AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy"

Transkrypt

1 1 AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

2 2 1. Obowiązki podatnika VAT związane z końcem roku - miesięczny/kwartalny charakter podatku od towarów i usług

3 3 2. Wpływ VAT na roczne rozliczenie podatku dochodowego: czynności opodatkowane i niepodlegające VAT, w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych dostawy nieodpłatne i prawo do rozliczenia podatku naliczonego usługi nieodpłatne refakturowanie - rozliczenie mediów i innych świadczeń na przełomie 2013 i 2014 r. oraz zasady opodatkowania od 2014 r.

4 4 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r. II FSK 1365/10 Przyjęcie poglądu, że kara umowna lub odszkodowanie ze swej istoty nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów, czyniłoby regulację zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU zbędną, bowiem skoro określony zbiór nie jest kosztem podatkowym na podstawie art. 15 ust. 1, to nieracjonalnym jest uznawanie poszczególnych elementów tego zbioru za koszt i wyłączanie go z tego zbioru na podstawie innego przepisu - art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU.

5 5 Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług w świetle zmian w przepisach, które nastąpiły w 2013 r.: nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług na gruncie przepisów VAT, pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki, opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,

6 6 3. Premia pieniężna - rozliczenie VAT i podatku dochodowego ze szczególnym uwzględnieniem zbiorczych faktur korygujących w świetle aktualnych interpretacji

7 7 4. Obowiązek podatkowy od 2014 r. - zasady ogólne i szczególne - jak się do niego przygotować i jaki to może mieć wpływ na zamknięcie roku 2013

8 8 5. Podstawa opodatkowania od 2014 r. - jak się przygotować do stosowania najnowszych regulacji

9 6. Rozliczanie podatku naliczonego i jego wpływ na rozliczenia roczne: 9 Ogólne zasady rozliczania podatku naliczonego Dotacje a prawo do odliczania Jakie zasady będą obowiązywały w 2014 r. i jak się do nich przygotować Korekty VAT naliczonego w 2013 i w 2014 r.

10 10 7. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych

11 11 VAT należny jest kosztem : w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,

12 12 8. Inne najważniejsze zagadnienia w VAT na przełomie 2013 i 2014 r.

13 13 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

14 14 1. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych

15 15 2. Rok podatkowy

16 16 3. Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu

17 17 4. Uproszczona metoda opłacania zaliczek - na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego

18 5. Przychód w CIT 18 identyfikacja przychodu podatkowego - należność a przychód korekty przychodu - korekty dokonywane na bieżąco i historycznie - aktualna bardzo niekorzystna wykładnia organów podatkowych! czynności nieodpłatne a przychód podatkowy nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych

19 19 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2012 r. II FSK 31/11 Korektę przychodów należy odnosić zawsze do tych, które wynikają z faktury pierwotnej. Obecne brzmienie przepisów ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie pozwala na rozliczenie faktury korygującej w innych sposób, w szczególności odnosząc ją do przychodów bieżących. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną spółki.

20 20 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2012 r. II FSK 180/11 Przychód jako wynikający z wcześniejszego wydania towaru, powstanie w dacie jego wydania także w tej części, która wynikać będzie z późniejszych ustaleń stron transakcji, udokumentowanych korektami faktur.

21 Nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy

22 Do przychodów zalicza się m.in.: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie

23 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2012 r. II FSK 1743/10 Udzielenie podatnikowi przez powiązaną z nim spółkę gwarancji i poręczenia wekslowego nieodpłatnie w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi przez bank spełnia wymogi opodatkowania tego świadczenia jako nieodpłatnego na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Patrz również Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r., DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134

24 6. Wyłączenie wydatków z kosztów podatkowych na podstawie wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. przepisów antyzatorowych: 24 czasowe wyłączenie z kosztów amortyzacji zapłata częściowa a korekta kosztów brak kosztów a obowiązek dokonania korekty zapłata w ratach a korekta kosztów czy i jak można uniknąć korekty kosztów pomimo braku zapłaty kredyt, kredyt kupiecki, pożyczka a korekta kosztów czy zapłata przez podmiot trzeci znosi obowiązek korekty (np. korzystanie z usługi tzw. factoringu odwrotnego, przejęcie długu etc.) ulepszenia środków trwałych i brak zapłaty a wyłączenia z kosztów amortyzacji

25 25 7. Koszt uzyskania przychodu:

26 Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

27 związek wydatku z przychodem a koszt 27 Wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu I SA/Wr 1548/09 Związek przyczynowy pomiędzy wydatkiem a uzyskaniem przychodu z jednej strony ma charakter hipotetyczny, co oznacza, iż nieosiągnięcie spodziewanego przychodu nie wyklucza uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu, z drugiej jednak strony związek ów musi mieć charakter widoczny, co należy rozumieć w ten sposób, iż ponoszenie kosztów winno omawiany cel realizować lub co najmniej zakładać osiągnięcie przychodu jako realne. Ocena możności uzyskania przychodu poprzez ponoszenie określonych wydatków winna być przy tym przeprowadzona z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego i praktyki obrotu gospodarczego.

28 Wyrok z dnia 4 grudnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu I SA/Wr 1136/09 1. W odniesieniu do przesłanki istnienia związku kosztu z przychodami należy stwierdzić, że chodzi tu o racjonalność i gospodarcze uzasadnienie kosztów oceniane z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, a nie faktyczne wystąpienie skutku w postaci powstania czy też powiększenia przychodu. 2. Podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu, mimo że jest to jego prawo, a nie przywilej, odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

29 Wyrok z dnia 19 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu I SA/Wr 129/10 Poniesione przez skarżącą wydatki na świadczenie usług polegających na sprawowaniu nadzoru nad realizacją inwestycji nie mogą być zaliczone do kosztu uzyskania jej przychodów, ponieważ zostały poniesione de facto w imieniu i na rzecz innego podatnika i wpływają, wbrew jej twierdzeniom, na wartość budowanego obiektu.

30 Wyrok z dnia 19 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu I SA/Po 924/09 Faktury są dowodami finansowymi stanowiącymi podstawę księgowania kosztu ekonomicznego, a w związku z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p., także wymaganymi przy określaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jednakże dokumenty te są jedynie dowodami formalnymi na zaistnienie zdarzeń prawno-ekonomicznych, aby zaś wykazać ich charakter podatkowy - w związku z wymaganiami określonymi w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. - podatnik winien posiadać dowody na faktyczne wykonanie usług w rozmiarze wskazanym w dokumentacji będącej podstawą księgowania.

31 Wyrok z dnia 10 grudnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie I SA/Ol 703/09 Z uzasadnienia ( ) W dotychczasowym orzecznictwie wielokrotnie zwracano uwagę na konieczność kwalifikacji prawnej wydatku jako kosztu uzyskania z uwzględnieniem konkretnych okoliczności sprawy (np. wyrok NSA z dnia 29 listopada 1994 r., SA/Wr 1242/94). W realiach rozpoznawanej sprawy należało zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż wydatki z tytułu udziału w postępowaniu sądowym pozostawały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ich poniesione przez podatnika miało bowiem swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie.

32 Brak dowodu księgowego a koszty podatkowe

33 Wyrok z dnia 12 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach I SA/Gl 219/09 Podatnik może za pomocą innych środków dowodowych wyjaśnić wątpliwości co do związku udokumentowanego prawidłowym dowodem kosztu z przychodem, jednakże posiadanie dowodów w postaci dokumentów jest konieczne, co wynika z art. 9 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

34 Wyrok z dnia 1 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu I SA/Wr 123/09 Wystawienie wadliwego dowodu księgowego nie niweczy samego faktu poniesienia wydatku, jeżeli służył on osiągnięciu przychodów, a podatnik wykazuje innymi dowodami zaistnienie zdarzenia gospodarczego uzasadniającego ten wydatek

35 35 zasady rozliczania kosztów w czasie

36 Podział kosztów na : koszty bezpośrednio związane z przychodem koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem

37 koszty pośrednie a koszty bezpośrednie 37 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 r., III SA/Wa 511/09 Powyższe pozwala sprowadzić prowadzony przez Strony spór do kwestii, czy zapłacone/skapitalizowane odsetki oraz ujemne różnice kursowe uznać za koszt bezpośredni, którego termin potrącalności wynika z art. 15 ust. 4 ustawy, czy też jest to koszt pośredni, który może być odliczony na podstawie art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. W ocenie Sądu Spółka prawidłowo akcentuje, że ustawa nie zawiera definicji kosztu "bezpośredniego" oraz kosztu "pośredniego" - brak takiej definicji legalnej wytłumaczyć należy nieokreślonością tych pojęć i brakiem stałych, niezmiennych kryteriów oceny wystąpienia bezpośredniego lub jedynie pośredniego związku takich kosztów z przychodami osoby prawnej w konkretnym przypadku. W efekcie ten sam koszt może być w danych warunkach bezpośrednim, zaś w innych jedynie pośrednim kosztem uzyskania przychodu. Ocena tej kwestii musi być więc dokonywana in concreto, w każdym indywidualnym przypadku. Jak wynika z wniosku o wydanie interpretacji, a następnie z pisma uzupełniającego ten wniosek, jedynym źródłem przychodu Spółki jest sprzedaż mieszkań w wybudowanym budynku. Źródłem finansowania ich budowy były natomiast pożyczki i kredyty, których obsługa stanowi immanentny koszt całej inwestycji. Skarżąca jest przy tym - jak sama to określiła - spółką celową, powołaną dla realizacji konkretnego celu inwestycyjnego. Dla realizacji działalności Spółki konieczne było zaciągnięcie kredytu/pożyczki, co pozwala uznać, że z punktu widzenia ekonomicznego sensu realizowanego przedsięwzięcia odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz ujemne różnice kursowe muszą być potraktowane jako koszty bezpośrednie.

38 kontrowersje dotyczące definicji momentu poniesienia kosztu 38 Definicja dzień poniesienia kosztu Dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo Dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

39 39 Wyrok z dnia 18 maja 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II FSK 942/09 1. Zawarcie w tekście normy art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. zwrotu "dzień, na który ujęto koszt w księgach podatkowych (zaksięgowano) na podstawie...", który to ustawodawca zaczerpnął z ustawy z 1994 r. o rachunkowości, nie może stanowić podstawy do możliwości uznania, że przepisy podatkowe odsyłają do zastosowania w sprawie przepisów prawa bilansowego. 2. Momentem poniesienia kosztu nie jest dzień wystawienia faktury, lecz dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, tj. dzień, w którym zaksięgowano na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w razie jej braku.

40 Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami : poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym - rok podatkowy, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody

41 odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego ( do dnia złożenia zeznania lub sporządzenia sprawozdania finansowego ) rok podatkowy, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody

42 odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu złożenia zeznania lub sporządzenia sprawozdania finansowego rok podatkowy następujący po roku, za który jest sporządzane sprawozdanie lub składane zeznanie.

43 Wyrok z dnia 25 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku I SA/Gd 165/10 Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie określonego przychodu, bowiem bezpośrednie powiązanie kosztu z przychodem może wystąpić tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięty przychód. Natomiast kosztami innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są wszelkie koszty niebędące kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami, w tym koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z jego funkcjonowaniem. Podział kosztów uzyskania przychodów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty niebędące kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami jest podziałem dychotomicznym i wystarczającym dla określenia jednego z dwóch rodzajów kosztów uzyskania przychodów i określenia pozostałego rodzaju kosztów uzyskania przychodów.

44 Wyrok z dnia 19 marca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II FSK 1751/08 Nie można zaaprobować toku rozumowania, że w przypadku nakładów poniesionych na budowę budynku nie ma możliwości ich bezpośredniego przypisania do konkretnego przychodu. Wręcz przeciwnie, przychodem tym będzie przychód z faktycznie sprzedanych lokali. Skoro przychód ten pojawia się stopniowo - wraz ze sprzedażą kolejnych lokali, to nie można powiedzieć, że wszystkie koszty poniesione na budowę mają związek z przychodem osiągniętym ze sprzedaży pierwszego z lokali. Przyjęcie poglądu o możliwości potrącenia kosztu podatkowego, w sytuacji gdy nie wystąpił związany z nim przychód, byłoby sprzeczne z zasadą z art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p.

45 Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami : Dzień poniesienia kosztu Jeżeli przekraczają rok podatkowy podział kosztu na części dotyczące danego roku lub proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą

46 Art. 16d. 1. Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

47 47 niebezpieczna wykładnia dotycząca korekty kosztów

48 48 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2012 r. II FSK 31/11 Korektę przychodów należy odnosić zawsze do tych, które wynikają z faktury pierwotnej. Obecne brzmienie przepisów ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie pozwala na rozliczenie faktury korygującej w innych sposób, w szczególności odnosząc ją do przychodów bieżących. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną spółki.

49 49 wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych)

50 koszty zaniechanych inwestycji a 50 koszt podatkowy Art. 15 ust. 4f Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.

51 zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości 51 Rozliczenie amortyzacji. pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych różnice w ujęciu bilansowym i podatkowym, podstawowe zasady określenia wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, straty w środkach trwałych ze szczególnym uwzględnieniem strat w inwestycjach w obcych środkach trwałych.

52 52 badanie sprawozdania a koszty podatkowe

53 53 czy zapłata przez podmiot trzeci znosi obowiązek korekty (np. korzystanie z usługi tzw. factoringu odwrotnego, przejęcie długu etc.)

54 54 zmieniająca się wykładnia dotycząca reprezentacji a koszty

55 Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2013 r. II FSK 2102/ Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny ze względu na rodzaj konkretnych wydatków kwalifikowanych jako koszty reprezentacji wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. Decydującymi kwalifikatorami nie mogą być ani miejsce świadczenia usług gastronomicznych, ani też przypisana im cecha bliżej nie określonej "wystawności", "przepychu" czy też "okazałości". Należy mieć na uwadze, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

56 Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2013 r. II FSK 2102/ "Reprezentacja" w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu.

57 57 VAT a koszty podatkowe

58 58 8. Środki trwałe - najważniejsze zagadnienia

59 59 9. Inwestycja w obcych środkach trwałych czy odrębny środek trwały

60 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 7 sędziów NSA W-wa z dnia 25 czerwca 2012 r. II FPS 2/12 Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

61 61 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH KONIEC ROKU A OBOWIĄZKI PŁATNICZE Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

62 1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych: 62 terminy zapłaty podatku deklaracje i informacje w trakcie roku roczne deklaracje i informacje

63 2. Przychód pracownika i 63 zleceniobiorcy: moment uzyskania źródło koszty

64 3. Świadczenia nieodpłatne a przychód podatkowy - uchwała NSA, interpretacje organów podatkowych (opieka medyczna, podnoszenie kwalifikacji, samochody służbowe na potrzeby prywatne etc.) 64 Do przychodów zalicza się m.in.: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie

65 65 4. Odpowiedzialność płatnika PIT

66 66 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Radosław Kowalski

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r. Plan prezentacji 1 1 1. Zarządzanie kosztami a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi paź dziernik 2014 nr 6 issn 2353-8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Małe fi rmy nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BANKOWY 1/2015

BIULETYN BANKOWY 1/2015 BIULETYN BANKOWY 1/2015 Przegląd interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń Sądów Administracyjnych wydanych w drugiej połowie 2014 roku dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków Szanowni

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015. Szanowni Państwo,

Biuletyn Podatkowy. MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015. Szanowni Państwo, MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015 Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Z życzeniami Dobrego Roku, życzymy również odważnych decyzji, skutecznych przedsięwzięć i tradycyjnie pozwalamy sobie podzielić się z Państwem

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo