Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut. Ekonomiczny Kierunek"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Podstawy finansów. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/5 NS/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/0 NS/8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student wykazuje znajomość podstawowych zagadnień z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Sprawnie wykonuje operacje matematyczne, skutecznie wyszukuje w zbiorach internetowych potrzebne akty prawne i informacje. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Poznanie zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych w odniesieniu do istoty i prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki Umiejętności (CU): CU Zdobycie umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych oraz wykorzystywanie ich do wykonywania zawodu ekonomisty Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, poczucia odpowiedzialności oraz poszanowanie prawa D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zna jej miejsce w systemie nauk społecznych oraz relacji do innych nauk EKW Student zna podstawowe zasady prawne i ekonomiczne tworzenia i funcjonowania przedsiębiorczości indywidualnej na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym Umiejętności EKU Student obserwuje i interpretuje zjawiska ekonomiczne oraz procesy zachodzące w jednostach gospodarczych EKU Student wykorzystuje wiedzę ekonomiczną do rozwiązywania problemów pojawiających się w różnych podmiotach gospodarczych Kompetencje społeczne EKK Student uzupełnia, aktualizuje i doskonali nabytą wiedzę i zdobyte umiejętności. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Pojęcie oraz ogólna charakterystyka finansów. Funkcje finansów. Wyk Charakterystyka systemu finansowego. Typologia systemów finansowych Wyk Finanse a inne nauki Wyk Charakterystyka współczesnego pieniądza Wyk5 Podstawy bankowości. Funkcje banku centralnego i banków komercyjnych Wyk6 System ubezpieczeń społecznych oraz system emerytalny w Polsce Wyk7Pojęcie rynku finansowego. Podstawy funkcjonowania oraz segmenty rynku. Wyk8Polityka fiskalna Wyk9 Finanse przedsiębiorstw-charakterystyka S Ns Ćwiczenia: ĆwZagadnienia wstępne z zakresu finansów Ćw Polski system finansowy i jego struktura Razem liczba godzin wykładów 5 S 0 Ns

2 ĆwWartość pieniądza w czasie Ćw Miary oceny kondycji finansowej banków Ćw5 Ubezpieczenia społeczne-dokumentacja rozliczeń z ZUS, e-administracja, przykłady rozliczeń Ćw6 Budżet państwa. Polityka fiskalna(zasady podatkowe, konstrukcje) Ćw7Podatki-deklaracje podatkowe- przykłady Ćw8Podsumowanie wiadomości i umiejętności 6 6 Razem liczba godzin ćwiczeń 0 8 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady z prezentacjami multimedialnymi uzupełniane konwersatoriami, z wykorzystaniem zbiorów zadań oraz przygotowanych przykładów, dyskusje/debaty nad wybranymi problemami G - Metody oceniania F formująca F-prezentacja F-obserwacja podczas zajęć/aktywność F-dyskusja P podsumowująca P-zaliczenie pisemny P-kolokwium Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE Warszawa 00,. Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN Warszawa-Rzeszów 007,. Podstawy finansów, pod red., K. Mareckiego, Wyd. PWE, Warszawa 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, PWN, Warszawa 00,. Pietrzak B., Pogański Z., Wożniak B., System finansowy w Polsce, Wyd. PWN, Warszawa 008. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Zbiór zadań. Wyd. Tonik, Toruń 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PODSTAWY FINANSÓW na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin pisemny / wykład P Kolokwium - F Prezentacja F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X EKU X X X X X EKU X X X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 0 Przygotowanie do kolokwium 0 0 Przygotowanie do prezentacji 0 0 Przygotowanie do zaliczenia końcowego 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5godz./5godz.=5 pkt. ECTS Sporządził: A.Szuszakiewicz-Idziaszek Data: Podpis.

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu PODSTAWY FINANSÓW treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr A.Szuszakiewicz-Idziaszek Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW EKW CW EKW Wykład:,,,,5,6,7,8,9 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8 Wykłady z prezentacjami multimedialnymi uzupełniane konwersatoriami; z wykorzystaniem zbiorów zadań oraz dyskusjami nad wybranymi problemami. Wykład Ćwiczenia Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu umiejętności umiejętności CU CU EKU CU EKU Wykład:,,,,5,6,7,8,9 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8 Wykłady z prezentacjami multimedialnymi uzupełniane konwersatoriami; z wykorzystaniem zbiorów zadań oraz dyskusjami nad wybranymi problemami. Wykład Ćwiczenia kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7,8,9 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8 Wykład Ćwiczenia EKK KK0 KK08 KK09 Wykłady z prezentacjami multimedialnymi uzupełniane konwersatoriami; z wykorzystaniem zbiorów zadań oraz dyskusjami nad wybranymi problemami. KW0 KW0 KW0 KW0 KW05 KW06 KW07 KW5 KU0 KU07 KU KU5

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Ekonomika organizacji przedsiębiorstw. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/8 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Grzegorz Drozdowski Student posiada usystematyzowaną wiedzę z mikroekonomii i podstaw zarządzania. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę związaną z istotą funkcjonowania firm różnego typu. Umiejętności (CU): CU Prawidłowa interpretacja zjawisk wpływających na procesy zachodzące w przedsiębiorstwach i w ich otoczeniu. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie konieczności i istoty uczenia się przez całe życie oraz zachowania norm etycznych w życiu zawodowym i poza nim. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia związane z istotą funkcjonowania firmy różnego typu na konkurencyjnym rynku. EKW Student charakteryzuje podstawowe formy organizacyjno- prawne przedsiębiorstwa, wskazuje najistotniejsze różnice. EKW Student opisuje wpływ elementów otoczenia na kształt zasobów firmy. EKW Student ma wiedzę na temat podstawowych metod i technik rozwiązywania problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umiejętności EKU Student ocenia zjawiska wpływające na funkcjonowanie rynku i przedsiębiorstwa. EKU Student wykorzystuje adekwatne metody do rozwiązywania sytuacji problemowych pojawiających się w przedsiębiorstwie. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu ekonomiki organizacji przedsiębiorstw, wykazuje aktywność zakresie samodoskonaleniu swojego warsztatu i poszerzania wiedzy oraz doświadczeń. EKK Student potrafi wykorzystać walory sprawnego działania w pracy zawodowej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Ekonomika organizacji przedsiębiorstwa - teorie, podstawowe pojęcia, istota. Wyk Organizacja a przedsiębiorstwo- ich rodzaje, typy, formy organizacyjno- prawne, cele, zasady funkcjonowania. Wyk Przedsiębiorczość, przedsiębiorca- istota, definicje, cechy. Wyk Teorie cyklu życia przedsiębiorstwa; determinanty oraz modele wzrostu i rozwoju firm. Wyk5 Przedsiębiorstwo na rynku globalnym. Wyk6 Przedsiębiorstwo przyszłości- cele i wyzwania; organizacja ucząca się i inteligentna; zarządzanie wiedzą w firme. Wyk7 Proces zmian w przedsiębiorstwie. Wyk8 Rola i znaczenie kadry kierowniczej w firmie. Wyk9 Struktury organizacyjne współczesnych firm. Wyk0 Współczesne koncepcje zarządzania w organizacji. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

6 Ćwiczenia: Ćw Zasoby przedsiębiorstwa; podział, klasyfikacja, współzależności. Ćw Gospodarowanie zasobami materialnymi w firmie. Ćw Gospodarowanie zasobami ludzkimi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Ćw Funkcje i procesy w firmie. Ćw5 System zarządzania w przedsiębiorstwach - architektura i istota. Ćw6 Formy i zasady współdziałania przedsiębiorstw na rynku Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Na ch wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - kolokwium Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną P podsumowująca P zaliczenie z oceną Wykład konwersatoryjny, konsultacje, materiały dydaktyczne w formie foliogramów, prezentacji multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca w grupie H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.), AE Wrocław Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 00.. Podstawy nauki o organizacji, Marek S., Białasiewicz M. (red.), PWE, Warszawa Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Marek S. (red.), ECONOMICUS, Szczecin Bieniok H.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, AE Katowice 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE,. Warszawa Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 00.. Brilman J.: Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE Warszawa Czasopisma; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Grzegorz Drozdowski S 5 Ns 0

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu EKONOMIKA ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia P Zaliczenie F Przygotowanie do zajęć F Obserwacja podczas zajęć/aktywność F Kolokwium EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKU x x x x EKU x x x x EKK x x EKK x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 7 Przygotowanie do kolokwium 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz. / 5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu EKONOMIKA ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5, 6,7,8,9,0 Ćwiczenia:,,,,5,6 Wykład, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. EKW EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0, KW0, KW0, KW05, KW07, KW09, KW, KW5 umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5, 6,7,8,9,0 Ćwiczenia:,,,,5,6, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Wykład, EKU EKU KU0, KU07, KU08, KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład: 5,6,7,8, 9,0 Ćwiczenia:,5,6 Wykład, EKK EKK KK0, KK0, KK0 KK09 wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach.

9 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Rynki finansowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/0 NS/8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień z obszaru finansów, posiada umiejętność wyjaśniania zasadniczych przyczyn oraz kierunków zmian koniunktury na rynkach finansowych. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Poznanie zasad funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku finansowego. Umiejętności (CU): CU Uzyskanie umiejętności w zakresie krytycznej analizy rynku finansowego. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje, rozróżnia i definiuje segmenty rynku finansowego. EKW Student charakteryzuje instytucje związane z rynkiem finansowym oraz wymienia i opisuje instrumenty finansowe dla poszczególnych segmentów rynku finansowego. Umiejętności EKU Student klasyfikuje oraz interpretuje instrumenty finansowe obejmujące różne segmenty rynku finansowego. EKU Student analizuje oraz ocenia szanse i zagrożenia rozwoju różnych segmentów rynku finansowego. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rynków finansowych wykazując aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota rynku finansowego, segmenty rynku finansowego, mikrostruktura rynku finansowego. Wyk Funkcjonowanie rynku pieniężnego i jego rola w procesie cyrkulacji pieniądza. Istota, uczestnicy, funkcje rynku pieniężnego. Polityka pieniężna, instrumenty polityki pieniężnej. Wyk Rynek międzybankowy i jego instrumenty. Skarb Państwa, zasady, procedura emisji bonów skarbowych. Krótkoterminowe papiery dłużne, procedura emisyjna krótkoterminowych papierów dłużnych. Weksle, istota, rodzaje funkcje weksli, mechanizm obrotu wekslami. Wyk Rynek depozytowo-kredytowy. Banki w krajowym systemie finansowym. Instrumenty depozytowokredytowe. Wyk5 Rynek walutowy. Istota, funkcje, podział rynku walutowego. Transakcje natychmiastowe oraz terminowe na rynku walutowym. Notowania bezpośrednie i pośrednie kursów walutowych. Wyk6 Uczestnicy rynku walutowego. Rodzaje kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych. Wymienialność walut. Ryzyko walutowe. Wyk7 Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego rola w procesie alokacji kapitału. Cechy, funkcje rynku kapitałowego. Podział rynku kapitałowego. Uwarunkowania prawne rynku kapitałowego. Wyk8 Instytucje rynku kapitałowego. Uczestnicy rynku kapitałowego. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego. Wyk9 Rynek pochodnych instrumentów finansowych. Zasady funkcjonowania rynku terminowego. Instrumenty finansowe rynku terminowego. S Ns

10 Wyk0 Nadzór nad rynkiem finansowym. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i giełdowym. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Oszczędzanie, inwestowanie, spekulowanie. Wartość pieniądza w czasie. Wartość przyszła i obecna kapitału. Ćw Instrumenty rynku pieniężnego tworzone przez NBP i Skarb Państwa. Bony skarbowe i pieniężne dochodowość, stopa dyskontowa. Ćw Kredyty bankowe. Spłata i koszt kredytu. Spłata kredytu w równych ratach kredytowych. Ćw Rynek walutowy. Pozycja walutowa, kursy walutowe. Ćw5 Mechanizm zasady funkcjonowania GPW w Warszawie. Zasady zawierania transakcji. System notowań ciągłych i jednolitych. Zlecenia giełdowe. Zasady wyznaczania kursu. Wyznaczanie teoretycznego kursu otwarcia. Prawo poboru zasady wyznaczania. Prawo do dywidendy zasady wyznaczania. Ćw6 Wycena akcji, wartość wewnętrzna akcji, dochód z akcji, stopa zwrotu, miary ryzyka, strategie inwestycyjne. Ćw7 Wycena obligacji, czynniki kształtujące wartość rynkową obligacji. Ćw8 Procedura wprowadzania spółki na rynek główny. Podmioty zaangażowane w proces Initial Public Offering. Etapy transakcji IPO. Korzyści oraz koszty funkcjonowania na rynku publicznym. Ćw9 New Connect procedura wprowadzania spółki na alternatywny system obrotu. Zasady funkcjonowania, wymogi dopuszczeniowe. Rynek obligacji Catalyst. Zasady obrotu, warunki, procedura emisji obligacji. Korzyści z obecności na rynku Catalyst. Ćw0 Rozliczenia międzynarodowe. Uwarunkowania i formy rozliczeń operacji zagranicznych. Akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe. Ćw Instrumenty terminowe i pochodne. Cena i wycena instrumentów pochodnych. Inżynieria finansowa. Razem liczba godzin ćwiczeń 0 S 6 5 Ns 0 8 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, case study, dyskusja dydaktyczna, prezentacje, sprzęt multimedialny, praca własna z zalecaną literaturą G - Metody oceniania F formująca F dyskusja F obserwacja podczas zajęć / aktywność F referat problemowy P podsumowująca P kolokwium wykłady P kolokwium Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 00.. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, praca zbiorowa pod red. J. Czekaj, PWN, Warszawa Al-Kaber M., Rynki finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 00.. Sopocko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Kraków 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa Drozdowicz Iwanowicz M., Jaworski W., Zawadzka Z.: Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 00.. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa System finansowy w Polsce, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 008. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr A. Kuciński

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu RYNKI FINANSOWE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie kolokwium / wykład P Zaliczenie kolokwium - Metoda oceniania F Dyskusja F Obserwacja F Referat problemowy EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 Czytanie literatury/referat problemowy 0 7 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Przygotowanie do zaliczenia wykładów 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz.= 5 pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis A. Kuciński Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu RYNKI FINANSOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład EKW CW EKW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0. Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0, Wykład konwersatoryjny, case study, prezentacja Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W05 K_W08 umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0. Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,. Wykład konwersatoryjny, case study, prezentacja Ćwiczenia EKU EKU K_U0 K_U0 K_U0 K_U09 K_U K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0. Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,. Wykład konwersatoryjny, case study, prezentacja Wykład, EKK KK_0 KK_08 Sporządził: Data: Podpis A. Kuciński

13 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Ekonomika finansów organizacji. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 60/S 6/NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0/S 8/NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 0/S 8/NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Magdalena Byczkowska B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstaw finansów. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu gospodarowania finansami przez wybrane rodzaje organizacji. Umiejętności (CU): CU Interpretowanie zjawisk w zakresie ekonomiki finansów organizacji. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki finansów organizacji. EKW Student rozumie procesy finansowe zachodzące w organizacji. Umiejętności EKU Student identyfikuje kluczowe narzędzia gospodarowania finansami organizacji. EKU Student opisuje sposoby finansowania przedsiębiorstwa, przeprowadza obliczenia finansowe i rozwiązuje zadania związane z treścią przedmiotu. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu finansów organizacji oraz efektywności gospodarowania organizacji w tym zakresie, wykorzystując aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Organizacja we współczesnej gospodarce rynkowej. Wyk Organizacja jako instytucja zarobkowa powiązana z otoczeniem Wyk Kapitał własny i obcy w finansowaniu majątku organizacji Wyk Źródła kapitału organizacji Wyk5 Źródła kapitału własnego. Zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe. Wyk6 Koszt i struktura źródeł kapitału organizacji. Kształtowanie struktury kapitału. Wyk7 Zasad działania dźwigni finansowej. Dźwignia operacyjna i dźwignia łączna. Wyk8 Gospodarowanie majątkiem obrotowym. Gospodarowanie zapasami w organizacji. Gospodarka środkami pieniężnymi. Wyk9 Gospodarowanie kapitałem obrotowym. Cykl kapitału obrotowego brutto i netto. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Wyk0 Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi. Metody zarządzania należnościami handlowymi. Wyk Alternatywne źródła finansowania organizacji. Wyk Przepływy pieniężne jako podstawa przetrwania organizacji. Wyk Planowanie nakładów kapitałowych i planowanie finansowe. Wyk Inwestycje rzeczowe i inwestycje finansowe. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

14 Ćwiczenia: Ćw Gospodarka finansowa a cele organizacji. Kryteria oceny gospodarki finansowej. Ćw Efektywność finansowa i gospodarcza organizacji. Ćw Zasilanie finansowe organizacji. Finansowanie organizacji kapitałem własnym. Finansowanie kapitałem pozyskanym z emisji akcji. Finansowanie wewnętrzne własne. Ćw Finansowanie obce długoterminowe. Finansowanie kredytem bankowym. Finansowanie przez emisję obligacji. Finansowanie przez Venture Capital. Ćw5 Kształtowanie struktury kapitałów, koszt finansowania. Ćw6 Dźwignia finansowa. Ćw7 Planowanie finansowe. Ćw8 Koszt finansowania kapitałem obcym. Kredyt dostawcy. Kredyty bankowe. Ćw9 Kredyt wekslowy. Kredyt konsorcjalny. Leasing. Ćw0 Finansowe zarządzanie majątkiem obrotowym. Ćw Inwestycje organizacji: finansowe i rzeczowe. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study. G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu S 0 P podsumowująca P egzamin pisemny P - zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne Literatura obowiązkowa:. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota. Narzędzia. Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 0.. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa; Wydawnictwo WSB, Poznań 00.. Finanse przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod zbiorowa pod red. L. Szyszko i J. Szczepańskiego, Wyd. II, PWE, Warszawa 00.. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, praca pod red. J. Stachurska- Targosz, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań Dytko M., Gumińska B, Pastusiak R., Finanse przedsiębiorstwa. Zadania i przykłady, Łódź 998. Literatura zalecana / fakultatywna:. Antkiewicz A., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstwa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 00.. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, praca zbiorowa pod red. I. Szelągowska, Wyd. CeDeWu, Warszawa 006. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją I Informacje dodatkowe Magdalena Byczkowska Ns 8

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu EKONOMIKA FINANSÓW ORGANIZACJI na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Zaliczenie/ kolokwium - Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja F Sprawdzian pisemny EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X EKU X X X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zajęć 0 Przygotowanie sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 5 0 Przygotowanie do egzaminu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz.= 5 pkt. ECTS Sporządził: dr Magdalena Byczkowska Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu EKONOMIKA FINANSÓW ORGANIZACJI treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Magdalena Byczkowska Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8 9,0,,,, Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną Wykład, Ćwiczenia EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0; KW0; KW07, KW,KW5 literaturą; case study; umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny z Wykład, EKU, 9,0,,,, prezentacjami Ćwiczenia EKU, Ćwiczenia: multimedialnymi; dyskusja;,,,,5,6,7,8 praca własna z zalecaną 9,0, literaturą; case study; KU0;KU0;KU06;KU07; KU08; KU0 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK; Wykład:,5,8 Ćwiczenia: 5,6,7 Dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład, Ćwiczenia EKK, KK0; KK0; KK05; KK06; KK08; KK09

17 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Polityka społeczna. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 0S/0NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) 5S/0NS 5S/0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Tomasz Marcinkowski B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę podstawową z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szczególnie w zakresie funkcjonowania instytucji społecznych, opieki społecznej i organów państwa. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu zasad, norm i mechanizmów realizacji polityki społecznej. CW Posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej teoretycznych aspektów polityki społecznej. Umiejętności (CU): CU Posiadanie w podstawowym zakresie umiejętności analizy i interpretacji doktryn polityki społecznej. CU Analiza i ocena praktycznej realizacji działań z zakresu polityki społecznej. Kompetencje społeczne (CK): CK Wyrażanie opinii dotyczących zjawisk i procesów społecznych, zajmowanie stanowiska wobec działań z zakresu polityki społecznej oraz uczestniczenie w życiu społecznym. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i stosuje prawidłowo podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej. EKW Student rozpoznaje podstawowe doktryny i modele polityki społecznej. EKW Student opisuje podstawowe mechanizmy rozwiązywania problemów społecznych na różnych poziomach. Umiejętności EKU Student prawidłowo analizuje i interpretuje doktryny polityki społecznej. EKU Student analizuje realizację określonych działań praktycznych w ramach polityki społecznej i ocenia ich oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo. EKU Student w podstawowym zakresie dokonuje ewaluacji efektywności wybranych programów i działań z zakresu polityki społecznej. Kompetencje społeczne EKK Student wyraża własne opinie w odniesieniu do doktryn oraz praktyki polityki społecznej. EKK Student określa i ocenia priorytety polityki społecznej na różnych poziomach. EKK Student w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny potrafi aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych na Uczelni czy w społeczności lokalnej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Teoretyczne aspekty polityki społecznej, w tym m.in. interpretacja pojęcia, doktryny i modele polityki społecznej, wartości, instrumenty, podmioty polityki społecznej. Wyk Teoretyczne aspekty polityki społecznej, w tym m.in. diagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej. Wyk Metody badawcze stosowane w polityce społecznej. Wyk Kategoria polityki społecznej postęp, potrzeby, ryzyka losowe, jakość życia, kwestia społeczna. Wyk 5 Świadczenia socjalne w polityce społecznej. Wyk 6 Polityka społeczna a polityka gospodarcza. Wyk 7 Geneza i rozwój polityki społecznej S Ns 0,5 0,5

18 Wyk 8 Wartości, cele i zasady polityki społecznej. Wyk 9 Instrumenty i skale polityki społecznej. Wyk 0 Sektory, instytucje i podmioty polityki społecznej. Wyk Dziedziny polityki społecznej ubezpieczenie społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy. Wyk Polityka rodzinna a polityka społeczna. Wyk Polityka społeczna w ujęciu różnych orientacji politycznych. Wyk Polityka społeczna Unii Europejskiej. Wyk 5 Współczesne wyzwania polityki społecznej: m.in. starzenie się społeczeństw, spadek dzietności itp. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Wybrane problemy polityki społecznej we współczesnej Polsce: edukacja, ochrona zdrowia, kwestie mieszkaniowe. Ćw Społeczne problemy rynku pracy w Polsce. Ćw Dyskryminacja i równouprawnienie w Polsce i UE. Ćw Migracje a polityka społeczna. Ćw5 Przemiany życia rodzinnego i polityki rodzinnej w Polsce. Ćw6 Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju polityki społecznej. Ćw7 Mechanizmy gospodarki rynkowej w polityce społecznej. Ćw8 Europejski model socjalny. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 S 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 Ns 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku, praca własna z literaturą przedmiotu. G - Metody oceniania F formująca F - aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji) - obserwacja F - analiza tekstów - odpowiedź ustna F - przygotowanie wypowiedzi pisemnej - analiza problemu P podsumowująca P zaliczenie pisemne (wykład) P - zaliczenie pisemne () - kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red),polityka społeczna, Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, WAE -Poznań Frączkiewicz Wronka A., Zrałek M.: Polityka społeczna w okresie transformacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice Frąckiewicz L.: Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Wyd. Śląsk, Katowice Rossa J., Dar i władza. Studium z teorii i praktyki lokalnej polityki społecznej, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wlkp Literatura zalecana / fakultatywna:. Szarfenberg R., Definicje polityki społecznej, (w:) Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. Wokół teorii polityki społecznej,, Warszawa 00.. Stiglitz J. E.. Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN Marcinkowski T. (red.), Kapitał społeczny a rozwój regionu, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 008 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr Tomasz Marcinkowski

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu POLITYKA SPOŁECZNA na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia PZaliczenie - pisemne wykład P Zaliczenie pisemne Metody oceniania F Aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji) - obserwacja F Analiza tekstów - odpowiedź ustna F Przygotowanie wypowiedzi pisemnej - analiza problemu EKW X X X X X EKW X X X X X EKW X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X X EKK X X X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 0 Analiza dokumentów 5 0 Przygotowanie do zaliczenia 5 0 Przygotowanie do zaliczenia - wykład 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: dr Tomasz Marcinkowski Data: Podpis.

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu POLITYKA SPOŁECZNA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Sporządził: dr Tomasz Marcinkowski Data: Podpis. Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8, 9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8 wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium Wykłady, Ćwiczenia EKW EKW EKW CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8, 9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8 przypadku, wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku Wykłady, Ćwiczenia EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0, KW0, KW06, KW08, KW09, KW, KW5, KW0, KW0, KW06, KW08, KW09, KW, KW5, umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,5,6,7,8, 9,0,,, Ćwiczenia:,6,7,8 Wykłady, Ćwiczenia EKU KU0, KU06, KU,KU, CU CU, CU Wykład:,,5,6,7,8, 9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8 wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku, wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku, Wykłady, Ćwiczenia EKU EKU KU0, KU06, KU07, KU08, KU, KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:,5,6,8, 9,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8 wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku Wykłady, Ćwiczenia EKK EKK EKK KK0, KK0, KK0, KK05, KK07, KK08 KK09

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo