Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax Dzierzgoń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl"

Transkrypt

1 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w ramach inicjatywy JEREMIE dla Województwa Pomorskiego. 2. Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 1. Fundusz Pożyczkowy Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna 2. Zarząd Zarząd Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. 3. Komisja Kwalifikacyjna organ opiniodawczy Zarządu w kwestiach dotyczących udzielanych pożyczek 4. Wnioskodawca podmiot prowadzący / podejmujący działalność gospodarczą i składający wniosek o pożyczkę do Funduszu Pożyczkowego 5. Pożyczka pożyczka przeznaczona na cele, o których mowa w 4 Regulaminu, udzielana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie pożyczki do której zastosowanie mają także przepisy art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm); 6. Pożyczkobiorca podmiot o którym mowa w 3 oraz któremu Fundusz Pożyczkowy udzielił pożyczki; 7. MŚP należy przez to rozumieć mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające przesłanki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu; 8. Start up oznacza MŚP, w tym w szczególności osobę bezrobotną lub absolwenta szkoły wyższej w przypadku którego od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia udzielenia wsparcia upłynęło nie więcej niż 24 miesiące. 9. Regulamin Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w Dzierzgoniu w ramach inicjatywy JEREMIE dla Województwa Pomorskiego 10. Limit Pożyczki Globalnej- należy przez to rozumieć środki udostępnione przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE woj. Pomorskiego 11. Uruchomienie Pożyczki Wypłacenie Pożyczki na podstawie dyspozycji wydanej przez Fundusz Pożyczkowy do banku prowadzącego rachunek Funduszu Pożyczkowego Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek na podstawie zawieranej z Pożyczkobiorcą umowy pożyczki zgodnie z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także stosowanie do przepisów regulujących inicjatywę Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises).

2 2. Warunki Pożyczki, które nie zostały określone w Regulaminie określa umowa pożyczki. 3. Regulamin przed podpisaniem umowy pożyczki przedkładany jest Pożyczkobiorcy, który składa stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień. POŻYCZKOBIORCY 4 1. O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorstwami zagrożonymi w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z r.); b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; c) są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.; d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego; e) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (jeżeli Przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis); f) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji. 2. O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, z tym że umowa pożyczki może być zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez te osoby działalności gospodarczej i jej podjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po dostarczeniu stosownych dokumentów do Funduszu Pożyczkowego. ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 5 Pożyczka musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego, w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych; b) tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym: wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu/usługi rozszerzenie skali i zasięgu działania firmy wzrost sprzedaży produktów/usług

3 6 Pożyczka nie może być przeznaczona na: a) cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy, b) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, c) na spłatę pożyczek oraz spłatę zobowiązań publiczno prawnych, d) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego Warunkiem udzielenia pożyczki jest: a) posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności do spłaty pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami, w terminach określonych w umowie pożyczki oraz przedstawienie należytego zabezpieczenia spłaty w/w kwot; b) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; c) nie posiadanie zaległości w opłacaniu podatków wobec Skarbu Państwa oraz składek do ZUS; d) złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Minimalna wartość jednostkowej Pożyczki wynosi ,00 PLN. 3. Maksymalna wartość jednostkowej Pożyczki wynosi ,00 PLN. 4. Maksymalna wartość jednostkowych Pożyczek udzielanych jednemu MŚP to ,00 PLN jednak nie więcej niż 5% przyznanego Funduszowi Pożyczkowemu Limitu Pożyczki Globalnej. 5. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty uruchomienia pożyczki. 6. Pożyczka udzielna jest pod warunkiem zapewnienia przez Pożyczkobiorcę, nie spełniającego definicji Start-up środków własnych w wysokości minimum 10% nakładów inwestycyjnych. 7. Poniesienie wkładu własnego należy udokumentować w postaci m.in. faktur, rachunków, umów sprzedaży kosztów i wydatków bezpośrednio związanych z finansowanym przedsięwzięciem wraz z dowodami zapłaty; 8. Pożyczkobiorca winien udokumentować wydatkowanie 100% kwoty pożyczki oraz wkładu własnego jeśli jest zobowiązany do jego zapewnienia. 9. Nakłady inwestycyjne określa się w cenach netto bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, koszty inwestycyjne określa się w cenach brutto. 10. Kwota Pożyczki może być wypłacona jednorazowo lub w transzach. 11. Pożyczka udzielana jest w walucie polskiej. 12. Za udzielenie pożyczki Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat i prowizji. 13. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu obligatoryjnego zabezpieczenia spłaty pożyczki Obligatoryjna formą zabezpieczenia Pożyczki jest weksel własny Pożyczkobiorcy in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2. W zależności od wnioskowanej kwoty pożyczki oraz sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy Fundusz Pożyczkowy może żądać dodatkowo innych form zabezpieczenia. m.in.: a) poręczenie wekslowe b) poręczenie wg prawa cywilnego, w tym poręczenie krajowych instytucji

4 c) hipoteka d) sądowy zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia, odnawialnej przez cały okres spłaty pożyczki e) przewłaszczenie rzeczy ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia, odnawialnej przez cały okres spłaty pożyczki f) przelew wierzytelności g) gwarancja bankowa h) akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art pkt 5 kpc i) inne dozwolone prawem 3. Wymienione w ust. 2 zabezpieczenia będą mogły być stosowane łącznie. 4. W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej lub komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo akcyjnej, pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda jego współmałżonka na zawarcie umowy pożyczki. 5. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą. 6. Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczenia ponosi Pożyczkobiorca. 7. Fundusz Pożyczkowy zastrzega sobie prawo oceny przedstawionych form zabezpieczenia i ustalenia ich realnej wartości oraz ich weryfikacji w trakcie trwania umowy pożyczki. 8. Fundusz Pożyczkowy może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w okresie realizacji Umowy pożyczki, w przypadku gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub występuje zagrożenie zmniejszenia się ich wartości. 9. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia Pożyczki może być dokonana na wniosek Pożyczkobiorcy jedynie za zgodą Funduszu Pożyczkowego i pod warunkiem, że nie zostanie zagrożona spłata Pożyczki wraz z odsetkami. 10. Zabezpieczenie Pożyczki będzie zwolnione po całkowitym rozliczeniu zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej Pożyczki Fundusz Pożyczkowy udziela Pożyczek: a) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, b) na warunkach rynkowych, dla których wysokość oprocentowania nie może być niższa niż stopa referencyjna, obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z r., str.6), obowiązująca w dniu zawarcia umowy pożyczki. 2. Pożyczka udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowana jest poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z r., str.6) i będzie stanowiła dla przedsiębiorcy pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 3. Wysokość oprocentowania pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych nie może być niższa niż stopa referencyjna, obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z r., str.6), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki.

5 4. Pomoc de minimis może być udzielana na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowanych, spełniających kryteria kwalifikowalności wydatków, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 5. Pożyczki udzielane na zasadach pomocy de minimis nie mogą być udzielone: a) przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; b) przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; c) przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do Traktatu, w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; d) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; e) na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; f) na działalność w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego; g) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego; h) podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji; i) podmiotowi, który w bieżącym roku budżetowym i dwóch poprzednich latach budżetowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwotę euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwotę euro. 6. Wartość pomocy de minimis obliczana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. nr 194, poz z późn.zm). 7. Odsetki od udzielonej pożyczki na zasadach rynkowych są naliczane w dniu jej wypłaty. Podstawą naliczenia odsetek za cały okres jest wartość udzielonej pożyczki. Naliczone odsetki płatne będą w miesięcznych ratach przez okres trwania umowy pożyczki, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie spłat, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki dostępny jest w siedzibie Funduszu Pożyczkowego, jego placówkach, na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego oraz współpracujących instytucjach.

6 3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa dokumenty i informacje niezbędne do dokonania analizy przedsięwzięcia oraz analizy finansowo ekonomicznej przedsiębiorstwa, w okresie na który ma być udzielona Pożyczka. 4. Zakres koniecznych informacji i dokumentacji uzależniony jest od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. W uzasadnionych przypadkach w zależności od rodzaju i wysokości pożyczki oraz proponowanego zabezpieczenia, Fundusz Pożyczkowy może zażądać dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości i rzetelności przedstawianych przez Wnioskodawcę kalkulacji ekonomicznej przedsięwzięcia. 5. Wycena nieruchomości jest wymagana każdorazowo w przypadku przeznaczenia pożyczki na zakup nieruchomości. 6. Wycena środka trwałego wymagana jest w przypadku przeznaczenia pożyczki na zakup używanego środka trwałego kupowanego od osoby fizycznej, gdy szacowana cena zakupu przewyższa wartość PLN. 7. Koszty związane z dostarczeniem dodatkowych dokumentów (opinii, wycen, ustanowienia zabezpieczeń i inne) wymaganych przez Fundusz ponosi Wnioskodawca. 8. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. ORGANY DECYZYJNE I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Organem odpowiedzialnym za realizację działalności pożyczkowej przez Fundusz Pożyczkowy jest Zarząd, działający na podstawie Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Organem opiniodawczym w kwestiach dot. udzielania Pożyczek jest Komisja Kwalifikacyjna, która wydaje opinię: a) udzielenia Pożyczki w kwocie i na warunkach określonych przez Wnioskodawcę; b) udzielenia Pożyczki w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż określone we wniosku; c) udzielenia Pożyczki pod pewnymi warunkami; d) odłożenie decyzji o udzieleniu/odmowie udzielenia Pożyczki do czasu uzyskania dodatkowych informacji; e) odmowy udzielenia Pożyczki (odrzucenie wniosku); 3. Udzielenie bądź odmowa udzielenia Pożyczki następuje w drodze decyzji Zarządu W celu rozpoczęcia procedury udzielania Pożyczki, Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Funduszu Pożyczkowego lub w jego placówce. 2. W momencie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie Funduszowi Pożyczkowemu wszelkich informacji i dokumentów pozostających w związku ze złożonym wnioskiem, w tym ksiąg handlowych, jak i udostępniania ich w trakcie obowiązywania umowy pożyczki. Ponadto wyraża zgodę na zasięganie przez Fundusz Pożyczkowy opinii o Wnioskodawcy w wywiadach gospodarczych i jednostkach z nim współpracujących oraz wykonanie wizytacji przez pracowników Funduszu Pożyczkowego w swojej siedzibie, jak i w miejscach wykonywania działalności gospodarczej. 3. Wniosek kompletny (wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami) podlega rejestracji w ewidencji wniosków.

7 4. Wniosek wraz z przedłożoną przez Wnioskodawcę dokumentacją podlega analizie pod kątem: a) oceny kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym weryfikacja zobowiązań finansowych; b) stanu przygotowań przedsiębiorstwa do realizacji inwestycji; c) określenia stopnia ryzyka niespłacenia Pożyczki; d) oceny proponowanych zabezpieczeń Wniosek, który przejdzie etap weryfikacji formalno prawnej oraz finansowej (ilościowej) zostaje skierowany do Komisji Kwalifikacyjnej. 2. Komisja Kwalifikacyjna przedstawia swoją opinię Zarządowi, który na tej podstawie wydaje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Pożyczki. 3. Decyzja Zarządu w sprawie udzielenia Pożyczki zawiera co najmniej: kwotę Pożyczki, okres na jaki Pożyczka została przyznana, oprocentowanie kwoty Pożyczki. 4. Podjęcie decyzji przez Zarząd następuje w okresie 21 dni od dnia złożenia kompletnego Wniosku. 5. O decyzji Zarządu Wnioskodawca zostaje niezwłocznie poinformowany. Od decyzji negatywnej Wnioskodawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. UMOWA I WYPŁATA POŻYCZKI Udzielenie Pożyczki następuje na podstawie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Funduszem Pożyczkowym reprezentowanym przez Zarząd a Pożyczkobiorcą. 2. Warunkiem podpisania umowy pożyczki jest dostarczenie przez Wnioskodawcę do siedziby Funduszu Pożyczkowego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami, aktualnych na dzień podpisania umowy pożyczki, nie starszych niż 30 dni od daty ich wystawienia. 3. Umowę pożyczki sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 4. Umowa pożyczki powinna zostać zawarta w ciągu 21 dni po spełnieniu warunku określonego w ust Pożyczka wypłacana jest na podstawie dyspozycji wydanej przez Fundusz Pożyczkowy do banku prowadzącego rachunek Funduszu Pożyczkowego. 2. W zależności od treści umowy pożyczki, Pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo w całości lub w transzach na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę. 3. Warunkiem wypłaty Pożyczki jest ustanowienie przez Pożyczkobiorcę obligatoryjnych zabezpieczeń spłaty Pożyczki. 4. Fundusz Pożyczkowy odstępuje od umowy pożyczki i odmawia uruchomienia środków, jeśli przed przekazaniem pożyczki: a) ogłoszono upadłość Pożyczkobiorcy; b) wszczęto postępowanie naprawcze Pożyczkobiorcy; c) ogłoszono likwidację Pożyczkobiorcy; d) znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa i ekonomiczna Pożyczkobiorcy; e) Fundusz Pożyczkowy uzyskał informację mające negatywne znaczenie dla oceny wiarygodności Pożyczkobiorcy oraz ryzyka spłaty pożyczki.

8 16 1. W związku z udzieleniem Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: a) wykorzystania przyznanej Pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; b) umożliwienia Funduszowi kontroli sposobu wykorzystania Pożyczki przez dostarczenie na jego żądanie odpowiednich dokumentów i złożenia wyjaśnień; c) umożliwienia Funduszowi Pożyczkowemu oceny przedsiębiorstwa w jego siedzibie i w miejscach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; d) niezwłocznego powiadomienia Funduszu Pożyczkowego o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i wypowiedzenia umowy pożyczki przez Fundusz Pożyczkowy. e) przestrzegania postanowień umowy pożyczki. 17 W przypadku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z warunków Umowy pożyczki lub gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym poprawy Zarząd może podjąć decyzje o: a) wstrzymaniu dalszego przekazywania środków (płatność w transzach) b) postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty. SPŁATA POŻYCZKI Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy podlegają spłacie: a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie pożyczki; b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez Fundusz Pożyczkowy. 2. Pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach, w wysokości i terminach określonych w umowie pożyczki. 3. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwoty należnej wierzytelności na rachunku bankowym Funduszu Pożyczkowego. 4. Pożyczkobiorca w terminie 3 miesięcy od daty wypłaty Pożyczki jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania 100% kwoty pożyczki oraz wkładu własnego (jeśli był wymagany) w formie m.in. faktur, rachunków, umów sprzedaży (wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych) wraz z dowodami zapłaty. 5. Dokonane przez Pożyczkobiorca spłaty zalicza się kolejno na pokrycie: a) koszty sądowe, koszty postępowania procesowego, koszty egzekucyjne oraz wszelkie koszty związane z procedurą windykacyjną Pożyczki, b) odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi, c) odsetki karne, d) odsetki umowne, e) niespłaconą część kapitału Pożyczki. WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI I WINDYKACJA

9 19 1. Fundusz Pożyczkowy może rozwiązać umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądać niezwłocznej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami zaległymi i bieżącymi, a także wykorzystać zabezpieczenia Pożyczki w następujących przypadkach: a) naruszenia przez Pożyczkobiorcę postanowień umowy pożyczki lub Regulaminu; b) zaniechania spłat rat Pożyczki wraz z odsetkami; c) złożenia przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych oświadczeń, przedstawienia nieprawdziwych dokumentów lub nieważnych zabezpieczeń; d) wykorzystywanie Pożyczki niezgodnie z celem, na jaki została udzielona; e) utraty lub stwierdzenia znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty pożyczki i braku możliwości ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, f) dokonania sprzedaży majątku, będącego zabezpieczeniem Pożyczki bez zgody Funduszu Pożyczkowego; g) zbycia lub likwidacji przedmiotu przedsięwzięcia określonego we Wniosku o pożyczkę bez zgody Funduszu Pożyczkowego, h) postępowania Pożyczkobiorcy uniemożliwiającego sprawowanie przez Fundusz Pożyczkowy czynności kontrolnych i monitorujących, oraz oceny bieżącej sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy, i) postawienia Pożyczkobiorcy w stan likwidacji lub w stan upadłości, j) zmiany lokalizacji przedsięwzięcia bez zgody Funduszu Pożyczkowego, k) wystąpienia innych okoliczności naruszających zapisy umowy pożyczki. 2. Rozwiązanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym w myśl ust. 1 będzie dokonane na piśmie listem poleconym, wysłanym do Pożyczkobiorcy/Poręczycieli na adres podany w Umowie Pożyczki i będzie skutkować natychmiastową wymagalnością wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej Pożyczki W przypadku niespłacenia raty pożyczki lub jej części w terminie określonym w umowie nalicza się odsetki karne od przeterminowanych należności równe czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym. 2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Pracownik Funduszu ustala termin spłaty przeterminowanych należności wraz z odsetkami o czym informuje Pożyczkobiorcę. 3. W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie do Pożyczkobiorcy zostaje wysłany monit listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w monicie, Fundusz Pożyczkowy wypowiada umowę pożyczki i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysyła do Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty. 4. Nieodnotowanie wpłaty na rachunku bankowym Funduszu Pożyczkowego, we wskazanym w wezwaniu do zapłaty terminie powoduje wszczęcie procedury windykacyjnej, w tym dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. 5. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną Pożyczką, a także środki odzyskane w wyniku działań egzekucyjnych pokrywają kolejno: a) koszty sądowe, koszty postępowania procesowego, koszty egzekucyjne oraz wszelkie koszty związane z procedurą windykacyjną Pożyczki; b) odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi; c) odsetki karne; d) odsetki umowne; e) niespłaconą część kapitału Pożyczki.

10 6. Fundusz może zlecać działania windykacyjne kancelariom prawniczym i podmiotom specjalizującym się w dochodzeniu i odzyskiwaniu należności zgodnie z przepisami prawa. 7. Koszty wezwań do zapłaty pokrywa Pożyczkobiorca. RESTRUKTURYZACJA POŻYCZKI Fundusz Pożyczkowy dopuszcza możliwość restrukturyzacji Pożyczki. 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokonał spłaty części przeterminowanych należności, spłata pozostałej części Pożyczki może zostać przedłużona na okres nieprzekraczający 60 miesięcy łącznego okresu pożyczkowego. 3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki, a została ona udzielona na okres krótszy niż 60 miesięcy, okres pożyczkowy może zostać przedłużony do 60 miesięcy licząc od daty udzielenia Pożyczki 4. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca Pożyczki, a Pożyczka została udzielona na okres 60 miesięcy, może zostać dokonana zmiana wysokości rat spłaty, na spłaty rosnące do końca okresu pożyczkowego. 5. Warunkiem restrukturyzacji Pożyczki jest przedstawienie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty Pożyczki. 6. Ustalone w wyniku restrukturyzacji zmiany umowy pożyczki zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna, a Zarząd zawiera z Pożyczkobiorcą stosowny aneks do umowy pożyczki. ROZLICZENIE POŻYCZKI Ostateczne rozliczenie Pożyczki następuje po uregulowaniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich płatności wynikających z umowy pożyczki, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ewentualnych późniejszych aneksach do umowy pożyczki. 2. W przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 3. W przypadku nadpłaty Fundusz zwróci różnicę Pożyczkobiorcy na jego rachunek bankowy w terminie do 90 dni od momentu spłaty całości zobowiązania wobec Funduszu. 4. Ustalenie między stronami terminu wcześniejszej spłaty Pożyczki możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Zarząd na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, 5. Wystawiony na zabezpieczenie Pożyczki weksel jest zwracany Pożyczkobiorcy za pokwitowaniem, niezwłocznie po wykonaniu wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki. W przypadku nieodebrania weksla w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty spłaty całości Pożyczki, Pożyczkodawca bez dodatkowego powiadomienia, zniszczy komisyjnie Weksel wystawiony przez Pożyczkobiorcę. Protokoły z komisyjnego zniszczenia weksli przechowywane są w siedzibie Funduszu przez okres 5 lat.

11 ZOBOWIĄZANIA POŻYCZKOBIORCY ORAZ PORĘCZYCIELI Pożyczkobiorca oraz każdy z Poręczycieli są zobowiązani do: a) informowania Pożyczkodawcy o decyzjach i faktach mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno finansową, m. in. o: zaciąganych zobowiązaniach, udzielanych poręczeniach, ustanowieniu obciążeniu swojego majątku; b) udzielania prawdziwych, wyczerpujących i terminowych wyjaśnień i udostępniania wszelkich żądanych przez Pożyczkodawcę dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu Pożyczki lub sytuacji Pożyczkobiorcy i poręczycieli. Udzielenie odpowiedzi c) lub przedłożenie dokumentów żądanych przez Fundusz Pożyczkowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty zażądania udzielenia informacji bądź przedłożenia dokumentów; d) natychmiastowego powiadamiania Funduszu Pożyczkowego o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na ich zdolność do całkowitej i terminowej spłaty Pożyczki, a w szczególności o istotnym pogorszeniu się ich stanu majątkowego; e) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundusz Pożyczkowy, w związku z realizacją umowy pożyczki. Podmiotami przetwarzającymi te dane mogą być Fundusz Pożyczkowy, Menadżer, Instytucja Zarządzająca, Komisja Europejska lub inny uprawniony lub wskazany przez powyższe instytucje podmiot. 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponadto do: a) informowania Funduszu Pożyczkowego o: zmianie nazwy; zmianie siedziby; zmianie numeru telefonu; zmianie nazwiska ( dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ); zmianie miejsca zamieszkania (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); zmianie miejsca pracy; zmianie lokalizacji przedsięwzięcia; zmianach dotyczących posiadanego dokumentu tożsamości wszelkich okolicznościach powodujących zmianę stanu prawnego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (w tym formy prawnej), wszelkich okolicznościach mających wpływ na ocenę zdolności kredytowej, obniżeniu realnej wartości któregokolwiek z ustanowionych zabezpieczeń, wszelkich działaniach i zdarzeniach powodujących zmianę stanu prawnego i technicznego przedmiotów stanowiących zabezpieczenie rzeczowe Pożyczki. b) terminowej zapłaty wszelkich podatków, składek ZUS i innych obciążeń publicznoprawnych. c) do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedsięwzięciem, na który udzielono Pożyczki, przez okres wskazany w umowie pożyczki; d) poddania się kontroli Funduszu Pożyczkowego, Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej, Menadżera lub innych uprawnionych podmiotów; MONITOROWANIE PŁATNOŚCI Pracownicy Funduszu Pożyczkowego na bieżąco monitorują terminowość spłat udzielonych pożyczek i odsetek w celu prawidłowego zarządzania środkami Funduszu Pożyczkowego i zapobiegania nie spłacaniu zaciągniętych zobowiązań.

12 2. Na koniec każdego miesiąca sporządzany jest raport dotyczący stanu udzielonych Pożyczek, który przedstawiany jest Zarządowi. PROWADZENIE DOKUMENTACJI POŻYCZKOWEJ 25 Fundusz Pożyczkowy prowadzi: a) dla każdej Pożyczki odrębną dokumentację zawierająca wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, zabezpieczenia oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia; b) ewidencję przyjętych wniosków o udzielenie pożyczki; c) ewidencję udzielonych Pożyczek; d) ewidencję wypłat i spłat Pożyczki; e) archiwizację wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością Funduszu Pożyczkowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W przypadku rozbieżności przy interpretacji postanowień umowy pożyczki i Regulaminu, postanowienia umowy pożyczki mają pierwszeństwo. 2. W sprawach nieuregulowanych umową pożyczki lub Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z umowy pożyczki zawartej z Funduszem Pożyczkowym jest sąd właściwy dla siedziby Funduszu Pożyczkowego.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo