Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut. Ekonomiczny Kierunek"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Podstawy finansów. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/5 NS/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/0 NS/8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student wykazuje znajomość podstawowych zagadnień z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Sprawnie wykonuje operacje matematyczne, skutecznie wyszukuje w zbiorach internetowych potrzebne akty prawne i informacje. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Poznanie zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych w odniesieniu do istoty i prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki Umiejętności (CU): CU Zdobycie umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych oraz wykorzystywanie ich do wykonywania zawodu ekonomisty Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, poczucia odpowiedzialności oraz poszanowanie prawa D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zna jej miejsce w systemie nauk społecznych oraz relacji do innych nauk EKW Student zna podstawowe zasady prawne i ekonomiczne tworzenia i funcjonowania przedsiębiorczości indywidualnej na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym Umiejętności EKU Student obserwuje i interpretuje zjawiska ekonomiczne oraz procesy zachodzące w jednostach gospodarczych EKU Student wykorzystuje wiedzę ekonomiczną do rozwiązywania problemów pojawiających się w różnych podmiotach gospodarczych Kompetencje społeczne EKK Student uzupełnia, aktualizuje i doskonali nabytą wiedzę i zdobyte umiejętności. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Pojęcie oraz ogólna charakterystyka finansów. Funkcje finansów. Wyk Charakterystyka systemu finansowego. Typologia systemów finansowych Wyk Finanse a inne nauki Wyk Charakterystyka współczesnego pieniądza Wyk5 Podstawy bankowości. Funkcje banku centralnego i banków komercyjnych Wyk6 System ubezpieczeń społecznych oraz system emerytalny w Polsce Wyk7Pojęcie rynku finansowego. Podstawy funkcjonowania oraz segmenty rynku. Wyk8Polityka fiskalna Wyk9 Finanse przedsiębiorstw-charakterystyka S Ns Ćwiczenia: ĆwZagadnienia wstępne z zakresu finansów Ćw Polski system finansowy i jego struktura Razem liczba godzin wykładów 5 S 0 Ns

2 ĆwWartość pieniądza w czasie Ćw Miary oceny kondycji finansowej banków Ćw5 Ubezpieczenia społeczne-dokumentacja rozliczeń z ZUS, e-administracja, przykłady rozliczeń Ćw6 Budżet państwa. Polityka fiskalna(zasady podatkowe, konstrukcje) Ćw7Podatki-deklaracje podatkowe- przykłady Ćw8Podsumowanie wiadomości i umiejętności 6 6 Razem liczba godzin ćwiczeń 0 8 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady z prezentacjami multimedialnymi uzupełniane konwersatoriami, z wykorzystaniem zbiorów zadań oraz przygotowanych przykładów, dyskusje/debaty nad wybranymi problemami G - Metody oceniania F formująca F-prezentacja F-obserwacja podczas zajęć/aktywność F-dyskusja P podsumowująca P-zaliczenie pisemny P-kolokwium Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE Warszawa 00,. Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN Warszawa-Rzeszów 007,. Podstawy finansów, pod red., K. Mareckiego, Wyd. PWE, Warszawa 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, PWN, Warszawa 00,. Pietrzak B., Pogański Z., Wożniak B., System finansowy w Polsce, Wyd. PWN, Warszawa 008. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Zbiór zadań. Wyd. Tonik, Toruń 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PODSTAWY FINANSÓW na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin pisemny / wykład P Kolokwium - F Prezentacja F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X EKU X X X X X EKU X X X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 0 Przygotowanie do kolokwium 0 0 Przygotowanie do prezentacji 0 0 Przygotowanie do zaliczenia końcowego 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5godz./5godz.=5 pkt. ECTS Sporządził: A.Szuszakiewicz-Idziaszek Data: Podpis.

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu PODSTAWY FINANSÓW treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr A.Szuszakiewicz-Idziaszek Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW EKW CW EKW Wykład:,,,,5,6,7,8,9 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8 Wykłady z prezentacjami multimedialnymi uzupełniane konwersatoriami; z wykorzystaniem zbiorów zadań oraz dyskusjami nad wybranymi problemami. Wykład Ćwiczenia Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu umiejętności umiejętności CU CU EKU CU EKU Wykład:,,,,5,6,7,8,9 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8 Wykłady z prezentacjami multimedialnymi uzupełniane konwersatoriami; z wykorzystaniem zbiorów zadań oraz dyskusjami nad wybranymi problemami. Wykład Ćwiczenia kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7,8,9 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8 Wykład Ćwiczenia EKK KK0 KK08 KK09 Wykłady z prezentacjami multimedialnymi uzupełniane konwersatoriami; z wykorzystaniem zbiorów zadań oraz dyskusjami nad wybranymi problemami. KW0 KW0 KW0 KW0 KW05 KW06 KW07 KW5 KU0 KU07 KU KU5

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Ekonomika organizacji przedsiębiorstw. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/8 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Grzegorz Drozdowski Student posiada usystematyzowaną wiedzę z mikroekonomii i podstaw zarządzania. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę związaną z istotą funkcjonowania firm różnego typu. Umiejętności (CU): CU Prawidłowa interpretacja zjawisk wpływających na procesy zachodzące w przedsiębiorstwach i w ich otoczeniu. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie konieczności i istoty uczenia się przez całe życie oraz zachowania norm etycznych w życiu zawodowym i poza nim. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia związane z istotą funkcjonowania firmy różnego typu na konkurencyjnym rynku. EKW Student charakteryzuje podstawowe formy organizacyjno- prawne przedsiębiorstwa, wskazuje najistotniejsze różnice. EKW Student opisuje wpływ elementów otoczenia na kształt zasobów firmy. EKW Student ma wiedzę na temat podstawowych metod i technik rozwiązywania problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umiejętności EKU Student ocenia zjawiska wpływające na funkcjonowanie rynku i przedsiębiorstwa. EKU Student wykorzystuje adekwatne metody do rozwiązywania sytuacji problemowych pojawiających się w przedsiębiorstwie. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu ekonomiki organizacji przedsiębiorstw, wykazuje aktywność zakresie samodoskonaleniu swojego warsztatu i poszerzania wiedzy oraz doświadczeń. EKK Student potrafi wykorzystać walory sprawnego działania w pracy zawodowej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Ekonomika organizacji przedsiębiorstwa - teorie, podstawowe pojęcia, istota. Wyk Organizacja a przedsiębiorstwo- ich rodzaje, typy, formy organizacyjno- prawne, cele, zasady funkcjonowania. Wyk Przedsiębiorczość, przedsiębiorca- istota, definicje, cechy. Wyk Teorie cyklu życia przedsiębiorstwa; determinanty oraz modele wzrostu i rozwoju firm. Wyk5 Przedsiębiorstwo na rynku globalnym. Wyk6 Przedsiębiorstwo przyszłości- cele i wyzwania; organizacja ucząca się i inteligentna; zarządzanie wiedzą w firme. Wyk7 Proces zmian w przedsiębiorstwie. Wyk8 Rola i znaczenie kadry kierowniczej w firmie. Wyk9 Struktury organizacyjne współczesnych firm. Wyk0 Współczesne koncepcje zarządzania w organizacji. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

6 Ćwiczenia: Ćw Zasoby przedsiębiorstwa; podział, klasyfikacja, współzależności. Ćw Gospodarowanie zasobami materialnymi w firmie. Ćw Gospodarowanie zasobami ludzkimi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Ćw Funkcje i procesy w firmie. Ćw5 System zarządzania w przedsiębiorstwach - architektura i istota. Ćw6 Formy i zasady współdziałania przedsiębiorstw na rynku Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Na ch wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - kolokwium Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną P podsumowująca P zaliczenie z oceną Wykład konwersatoryjny, konsultacje, materiały dydaktyczne w formie foliogramów, prezentacji multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca w grupie H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.), AE Wrocław Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 00.. Podstawy nauki o organizacji, Marek S., Białasiewicz M. (red.), PWE, Warszawa Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Marek S. (red.), ECONOMICUS, Szczecin Bieniok H.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, AE Katowice 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE,. Warszawa Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 00.. Brilman J.: Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE Warszawa Czasopisma; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Grzegorz Drozdowski S 5 Ns 0

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu EKONOMIKA ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia P Zaliczenie F Przygotowanie do zajęć F Obserwacja podczas zajęć/aktywność F Kolokwium EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKU x x x x EKU x x x x EKK x x EKK x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 7 Przygotowanie do kolokwium 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz. / 5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu EKONOMIKA ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5, 6,7,8,9,0 Ćwiczenia:,,,,5,6 Wykład, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. EKW EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0, KW0, KW0, KW05, KW07, KW09, KW, KW5 umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5, 6,7,8,9,0 Ćwiczenia:,,,,5,6, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Wykład, EKU EKU KU0, KU07, KU08, KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład: 5,6,7,8, 9,0 Ćwiczenia:,5,6 Wykład, EKK EKK KK0, KK0, KK0 KK09 wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach.

9 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Rynki finansowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/0 NS/8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień z obszaru finansów, posiada umiejętność wyjaśniania zasadniczych przyczyn oraz kierunków zmian koniunktury na rynkach finansowych. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Poznanie zasad funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku finansowego. Umiejętności (CU): CU Uzyskanie umiejętności w zakresie krytycznej analizy rynku finansowego. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje, rozróżnia i definiuje segmenty rynku finansowego. EKW Student charakteryzuje instytucje związane z rynkiem finansowym oraz wymienia i opisuje instrumenty finansowe dla poszczególnych segmentów rynku finansowego. Umiejętności EKU Student klasyfikuje oraz interpretuje instrumenty finansowe obejmujące różne segmenty rynku finansowego. EKU Student analizuje oraz ocenia szanse i zagrożenia rozwoju różnych segmentów rynku finansowego. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rynków finansowych wykazując aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota rynku finansowego, segmenty rynku finansowego, mikrostruktura rynku finansowego. Wyk Funkcjonowanie rynku pieniężnego i jego rola w procesie cyrkulacji pieniądza. Istota, uczestnicy, funkcje rynku pieniężnego. Polityka pieniężna, instrumenty polityki pieniężnej. Wyk Rynek międzybankowy i jego instrumenty. Skarb Państwa, zasady, procedura emisji bonów skarbowych. Krótkoterminowe papiery dłużne, procedura emisyjna krótkoterminowych papierów dłużnych. Weksle, istota, rodzaje funkcje weksli, mechanizm obrotu wekslami. Wyk Rynek depozytowo-kredytowy. Banki w krajowym systemie finansowym. Instrumenty depozytowokredytowe. Wyk5 Rynek walutowy. Istota, funkcje, podział rynku walutowego. Transakcje natychmiastowe oraz terminowe na rynku walutowym. Notowania bezpośrednie i pośrednie kursów walutowych. Wyk6 Uczestnicy rynku walutowego. Rodzaje kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych. Wymienialność walut. Ryzyko walutowe. Wyk7 Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego rola w procesie alokacji kapitału. Cechy, funkcje rynku kapitałowego. Podział rynku kapitałowego. Uwarunkowania prawne rynku kapitałowego. Wyk8 Instytucje rynku kapitałowego. Uczestnicy rynku kapitałowego. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego. Wyk9 Rynek pochodnych instrumentów finansowych. Zasady funkcjonowania rynku terminowego. Instrumenty finansowe rynku terminowego. S Ns

10 Wyk0 Nadzór nad rynkiem finansowym. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i giełdowym. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Oszczędzanie, inwestowanie, spekulowanie. Wartość pieniądza w czasie. Wartość przyszła i obecna kapitału. Ćw Instrumenty rynku pieniężnego tworzone przez NBP i Skarb Państwa. Bony skarbowe i pieniężne dochodowość, stopa dyskontowa. Ćw Kredyty bankowe. Spłata i koszt kredytu. Spłata kredytu w równych ratach kredytowych. Ćw Rynek walutowy. Pozycja walutowa, kursy walutowe. Ćw5 Mechanizm zasady funkcjonowania GPW w Warszawie. Zasady zawierania transakcji. System notowań ciągłych i jednolitych. Zlecenia giełdowe. Zasady wyznaczania kursu. Wyznaczanie teoretycznego kursu otwarcia. Prawo poboru zasady wyznaczania. Prawo do dywidendy zasady wyznaczania. Ćw6 Wycena akcji, wartość wewnętrzna akcji, dochód z akcji, stopa zwrotu, miary ryzyka, strategie inwestycyjne. Ćw7 Wycena obligacji, czynniki kształtujące wartość rynkową obligacji. Ćw8 Procedura wprowadzania spółki na rynek główny. Podmioty zaangażowane w proces Initial Public Offering. Etapy transakcji IPO. Korzyści oraz koszty funkcjonowania na rynku publicznym. Ćw9 New Connect procedura wprowadzania spółki na alternatywny system obrotu. Zasady funkcjonowania, wymogi dopuszczeniowe. Rynek obligacji Catalyst. Zasady obrotu, warunki, procedura emisji obligacji. Korzyści z obecności na rynku Catalyst. Ćw0 Rozliczenia międzynarodowe. Uwarunkowania i formy rozliczeń operacji zagranicznych. Akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe. Ćw Instrumenty terminowe i pochodne. Cena i wycena instrumentów pochodnych. Inżynieria finansowa. Razem liczba godzin ćwiczeń 0 S 6 5 Ns 0 8 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, case study, dyskusja dydaktyczna, prezentacje, sprzęt multimedialny, praca własna z zalecaną literaturą G - Metody oceniania F formująca F dyskusja F obserwacja podczas zajęć / aktywność F referat problemowy P podsumowująca P kolokwium wykłady P kolokwium Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 00.. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, praca zbiorowa pod red. J. Czekaj, PWN, Warszawa Al-Kaber M., Rynki finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 00.. Sopocko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Kraków 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa Drozdowicz Iwanowicz M., Jaworski W., Zawadzka Z.: Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 00.. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa System finansowy w Polsce, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 008. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr A. Kuciński

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu RYNKI FINANSOWE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie kolokwium / wykład P Zaliczenie kolokwium - Metoda oceniania F Dyskusja F Obserwacja F Referat problemowy EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 Czytanie literatury/referat problemowy 0 7 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Przygotowanie do zaliczenia wykładów 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz.= 5 pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis A. Kuciński Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu RYNKI FINANSOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład EKW CW EKW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0. Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0, Wykład konwersatoryjny, case study, prezentacja Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W05 K_W08 umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0. Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,. Wykład konwersatoryjny, case study, prezentacja Ćwiczenia EKU EKU K_U0 K_U0 K_U0 K_U09 K_U K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0. Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,. Wykład konwersatoryjny, case study, prezentacja Wykład, EKK KK_0 KK_08 Sporządził: Data: Podpis A. Kuciński

13 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Ekonomika finansów organizacji. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 60/S 6/NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0/S 8/NS liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) 0/S 8/NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Magdalena Byczkowska B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstaw finansów. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu gospodarowania finansami przez wybrane rodzaje organizacji. Umiejętności (CU): CU Interpretowanie zjawisk w zakresie ekonomiki finansów organizacji. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki finansów organizacji. EKW Student rozumie procesy finansowe zachodzące w organizacji. Umiejętności EKU Student identyfikuje kluczowe narzędzia gospodarowania finansami organizacji. EKU Student opisuje sposoby finansowania przedsiębiorstwa, przeprowadza obliczenia finansowe i rozwiązuje zadania związane z treścią przedmiotu. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu finansów organizacji oraz efektywności gospodarowania organizacji w tym zakresie, wykorzystując aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Organizacja we współczesnej gospodarce rynkowej. Wyk Organizacja jako instytucja zarobkowa powiązana z otoczeniem Wyk Kapitał własny i obcy w finansowaniu majątku organizacji Wyk Źródła kapitału organizacji Wyk5 Źródła kapitału własnego. Zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe. Wyk6 Koszt i struktura źródeł kapitału organizacji. Kształtowanie struktury kapitału. Wyk7 Zasad działania dźwigni finansowej. Dźwignia operacyjna i dźwignia łączna. Wyk8 Gospodarowanie majątkiem obrotowym. Gospodarowanie zapasami w organizacji. Gospodarka środkami pieniężnymi. Wyk9 Gospodarowanie kapitałem obrotowym. Cykl kapitału obrotowego brutto i netto. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Wyk0 Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi. Metody zarządzania należnościami handlowymi. Wyk Alternatywne źródła finansowania organizacji. Wyk Przepływy pieniężne jako podstawa przetrwania organizacji. Wyk Planowanie nakładów kapitałowych i planowanie finansowe. Wyk Inwestycje rzeczowe i inwestycje finansowe. Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

14 Ćwiczenia: Ćw Gospodarka finansowa a cele organizacji. Kryteria oceny gospodarki finansowej. Ćw Efektywność finansowa i gospodarcza organizacji. Ćw Zasilanie finansowe organizacji. Finansowanie organizacji kapitałem własnym. Finansowanie kapitałem pozyskanym z emisji akcji. Finansowanie wewnętrzne własne. Ćw Finansowanie obce długoterminowe. Finansowanie kredytem bankowym. Finansowanie przez emisję obligacji. Finansowanie przez Venture Capital. Ćw5 Kształtowanie struktury kapitałów, koszt finansowania. Ćw6 Dźwignia finansowa. Ćw7 Planowanie finansowe. Ćw8 Koszt finansowania kapitałem obcym. Kredyt dostawcy. Kredyty bankowe. Ćw9 Kredyt wekslowy. Kredyt konsorcjalny. Leasing. Ćw0 Finansowe zarządzanie majątkiem obrotowym. Ćw Inwestycje organizacji: finansowe i rzeczowe. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study. G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu S 0 P podsumowująca P egzamin pisemny P - zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne Literatura obowiązkowa:. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota. Narzędzia. Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 0.. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa; Wydawnictwo WSB, Poznań 00.. Finanse przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod zbiorowa pod red. L. Szyszko i J. Szczepańskiego, Wyd. II, PWE, Warszawa 00.. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, praca pod red. J. Stachurska- Targosz, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań Dytko M., Gumińska B, Pastusiak R., Finanse przedsiębiorstwa. Zadania i przykłady, Łódź 998. Literatura zalecana / fakultatywna:. Antkiewicz A., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstwa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 00.. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, praca zbiorowa pod red. I. Szelągowska, Wyd. CeDeWu, Warszawa 006. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją I Informacje dodatkowe Magdalena Byczkowska Ns 8

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu EKONOMIKA FINANSÓW ORGANIZACJI na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Zaliczenie/ kolokwium - Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja F Sprawdzian pisemny EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X EKU X X X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zajęć 0 Przygotowanie sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 5 0 Przygotowanie do egzaminu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz.= 5 pkt. ECTS Sporządził: dr Magdalena Byczkowska Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu EKONOMIKA FINANSÓW ORGANIZACJI treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Magdalena Byczkowska Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8 9,0,,,, Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną Wykład, Ćwiczenia EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0; KW0; KW07, KW,KW5 literaturą; case study; umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny z Wykład, EKU, 9,0,,,, prezentacjami Ćwiczenia EKU, Ćwiczenia: multimedialnymi; dyskusja;,,,,5,6,7,8 praca własna z zalecaną 9,0, literaturą; case study; KU0;KU0;KU06;KU07; KU08; KU0 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK; Wykład:,5,8 Ćwiczenia: 5,6,7 Dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład, Ćwiczenia EKK, KK0; KK0; KK05; KK06; KK08; KK09

17 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Polityka społeczna. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 0S/0NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) 5S/0NS 5S/0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Tomasz Marcinkowski B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę podstawową z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szczególnie w zakresie funkcjonowania instytucji społecznych, opieki społecznej i organów państwa. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu zasad, norm i mechanizmów realizacji polityki społecznej. CW Posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej teoretycznych aspektów polityki społecznej. Umiejętności (CU): CU Posiadanie w podstawowym zakresie umiejętności analizy i interpretacji doktryn polityki społecznej. CU Analiza i ocena praktycznej realizacji działań z zakresu polityki społecznej. Kompetencje społeczne (CK): CK Wyrażanie opinii dotyczących zjawisk i procesów społecznych, zajmowanie stanowiska wobec działań z zakresu polityki społecznej oraz uczestniczenie w życiu społecznym. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i stosuje prawidłowo podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej. EKW Student rozpoznaje podstawowe doktryny i modele polityki społecznej. EKW Student opisuje podstawowe mechanizmy rozwiązywania problemów społecznych na różnych poziomach. Umiejętności EKU Student prawidłowo analizuje i interpretuje doktryny polityki społecznej. EKU Student analizuje realizację określonych działań praktycznych w ramach polityki społecznej i ocenia ich oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo. EKU Student w podstawowym zakresie dokonuje ewaluacji efektywności wybranych programów i działań z zakresu polityki społecznej. Kompetencje społeczne EKK Student wyraża własne opinie w odniesieniu do doktryn oraz praktyki polityki społecznej. EKK Student określa i ocenia priorytety polityki społecznej na różnych poziomach. EKK Student w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny potrafi aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych na Uczelni czy w społeczności lokalnej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Teoretyczne aspekty polityki społecznej, w tym m.in. interpretacja pojęcia, doktryny i modele polityki społecznej, wartości, instrumenty, podmioty polityki społecznej. Wyk Teoretyczne aspekty polityki społecznej, w tym m.in. diagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej. Wyk Metody badawcze stosowane w polityce społecznej. Wyk Kategoria polityki społecznej postęp, potrzeby, ryzyka losowe, jakość życia, kwestia społeczna. Wyk 5 Świadczenia socjalne w polityce społecznej. Wyk 6 Polityka społeczna a polityka gospodarcza. Wyk 7 Geneza i rozwój polityki społecznej S Ns 0,5 0,5

18 Wyk 8 Wartości, cele i zasady polityki społecznej. Wyk 9 Instrumenty i skale polityki społecznej. Wyk 0 Sektory, instytucje i podmioty polityki społecznej. Wyk Dziedziny polityki społecznej ubezpieczenie społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy. Wyk Polityka rodzinna a polityka społeczna. Wyk Polityka społeczna w ujęciu różnych orientacji politycznych. Wyk Polityka społeczna Unii Europejskiej. Wyk 5 Współczesne wyzwania polityki społecznej: m.in. starzenie się społeczeństw, spadek dzietności itp. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Wybrane problemy polityki społecznej we współczesnej Polsce: edukacja, ochrona zdrowia, kwestie mieszkaniowe. Ćw Społeczne problemy rynku pracy w Polsce. Ćw Dyskryminacja i równouprawnienie w Polsce i UE. Ćw Migracje a polityka społeczna. Ćw5 Przemiany życia rodzinnego i polityki rodzinnej w Polsce. Ćw6 Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju polityki społecznej. Ćw7 Mechanizmy gospodarki rynkowej w polityce społecznej. Ćw8 Europejski model socjalny. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 S 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 Ns 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku, praca własna z literaturą przedmiotu. G - Metody oceniania F formująca F - aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji) - obserwacja F - analiza tekstów - odpowiedź ustna F - przygotowanie wypowiedzi pisemnej - analiza problemu P podsumowująca P zaliczenie pisemne (wykład) P - zaliczenie pisemne () - kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red),polityka społeczna, Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, WAE -Poznań Frączkiewicz Wronka A., Zrałek M.: Polityka społeczna w okresie transformacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice Frąckiewicz L.: Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Wyd. Śląsk, Katowice Rossa J., Dar i władza. Studium z teorii i praktyki lokalnej polityki społecznej, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wlkp Literatura zalecana / fakultatywna:. Szarfenberg R., Definicje polityki społecznej, (w:) Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. Wokół teorii polityki społecznej,, Warszawa 00.. Stiglitz J. E.. Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN Marcinkowski T. (red.), Kapitał społeczny a rozwój regionu, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 008 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr Tomasz Marcinkowski

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu POLITYKA SPOŁECZNA na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia PZaliczenie - pisemne wykład P Zaliczenie pisemne Metody oceniania F Aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji) - obserwacja F Analiza tekstów - odpowiedź ustna F Przygotowanie wypowiedzi pisemnej - analiza problemu EKW X X X X X EKW X X X X X EKW X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X X EKK X X X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 0 0 Analiza dokumentów 5 0 Przygotowanie do zaliczenia 5 0 Przygotowanie do zaliczenia - wykład 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: dr Tomasz Marcinkowski Data: Podpis.

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu POLITYKA SPOŁECZNA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Sporządził: dr Tomasz Marcinkowski Data: Podpis. Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8, 9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8 wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium Wykłady, Ćwiczenia EKW EKW EKW CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8, 9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8 przypadku, wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku Wykłady, Ćwiczenia EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0, KW0, KW06, KW08, KW09, KW, KW5, KW0, KW0, KW06, KW08, KW09, KW, KW5, umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,5,6,7,8, 9,0,,, Ćwiczenia:,6,7,8 Wykłady, Ćwiczenia EKU KU0, KU06, KU,KU, CU CU, CU Wykład:,,5,6,7,8, 9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8 wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku, wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku, Wykłady, Ćwiczenia EKU EKU KU0, KU06, KU07, KU08, KU, KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:,5,6,8, 9,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8 wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, konwersatoria, studium przypadku Wykłady, Ćwiczenia EKK EKK EKK KK0, KK0, KK0, KK05, KK07, KK08 KK09

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw.

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-628 Nazwa modułu Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe Nazwa modułu w języku angielskim National and International Banking Operations Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/B.6 4. Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Fundusze strukturalne Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu

Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu Ekonomika i organizacja środowiska pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-36_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse i system ubezpieczeń Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-1-304-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do handlu na rynku kapitałowym Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek kapitałowy i pieniężny Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-417-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Przedmiot: Instytut Kierunek Ekonomiczny Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo