Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Cele i zadania Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości Celami Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej w skrócie FRP, jest: - pobudzanie aktywności społeczności lokalnych na polu działalności gospodarczej, - kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości w rozwoju społeczności lokalnej i promowanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych, tworzenie warunków i możliwości realizacji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych, - gromadzenie i pozyskiwanie lokalnych funduszy z przeznaczeniem ich na zwiększenie środków FRP, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w programie aktywnej walki z bezrobociem. Zadania FRP służące realizacji ww. celów są następujące: udzielanie pożyczek i wsparcia kapitałowego bądź finansowego w formie innej niż pożyczki bezrobotnym i innym podmiotom spełniającym warunki, określone przez Regulamin Funkcjonowania FRP, udzielanie wszechstronnej pomocy w przygotowywaniu wniosków pożyczkowych wszystkim zainteresowanym, monitorowanie stanu finansowego i stały nadzór nad podmiotami korzystającymi z FRP. Status prawny organizacji tworzącej Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości tworzone są i prowadzone przez posiadające osobowość prawną pozarządowe organizacje działające w formule nie dla zysku, (stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze, cechy) mające w swoich statutach zapisy o udzielaniu pożyczek lub wsparciu kapitałowym bądź finansowym działalności gospodarczej. ROZDZIAŁ I Zasady działania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości" Działalność Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - przepisy ogólne 1 1. Działalność Funduszu regulowana jest przez Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Głównym zadaniem FRP jest udzielanie pożyczek podmiotom, o których mowa w 10 ust. l, przy pomocy środków finansowych: a) uzyskiwanych w ramach projektu TOR #10. Udzielanie pożyczek z tych środków odbywa się przy zastosowaniu procedury i wymogów formalnych zawartych w niniejszym Regulaminie, b) uzyskiwanych z innych źródeł. Udzielanie pożyczek z tych środków może odbywać się na innych warunkach i z zastosowaniem innych regulacji, niż te które dotyczą środków uzyskanych w ramach projektu TOR # 10. Do momentu ustalenia przepisów określających warunki wykorzystania środków finansowych spoza projektu TOR # 10, stosuje się procedurę i wymogi formalne przewidziane dla środków finansowych pozyskanych w ramach projektu TOR # 10.

2 2 1. FRP może prowadzić działalność finansową innego rodzaju niż udzielanie pożyczek, pod warunkiem, że jej podstawą są środki finansowe z innego źródła niż pożyczka z MBOiR służąca realizacji projektu TOR # 10 oraz, że cel takiej działalności jest zgodny z celami FRP zapisanymi w niniejszym Regulaminie oraz Umowie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a organizacją prowadzącą FRP. 2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. l, powinno pozostawać w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Umową między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a organizacją prowadzącą FRP. W przypadku podjęcia takiej działalności Regulamin Funkcjonowania FRP należy uzupełnić o odpowiednie uregulowania lub opracować odrębny regulamin. Struktura organizacyjna Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości 3 W strukturze każdej organizacji (fundacji, stowarzyszenia, itp.) prowadzącej FRP uprawniony organ powołuje: - Dyrektora Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, - Specjalistę Finansowego/Pożyczkowego, - Komisję Pożyczkową Dyrektor FRP kieruje działalnością FRP w ramach danej organizacji. 2. Dyrektorem FRP jest osoba będąca członkiem lub pracownikiem organizacji. 3. Czynności Dyrektora FRP wykonywane mogą być społecznie. 4. Nie wolno łączyć funkcji Dyrektora FRP 2 funkcją Specjalisty Finansowego. 5 Specjalista Finansowy/Pożyczkowy wykonuje czynności wynikające z Regulaminu FRP na podstawie umowy o pracę zawartej z organizacją prowadzącą FRP Komisja Pożyczkowa, zwana dalej Komisją, składa się z co najmniej trzech osób fizycznych. 2. Komisję powołuje Zarząd organizacji prowadzącej FRP. 3. W skład Komisji wchodzą: a) członek Zarządu lub pracownik organizacji prowadzącej FRP z wyłączeniem Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego, b) przedstawiciel urzędu pracy, c) inne osoby nie będące pracownikami organizacji prowadzącej FRP i nie wchodzącymi do jej Zarządu. 4. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3 5. Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków, nie mniej jednak niż połowy składu osobowego w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 6. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub Dyrektor w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. 7. Członek Komisji, który brał udział w przygotowaniu wniosku pożyczkowego lub jest zaangażowany w finansowane przedsięwzięcie, nie może głosować nad danym wnioskiem. \ Zasady sprawozdawczości finansowej FRP 7 Organizacje działające w ramach Projektu są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosują Plan kont dla Fundacji i Stowarzyszeń". 8 Organizacje prowadzące FRP są zobowiązane do osobnego prowadzenia ścisłej ewidencji operacji dokonywanych na rachunku bankowym, na którym znajdują się środki FRP. Ewidencja ta ma zawierać: specyfikację wszystkich dokonywanych operacji z wyszczególnieniem daty operacji, kwoty operacji oraz osób, które jej dokonały. Sprawozdania z tych operacji za miesiąc ubiegły są przekazywane do 20 dnia danego miesiąca do Departamentu Polityki Rynku Pracy w MPiPS. 9 Wzorcowy formularz miesięcznego sprawozdania z działalności FRP stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. ROZDZIAŁ II Regulamin udzielania pożyczek ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości" Zasady i warunki udzielania pożyczek 10 l. O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

4 a) rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw, b) należą do jednej z wymienionych niżej kategorii: - bezrobotni, - zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień, uzyskali poprzednio pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,- absolwenci, podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 10-ciu osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez powiatowe urzędy pracy, c) ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności, d) przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru. 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi, za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej dysponent FRP może zaciągnąć pożyczkę z tego funduszu na cele inne niż określone w rozdziale Cele i zadania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości". 3. Warunki udzielania pożyczek są następujące: a) pożyczka może być udzielona do wysokości będącej równowartością w złotych polskich kwoty USD według średniego kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki przez Komisję, b) maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 36 miesięcy, c) maksymalny okres karencji wynosi 3 miesiące, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). 11 l. Pożyczki udzielane ze środków FRP oprocentowane są według stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki: a) oprocentowanie pożyczek odnoszone jest do poziomu oprocentowania redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP), b) oprocentowanie jest naliczane miesięcznie w całym okresie pożyczkowym, c) oprocentowanie wynosi przynajmniej: dla pożyczek udzielonych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na okres: do 12 miesięcy (włącznie) - 0,7 stopy procentowej redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP) zaokrąglonej do pełnych punktów procentowych, do 24 miesięcy (włącznie) - jak dla pożyczek do 12 m-cy + l punkt procentowy, do 36 miesięcy (włącznie) - jak dla pożyczek do 12 m-cy + 2 punkty procentowe. dla pożyczek udzielonych absolwentom na rozpoczęcie działalności gospodarczej na okres: do 12 miesięcy (włącznie) - 0,5 stopy procentowej redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP) zaokrąglonej do pełnych punktów procentowych, zaokrąglonej do pełnych punktów procentowych, do 24 miesięcy (włącznie) - jak dla pożyczek do 12 m-cy + l punkt procentowy, do 36 miesięcy (włącznie) - jak dla pożyczek do 12 m-cy + 2 punkty procentowe.

5 2. Środki uzyskane ze spłat odsetek w wysokości podstawowej tj. przyjętej jak wyżej oraz odsetek od lokat bankowych służą w 70 % powiększeniu kapitału pożyczkowego FRP, a w 30 % mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych Funduszu. W przypadku zastosowania oprocentowania wyższego, nadwyżka ponad stopę podstawową może być przeznaczana na pokrycie kosztów operacyjnych Funduszu Powyższy zapis wchodzi z dniem r. 3. Na pożyczki dla podmiotów gospodarczych i absolwentów Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości może przeznaczyć do 40 % posiadanego kapitału Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia. 2. Komisja, po zasięgnięciu opinii Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego w każdym indywidualnym przypadku, może ustalić wkład własny na poziomie wyższym lub niższym od minimalnego określonego w punkcie l. 3. Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi minimum 100 % kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić: a) poręczenie osób trzecich, b) przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia, c) weksel z własnego wystawienia in blanco" bez protestu, d) inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe. 4. Udzielenie pożyczki może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia łącznego; w każdym przypadku jedną z form musi być złożenie weksla FRP pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości do 3,0 % kwoty przyznanej pożyczki, płatną jednorazowo w momencie jej udzielenia (opłata manipulacyjna może być doliczona do kwoty pożyczki). Opłata manipulacyjna może być przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych FRP lub powiększa fundusz pożyczkowy. 2. Świadczenia na rzecz budżetu państwa, wynikające z tytułu udzielenia pożyczki (opłata skarbowa, opłata od czynności cywilno-prawnych), obciążają Pożyczkobiorcę, chyba że Strony w umowie pożyczki postanowią inaczej. Wniosek o udzielenie pożyczki Podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki przez Komisję stanowi wniosek o udzielenie pożyczki i plan finansowy planowanego przedsięwzięcia, załączony do tego wniosku po zaopiniowaniu przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Specjalistę Finansowego/Pożyczkowego. 2. Formalne wymagania jakie muszą spełniać: wniosek o pożyczkę i plan finansowy oraz specjalne formularze wnioskowe. Wnioskodawca może otrzymać w Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.

6 3. Przy opracowywaniu wniosku i planu finansowego przedsięwzięcia Wnioskodawca może skorzystać z pomocy Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) lub innej wyspecjalizowanej jednostki Wniosek przedłożony w FRP musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub w imieniu Wnioskodawcy przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2. Wniosek podlega rejestracji w rejestrze wniosków FRP. 3. Wniosek podlega analizie w FRP pod kątem: a) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie, b) stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (na podstawie wizji lokalnej przedstawiciela FRP w miejscu prowadzenia działalności), c) efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, d) proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki z FRP, jej zwrotu, stopnia ryzyka, e) realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, f) zabezpieczeń, o których mowa w 12 ust. 3, g) stanu techniczno-organizacyjnego przygotowania Wnioskodawcy do prowadzenia przedsięwzięcia. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i decyzyjnego Po sprawdzeniu kompletności otrzymanego wniosku. Specjalista Finansowy/Pożyczkowy przekazuje Wnioskodawcy potwierdzenie jego przyjęcia ze wskazaniem brakujących danych i terminu ich uzupełnienia. 2. Wniosek z oceną Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego podpisany przez Dyrektora Funduszu jest następnie rozpatrywany przez Komisję. 3. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Komisja Komisja może: a) zaakceptować pożyczkę w kwocie i na warunkach zgłoszonych przez Wnioskodawcę, b) zaakceptować pożyczkę w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż we wniosku, c) odroczyć decyzję do czasu uzyskania dodatkowych informacji, d) odrzucić wniosek o pożyczkę. 2. Decyzja Komisji podejmowana jest w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji przez Wnioskodawcę.

7 Umowa o udzielenie pożyczki Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy organizacją prowadzącą FRP a Pożyczkobiorcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 3. Umowa pożyczki określa jednoznacznie i zawiera następujące dane: a) strony umowy, b) nazwę przedsięwzięcia, c) kwotę pożyczki, d) cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, e) termin i sposób wykorzystania pożyczki, f) sposób i formę przekazywania środków (jednorazowo lub w ratach, zaliczkowo, czy na podstawie przedstawianych faktur itp.), g) terminy i kwoty spłat rat pożyczki, h) stopę procentową, sposób naliczania i terminy płatności odsetek, i) zabezpieczenie płatności pożyczki, j) wysokość opłaty manipulacyjnej i termin jej zapłaty, k) okres obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, l) nazwy banków oraz nazwy i numery rachunków bankowych właściwe dla przekazywania pożyczki oraz spłat pożyczki i odsetek, ł) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania pożyczki, m) konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, n) przewidywane efekty rzeczowe i terminy realizacji przedsięwzięcia, o) obowiązki Pożyczkobiorcy odnośnie prowadzenia rejestru wykorzystania środków, p) zobowiązania uiszczenia opłaty skarbowej, r) datę zawarcia umowy, s) podpisy Stron. 4. Wraz z umową powinny być podpisane odpowiednie dokumenty, będące zabezpieczeniem pożyczki określone w 12 ust. 3. Tryb i zasady wypłacania pożyczki Pożyczki wypłacane będą z rachunku FRP na podstawie dyspozycji wydanej do banku obsługującego przez osoby upoważnione ze strony organizacji prowadzącej FRP. 2. W zależności od treści umowy, o której mowa w 18, pożyczka może być: a) wypłacona jednorazowo, w całości, b) wypłacona w ratach, zaliczkowo lub na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy i usługi. 3. Warunkiem wypłaty pożyczki jest dostarczenie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty pożyczki.

8 Realizacja spłaty pożyczki Pożyczki udzielane w ramach FRP podlegają spłacie: a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie pożyczki, b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez którąkolwiek ze Stron, na warunkach określonych w umowie, 2. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku Pożyczkodawcy Zarząd organizacji prowadzącej FRP uprawniony jest do: a) wstrzymania dalszego przekazywania środków do chwili wyjaśnienia przez Pożyczkobiorcę przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy, b) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty, w przypadku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z warunków umowy oraz w przypadku gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym jej poprawy, c) wnioskowania o renegocjację umowy pożyczki. 2. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu zmiany warunków umowy pożyczki, w tym wysokości i terminów spłat rat kwoty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz z odsetkami. Jeżeli kwota pożyczki ma być zwiększona lub okres spłaty ulega przedłużeniu, warunkiem zmiany umowy pożyczki jest przedstawienie przez Pożyczkobiorcę nowych zabezpieczeń spłaty pożyczki. 3. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie pożyczki. 4. Ustalone w wyniku renegocjacji zmiany umowy zatwierdza Komisja a Zarząd organizacji prowadzącej FRP zawiera z Pożyczkobiorcą aneks do umowy pożyczki. 22 W przypadku zaniechania spłat rat pożyczki lub niewypłacalności Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca uprawniony jest do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej kwoty pożyczki i wszczęcia procedury windykacji należności, wykorzystując w tym celu klauzule zabezpieczające spłatę pożyczki zawarte w umowie, a w szczególności do wystąpienia do poręczycieli o wykonanie umowy poręczenia. Rozliczenie i likwidacja pożyczki Końcowego rozliczenia pożyczki dokonuje Specjalista Finansowy/Pożyczkowy po zakończeniu okresu pożyczkowego. 2. Dyrektor FRP sporządza pisemną ocenę ekonomiczno-finansową efektywności pożyczki i po jej zaakceptowaniu przez Komisję wnioskuje do Zarządu organizacji prowadzącej FRP o likwidację pożyczki.

9 Nadzór nad sposobem realizacji przedsięwzięcia Pożyczkobiorcy są poddani nadzorowi FRP w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki. 2. Nadzór odbywa się przez wizytacje miejsc realizacji przedsięwzięcia i kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła finansowania. 3. Jeżeli Pożyczkodawca stwierdzi nieprawidłowości w sposobie realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności stwierdzi naruszenie przez Pożyczkobiorcę warunków umowy, zobowiązany jest podjąć działania, o których mowa w 21. Prowadzenie dokumentacji pożyczkowej przez FRP Organizacja prowadząca FRP: a) prowadzi dla każdej pożyczki odrębną dokumentację, zawierającą wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, wypłacania i spłat pożyczki, zabezpieczenia pożyczki oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, b) prowadzi rejestr pożyczek udzielonych w ramach FRP, c) prowadzi ewidencję finansowo-księgową działalności FRP umożliwiającą sporządzanie dokumentów przez biegłego księgowego za rok obrachunkowy, d) archiwizuje raporty określone w 26 ust Każdy dokument włączany do akt FRP powinien być podpisany przez uprawnioną osobę i opatrzony datą sporządzenia. ROZDZIAŁ IIl Zasady monitorowania pożyczek" Monitorowanie płatności okresowych Dyrektor i Specjalista Finansowy/Pożyczkowy zobowiązani są na bieżąco monitorować spłacalność udzielonych pożyczek w celu prawidłowego zarządzania funduszem pożyczkowym i zapobiegania nie spłacaniu zaciągniętych pożyczek. 2. Dyrektor FRP z udziałem Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego sporządza na koniec każdego miesiąca pisemny raport dotyczący stanu udzielonych pożyczek. Raport zawiera następujące informacje: a) imię, nazwisko, adres i numer telefonu Pożyczkobiorcy, b) kwotę udzielonej pożyczki, c) aktualną wielkość zadłużenia (kapitał), d) wielkość dokonanych spłat: kapitału i odsetek, e) ustaloną umową pożyczki datę ostatnio dokonanej spłaty i faktyczną datę tej spłaty,

10 f) kwotę ostatnio dokonanej spłaty, g) ewentualne wnioski do Zarządu organizacji prowadzącej FRP i Komisji co do dalszego sposobu postępowania wobec danej pożyczki, h) informacje i objaśnienia dodatkowe (np. w przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwrócił się o odroczenie terminu płatności), 3. Raport, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywany Zarządowi organizacji prowadzącej FRP. Przeterminowane spłaty pożyczki Dopuszczalny jest okres maksymalnie 30 dni opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez Pożyczkobiorcę. Płatności dokonane po tym okresie są kwalifikowane jako przeterminowane. 2. Jakiekolwiek opóźnienie większe niż 30 dni powoduje zakwalifikowanie pożyczki jako zagrożonej Płatności opóźnione powyżej 30 dni będą obciążone karą za zwłokę w postaci karnych odsetek równych dwukrotnej wielkości podstawowego oprocentowania pożyczki, przy czym: a) odsetki te są naliczane za okres gdy dana płatność pozostaje nieuregulowana, b) zawiadomienia o obciążeniu Pożyczkobiorcy karnymi odsetkami są wysyłane listem poleconym z jednoczesnym zawiadomieniem, że po kolejnych 15 dniach pożyczka zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. 2. Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaci przeterminowanej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w ustalonym przez Pożyczkodawcę terminie, Pożyczkodawca uprawniony jest do windykacji należnej mu kwoty Proces windykacji pożyczki może zostać przerwany w każdym momencie, o ile Pożyczkobiorca przystąpi do współpracy z FRP w rozwiązaniu problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach i Specjalista Finansowy/Pożyczkowy pozytywnie zaopiniuje inny niż windykacja sposób zapewnienia spłaty pożyczki zaproponowany przez Pożyczkobiorcę. 2. W przypadku przerwania procesu windykacji prowadzonej przez sąd rejonowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów windykacji. Rozwiązywanie problemów związanych ze spłatą pożyczki W przypadku opóźnienia spłaty pożyczki, Dyrektor FRP może skierować Pożyczkobiorcę do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w celu udzielenia pomocy umożliwiającej rozwiązanie problemów związanych z realizacją pierwotnie przygotowanego planu finansowego przedsięwzięcia.

11 2. Program takiej pomocy musi zostać sporządzony na piśmie i podpisany przez Dyrektora FRP oraz Pożyczkobiorcę. 31 l. Specjalista Finansowy/Pożyczkowy renegocjuje zmiany umowy pożyczki, w tym terminów płatności odsetek i rat kapitałowych z Pożyczkobiorcą przepisów Sposób i termin odroczenia płatności jest rozpatrywany w każdym przypadku indywidualnie, jednak w żadnym razie termin odroczenia płatności nie może przekraczać trzech miesięcy, wliczając ewentualny dotychczasowy okres opóźnienia w spłatach pożyczki. 3. Dla dokonywania zmian w umowie pożyczki mają zastosowanie przepisy 21 ust. 4. Restrukturyzacja pożyczki W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokonał spłaty części pożyczki, spłata pozostałej części może zostać przedłużona na okres nie przekraczający 36 miesięcy łącznego okresu pożyczkowego. 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłacił całej pożyczki, a pożyczka została udzielona na okres krótszy niż 36 miesięcy, okres pożyczkowy może zostać przedłużony do 36 miesięcy licząc od daty udzielenia pożyczki. 3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, a pożyczka została udzielona na okres 36 miesięcy, może być dokonana zmiana wysokości rat spłaty, na spłaty rosnące do końca okresu pożyczkowego. 4. Od kwoty niespłaconej pożyczki w każdym z przypadków, o których mowa w ust. l, 2 i 3, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do ponownego opłacenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w 13 ust. l. Windykacja pożyczki W przypadku, gdy opóźnienia w spłacie pożyczki sięgają powyżej 30 dni i Pożyczkobiorca nie zgłosił się w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia i nie przystąpił do współpracy z FRP, wówczas: a) niespłacona część pożyczki zostaje przeniesiona na konto należności przeterminowanych, b) następuje rozpoczęcie procedury windykacji pożyczki. 2. Wszelkie kwoty uzyskane w procesie windykacji zostają przekazane na konto bankowe FRP i pokrywają kolejno: a) opłaty związane z windykacją pożyczki, b) odsetki karne, c) odsetki podstawowe, d) niespłaconą część pożyczki.

12 Przepisy końcowe Do monitorowania działalności FRP może być zastosowany komputerowy, zdalny system monitorowania danych i analizy sytuacji. 2. Zasady komputerowego monitorowania będą pisemnie uzgodnione z organizacją prowadzącą FRP. 3. Wprowadzenie komputerowego systemu monitorowania nie powoduje zmian w dotychczasowych zasadach monitorowania pożyczek opisanych w niniejszym regulaminie. ROZDZIAŁ IV Wymogi dla rachunku bankowego jednostki organizacyjnej prowadzącej FRP" Każda jednostka organizacyjna FRP w celu prowadzenia FRP otwiera rachunek bankowy albo pomocniczy do posiadanego rachunku bankowego. 2. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. l służy wyłącznie do obsługi zadań FRP Jednostka organizacyjna prowadząca FRP upoważnia do dokonywania operacji na rachunku bankowym co najmniej dwie osoby, w tym Specjalistę Finansowego/Pożyczkowego i Dyrektora FRP. 2. Dla ważności dokonania operacji niezbędne są za każdym razem co najmniej dwa podpisy, w tym Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego. 3. Upoważniony członek Zarządu organizacji prowadzącej FRP podpisuje dokumenty operacji bankowych w przypadkach czasowej nieobecności Specjalisty Finansowego/Pożyczkowego.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo