Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób zalegających ze zwrotami należności. 1

2 1. Przekazanie osoby do windykacji Aby dodać osobę do windykacji, w głównym oknie systemu na zakładce Windykacja wybieramy menu Windykacja>Pomocnicze dane>osoby zobowiązane lub przycisk Osoby zobowiązane. Otworzy się okno "Lista osób zobowiązanych", zawierające aktywne osoby skierowane do procesu windykacyjnego. W celu dodania nowej osoby wybieramy ikonę Dodaj. Otworzy się okno "Lista osób", w którym zaznaczamy osobę, którą chcemy dodać do windykacji i wybieramy ikonę Akceptuj. Uwaga: Aby można było dodać osobę na listę, musi ona posiadać decyzję, którą można skierować do windykacji. W przeciwnym razie pojawi się komunikat: Wybrana osoba nie posiada decyzji, którą można przekazać do windykacji. Decyzją, którą można skierować do windykacji może być, np. uprawomocniona decyzja żądająca zwrotu nienależnie pobranego świadczenia lub uprawomocniona decyzja ustalająca odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. W oknie "Lista osób zobowiązanych" pojawi się wybrana przez nas osoba. Uwaga: W celu szybkiego wyszukania danych możemy skorzystać z zakładki Filtr. Po dodaniu osoby na listę możemy przeglądać jej dane osobowe wybierając ikonę. W celu skierowania konkretnej decyzji danej osoby do windykacji wybieramy przycisk Przekaż sprawy do windykacji. Otworzy się okno "Lista decyzji". W oknie będą widoczne decyzje danej osoby, które można przekazać do windykacji np. uprawomocnione decyzje żądające zwrotu lub uprawomocnione decyzje ustalające odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Po zaznaczeniu decyzji i wybraniu ikony Akceptuj pojawi się komunikat informujący o przekazaniu decyzji do windykacji. Dla decyzji przekazanej do windykacji mamy możliwość wystawienia upomnienia oraz tytułu wykonawczego oraz wprowadzenia wpłaty zadłużenia. Procesy te zostały opisane w rozdziale Obsługa windykacji. Za pomocą ikony Usuń możemy usunąć daną osobę z windykacji, tylko wtedy, gdy wybrana osoba nie ma żadnych decyzji przekazanych do windykacji. 2

3 2. Obsługa windykacji Do windykacji możemy przekazać uprawomocnioną decyzję żądającą zwrotu, uprawomocnioną decyzję ustalającą odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. W celu skierowania decyzji do windykacji na liście osób zobowiązanych, zaznaczamy osobę, której decyzję chcemy przekazać do windykacji i wybieramy przycisk Przekaż sprawy do windykacji. Otworzy się okno "Lista decyzji", w którym będą widoczne decyzje wskazanej osoby, które można przekazać do windykacji, np. uprawomocnione decyzje żądające zwrotu lub uprawomocnione decyzje ustalające odpłatność za pobyt dziecka w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Po zaznaczeniu decyzji, którą chcemy przekazać do windykacji i wybraniu ikony Akceptuj decyzja zostanie przekazana do windykacji. Wszystkie decyzje przekazane do windykacji możemy przeglądać w oknie "Decyzje w windykacji" poprzez wybranie w głównym oknie systemu przycisku. Decyzje przekazane do windykacji możemy przeglądać za pomocą ikony Przeglądaj. Za pomocą ikony Usuń możemy usunąć daną decyzję z windykacji. Decyzję można usunąć z windykacji tylko wtedy, gdy dla decyzji nie ma żadnych wystawionych upomnień, ani tytułów wykonawczych. Uwaga: Z poziomu okna Decyzje w windykacji za pomocą ikony Dodaj możemy również dodać nową decyzję do windykacji. Z możliwości tej możemy skorzystać w przypadku, gdy chcemy dodać do windykacji kolejną decyzję osoby występującej już w windykacji lub gdy chcemy dodać decyzję do windykacji, dla której podmiot nie występuje jeszcze w windykacji (nie został dodany na listę osób zobowiązanych). W tym drugim przypadku po wskazaniu w oknie "Lista decyzji" odpowiedniej decyzji system automatycznie doda osobę i decyzję do windykacji. Oznacza, to, że po dodaniu decyzji do windykacji, podmiot tej decyzji zostanie dodany na listę osób zobowiązanych. Po wybraniu przycisku Zadłużenia, w oknie "Zadłużenia", możemy przeglądać informacje o zadłużeniu dłużnika dotyczącego wskazanej decyzji. 3

4 W sekcji Zadłużenia prezentowana jest lista pozycji zadłużeń wynikających z decyzji przekazanej do windykacji. Zadłużenia nieposiadające żadnych zrealizowanych wpłat mają status "skierowana do windykacji", zadłużenia z wpłatami nieporywającymi całości zadłużenia mają status "częściowo zrealizowane", natomiast spłacone zadłużenia mają status "zrealizowana". Zadłużenia będące odsetkami oznaczone są w kolumnie Odsetki. Poniżej sekcji Zadłużenia znajdują się pola prezentujące całkowitą kwotę zadłużenia do zwrotu (suma kwot zadłużenia głównego oraz odsetek), całkowitą kwotę zadłużenia głównego, całkowitą kwotę odsetek do zwrotu oraz informację o zwróconej kwocie zadłużenia/odsetek i kwotach zadłużenia/odsetek pozostałych do zwrotu. Dla wybranej pozycji zadłużenia w sekcji Zwroty prezentowane są zaplanowane zwroty (zaplanowane należności wynikające z decyzji przekazanej do windykacji) oczekujące na wpłatę lub zrealizowane. W oknie Zadłużenia możemy zarejestrować fakt dokonania wpłaty dla wskazanego na liście zadłużenia (należności). W tym celu zaznaczamy odpowiednią pozycję na liście zadłużeń i wybieramy przycisk Wpłać. Szczegółowy opis sposobu rejestracji wpłaty zadłużenia został opisany w rozdziale "Zwrot zadłużenia". Wybierając w oknie "Zadłużenia" menu Operacje>Nadpłaty dłużnika możemy zobaczyć nadpłaty danego dłużnika. W oknie Nadpłaty dłużnika widoczne są wszystkie nadpłaty dłużnika oraz zrealizowane zwroty nadpłaty. Sposób obsługi nadpłat dłużnika jest analogiczny jak w przypadku nadpłat generowanych podczas rejestracji faktu dokonania wpłaty przez dłużnika z poziomu Harmonogramu należności i został opisany w rozdziale "Nadpłaty dłużnika". W oknie "Zadłużenia" istnieje możliwość przeliczenia wysokości pozostałych do spłaty odsetek na wskazany dzień. Przeliczenia należnych odsetek można dokonać poprzez wybranie menu Operacje>Przelicz odsetki. Otworzy się okno "Na jaki dzień przeliczyć odsetki?", w którym podajemy datę, na którą chcemy przeliczyć odsetki. 4

5 Uwaga: Data na którą mają zostać przeliczone odsetki nie może być późniejsza od daty bieżącej. Po wybraniu ikony Akceptuj nastąpi przeliczenie odsetek na podany dzień. Wyliczone odsetki będą prezentowane w oknie "Zadłużenia". Aby sprawdzić w jaki sposób zmieniały się odsetki po kolejnych przeliczeniach, w oknie "Zadłużenia" zaznaczamy pozycję zadłużenia będącą odsetkami i wybieramy menu Operacje>Historia naliczania odsetek. Dla decyzji przekazanej do windykacji mamy możliwość wystawienia upomnienia oraz tytułu wykonawczego. Procesy te zostały opisane w oddzielnych podrozdziałach Upomnienie i Tytuł wykonawczy. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawione w ramach danej decyzji możemy przeglądać w oknie Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją", poprzez wybranie w oknie "Decyzje w windykacji" właściwej decyzji, a następnie przycisku Dokumenty dotyczące windykacji. Wszystkie wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze prezentowane są w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji" poprzez wybranie na zakładce Windykacja przycisku Dokumenty dotyczące windykacji Wystawienie upomnienia Upomnienie z wyszczególnieniem kwot zaległych należności można utworzyć na trzy sposoby: I sposób: w oknie "Decyzje w windykacji" (zakładka Windykacja przycisk Decyzje w windykacji) zaznaczamy na liście decyzję, dla której chcemy wystawić upomnienie i wybieramy przycisk Wystaw upomnienie II sposób: w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" (okno Decyzje w windykacji przycisk Dokumenty dotyczące windykacji) wybieramy przycisk Wystaw upomnienie. III sposób: w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji" (zakładka Windykacja przycisk Dokumenty dotyczące windykacji) wybieramy przycisk Wystaw upomnienie. W każdym przypadku zostanie otwarte okno "Wystawienie upomnienia". Uwaga: Nie można utworzyć upomnienia, gdy zadłużenie ze wskazanej decyzji zostało już zwrócone. Uwaga: Jeżeli upomnienie rejestrowane jest w kontekście konkretnej decyzji (z poziomu okna "Decyzje w windykacji" lub "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją"), wówczas w oknie "Wystawienie upomnienia" w sekcji Z tytułu decyzji dane decyzji zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Jeżeli upomnienie jest rejestrowane z poziomu okna Dokumenty dotyczące windykacji, to wówczas ręcznie należy wskazać decyzję, której dotyczy upomnienie. W sekcji Z tytułu decyzji znajdują się pola dotyczące decyzji przekazanej do windykacji: 5

6 Numer urzędowy - w polu widoczny jest numer decyzji przekazanej do windykacji, której dotyczy upomnienie. Po wybraniu znajdującej się przy polu ikony przejdziemy do okna, w którym będziemy mogli przeglądnąć zawartość tej decyzji. Data zatwierdzenia - w polu widoczna jest data zatwierdzenia decyzji, dla której wystawiamy upomnienie. Na zakładce Dane upomnienia znajdują się pola dotyczące tworzonego upomnienia: Numer urzędowy - w polu wpisujemy dowolny, unikalny numer. Status upomnienia - na etapie opracowania upomnienie ma status "projekt". Forma upomnienia - w polu określamy w jakiej formie mają być zwrócone koszty upomnienia. Koszt upomnienia kwota automatycznie wprowadzona przez system na podstawie parametru KWOTA KOSZTÓW UPOMNIENIA, ale możemy ją dowolnie modyfikować. Data planowanego zwrotu upomnienia w polu widoczna jest data 14 dni późniejsza niż data utworzenia upomnienia. Data wystawienia w polu widoczna jest bieżąca data wystawienia upomnienia. W sekcji Dane należności uzupełniamy: Kwota należności głównej - w polu widoczna jest kwota należna na dzień wystawienia upomnienia. Kwota odsetek - w polu widoczna jest kwota odsetek należnych na dzień wystawienia upomnienia, pole niedostępne. Przelicz odsetki na dzień- w polu wprowadzamy datę, na którą chcemy przeliczyć odsetki. Po uzupełnieniu tej daty możliwe jest przeliczenie odsetek w upomnieniu na tę właśnie datę, za pomocą przycisku Przelicz. Data powstania należności od, Data powstania należności do - w polach widoczny jest okres, w którym należność powstała. Data, do kiedy należność powinna być zwrócona - w polu podpowiada się data, do której zaplanowano, że należności główna powinna zostać całkowicie zwrócona (Planowana data zwrotu dla ostatniej należności określona w harmonogramie należności). Datę tę możemy zmodyfikować na dowolną. Zobowiązany - w polu widoczne jest imię i nazwisko osoby, której dotyczy upomnienie, czyli osoby będącej podmiotem decyzji, z tytułu której tworzone jest upomnienie. Aby zmienić osobę zobowiązaną należy wybrać ikonę, znajdująca się obok pola Zobowiązany, a następnie z listy osób zobowiązanych wskazać odpowiednią osobę. Wierzyciel - w polu domyślnie podpowiadają się dane ośrodka. Na zakładce Podstawa prawna wprowadzamy podstawę prawną dla upomnienia oraz wprowadzamy ewentualne uwagi dotyczące upomnienia na zakładce Pozostałe dane. Dane na tych zakładkach uzupełniamy wpisując tekst bezpośrednio do pola edycyjnego. Na zakładce Metryka znajdują się dane dotyczące rejestrowanego upomnienia: Data wystawienia - podajemy datę opracowania upomnienia, podpowiada się data bieżąca. Data zatwierdzenia - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po zatwierdzeniu upomnienia. Data wysłania - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po wysłaniu upomnienia. Data uprawomocnienia - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po uprawomocnieniu upomnienia. Data anulowania - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po zakończeniu (anulowaniu) upomnienia. Opracował - pole uzupełniane danymi pracownika rejestrującego upomnienie, pole niedostępne. Zatwierdził - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po zatwierdzeniu upomnienia. Wysłał - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po wysłaniu upomnienia. Uprawomocnił - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po uprawomocnieniu upomnienia, danymi pracownika, który tego dokonał. Anulował - pole niedostępne na etapie opracowywania upomnienia, uzupełniane automatycznie po zakończeniu (anulowaniu) upomnienia. Po uzupełnieniu wszystkich danych upomnienia zapisujemy je wybierając ikonę Akceptuj. Utworzone upomnienie otrzyma status "projekt" i będzie widoczne na liście w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" 6

7 Utworzone upomnienia należy zatwierdzić, w tym celu w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" zaznaczamy utworzone upomnienie statusie "projekt" i wybieramy przycisk Zatwierdź. W oknie "Zmiana statusu dokumentu" uzupełniamy datę zatwierdzenia. Uwaga: Jeżeli od daty doręczenia decyzji do daty wystawienia upomnienia upłynęło mniej, niż 30 dni, to system wyświetli komunikat z pytaniem, czy mimo to zatwierdzić upomnienie. Po akceptacji wprowadzonych danych upomnienie zmieni status na "zatwierdzony". Jeśli upomnienie zatwierdzimy z inną datą niż data utworzenia upomnienia nastąpi automatyczne przeliczenie odsetek w upomnieniu na datę zatwierdzenia. Do momentu wysłania upomnienia aktywny będzie przycisk Cofnij zatwierdzenie. Po jego wybraniu status upomnienia zmieni się na "projekt" i będziemy mogli go modyfikować. Po zatwierdzeniu upomnienia, jeżeli upomnienie zostało wysłane, to możemy fakt ten zarejestrować w systemie, wybierając przycisk Wyślij. Przycisk ten jest dostępny tylko dla upomnień zatwierdzonych. Po jego wybraniu otworzy się okno "Zmiana statusu dokumentu", w którym uzupełniamy Datę wysłania oraz wskazujemy pracownika wysyłającego. Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych upomnienie zmieni status na "wysyłany". Aby zarejestrować fakt doręczenia upomnienia, wybieramy przycisk Doręcz i w oknie "Zmiana statusu dokumentu", w którym w polu Sposób doręczenia wskazujemy sposób doręczenia lub powód niedoręczenia upomnienia oraz w polu Data doręczenia/niedoręczenia datę doręczenia/niedoręczenia upomnienia. W polu Inne możemy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące doręczenia/niedoręczenia upomnienia. Po wybraniu ikony Akceptuj upomnienie zmieni status na "doręczony". Uwaga: W przypadku niedoręczenia upomnienia (doręczenia negatywnego) można wydać nowe upomnienie. Przy zatwierdzeniu kolejnego upomnienia system wyświetli walidację z pytaniem, czy ma zakończyć poprzednie upomnienie (w pytaniu, będzie informacja o numerze poprzedniego upomnienia). Po wybraniu przycisku Uprawomocnij otworzy się okno "Zmiana statusu dokumentu", w którym wprowadzamy datę uprawomocnienia. Po zaakceptowaniu danych upomnienie zmieni status na "uprawomocniony". Uwaga: Statusy upomnień możemy zmieniać tylko w kolejności przedstawionej powyżej tzn: status "projekt" Zatwierdź status "zatwierdzony" Wyślij status "wysłany" Doręcz status "doręczony" Uprawomocnij status "uprawomocniony". 7

8 Uwaga: Wysłanie, doręczenie lub uprawomocnienie upomnienia możemy cofnąć wybierając przycisk Cofnij wysłanie lub Cofnij doręczenie lub Cofnij uprawomocnienie. Przycisk ten w zależności od statusu upomnienia, zmienia swój opis. Cofanie zawsze następuje do poprzedniego statusu, tzn: - z wysłanej do zatwierdzonej, - z doręczonej do wysłanej, - z uprawomocnionej do doręczonej. Od momentu zatwierdzenia upomnienia upomnienie możemy zakończyć (anulować), nawet gdy upomnienie ma niespłacone koszty upomnienia. W tym celu zaznaczamy dane upomnienie i wybieramy przycisk Anuluj. Po wprowadzeniu daty anulowania upomnienie otrzyma status "anulowany". Aby anulować zakończenie upomnienia, wybieramy przycisk Cofnij anulowanie. Operację cofnięcia zakończenia upomnienia można wykonać tylko wtedy, gdy upomnienie, któremu chcemy cofnąć zakończenie, jest ostatnią decyzją w sprawie. Upomnienie możemy wydrukować, wybierając w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" menu Wydruki>Wydruk upomnienia. Otworzy się okno z podglądem wydruku upomnienia. Upomnienie możemy wydrukować wybierając przycisk Drukuj lub Ustaw i drukuj, a także zapisać jako wydruk gotowy. Przez wybór przycisku Wersja tekstowa możemy zapisać dokument do pliku w wersji tekstowej.txt. Okno opuszczamy, korzystając z ikony Wyjście. Szablon wydruku upomnienia możemy modyfikować. Sposób wprowadzania zmian w szablonach wydruku upomnienia jest analogiczny jak w przypadku wprowadzania zmian w szablonach wydruku decyzji i został opisany w rozdziale Modyfikacja szablonów wydruków decyzji i innych dokumentów Wystawienie tytułu wykonawczego Tytuł wykonawczy można utworzyć na trzy sposoby: I sposób: w oknie "Decyzje w windykacji" (zakładka Windykacja przycisk Decyzje w windykacji) zaznaczamy na liście decyzję, dla której chcemy wystawić tytuł wykonawczy i wybieramy przycisk Wystaw tytuł wykonawczy; II sposób: w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją" (okno Decyzje w windykacji przycisk Dokumenty dotyczące windykacji) wybieramy przycisk Wystaw tytuł wykonawczy; III sposób: w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji" (zakładka Windykacja przycisk Dokumenty dotyczące windykacji) wybieramy przycisk Wystaw tytuł wykonawczy. W każdym przypadku zostanie otwarte okno "Wystawienie tytułu wykonawczego". Uwaga: Jeżeli tytuł wykonawczy rejestrowany jest w kontekście konkretnej decyzji (z poziomu okna "Decyzje w windykacji" lub "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją"), wówczas w oknie "Wystawienie tytułu wykonawczego" w sekcji Z tytułu decyzji dane decyzji zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Jeżeli 8

9 tytuł wykonawczy jest rejestrowany z poziomu okna Dokumenty dotyczące windykacji, to wówczas ręcznie należy wskazać decyzję, której dotyczy tytuł wykonawczy. W sekcji Z tytułu decyzji znajdują się pola dotyczące decyzji, przekazanej do windykacji: Numer urzędowy - w polu widoczny jest numer decyzji przekazanej do windykacji, której dotyczy tytuł wykonawczy. Po wybraniu znajdującej się przy polu ikony przejdziemy do okna, w którym będziemy mogli przeglądnąć zawartość tej decyzji. Data zatwierdzenia - w polu widoczna jest data zatwierdzenia decyzji, dla której wystawiamy tytuł wykonawczy. Na zakładce Dane tytułu wykonawczego znajdują się pola dotyczące tworzonego dokumentu: Numer urzędowy - w polu wpisujemy dowolny, unikalny numer. Status tytułu - na etapie opracowania tytuł ma status "projekt". Data wystawienia upomnienia w polu widoczna jest data wystawienia upomnienia. Koszt upomnienia kwota automatycznie wprowadzona przez system na podstawie parametru KWOTA KOSZTÓW UPOMNIENIA. W polu Rodzaj odsetek określamy, czy odsetki są ustawowe, czy nie pobiera się odsetek. Rodzaj odsetek można zmienić jedynie podczas dodawania nowego tytułu wykonawczego. W sekcji Dane należności uzupełniamy: Kwota należności głównej - w polu widoczna jest kwota należna na dzień wydania upomnienia. Kwota odsetek - w polu widoczna jest kwota odsetek należnych na dzień wydania upomnienia, pole niedostępne. Przelicz odsetki na dzień- w polu wprowadzamy datę, na którą chcemy przeliczyć odsetki. Po uzupełnieniu tej daty możliwe jest przeliczenie odsetek na tę właśnie datę, za pomocą przycisku Przelicz. Data powstania należności od, Data powstania należności do - w polach widoczny jest okres, w którym należność powstała. Data, do kiedy należność powinna być zwrócona - w polu podpowiada się data, ale możemy ją zmodyfikować na dowolną. Zobowiązany - w polu widoczne jest imię i nazwisko osoby, której dotyczy tytuł wykonawczy, czyli osoby będącej podmiotem decyzji, z tytułu której tworzony jest tytuł wykonawczy. Aby zmienić osobę zobowiązaną należy wybrać ikonę, znajdująca się obok pola Zobowiązany, a następnie z listy osób zobowiązanych wskazać odpowiednią osobę. Wierzyciel - w polu domyślnie podpowiadają się dane ośrodka. Na zakładce Podstawa prawna wprowadzamy podstawę prawną dla tytułu wykonawczego oraz wprowadzamy ewentualne uwagi dotyczące tytułu wykonawczego na zakładce Pozostałe dane. Dane na tych zakładkach uzupełniamy wpisując tekst bezpośrednio do pola. Na zakładce Metryka znajdują się dane dotyczące rejestrowanego tytułu wykonawczego: Data wystawienia - podajemy datę opracowania tytułu wykonawczego, podpowiada się data bieżąca. Data zatwierdzenia - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po zatwierdzeniu tytułu wykonawczego. Data wysłania do organu egzekucyjnego - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po wysłaniu tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego. Data anulowania - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po zakończeniu (anulowaniu) tytułu wykonawczego. Opracował - pole uzupełniane danymi pracownika rejestrującego tytułu wykonawczego, pole niedostępne. Zatwierdził - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po zatwierdzeniu tytułu wykonawczego. Wysłał - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po wysłaniu tytułu wykonawczego. Anulował - pole niedostępne na etapie opracowywania tytułu wykonawczego, uzupełniane automatycznie po zakończeniu (anulowaniu) tytułu wykonawczego. Po uzupełnieniu wszystkich danych tytułu wykonawczego zapisujemy go wybierając ikonę Akceptuj. Utworzony tytuł wykonawczy otrzyma status "projekt" i będzie widoczny na liście w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją". 9

10 Utworzony tytuł wykonawczy należy zatwierdzić, w tym celu w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją " zaznaczamy utworzony tytuł wykonawczy o statusie "projekt" i wybieramy przycisk Zatwierdź. W oknie "Zmiana statusu dokumentu" uzupełniamy datę zatwierdzenia. Uwaga: Jeżeli od daty doręczenia upomnienia do daty wystawienia tytułu wykonawczego upłynęło mniej niż 7 dni, to system wyświetli komunikat z pytaniem, czy mimo to zatwierdzić tytuł wykonawczy. Zatwierdzony tytuł wykonawczy otrzyma status "zatwierdzony" i możemy go przekazać do Urzędu skarbowego. Do momentu przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu skarbowego aktywny będzie przycisk Cofnij zatwierdzenie. Po jego wybraniu zmieni się status tytułu wykonawczego na "projekt" i będziemy mogli wprowadzać w nim zmiany. Aby zarejestrować fakt przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego, wybieramy przycisk Wyślij do organu egzekucyjnego. Otworzy się okno "Zmiana statusu dokumentu", w którym wprowadzamy Datę wysłania do organu egzekucyjnego, wskazujemy pracownika Wysyłającego oraz Urząd skarbowy, do którego został przekazany tytuł wykonawczy. Uwaga: Data przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu skarbowego nie może być wcześniejsza od daty zatwierdzenia tytułu wykonawczego, ani późniejsza od daty bieżącej. Uwaga: Jeżeli w oknie "Urzędy skarbowe" brakuje Urzędu skarbowego, to można go dodać do słownika urzędów skarbowych, wybierając w głównym oknie systemu menu Windykacja>Pomocnicze dane>urzędy skarbowe. Sposób wprowadzania zmian w słownikach urzędów skarbowych został opisany w rozdziale Urzędy skarbowe. Po zaakceptowaniu danych tytuł otrzyma status "przekazany do urzędu skarbowego". Aby anulować przekazanie tytułu wykonawczego do Urzędu skarbowego, wybieramy przycisk Cofnij wysłanie. Za pomocą przycisku Zmiana tytułu wykonawczego możemy opracować nowy tytuł wykonawczy, będący zmianą poprzedniego. Zmianę tytułu wykonawczego możemy wykonać tylko dla tytułów wykonawczych o statusie "zatwierdzony", lub "przekazany do urzędu skarbowego", na przykład, gdy dłużnik zwrócił część zadłużenia, będącego podstawą powstania decyzji przekazanej do windykacji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to za pomocą przycisku Wystawienie dalszego tytułu wykonawczego możemy wystawić dalszy tytuł wykonawczy w sprawie. W oknie "Dodawanie dalszego tytułu wykonawczego" należy uzupełnić Numer dalszego tytułu wykonawczego oraz cel jego wykonania. Jeśli Urząd skarbowy umorzy należności, wybieramy przycisk Umorzenie przez organ egzekucyjny. W oknie "Zmiana statusu dokumentu uzupełniamy Datę umorzenia oraz podjemy powody umorzenia. 10

11 Uwaga: Data umorzenia tytułu wykonawczego nie może być wcześniejsza od daty przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu skarbowego, ani późniejsza od daty bieżącej. Po zaakceptowaniu danych umorzenia tytuł wykonawczy otrzyma status "umorzony". Aby anulować umorzenie tytułu wykonawczego, wybieramy przycisk Cofnij umorzenie przez organ egzekucyjny. Zatwierdzony lub przekazany do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy możemy zakończyć (anulować), wybierając przycisk Anuluj. Po potwierdzeniu wykonania operacji tytuł wykonawczy otrzyma status "anulowany". Aby cofnąć zakończenie tytułu wykonawczego, wybieramy przycisk Cofnij anulowanie. Operację cofnięcia zakończenia tytułu wykonawczego można wykonać tylko wtedy, gdy tytuł wykonawczy, któremu chcemy cofnąć zakończenie, jest ostatnią decyzją w sprawie. Tytuł wykonawczy możemy wydrukować, wybierając w oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane decyzją" menu Wydruki>Wydruk tytułu wykonawczego. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Tytuł wykonawczy możemy wydrukować wybierając przycisk Drukuj lub Ustaw i drukuj, a także zapisać jako wydruk gotowy. Przez wybór przycisku Wersja tekstowa możemy zapisać dokument do pliku w wersji tekstowej.txt. Okno opuszczamy, korzystając z ikony Wyjście. Szablon wydruku tytułu wykonawczego możemy modyfikować. Sposób wprowadzania zmian w szablonach wydruku jest analogiczny jak w przypadku wprowadzania zmian w szablonach wydruku decyzji i został opisany w rozdziale Modyfikacja szablonów wydruków decyzji i innych dokumentów. Uwaga: W systemie istnieje możliwość wydrukowania dalszego tytuły wykonawczego, wybierając menu Wydruki>Wydruk jako dalszy tytuł wykonawczy. W oknie "Wybór dalszego tytułu wykonawczego" wskazujemy odpowiedni numer dalszego tytułu wykonawczego i akceptujemy okno. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Dalszy tytuł wykonawczy jest kopią oryginalnego tytułu wykonawczego, dlatego w oknie wydruku dalszego tytułu wykonawczego wszystkie pola uzupełnione są tak samo jak oryginalny tytuł wykonawczy, za wyjątkiem punktu 4 (Numer tytułu wykonawczego) i punktu 5 (Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego) Zwrot zadłużenia Wpłatę zadłużenia można wprowadzić do systemu na kilka sposobów: I sposób: z poziomu okna "Zadłużenia"; Z poziomu okna Zadłużenia możemy zarejestrować fakt dokonania wpłaty dla wskazanego na liście zadłużenia (należności). Oznacza, to że z tego poziomu nie możemy zarejestrować wpłaty, która dotyczy całego zadłużenia lub ma być przeznaczona na kilka zadłużeń. Aby zarejestrować wpłatę wybranego zadłużenia, w oknie Zadłużenia zaznaczamy odpowiednią pozycję na liście zadłużeń i wybieramy przycisk Wpłać. W oknie "Wpłata" uzupełniamy kwotę wpłaty, datę wpłaty oraz wskazujemy kto i w jakiej formie dokonał zwrotu (pole Zwrot od oraz Sposób realizacji zwrotu). II sposób: z poziomu okna Decyzje windykacji (listy wszystkich decyzji w windykacji); W oknie "Decyzje w windykacji" możemy zarejestrować fakt dokonania wpłaty dla zadłużeń wynikających ze wskazanej decyzji. W tym celu na liście decyzji w windykacji zaznaczamy odpowiednią decyzję i wybieramy przycisk Wpłaty. Z tego sposobu zalecamy korzystać w przypadku, gdy chcemy zarejestrować wpłatę, która dotyczy całego zadłużenia lub kilku zadłużeń i nie zostało jeszcze wystawione upomnienie. III sposób: z poziomu okna Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją o numerze [nr decyzji] ; W oknie "Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją o numerze [nr decyzji]" możemy zarejestrować fakt dokonania wpłaty dla zadłużeń wynikających z powiązanej decyzji oraz kosztów upomnienia. W tym celu wskazujemy ostatnie doręczone upomnienie (lub zatwierdzony tytuł wykonawczy) i wybieramy przycisk Wpłaty. Uwaga: W przypadku gdy dla decyzji przekazanej do windykacji zostało wystawione upomnienie zaleca się wprowadzać zwrot zadłużenia w kontekście konkretnego upomnienia dotyczącego decyzji przekazanej do windykacji, czyli z okna Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją o numerze [nr decyzji]". Rejestrując wpłatę tym sposobem część spłaty zadłużenia będzie mogła być przeznaczona na zwrot kosztów upomnienia. Po wybraniu przycisku Wpłaty otworzy się okno "Wpłaty", w którym prezentowana jest lista wszystkich dotychczasowych wpłat zadłużenia wynikającego z decyzji, w ramach której wybrany został przycisk Wpłaty. 11

12 Aby dodać wpłatę należy wybrać przycisk Dodaj wpłatę. Otworzy się okno "Wpłata", w którym: w polu Kwota wpłaty wprowadzamy wysokość dokonanej wpłaty; w polu Data wpłaty podajemy datę dokonania wpłaty; w polu Zwrot od określamy kto dokonał zwrotu zadłużenia, domyślnie podpowiada się wartość "zwrot od dłużnika"; Uwaga: Jeżeli okno "Wpłata" zostanie otwarte w kontekście tytułu wykonawczego o statusie "przekazany do urzędu skarbowego", to wówczas w polu Zwrot od domyślnie podpowiada się wartość "zwrot z urzędu skarbowego". w polu Sposób realizacji zwrotu wybieramy jedną z wartości: gotówka, przekaz pocztowy, konto bankowe, karta przedpłacona lub inny. Zaznaczenie opcji czy przekazać nadwyżkę zwrotu na pokrycie innych zadłużeń zobowiązanego? spowoduje, że w przypadku, gdy wprowadzona kwota wpłaty przekroczy kwotę zadłużenia, to ta pozostała kwota wpłaty zostanie przekazana na pokrycie innych zadłużeń zobowiązanego. Opcja czy kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności? jest niedostępna do edycji, i jest zaznaczona jeżeli parametr systemowy "Czy kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności" jest ustawiony na Tak. Zaznaczona opcja oznacza, że odsetki będą spłacane w pierwszej kolejności. 12

13 Opcję czy zwrot kosztów upomnienia? zaznaczamy, jeśli chcemy część kwoty wpłaty przeznaczyć na zwrot kosztów upomnienia. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dostępne stanie się pole Kwota przeznaczona na zwrot kosztów upomnienia, w którym wprowadzamy odpowiednią kwotę. Domyślnie podpowiada się kwota na podstawie wartości parametru Kwota kosztów upomnienia. Uwaga: Opcja czy zwrot kosztów upomnienia? będzie domyślnie zaznaczona, jeżeli parametr Sposób domyślnego pokrywania kosztów upomnienia jest ustawiony na 1 - zawsze pobieraj koszty upomnienia lub 4 - pobieraj koszty upomnienia tylko przy wpłacie z Urzędu Skarbowego. Jeśli parametr ten ustawimy na 2 - nigdy nie pobieraj kosztów upomnienia lub 3 - pobieraj koszty upomnienia tylko przy zwrocie od komornika oraz spłacie dłużnika, to pole będzie odznaczone. Uwaga: Jeśli osoba nie posiada niezwróconych kosztów upomnienia dla danej sprawy, to opcja czy zwrot kosztów upomnienia? jest niedostępna. Uwaga: Kwota przeznaczona na zwrot kosztów upomnienia nie może być większa niż koszty upomnienia oraz większa niż kwota wpłaty. Uwaga: Opcje dotyczące zwrotu kosztów upomnienia są dostępne jeżeli okno "Wpłata" zostało wywołane z poziomu okna Dokumenty dotyczące windykacji związane z decyzją o numerze [nr decyzji]. W polu Uwagi możemy wprowadzić opis dla wpłaty. Uwaga: Jeżeli okno "Wpłata" zostanie otwarte w kontekście tytułu wykonawczego o statusie "przekazany do urzędu skarbowego", to wówczas w polu Opis domyślnie podpowiada się informacja, że wprowadzona kwota jest wpłatą odzyskaną przez Urząd Skarbowy, opis ten możemy zmienić na dowolny. Dane wprowadzonej wpłaty zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Wrócimy do okna "Wpłaty", w którym w sekcji Wpłaty pojawi się dodana wpłata. W sekcji Zwroty widoczne są pozycje zwrotów powiązane z kwotą dokonanej wpłaty. Jeżeli część zwróconej kwoty przeznaczona została na spłatę kosztów upomnienia (dla wpłaty zaznaczona opcja czy zwrot kosztów upomnienia?), to w sekcji Zwroty pojawi się zrealizowana pozycja Koszty upomnienia. Po dokonaniu pierwszej wpłaty, jeśli kwota do zwrotu nie została spłacona w całości, to status zadłużenia (w oknie Zadłużenia ) zostanie zmieniony na częściowo zrealizowana. Jeśli zwrócona kwota jest większa niż kwota zadłużenia, to zostanie automatycznie wygenerowana nadpłata dla dłużnika, która jest umieszczana na liście nadpłat dłużnika. Nadpłaty danego dłużnika możemy zobaczyć, wybierając w oknie "Zadłużenia" menu Operacje>Nadpłaty dłużnika. Sposób obsługi nadpłat dłużnika jest analogiczny jak w przypadku nadpłat generowanych podczas rejestracji faktu dokonania wpłaty przez dłużnika z poziomu Harmonogramu należności i został opisany w rozdziale Nadpłaty dłużnika. Wprowadzoną kwotę wpłaty system automatycznie podzieli między należność główną i odsetki, jeśli parametr "Czy kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności" jest ustawiony na NIE. Kwota zwrotu będzie proporcjonalnie dzielona między należność główną, a odsetki, wg wzoru: x% = (Odsetki * 100) /Suma Zwrotów. gdzie: x% - to procent wpłaty, jaki zostanie przeznaczony na zwrot odsetek, Odsetki - to kwota naliczonych odsetek, Suma Zwrotów - to suma wszystkich należności do zwrotu. Przykład: Kwota zadłużenia głównego wynosi 1200 zł, w tym kwota odsetek wynosi 23 zł. Klient robi wpłatę w wysokości 670 zł. Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy: 1,88062 % = (23*100)/ 1223 co oznacza, że kwota wpłaty, która zostanie przeksięgowana na należności odsetkowe wynosi: 670 zł * 0, = 12,60 zł. Kwota, która zostanie przeksięgowana na należności główne to: 670 zł 12,60 zł = 657,40 zł. Jeśli parametr "Czy kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności" ustawiony jest na TAK, ze zwróconej kwoty w pierwszej kolejności będą spłacane odsetki. Rejestracji wpłaty nie można anulować, administrator może jednak cofnąć informację o wprowadzeniu wpłaty, co spowoduje, że pozycja zadłużenia, dla której została cofnięta wpłata, otrzyma status skierowana do windykacji. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Cofnięcie wpłaty należności wykonanej ręcznie". 13

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w systemie POMOST Std Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w systemie POMOST Std Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail... 3 Czynności administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW)

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW) Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW) Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w systemie POMOST Std Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w systemie POMOST Std Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail... 3 Czynności administracyjne...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Szablony wywiadów dla terminali mobilnych

Szablony wywiadów dla terminali mobilnych Szablony wywiadów dla terminali mobilnych Administrator systemu ma możliwość definiowania szablonów wywiadów dla terminali mobilnych dla wszystkich części rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przeprowadzając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja 20-0.0 Instalacja pakietu Przed zainstalowaniem pakietu należy wykonać kopię bazy danych. Pakiet należy zainstalować poprzez uruchomienie go na każdej stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM)

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM) Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM) 14 września 2017r. Spis treści Włączenie obsługi powiadomień

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity

Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Wstęp Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Obsługa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w POMOST Std

Obsługa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w POMOST Std Obsługa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w POMOST Std W odpowiedzi na zgłoszenia Ośrodków Pomocy Społecznej, POMOST Std w wersji 3-10.0 został rozszerzony o możliwość wydruku skierowania

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD)

Instrukcja obsługi aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) Instrukcja obsługi aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) Spis treści Wprowadzenie... 2 Konfiguracja komunikacji systemu źródłowego z aplikacją CRD... 3 Opis głównego okna aplikacji... 11 Sposób

Bardziej szczegółowo

Moduł Delegacje Instrukcja

Moduł Delegacje Instrukcja Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany Użytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji Użytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu służbowego używa opcji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę.

Płace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Płace VULCAN Jak przygotować listę płac? W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Przygotowanie listy płac 1. Zaloguj się

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

Moduł Delegacje Instrukcja

Moduł Delegacje Instrukcja Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany UŜytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji UŜytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu słuŝbowego uŝywa opcji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO Portal Dostawcy, zakładka Zamówienia, menu Niezrealizowane zamówienia wyświetla się lista niezrealizowanych zamówień: 1 Po wejściu na symbol zamówienia wyświetli

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Wrocław, dnia 11.12.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Rejestry. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Rejestry. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 esop Rejestry instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Rejestr

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Dokumentacja użytkownika dla pracowników sądów wprowadzających dane do ST CEIDG BIAŁYSTOK, 21 MAJA 2012 dla podmiotów wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI

DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI Po zalogowaniu się do systemu TETA HRM wybieramy opcję DELEGACJE lub będąc już w systemie wybieramy z lewego menu Delegacje. Do wyboru mamy trzy opcje: Dodaj delegację Lista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Spis treści 1 SERWIS INTERNETOWY DLA PARTNERA HANDLOWEGO ONLINE... 3 2 PIERWSZY KROK: WYGENEROWANIE HASŁA I ZALOGOWANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 1. Rozliczanie dożywania z art. 6a Po otrzymaniu ze szkoły listy dzieci korzystających z dożywania w ramach art. 6a, wybieramy z głównego okna Pomostu ikonkę

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 4.12 STD w stosunku do wersji 4.10 STD 4.22 PLUS w stosunku do wersji 4.20 PLUS Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS Wersja 4.11 STD/4.21

Bardziej szczegółowo

Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT

Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. E-zajęcia... 3 1.1. Konfiguracja... 3 1.2. Dodawanie rachunków bankowych... 4 1.3. Generowanie e-zajęcia Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 Niniejsza publikacja i jej treść jest własnością Gabos Software Sp. z o.o. Gabos Software Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo