Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"

Transkrypt

1 Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7- Raport z badania ilościowego (OMNIBUS oraz CATI) dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, r.

2 Wnioski generalne

3 Wnioski () Znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7- z nazwy i na podstawie opisu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 7- znany jest % ogółu dorosłych Polaków, choć większości z nich nie z nazwy. Znajomość PO IG jest zróżnicowana w zależności od regionów i kształtuje się w przedziale od 6% dla województwa opolskiego do, 6% dla województwa zachodniopomorskiego. Ze względu na małą liczbę wywiadów przypadających na pojedyncze województwo różnice te nie mają znaczenia statystycznego. Mieszkańcy regionu południowo-wschodniego lepiej od pozostałych mieszkańców Polski znają PO IG (6%). Znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wśród beneficjentów jest wysoka. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest bardzo dobrze znany z nazwy w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu powyżej 5 pracowników, jednostkach naukowych oraz instytucjach otoczenia biznesu. Znajomość PO IG w wymienionych podmiotach wynosi około 9%. Nieznacznie niższą znajomością PO IG obserwuje się w przedsiębiorstwach mniejszych tj. o zatrudnieniu -9 pracowników (7%) i znacznie mniejszą w przedsiębiorstwach najmniejszych, zatrudniających mniej niż pracowników (5%). Różnice regionalne w znajomości PO IG wśród beneficjentów są niewielkie i kształtują się w przedziale od 65% dla województwa wielkopolskiego do 8% dla województwa opolskiego. Ze względu na małą liczbę wywiadów przypadających na pojedyncze województwo różnice te nie mają znaczenia statystycznego. Również analiza różnic w większych regionach nie potwierdza istotnego statystycznie zróżnicowania znajomości PO IG wśród beneficjentów (zakres wyników od 66% dla regionu wielkopolskiego do 78% dla regionu północnowschodniego) Źródła wiedzy na temat PO IG Telewizja jest głównym źródłem znajomości PO IG, a także głównym kanałem informacyjnym na ten temat dla ogółu społeczeństwa, przy czym badani częściej natknęli się na informacje o Programie w audycjach jemu poświęconych niż w reklamach. Dla potencjalnych beneficjentów najważniejsze źródło czerpania informacji o PO IG to Internet. Szczególnie często korzystają przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 5% (ok. 75%), jednostki naukowe (8%) i instytucje otoczenia biznesu (86%). z niego Oprócz tego w firmach o zatrudnieniu powyżej 5 osób istotną rolę odgrywa również prasa codzienna (6%), czasopisma (57%) i częściej niż w innych przedsiębiorstwach tablice informacyjne i billboardy (5%). Jednostki naukowe oprócz Internetu korzystają jeszcze z informacji nadsyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną (7%) oraz częściej niż w innych grupach z ustnych informacji od współpracowników/kontrahentów (55%), tablic informacyjnych/billboardów (6%) oraz ulotek (%). W grupie instytucji otoczenia biznesu ważnymi źródłami informacji, oprócz Internetu, są również informacje nadsyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną (6%), telewizja (6%).

4 Wnioski () Znajomość komunikacji funduszy europejskich Dla ogółu społeczeństwa reklamy PO IG nie są znane bardzo dobrze, przy czym telewizyjna jest rozpoznawana oczywiście znacznie lepiej niż radiowa. Ci, którzy je widzieli, bądź słyszeli, w dosyć wysokim stopniu odczytują, co jest w nich reklamowane (PO IG). Komunikacja reklamowa spełnia swoją funkcję informacyjną, jest dobrze rozumiana i pamiętana. Nie wzbudza silnych emocji, ale dosyć się podoba, nie ma wad, choć badani nie wskazują też bardzo wielu pozytywów. Wydaje się, że nie do końca spełnia funkcję perswazyjną nie tak dużo osób twierdzi, że reklama zachęciła ich do podjęcia jakiś działań czy to, żeby wziąć udział w Programie, czy to, żeby się więcej o nim dowiedzieć, nie miała też dużego przełożenia na zmianę opinii o funduszach europejskich. Nieduży jest też wpływ komunikacji reklamowej na chęć odwiedzenia strony internetowej PO IG. Spontaniczna znajomość reklam dotyczących funduszy wśród beneficjentów unijnych jest stosunkowo niska. Spontanicznie (bez wspomagania listą) przywoływane są następujące kampanie: Dobra informacja na dobry początek (tzw. brodacze) 9% ogółem Dotacje na innowacje 9% ogółem Dotyczące programu Kapitał Ludzki 8% Ogólnie odnoszące się do funduszy unijnych 7% Najwyższą spontaniczną znajomością reklam dotyczących funduszy unijnych odznaczają się badani z grupy jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. W tych grupach kampanie Dotacje na innowacje spontanicznie przywołało % badanych. Podstawowy komunikat reklamy Dotacje na innowacje został prawidłowo odczytany i zapamiętany. Zdaniem badanych reklama sugerowała, że celem funduszu pomocowego jest rozwijanie przedsiębiorczości (65%). Mniejsza grupa badanych odczytała z kampanii, że dzięki funduszowi możliwa jest współpraca nauki i przedsiębiorczości (7%) oraz transfer nauki do przedsiębiorczości (%). Reklama podobała się umiarkowanie: % badanych, którzy pamiętają reklamę oceniało ją pozytywnie (cała reklama ciekawa/pomysł dobry), % mówiło, że nie było w niej niczego, co by się szczególnie podobało. Część badanych (ok. 5-% ) zarzucało reklamie brak związku z rzeczywistością, wprowadzanie w błąd, ponieważ praktyka jest inna, zbytnią ogólnikowość, podawanie zbyt małej liczby konkretów. Reklama zachęciła do odwiedzenia stron internetowych na temat PO IG połowę (7%) osób, które ją widziały.

5 Wnioski () Obszary, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG Ogół społeczeństwa Beneficjentami PO IG są w oczach badanych przede wszystkim firmy w pierwszej kolejności małe, następnie średnie, a wreszcie duże. Warto zauważyć, że badani jako najważniejszy projekt, na który można uzyskać wsparcie z PO IG postrzegają tworzenie nowych miejsc pracy, a dopiero w następnej kolejności modernizacja firmy przez nowoczesne rozwiązania techniczne, a także badania naukowe wspierające gospodarkę oraz inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa Wśród obszarów, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG najczęściej wymieniane są zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych (9% ogółem, najczęściej wskazywane w przedsiębiorstwach największych) oraz inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (86% ogółem, najczęściej wskazywane w przedsiębiorstwach największych). Dodatkowo w największych przedsiębiorstwach częściej niż pozostałych wskazywane są takie obszary jak wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna (7%), prowadzenie, lub rozpoczęcie działalności badawczo rozwojowej (68%) oraz zastosowanie rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowoutworzonych miejsc pracy (59%). Z kolei w najmniejszych przedsiębiorstwach częściej niż w pozostałych wskazywano wprowadzenie rozwiązań techn., biznes., organiz. prowadzących do realizacji celów biznesowych przez internet, przez trzy lub więcej przedsiębiorstwa (59%), rozpoczęcie świadczenia usług przez Internet (58%), utworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy (56%). Jednostki naukowe Badani z jednostek naukowych na pierwszych miejscach wymieniają rozwój infrastruktury badawczej (96%), tworzenie nowych centrów naukowo badawczych (85%), rozwój informatyczny, czyli np. inwestycje sieciowe, sprzętowe, tworzenie baz danych, baz publikacji naukowych (8%), stworzenie strategicznego programu badań naukowych w zakresie gospodarki (8%), badania dotyczące Narodowego Programu Foresight Polska (79%). Instytucje otoczenia biznesu Badani z jednostek naukowych na pierwszych miejscach wymieniają tworzenie dogodnych warunków współpracy między inwestorami prywatnymi a nowymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (87%), promocję rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym przez inwestycje, doradztwo i szkolenia (8%), wsparcie ośrodków innowacyjności, tj. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii (7%). 5

6 Wnioski () Znajomość instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG PO IG jest wdrażane zdaniem beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przede wszystkim przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych oraz Ministerstwo Gospodarki jako takie. Instytucje w największym stopniu kojarzone z wdrażaniem PO IG to: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (8% ogółem) Ministerstwo Gospodarki - Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (77% ogółem) Ministerstwo Gospodarki (MG) (7%) Ponadto w grupie jednostek naukowych częściej niż w innych grupach wskazywano Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9%) i Ośrodek Przetwarzania Informacji (7%), a w grupie przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 5 pracowników Ministerstwo Gospodarki ( 8%). Doświadczenia z ubieganiem się o środki z PO IG Najwięcej doświadczeń z ubieganiem się środki pochodzące z funduszy unijnych mają respondenci z jednostek naukowych 85% z nich deklaruje, że ich instytucja starała się o dofinansowanie z UE. Najmniej doświadczeń z ubieganiem się o środki z funduszy UE mają najmniejsze przedsiębiorstwa o dofinansowanie starało % firm najmniejszy o zatrudnieniu poniżej pracowników i 9% firm o zatrudnieniu -9 pracowników. Odsetek podmiotów z grup przedsiębiorstw o wielkości powyżej 5 pracowników i z grupy instytucje otoczenia biznesu jest przybliżony i wynosi nieco ponad 6%. Wśród podmiotów ubiegających się w przeszłości o wsparcie finansowe z UE największy odsetek podmiotów, którym udało się uzyskać dofinansowanie obserwujemy w grupach jednostek naukowych (86%) i instytucje otoczenia biznesu (89%), a najmniejszy wśród firm o zatrudnieniu -9 pracowników (%) i firm o zatrudnieniu -9 pracowników (58%). 6

7 część - raport z badania OMNIBUS

8 Wprowadzenie

9 Struktura badania i próba KIEDY? 6- marca 9 GDZIE? cały kraj JAK? sondaż CAPI CAPIBUS PRÓBA Badanie typu Omnibus realizowane jest na osobowej losowej próbie reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski w wieku 5-75 lat. Próba ma charakter imienny i jest dobierana z operatu PESEL prowadzonego przez Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA. Poszczególne osoby dobiera się metodą losowania systematycznego w ramach wyróżnionych warstw. Warstwowanie uwzględnia wielkość miejscowości, województwo, a także płeć i wiek dobieranych osób. 9

10 Cele badania Celem badania jest uzyskanie informacji oraz przeanalizowanie opinii uczestników badania na temat następujących, głównych zagadnień: zbadanie poziomu świadomości ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów dotyczącej PO IG po emisji spotów telewizyjnych i radiowych, zbadanie różnic w świadomości i wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów na temat PO IG w poszczególnych regionach, zbadanie znajomości źródeł i kanałów informacji o PO IG, zbadanie poziomu wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów na temat możliwości wykorzystywania PO IG, zbadanie znajomości podstawowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG, a w szczególności instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Wdrażających, jak odbierana jest sama kampania PO IG co zapamiętują odbiorcy, jaki przekaz; czy się podoba, co się w niej podoba (tekst, postacie, przedstawiany obraz); czy jest zrozumiała, czy zachęca do odwiedzenia stronny internetowej, aby zdobyć więcej informacji.

11 Wyniki badania

12 Wiedza o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 7-

13 Znajomość PO IG Znajomość PO IG z nazwy Q. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Podstawa wszyscy respondenci (N=) Znajomość PO IG bez nazwy (na podstawie opisu) Q. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa respondenci, którzy nie znają Programu z nazwy (N=888) tak; % tak; % nie; 8% nie wiem / trudno powiedzieć; 5% nie wiem / trudno powiedzieć; % nie; 59%

14 Znajomość PO IG Q. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa wszyscy respondenci (N=) zna - z nazwy; % nie zna; 6% zna z nazwy lub tylko z opisu = 9% zna - tylko z opisu; 8%

15 Znajomość PO IG w różnych regionach Polski Q. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa wszyscy respondenci (N=) Odsetek osób, które znają PO IG (z nazwy lub tylko z opisu) 5% 5% % 5% 9% 9% % 6% różnica statystycznie istotna w stosunku do ogółu % 6% 8% 7% % 5% % 5% % 5% % Ogółem (N=) Region zamieszkania: Centralny (N=8) Wschodni (N=) Południowowschodni (N=5) Południowy (N=5) Południowozachodni (N=) Zachodni (N=6) Północny (N=5) 5

16 Znajomość PO IG w poszczególnych województwach Q. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa wszyscy respondenci (N=) 7% 6% Odsetek osób, które znają PO IG (z nazwy lub tylko z opisu) 57% 6% 5% % % 9% % % % % % 5% 8% 6% 7% 9% % 5% % % % 6% % zachodniopomorskie (N=5) wielkopolskie (N=89) warmińskomazurskie (N=7) świętokrzyskie (N=) śląskie (N=5) pomorskie (N=58) podlaskie (N=) podkarpackie (N=5) opolskie (N=8) mazowieckie (N=6) małopolskie (N=85) łódzkie (N=67) lubuskie (N=7) lubelskie (N=56) kujawskopomorskie (N=5) dolnośląskie (N=77) Województwo: Ogółem (N=) 6

17 Źródła znajomości PO IG Q. Skąd po raz pierwszy dowiedział(a) się Pan(i) o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) z telewizji - widziałe(a)m program na ten temat 8% z telewizji - zobaczyłe(a)m reklamę % od znajomego z gazety - czytałe(a)m artykuł na ten temat w urzędzie od kogoś z rodziny z radia - słyszałe(a)m audycję na ten temat z gazety - zobaczyłe(a)m reklamę ze szkoły od współpracownika z radia - słyszałe(a)m reklamę z Internetu inne 8% 6% 6% 5% % % % % % % % nie wiem / trudno powiedzieć % 7

18 Znajomość kanałów komunikacyjnych, którymi prowadzono kampanię informacyjną na temat PO IG Q. Od jakiegoś czasu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi kampanię informacyjną na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proszę powiedzieć, czy w którymś z poniższych miejsc można znaleźć lub zetknąć się z informacjami na temat Programu Innowacyjna Gospodarka. Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) telewizja - programy na temat funduszy europejskich 8% telewizja - reklamy telewizyjne % urzędy gazety codzienne % % czasopisma % Internet 7% tygodniki informacje przesyłane pocztą elektroniczną ( ) plakaty na mieście / billboardy % % % informacje przesyłane pocztą tradycyjną inne % % nie wiem / trudno powiedzieć 6% żadne z powyższych 5% 8

19 Potencjalni beneficjenci PO IG Q5. Dla kogo Pana(i) zdaniem przeznaczony jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka? Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) dla małych firm i dla małych firm przedsiębiorstw i przedsiębiorstw 5% dla średnich firm i dla średnich firm i przedsiębiorstw przedsiębiorstw 5% dla dużych firm i dla dużych firm i przedsiębiorstw przedsiębiorstw 8% dla instytucji naukowych % dla osób prywatnych % dla szkół wyższych % dla dla szkół średnich % inne % nie wiem / trudno nie wiem / trudno powiedzieć powiedzieć % żadne z z powyższych % 9

20 Projekty, na które można uzyskać wsparcie w ramach PO IG Q6. Proszę spojrzeć na listę i powiedzieć, na które z poniższych przykładów projektów można uzyskać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proszę wskazać maksymalnie projekty. Jeśli nie jest Pan(i) pewien/pewna, proszę wskazać te projekty, co do których jest Pan(i) w największym stopniu pewien/pewna. Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) rozwój nowych miejsc pracy % wprowadzanie do firm rozwiązań technicznych mających na celu unowocześnianie przedsiębiorstw 7% badania naukowe, których wyniki mają wspierać gospodarkę 6% inwestowanie innowacyjnych przedsięwzięć 6% wdrażanie wyników badań naukowych w różne dziedziny gospodarki 9% tworzenie centrów naukowo-badawczych 6% rozwój informatyczny firm % rozwój informatyczny szkół i jednostek naukowych 9% nie wiem / trudno powiedzieć %

21 Instytucje, które są zaangażowane we wdrażanie PO IG Q7. Przeczytam teraz listę różnych instytucji. Przy instytucji proszę powiedzieć, które są zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proszę wskazać wszystkie instytucje, w odniesieniu do których uważa Pan(i), że jest zaangażowana we wdrażanie programu. Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości % Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych 8% Ministerstwo Gospodarki 5% Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich 8% Władza Wdrażająca Programy Europejskie (dla działań 7., 8., 8.) % Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego % Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polska Organizacja Turystyczna Departament Funduszy Europejskich % % Ośrodek Przetwarzania Informacji 5% żadne 9%

22 Wiedza o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Większość badanych nie słyszała o PO IG, ale całkiem sporo prawie % jednak o Programie słyszała, przy czym % zna go z nazwy, zaś 8% nie zna nazwy, ale rozpoznaje go na podstawie opisu. Wśród tych, którzy znają Program jest więcej mężczyzn, osób w wieku 5-9 lat, posiadających dzieci, z średnim lub wyższym wykształceniem, znajomość Programu jest też wyższa w największych (powyżej 5 tysięcy mieszkańców) miastach i w Polsce południowo-wschodniej. Połowa respondentów, którzy znają PO IG, zna go z telewizji (częściej z programów o tej tematyce, a rzadziej z reklam). Pozostałe źródła znajomości Programu są znacznie mniej istotne. Analogicznie większość osób, które kojarzy Program, wie przede wszystkim o następujących kanałach informacyjnych, przekazujących wiedzę na temat PO IG: telewizja (programy informacyjne i reklamy), a także urzędy i gazety codzienne. Osoby z wykształceniem zawodowym rzadziej wiedzą o tym, że w telewizji, w programach na temat funduszy europejskich można się zetknąć z informacjami na temat PO IG, a emeryci częściej to wiedzą. Z kolei mieszkańcy wsi częściej wiedzą, że te informacje można napotkać oglądając reklamy telewizyjne. Badani uważają, że w pierwszej kolejności z PO IG mogą skorzystać firmy najczęściej małe, następnie średnie, a potem duże. Pozostałe podmioty rzadziej są postrzegane jako potencjalni beneficjenci Programu. Małe firmy mogą być beneficjentami Programu częściej według mężczyzn oraz osób o najwyższych dochodach własnych, instytucje naukowe według osób pracujących na stałe i mających najwyższe dochody na głowę, pracujący na stałe częściej też wymieniają osoby prywatne jako beneficjentów Programu. Projekty, na które można uzyskać wsparcie w ramach PO IG to, według badanych, przede wszystkim: rozwój nowych miejsc pracy, wprowadzanie do firm rozwiązań technicznych unowocześniających przedsiębiorstwo, a w następnej kolejności badania naukowe, których wyniki mają wspierać gospodarkę oraz inwestowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Osoby z wykształceniem zawodowym częściej wskazują na rozwój miejsc pracy, jako projekt na który można uzyskać wsparcie w ramach programu. Jako instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG badani wymieniają przede wszystkim Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych oraz Ministerstwo Gospodarki jako takie. PARP częściej wymieniają mężczyźni, Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych osoby o najwyższych dochodach na głowę rodziny i mieszkańcy centralnej Polski.

23 Znajomość i diagnoza komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7-

24 Znajomość reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Znajomość reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q8. Pokażę teraz reklamę telewizyjną, proszę powiedzieć, czy widział(a) ją Pan(i) kiedyś w telewizji czy też nie? Podstawa wszyscy respondenci (N=) Branding reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q9. Obejrzał(a) Pan(i) reklamę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje tę reklamę? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) topboxes = 6% nie wiem / trudno powiedzieć; 5% 9% % Na pewno pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Całkiem dobrze pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie widziałe(a)m; 76% widziałe(a)m; 8% Niezbyt dobrze pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5% To mogła być reklama jakiegokolwiek funduszu pomocowego 8% 7% To mogła być reklama czegokolwiek

25 Zapamiętane elementy reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q. Jakie elementy tej reklamy szczególnie utkwiły Pan(i) w pamięci? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) nowoczesne urządzenia / nowoczesne rozwiązania jakie można wdrażać dotacje na innowacje / dotacje na rozwój przedsiębiorstwa / pozyskiwanie funduszy wdrażanie innowacji w biznesie / jak można unowocześnić przedsiębiorstwo % % 9% maszyna szykująca jedzenie / robienie kanapek / robienie picia % latające łóżko 9% mężczyzna / dwóch mężczyzn naukę można połączyć z przedsiębiorczością / naukowiec pomaga przedsiębiorcy fabryka / linia produkcyjna w przedsiębiorstwie rozwój gospodarki naukowiec / pomysłowy człowiek prostota przekazu nowoczesny dom inne 6% 6% 5% 5% % % % 5% nie wiem 8% 5

26 Podobające się elementy reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q. Co podobało się Pan(i) w tej reklamie? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) nic szczególnego % ogólnie wszystko sie podobało / pomysł reklamy cały % nowe technologie / nowoczesne rozwiązania możliwość rozwoju / rozwój firmy 8% 9% scenografia wspaniała / wnętrza nowoczesne dotacje na innowacje zrozumiała reklama / przejrzysta / czytelna 6% 6% 6% wyposażenie kuchni współpraca ludzi / sąsiedzi pomagają sobie humorystyczne podejście / zabawna reklama latające łóżko historia tych osób / historia o wynalazkach sąsiada muzyka inne % % % % % % % nie wiem % 6

27 Nie podobające się elementy reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q. A co nie podobało się Pan(i) w tej reklamie? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) nie ma takich rzeczy / wszystko się podobało 6% mało konkretna / za mało informacji o tym Programie 6% za długa % ogólnie cała reklama nie podobała się % niezrozumiała / niezbyt jasna % inne 8% nie wiem % 7

28 Przekaz reklamy TV "Sąsiad naukowiec" dotyczący PO IG Q. Co o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka powiedziała Pan(i) ta reklama? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) dotacje na innowacje / można uzyskać fundusze 8% pomaga rozwijać firmy / ulepszenia dla firm 6% pomaga wdrażać nowe pomysły / pomaga wdrażać technologie % poinformowała o istnieniu takiego Programu / to, że w ogól istnieje taki Program % można wystąpić do Unii o pieniądze / dofinansowanie z Unii 9% jest przeznaczone milionów euro na ten cel % każde przedsiębiorstwo ma szanse / każdy bez ograniczeń może skorzystać z pomocy finansowej % strona internetowa, na której można znależć informacje % nie wiem 5% 8

29 Diagnoza racjonalna reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Qa. Myśląc o tej reklamie proszę powiedzieć, czy Pan(i) się zgadza czy też nie zgadza z każdym ze stwierdzeń, które będę odczytywał(a). Proszę udzielić odpowiedzi dla każdego ze stwierdzeń. Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) Bardzo mi się podoba 58% Zawiera nowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 66% Rzeczy, o których mówi są dla mnie istotne 55% Rzeczy, o których mówi na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są wiarygodne 66% Zachęca mnie, żeby skorzystać / wziąć pod uwagę skorzystanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 9% Jest to reklama o której rozmawia się z przyjaciółmi 6% Mam dość oglądania tej reklamy % Reklama zmieniła moją opinię o funduszach europejskich 9% Reklama jest jasna i łatwa do zrozumienia 67% Reklama sprawia, że chciał(a)bym dowiedzieć się więcej o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 5% 9

30 Zrozumiałość reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Qb. Na ile łatwo można było zorientować się, o co chodzi w tej reklamie? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) bardzo trudno raczej trudno raczej łatwo bardzo łatwo trudno powiedzieć % % 5% % 8% topboxes = 75%

31 Komunikacja wspomagana reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q5. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza lub nie zgadza się Pan(i), że ta reklama... (ODCZYTAĆ STWIERDZENIE). Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) - zdecydowanie się nie zgadzam - raczej się nie zgadzam - raczej się zgadzam - zdecydowanie się zgadzam nie wiem Informuje, że naukowcy i przedsiębiorcy mogą i powinni współpracować i odnosić wspólne korzyści % 8% 5% topboxes 8% 8% 9%.7 Przekazuje zrozumiałe informacje o głównych celach Programu Innowacyjna Gospodarka % 5% 5% topboxes 7% % 7%.97 Zachęca do odwiedzenia strony internetowej 7% 5% 7% % 9%.9 topboxes 68% Wskazuje wysokość dostępnych środków na te cele, wskazuje ile pieniędzy można uzyskać na te cele 7% 7% % topboxes 6% 9% %.86 średnie (skala -punktowa)

32 Znajomość reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Znajomość reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Q6. Puszczę teraz reklamę radiową, proszę powiedzieć, czy słyszał(a) ją Pan(i) kiedyś w radio czy też nie? Podstawa wszyscy respondenci (N=) Branding reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Q9. Usłyszał(a) Pan(i) reklamę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje tę reklamę? Podstawa respondenci, którzy słyszeli tę reklamę (N=85) topboxes = 7% 8% Na pewno pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie wiem / trudno powiedzieć; % Całkiem dobrze pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie słyszałe(a)m; 88% słyszałe(a)m; 8% % Niezbyt dobrze pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka % To mogła być reklama jakiegokolwiek funduszu pomocowego 7% % To mogła być reklama czegokolwiek

33 Diagnoza racjonalna reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Q7. Myśląc o tej reklamie radiowej proszę powiedzieć, czy Pan(i) się zgadza czy też nie zgadza z każdym ze stwierdzeń, które będę odczytywał(a). Proszę udzielić odpowiedzi dla każdego ze stwierdzeń. Podstawa respondenci, którzy słyszeli tę reklamę (N=85) Bardzo mi się podoba 56% Zawiera nowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 79% Rzeczy, o których mówi są dla mnie istotne 66% Rzeczy, o których mówi na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są wiarygodne 79% Zachęca mnie, żeby skorzystać / wziąć pod uwagę skorzystanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 67% Jest to reklama o której rozmawia się z przyjaciółmi % Mam dość słuchania tej reklamy % Reklama zmieniła moją opinię o funduszach europejskich 5% Reklama jest jasna i łatwa do zrozumienia 78% Reklama sprawia, że chciał(a)bym dowiedzieć się więcej o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 68%

34 Komunikacja wspomagana reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Q9. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza lub nie zgadza się Pan(i), że ta reklama... (ODCZYTAĆ STWIERDZENIE). Podstawa respondenci, którzy słyszeli tę reklamę (N=85) - zdecydowanie się nie zgadzam - raczej się nie zgadzam - raczej się zgadzam - zdecydowanie się zgadzam nie wiem Informuje, że naukowcy i przedsiębiorcy mogą i powinni współpracować i odnosić wspólne korzyści % 8% 59% topboxes 86% 7% %. Przekazuje zrozumiałe informacje o głównych celach Programu Innowacyjna Gospodarka % % 6% topboxes 8% % 5%.8 Zachęca do odwiedzenia strony internetowej % % 57% % %. topboxes 8% Wskazuje wysokość dostępnych środków na te cele, wskazuje ile pieniędzy można uzyskać na te cele 5% 6% 6% topboxes 7% 6% 7%.99 średnie (skala -punktowa)

35 Wpływ komunikacji reklamowej na chęć odwiedzenia strony internetowej PO IG Q. W jakim stopniu to, co usłyszał(a) Pan(i) na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w radio lub w telewizji zachęciło Pana(ią) do odwiedzenia strony internetowej na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w celu zdobycia dalszych informacji? Podstawa wszyscy respondenci (N=) zdecydowanie zniechęciło raczej zniechęciło ani zachęciło, ani nie zniechęciło raczej zachęciło zdecydowanie zachęciło nie wiem / trudno powiedzieć % 6% 8% 9% % % topboxes = % 5

36 Znajomość i diagnoza komunikacji PO IG () Prawie co piąty badany (8%) widział reklamę telewizyjną PO IG Sąsiad naukowiec. Natomiast 6% spośród tych, którzy widzieli reklamę, dobrze lub bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że jest to reklama PO IG. Częściej widzieli tę reklamę mężczyźni, osoby najmłodsze (poniżej 5 lat), stanu wolnego, badani z dziećmi, z większych gospodarstw domowych, z wyższym wykształceniem, studenci, mieszkańcy wsi, a rzadziej kobiety, osoby najstarsze (6 lat i więcej), rozwiedzeni(one) i wdowcy(wdowy), bez dzieci (do roku życia), z małych gospodarstw domowych, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, emeryci i osoby niepracujące, o najniższych i najwyższych dochodach, mieszkający w południowo-zachodniej Polsce, w większych i największych miastach. Badani dość dobrze zapamiętali z reklamy nowoczesne urządzenia w niej pokazane. Sporo badanych zapamiętało, że była mowa o dotacjach na innowacje oraz o wdrażaniu innowacji w biznesie. Prawie jednej czwartej badanych, którzy widzieli reklamę, nic się w niej nie podobało, a jednej piątej wszystko. Pozostałe znaczące pozytywy reklamy to nowoczesne technologie i rozwój firmy. Reklama nie ma jednak także istotnych negatywów według badanych prawie dwóm trzecim spośród osób, które ją widziały, w reklamie podobało się wszystko. Reklama przekazuje na temat PO IG przede wszystkim informację o tym, że można pozyskać dotacje na innowacje, że PO IG wspomaga rozwój firm, pomaga wdrażać w nich nowe rozwiązania. Diagnoza reklamy pokazuje, że przekazuje ona nowe informacje o PO IG, że są one wiarygodne, a sama reklama jest klarowna i zrozumiała. Natomiast mniejszy jest konkretny wpływ reklamy już nie tak wiele osób twierdzi, że reklama zachęciła ich do podjęcia jakiś działań czy to, żeby wziąć udział w Programie, czy to, żeby się więcej o nim dowiedzieć, nie miała też dużego przełożenia na zmianę opinii o funduszach europejskich. To, że reklama jest zrozumiała potwierdza się w bezpośrednim pytaniu o to, czy można się zorientować o co w tej niej chodzi aż trzy czwarte znających reklamę uważa, że jest to łatwe lub bardzo łatwe. Z analizy komunikacji wspomaganej wynika, że reklama PO IG Sąsiad naukowiec przekazuje informacje o możliwej i pożądanej współpracy między nauką a biznesem, o głównych celach PO IG. Nieco w mniejszym stopniu zachęca do skorzystania ze strony internetowej i pozwala uzyskać szczegółowe dane finansowe o Programie. 6

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Wnioski... 5 2. Rekomendacje... 11 3.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo