Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"

Transkrypt

1 Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7- Raport z badania ilościowego (OMNIBUS oraz CATI) dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, r.

2 Wnioski generalne

3 Wnioski () Znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7- z nazwy i na podstawie opisu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 7- znany jest % ogółu dorosłych Polaków, choć większości z nich nie z nazwy. Znajomość PO IG jest zróżnicowana w zależności od regionów i kształtuje się w przedziale od 6% dla województwa opolskiego do, 6% dla województwa zachodniopomorskiego. Ze względu na małą liczbę wywiadów przypadających na pojedyncze województwo różnice te nie mają znaczenia statystycznego. Mieszkańcy regionu południowo-wschodniego lepiej od pozostałych mieszkańców Polski znają PO IG (6%). Znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wśród beneficjentów jest wysoka. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest bardzo dobrze znany z nazwy w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu powyżej 5 pracowników, jednostkach naukowych oraz instytucjach otoczenia biznesu. Znajomość PO IG w wymienionych podmiotach wynosi około 9%. Nieznacznie niższą znajomością PO IG obserwuje się w przedsiębiorstwach mniejszych tj. o zatrudnieniu -9 pracowników (7%) i znacznie mniejszą w przedsiębiorstwach najmniejszych, zatrudniających mniej niż pracowników (5%). Różnice regionalne w znajomości PO IG wśród beneficjentów są niewielkie i kształtują się w przedziale od 65% dla województwa wielkopolskiego do 8% dla województwa opolskiego. Ze względu na małą liczbę wywiadów przypadających na pojedyncze województwo różnice te nie mają znaczenia statystycznego. Również analiza różnic w większych regionach nie potwierdza istotnego statystycznie zróżnicowania znajomości PO IG wśród beneficjentów (zakres wyników od 66% dla regionu wielkopolskiego do 78% dla regionu północnowschodniego) Źródła wiedzy na temat PO IG Telewizja jest głównym źródłem znajomości PO IG, a także głównym kanałem informacyjnym na ten temat dla ogółu społeczeństwa, przy czym badani częściej natknęli się na informacje o Programie w audycjach jemu poświęconych niż w reklamach. Dla potencjalnych beneficjentów najważniejsze źródło czerpania informacji o PO IG to Internet. Szczególnie często korzystają przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 5% (ok. 75%), jednostki naukowe (8%) i instytucje otoczenia biznesu (86%). z niego Oprócz tego w firmach o zatrudnieniu powyżej 5 osób istotną rolę odgrywa również prasa codzienna (6%), czasopisma (57%) i częściej niż w innych przedsiębiorstwach tablice informacyjne i billboardy (5%). Jednostki naukowe oprócz Internetu korzystają jeszcze z informacji nadsyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną (7%) oraz częściej niż w innych grupach z ustnych informacji od współpracowników/kontrahentów (55%), tablic informacyjnych/billboardów (6%) oraz ulotek (%). W grupie instytucji otoczenia biznesu ważnymi źródłami informacji, oprócz Internetu, są również informacje nadsyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną (6%), telewizja (6%).

4 Wnioski () Znajomość komunikacji funduszy europejskich Dla ogółu społeczeństwa reklamy PO IG nie są znane bardzo dobrze, przy czym telewizyjna jest rozpoznawana oczywiście znacznie lepiej niż radiowa. Ci, którzy je widzieli, bądź słyszeli, w dosyć wysokim stopniu odczytują, co jest w nich reklamowane (PO IG). Komunikacja reklamowa spełnia swoją funkcję informacyjną, jest dobrze rozumiana i pamiętana. Nie wzbudza silnych emocji, ale dosyć się podoba, nie ma wad, choć badani nie wskazują też bardzo wielu pozytywów. Wydaje się, że nie do końca spełnia funkcję perswazyjną nie tak dużo osób twierdzi, że reklama zachęciła ich do podjęcia jakiś działań czy to, żeby wziąć udział w Programie, czy to, żeby się więcej o nim dowiedzieć, nie miała też dużego przełożenia na zmianę opinii o funduszach europejskich. Nieduży jest też wpływ komunikacji reklamowej na chęć odwiedzenia strony internetowej PO IG. Spontaniczna znajomość reklam dotyczących funduszy wśród beneficjentów unijnych jest stosunkowo niska. Spontanicznie (bez wspomagania listą) przywoływane są następujące kampanie: Dobra informacja na dobry początek (tzw. brodacze) 9% ogółem Dotacje na innowacje 9% ogółem Dotyczące programu Kapitał Ludzki 8% Ogólnie odnoszące się do funduszy unijnych 7% Najwyższą spontaniczną znajomością reklam dotyczących funduszy unijnych odznaczają się badani z grupy jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. W tych grupach kampanie Dotacje na innowacje spontanicznie przywołało % badanych. Podstawowy komunikat reklamy Dotacje na innowacje został prawidłowo odczytany i zapamiętany. Zdaniem badanych reklama sugerowała, że celem funduszu pomocowego jest rozwijanie przedsiębiorczości (65%). Mniejsza grupa badanych odczytała z kampanii, że dzięki funduszowi możliwa jest współpraca nauki i przedsiębiorczości (7%) oraz transfer nauki do przedsiębiorczości (%). Reklama podobała się umiarkowanie: % badanych, którzy pamiętają reklamę oceniało ją pozytywnie (cała reklama ciekawa/pomysł dobry), % mówiło, że nie było w niej niczego, co by się szczególnie podobało. Część badanych (ok. 5-% ) zarzucało reklamie brak związku z rzeczywistością, wprowadzanie w błąd, ponieważ praktyka jest inna, zbytnią ogólnikowość, podawanie zbyt małej liczby konkretów. Reklama zachęciła do odwiedzenia stron internetowych na temat PO IG połowę (7%) osób, które ją widziały.

5 Wnioski () Obszary, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG Ogół społeczeństwa Beneficjentami PO IG są w oczach badanych przede wszystkim firmy w pierwszej kolejności małe, następnie średnie, a wreszcie duże. Warto zauważyć, że badani jako najważniejszy projekt, na który można uzyskać wsparcie z PO IG postrzegają tworzenie nowych miejsc pracy, a dopiero w następnej kolejności modernizacja firmy przez nowoczesne rozwiązania techniczne, a także badania naukowe wspierające gospodarkę oraz inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa Wśród obszarów, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG najczęściej wymieniane są zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych (9% ogółem, najczęściej wskazywane w przedsiębiorstwach największych) oraz inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (86% ogółem, najczęściej wskazywane w przedsiębiorstwach największych). Dodatkowo w największych przedsiębiorstwach częściej niż pozostałych wskazywane są takie obszary jak wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna (7%), prowadzenie, lub rozpoczęcie działalności badawczo rozwojowej (68%) oraz zastosowanie rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowoutworzonych miejsc pracy (59%). Z kolei w najmniejszych przedsiębiorstwach częściej niż w pozostałych wskazywano wprowadzenie rozwiązań techn., biznes., organiz. prowadzących do realizacji celów biznesowych przez internet, przez trzy lub więcej przedsiębiorstwa (59%), rozpoczęcie świadczenia usług przez Internet (58%), utworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy (56%). Jednostki naukowe Badani z jednostek naukowych na pierwszych miejscach wymieniają rozwój infrastruktury badawczej (96%), tworzenie nowych centrów naukowo badawczych (85%), rozwój informatyczny, czyli np. inwestycje sieciowe, sprzętowe, tworzenie baz danych, baz publikacji naukowych (8%), stworzenie strategicznego programu badań naukowych w zakresie gospodarki (8%), badania dotyczące Narodowego Programu Foresight Polska (79%). Instytucje otoczenia biznesu Badani z jednostek naukowych na pierwszych miejscach wymieniają tworzenie dogodnych warunków współpracy między inwestorami prywatnymi a nowymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (87%), promocję rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym przez inwestycje, doradztwo i szkolenia (8%), wsparcie ośrodków innowacyjności, tj. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii (7%). 5

6 Wnioski () Znajomość instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG PO IG jest wdrażane zdaniem beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przede wszystkim przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych oraz Ministerstwo Gospodarki jako takie. Instytucje w największym stopniu kojarzone z wdrażaniem PO IG to: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (8% ogółem) Ministerstwo Gospodarki - Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (77% ogółem) Ministerstwo Gospodarki (MG) (7%) Ponadto w grupie jednostek naukowych częściej niż w innych grupach wskazywano Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9%) i Ośrodek Przetwarzania Informacji (7%), a w grupie przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 5 pracowników Ministerstwo Gospodarki ( 8%). Doświadczenia z ubieganiem się o środki z PO IG Najwięcej doświadczeń z ubieganiem się środki pochodzące z funduszy unijnych mają respondenci z jednostek naukowych 85% z nich deklaruje, że ich instytucja starała się o dofinansowanie z UE. Najmniej doświadczeń z ubieganiem się o środki z funduszy UE mają najmniejsze przedsiębiorstwa o dofinansowanie starało % firm najmniejszy o zatrudnieniu poniżej pracowników i 9% firm o zatrudnieniu -9 pracowników. Odsetek podmiotów z grup przedsiębiorstw o wielkości powyżej 5 pracowników i z grupy instytucje otoczenia biznesu jest przybliżony i wynosi nieco ponad 6%. Wśród podmiotów ubiegających się w przeszłości o wsparcie finansowe z UE największy odsetek podmiotów, którym udało się uzyskać dofinansowanie obserwujemy w grupach jednostek naukowych (86%) i instytucje otoczenia biznesu (89%), a najmniejszy wśród firm o zatrudnieniu -9 pracowników (%) i firm o zatrudnieniu -9 pracowników (58%). 6

7 część - raport z badania OMNIBUS

8 Wprowadzenie

9 Struktura badania i próba KIEDY? 6- marca 9 GDZIE? cały kraj JAK? sondaż CAPI CAPIBUS PRÓBA Badanie typu Omnibus realizowane jest na osobowej losowej próbie reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski w wieku 5-75 lat. Próba ma charakter imienny i jest dobierana z operatu PESEL prowadzonego przez Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA. Poszczególne osoby dobiera się metodą losowania systematycznego w ramach wyróżnionych warstw. Warstwowanie uwzględnia wielkość miejscowości, województwo, a także płeć i wiek dobieranych osób. 9

10 Cele badania Celem badania jest uzyskanie informacji oraz przeanalizowanie opinii uczestników badania na temat następujących, głównych zagadnień: zbadanie poziomu świadomości ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów dotyczącej PO IG po emisji spotów telewizyjnych i radiowych, zbadanie różnic w świadomości i wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów na temat PO IG w poszczególnych regionach, zbadanie znajomości źródeł i kanałów informacji o PO IG, zbadanie poziomu wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów na temat możliwości wykorzystywania PO IG, zbadanie znajomości podstawowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG, a w szczególności instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Wdrażających, jak odbierana jest sama kampania PO IG co zapamiętują odbiorcy, jaki przekaz; czy się podoba, co się w niej podoba (tekst, postacie, przedstawiany obraz); czy jest zrozumiała, czy zachęca do odwiedzenia stronny internetowej, aby zdobyć więcej informacji.

11 Wyniki badania

12 Wiedza o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 7-

13 Znajomość PO IG Znajomość PO IG z nazwy Q. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Podstawa wszyscy respondenci (N=) Znajomość PO IG bez nazwy (na podstawie opisu) Q. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa respondenci, którzy nie znają Programu z nazwy (N=888) tak; % tak; % nie; 8% nie wiem / trudno powiedzieć; 5% nie wiem / trudno powiedzieć; % nie; 59%

14 Znajomość PO IG Q. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa wszyscy respondenci (N=) zna - z nazwy; % nie zna; 6% zna z nazwy lub tylko z opisu = 9% zna - tylko z opisu; 8%

15 Znajomość PO IG w różnych regionach Polski Q. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa wszyscy respondenci (N=) Odsetek osób, które znają PO IG (z nazwy lub tylko z opisu) 5% 5% % 5% 9% 9% % 6% różnica statystycznie istotna w stosunku do ogółu % 6% 8% 7% % 5% % 5% % 5% % Ogółem (N=) Region zamieszkania: Centralny (N=8) Wschodni (N=) Południowowschodni (N=5) Południowy (N=5) Południowozachodni (N=) Zachodni (N=6) Północny (N=5) 5

16 Znajomość PO IG w poszczególnych województwach Q. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa wszyscy respondenci (N=) 7% 6% Odsetek osób, które znają PO IG (z nazwy lub tylko z opisu) 57% 6% 5% % % 9% % % % % % 5% 8% 6% 7% 9% % 5% % % % 6% % zachodniopomorskie (N=5) wielkopolskie (N=89) warmińskomazurskie (N=7) świętokrzyskie (N=) śląskie (N=5) pomorskie (N=58) podlaskie (N=) podkarpackie (N=5) opolskie (N=8) mazowieckie (N=6) małopolskie (N=85) łódzkie (N=67) lubuskie (N=7) lubelskie (N=56) kujawskopomorskie (N=5) dolnośląskie (N=77) Województwo: Ogółem (N=) 6

17 Źródła znajomości PO IG Q. Skąd po raz pierwszy dowiedział(a) się Pan(i) o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) z telewizji - widziałe(a)m program na ten temat 8% z telewizji - zobaczyłe(a)m reklamę % od znajomego z gazety - czytałe(a)m artykuł na ten temat w urzędzie od kogoś z rodziny z radia - słyszałe(a)m audycję na ten temat z gazety - zobaczyłe(a)m reklamę ze szkoły od współpracownika z radia - słyszałe(a)m reklamę z Internetu inne 8% 6% 6% 5% % % % % % % % nie wiem / trudno powiedzieć % 7

18 Znajomość kanałów komunikacyjnych, którymi prowadzono kampanię informacyjną na temat PO IG Q. Od jakiegoś czasu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi kampanię informacyjną na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proszę powiedzieć, czy w którymś z poniższych miejsc można znaleźć lub zetknąć się z informacjami na temat Programu Innowacyjna Gospodarka. Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) telewizja - programy na temat funduszy europejskich 8% telewizja - reklamy telewizyjne % urzędy gazety codzienne % % czasopisma % Internet 7% tygodniki informacje przesyłane pocztą elektroniczną ( ) plakaty na mieście / billboardy % % % informacje przesyłane pocztą tradycyjną inne % % nie wiem / trudno powiedzieć 6% żadne z powyższych 5% 8

19 Potencjalni beneficjenci PO IG Q5. Dla kogo Pana(i) zdaniem przeznaczony jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka? Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) dla małych firm i dla małych firm przedsiębiorstw i przedsiębiorstw 5% dla średnich firm i dla średnich firm i przedsiębiorstw przedsiębiorstw 5% dla dużych firm i dla dużych firm i przedsiębiorstw przedsiębiorstw 8% dla instytucji naukowych % dla osób prywatnych % dla szkół wyższych % dla dla szkół średnich % inne % nie wiem / trudno nie wiem / trudno powiedzieć powiedzieć % żadne z z powyższych % 9

20 Projekty, na które można uzyskać wsparcie w ramach PO IG Q6. Proszę spojrzeć na listę i powiedzieć, na które z poniższych przykładów projektów można uzyskać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proszę wskazać maksymalnie projekty. Jeśli nie jest Pan(i) pewien/pewna, proszę wskazać te projekty, co do których jest Pan(i) w największym stopniu pewien/pewna. Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) rozwój nowych miejsc pracy % wprowadzanie do firm rozwiązań technicznych mających na celu unowocześnianie przedsiębiorstw 7% badania naukowe, których wyniki mają wspierać gospodarkę 6% inwestowanie innowacyjnych przedsięwzięć 6% wdrażanie wyników badań naukowych w różne dziedziny gospodarki 9% tworzenie centrów naukowo-badawczych 6% rozwój informatyczny firm % rozwój informatyczny szkół i jednostek naukowych 9% nie wiem / trudno powiedzieć %

21 Instytucje, które są zaangażowane we wdrażanie PO IG Q7. Przeczytam teraz listę różnych instytucji. Przy instytucji proszę powiedzieć, które są zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proszę wskazać wszystkie instytucje, w odniesieniu do których uważa Pan(i), że jest zaangażowana we wdrażanie programu. Podstawa respondenci, którzy znają Program (N=9) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości % Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych 8% Ministerstwo Gospodarki 5% Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich 8% Władza Wdrażająca Programy Europejskie (dla działań 7., 8., 8.) % Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego % Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polska Organizacja Turystyczna Departament Funduszy Europejskich % % Ośrodek Przetwarzania Informacji 5% żadne 9%

22 Wiedza o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Większość badanych nie słyszała o PO IG, ale całkiem sporo prawie % jednak o Programie słyszała, przy czym % zna go z nazwy, zaś 8% nie zna nazwy, ale rozpoznaje go na podstawie opisu. Wśród tych, którzy znają Program jest więcej mężczyzn, osób w wieku 5-9 lat, posiadających dzieci, z średnim lub wyższym wykształceniem, znajomość Programu jest też wyższa w największych (powyżej 5 tysięcy mieszkańców) miastach i w Polsce południowo-wschodniej. Połowa respondentów, którzy znają PO IG, zna go z telewizji (częściej z programów o tej tematyce, a rzadziej z reklam). Pozostałe źródła znajomości Programu są znacznie mniej istotne. Analogicznie większość osób, które kojarzy Program, wie przede wszystkim o następujących kanałach informacyjnych, przekazujących wiedzę na temat PO IG: telewizja (programy informacyjne i reklamy), a także urzędy i gazety codzienne. Osoby z wykształceniem zawodowym rzadziej wiedzą o tym, że w telewizji, w programach na temat funduszy europejskich można się zetknąć z informacjami na temat PO IG, a emeryci częściej to wiedzą. Z kolei mieszkańcy wsi częściej wiedzą, że te informacje można napotkać oglądając reklamy telewizyjne. Badani uważają, że w pierwszej kolejności z PO IG mogą skorzystać firmy najczęściej małe, następnie średnie, a potem duże. Pozostałe podmioty rzadziej są postrzegane jako potencjalni beneficjenci Programu. Małe firmy mogą być beneficjentami Programu częściej według mężczyzn oraz osób o najwyższych dochodach własnych, instytucje naukowe według osób pracujących na stałe i mających najwyższe dochody na głowę, pracujący na stałe częściej też wymieniają osoby prywatne jako beneficjentów Programu. Projekty, na które można uzyskać wsparcie w ramach PO IG to, według badanych, przede wszystkim: rozwój nowych miejsc pracy, wprowadzanie do firm rozwiązań technicznych unowocześniających przedsiębiorstwo, a w następnej kolejności badania naukowe, których wyniki mają wspierać gospodarkę oraz inwestowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Osoby z wykształceniem zawodowym częściej wskazują na rozwój miejsc pracy, jako projekt na który można uzyskać wsparcie w ramach programu. Jako instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG badani wymieniają przede wszystkim Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych oraz Ministerstwo Gospodarki jako takie. PARP częściej wymieniają mężczyźni, Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych osoby o najwyższych dochodach na głowę rodziny i mieszkańcy centralnej Polski.

23 Znajomość i diagnoza komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7-

24 Znajomość reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Znajomość reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q8. Pokażę teraz reklamę telewizyjną, proszę powiedzieć, czy widział(a) ją Pan(i) kiedyś w telewizji czy też nie? Podstawa wszyscy respondenci (N=) Branding reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q9. Obejrzał(a) Pan(i) reklamę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje tę reklamę? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) topboxes = 6% nie wiem / trudno powiedzieć; 5% 9% % Na pewno pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Całkiem dobrze pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie widziałe(a)m; 76% widziałe(a)m; 8% Niezbyt dobrze pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5% To mogła być reklama jakiegokolwiek funduszu pomocowego 8% 7% To mogła być reklama czegokolwiek

25 Zapamiętane elementy reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q. Jakie elementy tej reklamy szczególnie utkwiły Pan(i) w pamięci? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) nowoczesne urządzenia / nowoczesne rozwiązania jakie można wdrażać dotacje na innowacje / dotacje na rozwój przedsiębiorstwa / pozyskiwanie funduszy wdrażanie innowacji w biznesie / jak można unowocześnić przedsiębiorstwo % % 9% maszyna szykująca jedzenie / robienie kanapek / robienie picia % latające łóżko 9% mężczyzna / dwóch mężczyzn naukę można połączyć z przedsiębiorczością / naukowiec pomaga przedsiębiorcy fabryka / linia produkcyjna w przedsiębiorstwie rozwój gospodarki naukowiec / pomysłowy człowiek prostota przekazu nowoczesny dom inne 6% 6% 5% 5% % % % 5% nie wiem 8% 5

26 Podobające się elementy reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q. Co podobało się Pan(i) w tej reklamie? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) nic szczególnego % ogólnie wszystko sie podobało / pomysł reklamy cały % nowe technologie / nowoczesne rozwiązania możliwość rozwoju / rozwój firmy 8% 9% scenografia wspaniała / wnętrza nowoczesne dotacje na innowacje zrozumiała reklama / przejrzysta / czytelna 6% 6% 6% wyposażenie kuchni współpraca ludzi / sąsiedzi pomagają sobie humorystyczne podejście / zabawna reklama latające łóżko historia tych osób / historia o wynalazkach sąsiada muzyka inne % % % % % % % nie wiem % 6

27 Nie podobające się elementy reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q. A co nie podobało się Pan(i) w tej reklamie? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) nie ma takich rzeczy / wszystko się podobało 6% mało konkretna / za mało informacji o tym Programie 6% za długa % ogólnie cała reklama nie podobała się % niezrozumiała / niezbyt jasna % inne 8% nie wiem % 7

28 Przekaz reklamy TV "Sąsiad naukowiec" dotyczący PO IG Q. Co o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka powiedziała Pan(i) ta reklama? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) dotacje na innowacje / można uzyskać fundusze 8% pomaga rozwijać firmy / ulepszenia dla firm 6% pomaga wdrażać nowe pomysły / pomaga wdrażać technologie % poinformowała o istnieniu takiego Programu / to, że w ogól istnieje taki Program % można wystąpić do Unii o pieniądze / dofinansowanie z Unii 9% jest przeznaczone milionów euro na ten cel % każde przedsiębiorstwo ma szanse / każdy bez ograniczeń może skorzystać z pomocy finansowej % strona internetowa, na której można znależć informacje % nie wiem 5% 8

29 Diagnoza racjonalna reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Qa. Myśląc o tej reklamie proszę powiedzieć, czy Pan(i) się zgadza czy też nie zgadza z każdym ze stwierdzeń, które będę odczytywał(a). Proszę udzielić odpowiedzi dla każdego ze stwierdzeń. Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) Bardzo mi się podoba 58% Zawiera nowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 66% Rzeczy, o których mówi są dla mnie istotne 55% Rzeczy, o których mówi na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są wiarygodne 66% Zachęca mnie, żeby skorzystać / wziąć pod uwagę skorzystanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 9% Jest to reklama o której rozmawia się z przyjaciółmi 6% Mam dość oglądania tej reklamy % Reklama zmieniła moją opinię o funduszach europejskich 9% Reklama jest jasna i łatwa do zrozumienia 67% Reklama sprawia, że chciał(a)bym dowiedzieć się więcej o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 5% 9

30 Zrozumiałość reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Qb. Na ile łatwo można było zorientować się, o co chodzi w tej reklamie? Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) bardzo trudno raczej trudno raczej łatwo bardzo łatwo trudno powiedzieć % % 5% % 8% topboxes = 75%

31 Komunikacja wspomagana reklamy TV "Sąsiad naukowiec" Q5. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza lub nie zgadza się Pan(i), że ta reklama... (ODCZYTAĆ STWIERDZENIE). Podstawa respondenci, którzy widzieli tę reklamę (N=85) - zdecydowanie się nie zgadzam - raczej się nie zgadzam - raczej się zgadzam - zdecydowanie się zgadzam nie wiem Informuje, że naukowcy i przedsiębiorcy mogą i powinni współpracować i odnosić wspólne korzyści % 8% 5% topboxes 8% 8% 9%.7 Przekazuje zrozumiałe informacje o głównych celach Programu Innowacyjna Gospodarka % 5% 5% topboxes 7% % 7%.97 Zachęca do odwiedzenia strony internetowej 7% 5% 7% % 9%.9 topboxes 68% Wskazuje wysokość dostępnych środków na te cele, wskazuje ile pieniędzy można uzyskać na te cele 7% 7% % topboxes 6% 9% %.86 średnie (skala -punktowa)

32 Znajomość reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Znajomość reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Q6. Puszczę teraz reklamę radiową, proszę powiedzieć, czy słyszał(a) ją Pan(i) kiedyś w radio czy też nie? Podstawa wszyscy respondenci (N=) Branding reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Q9. Usłyszał(a) Pan(i) reklamę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje tę reklamę? Podstawa respondenci, którzy słyszeli tę reklamę (N=85) topboxes = 7% 8% Na pewno pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie wiem / trudno powiedzieć; % Całkiem dobrze pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie słyszałe(a)m; 88% słyszałe(a)m; 8% % Niezbyt dobrze pozwala zapamiętać, że była to reklama Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka % To mogła być reklama jakiegokolwiek funduszu pomocowego 7% % To mogła być reklama czegokolwiek

33 Diagnoza racjonalna reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Q7. Myśląc o tej reklamie radiowej proszę powiedzieć, czy Pan(i) się zgadza czy też nie zgadza z każdym ze stwierdzeń, które będę odczytywał(a). Proszę udzielić odpowiedzi dla każdego ze stwierdzeń. Podstawa respondenci, którzy słyszeli tę reklamę (N=85) Bardzo mi się podoba 56% Zawiera nowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 79% Rzeczy, o których mówi są dla mnie istotne 66% Rzeczy, o których mówi na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są wiarygodne 79% Zachęca mnie, żeby skorzystać / wziąć pod uwagę skorzystanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 67% Jest to reklama o której rozmawia się z przyjaciółmi % Mam dość słuchania tej reklamy % Reklama zmieniła moją opinię o funduszach europejskich 5% Reklama jest jasna i łatwa do zrozumienia 78% Reklama sprawia, że chciał(a)bym dowiedzieć się więcej o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 68%

34 Komunikacja wspomagana reklamy radiowej "Sąsiad przedsiębiorca" Q9. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza lub nie zgadza się Pan(i), że ta reklama... (ODCZYTAĆ STWIERDZENIE). Podstawa respondenci, którzy słyszeli tę reklamę (N=85) - zdecydowanie się nie zgadzam - raczej się nie zgadzam - raczej się zgadzam - zdecydowanie się zgadzam nie wiem Informuje, że naukowcy i przedsiębiorcy mogą i powinni współpracować i odnosić wspólne korzyści % 8% 59% topboxes 86% 7% %. Przekazuje zrozumiałe informacje o głównych celach Programu Innowacyjna Gospodarka % % 6% topboxes 8% % 5%.8 Zachęca do odwiedzenia strony internetowej % % 57% % %. topboxes 8% Wskazuje wysokość dostępnych środków na te cele, wskazuje ile pieniędzy można uzyskać na te cele 5% 6% 6% topboxes 7% 6% 7%.99 średnie (skala -punktowa)

35 Wpływ komunikacji reklamowej na chęć odwiedzenia strony internetowej PO IG Q. W jakim stopniu to, co usłyszał(a) Pan(i) na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w radio lub w telewizji zachęciło Pana(ią) do odwiedzenia strony internetowej na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w celu zdobycia dalszych informacji? Podstawa wszyscy respondenci (N=) zdecydowanie zniechęciło raczej zniechęciło ani zachęciło, ani nie zniechęciło raczej zachęciło zdecydowanie zachęciło nie wiem / trudno powiedzieć % 6% 8% 9% % % topboxes = % 5

36 Znajomość i diagnoza komunikacji PO IG () Prawie co piąty badany (8%) widział reklamę telewizyjną PO IG Sąsiad naukowiec. Natomiast 6% spośród tych, którzy widzieli reklamę, dobrze lub bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że jest to reklama PO IG. Częściej widzieli tę reklamę mężczyźni, osoby najmłodsze (poniżej 5 lat), stanu wolnego, badani z dziećmi, z większych gospodarstw domowych, z wyższym wykształceniem, studenci, mieszkańcy wsi, a rzadziej kobiety, osoby najstarsze (6 lat i więcej), rozwiedzeni(one) i wdowcy(wdowy), bez dzieci (do roku życia), z małych gospodarstw domowych, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, emeryci i osoby niepracujące, o najniższych i najwyższych dochodach, mieszkający w południowo-zachodniej Polsce, w większych i największych miastach. Badani dość dobrze zapamiętali z reklamy nowoczesne urządzenia w niej pokazane. Sporo badanych zapamiętało, że była mowa o dotacjach na innowacje oraz o wdrażaniu innowacji w biznesie. Prawie jednej czwartej badanych, którzy widzieli reklamę, nic się w niej nie podobało, a jednej piątej wszystko. Pozostałe znaczące pozytywy reklamy to nowoczesne technologie i rozwój firmy. Reklama nie ma jednak także istotnych negatywów według badanych prawie dwóm trzecim spośród osób, które ją widziały, w reklamie podobało się wszystko. Reklama przekazuje na temat PO IG przede wszystkim informację o tym, że można pozyskać dotacje na innowacje, że PO IG wspomaga rozwój firm, pomaga wdrażać w nich nowe rozwiązania. Diagnoza reklamy pokazuje, że przekazuje ona nowe informacje o PO IG, że są one wiarygodne, a sama reklama jest klarowna i zrozumiała. Natomiast mniejszy jest konkretny wpływ reklamy już nie tak wiele osób twierdzi, że reklama zachęciła ich do podjęcia jakiś działań czy to, żeby wziąć udział w Programie, czy to, żeby się więcej o nim dowiedzieć, nie miała też dużego przełożenia na zmianę opinii o funduszach europejskich. To, że reklama jest zrozumiała potwierdza się w bezpośrednim pytaniu o to, czy można się zorientować o co w tej niej chodzi aż trzy czwarte znających reklamę uważa, że jest to łatwe lub bardzo łatwe. Z analizy komunikacji wspomaganej wynika, że reklama PO IG Sąsiad naukowiec przekazuje informacje o możliwej i pożądanej współpracy między nauką a biznesem, o głównych celach PO IG. Nieco w mniejszym stopniu zachęca do skorzystania ze strony internetowej i pozwala uzyskać szczegółowe dane finansowe o Programie. 6

Cele badania i metodologia

Cele badania i metodologia Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Prawa pacjenta Raport z badania Capibus Data badania: 28 lutego 4 marca 2008 Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski Cel i metodologia

Bardziej szczegółowo

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%.

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%. Raport z pierwszego (ex-ante) badania przeprowadzonego w momencie rozpoczęcia kampanii informacyjno - edukacyjnej,,żuławy. Edukacja powodziowa, przy użyciu kwestionariuszy badania CATI Poznań, 30.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu dotacje z POIG, RPO WM, POKL 2 Innowacyjna Gospodarka 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich 2009 Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Pomoc unijna udzielana przez PARP

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Warszawa, listopad 00 Sondaż telefoniczny wśród msp - - SPIS TREŚCI INFORMACJE O BADANIU...3 CELE BADANIA...3 DOBÓR PRÓBY...3 METODA...

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, październik 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BADANIU

INFORMACJE O BADANIU INFORMACJE O BADANIU Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej PARP Świat potrzebuje Twoich pomysłów Warszawa, Lipiec 2012 1. Informacje o badaniu Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ANKIETA DOTYCZĄCA ODZIEŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie wraz z Instytutem Badawczo Szkoleniowym Pro Research realizuje badanie na zlecenie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo