B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Rachunkowość finansowa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Dr Weronika Gackowska B - Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki oraz ekonomii. C - Cele kształcenia S/0 NS/5 S/0 NS/5 Wiedza(CW): CW Student uzyska podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. Umiejętności (CU): CU Student jest wyposażony w podstawową wiedzę w zakresie zasad ewidencji księgowej oraz posiada podstawowe umiejętności księgowania operacji zmieniających sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i wykorzysta ją do samodzielnego poszerzania zagadnień przedmiotu. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje metodologię tworzenia informacji rachunkowej. EKW Student charakteryzuje podstawowe pojęcia oraz zasady sporządzania i funkcjonowania ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej. Umiejętności EKU Student posiada umiejętność sporządzania uproszczonej księgi rachunkowej. EKU Student interpretuje podstawowe informacje wynikające z kont księgowych. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie znaczenie informacji wynikających z ksiąg rachunkowych. EKK Student rozumie potrzebę tworzenia rzetelnych i obiektywnych informacji rachunkowych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota, zakres oraz regulacje prawne w rachunkowości. Znaczenie systemu informacyjnego rachunkowości dla jednostki gospodarczej. Podstawowe pojęcia oraz zasady i metody rachunkowości. Wyk Konto księgowe. Rodzaje kont i zasady ich funkcjonowania. Zasady i metody organizowania ksiąg rachunkowych. Wyk Klasyfikacja majątku i kapitału. Bilans i zasady bilansowe. Wyk Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans oraz znaczenie ewidencji syntetycznej i analitycznej. Wyk5 Majątek trwały a kapitał własny i obcy w jednostce gospodarczej. Wyk6 Rzeczowy majątek obrotowy oraz znaczenie ewidencji syntetycznej i analitycznej. S 8 NS

2 Wyk7 Środki pieniężne i rozrachunki. Wyk8 Rezerwy bilansowe i niebilansowe. Wyk9 Koszty działalności oraz przychody działalności w jednostce gospodarczej. Wyk0 Sprawozdawczość finansowa. Razem liczba godzin wykładów Ćw Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach teowych, funkcje kont, analiza informacji z kont wynikających. Ćw Istota metody bilansowej. Sporządzanie zestawień obrotów i sald. Ćw Księgowe ujęcie operacji gospodarczych. Ćw Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.. Ćw5 Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Ćw6 Poprawianie błędnych zapisów na kontach drogą storna. Ćw7 Ewidencja przychodów i kosztów działalności operacyjnej. Ćw8 Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Razem liczba godzin ćwiczeń 0 S Ns 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 Wykłady z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Ćwiczenia ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach oraz przykłady do praktycznego rozwiązania. Praca własna. F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć. F - dyskusja. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin G - Metody oceniania H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P - zaliczenie pisemne. P - egzamin ustny.. Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN Warszawa Gmytrasiewicz M., Karmańska A., OLchowicz I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa Hrybacz J.. Żurawiecka-Hrybacz K., Podstawy rachunkowości zbiór zadań. PWSZ, Gorzów Wlkp Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej, cz. I., Ekspert, Wrocław Kuciński A., Kretkowska K., Rachunkowość zbiór zadań, PWSZ, Gorzów Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 005. Literatura zalecana / fakultatywna:. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 00.. Sawicki K. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji Ustawy o rachunkowości, Cz. II. Zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Wrocław Ustawa z dnia 9. września 99 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 0 r., Nr 7, poz. 0, ze zm.).. Winiarska K. (red.), Podstawy rachunkowości, ABC, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr Weronika Gackowska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności Metoda oceniania F obserwacja podczas zajęć F dyskusja P zaliczenie pisemne P egzamin ustny EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X X X X EKK X X X X X EKW X X X X X EKW X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do ćwiczeń 0 0 Przygotowanie do zaliczeń 0 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50/5 godz. = 6 punktów ECTS Sporządził: Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,5,6,7,8 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Wykład: EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W, K_W, K_W7, K_W, K_W8 Umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,5,6,7,8 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Wykład: EKU EKU K_U, K_U, K_U0, K_U7, K_U8, K_U9, K_U, K_U, K_U5 Kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:, 7, 8,0,7,8 Dyskusja, analiza wariantów przykładowych. praca własna z literaturą. Wykład: EKK EKK K_K, K_K, K_K5, K_K6, KK7, KK8 Sporządził: Data:.0.0 Podpis.

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Marketing. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/8 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Agnieszka Wala B - Wymagania wstępne Podstawy zarządzania, mikro i makro ekonomia C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie Studenta w wiedzę w zakresie marketingu w kontekście zarządzania organizacjami różnych typów CW Przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie współczesnych instrumentów marketingu w procesie skutecznego zarządzania organizacją. Umiejętności (CU): CU Przygotowanie Studenta w podstawowym zakresie do interpretowania i rozwiązywania problemów organizacji w sferze marketingu. Kompetencje społeczne (CK): CK Przygotowanie Studenta w podstawowym zakresie do podejmowania działań marketingowych w organizacji, w tym świadomości znaczenia marketingu społecznego, marketingu społecznie zaangażowanego. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i jego oddziaływani na otoczenie organizacji Umiejętności EKU Student jest przygotowany w podstawowym zakresie do posługiwania się zasadami, instrumentami i regułami marketingu w rozwiązywaniu problemów organizacji Kompetencje społeczne EKK Student jest ukierunkowany na aktywne uczestnictwo w pracy zespołowej nastawionej na rozwiązywanie problemów w organizacji EKK Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za powierzone zadania E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady: Wyk Marketing - definicje, cele, uwarunkowania. Istota marketingu Wyk Nabywcy i ich znaczenie w marketingu. Znaczenie, charakterystyka i rodzaje potrzeb klientów w procesie kształtowania instrumentów marketingu. Współczesne trendy w zachowaniach nabywców Wyk Otoczenie organizacji i jego uczestnicy w kontekście znaczenia dla działalności marketingowej. Wyk Koncepcja marketingu mix. i jej warianty. Wyk5 Pojęcie produktu i usługi. Struktura produktu. Rodzaje i klasyfikacje produktów i usług. Wyk6 Cykl życia produktu - charakterystyka i znaczenie procesu. Proces i uwarunkowania akceptacji na rynku nowych produktów i usług. Wyk7 Segmentacja rynku istota, znaczenie, kryteria, etapy, czynniki poprawności. Definiowanie rynków docelowych. Wyk8 Pozycjonowanie marketingowe oferty na rynku, koncepcja i wybrane strategie. Wyk9 Dystrybucja znaczenie w procesie oferowania i sprzedaży produktów i usług; kanały i ogniwa dystrybucji; procesy zachodzące w kanałach dystrybucji; kluczowe kryteria wyboru dystrybutora Wyk0 Promocja - znaczenie, instrumenty oddziaływania. Wyk niezmienne prawa marketingu. Błędy i pułapki w marketingu. S NS

6 Wyk Strategie marketingowe rodzaje i zastosowanie. Pojęcie strategicznego i operacyjnego planu marketingowego. Wyk Innowacje w marketingu Razem liczba godzin wykładów ĆwBadania marketingowe znaczenie w marketingu, rodzaje i metody badań marketingowych. Rodzaje i źródła informacji marketingowych. Ćw System Informacji Marketingowej elementy systemu, zadania i funkcje w organizacji. Ćw Proces podejmowania decyzji o zakupie. Uczestnicy grupy decyzyjnej i ich wpływ na zakup. Rodzaje i znaczenie marketingowych bodźców na nabywców w procesie dokonywania decyzji o zakupie produktów i usług. Ćw Warsztat kształtowania umiejętności określania marketingowej koncepcji, produktu i korzyści dla klienta Ćw5 Ceny w marketingu czynniki formuły kształtowania cen, rodzaje cen, znaczenie Ćw6 Organizacja działalności marketingowej. Ćw7 Przewaga konkurencyjna w marketingu koncepcja, źródła, rodzaje. Strategia Błękitnego Oceanu. Ćw8 Warsztat tworzenia przewagi konkurencyjnej w marketingu Ćw9 Marketing w wybranych obszarach i organizacjach różnych typów subdyscypliny marketingowe. Ćw0 Warsztat - tworzenie założeń operacyjnego planu marketingowego Ćw Marketing społecznie odpowiedzialny i marketing zaangażowany społecznie w działaniach organizacji. Ćw Warsztat projektowania działań w obszarze CRS w marketingu. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, Środki dydaktyczne w ramach wykładu i ćwiczeń, : prezentacje multimedialne, oprogramowanie do prezentacji, rzutnik elektroniczny. W ramach ćwiczeń: mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, studia przypadków, warsztat. G - Metody oceniania F formująca F dyskusja F obserwacja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu 0 S 0 8 NS 8 P podsumowująca P - W ramach zaliczenia przedmiotu studenci oceniani są na podstawie egzaminu ustnego tematyki wykładów. P - W ramach zaliczenia przedmiotu studenci oceniani są na podstawie opracowanego projektu w grupach Literatura obowiązkowa:. Kotler,Ph., Armstrong G., Sounders J., Wong V., Marketing Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 00. Kotler Ph., Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 005. Thomas Michael J., Podręcznik Marketingu, PWE, Warszawa 999. Ries A., Trout J. niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa Chan Kim. W., Mauborgne R., Strategia Błękitnego Ocenau, MT Biznes, Warszawa 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. Falkowski A., Tyszka T, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 00. Rydel M., Komunikacja marketingowa, ODDK, Gdańsk 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Agnieszka Wala Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu MARKETING na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Prezentacja projektu ćwiczenia F Dyskusja F obserwacja EKW X X X X EKU X X X X EKK X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do ćwiczeń 5 5 Opracowanie projektu zespołowego 5 8 Przygotowanie do zaliczenia 5 8 Przygotowanie do egzaminu 5 8 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00godz. /5godz. = pkt. ECTS Sporządził: Agnieszka Wala Data:.0.0 Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu MARKETING treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Agnieszka Wala Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykłady EKW CW CW ćwiczenia Wykłady:,,,, 5, 6 7,8,9,0,,,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W07 umiejętności umiejętności CU CU Wykłady EKU CU ćwiczenia Wykłady:,,,, 5, 6 7,8,9,0,,,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, K_U0 K_U07 K_W09 K_W0 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykłady EKK CK ćwiczenia EKK Wykłady:,,,,5,6 7,8,9,0,,,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, K_K0 K_K07 K_K

9 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Dr Grzegorz Drozdowski S/0 NS/8 S/0 NS/0 B - Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz zna zasady kształtujące działaniem przedsiębiorstw. Umie wstępnie analizować zjawiska kierujące funkcjonowaniem sfery społecznej organizacji. Potrafi w wymiarze podstawowym zdiagnozować priorytety służące realizacji określonych zadań natury interpersonalnej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi Kompetencje społeczne (CK): CK Zrozumienie potrzeb innych ludzi w realizowaniu funkcji zarządzania zasobami ludzkimi D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. EKW Student poznaje zasady i mechanizmy funkcjonowania sfery społecznej w organizacji. EKW Student rozróżniania procesy zachodzące podczas zarządzania zasobami ludzkimi. EKW Student formułuje wymagania stawiane osobom zarządzającym zasobami ludzkimi. Umiejętności EKU Student umie oceniać zachowania pracowników podczas realizowania sfery zadaniowej zarządzania zasobami ludzkimi. EKU Student potrafi wyznaczać zadania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje społeczne EKK Student jest zdolny do przyjmowania odpowiednich postaw kreowanych procesie zarządzania zasobami ludzkimi. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Wyk Problemy terminologiczne. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. Wyk Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi. Wyk Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Wyk5 Planowanie i dobór zasobów ludzkich. Wyk6 Doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich. Wyk7 Wynagradzanie i motywowanie zasobów ludzkich. Wyk8 Ocenianie zasobów ludzkich. Wyk9 Kierowanie ludźmi w organizacji. Wyk0 Podmioty i narzędzia zasobami ludzkimi. Wyk Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. S NS

10 Razem liczba godzin wykładów 0 8 Ćw Znaczenie ZZL w funkcjonowaniu firmy. Ćw Zmiany zachodzące w ZZL. Ćw Kształtowanie zasobów ludzkich w organizacji. Ćw Rozwój i ocena zasobów ludzkich. Ćw5 Motywowanie zasobów ludzkich (podejście od strony treści i procesu). Ćw6 ZZL oparte na kompetencjach. Ćw7 Przedsiębiorczość zasobów ludzkich organizacji. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Na ćwiczeniach wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - kolokwium P podsumowująca P egzamin Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Armstrong M, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 00.. Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa Kostera M, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa Listwan T (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa Drozdowski G, Nowak M., Zarządzanie personelem, PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp Literatura zalecana / fakultatywna:. Tokarski S., Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Biblioteka Menadżerska, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Grzegorz Drozdowski Data sporządzenia.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją S NS 0

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin Metoda oceniania F Przygotowanie do zajęć F Obserwacja podczas zajęć/aktywność F Kolokwium EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKU x x x x EKU x x x x EKK x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 8 Czytanie literatury 0 8 Przygotowanie do zajęć 5 5 Przygotowanie do kolokwium 5 5 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz. / 5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: G. Drozdowski Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: G. Drozdowski Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowan ych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształceni a (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,,5,6,7, Wykład, ćwiczenia wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. EKW EKW EKW EKW umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,,5,6,7, Wykład, ćwiczenia wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W07, K_W0, K_W K_W kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład: 5,6,7,8,9,0,, wykorzystanie studiów Wykład, K_K0, K_K05, K_K08, K_K0,,5,6,7, przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. ćwiczenia EKK

13 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Rachunek kosztów. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba Wykład (Wyk) S/0 NS/8 godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/0 NS/8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Małgorzata Trocka B - Wymagania wstępne Znajomość zasad rachunkowości finansowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę dotyczącą istoty i znaczenia kosztów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Umiejętności (CU): CU Wykształcenie umiejętności zastosowania metod i narzędzi rachunku kosztów. Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie znaczenia posiadania wiedzy z zakresu rachunku kosztów, możliwości jej wykorzystania w praktyce oraz potrzeby uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje pojęcie kosztów oraz wskazuje różnice w odniesieniu do pojęć pokrewnych takich jak wydatki, nakłady i straty nadzwyczajne. EKW Student klasyfikuje koszty według różnych kryteriów. EKW Student zna podstawowe metody kalkulacji kosztów. EKW Student zna klasyczne i nowoczesne systemy rachunku kosztów. Umiejętności EKU Student dokonuje księgowego ujęcia rozliczania kosztów według miejsc powstawania oraz w czasie. EKU Student dokonuje księgowego ujęcia obrotu produktami pracy. EKU Student stosuje różne metody kalkulacji kosztów. EKU Student analizuje koszty oraz sporządza sprawozdań z zakresu kosztów. Kompetencje społeczne EKK Student identyfikuje, definiuje i podejmuje próby rozwiązania problemów pojawiających się w przedsiębiorstwie. EKK Student uczy się samodzielnej pracy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Zakres, zadania i funkcje rachunku kosztów. Wyk Pojęcie, istota kosztów. Wyk Klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów. Wyk Zasady pomiaru i wyceny zużycia czynników produkcji w rachunku kosztów. Wyk5 Zasady ewidencji i rozliczania kosztów według miejsc powstawania oraz w czasie. Wyk6 Zasady i metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej. Wyk7 Zasady wyceny oraz ewidencji produktów gotowych oraz braków. Wyk8 Kalkulacyjny rachunek kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Kalkulacja podziałowa prosta. S Ns

14 Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami. Kalkulacja doliczeniowa. Kalkulacja fazowa. Kalkulacja produkcji łącznej. Wyk9 Klasyczne i nowoczesne systemy rachunku kosztów i zarządzania kosztami. Wyk0 Sprawozdawczość i analiza z zakresu kosztów. Razem liczba godzin wykładów Ćw Pojęcie, istota i klasyfikacja kosztów. Ćw Ewidencja, grupowanie i rozliczanie kosztów według rodzajów, typów działalności oraz miejsc powstawania. Ćw Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ćw Wycena, ewidencja i rozliczania produktów pracy. Ćw5 Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej. Ćw6 Ewidencja i rozliczanie braków. Ćw7 Kalkulacja podziałowa prosta. Ćw8 Kalkulacja podziałowa prosta z remanentem początkowym. Ćw9 Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami. Ćw0 Kalkulacja doliczeniowa. Ćw Kalkulacja fazowa. Ćw Kalkulacja produkcji sprzężonej (łącznej). Ćw Analiza kosztów. 8 0 S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład problemowy z prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną literaturą, ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań, praca w grupach. F formująca F- sprawdzian pisemny z wiedzy i umiejętności, F obserwacja podczas zajęć, aktywność. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin G - Metody oceniania H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P- egzamin pisemny w formie testu, P egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Literatura obowiązkowa:. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Finanse-Servis, Warszawa 0.. Nowak E., Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 0.. Sojak S., Rachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Czubakowska K., Winiarska K., Rachunek kosztów w przemyśle, handlu, usługach, ODiDK, Gdańsk 00.. Sawicki K. (red.), Rachunek kosztów. Tom I i II, Warszawa 996..Sobańska I. (red.) Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne,. Beck, Warszawa 009. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Małgorzata Trocka Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 0 8

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu RACHUNEK KOSZTÓW na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia sprawdzian pisemny z wiedzy i umiejętności (F) obserwacja podczas zajęć, aktywność (F) Metoda oceniania egzamin pisemny w formie testu (P) egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań (P) EKW x x EKW x x EKW x x EKW x x EKU x x x EKU x x x EKU x x x EKU x x x EKK x x EKK x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 5 9 Przygotowanie do sprawdzianu 5 5 Przygotowanie do egzaminu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5godz./5godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: Małgorzata Trocka Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Rachunek kosztów treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Zarządzanie Cele przedmiotu (C) Sporządził: Małgorzata Trocka Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW, CW Wykład problemowy Wykład, EKW, Wykład: z prezentacjami ćwiczenia EKW,,,,,5,6,7,8,9,0 CW multimedialnymi, EKW, praca własna z EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W0, K_W0, K_W, K_W5, K_W6 zalecaną literaturą umiejętności umiejętności CU, CU Wykład problemowy Wykład, EKU, z prezentacjami ćwiczenia EKU, Wykład: multimedialnymi, EKU,,5,6,7,8,9,0 praca własna z EKU CU zalecaną literaturą,,,,5,6,7,8,9,0,, ćwiczenia polegające, na rozwiązywaniu zadań, praca w grupach. K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U09, K_U0, K_U5 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK Wykład problemowy Wykład, EKK, Wykład:,5,6,7,8,9,0 z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia EKK CK,,,,5,6,7, 8,9,0,,, ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań, praca w grupach. K_K0, K_K0, K_K07, K_09, K_K

17 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Finanse przedsiębiorstwa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Magdalena Byczkowska B - Wymagania wstępne S/0 NS/8 S/0 NS/8 Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstaw finansów i finansów publicznych C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa, z metodami analizy i planowania finansowego jak też pozyskiwania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem i strukturą kapitału. Umiejętności (CU): CU Interpretowanie i podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania kapitałami i majątkiem przedsiębiorstwa. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa. EKW Student rozumienie procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie. Umiejętności EKU Student identyfikuje kluczowe narzędzia gospodarowania finansami przedsiębiorstwa. EKU Student opisuje sposoby finansowania przedsiębiorstwa, przeprowadza obliczenia finansowe i rozwiązuje zadania związane z treścią przedmiotu. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz efektywności gospodarowania organizacji w tym zakresie, wykorzystując aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce rynkowej. Wyk Przedsiębiorstwo jako instytucja zarobkowa powiązana z otoczeniem. Wyk Kapitał własny i obcy w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wyk Źródła kapitału przedsiębiorstwa Wyk5 Źródła kapitału własnego. Zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe. Wyk6 Koszt i struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa. Kształtowanie struktury kapitału. S NS Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

18 Wyk7 Zasada działania dźwigni finansowej. Dźwignia operacyjna i dźwignia łączna. Wyk8 Gospodarowanie majątkiem obrotowym. Gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Gospodarka środkami pieniężnymi. Wyk9 Gospodarowanie kapitałem obrotowym. Cykl kapitału obrotowego brutto i netto. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Wyk0 Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi. Metody zarządzania należnościami handlowymi. Wyk Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa. Wyk Przepływy pieniężne jako podstawa przetrwania przedsiębiorstwa. Wyk Planowanie nakładów kapitałowych i planowanie finansowe. Wyk Inwestycje rzeczowe i inwestycje finansowe. Razem liczba godzin wykładów Ćw Gospodarka finansowa a cele organizacji. Kryteria oceny gospodarki finansowej. Ćw Efektywność finansowa i gospodarcza organizacji. Ćw Zasilanie finansowe organizacji. Finansowanie organizacji kapitałem własnym. Finansowanie kapitałem pozyskanym z emisji akcji. Finansowanie wewnętrzne własne. Ćw Finansowanie obce długoterminowe. Finansowanie kredytem bankowym. Finansowanie przez emisję obligacji. Finansowanie przez Venture Capital. Ćw5 Kształtowanie struktury kapitałów, koszt finansowania. Ćw6 Dźwignia finansowa. Ćw7 Planowanie finansowe. Ćw8 Koszt finansowania kapitałem obcym. Kredyt dostawcy. Kredyty bankowe. Ćw9 Kredyt wekslowy. Kredyt konsorcjalny. Leasing. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin P podsumowująca P egzamin ustny P - zaliczenie ustne H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Dziawgo D., A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa. Istota. Narzędzia. Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 0.. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa; Wydawnictwo WSB, Poznań 00.. Finanse przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod zbiorowa pod red. L. Szyszko i J. Szczepańskiego, Wyd. II, PWE, Warszawa 00.. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, pracared. J. Stachurska- Targosz, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań Dytko M., B. Gumińska, R. Pastusiak, Finanse przedsiębiorstwa. Zadania i przykłady, Łódź 998. Literatura zalecana / fakultatywna:. Antkiewicz A., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstwa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 00.. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, praca zbiorowa pod red. I. Szelągowska, Wyd. CeDeWu, Warszawa 006. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Magda Byczkowska 0 S 0 8 NS 8

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu FINANSE PRZEDSIEBIORSTWA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P egzamin ustny / wykład P zaliczenie ustne - ćwiczenia Metoda oceniania F obserwacja ćwiczenia F dyskusja ćwiczenia F sprawdzian pisemny ćwiczenia EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X EKU X X X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 8 Przygotowanie do zajęć 0 Przygotowanie sprawdzianu 5 0 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 5 0 Przygotowanie do egzaminu 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Magdalena Byczkowska Data:.0.0 Podpis.

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Magdalena Byczkowska Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,,,,5,6,7,8,9 wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną Wykład, ćwiczenia EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0; K_W07; K_W, K_W5; literaturą; case study; umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład: wykład konwersatoryjny z Wykład, EKU,,,,,5,6,7,8,9,0,,,, prezentacjami ćwiczenia EKU, multimedialnymi; dyskusja;,,,,5,6,7,8,9 praca własna z zalecaną K_U0;K_U0; K_U0; K_U06; K_U08; K_U09; K_U5; K_U9 literaturą; case study; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK; Wykład: dyskusja; praca własna z Wykład, EKK, K_K0; K_K0; K_K0;,5,8 zalecaną literaturą; case ćwiczenia K_K06; K_K09;K_K; study; 5,6,7

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo