będącym podstawą do uzyskania kolejnych transz dotacji. Przedkładany jest celem rozliczenia otrzymanych środków oraz uzyskania wypłaty kolejnych transz. Wniosek beneficjenta o płatność sporządza się w Generatorach wniosków zamieszczonych na stronach internetowych danej Instytucji Pośredniczącej lub Wdrażającej, w terminach zgodnych z przepisami przyjętymi w umowie projektowej: miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Składa się on z danych finansowo - księgowych i merytorycznych. Jest to dokument niedekretowany. W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wyodrębniono ogólny, uniwersalny obieg dokumentu "Wniosek beneficjenta o płatność" oraz szczegółowe obiegi tegoż dokumenu, dla czterech głównych programów: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). 7a) Ogólny, typowy obieg dokumentu "Wniosek beneficjenta o płatność" l.p. Rodzaj czynności Osoba odpowiedzialana 1 Sporządzenie wniosku - w terminie i na zasadach zgodnych z przepisami przyjętymi w umowie projektowej 2 Weryfikacja zgodności części finansowej wniosku z ewidencją księgową 3 Akceptacja wniosku Kwestor Dział Księgowości Projektów 4 Zatwierdzenie wniosku Rektor lub upoważniona przez niego osoba 5 Potwierdzenie "za zgodność z oryginałem" kserokopii Rektor/ Kwestor/Osoba upoważniona przez Rektora wymaganych dokumentów 6 Przekazanie do Instytucji Wdrażającej, Zarządzającej, Pośredniczącej lub Lidera Projektu (zgodnie z przepisami umowy projektowej/ partnerskiej/ konsorcjum) 7 Przechowywanie dokumentu /Dział Projektów 7b) Obieg szczegółowy dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Okres sprawozdawczy wniosku o płatność dla PO KL jest zgodny z aktualnym harmonogramem płatności (nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż trzy miesiące) 1 Sporządzenie wniosku o płatność w wersji elektronicznej i papierowej przy użyciu aktualnej aplikacji Generator Wniosków Płatniczych, zgodnie z harmonogramem płatności, w terminie określonym w umowie projektowej wraz z wymaganymi oświadczeniami

4 2 Sprawdzenie części finansowej wniosku - potwierdzenie kwoty wydatków przedstawionych w załączniku nr 1 z zapisami księgowymi; informacja finansowa dotycząca wniosku - zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów Sprawdzenie poprawności oświadczeń dotyczących rozliczeń finansowych: oświadczenie o braku/wystąpieniu korekt finansowych, oświadczenie o kwocie odsetek, oświadczenie o braku wypłat niezwiązanych z realizacją projektu z rachunku bankowego przeznaczonego na realizację projektu (od r.) 3 Zatwierdzenie załączników do wniosku o płatność - załącznik nr 1, załącznik nr 2 Rektor/Kwestor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora 4 Zatwierdzenie wniosku o płatność Rektor/ Kierownik projektu upoważniony przez Rektora 5 Przygotowanie kserokopii dokumentów dotyczących wydatków powyżej 20 tys. pln, list stypendialnych i innych dokumentów wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą; potwierdzenie za zgodność z oryginałem poprzez naniesienie pieczęci "Za zgodność z oryginałem", pieczęci imiennej z podpisem i daty potwierdzenia ; Kwestor/Rektor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora/inna osoba upoważniona przez Rektora 6 *Przygotowanie wyciągów bankowych/potwierdzeń transakcji lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) z wyodrębnionego rachunku projektu lub/oraz *Przygotowanie wyciągów bankowych/potwierdzeń transakcji lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) z innych rachunków bankowych, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność *W przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisane przez Beneficjenta zestawienie płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność (kserokopia za zgodność z oryginałem), potwierdzenie za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów poprzez naniesienie pieczęci "Za zgodność z oryginałem", pieczęci imiennej z podpisem i daty potwierdzenia ; Kwestor/Rektor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora/inna osoba upoważniona przez Rektora (w przypadku POKL rozliczanych na szczeblu regionalnym; nowe wytyczne od 2012 r.) 7 wysłanie wniosku o płatność do Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej 2/Lidera

5 8 Weryfikacja formalno rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność 9 W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność: Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca 2/Lider /Kierownik projektu *IW/IP 2/Lider uznaje za oczywiste pomyłki (błędy formalne/rachunkowe) i dokonuje korekty, jednocześnie zobowiązuje Beneficjenta do dokonania tożsamej korekty w swojej wersji wniosku o płatność, tak aby dokumenty znajdujące się u Beneficjenta i IW/IP 2/Lidera były spójne, * IW/IP 2/Lider odrzuca wniosek o płatność i wzywa Beneficjenta do dokonania poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie 10 Sporządzenie wniosku o płatność w wersji elektronicznej i papierowej przy użyciu aktualnej aplikacji Generator Wniosków Płatniczych z uwzględnieniem korekt/wydatków niekwalifikowalnych/uzupełnień merytorycznych /Kierownik projektu 11 Ponowne sprawdzenie części finansowej wniosku po wprowadzeniu korekt/uzupełnień - potwierdzenie kwoty wydatków przedstawionych w załączniku nr 1 z zapisami księgowymi; informacja finansowa dotycząca wniosku - zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Sprawdzenie poprawności oświadczeń dotyczących rozliczeń finansowych: oświadczenie o braku/wystąpieniu korekt finansowych, oświadczenie o kwocie odsetek, oświadczenie o braku wypłat niezwiązanych z realizacją projektu z rachunku bankowego przeznaczonego na realizację projektu (od r.) Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów 12 Zatwierdzenie załączników do wniosku o płatność po korekcie - załącznik nr 1, załącznik nr 2 Rektor/Kwestor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora 13 Zatwierdzenie wniosku o płatność po korekcie Rektor/ Kierownik projektu upoważniony przez Rektora 14 Ponowne złożenie wniosku o płatność w IW/IP 2/Lider 15 Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność od IW/IP 2/Lidera, po zweryfikowaniu wniosku o płatność 16 W przypadku wydatków uznanych za niekwalifikowalne, korekta kosztów w ewidencji księgowej projektu, opisu dowodów księgowych, korekta zapłat/ refundacji/ korekta kosztów pośrednich Kierownik projektu/ /Kierownik projektu/ Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów

6 17 Zwrot środków do IW/IP 2/Lidera wraz z odsetkami /Kierownik projektu/kwestor/rektor/ Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów/Dział Finansowy 18 Wystawienie noty obciążeniowej na Lidera w wysokości zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów 7c) Obieg szczegółowy dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Okres sprawozdawczy wniosku o płatność dla PO IG jest zgodny z aktualnym harmonogramem płatności (nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż trzy miesiące) 1 Sporządzenie wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej przy użyciu aktualnej aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 2 Sprawdzenie części finansowej wniosku - potwierdzenie kwoty wydatków przedstawionych w załączniku nr 11 z zapisami księgowymi; informacja finansowa dotycząca wniosku - zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem 3 Zatwierdzenie załączników do wniosku o płatność - załącznik nr 11 Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów Rektor/Kwestor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora 4 Zatwierdzenie wniosku o płatność Rektor/ Kierownik projektu upoważniony przez Rektora 5 Przygotowanie kserokopii wszystkich dokumentów oraz dowodów zapłaty sprawozdawanych we wniosku o płatność 6 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów poprzez naniesienie pieczęci "Za zgodność z oryginałem", pieczęci imiennej z podpisem i daty potwierdzenia 7 wysłanie wniosku o płatność do Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej 2/Lidera 8 Weryfikacja formalno rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność 9 W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność: *IW/IP 2/Lider uznaje za oczywiste pomyłki (błędy formalne/rachunkowe) i dokonuje korekty, jednocześnie zobowiązuje Beneficjenta do dokonania tożsamej korekty w swojej wersji wniosku o płatność, tak aby dokumenty znajdujące się u Beneficjenta i IW/IP 2/Lidera były spójne, * IW/IP 2/Lider odrzuca wniosek o płatność i wzywa Beneficjenta do dokonania poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie Kwestor/Rektor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora/inna osoba upoważniona przez Rektora Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca 2/Lider /Kierownik projektu

7 10 Sporządzenie wniosku o płatność w wersji elektronicznej i papierowej przy użyciu aktualnej aplikacji Generator Wniosków Płatniczych z uwzględnieniem korekt/wydatków niekwalifikowalnych/uzupełnień merytorycznych /Kierownik projektu 11 Ponowne sprawdzenie części finansowej wniosku po wprowadzeniu korekt/uzupełnień - potwierdzenie kwoty wydatków przedstawionych w załączniku nr 11 z zapisami księgowymi; informacja finansowa dotycząca wniosku - zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów 12 Zatwierdzenie załącznika do wniosku o płatność po korekcie - załącznik nr 11 Rektor/Kwestor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora 13 Zatwierdzenie wniosku o płatność po korekcie Rektor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora 14 Ponowne złożenie wniosku o płatność w IW/IP 2/Lider 15 Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność od IW/IP 2/Lidera, po zweryfikowaniu wniosku o płatność 16 W przypadku wydatków uznanych za niekwalifikowalne, korekta kosztów w ewidencji księgowej projektu, opisu dowodów księgowych, korekta zapłat/ refundacji Kierownik projektu/ /Kierownik projektu/ Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów 17 Zwrot środków do IW/IP 2/Lidera wraz z odsetkami /Kierownik projektu/kwestor/rektor/ Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów/Dział Finansowy 18 Wystawienie noty obciążeniowej na Lidera w wysokości zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów 7d) Obieg szczegółowy dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Okres sprawozdawczy wniosku o płatność dla PO IiŚ jest zgodny z aktualnym harmonogramem płatności (nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż trzy miesiące) 1 Sporządzenie wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z obowiązującym wzorem oraz instrukcją wypełniania wniosku 2 Weryfikacja i poświadczenie, iż roboty, usługi i/lub dostawy zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami 3 Weryfikacja i poświadczenie, iż wszystkie wydatki przedstawione we wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ /Kierownik projektu /Kierownik projektu

8 4 Przygotowanie kserokopii wszystkich dokumentów oraz dowodów zapłaty/wyciągów bankowych sprawozdawanych we wniosku o płatność 5 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów poprzez naniesienie pieczęci "Za zgodność z oryginałem", pieczęci imiennej z podpisem i daty potwierdzenia 6 Przygotowanie wykazu wydatków niekwalifikowalnych w projekcie zgodnie ze wzorem Instytucji Wdrażającej - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki niekwalifikowalne objęte wnioskiem Kwestor/Rektor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora/inna osoba upoważniona przez Rektora 7 Sprawdzenie części finansowej wniosku - potwierdzenie kwoty wydatków przedstawionych w załączniku nr 9 z ewidencją księgową projektu; Informacja finansowa dotycząca wniosku - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem oraz sprawdzenie wykazu wydatków niekwalifikowalnych Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów 8 Zatwierdzenie wniosku o płatność Rektor/ Kierownik projektu na podstawie upoważnienia od Rektora 9 Wysłanie wniosku o płatność do Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej/Zarządzającej lub Lidera Projektu 10 Weryfikacja formalno rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność 11 W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność: * IW/IP/IZ/Lider odrzuca wniosek o płatność i wzywa Beneficjenta do dokonania poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie 12 Sporządzenie wniosku o płatność w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z obowiązującym wzorem oraz instrukcją wypełniania wniosku z uwzględnieniem korekt/wydatków niekwalifikowalnych/uzupełnień merytorycznych Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Zarządzająca/Lider Projektu /Kierownik projektu /Kierownik projektu 13 Ponowne przygotowanie wykazu wydatków niekwalifikowalnych w projekcie zgodnie ze wzorem Instytucji Wdrażającej - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki niekwalifikowalne objęte wnioskiem

9 14 Ponowne sprawdzenie części finansowej wniosku - potwierdzenie kwoty wydatków przedstawionych w załączniku nr 9 z ewidencją księgową projektu; Informacja finansowa dotycząca wniosku - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem oraz sprawdzenie wykazu wydatków niekwalifikowalnych Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów Zatwierdzenie wniosku o płatność po korekcie Ponowne złożenie wniosku o płatność w IW/IP/IZ/Lider Rektor/Kwestor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność od IW/IP/IZ/Lidera, po zweryfikowaniu wniosku o płatność 18 W przypadku wydatków uznanych za niekwalifikowalne, korekta kosztów w ewidencji księgowej projektu, opisu dowodów księgowych, korekta zapłat/ refundacji Kierownik projektu/ /Kierownik projektu/ Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów 19 Zwrot środków do IW/IP/IZ/Lider wraz z odsetkami /Kierownik projektu/kwestor/rektor/ Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów/Dział Finansowy 20 Archiwizacja wniosku o płatność Jednostka organizacyjna realizująca projekt 7e) Obieg szczegółowy dla Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Okres sprawozdawczy wniosku dla RPO jest zgodny z aktualnym harmonogramem płatności (nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż trzy miesiące) 1 Sporządzenie wniosku o płatność w formie on-line (EWP) zgodnie z obowiązującym wzorem oraz instrukcją wypełniania wniosku 2 Sprawdzenie zgodności z ewidencją księgową projektu Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu części finansowej wniosku - potwierdzenie kwoty wydatków Księgowości Projektów przedstawionych w części finansowej w części C 3 Zatwierdzenie wniosku o płatność w module EWP oraz zgłoszenie wersji elektronicznej wniosku 4 Przygotowanie wersji papierowej wniosku o płatność w dwóch egzemplarzach 5 Zatwierdzenie wniosku o płatność Rektor/Kwestor/ Kierownik projektu na podstawie upoważnienia od Rektora/ lub inna osoba upoważniona do podpisywania dokumentów związanych z projektem

10 6 Przygotowanie kserokopii wszystkich dokumentów księgowych lub równoważnych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac oraz dowodów zapłaty/wyciągów bankowych/raportów kasowych, sprawozdawanych we wniosku o płatność 7 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów poprzez naniesienie: pieczęci za zgodność z oryginałem, złożenie podpisu zgodnego z kartą wzorów podpisów (ewentualnie z pieczęcią imienną) i daty potwierdzenia 8 Złożenie/wysłanie wniosku o płatność do Instytucji Wdrażającej/ Pośredniczącej/ Zarządzającej lub Lidera Projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w wymaganym przez instytucję terminie Kwestor/Rektor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora/inna osoba upoważniona przez Rektora 9 Weryfikacja formalno rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Zarządzająca/Lider Projektu 10 W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o /Kierownik projektu płatność: * IW/IP/IZ/Lider odrzuca wniosek o płatność i wzywa Beneficjenta do dokonania poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, * IW/IP/IZ/Lider wzywa do dostarczenia skorygowanych załączników w przypadku stwierdzenia błędów w załącznikach, * IW/IP/IZ/Lider wzywa do korekty elektronicznej wniosku w przypadku oczywistych omyłek nie mających wpływu na wielkość dofinansowania 11 Poprawa/uzupełnienie wniosku o płatność w wersji elektronicznej zgodnie z obowiązującym wzorem oraz instrukcją wypełniania wniosku z uwzględnieniem korekt/wydatków niekwalifikowalnych/ uzupełnień merytorycznych /Kierownik projektu 12 Ponowne sprawdzenie zgodności z ewidencją księgową Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu projektu części finansowej wniosku - potwierdzenie kwoty Księgowości Projektów wydatków przedstawionych w części finansowej w części C, w przypadku jeśli korekta dotyczy części finansowej wniosku 13 Ponowne zatwierdzenie wniosku o płatność w module EWP oraz zgłoszenie wersji elektronicznej wniosku 14 Ponowne przygotowanie wersji papierowej wniosku o płatność w dwóch egzemplarzach 15 Zatwierdzenie wniosku o płatność Rektor/ Kwestor/Kierownik projektu na podstawie upoważnienia od Rektora

11 16 Przygotowanie kserokopii dokumentów księgowych lub równoważnych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac oraz dowodów zapłaty/wyciągów bankowych/raportów kasowych, sprawozdawanych we wniosku o płatność po wprowadzonych korektach/ uzupełnieniach 17 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów poprzez naniesienie pieczęci za zgodność z oryginałem, pieczęci imiennej z podpisem i daty potwierdzenia 18 Ponowne złożenie wniosku o płatność w IW/IP/IZ/Lider wraz z załącznikami lub złożenie dokumentów uzupełniających złożony wcześniej wniosek Kwestor/Rektor/Kierownik projektu upoważniony przez Rektora/inna osoba upoważniona przez Rektora 19 Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność od IW/IP/IZ/Lidera, po zweryfikowaniu wniosku o płatność Kierownik projektu/ 20 W przypadku wydatków uznanych za niekwalifikowalne, korekta kosztów w ewidencji księgowej projektu, opisu dowodów księgowych, korekta zapłat/ refundacji /Kierownik projektu/ Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów 21 Zwrot środków do IW/IP/IZ/Lider wraz z odsetkami /Kierownik projektu/kwestor/rektor/ Osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Księgowości Projektów/Dział Finansowy 22 Archiwizacja wniosku o płatność Jednostka organizacyjna realizująca projekt 8. Protokoły/ raporty z przeprowadzonych kontroli/audytów Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, jednostka kontrolująca sporządza i przekazuje raport z przeprowadzonych czynności kontrolnych. 1 Wpływ protokołu/raportu z przeprowadzonej kontroli/audytu 2 Przekazanie zaleceń pokontrolnych do jednostek merytorycznych w celu szczegółowej analizy stanu faktycznego i ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości 3 Opracowanie i wprowadzenie postępowania naprawczego Kierownik projektu Kancelaria Ogólna/Kierownik projektu/dział Projektów Kierownik projektu/dyrektor ds. Projektów/Opiekun projektu/kwestor/dział Księgowości Projektów 4 Monitorowanie efektów realizacji postępowania Kierownik projektu naprawczego 5 Przechowywanie dokumentu Dział Projektów (Opiekun projektu, Dyrektor/Z-cy Dyrektora ds. Projektów), Kierownik projektu

12 9. Korekty finansowe W efekcie przeprowadzonych kontroli/audytów, zostaje sporządzona pisemna informacja pokontrolna o ewentualnych nieprawidłowościach, m.in. o nałożeniu korekty finansowej. Określa się tu szczegółowe informacje o korekcie finansowej, jej wysokości, sposobie i terminie przekazania środków, sposobie naliczenia odsetek, jeśli jest taka konieczność itd. 1 Wpływ pisma z zaleceniami pokontrolnymi/decyzją nakładającą korektę finansową w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 2 Przekazanie zaleceń pokontrolnych do jednostek merytorycznych w celu szczegółowej analizy stanu faktycznego i stwierdzonych nieprawidłowości Kancelaria Ogólna/ jednostka organizacyjna realizująca projekt Kierownik projektu/dyrektor ds. Projektów/Opiekun projektu/kwestor/dział Księgowości Projektów 3 W uzasadnionych przypadkach wystąpienie z odwołaniem od zwrotu środków w związku z korektą finansową Rektor lub upoważniona przez niego osoba/kierownik projektu/dział Projektów/Radca Prawny 4 Wystapienie do Rektora i Kwestora z prośbą o zgodę na zwrot środków w związku z korektą finansową 5 Wystapienie do Rektora i Kwestora z prośbą o zgodę na potrącenie kwoty korekty finansowej z kolejnej płatności, jeżeli jest taka możliwość Kierownik projektu Kierownik projektu 6 Akceptacja zwrotu środków Kwestor 7 Zatwierdzenie zwrotu środków Rektor lub upoważniona przez niego osoba 8 Zwrot środków Dział Finansowy 9 Sporządzenie i przekazanie do Działu Projektów dyspozycji Kierownik projektu w związku z korektą finansową 10 Korekty w odpowiednich strukturach projektu Dział Projektów 11 Sporządzenie i przekazanie dyspozycji do Działu Kierownik projektu Księgowości Projektów w związku z korektą finansową 12 Akceptacja dyspozycji księgowej Kwestor 13 Księgowanie dyspozycji w związku z korektą finansową Dział Księgowości Projektów 14 Sporządzenie i przekazanie do Działu Księgowości Kierownik projektu Projektów korekty opisu dowodu księgowego 15 Korekta zapłaty/refundacji Dział Księgowości Projektów 16 Sporządzenie dokumentu potwierdzającego zwrot środków Dział Księgowości Projektów/Dział Księgowości Głównej 17 Przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zwrotu Kierownik projektu do instytucji nakładającej korektę finansową 18 Monitorowanie stanu faktycznego w przypadku nałożenia Dział Projektów/Kierownik projektu korekt finansowych na takie zdarzenia gospodarcze, których efekty ekonomiczne wystąpią dopiero w przyszłości 19 W przypadku stwierdzenia wystąpienia stanu faktycznego z punktu 18-tego, niezwłoczne rozpoczęcie działań tak jak w punktach od 2 do 17 i 20. Dział Projektów/Kierownik projektu

13 20 Przechowywanie dokumentu Dział Projektów/Kierownik projektu/dział Księgowości Projektów 10. Formularz bankowy Dokument wykorzystywany do realizacji przelewów zagranicznych, w tym przedpłat na konferencje, opłat hotelowych itp. Jest to dokument wewnętrzny, którego rozliczenie następuje w momencie rozliczenia wyjazdu pracownika. 1 Sporządzenie dokumentu Dział Współpracy z Zagranicą 2 Sprawdzenie pod względem merytorycznym - zgodności ze Dział Współpracy z Zagranicą (Kierownik działu) stanem faktycznym, zawartą umową i z harmonogramem działań w projekcie, sprawdzenie gospodarności, celowości i legalności z przepisami,opatrzenie datą i podpisem 3 Sprawdzenie zgodności z wymogami projektu, budżetem, Dział Projektów umową 4 Realizacja płatności Dział Finansowy 5 Księgowanie płatności - pełna kontrola wtórna Dział Księgowości Projektów/ Dział Księgowości Głównej 6 Przechowywanie dokumentu Dział Finansowy 11. Polecenie wyjazdu służbowego krajowego 1 Planowanie podróży służbowej sporządzenie Polecenia Pracownik wyjazdu służbowego 2 Akceptacja Polecenia wyjazdu służbowego Kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem nr 83 Rektora UŚ z dnia 26 września 2011 r. dotyczącym wprowadzenia "Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad ich rozliczania" (zarządzenie nr 83/2011 Rektora UŚ) 3 Akceptacja Polecenia wyjazdu służbowego pod względem legalności, celowości i gospodarności, ujęcia w planie rzeczowo - finansowym, wskazanie źródła finansowania Kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem nr 83/2011 Rektora UŚ 4 Potwierdzenie wolnych środków finansowych z danego źródła finansowania Polecenia wyjazdu służbowego 5 Wystąpienie z wnioskiem o zaliczkę Pracownik Pracownik Działu Projektów 6 Kontrola wniosku o zaliczkę Kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem nr 83/2011 Rektora UŚ 7 Akceptacja wniosku o zaliczkę Kwestor 8 Zatwierdzenie wniosku o zaliczkę Kanclerz

14 9 Wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej 10 Decyzja dotycząca wniosku o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej 11 Sporządzenie umowy z doktorantem/studentem/gościem krajowym o zwrot kosztów podróży 12 Akceptacja umowy z doktorantem/studentem/gościem krajowym o zwrot kosztów podróży Pracownik Kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem nr 83/2011 Rektora UŚ Pracownik właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni Kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem nr 83/2011 Rektora UŚ 12. Rachunek kosztów podróży służbowej krajowej Rodzaj dokumentu Stosowana numeracja dla dokumentu Rozliczenie podróży służbowej sporządzenie Rachunku kosztów podróży 2 Kontrola pod względem merytorycznym - stwierdzenie wykonania polecenia służbowego Pracownik Bezpośredni przełożony osoby delegowanej 3 Określenie wydatku strukturalnego Osoba upoważniona zarządzeniem nr 18 Rektora UŚ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, ze zm. (zarządzenie nr 18/2011 Rektora UŚ, ze zm.) 4 Kontrola Rachunku kosztów podróży pod względem formalnym i rachunkowym Pracownik Działu Finansowego 5 Sprawdzenie zgodności z wymogami projektu, budżetem, Dział Projektów umową 6 Akceptacja złożonego Rachunku kosztów podróży Kwestor 7 Zatwierdzenie złożonego Rachunku kosztów podróży Kanclerz 8 Przygotowanie do płatności Dział Finansowy 9 Realizacja płatności Dział Finansowy

15 10 Zaksięgowanie dokumentu w księgach projektu - pełna kontrola wtórna przeprowadzenia całości kontroli, kompletności podpisów, załączników i opisów potwierdzających związek z projektem, sprawdzenie dekretacji na kontach syntetycznych i analitycznych, poprawności wskazanych źródeł finansowania i obiektów kontrolingowych zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu, sprawdzenie poprawności wskazania konta bankowego własnego oraz pracownika, wskazanie terminu płatności oraz złożenie podpisu osoby dokonującej czynności, opatrzenie dokumentu numerem dowodu księgowego i podłączenie wydruku z zaksięgowaną operacją, wraz z podpisem osoby księgującej Dział Księgowości Projektów 11 Przechowywanie dokumentu Dział Księgowości Projektów 13. Korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych 1 Wniosek o możliwość używania samochodu prywatnego do celów służbowych 2 Wyrażenie zgody na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych-przyznanie miesięcznego limitu kilometrów 3 Podpisanie wniosku o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej Pracownik Rektor/kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem nr 83/2011 Rektora UŚ Rektor/kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem nr 83/2011 Rektora UŚ 4 Miesięczne rozliczenie limitu kilometrów-oświadczenie Pracownik 5 Kontrola złożonego oświadczenia pod względem ilości absencji Pracownik Działu Spraw Osobowych i Socjalnych/Kierownik Sekcji Transportu/Pracownik Działu Finansowego Pracownik Działu Finansowego 6 Kontrola złożonego oświadczenia pod względem formalnym i rachunkowym 7 Zatwierdzenie złożonego oświadczenia do wypłaty Kwestor/Kanclerz 8 Dołączenie dokumentu do "Rachunku kosztów podróży" Pracownik Działu Finansowego 9 Przechowywanie dokumentu Dział Księgowości Projektów 14. Polecenie wyjazdu służbowego/skierowanie za granicę 1 2 Planowanie podróży służbowej w systemie ERP SAP sporządzenie Wniosku W polecenie wyjazdu służbowego/skierowanie za granicę Akceptacja Wniosku W-polecenie wyjazdu służbowego/skierowanie za granicę pod względem merytorycznym oraz potwierdzenie zasadności wizyty i finansowania zaproszenia 3 Określenie wydatku strukturalnego Pracownik Kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem nr 83/2011 Rektora UŚ Osoba upoważniona zarządzeniem nr 18/2011 Rektora UŚ, ze zm.

16 Akceptacja Wniosku W-polecenie wyjazdu 4 służbowego/skierowanie za granicę przez dysponenta środków finansowych 5 Kontrola wniosku pod względem formalnym i rachunkowym oraz jego rejestracja Pracownik Działu Nauki/Pracownik Działu Budżetowania i Kontrolingu/Pracownik Działu Projektów Dział Współpracy z Zagranicą Przekazanie do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych, do 6 Działu Płac oraz do akceptacji Rektora wniosków W Dział Współpracy z Zagranicą planowanych powyżej 1 miesiąca 7 Wystąpienie z wnioskiem o zaliczkę w walucie obcej Pracownik 8 Kontrola wniosku o zaliczkę Dział Współpracy z Zagranicą 9 Zatwierdzanie przez Rektora zaliczek dla studentów i doktorantów Rektor 10 Akceptacja wniosku o zaliczkę Kwestor 11 Zatwierdzenie wniosku o zaliczkę Kanclerz Wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej Decyzja dotycząca wniosku o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej Pracownik Rektor Sporządzenie umowy z doktorantem/studentem/gościem zagranicznym o zwrot kosztów podróży Akceptacja umowy z doktorantem/studentem/gościem zagranicznym o zwrot kosztów podróży Wystąpienie z wnioskiem o dokonanie przelewu zagranicznego Sporządzenie polecenia przelewu zagranicznego wraz z dokładnymi danymi odbiorcy przelewu Pracownik właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni Kierownik jednostki, zgodnie z zarządzeniem Rektora UŚ nr 83/2011 Pracownik 18 Akceptacja polecenia przelewu Kwestor 19 Wprowadzenie dokumentu przelewu do systemu płatności elektronicznej 20 Zatwierdzenie przelewu w systemie płatności elektronicznej Dział Współpracy z Zagranicą Dział Finansowy Osoby wskazane w Banku prowadzącym obsługę Uczelni, zgodnie z kartą wzoru podpisu 15. Rachunek kosztów podróży zagranicznej Rodzaj dokumentu Stosowana numeracja dla dokumentu Rozliczenie podróży służbowej-sporządzenie,,rachunku kosztów podróży zagranicznej Kontrola pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym Potwierdzenie wolnych środków finansowych z danego źródła finansowania Pracownik Dział Współpracy z Zagranicą Pracownik Działu Nauki/Pracownik Działu Budżetowania i Kontrolingu/Pracownik Działu Projektów

17 24 Określenie wydatku strukturalnego 25 Kontrola,,Rachunku kosztów podróży pod względem formalnym i rachunkowym 26 Akceptacja złożonego Rachunku kosztów podróży Kwestor Osoba upoważniona zarządzeniem nr 18/2011 Rektora UŚ, ze zm. Dział Finansowy 27 Zatwierdzenie,,Rachunku kosztów podróży Kanclerz 28 Zatwierdzenie polecenia przelewu/wypłaty Kwestor 29 Wprowadzenie dokumentu przelewu do systemu płatności elektronicznej 30 Zatwierdzenie przelewu w systemie płatności elektronicznej 31 Zaksięgowanie dokumentu w księgach projektu - pełna kontrola wtórna przeprowadzenia całości kontroli, kompletności podpisów, załączników i opisów potwierdzających związek z projektem, sprawdzenie dekretacji na kontach syntetycznych i analitycznych, poprawności wskazanych źródeł finansowania i obiektów kontrolingowych zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu, sprawdzenie poprawności wskazania konta bankowego własnego oraz pracownika, wskazanie terminu płatności oraz złożenie podpisu osoby dokonującej czynności, opatrzenie dokumentu numerem dowodu księgowego i podłączenie wydruku z zaksięgowaną operacją, wraz z podpisem osoby księgującej Dział Finansowy Osoby wskazane w Banku prowadzącym obsługę Uczelni, zgodnie z kartą wzoru podpisu Dział Księgowości Projektów 32 Przechowywanie dokumentu Dział Księgowości Projektów Faktura zakupu materiałów 52- Faktura zakupu usług 53- Faktura zakupu środków trwałych 54-Faktura zakupu książek Stosowana numeracja dla dokumentów księgowych, analogicznie do ich rodzajów, dla: Dostarczenie faktur/rachunków zagranicznych po odbytej podróży zagranicznej Pracownik Sprawdzenie dokumentów pod względem legalności, 34 celowości, gospodarności oraz utworzenie zapotrzebowania Dział Współpracy z Zagranicą w systemie ERP SAP 35 Akceptacja zapotrzebowania Dział Projektów 36 Faktury/Rachunki dotyczące zagranicznych podróży służbowych Rodzaje dokumentów księgowych przewidzianych w systemie finansowo-księgowym: Utworzenie zamówienia i wprowadzenie do systemu MIR (wstępne księgowanie) Dział Współpracy z Zagranicą

18 Kontrola dokumentu pod względem merytorycznym, 37 legalności, celowości i gospodarności, ujęcia w planie rzeczowo - finansowym 38 Określenie wydatku strukturalnego Kontrola formalna i rachunkowa i przekazanie do Działu 39 Księgowości Projektów Zaksięgowanie dokumentu w księgach projektu - pełna kontrola wtórna przeprowadzenia całości kontroli, kompletności podpisów, załączników i opisów potwierdzających związek z projektem, sprawdzenie dekretacji na kontach syntetycznych i analitycznych, poprawności wskazanych źródeł finansowania i obiektów kontrolingowych zgodnie z budżetem i harmonogramem 40 projektu, sprawdzenie poprawności wskazania konta bankowego własnego oraz pracownika, wskazanie terminu płatności oraz złożenie podpisu osoby dokonującej czynności, opatrzenie dokumentu numerem dowodu księgowego i podłączenie wydruku z zaksięgowaną operacją, wraz z podpisem osoby księgującej Dział Współpracy z Zagranicą Osoba upoważniona zarządzeniem nr 18/2011 Rektora UŚ, ze zm. Dział Finansowy Dział Księgowości Projektów 41 Przechowywanie dokumentu Dział Księgowości Projektów 17. Nota księgowa W celu zachowania prawidłowości rozliczeń między partnerami projektu, w niektórych przypadkach określonych umową projektową, wystawia się noty księgowe na zasadach specyficznych dla danego projektu. Jest to dokument dekretowany, wysyłany na zewnątrz do kontrahenta. Dla wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów zagranicznych utworzono w systemie finansowo-księgowym odrębne rodzaje dokumentów księgowych z odrębną numeracją, narzucaną utomatycznie przez system informatyczny, specyficzną dla danego rodzaju dokumentu. Rodzaj dokumentu Stosowana numeracja dla dokumentu Sporządzenie i przekazanie do Działu Księgowości Projektów dyspozycji o wystawienie noty księgowej z danymi odbiorcy, terminami wymaganymi umową oraz kwotą noty, na podstawie analizy wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy nota Dział Projektów 2 Sporządzenie dokumentu Dział Księgowości Projektów 3 Sprawdzenie pod względem merytorycznym - zgodności ze Dział Księgowości Projektów stanem faktycznym, z zawartą umową, zgodności z harmonogramem płatności

19 4 Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz poprawności rachunkowej, opatrzenie pieczęcią, datą i podpisem 5 Zaksięgowanie dokumentu w księgach projektu - pełna kontrola wtórna przeprowadzenia całości kontroli, kompletności podpisów, załączników i opisów potwierdzających związek z projektem, sprawdzenie dekretacji na kontach syntetycznych i analitycznych, poprawności wskazanych źródeł finansowania i obiektów kontrolingowych, sprawdzenie poprawności wskazania konta bankowego własnego oraz kontrahenta, wskazanie terminu płatności oraz złożenie podpisu osoby dokonującej czynności, opatrzenie dokumentu numerem dowodu księgowego i podłączenie wydruku z zaksięgowaną operacją, wraz z podpisem osoby księgującej Dział Księgowości Projektów Dział Księgowości Projektów 6 Akceptacja dokumentu Kwestor 7 Przechowywanie dokumentu Dział Księgowości Projektów 18. Nota księgowa (wewnętrzna) W celu prawidłowego obciążenia jedostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kosztami, które ta jednostka poniosła, stosuje się wewnętrzne noty księgowe. Jest to dokument dekretowany, wewnętrzny. Dla wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów zagranicznych utworzono w systemie finansowo-księgowym odrębne rodzaje dokumentów księgowych z odrębną numeracją, narzucaną automatycznie przez system informatyczny, specyficzną dla danego rodzaju dokumentu. Rodzaj dokumentu 57 Stosowana numeracja dla dokumentu Sporządzenie dokumentu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego 2 Sporządzenie opisu dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku w projekcie zgodnie z wytycznymi programowymi. Naniesienie numeru i daty umowy projektowej, nazwy projektu, nazwy wydatku zgodnie z budżetem, kategorii wydatku, kwoty kosztu kwalifikowalnego itp. oraz opatrzenie datą i podpisem Osoba odpowiedzialna za rozliczenie kosztów przypadających na poszczególne jednostki Kierownik projektu 3 Klasyfikacja wydatków strukturalnych Osoba upoważniona zarządzeniem nr 18/2011 Rektora UŚ, ze zm.

20 4 Sprawdzenie pod względem merytorycznym - zgodności ze stanem faktycznym, z zawartą umową, zamówieniem, zleceniem, zgodności z harmonogramem działań w projekcie, sprawdzenie gospodarności, celowości i legalności z przepisami, opieczętowanie, opatrzenie datą i podpisem 5 Sprawdzenie zgodności z wymogami projektu, budżetem, umową 6 Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz poprawności rachunkowej, opatrzenie pieczęcią, datą i podpisem Kierownik projektu Dział Projektów Dział Finansowy 7 Akceptacja dokumentu Kwestor 8 Zatwierdzenie dokumentu Kanclerz 9 Zaksięgowanie dokumentu w księgach projektu - pełna Dział Księgowości Projektów kontrola wtórna przeprowadzenia całości kontroli, kompletności podpisów, załączników i opisów potwierdzających związek z projektem, sprawdzenie dekretacji na kontach syntetycznych i analitycznych, poprawności wskazanych źródeł finansowania i obiektów kontrolingowych oraz złożenie podpisu osoby dokonującej czynności, opatrzenie dokumentu numerem dowodu księgowego i podłączenie wydruku z zaksięgowaną operacją, wraz z podpisem osoby księgującej 10 Przechowywanie dokumentu Dział Księgowości Projektów 19. Faktura wewnętrzna - import usług Konieczność wystawienia faktury wewnętrznej wynika wprost z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.w przypadku nabycia usług przez podatników polskich od zagranicznych kontrahentów, polski podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji na zasadzie importu usług. Rozliczenie to polega na tym, że kontrahent zagraniczny wystawia fakturę bez zagranicznego podatku VAT z adnotacją, że podatek VAT powinien rozliczyć nabywca usługi, a polski nabywca wystawia fakturę wewnętrzną. Obowiązek podatkowy powstaje najczęściej z datą wystawienia faktury przez sprzedawcę. Jeżeli faktura nie zostanie wystawiona, to moment powstania obowiązku podatkowego przypada na dzień wykonania usługi. Gdy przed wykonaniem usługi usługobiorca dokonał przedpłaty, zaliczki wpłaty raty to obowiązek podatkowy powstaje w dacie zapłaty (art. 19 ust. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Fakturę wystawioną przez kontrahenta zagranicznego w walucie obcej przelicza się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego i od tej wartości nalicza się podatek należny poprzez wystawienie faktury wewnętrznej. Jest to dokument dekretowany, wewnętrzny, rozliczany do 25-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Rodzaj dokumentu SI Stosowana numeracja dla dokumentu SI Sporządzenie dokumentu Dział Księgowości Głównej 2 Sprawdzenie pod względem merytorycznym - zgodności ze Dział Księgowości Głównej stanem faktycznym, z zawartą umową, zamówieniem, zleceniem, zgodności z harmonogramem działań w projekcie, przepisami VAT oraz opieczętowanie, opatrzenie datą i podpisem

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW (Zał. nr 7 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Zarządzenie Rektora nr /2014 z dnia ) INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarz. Nr 18/10/11 OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ dla: działalności naukowo-badawczej i usługowo-badawczej projektów realizowanych z udziałem środków krajowych, Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 113/2009

Zarządzenie nr 113/2009 Zarządzenie nr 113/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH (UE) Spis treści

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH (UE) Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr R.021.57.15 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH (UE) Spis treści Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

DOWÓD ZASTĘPCZY NR... DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 czerwca 2014 roku INNOWACYJNA NARODOWA STRATEGIA SPOJNOśCI \', :JH C\lfNY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 czerwca 2014 roku UNIA EUROPEJSKA w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Starachowice

Prezydenta Miasta Starachowice ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.08.2013 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r

Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 33 ust.1 i ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy:

UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy: Zarządem

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTZRA ŁASKU. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTZRA ŁASKU. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTZRA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA

INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA 1 Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 stycznia 2009 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r

Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów

Bardziej szczegółowo