REGULAMIN PROJEKTU PI WIRTUALNY ASYSTENT KARIERY 50+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU PI WIRTUALNY ASYSTENT KARIERY 50+"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU PI WIRTUALNY ASYSTENT KARIERY 50+ I. Informacje o projekcie 1. Projekt PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) nr umowy 654/POKL /12-00 jest realizowany w terminie r. przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania Regionalne Strategie Innowacji. 2. Organizatorem projektu jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (ul. Cienista 3, Poznań), biuro projektu mieści się na terenie województwa lubelskiego, tj.: ul. Świętoduska 10/10, Lublin, tel / tel. Kom Biuro projektu jest czynne w godz Projekt PI - Wirtualny Asystent Kariery 50+ należy do tzw. projektów innowacyjnych testujących, tzn. w wyniku realizacji projektu zostanie wypracowany produkt finalny WAK50, upowszechniony i włączony do głównego nurtu polityki. 4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Kierownika Projektu, którego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. II. Cel projektu 1. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji pracowników 50+ z mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stworzenie i wdrożenie do praktyki innowacyjnego modelu wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ z MMŚP z województwa lubelskiego, tj. Wirtualnego Asystenta Kariery 50+ (zwanego też: 1

2 WAK50), który zostanie opracowany, poddany testowaniu w przedsiębiorstwach i upowszechniony w ramach realizacji niniejszego projektu. III. Produkt finalny projektu 1. W wyniku projektu zostanie opracowane innowacyjne narzędzie internetowe WAK50 wraz z podręcznikiem wdrażania. Platforma dla odbiorców będzie narzędziem prostym, zbudowanym w oparciu o grafiki. 2. W systemie będzie można uzupełnić testy z zakresu: a) Psychologii zdrowia, b) Psychologii pracy, c) Umiejętności interpersonalnych. d) Ponadto WAK50 będzie zawierał narzędzie do określania zakresu badań medycznych dla pracowników 50+, a także narzędzie analizujące wyniki badań i sugerujące zmiany. 3. Wyniki testów wraz z rekomendacjami będą podpowiedzią dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach jakie działania/ ułatwienia powinny zostać wprowadzone w przedsiębiorstwach, tak aby w optymalny sposób wykorzystać potencjał pracowników Model WAK50 będzie zawierał także materiały do wdrożenia WAK50 w firmach (w tym podręcznik wdrażania, instrukcje narzędzia, konspekty szkoleń i doradztwa dla HR, konspekty szkoleń trenerskich do mentoringu), a także materiały do zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach (przykładowe strategie zarządzania wiekiem, konspekty). IV. Grupy docelowe projektu a) Użytkownicy przedstawiciele MMŚP (kadra zarządzająca/ działy kadr) z Lubelszczyzny (firmy posiadające jednostkę organizacyjną w województwie lubelskim). W wymiarze upowszechniania projekt skierowany 2

3 będzie do 100 firm i ich przedstawicieli (200 os.), którzy wezmą udział w spotkaniach i konferencjach. W testowaniu weźmie udział 5 przedsiębiorstw oraz 20 przedstawicieli MMŚP. b) Odbiorcy pracownicy 50+ zamieszkali (wg KC) województwo lubelskie. W wymiarze upowszechnia projekt będzie skierowany do 200 pracowników MMŚP, zaś w wymiarze testowania do 100 pracowników (60 kobiet i 40 mężczyzn). V. Zasada empowerment w projekcie 1. Zgodnie z zasadą zaangażowania w proces wypracowania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych (tzw. Empowerment) w projekcie przewidziano spotkania tzw. Forum Konsultacyjnego składającego się z trzech przedstawicieli użytkowników i trzech przedstawicieli odbiorców. Członkowie Forum będą zatwierdzać kluczowe decyzje w projekcie poprzez głosowanie. 2. Członkowie Forum Konsultacyjne to osoby reprezentatywne dla swoich środowisk, tj. w przypadku przedstawicieli odbiorców - długi staż pracy, doświadczenie w zakresie reprezentowania środowisk pracy bądź pełnienia innych funkcji reprezentatywnych oraz w przypadku przedstawicieli użytkowników - osoby reprezentujące firmy, które zatrudniają osoby w wieku powyżej 50 roku życia i posiadający doświadczenie na polu wydłużania aktywności zawodowej (bądź znający doskonale tematykę zarządzania zespołem pracowników 50+, zatrudniania, zwalniania, zmiany warunków pracy itp.). 3. Zasady pracy Forum Konsultacyjnego znajdują się w odrębnych dokumentach. VI. Etapy realizacji projektu 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2013r. do 31 maja 2015r. i obejmuje: a) Etap 1 Przygotowania. Pogłębiona diagnoza i analiza problemu (w okresie V.2013-VII.2013), podczas którego zostaną przeprowadzone badania sytuacji zastanej z diagnozą problemu (w badaniach wezmą udział przedstawiciele kadry zarządzającej/ działów HR mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MMŚP) woj. lubelskiego oraz pracownicy 50+ zatrudnieni w sektorze MMŚP). Dodatkowo odbędzie się spotkanie Forum Konsultacyjnego skupiającego 3 przedstawicieli użytkowników i 3 przedstawicieli odbiorców projektu. 3

4 b) Opracowanie wstępnej wersji produktu i przygotowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego (w okresie VIII.2013-XI.2013). Opracowane w tym okresie materiały (strategia, wstępna wersja produktu finalnego) zostaną przedłożone do akceptacji Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (dalej: RST). c) Etap 2 Wdrażania. Testowanie produktu (w okresie II.2014-X.2014). Podczas tego etapu po zatwierdzeniu strategii, produkt będzie testowany w pięciu MMŚP. Testowanie da możliwość sprawdzenia modelu i objęcie wsparciem min. 100 pracowników 50+ i 20 przedstawicieli przedsiębiorstw. d) Badanie efektów testowanego produktu (XI.2014-XII.2014) podczas tego etapu będą prowadzone badania ewaluacyjne (poprzez ankiety, obserwacje, wywiady pogłębione zakończone raportem). Zostanie także zlecona ewaluacja zewnętrzna. Realizator projektu zorganizuje konferencję, na której przedstawione zostaną wyniki testów i badań ewaluacyjnych. e) Opracowanie produktu finalnego (I.2015-II.2015) na tym etapie realizacji projektu model będzie skorygowany z uwzględnieniem wyników badania efektów testowanego produktu, a także z uwagami ze strony interesariuszy. Zostanie przygotowany podręcznik wdrażania modelu, a gotowy produkt przedłożony do walidacji do RST. f) Upowszechnienie oraz włączenie do głównego nurtu polityki produktu finalnego (III.2015-V.2015) opracowanie strategii upowszechniania i włączania do polityki. Sukcesem strategii będzie wdrożenie modelu WAK50 w 10 przedsiębiorstwach z sektora MMŚP. Zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca oraz szeroko zakrojona kampania w mediach. VII. Warunki udziału w projekcie 1. Uczestnikami projektu podczas etapu pogłębionej diagnozy i analizy problemu oraz testowania są: a) Kadra zarządzająca/ działy kadr mikro 1 -, małych 2 i średnich 3 przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, 1 Mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 2 Małe przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 4

5 b) Osoby fizyczne pracownicy 50+ zamieszkali w myśl Kodeksu Cywilnego województwo lubelskie. 2. Warunkiem udziału w projekcie danego przedsiębiorstwa jest zatrudnianie minimum jednej osoby w wieku W fazie testowania w projekcie weźmie udział: a) 5 mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw oraz 20 przedstawicieli firm (kadra zarządzająca/ kadry), b) 100 pracowników mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw (w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn) powyżej 50 roku życia. 4. W fazie upowszechniania w projekcie weźmie udział: a) 100 przedsiębiorstw i 200 przedstawicieli (kadra zarządzająca, pracownicy działów kadr), b) 200 pracowników mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw powyżej 50 roku życia. VIII. Rekrutacja do projektu 1. Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczony zostanie na stronie internetowej PAIP (www.paip.pl) oraz na platformie internetowej projektu. 2. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z kryteriami horyzontalnymi w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju, 3. Kwalifikacja do Projektu będzie odbywała się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, w którego skład wejdzie: ankieta zgłoszeniowa; deklaracja uczestnictwa; zgoda na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o miejscu zamieszkania; 3 Średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników 5

6 oświadczenie o przynależności do sektora MŚP i/lub zatrudnieniu: oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu projektu. 4. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie następuje w chwili złożenia wyżej wymienionego kompletu dokumentów. Kandydaci mogą złożyć dokumenty osobiście w PAIP w Lublinie od poniedziałku do piątku od godz do godz lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres. 5. Zasady kwalifikacji do udziału w projekcie: * kwalifikacja Odbiorców/Użytkowników nastąpi na podstawie analizy informacji zawartych w ankiecie zgłoszeniowej i pozostałych dokumentach. 6. O zakwalifikowaniu się do projektu Odbiorcy/Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. 7. Dodatkowo w ramach procesu rekrutacji zostanie utworzona lista osób/przedsiębiorstw rezerwowych, które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Osoby/przedsiębiorstwa z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby/przedsiębiorstwa wcześniej zakwalifikowane. 8. Złożone przez Kandydatów dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 9. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania się planowanej liczby Odbiorców/Użytkowników. W przypadku zakwalifikowania planowanej liczby Odbiorców/Użytkowników i upłynięciu planowanego terminu rekrutacji, PAIP będzie nadal przyjmował zgłoszenia do projektu od Odbiorców/Użytkowników chętnych do udziału w nim. Osoby/przedsiębiorstwa, które złożyły dokumenty po terminie określonym na stronie internetowej projektu, zostaną umieszczone na dodatkowej liście rezerwowej i będą mogły uczestniczyć w projekcie, w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanych Odbiorców/Użytkowników. 10.Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu. 6

7 IX. Postanowienia końcowe 1. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 2. Organizator Projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych uczestników projektu, które będą zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1001 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zespół Projektowy. 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Biura Projektu i na stronie w zakładce Projekty/projekty według zasięgu/należy wybrać: lubelskie i w trakcie realizacji ). Regulamin będzie również zamieszczony na platformie internetowej zawierającej narzędzie WAK50. Lublin: 7 maja 2013r. Opracowała: Monika Nicek Kierownik projektu 7

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim 1 Informacje o projekcie Projekt NAUKA i E-BIZNES innowacyjny model

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo