B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Rachunkowość finansowa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Dr Weronika Gackowska B - Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki oraz ekonomii. C - Cele kształcenia S/0 NS/5 S/0 NS/5 Wiedza(CW): CW Student uzyska podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. Umiejętności (CU): CU Student jest wyposażony w podstawową wiedzę w zakresie zasad ewidencji księgowej oraz posiada podstawowe umiejętności księgowania operacji zmieniających sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i wykorzysta ją do samodzielnego poszerzania zagadnień przedmiotu. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student opisuje metodologię tworzenia informacji rachunkowej. EKW Student charakteryzuje podstawowe pojęcia oraz zasady sporządzania i funkcjonowania ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej. Umiejętności EKU Student posiada umiejętność sporządzania uproszczonej księgi rachunkowej. EKU Student interpretuje podstawowe informacje wynikające z kont księgowych. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie znaczenie informacji wynikających z ksiąg rachunkowych. EKK Student rozumie potrzebę tworzenia rzetelnych i obiektywnych informacji rachunkowych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota, zakres oraz regulacje prawne w rachunkowości. Znaczenie systemu informacyjnego rachunkowości dla jednostki gospodarczej. Podstawowe pojęcia oraz zasady i metody rachunkowości. Wyk Konto księgowe. Rodzaje kont i zasady ich funkcjonowania. Zasady i metody organizowania ksiąg rachunkowych. Wyk Klasyfikacja majątku i kapitału. Bilans i zasady bilansowe. Wyk Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans oraz znaczenie ewidencji syntetycznej i analitycznej. Wyk5 Majątek trwały a kapitał własny i obcy w jednostce gospodarczej. Wyk6 Rzeczowy majątek obrotowy oraz znaczenie ewidencji syntetycznej i analitycznej. S 8 NS

2 Wyk7 Środki pieniężne i rozrachunki. Wyk8 Rezerwy bilansowe i niebilansowe. Wyk9 Koszty działalności oraz przychody działalności w jednostce gospodarczej. Wyk0 Sprawozdawczość finansowa. Razem liczba godzin wykładów Ćw Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach teowych, funkcje kont, analiza informacji z kont wynikających. Ćw Istota metody bilansowej. Sporządzanie zestawień obrotów i sald. Ćw Księgowe ujęcie operacji gospodarczych. Ćw Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.. Ćw5 Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Ćw6 Poprawianie błędnych zapisów na kontach drogą storna. Ćw7 Ewidencja przychodów i kosztów działalności operacyjnej. Ćw8 Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Razem liczba godzin ćwiczeń 0 S Ns 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 Wykłady z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Ćwiczenia ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach oraz przykłady do praktycznego rozwiązania. Praca własna. F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności. F - obserwacja podczas zajęć. F - dyskusja. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin G - Metody oceniania H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P - zaliczenie pisemne. P - egzamin ustny.. Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN Warszawa Gmytrasiewicz M., Karmańska A., OLchowicz I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa Hrybacz J.. Żurawiecka-Hrybacz K., Podstawy rachunkowości zbiór zadań. PWSZ, Gorzów Wlkp Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej, cz. I., Ekspert, Wrocław Kuciński A., Kretkowska K., Rachunkowość zbiór zadań, PWSZ, Gorzów Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 005. Literatura zalecana / fakultatywna:. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 00.. Sawicki K. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji Ustawy o rachunkowości, Cz. II. Zadania z rozwiązaniami, Ekspert, Wrocław Ustawa z dnia 9. września 99 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 0 r., Nr 7, poz. 0, ze zm.).. Winiarska K. (red.), Podstawy rachunkowości, ABC, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr Weronika Gackowska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności Metoda oceniania F obserwacja podczas zajęć F dyskusja P zaliczenie pisemne P egzamin ustny EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X X X X EKK X X X X X EKW X X X X X EKW X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do ćwiczeń 0 0 Przygotowanie do zaliczeń 0 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50/5 godz. = 6 punktów ECTS Sporządził: Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,5,6,7,8 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Wykład: EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W, K_W, K_W7, K_W, K_W8 Umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,5,6,7,8 Wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia. dyskusja, praca własna z literaturą. Wykład: EKU EKU K_U, K_U, K_U0, K_U7, K_U8, K_U9, K_U, K_U, K_U5 Kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:, 7, 8,0,7,8 Dyskusja, analiza wariantów przykładowych. praca własna z literaturą. Wykład: EKK EKK K_K, K_K, K_K5, K_K6, KK7, KK8 Sporządził: Data:.0.0 Podpis.

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Marketing. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/8 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Agnieszka Wala B - Wymagania wstępne Podstawy zarządzania, mikro i makro ekonomia C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie Studenta w wiedzę w zakresie marketingu w kontekście zarządzania organizacjami różnych typów CW Przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie współczesnych instrumentów marketingu w procesie skutecznego zarządzania organizacją. Umiejętności (CU): CU Przygotowanie Studenta w podstawowym zakresie do interpretowania i rozwiązywania problemów organizacji w sferze marketingu. Kompetencje społeczne (CK): CK Przygotowanie Studenta w podstawowym zakresie do podejmowania działań marketingowych w organizacji, w tym świadomości znaczenia marketingu społecznego, marketingu społecznie zaangażowanego. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i jego oddziaływani na otoczenie organizacji Umiejętności EKU Student jest przygotowany w podstawowym zakresie do posługiwania się zasadami, instrumentami i regułami marketingu w rozwiązywaniu problemów organizacji Kompetencje społeczne EKK Student jest ukierunkowany na aktywne uczestnictwo w pracy zespołowej nastawionej na rozwiązywanie problemów w organizacji EKK Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za powierzone zadania E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady: Wyk Marketing - definicje, cele, uwarunkowania. Istota marketingu Wyk Nabywcy i ich znaczenie w marketingu. Znaczenie, charakterystyka i rodzaje potrzeb klientów w procesie kształtowania instrumentów marketingu. Współczesne trendy w zachowaniach nabywców Wyk Otoczenie organizacji i jego uczestnicy w kontekście znaczenia dla działalności marketingowej. Wyk Koncepcja marketingu mix. i jej warianty. Wyk5 Pojęcie produktu i usługi. Struktura produktu. Rodzaje i klasyfikacje produktów i usług. Wyk6 Cykl życia produktu - charakterystyka i znaczenie procesu. Proces i uwarunkowania akceptacji na rynku nowych produktów i usług. Wyk7 Segmentacja rynku istota, znaczenie, kryteria, etapy, czynniki poprawności. Definiowanie rynków docelowych. Wyk8 Pozycjonowanie marketingowe oferty na rynku, koncepcja i wybrane strategie. Wyk9 Dystrybucja znaczenie w procesie oferowania i sprzedaży produktów i usług; kanały i ogniwa dystrybucji; procesy zachodzące w kanałach dystrybucji; kluczowe kryteria wyboru dystrybutora Wyk0 Promocja - znaczenie, instrumenty oddziaływania. Wyk niezmienne prawa marketingu. Błędy i pułapki w marketingu. S NS

6 Wyk Strategie marketingowe rodzaje i zastosowanie. Pojęcie strategicznego i operacyjnego planu marketingowego. Wyk Innowacje w marketingu Razem liczba godzin wykładów ĆwBadania marketingowe znaczenie w marketingu, rodzaje i metody badań marketingowych. Rodzaje i źródła informacji marketingowych. Ćw System Informacji Marketingowej elementy systemu, zadania i funkcje w organizacji. Ćw Proces podejmowania decyzji o zakupie. Uczestnicy grupy decyzyjnej i ich wpływ na zakup. Rodzaje i znaczenie marketingowych bodźców na nabywców w procesie dokonywania decyzji o zakupie produktów i usług. Ćw Warsztat kształtowania umiejętności określania marketingowej koncepcji, produktu i korzyści dla klienta Ćw5 Ceny w marketingu czynniki formuły kształtowania cen, rodzaje cen, znaczenie Ćw6 Organizacja działalności marketingowej. Ćw7 Przewaga konkurencyjna w marketingu koncepcja, źródła, rodzaje. Strategia Błękitnego Oceanu. Ćw8 Warsztat tworzenia przewagi konkurencyjnej w marketingu Ćw9 Marketing w wybranych obszarach i organizacjach różnych typów subdyscypliny marketingowe. Ćw0 Warsztat - tworzenie założeń operacyjnego planu marketingowego Ćw Marketing społecznie odpowiedzialny i marketing zaangażowany społecznie w działaniach organizacji. Ćw Warsztat projektowania działań w obszarze CRS w marketingu. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, Środki dydaktyczne w ramach wykładu i ćwiczeń, : prezentacje multimedialne, oprogramowanie do prezentacji, rzutnik elektroniczny. W ramach ćwiczeń: mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, studia przypadków, warsztat. G - Metody oceniania F formująca F dyskusja F obserwacja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu 0 S 0 8 NS 8 P podsumowująca P - W ramach zaliczenia przedmiotu studenci oceniani są na podstawie egzaminu ustnego tematyki wykładów. P - W ramach zaliczenia przedmiotu studenci oceniani są na podstawie opracowanego projektu w grupach Literatura obowiązkowa:. Kotler,Ph., Armstrong G., Sounders J., Wong V., Marketing Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 00. Kotler Ph., Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 005. Thomas Michael J., Podręcznik Marketingu, PWE, Warszawa 999. Ries A., Trout J. niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa Chan Kim. W., Mauborgne R., Strategia Błękitnego Ocenau, MT Biznes, Warszawa 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. Falkowski A., Tyszka T, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 00. Rydel M., Komunikacja marketingowa, ODDK, Gdańsk 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Agnieszka Wala Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu MARKETING na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Prezentacja projektu ćwiczenia F Dyskusja F obserwacja EKW X X X X EKU X X X X EKK X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do ćwiczeń 5 5 Opracowanie projektu zespołowego 5 8 Przygotowanie do zaliczenia 5 8 Przygotowanie do egzaminu 5 8 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00godz. /5godz. = pkt. ECTS Sporządził: Agnieszka Wala Data:.0.0 Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu MARKETING treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Agnieszka Wala Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykłady EKW CW CW ćwiczenia Wykłady:,,,, 5, 6 7,8,9,0,,,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W07 umiejętności umiejętności CU CU Wykłady EKU CU ćwiczenia Wykłady:,,,, 5, 6 7,8,9,0,,,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, K_U0 K_U07 K_W09 K_W0 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykłady EKK CK ćwiczenia EKK Wykłady:,,,,5,6 7,8,9,0,,,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, K_K0 K_K07 K_K

9 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Dr Grzegorz Drozdowski S/0 NS/8 S/0 NS/0 B - Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz zna zasady kształtujące działaniem przedsiębiorstw. Umie wstępnie analizować zjawiska kierujące funkcjonowaniem sfery społecznej organizacji. Potrafi w wymiarze podstawowym zdiagnozować priorytety służące realizacji określonych zadań natury interpersonalnej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi Kompetencje społeczne (CK): CK Zrozumienie potrzeb innych ludzi w realizowaniu funkcji zarządzania zasobami ludzkimi D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. EKW Student poznaje zasady i mechanizmy funkcjonowania sfery społecznej w organizacji. EKW Student rozróżniania procesy zachodzące podczas zarządzania zasobami ludzkimi. EKW Student formułuje wymagania stawiane osobom zarządzającym zasobami ludzkimi. Umiejętności EKU Student umie oceniać zachowania pracowników podczas realizowania sfery zadaniowej zarządzania zasobami ludzkimi. EKU Student potrafi wyznaczać zadania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje społeczne EKK Student jest zdolny do przyjmowania odpowiednich postaw kreowanych procesie zarządzania zasobami ludzkimi. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Wyk Problemy terminologiczne. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. Wyk Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi. Wyk Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Wyk5 Planowanie i dobór zasobów ludzkich. Wyk6 Doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich. Wyk7 Wynagradzanie i motywowanie zasobów ludzkich. Wyk8 Ocenianie zasobów ludzkich. Wyk9 Kierowanie ludźmi w organizacji. Wyk0 Podmioty i narzędzia zasobami ludzkimi. Wyk Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. S NS

10 Razem liczba godzin wykładów 0 8 Ćw Znaczenie ZZL w funkcjonowaniu firmy. Ćw Zmiany zachodzące w ZZL. Ćw Kształtowanie zasobów ludzkich w organizacji. Ćw Rozwój i ocena zasobów ludzkich. Ćw5 Motywowanie zasobów ludzkich (podejście od strony treści i procesu). Ćw6 ZZL oparte na kompetencjach. Ćw7 Przedsiębiorczość zasobów ludzkich organizacji. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Na ćwiczeniach wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - kolokwium P podsumowująca P egzamin Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Armstrong M, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 00.. Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa Kostera M, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa Listwan T (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa Drozdowski G, Nowak M., Zarządzanie personelem, PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp Literatura zalecana / fakultatywna:. Tokarski S., Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Biblioteka Menadżerska, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Grzegorz Drozdowski Data sporządzenia.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją S NS 0

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin Metoda oceniania F Przygotowanie do zajęć F Obserwacja podczas zajęć/aktywność F Kolokwium EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKU x x x x EKU x x x x EKK x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 8 Czytanie literatury 0 8 Przygotowanie do zajęć 5 5 Przygotowanie do kolokwium 5 5 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz. / 5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: G. Drozdowski Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: G. Drozdowski Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowan ych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształceni a (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,,5,6,7, Wykład, ćwiczenia wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. EKW EKW EKW EKW umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,,5,6,7, Wykład, ćwiczenia wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W07, K_W0, K_W K_W kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład: 5,6,7,8,9,0,, wykorzystanie studiów Wykład, K_K0, K_K05, K_K08, K_K0,,5,6,7, przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. ćwiczenia EKK

13 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Rachunek kosztów. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba Wykład (Wyk) S/0 NS/8 godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/0 NS/8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Małgorzata Trocka B - Wymagania wstępne Znajomość zasad rachunkowości finansowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę dotyczącą istoty i znaczenia kosztów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Umiejętności (CU): CU Wykształcenie umiejętności zastosowania metod i narzędzi rachunku kosztów. Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie znaczenia posiadania wiedzy z zakresu rachunku kosztów, możliwości jej wykorzystania w praktyce oraz potrzeby uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje pojęcie kosztów oraz wskazuje różnice w odniesieniu do pojęć pokrewnych takich jak wydatki, nakłady i straty nadzwyczajne. EKW Student klasyfikuje koszty według różnych kryteriów. EKW Student zna podstawowe metody kalkulacji kosztów. EKW Student zna klasyczne i nowoczesne systemy rachunku kosztów. Umiejętności EKU Student dokonuje księgowego ujęcia rozliczania kosztów według miejsc powstawania oraz w czasie. EKU Student dokonuje księgowego ujęcia obrotu produktami pracy. EKU Student stosuje różne metody kalkulacji kosztów. EKU Student analizuje koszty oraz sporządza sprawozdań z zakresu kosztów. Kompetencje społeczne EKK Student identyfikuje, definiuje i podejmuje próby rozwiązania problemów pojawiających się w przedsiębiorstwie. EKK Student uczy się samodzielnej pracy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Zakres, zadania i funkcje rachunku kosztów. Wyk Pojęcie, istota kosztów. Wyk Klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów. Wyk Zasady pomiaru i wyceny zużycia czynników produkcji w rachunku kosztów. Wyk5 Zasady ewidencji i rozliczania kosztów według miejsc powstawania oraz w czasie. Wyk6 Zasady i metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej. Wyk7 Zasady wyceny oraz ewidencji produktów gotowych oraz braków. Wyk8 Kalkulacyjny rachunek kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Kalkulacja podziałowa prosta. S Ns

14 Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami. Kalkulacja doliczeniowa. Kalkulacja fazowa. Kalkulacja produkcji łącznej. Wyk9 Klasyczne i nowoczesne systemy rachunku kosztów i zarządzania kosztami. Wyk0 Sprawozdawczość i analiza z zakresu kosztów. Razem liczba godzin wykładów Ćw Pojęcie, istota i klasyfikacja kosztów. Ćw Ewidencja, grupowanie i rozliczanie kosztów według rodzajów, typów działalności oraz miejsc powstawania. Ćw Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ćw Wycena, ewidencja i rozliczania produktów pracy. Ćw5 Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej. Ćw6 Ewidencja i rozliczanie braków. Ćw7 Kalkulacja podziałowa prosta. Ćw8 Kalkulacja podziałowa prosta z remanentem początkowym. Ćw9 Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami. Ćw0 Kalkulacja doliczeniowa. Ćw Kalkulacja fazowa. Ćw Kalkulacja produkcji sprzężonej (łącznej). Ćw Analiza kosztów. 8 0 S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład problemowy z prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną literaturą, ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań, praca w grupach. F formująca F- sprawdzian pisemny z wiedzy i umiejętności, F obserwacja podczas zajęć, aktywność. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin G - Metody oceniania H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P- egzamin pisemny w formie testu, P egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Literatura obowiązkowa:. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Finanse-Servis, Warszawa 0.. Nowak E., Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 0.. Sojak S., Rachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Czubakowska K., Winiarska K., Rachunek kosztów w przemyśle, handlu, usługach, ODiDK, Gdańsk 00.. Sawicki K. (red.), Rachunek kosztów. Tom I i II, Warszawa 996..Sobańska I. (red.) Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne,. Beck, Warszawa 009. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Małgorzata Trocka Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 0 8

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu RACHUNEK KOSZTÓW na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia sprawdzian pisemny z wiedzy i umiejętności (F) obserwacja podczas zajęć, aktywność (F) Metoda oceniania egzamin pisemny w formie testu (P) egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań (P) EKW x x EKW x x EKW x x EKW x x EKU x x x EKU x x x EKU x x x EKU x x x EKK x x EKK x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 5 9 Przygotowanie do sprawdzianu 5 5 Przygotowanie do egzaminu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5godz./5godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: Małgorzata Trocka Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Rachunek kosztów treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Zarządzanie Cele przedmiotu (C) Sporządził: Małgorzata Trocka Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW, CW Wykład problemowy Wykład, EKW, Wykład: z prezentacjami ćwiczenia EKW,,,,,5,6,7,8,9,0 CW multimedialnymi, EKW, praca własna z EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W0, K_W0, K_W, K_W5, K_W6 zalecaną literaturą umiejętności umiejętności CU, CU Wykład problemowy Wykład, EKU, z prezentacjami ćwiczenia EKU, Wykład: multimedialnymi, EKU,,5,6,7,8,9,0 praca własna z EKU CU zalecaną literaturą,,,,5,6,7,8,9,0,, ćwiczenia polegające, na rozwiązywaniu zadań, praca w grupach. K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U09, K_U0, K_U5 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK Wykład problemowy Wykład, EKK, Wykład:,5,6,7,8,9,0 z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia EKK CK,,,,5,6,7, 8,9,0,,, ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań, praca w grupach. K_K0, K_K0, K_K07, K_09, K_K

17 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Finanse przedsiębiorstwa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Magdalena Byczkowska B - Wymagania wstępne S/0 NS/8 S/0 NS/8 Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstaw finansów i finansów publicznych C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa, z metodami analizy i planowania finansowego jak też pozyskiwania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem i strukturą kapitału. Umiejętności (CU): CU Interpretowanie i podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania kapitałami i majątkiem przedsiębiorstwa. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa. EKW Student rozumienie procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie. Umiejętności EKU Student identyfikuje kluczowe narzędzia gospodarowania finansami przedsiębiorstwa. EKU Student opisuje sposoby finansowania przedsiębiorstwa, przeprowadza obliczenia finansowe i rozwiązuje zadania związane z treścią przedmiotu. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz efektywności gospodarowania organizacji w tym zakresie, wykorzystując aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce rynkowej. Wyk Przedsiębiorstwo jako instytucja zarobkowa powiązana z otoczeniem. Wyk Kapitał własny i obcy w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wyk Źródła kapitału przedsiębiorstwa Wyk5 Źródła kapitału własnego. Zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe. Wyk6 Koszt i struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa. Kształtowanie struktury kapitału. S NS Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

18 Wyk7 Zasada działania dźwigni finansowej. Dźwignia operacyjna i dźwignia łączna. Wyk8 Gospodarowanie majątkiem obrotowym. Gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Gospodarka środkami pieniężnymi. Wyk9 Gospodarowanie kapitałem obrotowym. Cykl kapitału obrotowego brutto i netto. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Wyk0 Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi. Metody zarządzania należnościami handlowymi. Wyk Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa. Wyk Przepływy pieniężne jako podstawa przetrwania przedsiębiorstwa. Wyk Planowanie nakładów kapitałowych i planowanie finansowe. Wyk Inwestycje rzeczowe i inwestycje finansowe. Razem liczba godzin wykładów Ćw Gospodarka finansowa a cele organizacji. Kryteria oceny gospodarki finansowej. Ćw Efektywność finansowa i gospodarcza organizacji. Ćw Zasilanie finansowe organizacji. Finansowanie organizacji kapitałem własnym. Finansowanie kapitałem pozyskanym z emisji akcji. Finansowanie wewnętrzne własne. Ćw Finansowanie obce długoterminowe. Finansowanie kredytem bankowym. Finansowanie przez emisję obligacji. Finansowanie przez Venture Capital. Ćw5 Kształtowanie struktury kapitałów, koszt finansowania. Ćw6 Dźwignia finansowa. Ćw7 Planowanie finansowe. Ćw8 Koszt finansowania kapitałem obcym. Kredyt dostawcy. Kredyty bankowe. Ćw9 Kredyt wekslowy. Kredyt konsorcjalny. Leasing. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin P podsumowująca P egzamin ustny P - zaliczenie ustne H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Dziawgo D., A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa. Istota. Narzędzia. Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 0.. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa; Wydawnictwo WSB, Poznań 00.. Finanse przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod zbiorowa pod red. L. Szyszko i J. Szczepańskiego, Wyd. II, PWE, Warszawa 00.. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, pracared. J. Stachurska- Targosz, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań Dytko M., B. Gumińska, R. Pastusiak, Finanse przedsiębiorstwa. Zadania i przykłady, Łódź 998. Literatura zalecana / fakultatywna:. Antkiewicz A., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstwa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 00.. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, praca zbiorowa pod red. I. Szelągowska, Wyd. CeDeWu, Warszawa 006. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Magda Byczkowska 0 S 0 8 NS 8

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu FINANSE PRZEDSIEBIORSTWA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P egzamin ustny / wykład P zaliczenie ustne - ćwiczenia Metoda oceniania F obserwacja ćwiczenia F dyskusja ćwiczenia F sprawdzian pisemny ćwiczenia EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X EKU X X X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 8 Przygotowanie do zajęć 0 Przygotowanie sprawdzianu 5 0 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 5 0 Przygotowanie do egzaminu 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Magdalena Byczkowska Data:.0.0 Podpis.

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Magdalena Byczkowska Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,,,,5,6,7,8,9 wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną Wykład, ćwiczenia EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0; K_W07; K_W, K_W5; literaturą; case study; umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład: wykład konwersatoryjny z Wykład, EKU,,,,,5,6,7,8,9,0,,,, prezentacjami ćwiczenia EKU, multimedialnymi; dyskusja;,,,,5,6,7,8,9 praca własna z zalecaną K_U0;K_U0; K_U0; K_U06; K_U08; K_U09; K_U5; K_U9 literaturą; case study; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK; Wykład: dyskusja; praca własna z Wykład, EKK, K_K0; K_K0; K_K0;,5,8 zalecaną literaturą; case ćwiczenia K_K06; K_K09;K_K; study; 5,6,7

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw.

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/ Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia. dr Weronika Gackowska

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/ Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia. dr Weronika Gackowska Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/18 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/18 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA / BUDGETARY

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Some Aspects of Economic

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Tak

Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Economic analysis

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu raz prowadzących zajęcia. Koordynator: dr K.

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu raz prowadzących zajęcia. Koordynator: dr K. . Przedmiot Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

S/ 30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Dr Anna Kaczmarek

S/ 30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Dr Anna Kaczmarek Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012RI Pozycja planu: D8 C1 C2 C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

M.1.2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (w tym: zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

M.1.2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (w tym: zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU fakultatywny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo