Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną."

Transkrypt

1 Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie przez osoby trzecie dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą Ministerstwa Finansów. Strona 1

2 TREZOR 3.0 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA- DECYZJA BLOKUJĄCA MINISTRA FINANSÓW I DECYZJA TWORZĄCA NOWĄ POZYCJĘ REZERWY CELOWEJ NA POZIOMIE DYSPONENTA 3 STOPNIA Ministerstwo Finansów Strona 2

3 Spis treści 1 Wstęp Cel dokumentu Zastosowane skróty Zastosowane ikony na formularzach i decyzji blokujących budżetowych Ogólny opis funkcjonalności Czynności realizowane w procesie przegladania Decyzji blokującej Ministra Finansów (BMF) Informacje ogólne Przeglądanie szczegółów Decyzji blokującej Ministra Finansów na poziomie D Przeglądanie listy Decyzji blokującej Ministra Finansów utworzonych na poziomie MF BP 12 3 Czynności realizowane w procesie przegladania decyzji tworzącej nową pozycję rezerwy celowej (RC) Informacje ogólne Przeglądanie szczegółów Decyzji tworzącej nową pozycję rezerwy celowej na poziomie Dysponenta 3 stopnia Przeglądanie listy Decyzji tworzącej nową pozycję rezerwy celowej utworzonych na poziomie dysponenta 3 stopnia Strona 3

4 1 WSTĘP 1.1 Cel dokumentu Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników podczas realizacji procesów w obszarze Wykonanie, stanowiącej moduł systemu TREZOR 3.0. Dokument ten opisuje sposoby korzystania z funkcjonalności systemu z poziomu dysponenta 3 stopnia. 1.2 Zastosowane skróty a. (N) nawigacja, tj. kolejne pozycje rozwinięcia menu aplikacji b. (P) wybór przycisku na formatce ekranowej c. (L) wybór z listy wartości d. (Z) wybór zakładki na formatce e. (CB) check-box (opcja wyboru) f. (RB) radio buton (opcja wyboru jednej z wielu możliwości) Poniżej znajdują się zrzuty ekranu przedstawiające wymienione elementy. Strona 4

5 1.3 Zastosowane ikony na formularzach i decyzji blokujących budżetowych Kliknięcie ikony wyświetla szczegóły wniosku lub decyzji budżetowej/ blokującej, przy której została wyświetlona Ikona pojawia się na liście wniosków i decyzji budżetowych/ blokujących. Ikona kalendarza pozwala użytkownikowi na dokonanie wyboru Blokady do dn. oraz Pilności dokumentu. Kliknięcie ikony powoduje wyświetlenie komunikatu z zapytaniem o usunięcie linii dokumentu. Kliknięcie ikony powoduje wyświetlenie okna z listą podstaw prawnych, na podstawie których użytkownik ma możliwość wskazania Podstawy prawnej dokumentu. 1.4 Ogólny opis funkcjonalności W trakcie trwania roku budżetowego istnieje możliwość blokady środków przeznaczonych w Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) lub Planie Finansowym (po zmianach) na wydatki budżetowe. Zmiany tej możemy dokonać poprzez wydanie decyzji blokującej. Decyzja blokująca Ministra Finansów jest decyzją odgórną, tworzoną na poziomie MF BP. Decyzja dotyczy możliwości blokowania środków pochodzących z cz. 83 (rezerwy celowe). Zatwierdzenie Decyzji blokującej Ministra Finansów powoduje modyfikację: Projektu Planu Finansowego (po zmianach)/ Planu Finansowego (po zmianach) dysponenta 83 Rezerwy celowe poprzez zaprezentowanie kwoty środków zablokowanych, widocznych w kolumnie BMF, Strona 5

6 Projektu Harmonogramu wydatków/ Harmonogramu wydatków dysponenta 83 Rezerwy celowe poprzez zaprezentowanie kwoty środków zablokowanych w kolumnie BMF oraz pomniejszonych środków w kolumnie Nierozdysponowane, Środki zablokowane za pomocą decyzji blokujących będą mogły zostać wykorzystane w celu utworzenia nowej pozycji rezerwy celowej za pomocą Decyzji budżetowej tworzącej nową pozycję rezerwy celowej (RC) pod warunkiem oznaczenia terminu obowiązywania dokumentu na 31 grudnia bieżącego roku. W razie oznaczenia terminu obowiązywania decyzji blokującej na dzień inny niż 31 grudnia, środki zablokowane za jej pomocą nie będą mogły zostać wykorzystane w celu utworzenia nowej pozycji rezerwy celowej. Decyzja taka zostanie automatycznie odblokowana w dniu upłynięcia wskazanego terminu. Decyzja budżetowa tworząca nową pozycję rezerwy celowej (RC) jest decyzją obejmującą utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej. Wykorzystane do jej utworzenia zostaną środki zablokowane dołączonych do Decyzji budżetowej tworzącej nową pozycję rezerwy celowej decyzji blokujących. Po zatwierdzeniu Decyzji budżetowej tworzącej nową pozycję rezerwy celowej nastąpi zmiana w PF/PPF dysponenta cz.83 oraz dysponenta 3 stopnia, którego zablokowane środki zostały wykorzystane w danej Decyzji budżetowej tworzącej nową pozycję rezerwy celowej. Zmiany będą polegały na przeniesieniu środków zablokowanych do nowej pozycji rezerwy celowej. Nastąpi także zmiana w Projekcie Harmonogramu wydatków/ Harmonogramie wydatków w zakresie przeniesienia zablokowanych środków z kolumny BD / BMF dysponentów 3 stopnia, do kolumny Nierozdysponowane w cz.83. Strona 6

7 2 CZYNNOŚCI REALIZOWANE W PROCESIE PRZEGLADANIA DECYZJI BLOKUJĄCEJ MINISTRA FINANSÓW (BMF) 2.1 Informacje ogólne W systemie Trezor 3.0 Decyzja blokująca Ministra Finansów (BMF) jest tworzona i procesowana wyłącznie na poziomie MF BP, natomiast jej rozdysponowanie widoczne jest w cz.83. Status Decyzji blokującej Ministra Finansów może przyjmować następujące wartości na poziomie dysponenta 3 stopnia: a) Zatwierdzona Decyzja blokująca Ministra Finansów została zatwierdzona przez Ministra Finansów ; b) Odblokowana status jaki Decyzja blokująca Ministra Finansów otrzyma po upłynięciu terminu blokady; c) Rozdysponowana status jaki Decyzja blokująca Ministra Fiannsów otrzyma po wykorzystaniu wszystkich zablokowanych środków. 2.2 Przeglądanie szczegółów Decyzji blokującej Ministra Finansów na poziomie D3 Strona 7

8 Szczegóły dokumentu Decyzji blokującej Ministra Finansów zawierają dane kontekstowe użytkownika przeglądającego dokument, tj. Nazwę (dysponenta), Część, Id dysponent (dysponenta) oraz nazwę Użytkownika. Poniżej znajduje się przycisk (P) dotyczącej formularza. pozwalający na pobranie instrukcji użytkowej W dalszej części formularza znajduje się część nagłówkowa zawierająca dane ogólne dokumentu. (P) otwiera okno zawierające dane audytowe związane z formularzem. Prezentowane są w nim informacje dotyczące daty i osoby tworzącej lub modyfikującej dane formularza. W kolejnych liniach nagłówka znajdują się pola, które zawierają następujące dane: Typ typ dokumentu; Symbol symbol dokumentu nadawany jest automatycznie; Status status dokumentu; Utworzył nazwa dysponenta, który utworzył dokument; Rok rok budżetowy, którego dotyczy dokument; Data zatwierdzenia data zatwierdzenia dokumentu; Blokada do dn. data blokady środków budżetowych; Środki blokowane łączna kwota podlegająca blokadzie; Rezerwa oznaczenie pozycji rezerwy celowej, dotyczącej dokumentu; Dokumenty docelowe symbol dokumentu/ dokumentów, do których dołączono decyzję; Podstawa prawna treść podstawy prawnej dokumentu, pole rozwijalne za pomocą (P) i zwijane za pomocą (P) ; Oraz w związku z prezentuje informacje na podstawie jakich dokumentów powstaje decyzja, pole rozwijalne za pomocą (P) i zwijane za pomocą (P). W kolejnej sekcji znajdują się szczegóły dokumentu, a więc jego odłożone linie. Sekcja ta nosi nazwę Środki podlegające blokadzie. Strona 8

9 Każda z odłożonych linii prezentuje klasyfikację budżetową (tj. część, dział, rozdział, paragraf) rezerwę oraz kwotę blokady. Wiersz Razem, prezentuje sumę linii wprowadzonych w sekcji Środki podlegające blokadzie. Istnieje także możliwość wygenerowania Raportu dostępności środków w Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) / Planie Finansowym (po zmianach) oraz Projekcie harmonogramu wydatków / Harmonogramie wydatków dla bieżącego dysponenta w szczegółowości do klasyfikacji budżetowej określonej linii dokumentu. Aby wygenerować Raport dostępności środków, należy wybrać (P), znajdujący się w kolumnie Dostępność. Na dole ekranu, pojawi się okno z możliwością otworzenia lub zapisania raportu w formacie pdf. Raport dostępności środków zawiera kolumny: - Dysponent prezentujący nazwę dysponenta; - Kwota bieżąca prezentująca kwotę znajdującą się w Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) / Planie Finansowym (po zmianach) dysponenta; Strona 9

10 - Kwota dostępna prezentująca kwotę znajdującą się w Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) / Planie Finansowym (po zmianach) dysponenta po odjęciu środków zarezerwowanych; - Kwota po akc. GK prezentująca sumę środków pozycji rezerwy celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami o statusie co najmniej Zaakceptowana GK ; - Kwota po akc. 3DA prezentująca sumę środków pozycji rezerwy celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami o statusie co najmniej Zaakceptowana 3 DA ; - BD prezentująca kwotę zablokowaną w Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) / Planie Finansowym (po zmianach) dysponenta dokumentami o typie Decyzja blokująca środki na wydatki budżetowe dysponenta ; - BMF prezentująca kwotę zablokowaną w Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) / Planie Finansowym (po zmianach) dysponenta dokumentami o typie Decyzja blokująca Ministra Finansów ; - Pozycja prezentująca kolumny Projektu harmonogramu wydatków / Harmonogramu wydatków ; - Kwota bieżąca - prezentująca bieżącą kwotę znajdującą się Projekcie harmonogramu wydatków / Harmonogramie wydatków dysponenta ; Pod sekcją Środki podlegające blokadzie znajduje się (L) wyboru kolejnej ścieżki przepływu. Zawiera ona nazwę akcji, status, jaki otrzyma dokument oraz rolę, do której zostanie on przekazany po jej wykonaniu. Domyślnie wyświetlana jest pozytywna ścieżka możliwa do wykonania w aktualnym stanie dokumentu. Aby wykonać akcję należy wybrać (P) Poniżej przykładowa ścieżka przepływu: Możliwość wykonania akcji na Decyzji blokującej Miistra Finansów dostępna jest tylko na poziomie dysponenta, który utworzył dokument. Poniżej szczegółów dokumentu znajdują się przyciski odpowiadające za nawigację. Z poziomu szczegółów dostępne są: pozwalający na wyjście z formularza szczegółów dokumentu; pozwalający na podgląd dokumentu do wydruku; pozwalający na przeniesienie użytkownika do formularza służącego do generowania raportów; pozwalający na zachowanie zmian wprowadzonych na formularzu (wybór przycisku jest obowiązkowy po dokonaniu zmian i chęci ich zapisu). Poniżej znajduje się dalsza część danych kontekstowych: Strona 10

11 Pilność pole umożliwiające wskazanie terminu, do którego dokument powinien zostać przeprocesowany. Jest to pole wyłącznie informacyjne; Uzasadnienie prezentuje treść uzasadnienia, pole rozwijane za pomocą przycisku (P) i zwijane za pomocą przycisku (P). Jako kolejny, prezentowany jest przycisk, pozwalający na prezentację historii zmian dokonywanych na dokumencie. Poniżej przedstawiono widok historii zmian przykładowego dokumentu. Historia zmian przedstawiana jest za pomocą linii zawierających dane dotyczące: - daty modyfikacji dokumentu, - nazwy dysponenta, na poziomie którego dokonano modyfikacji dokumentu, - opisu wykonanej operacji. przycisk pozwalający na ukrycie historii zmian; przycisk pozwalający na wyświetlenie pełnej historii zmian, obejmującej także modyfikację w obrębie dokumentów, do których dołączono dokument; przycisk pozwalający na ukrycie pełnej historii zmian. Widoczność i edytowalność niektórych z pól jest zależna od statusu dokumentu. Uwaga! W przypadku chęci powrotu do poprzedniego formularza, należy korzystać z (P). Nie jest wskazane użycie przycisku cofnięcia, dostępnego z poziomu używanej przeglądarki ŚCIEŻKA DOSTĘPU Zalogowany użytkownik z rolą systemową: D3 WYK DEC Przeglądający dane Zarządzanie Planem (po zmianach) -> Decyzje budżetowe -> Szczegóły CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z). Strona 11

12 2. Wybór (Z). 3. Wybór z (L) typu Decyzja blokująca Ministra Finansów. 4. Podgląd szczegółów dokumentu przy użyciu (P). 2.3 Przeglądanie listy Decyzji blokującej Ministra Finansów utworzonych na poziomie MF BP Po lewej stronie ekranu znajduje się menu pojawiające się automatycznie po pierwszym zalogowaniu i przejściu do funkcjonalności przeglądania listy decyzji blokujących. Wyświetlone są w nim następujące dane: W (Z) Użytkownik - nazwa użytkownika zalogowanego do systemu Jednostka budżetowa - nazwa jednostki budżetowej, do której należy dysponent wybrany przez użytkownika w drzewku hierarchii dysponentów Id dysponent - numer identyfikacyjny dysponenta wybranego przez użytkownika w drzewku hierarchii dysponentów Dysponent - nazwa dysponenta wybranego przez użytkownika w drzewku hierarchii dysponentów wyświetlone jest drzewko hierarchii dysponentów, w którym podświetlony jest dysponent wybrany przez użytkownika. Aby zmienić kontekst dysponenta, wystarczy wybrać jego nazwę. Strona 12

13 W (Z) do strony głównej. można zaś poprzez wybór nazwy wyświetlić wybraną funkcjonalność bez potrzeby powrotu Opisane wyżej menu można ukryć za pomocą (P) i ponownie wyświetlić poprzez wybór (P). W górnej części formularza znajdują się dane kontekstowe: nazwa dysponenta i jego identyfikator, numer części budżetowej, a także login aktualnie zalogowanego użytkownika. Domyślnie wyświetlaną zakładką jest (Z) Lista dokumentów. Domyślnie wyświetlane tam są: Rok : bieżący lub ostatnio wybrany w module Wykonanie Typ : Wszystkie Status : Niekompletna Liczba dokumentów Rok zmieniany jest poprzez wybór z listy wartości (L) przeglądać dane archiwalne.. Po wyborze lat przeszłych można Typ dokumentu zmieniany jest poprzez wybór z listy wartości (L). Status zmieniany jest poprzez wybór z listy wartości (L) ŚCIEŻKA DOSTĘPU Zalogowany użytkownik z rolą systemową: D3 WYK DEC Przeglądający dane Zarządzanie Planem (po zmianach) -> Decyzje budżetowe -> Lista dokumentów CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z). 2. Wybór (Z). 3. Wybór z (L) typu decyzji budżetowej Decyzja blokująca Ministra Finansów. Strona 13

14 Screen 5. Opcjonalne określenie parametrów wyszukiwania przy pomocy (P) : Wyświetlenie okna z dostępnymi filtrami wyszukiwania. Strona 14

15 5. Wybór parametrów i potwierdzenie (P). Strona 15

16 3 CZYNNOŚCI REALIZOWANE W PROCESIE PRZEGLADANIA DECYZJI TWORZĄCEJ NOWĄ POZYCJĘ REZERWY CELOWEJ (RC) 3.1 Informacje ogólne W systemie Trezor 3.0 Decyzja tworząca nową pozycję rezerwy celowej (RC) jest tworzona i procesowana wyłącznie na poziomie MF BP, natomiast jej rozdysponowanie widoczne jest na wszystkich poziomach dysponentów, których dotyczyła. Status Decyzji tworzącej nową pozycję rezerwy celowej może przyjmować następujące wartości na poziomie dysponenta 3 stopnia: a) Zatwierdzona Decyzja tworząca nową pozycję rezerwy celowej została zatwierdzona przez Ministra Finansów. b) Uwzględniona Decyzja tworząca nową pozycję rezerwy celowej została uwzględniona. Strona 16

17 3.2 Przeglądanie szczegółów Decyzji tworzącej nową pozycję rezerwy celowej na poziomie Dysponenta 3 stopnia Szczegóły dokumentu Decyzji tworzącej nową pozycję rezerwy celowej zawierają dane kontekstowe użytkownika przeglądającego dokument, tj. Nazwę (dysponenta), Część, Id dysponent (dysponenta) oraz nazwę Użytkownika. Poniżej znajduje się przycisk (P) użytkowej dotyczącej formularza. pozwalający na pobranie instrukcji W dalszej części formularza znajduje się część nagłówkowa zawierająca dane ogólne dokumentu. (P) otwiera okno zawierające dane audytowe związane z formularzem. Prezentowane są w nim informacje dotyczące daty i osoby tworzącej lub modyfikującej dane formularza. W kolejnych liniach nagłówka znajdują się pola, które zawierają następujące dane: Typ typ dokumentu; Symbol symbol dokumentu nadawany jest automatycznie; Status status dokumentu; Strona 17

18 Utworzył nazwa dysponenta, który utworzył dokument; Rok rok budżetowy, którego dotyczy dokument; Data zatwierdzenia data zatwierdzenia dokumentu; Data uwzględnienia data uwzględnienia dokumentu; Zmniejszenie kwota zmniejszenia; Zwiększenie kwota zwiększenia (sekcja widoczna jedynie na poziomie dysponenta cz.83 Rezerwy celowe ); Rezerwa oznaczenie numeru utworzonej pozycji rezerwy celowej; Nazwa nazwa utworzonej pozycji rezerwy celowej; Podstawa prawna treść podstawy prawnej dokumentu, pole rozwijalne za pomocą (P) i zwijane za pomocą (P) ; Oraz w związku z prezentuje informacje na podstawie jakich dokumentów powstaje decyzja, pole rozwijalne za pomocą (P) i zwijane za pomocą (P). W kolejnej sekcji znajdują się szczegóły dokumentu, dzielą się one na dotyczące zmniejszeń i zwiększeń. Część Zmniejszenie składa się z odłożonych linii, pobranych z decyzji blokujących. Część Zwiększenie stanowi linia nowo utworzonej pozycji rezerwy celowej. Wiersz Razem, prezentuje sumę linii zmniejszenia i zwiększenia, wiersz Różnica natomiast ukazuje różnicę pomiędzy kwotą zmniejszenia oraz zwiększenia. Przycisk (P) pozwala na usunięcie wybranej linii. Istnieje także możliwość wygenerowania Raportu dostępności środków w Planie Finansowym (po zmianach) oraz Projekcie harmonogramu wydatków / Harmonogramie wydatków dla bieżącego dysponenta w szczegółowości do klasyfikacji budżetowej określonej linii dokumentu. Możlwiość wygenerowania takiego raportu jest dostępna jedynie w sekcji Zmniejszenie. Strona 18

19 Aby wygenerować Raport dostępności środków, należy wybrać (P), znajdujący się w kolumnie Dostępność. Na dole ekranu, pojawi się okno z możliwością otworzenia lub zapisania raportu w formacie pdf. Raport dostępności środków zawiera kolumny: - Dysponent prezentujący nazwę dysponenta; - Kwota bieżąca prezentująca kwotę znajdującą się w Planie Finansowym (po zmianach) dysponenta; - Kwota dostępna prezentująca kwotę znajdującą się w Planie Finansowym (po zmianach) dysponenta po odjęciu środków zarezerwowanych; - Kwota po akc. GK prezentująca sumę środków pozycji rezerwy celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami o statusie co najmniej Zaakceptowana GK ; - Kwota po akc. 3DA prezentująca sumę środków pozycji rezerwy celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami o statusie co najmniej Zaakceptowana 3 DA ; - BD prezentująca kwotę zablokowaną w Planie Finansowym (po zmianach) dysponenta dokumentami o typie Decyzja blokująca środki na wydatki budżetowe dysponenta ; Strona 19

20 - BMF prezentująca kwotę zablokowaną w Planie Finansowym (po zmianach) dysponenta dokumentami o typie Decyzja blokująca Ministra Finansów ; - Pozycja prezentująca kolumny Harmonogramu wydatków ; - Kwota bieżąca prezentująca bieżącą kwotę, znajdującą się Harmonogramie wydatków dysponenta. Pod sekcją Zwiększenie znajduje się (L) wyboru kolejnej ścieżki przepływu. Zawiera ona nazwę akcji, status, jaki otrzyma dokument oraz rolę, do której zostanie on przekazany po jej wykonaniu. Domyślnie wyświetlana jest pozytywna ścieżka możliwa do wykonania w aktualnym stanie dokumentu. Aby wykonać akcję należy wybrać (P) Poniżej przykładowa ścieżka przepływu: Możliwość wykonania akcji na Decyzji tworzącej nową pozycję rezerwy celowej dostępna jest tylko na poziomie dysponenta, który utworzył dokument. Poniżej szczegółów dokumentu znajdują się przyciski odpowiadające za nawigację. Z poziomu szczegółów dostępne są: pozwalający na wyjście z formularza szczegółów dokumentu; pozwalający na podgląd dokumentu do wydruku; pozwalający na przeniesienie użytkownika do formularza służącego do generowania raportów; Poniżej znajduje się dalsza część danych kontekstowych: Dot. opinii KFP? oznaczenie czy dokument dotyczy opinii Komisji Finansów Publicznych; Nr opinii KFP oznaczenie numeru opinii Komisji Finansów Publicznych; Pilność pole umożliwiające wskazanie terminu, do którego dokument powinien zostać przeprocesowany. Jest to pole wyłącznie informacyjne; Atrybut funkcjonalność pozwalająca na przyporządkowanie do dokumentu flagi o wartości od 1 do 20, umożliwiająca uporządkowanie lub pogrupowanie dokumentów; Do wiadomości pozwala na wybór dysponentów, którzy po zatwierdzeniu dokumentu, otrzymają go do wiadomości; Uzasadnienie prezentuje treść uzasadnienia, pole rozwijane za pomocą przycisku (P) i zwijane za pomocą przycisku (P). Strona 20

21 Jako kolejny, prezentowany jest przycisk, pozwalający na prezentację historii zmian dokonywanych na dokumencie. Poniżej przedstawiono widok historii zmian przykładowego dokumentu. Historia zmian przedstawiana jest za pomocą linii zawierających dane dotyczące: - daty modyfikacji dokumentu, - nazwy dysponenta, na poziomie którego dokonano modyfikacji dokumentu, - opisu wykonanej operacji. przycisk pozwalający na ukrycie historii zmian; przycisk pozwalający na wyświetlenie pełnej historii zmian, obejmującej także modyfikację w obrębie dokumentów, do których dołączono dokument; przycisk pozwalający na ukrycie pełnej historii zmian. Widoczność i edytowalność niektórych z pól jest zależna od statusu dokumentu. Uwaga! W przypadku chęci powrotu do poprzedniego formularza, należy korzystać z (P). Nie jest wskazane użycie przycisku cofnięcia, dostępnego z poziomu używanej przeglądarki ŚCIEŻKA DOSTĘPU Zalogowany użytkownik z rolą systemową: D3 WYK DEC Przeglądający dane Zarządzanie Planem (po zmianach) -> Decyzje budżetowe -> Szczegóły CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z). 2. Wybór (Z). 3. Wybór z (L) typu Decyzja tworząca nową pozycję rezerwy celowej. Strona 21

22 4. Podgląd szczegółów dokumentu przy użyciu (P). 3.3 Przeglądanie listy Decyzji tworzącej nową pozycję rezerwy celowej utworzonych na poziomie dysponenta 3 stopnia Po lewej stronie ekranu znajduje się menu pojawiające się automatycznie po pierwszym zalogowaniu i przejściu do funkcjonalności przeglądania listy decyzji budżetowych. Wyświetlone są w nim następujące dane: Użytkownik - nazwa użytkownika zalogowanego do systemu Jednostka budżetowa - nazwa jednostki budżetowej, do której należy dysponent wybrany przez użytkownika w drzewku hierarchii dysponentów Id dysponent - numer identyfikacyjny dysponenta wybranego przez użytkownika w drzewku hierarchii dysponentów Strona 22

23 Dysponent - nazwa dysponenta wybranego przez użytkownika w drzewku hierarchii dysponentów W (Z) wyświetlone jest drzewko hierarchii dysponentów, w którym podświetlony jest dysponent wybrany przez użytkownika. Aby zmienić kontekst dysponenta, wystarczy wybrać jego nazwę. W (Z) można zaś poprzez wybór nazwy wyświetlić wybraną funkcjonalność bez potrzeby powrotu do strony głównej. Opisane wyżej menu można ukryć za pomocą (P) i ponownie wyświetlić poprzez wybór (P). W górnej części formularza znajdują się dane kontekstowe: nazwa dysponenta i jego identyfikator, numer części budżetowej, a także login aktualnie zalogowanego użytkownika. Domyślnie wyświetlaną zakładką jest (Z) Lista dokumentów. Domyślnie wyświetlane tam są: Rok : bieżący lub ostatnio wybrany w module Wykonanie Typ : Wszystkie Status : Niekompletna Liczba dokumentów Rok zmieniany jest poprzez wybór z listy wartości (L) przeglądać dane archiwalne.. Po wyborze lat przeszłych można Typ dokumentu zmieniany jest poprzez wybór z listy wartości (L). Status zmieniany jest poprzez wybór z listy wartości (L) ŚCIEŻKA DOSTĘPU Zalogowany użytkownik z rolą systemową: D3 WYK DEC Przeglądający dane Zarządzanie Planem (po zmianach) -> Decyzje budżetowe -> Lista dokumentów CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z). 2. Wybór (Z). 3. Wybór z (L) typu decyzji budżetowej Decyzja tworząca nową pozycję rezerwy celowej. Strona 23

24 5. Opcjonalne określenie parametrów wyszukiwania przy pomocy (P) : Wyświetlenie okna z dostępnymi filtrami wyszukiwania. 5. Wybór parametrów i potwierdzenie (P). Strona 24

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Spis treści 1. Faktura elektroniczna w IC Katalog online... 2 1.1 Zaakceptowanie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z internetowego dostępu do systemu Controlling Finansowy

Instrukcja korzystania z internetowego dostępu do systemu Controlling Finansowy Instrukcja korzystania z internetowego dostępu do systemu Controlling Finansowy Spis treści Rozpoczęcie pracy... 2 Informacje ogólne... 4 Lista aktualnych budżetów... 4 Informacje dotyczące wybranego budżetu...

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa dot. mon. osado w

Strona internetowa dot. mon. osado w Strona internetowa dot. mon. osado w Pomoc 1 Spis treści I Wstęp... 3 II Serwis ogólnodostępny... 3 1 Podział okna portalu... 3 2 Zakładki portalu ogólnodostepnego... 4 2.1 Wprowadzenie... 4 2.2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę.

Płace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Płace VULCAN Jak przygotować listę płac? W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Przygotowanie listy płac 1. Zaloguj się

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika BIC Portal Rozpoczęcie pracy W celu uzyskania dostępu do Księgi Procesów należy się zalogować. Logowanie W celu zalogowania do portalu wprowadź nazwę i hasło użytkownika, a następnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi aplikacji E-urlopy. Wstęp. Obsługa aplikacji E-urlopy w zakładce Mój Profil. Konfiguracja przeglądarki do korzystania z Intranetu

Opis obsługi aplikacji E-urlopy. Wstęp. Obsługa aplikacji E-urlopy w zakładce Mój Profil. Konfiguracja przeglądarki do korzystania z Intranetu Opis obsługi aplikacji E-urlopy Wstęp Aplikacja E-urlopy funkcjonuje w oparciu o dane znajdujące się w Centralnym Systemie Informacji Personalnej (CSIP) oraz w bazach lokalnych systemu Kadry Płace 2000,

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SYSTEMU:

LOGOWANIE DO SYSTEMU: LOGOWANIE DO SYSTEMU: II. Obecność Recenzenta w systemie: a. Recenzent posiada założony przez siebie login i hasło (wówczas bezpośrednio loguje się do systemu) b. Recenzent został zalogowany w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. KOLEJKA ONLINE... 5 4. RAPORTY... 5 4.1. SKUTECZNOŚĆ IVR... 6 4.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr "Wyświetl wnioski" Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków Strona 1 z 21 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu erekrutacja Płock, dn r.

Instrukcja obsługi systemu erekrutacja Płock, dn r. Instrukcja obsługi systemu erekrutacja Płock, dn. 24.04.2017 r. System elektronicznej rekrutacji, nazywany dalej systemem erekrutacja, pozwala składać aplikacje na wolne stanowiska urzędnicze w UMP za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW RACHUNKI SPIS TREŚCI A. JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW 1 B. OPCJE WIDOKU RACHUNKÓW 3 C. AKCJE KONTEKSTOWE 4 D. WYSZUKIWARKA RACHUNKÓW 4 E. FILTRY LISTY 5 F. NAGŁÓWEK TABELI 5 G. AKCJE NA WIERSZACH TABELI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD MATEUSZ STYRCZULA Spis treści 1. Opis biznesowy... 2 2. Zawartość raportu... 3 3. Instalacja... 4 4. Jak korzystać?... 5 4.1 Akceptacja licencji... 5 4.2

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego

Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego Spis treści I. Informacje podstawowe o formularzu II. Arkusze formularza 2.1 Informacje ogólne o projekcie 2.2 Informacje o Beneficjencie 2.3 Opis

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo