CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Departament Teleinformatyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Departament Teleinformatyki"

Transkrypt

1 Departament Teleinformatyki CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania Realizacji Zobowiązań (MRZ) wraz z dostawą

2 Wstęp / Zadania systemu SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Wstęp Zadania systemu Słownik terminów i skrótów Wymagania biznesowe Koncepcja rozwiązania Wymagania dot. oferowanego rozwiązania Informacja na temat gotowych funkcjonalności (off-the-shelf) proponowanego rozwiązania Wymagania funkcjonalne Klasyfikacja zobowiązań Drzewo zależności zobowiązań Model uprawnień Poziomy uprawnień Role (funkcje) w systemie Stany realizacji - fazy Techniczne aspekty MRZ Listy (rekordy danych) Rejestr Zobowiązań Jednostki organizacyjne Formularz Karta Zobowiązania Przyciski Widoki Specyfikacja widoków i formularzy Załączniki Procesy Nałożenie zobowiązania Modyfikacja / uzupełnienie Akceptowanie do realizacji Propozycja Odrzucenia Z Propozycja zmiany terminu realizacji Realizacja zobowiązania Weryfikacja, czy istnieje zagrożenie zrealizowania w terminie Anulowanie zobowiązania wraz z podzadaniami Akceptowanie zmiany Delegowanie Zaakceptowanie realizacji Procesy cykl życia zobowiązania Monitorowanie i powiadomienia Import zobowiązań archiwalnych Interfejs Użytkownika i Strona główna MRZ Autoryzacja Historia zmian Raporty Wymagania techniczne Strona 2 z 42

3 Wstęp / Zadania systemu 4.1. Wolumen danych związanych z MRZ Założenia dotyczące platformy BPM Założenia dotyczące platformy SharePoint Dokumentacja Gwarancja Migracja do SharePoint SPIS TABEL Tabela 1 Słownik terminów i skrótów... 5 Tabela 2 Listy w MRZ Tabela 3 Zakres danych w rejestrze zobowiązań (Karta Zobowiązania) Tabela 4 Specyfikacja widoków i formularzy Tabela 5 Przykładowe wartości Karty Zobowiązania i ich przenoszenie podczas delegowania Tabela 6 Specyfikacja komunikatów mailowych - powiadomienia Tabela 7 Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych / niezrealizowanych Wniosków i Zaleceń za okres od do.. z obszaru Tabela 8 Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych/niezrealizowanych Wniosków i Zaleceń (z obszaru Audyt) lub Zobowiązań (z obszaru Zarząd lub SIK) na dzień [data] z obszaru [JO odpowiedzialna za realizację zobowiązania] Tabela 9 Szacunkowy wolumen danych i maksymalnych parametrów obciążenia systemu.. 37 Tabela 10 Wyciąg ze standardu dokumentacji technicznej systemu obowiązującego w PSE S.A SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1 Obszary powstawania zobowiązań w Systemie MRZ... 9 Rysunek 2 Schemat procesów Strona 3 z 42

4 Wstęp / Zadania systemu 1. WSTĘP Niniejszy dokument opisuje ogólną koncepcję oraz wymagania szczegółowe narzędzia informatycznego wspierającego proces monitorowania realizacji zobowiązań w Grupie Kapitałowej PSE - Systemu Monitorowania Realizacji Zobowiązań (MRZ). Wymagania zostały przygotowywane pod kątem wykorzystania posiadanej przez Zamawiającego platformy SharePoint, jednakże Zamawiający dopuszcza narzędzie, które jej nie wykorzystuje. Jeżeli oferowany system zawarty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie będzie jej wykorzystywał, wymagane jest, aby wszystkie opisane funkcjonalności i elementy posiadały w proponowanym systemie swój odpowiednik - pomimo opisu, który mógłby wskazywać jednoznacznie (np. nazwą) na wykorzystanie platformy SharePoint Zadania systemu Zadaniem Sytemu MRZ będzie zwiększenie dyscypliny i poprawa terminowości poprzez stałą kontrolę realizacji zobowiązań nakładanych na jednostki organizacyjne podczas posiedzeń Zarządu, SIK, w protokołach KBZ, raportach z realizacji zadań audytowych, a także w pozostałych obszarach powstawania zobowiązań. Strona 4 z 42

5 Wstęp / Słownik terminów i skrótów 1.2. Słownik terminów i skrótów W celu zapewnienia spójności i wyjaśnienia terminologii, wykorzystywanej w niniejszym dokumencie Tabela 1 poniżej wprowadza i definiuje następujące oznaczenia: Tabela 1 Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót Opis 1 Zamawiający PSE S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (uprzednio działająca pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) 2 Wykonawca Osoba fizyczna lub prawna, wybrana w postępowaniu w celu zrealizowania projektu. 3 Cienki klient Technologia tzw. cienkiego klienta (ang. thin client) oznacza, że do korzystania z aplikacji wystarczy dowolna stacja robocza wyposażona w przeglądarkę internetową. SharePoint Platforma aplikacyjna, służąca do udostępniania rozwiązań w postaci witryny (cienkiego klienta). 4 MRZ System Monitorowania Realizacji Zobowiązań, opisany niniejszym dokumentem, będący witryną na platformie SharePoint. 5 KBZ Komisja Badania Zakłóceń, jedna z czterech głównych komórek w strukturze organizacyjnej, będących nakładającym zobowiązanie w swoim obszarze (źródłem zobowiązań). 6 SIK Spotkanie Informacyjne Kierownictwa, jedna z czterech głównych komórek w strukturze organizacyjnej, będących nakładającym zobowiązanie w swoim obszarze (źródłem zobowiązań). 7 Rejestr Zobowiązań Rejestr (lista SharePoint) wszystkich zobowiązań ze wszystkimi atrybutami określającymi właścicieli, terminy, status realizacji, zobowiązania zależne itp. 8 WFE Serwer Front-End, WFE-Serwer lub zbiór serwerów, który odbiera zapytania przesyłane przez użytkowników lub NLB, uruchomiona jest na nim usługa IIS. 9 KZ Karta Zobowiązania, dokument zawierający niezbędne informacje dotyczące realizacji danego zadania. 10 Zobowiązanie Pojedyncze zadanie, opisane w Karcie Zobowiązania atrybutami precyzyjnie określającymi go w czasie, wskazującymi osoby odpowiedzialne oraz definiującymi produkt, będący wynikiem zrealizowania tego zadania. Zobowiązanie nałożone (delegowane) jest podzadaniem zadania. 11 BPMS Business Process Management Systems system zarządzania procesami biznesowymi. Strona 5 z 42

6 Wymagania biznesowe / Słownik terminów i skrótów 2. WYMAGANIA BIZNESOWE Wymagane jest, aby system MRZ umożliwiał: Nakładanie zobowiązań, a w szczególności: 1) Istnienie różnych źródeł zobowiązań (W_BIZ_R.003), 2) Wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zobowiązania (W_INT_F.001), 3) Identyfikację w sposób jednoznaczny osoby odpowiedzialnej za realizację zobowiązania wraz z terminem realizacji (W_BIZ_R.002), 4) Wskazanie przez wprowadzającego nowe zobowiązanie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za jego realizację (W_INT_F.001), Delegowanie zobowiązań: 5) Delegowanie zobowiązania na inna osobę, jako hierarchiczne dopisanie kolejnej osoby odpowiedzialnej (W_INT_F.001), Monitorowanie realizacji zobowiązań, a w szczególności: 6) Stałą kontrolę nad realizacją zobowiązań nakładanych na jednostki organizacyjne (W_BIZ_R.001), 7) Automatyczne generowanie, w formie wiadomości , powiadomień o terminach realizacji zobowiązań wynikających z nowych zaleceń (typy powiadomień oraz częstotliwość opisuje Tabela 6 Specyfikacja komunikatów mailowych). Funkcjonalność ta uwzględni zobowiązania nowe, realizowane oraz przeterminowane (we wszystkich stanach realizacji) (W_INT_F.002), 8) Zapewnienie możliwości generowania raportów (wraz z eksportem do MS Excel) dotyczących (W_INT_F.003): a) Zobowiązań niezrealizowanych w zadanym okresie; b) Zobowiązań zrealizowanych w zadanym okresie; c) Zobowiązań w odniesieniu do osoby/komórki organizacyjnej; d) Stan realizacji na określony dzień, 9) Ewidencjonowanie informacji o (W_INT_F.004): a) Aktualnym stanie realizacji zobowiązania; b) Terminach realizacji poszczególnych zaleceń, 10) Weryfikowanie zaleceń realizowanych przez wskazaną osobę (W_INT_F.005); Strona 6 z 42

7 Wymagania biznesowe / Słownik terminów i skrótów Pozostałe czynności, takie jak: 11) Akceptowanie poszczególnych kroków procesu i podejmowanie decyzji bez logowania do SharePoint, nawet z poziomu urządzeń mobilnych zautoryzowanych w domenie; 12) Wprowadzenie załączników do realizacji zobowiązań (W_INT_F.006); 13) Definiowanie uprawnień poszczególnych użytkowników w zakresie (W_INT_C.001): a) przeglądania informacji o zobowiązaniach; b) wprowadzania danych o realizacji zobowiązań; c) wprowadzania nowych zobowiązań; d) generowania raportów o zobowiązaniach. Strona 7 z 42

8 Koncepcja rozwiązania / Wymagania dot. oferowanego rozwiązania 3. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA 3.1. Wymagania dot. oferowanego rozwiązania Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie: 1) mogło zostać zaplanowane i być realizowane jako proces odzwierciedlający cykl życia zobowiązania, przedstawiony w punkcie 3.5 oraz Rysunek 2 na str. 29 niniejszego dokumentu jako maszyna stanowa ; 2) zostało wykonane, jako aplikacja (witryna) w technologii cienkiego klienta. 3) posiadało dostępne dla Zamawiającego narzędzie do graficznego modelowania procesów biznesowych (BPM). Do tego celu mogą zostać wykorzystane oprogramowanie klasy BPM, firmy IBM Express Edition opisane w punkcie 4.2 lub platforma Microsoft SharePoint 2010 (w przyszłości 2013), opisana w punkcie 4.3 niniejszego dokumentu, dostępne u Zamawiającego. Ponadto: 4) jeżeli wdrożenie rozwiązania MRZ pociągnie za sobą konieczność uzupełnienia lub zakupu dodatkowych licencji na oferowane rozwiązanie lub elementy składowe ponad te licencje, którymi w chwili ogłaszania postępowania Zamawiający dysponuje (tak jak przedstawiają pkt. 4.2 i 4.3), powinny one zostać uwzględnione w ofercie i wejść w skład całościowej jej wartości. 5) Obejmie instruktaż 5 administratorów w siedzibie Zamawiającego i obejmie swoim zakresem administrację i wykorzystanie zastosowanych do zamodelowania procesu narzędzi; 6) w ramach udzielonej 12-miesięcznej gwarancji obejmowało wsparcie techniczne i merytoryczne narzędzi, przy wykorzystaniu których został zamodelowany proces oraz rozwiązania w obszarach instalacji, konfiguracji oraz usuwania usterek mających swoje źródło w niezgodnym z wymaganiami działaniu rozwiązania Informacja na temat gotowych funkcjonalności (off-the-shelf) proponowanego rozwiązania Wykonawca oczekuje zamieszczenia informacji w Formularzu informacyjnym (załącznik), które z wymienionych w nim w Tabeli 2 funkcjonalności są w proponowanym rozwiązaniu realizowane z pudełka (off-the-shelf), a które wymagają dodatkowych prac programistycznych. Prac konfiguracyjnych procesu Zamawiający nie zalicza do prac programistycznych. Strona 8 z 42

9 Koncepcja rozwiązania / Wymagania funkcjonalne 3.3. Wymagania funkcjonalne Klasyfikacja zobowiązań Ze względu na miejsce powstania zobowiązania, została wprowadzona następująca klasyfikacja (zobowiązania nakładane przez) wyznaczające obszar powstawania zobowiązania: 1) Posiedzenia Zarządu; 2) Spotkania SIK; 3) Protokoły KBZ; 4) Raporty z realizacji zadań audytowych; 5) Pozostałe dowolne inne obszary, w których mogą powstawać zobowiązania (dyrektorzy, kierownicy, kierownicy projektów itp.). Koncepcja uwzględnia rozszerzenie MRZ na pozostałe obszary. Rejestr Zobowiązań Miejsce powstania zobowiązania Posiedzenia Zarządu SIK Protokół KBZ Raport z realizacji zadań audytowych Pozostałe źródła zobowiązań Rysunek 1 Obszary powstawania zobowiązań w Systemie MRZ Zakłada się, że system umożliwi dołączenie kolejnych obszarów powstawania zobowiązań ( pozostałe źródła zobowiązań ), wykorzystujących ten sam schemat powstawania i proces realizacji zobowiązania, jaki został przyjęty dla głównych obszarów (Rysunek 1 powyżej) Drzewo zależności zobowiązań Dopuszcza się delegowanie zadań pomiędzy departamentami, Jednostkami Organizacyjnymi, komórkami, jednakże niezbędne jest, aby pracownicy wszystkich wymienionych posiadali konta domenowe na serwerach AD, pomiędzy którymi będzie ustanowiona relacja zaufania. Przykład bardzo rozbudowanego drzewa delegowania podzadań (zależności zobowiązań) przedstawia Schemat 1 poniżej. Strona 9 z 42

10 Koncepcja rozwiązania / Wymagania funkcjonalne Przykład: drzewo zobowiązań, miejsce powstawania KBZ Posiedzenia Zarządu SIK Protokół KBZ Raport z realizacji zadań audytowych Pozostałe źródła zobowiązań Departament X1 Departament X2 JO Y1 Spółka Z Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Schemat 1 Przykład drzewa zależności zobowiązań Model uprawnień Niezbędne jest, aby: 1) Nakładający zobowiązanie posiadał uprawnienia na poziomie odczytu do wszystkich delegowanych przez niego podzadań, które występują poniżej w drzewie, czyli zostały delegowane (nałożone) z tego zobowiązania. (Schemat 2 poniżej na str. 11 zawiera przykład dwóch drzew, wyróżnionych kolorami tła zielonym i niebieskim, do których będzie miał dostęp do odczytu nakładający, znajdujący się na poziomie 2) każdy użytkownik widzi w dół drzewa; 2) Monitorujący zobowiązanie posiadał uprawnienia na poziomie modyfikacji tylko do zobowiązania przez niego wprowadzonego, przy uwzględnieniu odpowiednich kroków procesu; 3) Każdy element, stanowiący niezależne zobowiązanie posiadał unikatowe uprawnienia (niedziedziczone z listy SharePoint, w której jest przechowywany o ile to będzie zasadne). Strona 10 z 42

11 Koncepcja rozwiązania / Wymagania funkcjonalne Przykład: drzewo zobowiązań, miejsce powstawania KBZ Posiedzenia Zarządu SIK Protokół KBZ Raport z realizacji zadań audytowych Pozostałe źródła zobowiązań Departament X1 Departament X2 JO Y1 Spółka Z Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Zadanie 0 Zadanie 1 Zadanie 2 Schemat 2 Widoczność zobowiązań zależnych (delegowanych podzadań) Poziomy uprawnień 1) Każde zobowiązanie będzie posiadało niezależny zestaw uprawnień, nadawany na podstawie wartości odpowiednich pól dla odpowiednich Użytkowników z AD. 2) Wyznaczeni Użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich Zobowiązań w MRZ. 3) Zakłada się istnienie poziomów uprawnień, umożliwiających: a) podgląd danych w Karcie Zobowiązania; b) modyfikację (w tym wprowadzanie) danych (bez usuwania); c) współtworzenie danych wraz z nadawaniem uprawnień, bez usuwania (Administrator MRZ); d) pełną kontrolę (Właściciele witryny MRZ, administratorzy SharePoint), System powinien nadawać uprawnienia i realizować proces, zgodnie z cyklem życia zobowiązania (Rysunek 2). Jeżeli jest niezbędne, aby uprawnienia do poszczególnych zobowiązań były różne w różnych etapach realizacji, to Zamawiający dopuszcza taką koncepcję. Jednakże zakłada się, że cykl życia zobowiązania będzie realizowany przy pomocy udostępnienia we właściwych krokach Strona 11 z 42

12 Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ odpowiednim Użytkownikom przycisków dotyczących tylko takich czynności, na które w danym kroku proces ten zezwala Role (funkcje) w systemie Zakłada się, że w systemie MRZ będą wyodrębnione następujące role: 1) Nakładającego zobowiązanie (np. prezes Zarządu), 2) Realizującego zobowiązanie (np. dyrektor), 3) Monitorującego zobowiązanie i raportującego (użytkownik wprowadzający do systemu). 4) MRZ Administrator administrator merytoryczny, z uprawnieniami do nadawania uprawnień; Stany realizacji - fazy Poszczególne kroki realizowanego procesu są opisane stanami, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 1) Utworzone (po kroku 1.0); 2) Nałożone (po kroku 1.1); 3) W realizacji (w kroku 3.0); 4) Odrzucone (przed krokiem 2.1); 5) Anulowane (po kroku 4.0, przed krokiem 7.0); 6) Anulowane nadrzędnie (anulowane przez zadanie nadrzędne); 7) Zaakceptowane zmiany (po kroku 4.1); 8) Delegowane (krok 5.0) status występujący, jako pierwszy status przed utworzone dla zobowiązania delegowanego; 9) Zrealizowane (krok 7.0 po kroku 6.0). Jeżeli dla sprawnej realizacji procesu wymagane będzie rozbudowanie bądź zmiana powyższej listy stanów, Zamawiający dopuszcza taką możliwość oczekując, że Wykonawca opisze zmianę w Koncepcji i uwzględni w dokumentacji powykonawczej Techniczne aspekty MRZ Listy (rekordy danych) Niezbędne jest, aby MRZ zawierał zestaw takich list, na podstawie których było możliwe pełne zrealizowanie opisanych wymagań funkcjonalnych. Jeżeli Tabela 2 poniżej wymaga zmian lub uzupełnienia, to Zamawiający oczekuje od Wykonawcy ich wprowadzenia oraz opisania zastosowania nowych lub zmienionych list w koncepcji: Strona 12 z 42

13 Kategoria Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ Tabela 2 Listy w MRZ LP Nazwa listy Przeznaczenie Opis 1 Rejestr zobowiązań 2 Jednostki Organizacyjne 3 Stany realizacji Rejestr przechowujący dane dotyczące nałożonych zobowiązaniach (Karta Zobowiązania) Wykaz jednostek organizacyjnych (JO), wybieranych w polu JO odpowiedzialna za realizację zobowiązania Wykaz miejsc powstawania zobowiązania, wybieranych w polu Nazwa stanu. (o ile będzie miała zastosowanie) 4 Autonumeracja (o ile będzie miała zastosowanie) 5 Zależności zobowiązań Rejestr Zobowiązań Mechanizm przeszukiwania drzewa. (o ile będzie miała zastosowanie) Lista techniczna przechowująca informacje na temat połączeń podzadań z zadaniami Opis szczegółowy w pkt niniejszego dokumentu (Tabela 3 poniżej) Lista słownikowa, aktualizowana przez Administratora merytorycznego (współtworzenie). 4 podstawowe obszary powstawania zobowiązania to: ZARZĄD, SIK, KBZ, AUDYT Zakłada się, że każda JO może być obszarem powstawania zobowiązania Słownik wykorzystywany w polu nr 4 i 8: Obszar powstawania zobowiązania JO odpowiedzialna za realizację zobowiązania Opis stanu, zgodny z opisem procesów w pkt Lista techniczna, przechowująca automatyczny numer (o ile będzie miała zastosowanie) TECHNICZNA: Na podstawie zawartości tej listy będzie wykonywane przeszukiwanie drzewa (zależności zadań), obliczenia ilości podzadań itp. o ile Wykonawca nie zaproponuje innego, wydajnego rozwiązania realizującego wszystkie wymagane funkcjonalności. Niezbędne jest, aby każde zobowiązanie posiadało zestaw takich pól (Karta Zobowiązania), aby na ich podstawie było możliwe pełne zrealizowanie opisanych wymagań funkcjonalnych. Jeżeli Tabela 3 poniżej wymaga zmian lub uzupełnienia, to Zamawiający oczekuje od Wykonawcy ich wprowadzenia oraz opisania zastosowania dla nowych lub zmienionych pól w koncepcji rozwiązania, Tabela 3 Zakres danych w rejestrze zobowiązań (Karta Zobowiązania) LP Nazwa pola Typ pola Wartość domyślna Uwagi / opis Strona 13 z 42

14 Realizujący Nakładający Treść Techniczne Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ 1 ID zobowiązania Nie określono brak 2 Stan realizacji 3 4 Treść zobowiązania Opis Zobowiązania 5 Produkt Obszar powstawania zobowiązania Nakładający zobowiązanie JO odpowiedzialna za realizację zobowiązania Realizujący zobowiązanie Odnośnik do listy, jednokrotny wybór. Pojedynczy wiersz tekstu Utworzo ne (do 255 znaków) brak Wiele wierszy tekstu (5 x 255 znaków) brak Pojedynczy wiersz tekstu (do 255 znaków) brak Odnośnik do listy, jednokrotny wybór, lista rozwijalna. Osoba z AD. Pojedyncza wartość. Odnośnik do listy, jednokrotny wybór, lista rozwijalna. Osoba z AD. Pojedyncza wartość. Brak Brak Brak Brak Pole wymagane. Niewyświetlane. Pole techniczne, wartości unikatowe. Przechowuje kolejny numer zadania/zobowiązania (autonumeracja), jednoznacznie identyfikujący każde zobowiązanie. Wykorzystywane m. in. do łączenia podzadań z zadaniami, przeszukiwania. (o ile zasadne wystąpienie, gdyż zamawiający dopuszcza, że Wykonawca zaproponuje i zastosuje dowolny, równoważny mechanizm umożliwiający powiązanie zobowiązań (zadań), spełniający wymagania funkcjonalne). Pole wymagane. Wyświetlane. Wartości z listy: stany realizacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego, alternatywnego mechanizmu, który będzie realizował podaną funkcjonalność (wymagane będzie opisanie proponowanego mechanizmu). Stan realizacji będzie ustawiany automatycznie, w zależności od stanu, w którym się znajduje aktualnie zobowiązanie. Pole wymagane. Wyświetlane. Pole opcjonalne. Wyświetlane. Dodatkowe pole służące do zamieszczenia szerszego opisu zobowiązania. Pole wymagane. Wyświetlane. Opis: Produkt realizacji zobowiązania. Pole wymagane. Wyświetlane. Wartości słownikowe. Opis: Nazwa obszaru, w którym powstało zobowiązanie. Pole wykorzystywane do klasyfikacji zobowiązań w celu wykonania późniejszych zestawień i raportów. Nie będzie wykorzystywane w celu nadawania uprawnień. Pole wymagane. Wyświetlane. Osoba, która nakłada zobowiązanie. Pole wymagane. Wyświetlane. Wartości słownikowe. Opis: JO właściwa dla osoby, na którą nakłada się zobowiązanie Pole wykorzystywane do klasyfikacji zobowiązań w celu wykonania późniejszych zestawień i raportów. Nie będzie wykorzystywane do nadawania uprawnień. Uprawnienia będą nadawane w procesie Delegowania dla konkretnych osób. Pole wymagane. Wyświetlane. Osoba, na którą zostało nałożone zobowiązanie. Strona 14 z 42

15 Termin i jego zmiana Delegowanie Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ 10 JO współpracujące Odnośnik do listy, wielokrotny wybór brak Pole opcjonalne. Wyświetlane. Opis: JO współpracujące przy realizacji zobowiązania, o ile ma zastosowanie Pole wykorzystywane do klasyfikacji zobowiązań w celu wykonania późniejszych zestawień i raportów. Nie będzie wykorzystywane do nadawania uprawnień. Uprawnienia będą nadawane w procesie Delegowania dla konkretnych osób. Pole opcjonalne. Wyświetlane. Opis: Osoby z AD, które są wskazane do współpracy przez Monitorującego zobowiązanie Przy współpracy z Delegowane do Termin rozpoczęcia realizacji Osoby z AD. Wielokrotny wybór Osoby z AD. Wielokrotny wybór Data brak brak Data aktualna Termin zakończenia realizacji Data brak Uzasadnienie zmiany Propozycja: Pojedynczy wiersz tekstu (do 255 znaków) brak Automatycznie otrzymują uprawnienia do odczytu danego zobowiązania. Uprawnienia do modyfikacji otrzymają po delegowaniu do nich zobowiązania. Pole opcjonalne. Wyświetlane. Opis: Osoby z AD, na które nałożone zostało zobowiązanie jako podzadanie. Użytkownik na Karcie Zadania nie będzie miał możliwości modyfikowania tego pola będzie ono uzupełniane automatycznie przez mechanizm obsługujący proces delegowania, pkt. 0, po zainicjowaniu przyciskiem Deleguj : Po delegowaniu (utworzeniu nowego zobowiązania delegowanego), Nakładający zobowiązanie (jako podzadanie) wskaże Użytkownika, który automatycznie otrzyma uprawnienia do modyfikacji nowego zobowiązania i przyjmuje funkcję Realizującego. Podczas delegowania podzadania. Pole wymagane. Wyświetlane. Opis: Nałożony termin rozpoczęcia realizacji zobowiązania. Pole wymagane. Wyświetlane. Opis: Nałożony termin zakończenia realizacji zobowiązania. Data, której nałożenie, akceptowanie, modyfikacja będzie się odbywało w ramach realizacji procesów opisanych w pkt. 3.5 Pole przechowujące uzasadnienie decyzji podejmowanych w procesach opisanych w pkt 3.5 Jeżeli zasadne będzie zastosowanie innego, alternatywnego mechanizmu, spełniającego funkcjonalność przechowywania historii zmian wraz z ich uzasadnieniami, niż np. wiersz tekstu z opcją dołącz zmiany lub wiersz tekstu z zapisanymi zmianami w historii wersji to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie (niezbędny opis propozycji). Wymagane jest aby możliwe było odtworzenie pełnej historii / cyklu życia zobowiązania. Strona 15 z 42

16 Informacje dodatkowe monitorujący Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ Monitorujący Czy powiadomić nakładającego? Osoby z AD. Wielokrotny wybór Checkbox TAK / NIE brak Nie zaznaczo ne Pole wymagane. Wyświetlane. Osoba, która monitoruje zobowiązanie. Zakłada się, że osoba monitorująca będzie jednocześnie osobą, która wprowadza zobowiązanie do MRZ. Pole do uzupełnienia przez użytkownika. Monitorujący podczas wprowadzania do systemu zobowiązania dla każdego podejmuje decyzję czy powiadamiać nakładającego zobowiązanie o przekroczeniu terminu realizacji zobowiązania (K8.3) Komentarz Procentowy wdrożenia zobowiązania 20 Numer protokołu Data zakłócenia KBZ Zagrożenie realizacji Uwzględniono w raporcie Propozycja: Pojedynczy wiersz tekstu (do 255 znaków) brak Propozycja: Pojedynczy wiersz tekstu (do 255 znaków) brak Propozycja: Pojedynczy wiersz tekstu (do 255 znaków) brak Propozycja: Pojedynczy wiersz tekstu (do 255 znaków) brak Propozycja: Pojedynczy wiersz tekstu (do 255 znaków) brak Checkbox TAK / NIE brak Pole opcjonalne. Wyświetlane. Dołączanie zmian Pole opcjonalne. Wyświetlane. Komentarz uzupełniany ręcznie Pole opcjonalne. Wyświetlane. Komentarz uzupełniany ręcznie Pole opcjonalne. Wyświetlane. Komentarz uzupełniany ręcznie Pole opcjonalne. Wyświetlane. Komentarz uzupełniany ręcznie Pole opcjonalne. Wyświetlane. Pole, w którym będą zaznaczane zobowiązania, które nie będą uwzględniane w raportach Monitorujący jest osobą wprowadzającą do systemu. Dla 4 głównych obszarów powstawania zobowiązania Monitorujący zawsze jest różny od Nakładającego Jednostki organizacyjne Skrót obszaru Opis obszaru KBZ SIK Zarząd Audyt DZ BS Komisja Badania Zakłóceń System Informowania Kierownictwa Zarząd PSE S.A. Biuro Audytu Wewnętrznego Departament Zarządu Biuro Strategii i Organizacji Strona 16 z 42

17 Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ Skrót obszaru Opis obszaru BI BA BK DP DS DE DI DO ZB DF DR BP DT DA DK BR Biuro Infrastruktury Krytycznej Biuro Audytu Wewnętrznego Biuro Komunikacji Departament Przesyłu Departament Rozwoju Systemu Departament Eksploatacji Departament Inwestycji Departament Usług Operatorskich Zespół BHP i Ochrony Ppoż. Departament Finansów i Kontrolingu Departament Rachunkowości Biuro Przetargów Departament Teleinformatyki Departament Administracji Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biuro Rozwoju Rynku Energii Pozostałe Jednostki Grupy Kapitałowej PSE: (byłe Spółki obszarowe) oraz PSE Inwestycje PSEZ-DZ PSEZ-RCN PSEW-DZ PSEW-RCN PSEPn-DZ PSEPn-RCN PSEPd-DZ PSEPd-RCN Jednostka DZ w PSE Oddział w Poznaniu (PSE-Zachód) Jednostka RCN w PSE Oddział w Poznaniu (PSE-Zachód) będąca odpowiedzialna za koordynację działań w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z KBZ Jednostka DZ w PSE Oddział w Radomiu (PSE-Wschód) Jednostka RCN w PSE Oddział w Radomiu (PSE-Wschód), będąca odpowiedzialna za koordynację działań w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z KBZ Jednostka DZ w PSE Oddział w Bydgoszczy(PSE-Północ) Jednostka RCN w PSE Oddział w Bydgoszczy(PSE-Północ), będąca odpowiedzialna za koordynację działań w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z KBZ Jednostka DZ w PSE Oddział w Katowicach (PSE-Południe) Jednostka RCN w PSE Oddział w Katowicach (PSE-Południe), będąca odpowiedzialna za koordynację działań w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z KBZ Strona 17 z 42

18 Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ Skrót obszaru Opis obszaru PSEC-DZ PSEC-RCN PSEI-DZ Jednostka DZ w PSE Oddział w Warszawie (PSE-Centrum) Jednostka RCN w PSE Oddział w Warszawie (PSE-Centrum), będąca odpowiedzialna za koordynację działań w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z KBZ] Jednostka DZ w spółce Obszarowej PSE Inwestycje S.A. Lista JO będzie uzupełniana w trakcie eksploatacji o podmioty, komórki organizacyjne, jednostki organizacyjne, departamenty, obszary biorące udział w procesie Formularz Karta Zobowiązania Formularz Karta Zobowiązania będzie wyświetlał i udostępniał dane dotyczące wybranego Zobowiązania do podglądu i modyfikacji Użytkownikom z uwzględnieniem ich poziomu uprawnień, a także funkcji którą pełnią i statusu realizacji danego zobowiązania. Proces realizacji zobowiązania będzie realizowany Wszystkie atrybuty określające Przyciski Formularz Karta Zobowiązania oprócz prezentowanych danych (Tabela 3 powyżej) będzie udostępniała Użytkownikowi (nie będą wyszarzane) zgodnie z uprawnieniami właściwymi dla pełnionej przez niego funkcji (jako monitorującego lub realizującego zobowiązanie) następujące przyciski, automatycznie uruchamiające odpowiednie kroki (przejścia stanów) w procesie (Rysunek 2 poniżej, str. 29): 1) Nałóż (przejście z kroku 1.0 do kroku 1.1, opisane w pkt ); 2) Deleguj (przejście z kroku 3.0 do kroku 5.0, opisane w pkt ); 3) Akceptuj do realizacji (przejście z kroku 2.0 do kroku 3.0, opisane w pkt.3.5.2); 4) Zaproponuj odrzucenie (przejście z kroku 2.0 do kroku 2.1, opisane w pkt ); 5) Zaproponuj inny termin (przejście z kroku 2.0 do kroku 2.2, opisane w pkt ); 6) Zatwierdź zmianę (przejście z kroku 4.1 do kroku 1.0, opisane w pkt ); 7) Odrzuć zmianę (przejście bez zmiany parametrów z kroku 4.1 do kroku 1.0, opisane w pkt ); 8) Anuluj zobowiązanie (zadanie) wraz z podzadaniami (przejście z kroku 4.0 do kroku 7.0, opisane w pkt podpunkt 4)); 9) Akceptuj realizację (przejście z kroku 6.0 do kroku 7.0, opisane w pkt ); 10) Odrzuć realizację (przejście z kroku 6.0 do kroku 4.0, opisane w pkt ); 11) Wyślij komunikat (opisane jako komunikat K8.0, Tabela 6 poniżej, na str. 29) Strona 18 z 42

19 Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ Wykonawca może zaproponować zmiany w niniejszym punkcje, jeżeli Zamawiający pominął w opisie jakieś przyciski, a będą one pomocne Użytkownikowi lub niezbędne przy realizacji procesu Widoki W ramach Systemu MRZ użytkownikowi zostaną udostępnione następujące widoki standardowe: Wszystkie zobowiązania; Zobowiązania wg realizujących; Zobowiązania przeterminowane wg realizujących Specyfika środowiska SharePoint umożliwia administratorowi, po zakończeniu wdrożenia, definiowanie publicznych, natomiast Użytkownikom z uprawnieniami współtworzenia prywatnych, prostych widoków. Szczegółową specyfikację widoków opisuje Tabela 4. Jeżeli rozwiązanie nie będzie wykorzystywało platformy SharePoint, to wymagany jest inny mechanizm umożliwiający udostępnianie danych w postaci jak opisane w niniejszym punkcie Specyfikacja widoków i formularzy Tabela 4 Specyfikacja widoków i formularzy LP Nazwa Pola Wszystkie zobowiązania 1 ID zobowiązania Zobowiązania wg realizujących 2 Stan realizacji x x x 3 Treść zobowiązania Opis Zobowiązania x x x 4 Produkt x x x Zobowiązania przeterminowane wg realizujących 5 Obszar powstawania zobowiązania x x x 6 ID zobowiązania x x x 7 Nakładający zobowiązanie x x x 8 JO odpowiedzialna za realizację zobowiązania 9 Realizujący zobowiązanie x x 10 JO współpracujące x x x 11 Przy współpracy z x x x 12 Delegowane do x x x 13 Termin rozpoczęcia realizacji x x x 14 Termin zakończenia realizacji x x x 15 Uzasadnienie zmiany x x x 16 Komentarz x x x Strona 19 z 42

20 Koncepcja rozwiązania / Techniczne aspekty MRZ 17 Procentowy wdrożenia zobowiązania x x x 18 Numer protokołu x x x 19 Data zakłócenia KBZ x x x 20 Zagrożenie realizacji x x x 21 Uwzględniono w raporcie x x x 22 ZAŁACZNIKI x x x 23 Utworzony x x x 24 Utworzony przez x x x Filtry / Warunki brak brak Data realizacji > Dziś Utworzony (po Utworzony (po Utworzony (po dacie, dacie, od dacie, od od najnowszych) Sortowanie najnowszych) najnowszych) Grupowanie brak Realizujący zobowiązanie 1. Obszar powstawania zobowiązania; 2. Realizujący zobowiązanie Załączniki System MRZ będzie umożliwiał załączenie plików do każdego Zobowiązania. Strona 20 z 42

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Protokół z czynności badania rynku Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Obszar: EOD - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wersja 1.0 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu Obsługa wniosku o odbiór nadgodzin Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 17 lutego 2010 r. Zmiany KSH wynikają z 3 sierpnia 2009 r. Implementacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: treść w/w pól w KNS doklejana jest do treści na polach dostępnych z poziomu Ko.

UWAGA: treść w/w pól w KNS doklejana jest do treści na polach dostępnych z poziomu Ko. 1. Ko lista wyboru rodzaju spraw Dodano nowe rodzaje spraw Ko (na liście rozwijalnej): Ks - sprawy o przestępstwa skarbowe, Ks-W - sprawy o wykroczenia skarbowe, z - zażalenia na zatrzymanie, zab - wnioski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Obsługa wniosku urlopowego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SWI - Rynek Usług Bilansujących Instrukcja użytkownika

SWI - Rynek Usług Bilansujących Instrukcja użytkownika SWI - Rynek Usług Bilansujących sierpień 2014 1 Wstęp Dokumentacja przedstawia zmiany wdrożone zgodnie IRiESP. Skrót SWI używany w niniejszej Instrukcji oznacza System Wymiany Informacji dostępny na stronie

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Obszar: EOD - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wersja 1.0 AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA Strona 1 Projekt/umowa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Praca z wydarzeniami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Praca z wydarzeniami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Praca z wydarzeniami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 1.0. (24 maja 2013 r.) Przygotowanie: Biuro Informacji i Promocji, Centrum Informatyczne Poradnik przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu exchange: Funkcja Kalendarze (MS Outloock)

Instrukcja obsługi systemu exchange: Funkcja Kalendarze (MS Outloock) Instrukcja obsługi systemu exchange: Funkcja Kalendarze (MS Outloock) Spis treści 1. Tworzenie kalendarzy... 1 2. Organizacja terminów z innymi użytkownikami.... 2 3. Tworzenie spotkań, cyklicznych wydarzeń....

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo