ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK"

Transkrypt

1 REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata do umów zawartych po dniu r. W związku z Umową Operacyjną Pożyczki Globalnej, zawartą między Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, zwaną dalej KARR S.A. jako Pośrednikiem Finansowym w ramach Inicjatywy JEREMIE, będącej instrumentem wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ustala się niniejszy Regulamin. PRZEPISY OGÓLNE 1 Pożyczki udzielane są w ramach wyodrębnionego księgowo Funduszu Pożyczkowego, obejmującego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz środki własne KARR S.A. 2 Pożyczki udzielane są zgodnie z procedurą świadczenia usług finansowych właściwą dla Krajowego Systemu Usług. ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 3 1. Wniosek o pożyczkę złożyć mogą Przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące warunki: a) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r., b) nie są przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.), c) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, e) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, f) nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 2. O pożyczkę ubiegać się mogą również osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wymienionych w ust.1 oraz złożenia wniosku po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. 4 Pożyczki udzielane są na warunkach: a) rynkowych, b) korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U nr 245, poz. 1461). 5 Pożyczki nie mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 6 Pożyczki nie mogą być przeznaczone na cele konsumpcyjne, na spłatę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań finansowych zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publicznoprawnych, a także na refundację wydatków dokonanych przed dniem podpisania umowy Pożyczki przeznaczone są na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie, lub modernizacji obiektów produkcyjnousługowo-handlowych,

2 tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 2. Realizowane przez Przedsiębiorcę przedsięwzięcie pożyczkowe nie może być przeznaczone na współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. 3. Pożyczki udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków dokonanych lub zobowiązań zaciągniętych po zawarciu umowy pożyczki. 4. Środki z pożyczki muszą być wydatkowane w 100% na realizację inwestycji na terenie województwa dolnośląskiego Minimalny wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 5% kwoty pożyczki. Wkład własny może stanowić: gotówka w kasie lub na rachunku bankowym, środki finansowe wydatkowane przez Przedsiębiorcę na realizację przedsięwzięcia od chwili złożenia wniosku, udokumentowane stosownymi dowodami księgowymi. 2. Do udziału własnego Przedsiębiorcy nie zalicza się środków pochodzących z kredytów i pożyczek bankowych, pożyczek z funduszy pożyczkowych, a także innych form finansowania zwrotnego. 3. Nakłady inwestycyjne (które mogą też dotyczyć sprzętu używanego) określa się w cenach netto bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i/lub nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, koszty inwestycyjne określa się w cenach brutto. 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów (opłacone faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe) potwierdzających poniesienie kosztów realizacji przedsięwzięcia w terminie maksymalnie do 6 miesięcy od momentu uruchomienia transzy. W uzasadnionych przypadkach KARR S.A. może wydłużyć termin rozliczenia pożyczki Minimalna kwota pożyczki wynosi ,00 PLN, maksymalna nie może przekroczyć kwoty ,00 PLN. 2. Łączna maksymalna wartość pożyczek udzielanych jednemu Przedsiębiorcy wynosi ,00 PLN. 3. Maksymalny okres pożyczki wynosi 60 miesięcy, liczony od dnia uruchomienia środków do dnia całkowitej spłaty. 4. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału (zaliczany do okresu spłaty), przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). 5. Wysokość oprocentowania pożyczek: a) pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowane są poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz.EU C z r. str. 6). Wysokość oprocentowania jest stała i wynosi 2 %. b) wysokość oprocentowania pożyczek na warunkach rynkowych ustalana jest na podstawie stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6). 6. Pożyczki oprocentowane są według stałej stopy procentowej w stosunku rocznym. 7. Pożyczkobiorca ma prawo do przedterminowej spłaty pożyczki lub jej części z zachowaniem 7-dniowego terminu powiadomienia KARR S.A. W przypadku całkowitej przedterminowej spłaty pożyczki KARR S.A. sporządza Aneks do umowy, ustala wysokość odsetek należnych za okres faktycznego korzystania z pożyczki i dokonuje rozliczenia z Pożyczkobiorcą. W przypadku przedterminowej spłaty części pożyczki KARR S.A. sporządza Aneks do umowy pożyczki i ustala nowy harmonogram spłat. 8. Wcześniejsze wpłaty bez zachowania wymaganego terminu powiadomienia zaliczane są na poczet przyszłych płatności zgodnie z harmonogram spłat Za pozytywne rozpatrzenie wniosku KARR S.A. nie nalicza prowizji. 2. Za pozostałe czynności związane z bieżącym administrowaniem pożyczką oraz za zmianę warunków umowy pożyczki, dokonaną na wniosek Przedsiębiorcy, pobiera się opłaty w wysokości określonej w Tabeli opłat i oprocentowania. 3. Uruchomienie środków pożyczkowych następuje po podpisaniu umowy i spełnieniu zapisów umowy pożyczki. 4. Obowiązujące stopy oprocentowania pożyczek określone są w Tabeli opłat i oprocentowania stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępnej w siedzibie KARR S.A. oraz na stronie internetowej

3 ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI 11 Zabezpieczenie spłaty należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki i należnych odsetek Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowi obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo: a) poręczenie wekslowe, b) hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości na rzecz KARR S.A., c) przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz KARR S.A. (w tym polisy AC w przypadku pojazdów), d) zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz KARR S.A., e) cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych, z datą pewną, f) poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, g) umowa przelewu wierzytelności, h) inny, uzgodniony przez strony sposób. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia na rzecz KARR S.A. do czasu całkowitej spłaty pożyczki oraz do przedstawienia polisy i cesji do wiadomości KARR S.A. w terminie 7 dni od daty zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia. 3. Wymienione w ust. 1 formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie. 4. W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda jego współmałżonka (dotyczy również poręczycieli). 5. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Przedsiębiorcą. 6. KARR S.A. zastrzega sobie prawo oceny przedstawionych form zabezpieczenia i ustalenia ich realnej wartości oraz jej weryfikacji w trakcie trwania umowy pożyczki. 7. Wszelkie koszty ustanowienia, zmiany, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczeń ponosi Przedsiębiorca. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 13 Wnioski o pożyczkę należy składać w siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27. Druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne w siedzibie KARR S.A. i na stronie internetowej Do wniosku Przedsiębiorca, zwany dalej Wnioskodawcą, załącza oryginały niżej wymienionych dokumentów: Załączniki do wniosku o udzielenie pożyczki: plan finansowy na okres udzielenia pożyczki, karta informacyjna wnioskodawcy/poręczyciela* i współmałżonka upoważnienie przedsiębiorcy oraz konsumenta w celu weryfikacji przez KARR S.A. w bazach dłużników historii kredytowej wnioskodawcy i poręczycieli oraz ich współmałżonków, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach* aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zobowiązaniami, aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, potwierdzenie posiadania wkładu własnego na poziomie 5% kwoty pożyczki. oraz Kserokopie (oryginały do wglądu KARR S.A.): dokumenty określające status prawny firmy, statut lub inny dokument założycielski firmy, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, dokument tożsamości wnioskodawcy, poręczycieli i ich współmałżonków, dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy - dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość: zeznania podatkowe, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w zakresie wymaganym przez Ustawę o rachunkowości, sprawozdanie F-01 lub inne, konieczne do zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy, za ostatnie pełne trzy okresy obrachunkowe oraz za bieżący okres, - dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość: zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy, aktualne zestawienie przychodów i rozchodów lub inne, konieczne do zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy, dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki (np. wykaz rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia, wycena nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe majątku itp.), dokumenty potwierdzające stan cywilny*: - akt notarialny dot. rozdzielności majątkowej, - akt zgonu, - decyzja o rozwodzie, ewidencja środków trwałych*

4 inne dokumenty, związane ze specyfiką działalności lub finansowanego przedsięwzięcia, pozwalające na uwiarygodnienie wszystkich informacji podanych we wniosku (np. biznesplan, kosztorys w przypadku inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie nieruchomości, pozwolenia na budowę w przypadku inwestycji budowlanych, które takiego pozwolenia wymagają, pozwolenie na użytkowanie, licencje i koncesje wymagane przepisami prawa). 2. Wnioskodawcy ubiegający się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe załączają dodatkowo w oryginale: oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 15 Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. POSTĘPOWANIE DECYZYJNE 16 Postępowaniu decyzyjnemu podlegają wyłącznie kompletne wnioski o pożyczkę. 17 Wniosek podlega analizie pod kątem: a) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w Regulaminie, b) stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji na podstawie wizji lokalnej, c) efektywności ekonomiczno finansowej przedsięwzięcia, d) proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkość pożyczki z KARR S.A., jej zwrotu, stopnia ryzyka, e) realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym, regionalnym rynku, f) ustanowienia należytego zabezpieczenia, g) uzyskanej wcześniej pomocy de minimis, w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, h) weryfikacji historii pożyczkowej w bazach dłużników Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Zarząd KARR S.A. 2. Termin rozpatrywania wynosi 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 3. Informacja o decyzji Zarządu KARR S.A. zostaje przekazana najczęściej telefonicznie w dniu jej podjęcia. 4. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami pozostaje w Funduszu Pożyczkowym. Oryginały załączników do wniosku, po pozostawieniu w Funduszu kserokopii, mogą być zwrócone wyłącznie na pisemny wniosek Wnioskodawcy. 5. Decyzja o przyznaniu Pożyczki podejmowana jest na podstawie: oceny zdolności pożyczkowej, oceny jakości proponowanego zabezpieczenia, a także w oparciu o wizytację u klienta i/lub wywiad środowiskowy. 6. Ocena zdolności pożyczkowej przeprowadzona jest w oparciu o złożony wniosek wraz z dołączonymi dokumentami. 7. KARR S.A. ocenia jakość proponowanego przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia uwzględniając jego płynność oraz stopień pokrycia zobowiązań. 8. Ocena zdolności pożyczkowej oraz stopnia ryzyka niespłacenia pożyczki dokonywana jest zgodnie z przyjętą w KARR S.A. metodologią oceny ryzyka w oparciu o Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6). 9. Decyzja jest ważna 30 dni. 10. W sytuacji, gdy wniosek zawiera braki uniemożliwiające jego rozpatrzenie i wydanie decyzji, pracownik Funduszu wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a datą, od której biegnie termin ustalony dla rozpatrzenia wniosku jest data usunięcia przez podmiot braków. Brak uzupełnienia w określonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. UMOWA POŻYCZKI 19 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę KARR S.A. podpisuje umowę pożyczki z Wnioskodawcą, zwanym dalej Pożyczkobiorcą Umowa pożyczki określa między innymi: - strony umowy, - datę zawarcia, - kwotę i wysokość oprocentowania pożyczki oraz prowizji,

5 - sposób i formę przekazywania środków pożyczki (jednorazowo, w transzach, na podstawie przedstawianych faktur), - cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, - sposób zabezpieczenia pożyczki wraz z odsetkami, - zobowiązania Pożyczkobiorcy związane z potwierdzeniem terminu i sposobu wydatkowania środków z pożyczki, - okres i harmonogram spłaty pożyczki, - warunki wypowiedzenia umowy, - podpisy stron. WYPŁATA POŻYCZKI Pożyczki wypłacane są z rachunku KARR S.A. w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub inny wskazany w umowie, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę zapisów umownych warunkujących uruchomienie pożyczki. 2. Sposoby wypłaty określa umowa pożyczki (jednorazowo, transzami, na podstawie przedstawionych faktur lub innych dokumentów stwierdzających powstanie zobowiązania Pożyczkobiorcy do zapłaty albo stanowiących dowód zapłaty). SPŁATA POŻYCZKI Spłata rat kapitałowych i odsetkowych następuje w okresach miesięcznych w terminach określonych w harmonogramie spłat stanowiącym integralną część umowy pożyczki. W uzasadnionych przypadkach związanych np. z występującą sezonowością przychodów, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania harmonogramu spłat. 2. Do naliczania odsetek umownych od kapitału przyjmuje się, że miesiąc stanowi 30 dni, a rok stanowi 360 dni, natomiast do naliczania odsetek ustawowych od należności przeterminowanych przyjmuje się, że rok stanowi 365 dni. 3. Odsetki od kwoty pożyczki naliczane są za każdy dzień wykorzystania pożyczki, zgodnie ze stanem faktycznego zadłużenia. 4. Za dotrzymanie terminu spłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego KARR S.A. wskazanego w umowie pożyczki kwotą raty lub całości pożyczki, w dniu zgodnym z terminem spłaty lub wcześniejszym. 5. Za okres zwłoki w terminowej spłacie rat pożyczki i odsetek KARR S.A. naliczać będzie odsetki ustawowe właściwe dla należności niespłaconych terminowo. 6. Na uzasadniony (pisemny) wniosek Pożyczkobiorcy KARR S.A. może sprolongować spłatę kapitału pożyczki. KARR S.A. może uzależnić przesunięcie terminu spłaty m.in. od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Z tytułu prolongaty dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu udzielenia pożyczki maksymalnie o 1 rok, jednak z zachowaniem warunku, że maksymalny okres spłaty pożyczki nie przekroczy 60 miesięcy. 23 Należności związane z udzieloną pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej umowy pożyczki, a także w wyniku postępowania egzekucyjnego są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia w następującej kolejności: a) koszty sądowe i egzekucyjne, b) odsetki umowne przeterminowane, c) raty pożyczki przeterminowane, d) odsetki bieżące, e) raty pożyczki bieżące, f) odsetki ustawowe od zadłużenia przeterminowanego MONITOROWANIE REALIZACJI UMOWY POŻYCZKI 24 Nadzór nad realizacją umowy pożyczki odbywa się przez monitorowanie obsługi pożyczki pod kątem zgodności z harmonogramem spłat i sposobu jej wykorzystania oraz innych postanowień umownych. 25 Pożyczkobiorca zobowiązany jest do: 1. Wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, przedłożenia KARR S.A. dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pożyczki lub jej transzy zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie w terminie określonym w umowie pożyczki. 2. Powiadomienia KARR S.A. o zaciągniętych kredytach oraz o zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki, ustanowienie zastawu, hipoteki, poręczenia, zaległości wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS itp.) 3. Niezwłocznego powiadomienia KARR S.A. o wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także zmianie siedziby oraz adresu do korespondencji.

6 4. Dostarczania, na każde wezwanie KARR S.A., wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, finansowanego ze środków pożyczki. 5. Poddania kontroli i audytowi (umożliwienia wstępu na teren i dostępu do dokumentów) KARR S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerowi Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego jako Instytucji Zarządzającej Dolnośląskim Funduszem Powierniczym, Komisji Europejskiej lub innych uprawnionych podmiotów do ich przeprowadzenia w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Pożyczki w czasie jej obowiązywania jak i w okresie 5 lat od jej zakończenia, oraz do stosowania się do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzanych kontroli i audytów. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o kontroli z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwa dni robocze. Kontrole lub audyt przeprowadza się w siedzibie Pożyczkobiorcy, w miejscu realizacji przedsięwzięcia pożyczkowego. 6. Udostępnienia podmiotom, o których mowa w ust. 5 wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentów elektronicznych potwierdzających prawidłową realizację Umowy Pożyczki, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów. 7. Udostępniania urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Umowa Pożyczki lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej Umowy Pożyczki oraz zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji w/w Umowy. 8. Wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów finansowanych z Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie pochodzenia wsparcia z Funduszy Strukturalnych na zasadach określonych w Księdze Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE dostępnej na stronie internetowej 26 Podmioty korzystające z Pożyczki zobowiązują się przez cały okres spłaty pożyczki nie przenosić całości lub części praw własności dóbr nabytych w ramach Projektu Inwestycyjnego bez zgody KARR S.A. 27 W przypadku stwierdzenia w wyniku działań monitorujących, występowania istotnych zagrożeń dla możliwości prawidłowego wywiązywania się Pożyczkobiorcy z zobowiązań umownych, KARR S.A. wzywa Pożyczkobiorcę do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie KARR S.A. może wypowiedzieć umowę pożyczki w przypadku: a) ujawnienia, że informacje podane we wniosku o pożyczkę oraz załącznikach nie odpowiadają stanowi faktycznemu, b) niewypłacalności Pożyczkobiorcy, c) znacznego pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej d) znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia, e) wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem, f) nieterminowego regulowania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wobec KARR S.A., g) niespełnienia innych warunków określonych w umowie pożyczki. 2. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1 wynosi 14 dni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy Pożyczki, jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia interesów KARR S.A.. 3. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następnego po dacie skutecznego doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy pożyczki. 4. O postawieniu pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności KARR S.A. zawiadamia (listem poleconym) Pożyczkobiorcę i ewentualnych poręczycieli. 5. W dniu postawienia całości zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności KARR S.A. rozpoczyna naliczanie odsetek ustawowych od sumy należności głównej. 29 Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia KARR S.A. do dochodzenia swych roszczeń na drodze windykacji sądowej i egzekucji oraz realizacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy zabezpieczeń prawnych. ARCHIWIZACJA I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przechowywania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy Pożyczki oraz finansowanego nią przedsięwzięcia, przez okres do dnia 31 grudnia 2023r. lub w przypadku pomocy publicznej 10 lat od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, przy czym w każdym przypadku nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2023r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym Przedsiębiorcy. 2. Bieg terminu przechowywania dokumentacji zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego na czas postępowania. Bieg terminu przechowywania dokumentacji może być zawieszony na należycie umotywowany wniosek Komisji Europejskiej (WE), o czym Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. 3. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

7 4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Pożyczkobiorcę działalności, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania KARR S.A. o zmianie miejsca przechowywania dokumentów. 5. W przypadku, gdy odrębne przepisy nakładają inne terminy archiwizacji i przechowywania dokumentacji, okresem obowiązującym Pożyczkobiorcę jest okres kończący się w terminie późniejszym. LIKWIDACJA POŻYCZKI I WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ Ostateczne rozliczenie i likwidacja pożyczki następuje po wygaśnięciu Umowy Pożyczki. 2. Umowa Pożyczki wygasa po dokonaniu spłaty całości zobowiązania przez Pożyczkobiorcę, co uprawnia KARR S.A. do zwolnienia zabezpieczeń i pisemnego powiadomienia Pożyczkobiorcy i ewentualnych poręczycieli o rozliczeniu i likwidacji pożyczki. PRZEPISY KOŃCOWE 32 W sprawach nie uregulowanych w umowie pożyczki lub niniejszym Regulaminie zastosowanie mają kodeks cywilny oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 33 Wprowadzenie lub zmiana Regulaminu następuje w drodze odpowiedniej uchwały Zarządu KARR S.A. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 34

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo