Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Cele i zadania Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości Celami Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej w skrócie FRP, jest: - pobudzanie aktywności społeczności lokalnych na polu działalności gospodarczej, - kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości w rozwoju społeczności lokalnej i promowanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych, tworzenie warunków i możliwości realizacji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych, - gromadzenie i pozyskiwanie lokalnych funduszy z przeznaczeniem ich na zwiększenie środków FRP, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w programie aktywnej walki z bezrobociem. Zadania FRP służące realizacji ww. celów są następujące: udzielanie pożyczek i wsparcia kapitałowego bądź finansowego w formie innej niż pożyczki bezrobotnym i innym podmiotom spełniającym warunki, określone przez Regulamin Funkcjonowania FRP, udzielanie wszechstronnej pomocy w przygotowywaniu wniosków pożyczkowych wszystkim zainteresowanym, monitorowanie stanu finansowego i stały nadzór nad podmiotami korzystającymi z FRP. Status prawny organizacji tworzącej Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości tworzone są i prowadzone przez posiadające osobowość prawną pozarządowe organizacje działające w formule nie dla zysku, (stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze, cechy) mające w swoich statutach zapisy o udzielaniu pożyczek lub wsparciu kapitałowym bądź finansowym działalności gospodarczej. ROZDZIAŁ I Zasady działania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości" Działalność Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - przepisy ogólne 1 1. Działalność Funduszu regulowana jest przez Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Głównym zadaniem FRP jest udzielanie pożyczek podmiotom, o których mowa w 10 ust. l, przy pomocy środków finansowych: a) uzyskiwanych w ramach projektu TOR #10. Udzielanie pożyczek z tych środków odbywa się przy zastosowaniu procedury i wymogów formalnych zawartych w niniejszym Regulaminie, b) uzyskiwanych z innych źródeł. Udzielanie pożyczek z tych środków może odbywać się na innych warunkach i z zastosowaniem innych regulacji, niż te które dotyczą środków uzyskanych w ramach projektu TOR # 10. Do momentu ustalenia przepisów określających warunki wykorzystania środków finansowych spoza projektu TOR # 10, stosuje się procedurę i wymogi formalne przewidziane dla środków finansowych pozyskanych w ramach projektu TOR # 10.

2 2 1. FRP może prowadzić działalność finansową innego rodzaju niż udzielanie pożyczek, pod warunkiem, że jej podstawą są środki finansowe z innego źródła niż pożyczka z MBOiR służąca realizacji projektu TOR # 10 oraz, że cel takiej działalności jest zgodny z celami FRP zapisanymi w niniejszym Regulaminie oraz Umowie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a organizacją prowadzącą FRP. 2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. l, powinno pozostawać w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Umową między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a organizacją prowadzącą FRP. W przypadku podjęcia takiej działalności Regulamin Funkcjonowania FRP należy uzupełnić o odpowiednie uregulowania lub opracować odrębny regulamin. Struktura organizacyjna Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości 3 W strukturze każdej organizacji (fundacji, stowarzyszenia, itp.) prowadzącej FRP uprawniony organ powołuje: - Dyrektora Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, - Specjalistę Finansowego/Pożyczkowego, - Komisję Pożyczkową Dyrektor FRP kieruje działalnością FRP w ramach danej organizacji. 2. Dyrektorem FRP jest osoba będąca członkiem lub pracownikiem organizacji. 3. Czynności Dyrektora FRP wykonywane mogą być społecznie. 4. Nie wolno łączyć funkcji Dyrektora FRP 2 funkcją Specjalisty Finansowego. 5 Specjalista Finansowy/Pożyczkowy wykonuje czynności wynikające z Regulaminu FRP na podstawie umowy o pracę zawartej z organizacją prowadzącą FRP Komisja Pożyczkowa, zwana dalej Komisją, składa się z co najmniej trzech osób fizycznych. 2. Komisję powołuje Zarząd organizacji prowadzącej FRP. 3. W skład Komisji wchodzą: a) członek Zarządu lub pracownik organizacji prowadzącej FRP z wyłączeniem Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego, b) przedstawiciel urzędu pracy, c) inne osoby nie będące pracownikami organizacji prowadzącej FRP i nie wchodzącymi do jej Zarządu. 4. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3 5. Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków, nie mniej jednak niż połowy składu osobowego w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 6. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub Dyrektor w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. 7. Członek Komisji, który brał udział w przygotowaniu wniosku pożyczkowego lub jest zaangażowany w finansowane przedsięwzięcie, nie może głosować nad danym wnioskiem. \ Zasady sprawozdawczości finansowej FRP 7 Organizacje działające w ramach Projektu są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosują Plan kont dla Fundacji i Stowarzyszeń". 8 Organizacje prowadzące FRP są zobowiązane do osobnego prowadzenia ścisłej ewidencji operacji dokonywanych na rachunku bankowym, na którym znajdują się środki FRP. Ewidencja ta ma zawierać: specyfikację wszystkich dokonywanych operacji z wyszczególnieniem daty operacji, kwoty operacji oraz osób, które jej dokonały. Sprawozdania z tych operacji za miesiąc ubiegły są przekazywane do 20 dnia danego miesiąca do Departamentu Polityki Rynku Pracy w MPiPS. 9 Wzorcowy formularz miesięcznego sprawozdania z działalności FRP stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. ROZDZIAŁ II Regulamin udzielania pożyczek ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości" Zasady i warunki udzielania pożyczek 10 l. O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

4 a) rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw, b) należą do jednej z wymienionych niżej kategorii: - bezrobotni, - zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień, uzyskali poprzednio pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,- absolwenci, podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 10-ciu osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez powiatowe urzędy pracy, c) ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności, d) przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru. 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi, za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej dysponent FRP może zaciągnąć pożyczkę z tego funduszu na cele inne niż określone w rozdziale Cele i zadania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości". 3. Warunki udzielania pożyczek są następujące: a) pożyczka może być udzielona do wysokości będącej równowartością w złotych polskich kwoty USD według średniego kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki przez Komisję, b) maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 36 miesięcy, c) maksymalny okres karencji wynosi 3 miesiące, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). 11 l. Pożyczki udzielane ze środków FRP oprocentowane są według stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki: a) oprocentowanie pożyczek odnoszone jest do poziomu oprocentowania redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP), b) oprocentowanie jest naliczane miesięcznie w całym okresie pożyczkowym, c) oprocentowanie wynosi przynajmniej: dla pożyczek udzielonych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na okres: do 12 miesięcy (włącznie) - 0,7 stopy procentowej redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP) zaokrąglonej do pełnych punktów procentowych, do 24 miesięcy (włącznie) - jak dla pożyczek do 12 m-cy + l punkt procentowy, do 36 miesięcy (włącznie) - jak dla pożyczek do 12 m-cy + 2 punkty procentowe. dla pożyczek udzielonych absolwentom na rozpoczęcie działalności gospodarczej na okres: do 12 miesięcy (włącznie) - 0,5 stopy procentowej redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP) zaokrąglonej do pełnych punktów procentowych, zaokrąglonej do pełnych punktów procentowych, do 24 miesięcy (włącznie) - jak dla pożyczek do 12 m-cy + l punkt procentowy, do 36 miesięcy (włącznie) - jak dla pożyczek do 12 m-cy + 2 punkty procentowe.

5 2. Środki uzyskane ze spłat odsetek w wysokości podstawowej tj. przyjętej jak wyżej oraz odsetek od lokat bankowych służą w 70 % powiększeniu kapitału pożyczkowego FRP, a w 30 % mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych Funduszu. W przypadku zastosowania oprocentowania wyższego, nadwyżka ponad stopę podstawową może być przeznaczana na pokrycie kosztów operacyjnych Funduszu Powyższy zapis wchodzi z dniem r. 3. Na pożyczki dla podmiotów gospodarczych i absolwentów Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości może przeznaczyć do 40 % posiadanego kapitału Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia. 2. Komisja, po zasięgnięciu opinii Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego w każdym indywidualnym przypadku, może ustalić wkład własny na poziomie wyższym lub niższym od minimalnego określonego w punkcie l. 3. Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi minimum 100 % kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić: a) poręczenie osób trzecich, b) przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia, c) weksel z własnego wystawienia in blanco" bez protestu, d) inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe. 4. Udzielenie pożyczki może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia łącznego; w każdym przypadku jedną z form musi być złożenie weksla FRP pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości do 3,0 % kwoty przyznanej pożyczki, płatną jednorazowo w momencie jej udzielenia (opłata manipulacyjna może być doliczona do kwoty pożyczki). Opłata manipulacyjna może być przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych FRP lub powiększa fundusz pożyczkowy. 2. Świadczenia na rzecz budżetu państwa, wynikające z tytułu udzielenia pożyczki (opłata skarbowa, opłata od czynności cywilno-prawnych), obciążają Pożyczkobiorcę, chyba że Strony w umowie pożyczki postanowią inaczej. Wniosek o udzielenie pożyczki Podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki przez Komisję stanowi wniosek o udzielenie pożyczki i plan finansowy planowanego przedsięwzięcia, załączony do tego wniosku po zaopiniowaniu przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Specjalistę Finansowego/Pożyczkowego. 2. Formalne wymagania jakie muszą spełniać: wniosek o pożyczkę i plan finansowy oraz specjalne formularze wnioskowe. Wnioskodawca może otrzymać w Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.

6 3. Przy opracowywaniu wniosku i planu finansowego przedsięwzięcia Wnioskodawca może skorzystać z pomocy Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) lub innej wyspecjalizowanej jednostki Wniosek przedłożony w FRP musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub w imieniu Wnioskodawcy przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2. Wniosek podlega rejestracji w rejestrze wniosków FRP. 3. Wniosek podlega analizie w FRP pod kątem: a) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie, b) stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (na podstawie wizji lokalnej przedstawiciela FRP w miejscu prowadzenia działalności), c) efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, d) proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki z FRP, jej zwrotu, stopnia ryzyka, e) realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, f) zabezpieczeń, o których mowa w 12 ust. 3, g) stanu techniczno-organizacyjnego przygotowania Wnioskodawcy do prowadzenia przedsięwzięcia. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i decyzyjnego Po sprawdzeniu kompletności otrzymanego wniosku. Specjalista Finansowy/Pożyczkowy przekazuje Wnioskodawcy potwierdzenie jego przyjęcia ze wskazaniem brakujących danych i terminu ich uzupełnienia. 2. Wniosek z oceną Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego podpisany przez Dyrektora Funduszu jest następnie rozpatrywany przez Komisję. 3. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Komisja Komisja może: a) zaakceptować pożyczkę w kwocie i na warunkach zgłoszonych przez Wnioskodawcę, b) zaakceptować pożyczkę w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż we wniosku, c) odroczyć decyzję do czasu uzyskania dodatkowych informacji, d) odrzucić wniosek o pożyczkę. 2. Decyzja Komisji podejmowana jest w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji przez Wnioskodawcę.

7 Umowa o udzielenie pożyczki Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy organizacją prowadzącą FRP a Pożyczkobiorcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 3. Umowa pożyczki określa jednoznacznie i zawiera następujące dane: a) strony umowy, b) nazwę przedsięwzięcia, c) kwotę pożyczki, d) cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, e) termin i sposób wykorzystania pożyczki, f) sposób i formę przekazywania środków (jednorazowo lub w ratach, zaliczkowo, czy na podstawie przedstawianych faktur itp.), g) terminy i kwoty spłat rat pożyczki, h) stopę procentową, sposób naliczania i terminy płatności odsetek, i) zabezpieczenie płatności pożyczki, j) wysokość opłaty manipulacyjnej i termin jej zapłaty, k) okres obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, l) nazwy banków oraz nazwy i numery rachunków bankowych właściwe dla przekazywania pożyczki oraz spłat pożyczki i odsetek, ł) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania pożyczki, m) konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, n) przewidywane efekty rzeczowe i terminy realizacji przedsięwzięcia, o) obowiązki Pożyczkobiorcy odnośnie prowadzenia rejestru wykorzystania środków, p) zobowiązania uiszczenia opłaty skarbowej, r) datę zawarcia umowy, s) podpisy Stron. 4. Wraz z umową powinny być podpisane odpowiednie dokumenty, będące zabezpieczeniem pożyczki określone w 12 ust. 3. Tryb i zasady wypłacania pożyczki Pożyczki wypłacane będą z rachunku FRP na podstawie dyspozycji wydanej do banku obsługującego przez osoby upoważnione ze strony organizacji prowadzącej FRP. 2. W zależności od treści umowy, o której mowa w 18, pożyczka może być: a) wypłacona jednorazowo, w całości, b) wypłacona w ratach, zaliczkowo lub na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy i usługi. 3. Warunkiem wypłaty pożyczki jest dostarczenie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty pożyczki.

8 Realizacja spłaty pożyczki Pożyczki udzielane w ramach FRP podlegają spłacie: a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie pożyczki, b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez którąkolwiek ze Stron, na warunkach określonych w umowie, 2. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku Pożyczkodawcy Zarząd organizacji prowadzącej FRP uprawniony jest do: a) wstrzymania dalszego przekazywania środków do chwili wyjaśnienia przez Pożyczkobiorcę przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy, b) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty, w przypadku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z warunków umowy oraz w przypadku gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym jej poprawy, c) wnioskowania o renegocjację umowy pożyczki. 2. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu zmiany warunków umowy pożyczki, w tym wysokości i terminów spłat rat kwoty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz z odsetkami. Jeżeli kwota pożyczki ma być zwiększona lub okres spłaty ulega przedłużeniu, warunkiem zmiany umowy pożyczki jest przedstawienie przez Pożyczkobiorcę nowych zabezpieczeń spłaty pożyczki. 3. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie pożyczki. 4. Ustalone w wyniku renegocjacji zmiany umowy zatwierdza Komisja a Zarząd organizacji prowadzącej FRP zawiera z Pożyczkobiorcą aneks do umowy pożyczki. 22 W przypadku zaniechania spłat rat pożyczki lub niewypłacalności Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca uprawniony jest do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej kwoty pożyczki i wszczęcia procedury windykacji należności, wykorzystując w tym celu klauzule zabezpieczające spłatę pożyczki zawarte w umowie, a w szczególności do wystąpienia do poręczycieli o wykonanie umowy poręczenia. Rozliczenie i likwidacja pożyczki Końcowego rozliczenia pożyczki dokonuje Specjalista Finansowy/Pożyczkowy po zakończeniu okresu pożyczkowego. 2. Dyrektor FRP sporządza pisemną ocenę ekonomiczno-finansową efektywności pożyczki i po jej zaakceptowaniu przez Komisję wnioskuje do Zarządu organizacji prowadzącej FRP o likwidację pożyczki.

9 Nadzór nad sposobem realizacji przedsięwzięcia Pożyczkobiorcy są poddani nadzorowi FRP w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki. 2. Nadzór odbywa się przez wizytacje miejsc realizacji przedsięwzięcia i kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła finansowania. 3. Jeżeli Pożyczkodawca stwierdzi nieprawidłowości w sposobie realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności stwierdzi naruszenie przez Pożyczkobiorcę warunków umowy, zobowiązany jest podjąć działania, o których mowa w 21. Prowadzenie dokumentacji pożyczkowej przez FRP Organizacja prowadząca FRP: a) prowadzi dla każdej pożyczki odrębną dokumentację, zawierającą wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, wypłacania i spłat pożyczki, zabezpieczenia pożyczki oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, b) prowadzi rejestr pożyczek udzielonych w ramach FRP, c) prowadzi ewidencję finansowo-księgową działalności FRP umożliwiającą sporządzanie dokumentów przez biegłego księgowego za rok obrachunkowy, d) archiwizuje raporty określone w 26 ust Każdy dokument włączany do akt FRP powinien być podpisany przez uprawnioną osobę i opatrzony datą sporządzenia. ROZDZIAŁ IIl Zasady monitorowania pożyczek" Monitorowanie płatności okresowych Dyrektor i Specjalista Finansowy/Pożyczkowy zobowiązani są na bieżąco monitorować spłacalność udzielonych pożyczek w celu prawidłowego zarządzania funduszem pożyczkowym i zapobiegania nie spłacaniu zaciągniętych pożyczek. 2. Dyrektor FRP z udziałem Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego sporządza na koniec każdego miesiąca pisemny raport dotyczący stanu udzielonych pożyczek. Raport zawiera następujące informacje: a) imię, nazwisko, adres i numer telefonu Pożyczkobiorcy, b) kwotę udzielonej pożyczki, c) aktualną wielkość zadłużenia (kapitał), d) wielkość dokonanych spłat: kapitału i odsetek, e) ustaloną umową pożyczki datę ostatnio dokonanej spłaty i faktyczną datę tej spłaty,

10 f) kwotę ostatnio dokonanej spłaty, g) ewentualne wnioski do Zarządu organizacji prowadzącej FRP i Komisji co do dalszego sposobu postępowania wobec danej pożyczki, h) informacje i objaśnienia dodatkowe (np. w przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwrócił się o odroczenie terminu płatności), 3. Raport, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywany Zarządowi organizacji prowadzącej FRP. Przeterminowane spłaty pożyczki Dopuszczalny jest okres maksymalnie 30 dni opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez Pożyczkobiorcę. Płatności dokonane po tym okresie są kwalifikowane jako przeterminowane. 2. Jakiekolwiek opóźnienie większe niż 30 dni powoduje zakwalifikowanie pożyczki jako zagrożonej Płatności opóźnione powyżej 30 dni będą obciążone karą za zwłokę w postaci karnych odsetek równych dwukrotnej wielkości podstawowego oprocentowania pożyczki, przy czym: a) odsetki te są naliczane za okres gdy dana płatność pozostaje nieuregulowana, b) zawiadomienia o obciążeniu Pożyczkobiorcy karnymi odsetkami są wysyłane listem poleconym z jednoczesnym zawiadomieniem, że po kolejnych 15 dniach pożyczka zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. 2. Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaci przeterminowanej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w ustalonym przez Pożyczkodawcę terminie, Pożyczkodawca uprawniony jest do windykacji należnej mu kwoty Proces windykacji pożyczki może zostać przerwany w każdym momencie, o ile Pożyczkobiorca przystąpi do współpracy z FRP w rozwiązaniu problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach i Specjalista Finansowy/Pożyczkowy pozytywnie zaopiniuje inny niż windykacja sposób zapewnienia spłaty pożyczki zaproponowany przez Pożyczkobiorcę. 2. W przypadku przerwania procesu windykacji prowadzonej przez sąd rejonowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów windykacji. Rozwiązywanie problemów związanych ze spłatą pożyczki W przypadku opóźnienia spłaty pożyczki, Dyrektor FRP może skierować Pożyczkobiorcę do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w celu udzielenia pomocy umożliwiającej rozwiązanie problemów związanych z realizacją pierwotnie przygotowanego planu finansowego przedsięwzięcia.

11 2. Program takiej pomocy musi zostać sporządzony na piśmie i podpisany przez Dyrektora FRP oraz Pożyczkobiorcę. 31 l. Specjalista Finansowy/Pożyczkowy renegocjuje zmiany umowy pożyczki, w tym terminów płatności odsetek i rat kapitałowych z Pożyczkobiorcą przepisów Sposób i termin odroczenia płatności jest rozpatrywany w każdym przypadku indywidualnie, jednak w żadnym razie termin odroczenia płatności nie może przekraczać trzech miesięcy, wliczając ewentualny dotychczasowy okres opóźnienia w spłatach pożyczki. 3. Dla dokonywania zmian w umowie pożyczki mają zastosowanie przepisy 21 ust. 4. Restrukturyzacja pożyczki W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokonał spłaty części pożyczki, spłata pozostałej części może zostać przedłużona na okres nie przekraczający 36 miesięcy łącznego okresu pożyczkowego. 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłacił całej pożyczki, a pożyczka została udzielona na okres krótszy niż 36 miesięcy, okres pożyczkowy może zostać przedłużony do 36 miesięcy licząc od daty udzielenia pożyczki. 3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, a pożyczka została udzielona na okres 36 miesięcy, może być dokonana zmiana wysokości rat spłaty, na spłaty rosnące do końca okresu pożyczkowego. 4. Od kwoty niespłaconej pożyczki w każdym z przypadków, o których mowa w ust. l, 2 i 3, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do ponownego opłacenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w 13 ust. l. Windykacja pożyczki W przypadku, gdy opóźnienia w spłacie pożyczki sięgają powyżej 30 dni i Pożyczkobiorca nie zgłosił się w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia i nie przystąpił do współpracy z FRP, wówczas: a) niespłacona część pożyczki zostaje przeniesiona na konto należności przeterminowanych, b) następuje rozpoczęcie procedury windykacji pożyczki. 2. Wszelkie kwoty uzyskane w procesie windykacji zostają przekazane na konto bankowe FRP i pokrywają kolejno: a) opłaty związane z windykacją pożyczki, b) odsetki karne, c) odsetki podstawowe, d) niespłaconą część pożyczki.

12 Przepisy końcowe Do monitorowania działalności FRP może być zastosowany komputerowy, zdalny system monitorowania danych i analizy sytuacji. 2. Zasady komputerowego monitorowania będą pisemnie uzgodnione z organizacją prowadzącą FRP. 3. Wprowadzenie komputerowego systemu monitorowania nie powoduje zmian w dotychczasowych zasadach monitorowania pożyczek opisanych w niniejszym regulaminie. ROZDZIAŁ IV Wymogi dla rachunku bankowego jednostki organizacyjnej prowadzącej FRP" Każda jednostka organizacyjna FRP w celu prowadzenia FRP otwiera rachunek bankowy albo pomocniczy do posiadanego rachunku bankowego. 2. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. l służy wyłącznie do obsługi zadań FRP Jednostka organizacyjna prowadząca FRP upoważnia do dokonywania operacji na rachunku bankowym co najmniej dwie osoby, w tym Specjalistę Finansowego/Pożyczkowego i Dyrektora FRP. 2. Dla ważności dokonania operacji niezbędne są za każdym razem co najmniej dwa podpisy, w tym Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego. 3. Upoważniony członek Zarządu organizacji prowadzącej FRP podpisuje dokumenty operacji bankowych w przypadkach czasowej nieobecności Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. POŻYCZKI. I. Zasady udzielania pożyczek

REGULAMIN DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. POŻYCZKI. I. Zasady udzielania pożyczek REGULAMIN DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. POŻYCZKI I. Zasady udzielania pożyczek 1 Fundusz Pożyczkowy linia pożyczkowa dla organizacji pozarządowych na realizację małych projektów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Regulamin udzielania pożyczek przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na cele związane z remontem m.in. elewacji frontowych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 06/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Pożyczki udzielane przez Subregionalny Fundusz Pożyczkowy DOLNY ŚLĄSK są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU SUBREGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr )?'..I2013. Starosty Nowodworskiego z dnia..1~...czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr )?'..I2013. Starosty Nowodworskiego z dnia..1~...czerwca 2013r. Zarządzenie Nr )?'..I2013 Starosty Nowodworskiego z dnia..1~...czerwca 2013r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1104. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik nr 3 do Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I TRYB UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO działającego przy Towarzystwie Rozwoju Powiśla w Dzierzgoniu.

REGULAMIN I TRYB UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO działającego przy Towarzystwie Rozwoju Powiśla w Dzierzgoniu. REGULAMIN I TRYB UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO działającego przy Towarzystwie Rozwoju Powiśla w Dzierzgoniu Rozdział I WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

K adencja Kadencja 2010-2014

K adencja Kadencja 2010-2014 Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stryszów z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DOLNY ŚLĄSK-JEREMIE W RAMACH SUBREGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DOLNY ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DOLNY ŚLĄSK-JEREMIE W RAMACH SUBREGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DOLNY ŚLĄSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Zważywszy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ Załącznik nr 1 do Uchwały nr /A/2013 z dnia 24-10-2013 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego SPO WKP)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego SPO WKP) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK. w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK. w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP) (Tekst jednolity regulaminu przyjęty uchwałą Zarządu EFRWP z dnia 26 stycznia 2013 r. obowiązujący od dnia 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr.../Rok/P/...

UMOWA POŻYCZKI Nr.../Rok/P/... UMOWA POŻYCZKI Nr.../Rok/P/... na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu zwanego dalej "zadaniem" zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Pożyczki na inwestycje o charakterze innowacyjnym Wdrażanie i rozliczanie pożyczek

Pożyczki na inwestycje o charakterze innowacyjnym Wdrażanie i rozliczanie pożyczek 1. Przejęcie dokumentacji od Sekcji Kontraktowania 2. Wypłata środków z Pożyczki 3. Weryfikacja sprawozdania z wdrożenia inwestycji 4. Monitorowanie pożyczek 5. Zakończenie pożyczki 1. Przejęcie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. [1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp UMOWA pożyczki FdS/yy/lp (pożyczka dla MŚP) dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

F-O-3/5 Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI

F-O-3/5 Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI nr. na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej zadaniem, zawarta w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zważywszy, że: Menadżerem Funduszu

Zważywszy, że: Menadżerem Funduszu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zważywszy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU GRANTOWY STOWARZYSZENIA SILNE KOBIETY BOGATYNI

REGULAMIN FUNDUSZU GRANTOWY STOWARZYSZENIA SILNE KOBIETY BOGATYNI REGULAMIN FUNDUSZU GRANTOWY STOWARZYSZENIA SILNE KOBIETY BOGATYNI I rozdział - Postanowienia ogólne 1. Celem Funduszu Grantowego Stowarzyszenia, zwanego dalej Funduszem, jest: a) wsparcie lokalnej aktywności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA WARSZAWA, Luty 2005 I. Zasady ogólne. 1. ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA. Skarb Państwa udziela zakładowi pożyczki, jeżeli zakład

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 155 Kielce tel. sekretariat 41 366 15 12, 41 333 52 20; fax 41 366 09 05 tel. biuro obsługi 41 368

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY KUJAWIAK-JEREMIE II W RAMACH SUBREGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KUJAWIAK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY KUJAWIAK-JEREMIE II W RAMACH SUBREGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KUJAWIAK Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo