Reprezentacja i reklama w kosztach uzyskania przychodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reprezentacja i reklama w kosztach uzyskania przychodów"

Transkrypt

1 19 stycznia 2010r. Reprezentacja i reklama w kosztach uzyskania przychodów Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN

2 Reprezentacja i reklama w kosztach Art. 15. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztami uzyskania przychodów są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych.

3 Definicja reprezentacji Reprezentacja to okazałośd, wytwornośd w czyimś sposobie życia związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną" "W praktyce podatkowej utrwalił się pogląd, iż reprezentacją są takie działania, które polegają na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów, zakupy kwiatów i upominków wręczanych z okazji uroczystości itp." [pismo Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 28 lipca 2005 r., nr 1472/ROP1/ /05/AW]

4 Reprezentacja i reklama w kosztach "Reprezentacja to wszelkie działania zmierzające do stworzenia najkorzystniejszego wizerunku firmy. Można ją zdefiniowad jako występowanie w imieniu podmiotu gospodarczego, wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania najlepszego wrażenia, reprezentacja odnosi się więc do dobrego reprezentowania firmy" [pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 25 marca 2005 r., nr ZD/ /05] "Należy w tym miejscu wskazad na cechę odróżniającą reklamę od reprezentacji. Otóż reklama ma na celu promowanie przedmiotu prowadzonej działalności (towarów lub świadczonych usług), reprezentacja ukierunkowana jest na wypromowanie podmiotu gospodarczego" [pismo Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z 9 listopada 2004 r., nr P- 3415/37/04]

5 Sądowa definicja reprezentacji Wyrok NSA z 26 września 2000 r. sygn. III SA 1994/99] Reprezentacja to okazałośd, wystawnośd, a w przypadku firmy "dobre" jej reprezentowanie, które może polegad na wystroju firmy, intresującym logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów. Innymi słowy, reprezentacja i reklama to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta

6 Sądowa definicja reprezentacji Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 101/09) Pojęcie reprezentacji nie zostało zdefiniowane ustawowo, co prowadzi do trudności w ustaleniu, czy określone wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu. Reprezentacja odnosi się do dobrego reprezentowania firmy, które może polegad na odpowiednim ubiorze, wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów. Nie należy jej zatem utożsamiad jedynie z wystawnością, okazałością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia, co wynika ze słownikowej definicji. Za reprezentację należy uznad wszelkie działania, związane z tworzeniem wizerunku firmy, utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla osiągania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, ale sprzyjają temu celowi, są z nim w sposób pośredni powiązane

7 Sądowa definicja reprezentacji Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt SA/Wa 1597/08) Nie wszystkie działania podejmowane na zewnątrz w kierunku potencjalnych klientów mogą byd potraktowane jako reprezentacja, gdyż w tak określonych działaniach mieszczą się również inne przedsięwzięcia z zakresu marketingu, reklamy, promocji, itd. Konieczne jest tu, aby głównym celem takiego działania było zaprezentowanie podmiotu - jego wystawności, okazałości, wysokiego standardu.

8 Definicja reklamy Celem reklamy jest przekazywanie informacji o towarach (usługach) i nakłanianie potencjalnych klientów do ich nabycia. Polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki (oznakowania produktu lub producenta), cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązao nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonid jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu (do korzystania z usługi) [wyrok NSA z dnia 14 listopada 2002 r., sygn.: I SA/Wr 4097/01] rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia; chwalenie czegoś, zalecanie czegoś *Słownik Języka Polskiego, PWN, 2003]

9 Gadżety z logo Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu pismo z dnia 7 maja 2007r. PSUS/PB-R I-PDP/423-44/P/106/07/WS/52697 Ustosunkowując się do wyżej cytowanych przepisów oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę we wniosku należy stwierdzid, iż wydatki związane z zakupem upominków dla kontrahentów w postaci kalendarzy, długopisów, apaszek i krawatów opatrzonych w logo firmy można potraktowad jako reklamę i zaliczyd do kosztów uzyskania przychodów jeśli przekazanie ich przez Spółkę spełnia wyżej opisane znamiona reklamy.

10 Gadżety z logo Pismo Podlaskiego Urzędu Skarbowego z dnia 15 marca 2007 r. sygnatura PO-II/423/19/AN/07 Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka przekazuje swoim kontrahentom wyprodukowane we własnym zakresie..., opatrzone w logo. Jeżeli zatem przekazanie przez Spółkę własnych produktów spełnia wyżej opisane znamiona reklamy, to wydatki poniesione na ich wyprodukowanie stanowią koszty uzyskania przychodów podatnika, oczywiście pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Na charakter tych wydatków wskazuje zobowiązanie kontrahenta do reklamowania wyrobów Spółki

11 Odzież z logo firmy Wydatki na odzież z logo firmy nie stanowią wydatków związanych z reprezentacją. Wydatki te mają na celu zaznaczenie obecności firmy na rynku, zatem wiążą się z reklamą. Wyrok WSA z r. (III SA/Wa 2644/06) W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że działania Spółki miały na celu zaznaczenie jej obecności na rynku, zatem wiązały się z reklamą. Dodatkowo sąd podkreślił, że jeśli pracownicy ubierali się w stroje opatrzone logo Spółki w miejscach publicznych, to była to reklama publiczna. Zatem, w takiej sytuacji wydatki na stroje z logo mogły stanowid koszt podatkowy w całości. Sąd podkreślił, że wydatki te nie mają na celu zaprezentowania okazałości Spółki, zatem nie mogą byd potraktowane jako wydatki związane z reprezentacją.

12 Reprezentacja a pracownicy "Reprezentacja ma na celu wyeksponowanie atutów firmy na zewnątrz wobec jej ewentualnych kontrahentów i nie dotyczy pracowników" [pismo Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 20 września 2004 r., nr IIUSpblA/1/423/17/04/BB] Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych,

13 Impreza dla kontrahentów - kosztem Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2001 r. (sygn. akt III SA/Wa 1601/08) Przedsięwzięcie (impreza) wykracza poza ramy pojęcia reprezentacja, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli jest ona przedsięwzięciem marketingowym o wielorakich celach, nakierowanym głównie na umocnienie pozycji rynkowej danego tytułu prasowego, poprzez zwiększenie jego sprzedaży, pozyskiwanie reklam. Natomiast te cele i cechy, które utożsamiane są zwykle z reprezentacją, a więc wykreowanie wizerunku, budowa zaufania, uwypuklenie zasobności, profesjonalizmu, wprawdzie niewątpliwie są również obecne to jednak nie są elementem dominującym

14 Spotkanie z kontrahentami Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2009 r. (sygn. akt IBPBI/2/ /09/PC) Wydatki z tytułu zakupu usług gastronomicznych serwowanych w trakcie spotkao z potencjalnymi kontrahentami w siedzibie Spółki - jeśli nie noszą znamion wystawności - jako wydatki nie wymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów mogą stanowid, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów. Należy jednocześnie zaznaczyd, iż prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem, jak również prawidłowym udokumentowaniem. Trzeba pamiętad, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne z tego faktu w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

15 Szkolenie dla kontrahentów Wyrok NSA z 27 lipca 2006 r., sygn. II FSK1008/05 Zdaniem sądu nie jest reprezentacją ani reklamą organizowanie szkoleo dla kontrahentów. Robione są bowiem po to, aby klienci zapoznali się z parametrami technicznymi produktów oraz nauczyli się je obsługiwad. Oprócz podstawowych wydatków, takich jak wynajęcie sali, sprzętu i wynagrodzenie wykładowców, do kosztów organizacji szkolenia zaliczymy też wyżywienie i zakwaterowanie uczestników. Sąd uznał, że szkolenia miały charakter instruktażowy, bo dotyczyły instalowania, użytkowania, czyszczenia i konserwacji sprzedawanych przez spółkę skomplikowanych wyrobów.

16 Sponsoring Lubuski Urząd Skarbowy postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z (I-3/423/3/30/JW/2005) / / Jedną z form działao marketingowych, polegającą na wspieraniu finansowym, bądź rzeczowym określonego podmiotu w zamian za promowanie nazwy, logo finansującego jest sponsoring. Orzecznictwo sądów administracyjnych kwalifikuje czynności polegające, m.in. na umieszczaniu reklam na bandach, na koszulkach zawodników, czy też ustawieniu logo podatnika za bramką boiska, stadionu sportowego, jako usługę sponsoringu. W wyrokach padają stwierdzenia, iż sponsoring stał się popularną formą reklamowania przez podmioty gospodarcze, ponieważ działania podejmowane w ramach sponsoringu zmierzają do podniesienia prestiżu sponsora, a w konsekwencji dążą do zwiększenia przychodu firmy.

17 Sponsoring Sponsoring nie wpływa jednak na popyt w sposób tak bezpośredni, jak reklama. Przeważnie wspiera on działalnośd reklamową, w szczególności utrwala znak towarowy lub nazwę firmy. Na mocy umowy sponsoringu sponsor zobowiązuje się sfinansowad określone przedsięwzięcie w zamian za reklamę swojej firmy, która ma na celu zwiększenie popularności sponsora, jego renomy oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Jeśli więc, jak wynika to z przedstawionego stanu faktycznego, na skutek poniesienia wydatków na wsparcie finansowe drużyny piłkarskiej informacje o sponsorze docierają do szerokiego kręgu odbiorców, poniesione na ten cel wydatki można zaliczyd w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

18 Sprzedaż premiowa jako koszt Sprzedaż premiowa nie jest reprezentacją ani reklamą sprzedaż ta polega na tym, że do każdego sprzedanego w danym okresie wyrobu dołączona jest nagroda; sprzedaż premiowa polega na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów. Jak wynika z praktyki, spośród innych akcji promocyjnych sprzedaż premiową wyróżnia gwarancja otrzymania premii przez nabywcę, jeśli spełni on przewidziane regulaminem warunki (a więc o ile np. dokona zakupu i prześle kupon pod wskazany adres w oznaczonym terminie) *pismo nr PO 4/AK /95] ponoszone przez spółkę wydatki na rzecz sprzedawców, stanowiące wymierną zachętę do zintensyfikowania handlu wyrobami tej Spółki, zmierzają do zwiększenia przychodów i pozostają w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z tymi przychodami. Zatem koszty uzyskania przychodów związane z w/w akcją motywacyjną nie będą podlegały ograniczeniom zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop dotyczącym reklamy i reprezentacji i mogą byd zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie klauzuli generalnej wynikającej z w/w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop *pismo Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 24 października 2006 r., nr 1471/DPD1/423/109/06/MK]

19 Dziękuję za uwagę Pytania i wątpliwości: Radosław Żuk

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

25 października 2010 r. Reprezentacja. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego

25 października 2010 r. Reprezentacja. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego 25 października 2010 r. Reprezentacja Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Reprezentacja Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt28 UoPDOP, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10.

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10. nr 19(259) 1.10.2014 dodatek nr 14 Sposób na płace Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce I. Świadczenia pozapłacowe w podstawie opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-176/10/PS Data 2010.06.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Informację opracował: Maciej Kułak prawnik PTPA I. Wstęp Świadczenie przez prawników i prawniczki usług za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2011

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2011 - TAX PRESS REVIEW Podatek VAT Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w sprawach o sygn. C-180/10 i 181/10 orzekł, że zwykłe czynności związane z wykonywaniem prawa własności

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-248/10-3/AO Data 2010.06.10 Referencje IBPB1/415-772/08/ZK, interpretacja indywidualna ILPB1/415-46/08-2/IM, interpretacja indywidualna Autor

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży

oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży Mazowiecki Wojewódzki Warszawa, dn 28 maja 2013r. Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10 tel. 22 628-28-60 ; 22 628 24 09 WIF.WA.II.8523.1.35.2012.RB D E C Y Z J A Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

9. KWIETNIA 2015 KONFERENCJA TWOJA INICJATYWA AIP BUSINESS LINK TRÓJMIASTO

9. KWIETNIA 2015 KONFERENCJA TWOJA INICJATYWA AIP BUSINESS LINK TRÓJMIASTO Poprawa płynności finansowej dzięki optymalizacji podatkowej 9. KWIETNIA 2015 KONFERENCJA TWOJA INICJATYWA AIP BUSINESS LINK TRÓJMIASTO Optymalizacja Optymalizować? zmniejszać łączne obciążenia podatkowe,

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Reklama i sponsoring Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Bardziej szczegółowo