OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarz. Nr 18/10/11 OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ dla: działalności naukowo-badawczej i usługowo-badawczej projektów realizowanych z udziałem środków krajowych, Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

2 Spis treści Strona I. Objaśnienia symboli komórek, jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej 4 użytych w dokumencie II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania działalności naukowo-badawczej, 5 usługowo-badawczej, projektów krajowych, strukturalnych i europejskich II.1. Wniosek: o zawarcie pracy naukowo badawczej/ usługowo badawczej/ 5 wdrożeniowej II. Wniosek o dofinansowanie projektu krajowego, strukturalnego, 5 europejskiego / Oferta o dofinansowanie projektu, na wykonanie zadania badawczego II. Umowa: o dofinansowanie / Partnerska / Konsorcjum / o Grant / 5 o wykonanie pracy naukowo-badawczej / o wykonanie pracy usługowej / o wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej / Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (wraz z załącznikami) II. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do: złożenia wniosku, podpisania 6 umowy konsorcjum, negocjacji warunków umowy o realizację projektu, podpisania umowy/kontraktu o realizację projektu, o zarządzanie projektem II. Pełnomocnictwo 6 II.6. Kalkulacja kosztów 6 II.7. Wniosek do OZ w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 6 zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) / ZAPOTRZEBOWANIE do magazynu II.8. Umowa dotycząca zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 7 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy postępowań o zbilansowanej w skali Uczelni wartości powyżej 1000 euro) II.9. Umowa dotycząca zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 7 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy postępowań o zbilansowanej w skali Uczelni wartości poniżej 1000 euro) II.10. Wniosek na wyjazd poza granice kraju / o udział w konferencji krajowej 8 II.11. Rozliczenie kosztów wyjazdu za granicę 8 II.1 Umowa do Rachunku Kosztów Podróży 8 II.1 Polecenie Wyjazdu Służbowego / Rachunek Kosztów Podróży 8 II.1 Ewidencja przebiegu pojazdu 9 II.1 Umowa zlecenie / o dzieło (wraz z załącznikami).. 9 II.16. Rachunek do Umowy zlecenie / o Dzieło 9 II.17. Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia i ustalenie stawki godzinowej 9 uzupełniającej z tytułu realizacji zadań w ramach projektu II.18. Umowa o pracę, Akt mianowania, Aneks do umowy o pracę / aktu mianowania 10 2

3 II.19. Zlecenie rozliczenia wynagrodzenia w projekcie 10 II.20. Karta czasu pracy 10 II.21. Lista płac 10 II.2 Wniosek o zaliczkę 11 II.2 Rozliczenie zaliczki pobranej 11 II.2 II.2 II.26. Faktura VAT/ Faktura wewnętrzna / Rachunek / Nota księgowa za dostawy towarów i usług Faktura VAT/ Faktura VAT zaliczkowa na realizację działalności naukowo-badawczej Nota Obciążeniowa / Księgowa na realizację działalności naukowobadawczej II.27. Dokument RW (Rozchód wewnętrzny z magazynu) 12 II.28. Przyjęcie środka trwałego (OT) 12 II.29. Protokół przyjęcia składników majątkowych (aparatury) 12 II.30. Wyciąg bankowy potwierdzający płatność 12 II.31. Polecenie księgowania (PK) 12 II.3 Zlecenie płatnicze/zlecenie polecenia wypłaty / przelewu transgranicznego II.3 Protokół odbioru / Sprawozdanie potwierdzające odbiór towaru, 13 wykonanie usługi lub zadania II.3 Wniosek o płatność wraz z załącznikami 13 II.3 Sprawozdanie / Raport z realizacji zadań w projekcie i w ramach 13 działalności naukowo-badawczej II.36. Wniosek o udzielenie pożyczki w związku z realizacją projektu 14 II.37. Arkusz spisu z natury robót w toku (wraz z załącznikami)

4 I. Objaśnienia symboli komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej użytych w dokumencie RR1 RR2 RR3 RR8 RO1 RN1 CZP CZP1 CZP2 CZP3 CZP4 CZP5 CZP6 RA AK KW OZ GF GG GM KO KU KCF Biuro Rektora Zespół Obsługi Prawnej Dział Analiz Ekonomicznych Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Dział Spraw Osobowych Dział Badań Naukowych Centrum Zarządzania Projektami Biuro Obsługi Projektów Krajowych Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych Biuro Obsługi Projektów Europejskich Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych Biuro Obsługi Węzła Wiedzy KIC Biuro Obsługi Finansowej Projektów Kanclerz Kwestor Dział Wynagrodzeń Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Dział Finansowy Dział Księgowości Głównej Dział Gospodarki Składnikami Majątkowymi Dział Kosztów Dział Obsługi Księgowej Projektów Dział Finansowo Księgowy (Katowice) 4

5 II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania działalności naukowo-badawczej, usługowo-badawczej, projektów krajowych, strukturalnych i europejskich. II.1. WNIOSEK: o zawarcie pracy naukowo badawczej/ usługowo badawczej/ wdrożeniowej Jednostka organizacyjna Uczelni RN1 Podpisanie dokumentu Rektor lub inna osoba upoważniona, RN1 / Jednostka organizacyjna Uczelni Przechowywanie dokumentu KO (kopia) II. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE projektu krajowego, strukturalnego, europejskiego /OFERTA o dofinansowanie projektu, na wykonanie zadania badawczego Jednostka organizacyjna Uczelni (kierownik projektu) CZP1 (projekty krajowe) CZP2 (projekty strukturalne) Sprawdzenie dokumentu pod CZP3 (projekty europejskie) względem formalnym CZP4 (projekty infrastrukturalne) CZP5 (KIC) Sprawdzenie budżetu projektu CZP6 Akceptacja wniosku do podpisu Dyrektor CZP Rektor lub inna osoba upoważniona, Podpisanie dokumentu AK (kontrasygnata finansowa) CZP1 (projekty krajowe) CZP2 (projekty strukturalne) CZP3 (projekty europejskie) 6. Przechowywanie dokumentu CZP4 (projekty infrastrukturalne) CZP5 (KIC) Jednostka organizacyjna Uczelni CZP6 / KO / KU (kopia) II. UMOWA: o dofinansowanie / Partnerska / Konsorcjum / o Grant / o wykonanie pracy naukowo-badawczej / o wykonanie pracy usługowej / o wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej / Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (wraz z załącznikami*) Jednostka organizacyjna Uczelni RN1 (działalność naukowo-badawcza) : CZP1 (projekty krajowe) poprawność sformułowań CZP2 (projekty strukturalne) w umowie CZP3 (projekty europejskie) przedmiot umowy CZP4 (projekty infrastrukturalne) ochrona własności intelektualnej CZP5 (KIC) kosztorys Rzecznik patentowy zgodności z przepisami prawa i przepisami RR2 wewnętrznymi Uczelni formalno - rachunkowym AK 5

6 kompletności dokumentów i rekomendowanie umowy do podpisu 6. Podpisanie dokumentu 7. Przechowywanie dokumentu RR8 Rektor lub inna osoba upoważniona, AK (kontrasygnata finansowa) RN1 (działalność naukowo-badawcza) CZP1 (projekty krajowe) CZP2 (projekty strukturalne) CZP3 (projekty europejskie) CZP4 (projekty infrastrukturalne) CZP5 (KIC) CZP6 / KO / KU (kopia) II. WNIOSEK o udzielenie pełnomocnictwa do: złożenia wniosku, podpisania umowy konsorcjum, negocjacji warunków umowy o realizację projektu, podpisania umowy/kontraktu o realizację projektu, o zarządzanie projektem Jednostka organizacyjna Uczelni (kierownik projektu) Dyrektor Instytutu /Kierownik Katedry Akceptacja Dziekan Dyrektor CZP Decyzja o wydaniu pełnomocnictwa Rektor RR1 (kopia) Przechowywanie dokumentu Właściwe CZP (oryginał) II. PEŁNOMOCNICTWO RR1 Podpisanie dokumentu Rektor RR1 (oryginał) Przechowywanie dokumentu Właściwe CZP/KO/KU (kopia) II.6. KALKULACJA KOSZTÓW Jednostka organizacyjna Uczelni zgodności RN1 (działalność naukowo-badawcza) z budżetem projektu i harmonogramem CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, Rektor lub inna osoba upoważniona, Podpisanie dokumentu AK (kontrasygnata finansowa) RN1 (działalność naukowo-badawcza) CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, Przechowywanie dokumentu Jednostka organizacyjna Uczelni / KO / KU (kopia) II.7. WNIOSEK do OZ w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych / ZAPOTRZEBOWANIE do magazynu Podpisanie dokumentu ze strony jednostki organizacyjnej Jednostka organizacyjna Uczelni (osoba upoważniona do systemu ZAM) Osoba upoważniona Rektor lub inna osoba upoważniona 6

7 6. zgodności z budżetem projektu i jego harmonogramem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dostępności środków na koncie projektu / koncie ogólnym Uczelni i zaakceptowanie do realizacji CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, OZ AK (kontrasygnata finansowa) 7. Przechowywanie dokumentu OZ II.8. UMOWA dotycząca zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy postępowań o zbilansowanej w skali Uczelni wartości powyżej 1000 euro) Opracowanie SIWZ 1 wraz z projektem 1. OZ umowy Sprawdzenie SIWZ wraz z projektem Komisja przetargowa umowy pod względem Jednostka zamawiająca Sprawdzenie zgodności SIWZ wraz z projektem umowy, z przepisami prawa i z przepisami wewnętrznymi RR2 Uczelni oraz pod względem formalnoprawnym Zaakceptowanie SIWZ i projekt umowy RA Sporządzenie ostatecznej umowy po przeprowadzonej procedurze OZ i wyborze najkorzystniejszej oferty Jednostka zamawiająca 6. Zaakceptowanie ostatecznej umowy (Kierownik projektu) Sprawdzenie umowy pod względem 7. AK (kontrasygnata finansowa) formalno-rachunkowym 8. kompletności dokumentów RR8 i rekomendowanie umowy do podpisu Rektor lub inna osoba upoważniona, 9. Podpisanie dokumentu AK (kontrasygnata finansowa) 10. Przechowywanie dokumentu OZ II.9. UMOWA dotycząca zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy postępowań o zbilansowanej w skali Uczelni wartości poniżej 1000 euro) 1. Sporządzenie umowy OZ Sprawdzenie umowy pod względem Jednostka zamawiająca Sprawdzenie umowy z przepisami prawa i z przepisami wewnętrznymi RR2 Uczelni oraz pod względem formalnoprawnym Sprawdzenie umowy pod względem AK formalno-rachunkowym 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7

8 kompletności dokumentów RR8 i rekomendowanie umowy do podpisu Rektor lub inna osoba upoważniona, 6. Podpisanie dokumentu AK (kontrasygnata finansowa) 7. Przechowywanie dokumentu OZ II.10. WNIOSEK na wyjazd poza granice kraju / o udział w konferencji krajowej Jednostka organizacyjna Uczelni Akceptacja dysponenta środków Rektor lub inna upoważniona osoba Pełnomocnik Kwestora formalnym i finansowym lub inna osoba upoważniona Rektor / Dziekan / Kierownik jednostki Decyzja o wyjeździe ogólnouczelnianej, międzywydziałowej, pozawydziałowej / Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej zgodności z budżetem projektu i jego harmonogramem CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, Jednostka organizacyjna 6. Przechowywanie dokumentu Uczelni/GG/KO/KU II.11. ROZLICZENIE kosztów wyjazdu za granicę Osoba wyjeżdżająca Dysponent środków (Rektor lub inna upoważniona osoba) zgodności CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, z budżetem projektu Pełnomocnik Kwestora rachunkowym lub inna osoba upoważniona Zatwierdzenie rozliczenia AK (kontrasygnata finansowa) 6. Przechowywanie dokumentu GG / KO / KU II.1 UMOWA do Rachunku Kosztów Podróży Jednostka organizacyjna Uczelni Osoba wyjeżdżająca Podpisanie dokumentu Rektor lub inna upoważniona osoba Osoba wyjeżdżająca (1 egz.) Przechowywanie dokumentu GG / KO / KU (1 egz.) II.1 POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO / RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY Jednostka organizacyjna Uczelni (kwalifikowalność, Rektor lub inna osoba upoważniona zgodność z budżetem projektu) Sporządzenie opisu dokumentu zgodnie Jednostka organizacyjna Uczelni z wymogami danego Programu zgodności CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, z budżetem projektu formalnorachunkowym, przekazanie do zapłaty GF RA 6. Zatwierdzenie dokumentu do wypłaty AK (kontrasygnata finansowa) 8

9 7. Dokonanie wypłaty GF 8. Zaksięgowanie dokumentu w księgach GG / KO / KU 9. Przechowywanie dokumentu GG / KO / KU formalno-rachunkowym II.1 EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU Jednostka organizacyjna Uczelni (osoba wyjeżdżająca) Pełnomocnik Kwestora /GF Osoba wyjeżdżająca Podpisanie dokumentu Rektor lub inna osoba upoważniona Przechowywanie dokumentu GG / KO / KU II.1 UMOWA ZLECENIE / O DZIEŁO (wraz z załącznikami**) Jednostka organizacyjna Uczelni Wykonawca Podpisanie dokumentu Zamawiający (Rektor lub inna osoba upoważniona) Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej 6. zgodności z budżetem projektu i jego harmonogramem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Sprawdzenie planowanych środków na wynagrodzenia /Sprawdzenie dostępności środków dostępności środków na koncie projektu / koncie ogólnym Uczelni i zaakceptowanie do realizacji CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, OZ (projekty krajowe, strukturalne, europejskie, infrastrukturalne) RN1/GG(działalność naukowo-badawcza)/ AK (kontrasygnata finansowa) 7. Przechowywanie dokumentu KW / KO / KU II.16. RACHUNEK do Umowy Zlecenie / o Dzieło Wykonawca Potwierdzenie wykonania pracy Zamawiający zgodnie z umową, akceptacja pod (Rektor lub inna osoba upoważniona) względem formalno-rachunkowym KW Zatwierdzenie do wypłaty AK (kontrasygnata finansowa) Przechowywanie dokumentu KW / KO / KU II.17. WNIOSEK o zwiększenie wynagrodzenia i ustalenie stawki godzinowej uzupełniającej z tytułu realizacji zadań w ramach projektu Wnioskodawca (osoba realizująca zadania w ramach projektu) Kierownik projektu Wyliczenie bazowej stawki godzinowej KW Zatwierdzenie stawki uzupełniającej Kierownik projektu 9

10 RN1 (działalność naukowo-badawcza) Sprawdzenie zgodności danych CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, z warunkami kontraktu / umowy Kierownik jednostki Wyrażenie zgody na zwiększenie (zatrudniającej Wnioskodawcę) wynagrodzenia dla Wnioskodawcy Rektor 6. Przechowywanie dokumentu RO1 (oryginał II. 18. UMOWA O PRACĘ, AKT MIANOWANIA, ANEKS do umowy o pracę / aktu mianowania RO1 Pracownik Podpisanie dokumentu Rektor Przechowywanie dokumentu RO1 II.19. ZLECENIE rozliczenia wynagrodzenia w projekcie Jednostka organizacyjna Uczelni RN1 (działalność naukowo-badawcza) Sprawdzenie zgodności danych z warunkami kontraktu / umowy CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, Zatwierdzenie rozliczenia KO / KU wynagrodzenia ze środków UE/KR RA Przechowywanie dokumentu KW / KO / KU II.20. KARTA CZASU PRACY Jednostka organizacyjna Uczelni (Pracownik) Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub inna osoba upoważniona RN1 (działalność naukowo-badawcza) Sprawdzenie zgodności danych CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, z warunkami kontraktu / umowy Sprawdzenie zgodności danych RO1 z wymiarem czasu pracy Przechowywanie dokumentu KO / KU II.21. LISTA PŁAC Sporządzenie dokumentu na podstawie 1. umowy o pracę lub złożonej umowy KW zlecenie / o dzieło wraz z rachunkiem Kierownik KW Podpisanie dokumentu Kierownik RO1 Zatwierdzenie do wypłaty Rektor lub inna osoba upoważniona (weryfikacja formalno-rachunkowa) Sporządzenie opisu dokumentu i akceptacja pod względem (kwalifikowalność, zgodność z budżetem projektu) w części dotyczącej projektu AK (kontrasygnata finansowa) Kierownik projektu (projekty krajowe, strukturalne, europejskie, infrastrukturalne) Wypłata wynagrodzenia GF / KCF 6. Zaksięgowanie dokumentu w księgach GG / KCF / KO / KU 7. Przechowywanie dokumentu GG / KCF / KO / KU 10

11 II.2 WNIOSEK O ZALICZKĘ Jednostka organizacyjna Uczelni Rektor lub inna osoba upoważniona formalnorachunkowym, zatwierdzenie do AK (kontrasygnata finansowa) wypłaty Wypłata zaliczki GF Przechowywanie dokumentu GG II.2 ROZLICZENIE ZALICZKI POBRANEJ Jednostka organizacyjna Uczelni Rektor lub inna osoba upoważniona formalnorachunkowym Pełnomocnik Kwestora/GF RA Zatwierdzenie do wypłaty AK (kontrasygnata finansowa) Zaksięgowanie dokumentu GG / KCF / KO / KU w księgach 6. Przechowywanie dokumentu GG / KCF / KO / KU II.2 FAKTURA VAT/ FAKTURA WEWNĘTRZNA / RACHUNEK / NOTA KSIĘGOWA za dostawy towarów i usług 1. Rektor lub inna osoba upoważniona Sporządzenie opisu dokumentu Jednostka organizacyjna Uczelni Sprawdzenie dokumentu pod CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, względem zgodności z budżetem projektu i prawidłowości jego opisu zgodności z ustawą - Prawo Zamówień OZ Publicznych formalnorachunkowym, przekazanie do zapłaty GF RA 6. Zatwierdzenie dokumentu do zapłaty AK (kontrasygnata finansowa) 7. Dokonanie zapłaty za towar lub usługę FF Zaksięgowanie dokumentu w księgach 8. GG / KCF / KO / KU projektu 9. Przechowywanie dokumentu GG / KCF / KO / KU II.2 FAKTURA VAT/ FAKTURA VAT ZALICZKOWA na realizację działalności naukowo-badawczej Jednostka organizacyjna Uczelni i podpisanie ze strony Rektor lub inna osoba upoważniona Jednostki organizacyjnej formalnorachunkowym w części finansowej KO Nadanie numeru ewidencyjnego GF Podpisanie dokumentu w części finansowej AK (kontrasygnata finansowa) 11

12 6. Przekazanie do jednostki finansującej Jednostka organizacyjna Uczelni 7. Przekazanie do GF ( Rejestr faktur VAT) Jednostka organizacyjna Uczelni 8. Zaksięgowanie dokumentu GG 9. Przechowywanie dokumentu Jednostka organizacyjna Uczelni / KO / GG II.26. NOTA OBCIĄŻENIOWA / KSIĘGOWA na realizację działalności naukowo-badawczej Jednostka organizacyjna Uczelni i podpisanie ze strony Rektor lub inna osoba upoważniona Jednostki organizacyjnej formalnorachunkowym w części finansowej KO Podpisanie dokumentu w części finansowej AK (kontrasygnata finansowa) Przekazanie do jednostki finansującej Jednostka organizacyjna Uczelni 6. Przechowywanie dokumentu Jednostka organizacyjna Uczelni / KO / GG II.27. Dokument RW (Rozchód wewnętrzny z magazynu) OZ Zaksięgowanie dokumentu GM / KO/KU Przechowywanie dokumentu GM (oryginał) / KO/KU (kopia) II.28. PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO (OT) OZ / Jednostka organizacyjna Uczelni Wpis do ewidencji nr inwentarzowy Jednostka organizacyjna Uczelni (osoba odpowiedzialna w jednostce za prowadzenie księgi inwentarzowej) Rektor lub inna osoba upoważniona Podpisanie dokumentu formalnorachunkowym, zaksięgowanie dokumentu Przyjmujący środek trwały Osoba, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym 6. Przechowywanie dokumentu GM (oryginał) / KO/KU (kopia) II.29. PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA składników majątkowych (aparatury) Jednostka organizacyjna Uczelni formalnorachunkowym GM Rektor lub inna osoba upoważniona Kierownik jednostki organizacyjnej Podpisanie dokumentu (strona przyjmująca), AK (kontrasygnata finansowa) Zaksięgowanie dokumentu GM / KO / KU Przechowywanie dokumentu GM (oryginał) / KO / KU (kopia) GM II.30. WYCIĄG BANKOWY potwierdzający płatność 1. formalno-rachunkowym GG / KCF / KO / KU Zaksięgowanie dokumentu Przechowywanie dokumentu 12

13 Sprawdzenie dokumentu Zaksięgowanie dokumentu Przechowywanie dokumentu II.31. POLECENIE KSIĘGOWANIA (PK) GM / GG / KO / KU II.3 ZLECENIE PŁATNICZE/ ZLECENIE POLECENIA WYPŁATY / PRZELEWU TRANSGRANICZNEGO GF / OZ GF (Kierownik) Zatwierdzenie do realizacji AK (kontrasygnata finansowa) Realizacja i rozliczenie zlecenia GF Zaksięgowanie dokumentu GG / KO / KU Przechowywanie dokumentu II.3 PROTOKÓŁ ODBIORU / SPRAWOZDANIE potwierdzające odbiór towaru, wykonanie usługi lub zadania Jednostka organizacyjna Uczelni, podpisanie dokumentu Rektor lub inna osoba upoważniona Przechowywanie dokumentu RN1 (działalność naukowo-badawcza) (oryginał) / Jednostka organizacyjna Uczelni, KO (kopia) Jednostka organizacyjna Uczelni / KU II.3 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ wraz z załącznikami 1. Sporządzenie dokumentu: Kierownik projektu w części merytorycznej w części finansowej Kierownik projektu/ CZP6 Podpisanie dokumentu Rektor lub inna osoba upoważniona AK (kontrasygnata finansowa) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem załączników (kserokopii dokumentów) RR2 / AK Przekazanie do Jednostki Finansującej /Koordynatora (Lidera), Instytucji Jednostka organizacyjna Uczelni Zarządzającej, Wdrażającej lub Pośredniczącej Przechowywanie dokumentu Jednostka organizacyjna Uczelni / CZP6 II.3 SPRAWOZDANIE / RAPORT z realizacji zadań w projekcie i w ramach działalności naukowo-badawczej i podpisanie ze strony jednostki organizacyjnej formalnorachunkowym w części finansowej Podpisanie dokumentu: w części merytorycznej w części finansowej Jednostka organizacyjna Uczelni (działalność naukowo-badawcza) Kierownik projektu (projekty krajowe, strukturalne, europejskie, infrastrukturalne) Rektor lub inna osoba upoważniona KO (działalność naukowo-badawcza) CZP6 / KU (projekty krajowe, strukturalne, Rektor lub inna osoba upoważniona AK (kontrasygnata finansowa) 13

14 Przekazanie do Jednostki Finansującej / Koordynatora (Lidera) / Instytucji Zarządzającej / Wdrażającej / Pośredniczącej / Komisji Europejskiej 6. Przechowywanie dokumentu Jednostka organizacyjna Uczelni CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, RN1 (działalność naukowo-badawcza) (oryginał) / Jednostka organizacyjna Uczelni, KO (kopia) II.36. WNIOSEK o udzielenie pożyczki w związku z realizacją projektu Kierownik projektu (projekty krajowe, strukturalne, Kierownik jednostki organizacyjnej zgodności z harmonogramem realizacji projektu, CZP6 (projekty krajowe, strukturalne, potrzebę kredytowania z budżetem projektu, datę złożenia ostatniego wniosku o płatność Sprawdzenie zgodności z harmonogramem kredytowania i potwierdzenie pomniejszenie funduszu inwestycyjnego Jednostki oraz RR3 funduszu inwestycyjnego rezerwa Rektora Sprawdzenie stanu środków na rachunku bankowym projektu KO / KU 6. Sprawdzenie dostępności środków finansowych na rachunku bankowym AK (kontrasygnata finansowa) Uczelni 7. Akceptacja wniosku Rektor 8. Przechowywanie dokumentu KO / KU II.37. ARKUSZ spisu z natury robót w toku (z załącznikami) Jednostka organizacyjna Uczelni (osoba odpowiedzialna, komisja spisowa) Zatwierdzenie dokumentu Kierownik jednostki organizacyjnej Przechowywanie dokumentu KO *) do umowy NB/U/W/potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dołączyć następujące załączniki: 1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu Nr 20/10/11, 2) wniosek o którym mowa w pkt. II. 1 niniejszego Obiegu dokumentów ze szczegółowym uzasadnieniem charakteru zawieranej pracy oraz zakresem czynności wykonawców biorących w niej udział (należy podać: imię i nazwisko wykonawcy, zadania do wykonania, kwoty planowanego wynagrodzenia, podpisy wykonawców), 3) oryginał zamówienia złożonego na wykonanie pracy (z podaniem zakresu, terminu i kwoty brutto), 4) planowaną kalkulację kosztów wg wzoru określonego w Zał. Nr 7 do Zarządzenia Rektora Nr 15/10/11. 14

15 **) do umów zleceń/o dzieło należy dołączyć następujące załączniki: 1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu Rektora Nr 20/10/11, 2) zakres wykonywanych prac (zadań) każdego z wykonawców (zatwierdzony przez wykonawcę i zlecającego), 3) rachunek do umowy zlecenia/o dzieło, 4) zestawienie liczby przepracowanych godzin (należy wypełnić wszystkie kolumny formularza oraz stawkę godzinową, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 13/10/11). Brak wymaganych załączników uniemożliwia wszczęcie procedury zawarcia umowy, o której mowa w pkt. II.3 i pkt. II.15 niniejszego Obiegu dokumentów. 15

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 17/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE nr 17/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 listopada 2016 roku ZARZĄDZENIE nr 17/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia na Politechnice Śląskiej elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i kontroli

Bardziej szczegółowo

Opis obiegu i kontroli dokumentów

Opis obiegu i kontroli dokumentów Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora PK Nr 9 z dnia 9 czerwca 2008 r. Opis obiegu i kontroli dokumentów ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ FINANSOWANEJ Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I WYPŁATA WYNAGRODZENIA Dział Spraw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku w sprawie funkcjonowania na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Projektami Działając na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielania pożyczki w związku z realizacją projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 stycznia 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 13/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 stycznia 2008 roku ZARZĄDZENIE Nr 13/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI GRANTÓW I BADAŃ ZAMAWIANYCH NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

ZASADY REALIZACJI GRANTÓW I BADAŃ ZAMAWIANYCH NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 21/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. ZASADY REALIZACJI GRANTÓW I BADAŃ ZAMAWIANYCH NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE I Zasady ogólne 1. Pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 23/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 23/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania i zatwierdzania wybranych dokumentów finansowych na Politechnice Śląskiej Działając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW (Zał. nr 7 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Zarządzenie Rektora nr /2014 z dnia ) INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku 75.0200.12.2015 Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku w sprawie: realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych 1. Formularz zgłoszeniowy projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH L.p. Określenie lub Miejsce opracowania, Miejsce Terminy Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie Ilość egzemplarzy merytorycznym zatwierdzenie nazwa dowodu sporządzenia dowodu przekazania przekazania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 / 2011

Zarządzenie nr 17 / 2011 Zarządzenie nr 17 / 2011 z dnia 30 marca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 14/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 14/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej utworzenie Centrum Zarządzania Projektami. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 grudnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 grudnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, finansowanych ze źródeł innych niż określone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób realizujących projekty badawcze i inne finansowane ze środków pozabudżetowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 grudnia 2010 roku DOP-0211-159/10

Poznań, 31 grudnia 2010 roku DOP-0211-159/10 DOP-0211-159/10 Poznań, 31 grudnia 2010 roku Zarządzenie nr 159/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania projektami finansowanymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku 75.0200.130.2016 Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Procedura archiwizacji dokumentów finansowych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Procedura archiwizacji dokumentów finansowych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura archiwizacji dokumentów finansowych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 1 Procedura została przygotowana w oparciu o: Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Plan kont oraz zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych dla projektu Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Nr 25/14/15 i 44/14/15 ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie używania przez pracowników Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 Kwestura Wrocław, 09.12.2016 KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 dotyczy terminów rozliczeń oraz dostarczania dokumentacji finansowo-księgowej W związku z koniecznością ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

DOWÓD ZASTĘPCZY NR... DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH Załącznik do decyzji nr 47/2006 Rektora UKSW z dnia 30 października 2006r. INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH dotyczących realizacji inwestycji Budowa Centrum Edukacji i Badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 58

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 58 Strona1. z 6 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Media in formal and informal education in the Visegrád Group countries

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r. Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną zarządzeniem Rektora nr 9/2009 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Elektroniczny Obieg Dokumentów

Materiały szkoleniowe Elektroniczny Obieg Dokumentów Materiały szkoleniowe Elektroniczny Obieg Dokumentów Opracowane na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 listopada 2012 r.

Warszawa, 28 listopada 2012 r. System finansowania i rozliczania projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program PolskoPolsko-Izraelski Warszawa, 28 listopada 2012 r. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować wniosek aplikacyjny na realizację projektu inwestycyjnego i rozliczyć wszystkie koszty? Toruń, 23.04.2015, Iwona Jaraczewska

Jak przygotować wniosek aplikacyjny na realizację projektu inwestycyjnego i rozliczyć wszystkie koszty? Toruń, 23.04.2015, Iwona Jaraczewska Jak przygotować wniosek aplikacyjny na realizację projektu inwestycyjnego i rozliczyć wszystkie koszty? Toruń, 23.04.2015, Iwona Jaraczewska Zasady dotyczące aplikowania o wsparcie 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r.

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 429/04 z dnia 05.04.2004r. w sprawie trybu postępowania przy realizacji prac naukowo-badawczych

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r.

Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r. Gminnv Ośrodek Pemocy Społecznej 83-314 SOMONINC, ut. Ceynowy 21 NIP 589 164 22-85, REGON 002836168 te! 586841326 Zarządzenie Nr 11/2012 Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia),

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia), Zarządzenie Nr R- 0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 23/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 23/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE inwestujemy w Waszą przyszłość Strona1 Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 roku

Załącznik do zarządzenia nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do zarządzenia nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 roku Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulaminu określającego zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zasad wynagrodzenia osób uczestniczących w realizacji projektów, finansowanych ze źródeł innych niż określone w

Bardziej szczegółowo

Zasady zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Rozdział I Zasady ogólne

Zasady zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Rozdział I Zasady ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zasady zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Zmiany w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Załącznik do Zarządzenia nr R/0210/95./12 Zmiany w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych Ad 16 1. Złożenie zamówienia lub zawarcie umowy poprzedza kontrola wstępna 1 ( ex ante ).

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI PRZYZNANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI PRZYZNANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI PRZYZNANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 74/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 74/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 74/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: podstawowych zasad obowiązujących na Uczelni przy zawieraniu umów o dzieło z osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek:

(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek: Załącznik Nr 2 do Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w ZBK w Czeladzi (nazwa jednostki - pieczęć) Terminarz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRYBU ZAWIERANIA UMÓW O WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN TRYBU ZAWIERANIA UMÓW O WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 3/ 2015 z dnia 15 stycznia 2015 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie trybu zawierania umów o współpracy UM w Lublinie z podmiotami zagranicznymi. REGULAMIN TRYBU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo