WYBRANE ZAGADNIENIA O CZASIE PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA O CZASIE PRACY"

Transkrypt

1 WYBRANE ZAGADNIENIA O CZASIE PRACY Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych zagadnień które decydują o prawidłowym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników, a w szczególności: zasady zachowania norm czasu pracy, doby pracowniczej, okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, rozkładu czasu pracy, indywidualnego rozkładu czasu pracy, godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym. CZAS PRACY - DEFINICJA POJĘCIA Zgodnie z art k.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Z definicji wynikają dwie istotne kwestie, tj. obowiązek pozostawania w dyspozycji pracodawcy oraz miejsce pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Ustawodawca nie wiąże pojęcia czasu pracy z czasem realnego, efektywnego świadczenia pracy, lecz z czasem pozostawania w dyspozycji pracodawcy, tak więc na czas pracy składa się nie tylko czas rzeczywistej pracy, lecz także okresy jej nieświadczenia, w których pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy. Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy rozpoczyna się od momentu stawienia się pracownika w wyznaczonym czasie w zakładzie pracy lub w innym miejscu, w którym praca ma być świadczona, a kończy z upływem dniówki roboczej albo później, jeżeli pracownik został zobowiązany do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. MOMENT ROZPOCZĘCIA PRACY W kontekście definicji czasu pracy pojawia się problemem tj. od jakiego momentu liczyć czas pracy pracownika? W przepisach prawa pracy brak jest regulacji precyzyjnie określających, od jakiego momentu należy liczyć czas pracy pracownika. Regulacje takie powinny zatem zostać zawarte w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy). Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy czas potrzebny pracownikowi na przebranie się w odzież roboczą, a po zakończeniu pracy na wzięcie kąpieli i ubranie własnej odzieży, jest zaliczany do czasu pracy. Czynności związane np. z przebraniem sie pracownika w strój roboczy, podejmuje on w związku z takim zorganizowaniem pracy przez pracodawcę, które tych czynności wymaga. Skoro względy bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie nakazują pracownikowi wykonywanie pracy w odzieży roboczej, bez której pracownik nie mógłby zastać dopuszczony do pracy na danym stanowisku, to nie można twierdzić, że przebieranie się w taką odzież nie jest zaliczane do czasu pracy. NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 1

2 Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy przede wszystkim wówczas, gdy pracę wykonuje. Czasem pracy są jednak także pewne, wskazane przez przepisy prawa, okresy niewykonywania pracy. Do czasu pracy wlicza się mianowicie: Czas, gdy pracownik był do niej gotów, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy albo przestoju (art.81 k.p.), 15-minutowa przerwa w pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 k.p.), Przerwy z tytułu pracy wynikające z obowiązku skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, albo pracy monotonnej, lub pracy w ustalonym z góry tempie (art.145 k.p.), 5-minutowe przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze, ( 7 rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w s. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr148,poz.973), Przerwy na gimnastykę /15 min/ usprawniającą lub wypoczynek przysługujące pracownikowi niepełnosprawnemu (art.17 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 późn. zm.), Przerwy na karmienie dziecka piersią (art. 187 k.p.), Czas nauki pracownika młodocianego (art k.p.), Czas szkolenia w zakresie bhp (art k.p.), Czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy (art k.p.), Czas podróży służbowej jeżeli przypada w godzinach pracy, Inne okresy, jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe tak stanowią. NORMY CZASU PRACY Normy czasu pracy określają maksymalną liczbę godzin, jaką pracownik może przepracować zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa pracy, mają więc charakter przepisów ochronnych przed ewentualnym obciążeniem pracą. Określone w kodeksie pracy normy podstawowe to: norma dobowa, która nie może przekraczać 8 godzin na dobę, norma przeciętna tygodniowa, która nie powinna przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, łączna tygodniowa - wraz z nadgodzinami czas pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 48 godzin (norma ta nie dotyczy jednak pracowników zarządzających zakładem pracy). Dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym obowiązują od 10 lipca 2014 r. (sztywne) normy czasu pracy: norma dobowa - 7 godzin, norma tygodniowa 35 godzin. NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 2

3 WYMIAR CZASU PRACY Kolejnym zagadnieniem istotnym z punktu widzenia planowania pracownikom pracy jest ustalenie obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy. Wymiar (potocznie oznacza etat) to czas w którym pracownik jest zobowiązany pozostawać w dyspozycji pracodawcy ramach dnia oraz tygodnia w danym okresie rozliczeniowym. Ustalanie wymiaru czasu pracy jest unormowane w art. 130 k.p., czyli wszystkich pracodawców obowiązuje jednakowy sposób obliczania wymiaru czasu pracy: mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w okresie rozliczeniowym, (tydzień to 7 kolejnych dni kalendarzowych licząc od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego), do wyniku dodajemy iloczyn ośmiu godzin normy dobowej i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystające), sprawdzamy w kalendarzu, które święta wypadają w innym dniu niż niedziela - jeśli takie dni występują, wówczas zmniejszamy wymiar czasu pracy o osiem godzin z tytułu każdego z tych świąt, dodatkowo wymiar obniżamy o godziny usprawiedliwionej nieobecności pracownika w danym okresie rozliczeniowym. Dla celów rozliczania czasu pracy wprowadzono pojęcie DOBY PRACOWNICZEJ i TYGODNIA PRACOWNICZEGO. DOBA PRACOWNICZA - to kolejne 24 godziny rozpoczynające się w godzinie podjęcia pracy przez pracownika u danego pracodawcy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. Jeśli pracownik rozpoczyna pracę w poniedziałek o godzinie , to jego doba trwa do godziny 7.00 we wtorek, co oznacza, że pracodawca nie może pracownikowi zaplanować we wtorek rozpoczęcia pracy przed godziną Jeśli pracodawca zaplanuje pracownikowi w harmonogramie dwukrotne podjęcie pracy w tej samej dobie, wiąże sie to z wykroczeniem przeciwko przepisom o czasie pracy (art. 281 pkt. 5 k.p.), za które grozi pracodawcy grzywna. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS z dnia 1 sierpnia 2008 r., nr pisma: DPR-III /TW/08): ( ) Podjęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej, po przekroczeniu dobowej normy czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że wszystkie godziny pracy w tej samej dobie, przekraczające osiem godzin, będą pracą nadliczbową (art k.p.). Dwukrotne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie jest dopuszczalne w przypadku: pracowników objętych przerywanym systemem czasu pracy jeśli u pracodawcy został wprowadzony ruchomy czas pracy (art k.p.) NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 3

4 TYDZIEŃ PRACOWNICZY definiuje art pkt. 2 k.p.. W świetle przywołanego przepisu poprzez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Jeżeli pierwszym dniem okresu rozliczeniowego będzie wtorek, to tydzień będzie trwał do poniedziałku, jeśli pierwszym dniem okresu rozliczeniowego będzie czwartek to tydzień będzie trwał do środy. Wyodrębnienie doby i tygodnia pracowniczego wiąże się bezpośrednio z zapewnieniem pracownikowi już na etapie planowania pracy odpoczynków : dobowego i tygodniowego. KAŻDY PRACOWNIK ZATRUDNIONY W RAMACH STOSUNKU PRACY MA PRAWO DO ODPOCZYNKU DOBOWEGO. Podstawowy wymiar dobowego odpoczynku to co najmniej 11 godzin. Odpoczynek ten musi być udzielony w każdej dobie pracowniczej w sposób nieprzerwany (art k.p.). Gwarancja odpoczynku w każdej dobie nie dotyczy: pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz biorących udział w akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. W razie wydłużenia dniówki roboczej i skrócenia 11-godzinnego odpoczynku, tacy pracownicy mają prawo do równoważnego odpoczynku. W sprawie sposobu równoważenia odpoczynku nie ma jednoznacznego stanowiska, i tak: według Stanowiska Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (znak pisma: DPR-III /TW/07) "Równoważnego okresu odpoczynku należy udzielić bezpośrednio po ostatnim okresie wykonywania pracy w danej dobie, w której został naruszony odpoczynek dobowy, w takim wymiarze, aby dopełnić okres odpoczynku po zakończeniu pracy do wymaganych 11 godzin". według opinii Głównego Inspektoratu Pracy (znak pisma: GNP/401/ /07/PE) "W razie skrócenia odpoczynku dobowego w danej dobie udzielenie równoważnego odpoczynku polega na przedłużeniu 11-godzinnego odpoczynku w innej dobie, o tyle godzin, o ile został on skrócony, ale udzielanego w ramach danego okresu rozliczeniowego, a nie bezpośrednio po dobie, w której nie zapewniono pełnego odpoczynku". Biorąc pod uwagę wymiar odpoczynku dobowego, pracodawca może polecić pracownikowi wykonującemu pracę po 8 godzin dziennie- maksymalnie 5 godzin nadliczbowych z uwagi na swoje szczególne potrzeby. Jeżeli pracownik pracuje w systemie równoważnym po 12 NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 4

5 godzin, to może przepracować tylko jedną godzinę ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, chyba że chodzi o akcję ratowniczą lub usuwanie skutków awarii. ODPOCZYNEK TYGODNIOWY Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Odpoczynek tygodniowy, powinien przypadać w niedzielę. Jednak w razie wykonywania dozwolonej pracy w niedzielę, odpoczynek może przypadać w innym dniu tygodnia. W niektórych przypadkach odpoczynek tygodniowy może zostać skrócony, jednak nie więcej niż do 24 godzin. Dotyczy to pracy wykonywanej przez kadrę zarządzającą, udziału pracowników w akcji ratowniczej oraz zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym dla niego rozkładem czasu pracy (tzw. łamanie zmian). Jednak nawet w razie skrócenia odpoczynku tygodniowego powinien on przypadać w niedzielę, chyba że pracownik zgodnie z grafikiem ma świadczyć pracę właśnie w tym dniu. Wtedy odpoczynek ten może przypadać w innym dniu tygodnia (art. 133 K.p.). WYDŁUŻANIE OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH Okres rozliczeniowy, to odcinek czasu wyrażony w tygodniach lub miesiącach, na który jest planowana i po upływie którego jest rozliczana praca każdego pracownika. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego jest uzależniona od systemu czasu pracy i wynika z przepisów kodeksu pracy. W tzw. podstawowym systemie czasu pracy (wykonywanie pracy przez 8 godzin na dobę) dopuszczalny okres rozliczeniowy wynosi do 4 miesięcy z zastrzeżeniami wynikającymi z art oraz art k.p., dotyczącymi ciągłego, weekendowego, skróconego oraz równoważnych systemów czasu pracy. W systemach równoważnego czasu pracy dopuszczających przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 albo do 24 godzin dopuszczalny okres rozliczeniowy wynosi co do zasady miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 3 miesięcy, a przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych do 4 miesięcy (art. 135 i 137 k.p.). Okres rozliczeniowy tak jak system czasu pracy wprowadzany jest: - w układach zbiorowych pracy, - regulaminach pracy lub jeśli pracodawca nie jest związany układem zbiorowym oraz nie jest obowiązany do tworzenia regulaminu pracy - w obwieszczeniach (art. 150 k.p.). NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 5

6 Zasady wprowadzania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Zgodnie z art k.p. w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi bądź dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Nowa regulacja, która obowiązuje od 23 sierpnia 2014 r., oznacza zatem, że wprowadzenie maksymalnie rocznego okresu rozliczeniowego będzie możliwe w każdym systemie czasu pracy, czyli bez względu na wyżej wskazane ograniczenia związane z długościami okresów rozliczeniowych w poszczególnych systemach czasu pracy. W efekcie będzie go można wprowadzić w systemie podstawowym, równoważnym (we wszystkich odmianach), przerywanym, skróconym i ciągłym. Warunkiem wprowadzenia tak długiego, rocznego okresu rozliczeniowego czasu pracy jest uzasadnienie tej potrzeby przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Zastosowanie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego jest możliwe pod warunkiem ustalenia takiego okresu w: układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z organizacją/ami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi. Jeżeli w zakładzie nie działają organizacje związkowe, pracodawca zawiera porozumienie sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym w danym zakładzie. Przypominamy, iż porozumienie z organizacją związkową zawierane jest w trybie art. 30 ust.4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. (tekst jed Dz. U. z 2014 r. poz. 167.) który brzmi: "W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe". SPORZĄDZANIE ROZKŁADÓW CZASU PRACY Nowelizacja czasu pracy, wprowadziła nowe regulacje dotyczące sporządzania rozkładów czasu pracy. Obecnie pracodawca ma obowiązek sporządzania rozkładów na co najmniej jednomiesięczny okres rozliczeniowy i musi przedstawić go pracownikom na 1 tydzień przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. Rozkład może mieć charakter ogólny dla wszystkich pracowników (stałe godziny rozpoczynania pracy) lub poszczególnych grup - nie ma wówczas potrzeby rozplanowywania pracy w sposób indywidualny dla każdego pracownika. NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 6

7 Natomiast, gdy pracodawca zatrudnia np. pracowników przy pracy zmianowej, czy w równoważnym systemie czasu pracy, gdzie są różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach - musi tworzyć harmonogramy. Częstym problemem jest wprowadzanie przez pracodawców zmian do ustalonych harmonogramów. Zgodnie ze stanowiskiem GIP z dnia 6 kwietnia 2009 r. GPP /09/PE/RP zmiana harmonogramu dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych sytuacjach które wskazane są w zakładowych źródłach prawa pracy (np. długotrwała nieobecność lub choroba innego pracownika) oraz w przepisach Kodeksu pracy (np. art i art ). PIP dopuszcza maksymalnie wprowadzenie zmiany na 1 dzień przed rozpoczęciem dniówki. RUCHOMY CZAS PRACY - to system organizacji pracy, w którym ogólny wymiar czasu nie zmienia się, a jedynie zmienia się pora rozpoczynania i kończenia pracy. Ruchomy czas pracy może występować w dwóch formach organizacji czasu pracy (art k.p.), tj. jako: 1. ruchomy czas pracy, w którym zaplanowano różne godziny rozpoczynania pracy, (rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy), 2. ruchomy system czasu pracy jako przedział czasowy do rozpoczęcia pracy (ta forma ruchomego czasu pracy daje możliwość stosowania rozkładów czasu pracy, w których to sam pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia przez niego pracy w ustalonym jedynie przez pracodawcę przedziale czasowym. W ruchomym rozkładzie czasu pracy godzina rozpoczęcia pracy przez pracownika w danym dniu jest zatem zmienna). Ten sposób organizacji pracy może być stosowany w każdym systemie czasu pracy. W ruchomym rozkładzie czasu pracy, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Wprowadza się go w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z organizacjami związkowymi (art k.p.). Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art a, albo jeśli brak organizacji związkowej - w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników. Niezależnie od wyżej przedstawionego trybu, może być wprowadzony na wniosek pracownika (art k.p.). pisemny Stosowanie ruchomego czasu pracy, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikowi odpoczynku dobowego i tygodniowego. Z tego względu maksymalny przedział godzinowy może wynosić 5 godzin. Z czego to wynika? odpoczynek dobowy to 11 godzin, skoro doba pracownicza ma 24 godziny, a w podstawowym systemie czasu pracy jest wykonywana w wymiarze 8 godzin na dobę (w tym systemie stosowanie ruchmego czasu pracy jest najbardziej uzasadnione), to pozostaje 16 godzin wolnych, z NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 7

8 czego 11 godzin musi być zarezerwowane na odpoczynek dobowy - pozostaje więc do dyspozycji godzin. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH Pracą nadliczbową jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art.151 k.p.). W systemie podstawowym pracą w godzinach nadliczbowych będzie praca: ponad 8 godzin na dobę (nadgodziny dobowe) oraz ponad 40 godzin przeciętnie w tygodniu, w danym okresie rozliczeniowym (nadgodziny średniotygodniowe); W pozostałych systemach (np. w równoważnym systemie) pracą w godzinach nadliczbowych będzie: praca ponad 8 godzin na dobę w dniach, w których zgodnie z rozkładem pracownik miał pracować 8 godzin lub mniej godzin, w dniach w których miał pracować więcej niż 8 godzin- praca ponad tę liczbę którą miał wypracować (np. powyżej 12 godzin), praca ponad 40 godzin przeciętnie w tygodniu w danym okresie rozliczeniowym Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych Kodeks pracy stanowi, iż praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa w dwóch grupach przypadków: 1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,( bez określenia limitu pracy w godzinach nadliczbowych), 2. w razie szczególnych potrzeb pracodawcy (limit godzin nadliczbowych to 150 w roku, ale może być zwiększony w drodze postanowień wprowadzonych do układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub umowy o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty uzp ani też nie jest zobowiązany do wprowadzania regulaminu pracy. Godziny nadliczbowe dla niepełnoetatowca W umowie o pracę pracownika pracującego w niepełnym wymiarze czasu pracy, strony muszą określić liczbę godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatku do wynagrodzenia jak za nadgodziny. Wymóg wprowadzenia takiego zapisu ma na celu zrekompensowanie niepełnoetatowcowi pracy ponad jego wymiar czasu pracy, która w sensie ścisłym nie jest pracą nadliczbową. Dlatego strony muszą wskazać w umowie tzw. limit godzin, którego przekroczenie będzie uprawniało do dodatku jak za nadgodziny. NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 8

9 Rozliczanie godzin nadliczbowych Rozliczenie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia norm dobowych czasu pracy (nadgodziny dobowe) następuje z terminem wypłaty wynagrodzenia (najczęściej co miesiąc). Rozliczenie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (nadgodziny średniotygodniowe) następuje po upływie okresu rozliczeniowego. Zgodnie z praktyką PIP rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych następująco: powinno wyglądać od liczby faktycznie przepracowanych godzin, należy odjąć wymiar czasu przypadający do przepracowania w skali okresu rozliczeniowego oraz sumę nadgodzin dobowych, które wystąpiły w jej ramach. Jeżeli wynik jest ujemny bądź równy zero, nie doszło do przekroczenia przeciętnej średniotygodniowej normy. Otrzymany dodatni wynik stanowić będzie liczbę nadgodzin średniotygodniowych, rekompensowanych wypłatą 100% dodatku do wynagrodzenia lub ustaleniem z pracownikiem (na pisemny wniosek pracownika) odbioru czasu wolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym. Rekompensatą za pracę nadliczbową jest przede wszystkim normalne wynagrodzenie za czas pracy nadliczbowej powiększone o wynagrodzenie dodatkowe lub w zamian dodatku - udzielenie czasu wolnego. Wynagrodzenie dodatkowe Zgodnie z 1 art k.p. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wynosi 100% wynagrodzenia za pracę wykonywaną w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za dozwoloną, stosownie do art k.p., pracę w niedzielę lub w święto. Za pracę nadliczbową wykonywaną w pozostałe dni dodatek wynosi 50% wynagrodzenia, owe pozostałe dni, to dni powszednie nie będące dniami wolnymi od pracy udzielonymi pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, a także niedziele lub święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Udzielenie czasu wolnego Alternatywną, wobec dodatku do wynagrodzenia, formą rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych jest czas wolny udzielany pracownikowi. Ta forma rekompensaty może mieć miejsce: 1. albo na pisemny wniosek pracownika, 2. albo bez tego wniosku z inicjatywy pracodawcy. NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 9

10 W pierwszym przypadku udziela się czasu wolnego w wymiarze równoważnym liczbie godzin nadliczbowych, może to nastąpić w innym okresie rozliczeniowym niż okres powstania nadgodzin, strony powinny uzgodnić termin, w którym pracownik skorzysta z czasu wolnego. W drugim przypadku udziela się czasu wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, udzielenie czasu wolnego powinno nastąpić do końca okresu rozliczeniowego i nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Zgodnie ze stanowiskiem GIP z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie terminu składania wniosku o czas wolny od pracy (gpp /09/pe/rp) "wniosek lub odpowiednio decyzja pracodawcy o rekompensacie nadgodzin czasem wolnym, musi zapaść przed naliczeniem i wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. Przekroczenia te powstają w dniu, w którym wystąpiły. To z kolei oznacza, że w braku wniosku pracownika o odbiór czasu wolnego lub decyzji pracodawcy o jego wyznaczeniu w grafiku brakuje podstaw, by odroczyć termin wypłaty należnego za nie wynagrodzenia i dodatku. PRACA W DNIU WOLNYM OD PRACY Wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, może mieć miejsce w sytuacji wystąpienia okoliczności przewidzianych w art k.p. /tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne potrzeby pracodawcy/. Za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (najczęściej jest to sobota) przysługuje w zamian inny dzień wolny (cały dzień wolny bez względu na to, ile godzin pracownik pracował w tym dniu) od pracy, udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Jeśli pracownikowi w zamian za pracę w dniu wolnym (tzw. wolną sobotę) nie zostanie udzielony inny dzień wolny (tylko w wyjątkowych okolicznościach np. choroba pracownika przypadająca po pracy w dniu wolnym, trwająca do końca okresu rozliczeniowego, praca w dniu wolnym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub ostatnim dniu roboczym tego okresu) do rozliczenia należy stosować ogólne reguły wynikające z przepisów o czasie pracy, tj.: w przypadku, jeśli dojdzie do przekroczenia przeciętnej 40 godzinnej średniotygodniowej normy w okresie rozliczeniowym, pracownikowi przysługiwać będzie oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia, jeśli nieudzielenie dnia wolnego nie spowoduje przekroczenia przeciętnej 40 godzinnej normy, to pracownikowi będzie przysługiwało za pracę w tym dniu tylko normalne wynagrodzenie, bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę przypadającą na kolejne 24 godziny pomiędzy godziną 6 w tym dniu, a godziną 6 dnia następnego, chyba że u danego pracodawcy ustalono inną granicę czasową tych dni, co może nastąpić w drodze układu zbiorowego pracy lub NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 10

11 regulaminu pracy, a u pracodawców nieobjętych tymi aktami normatywnymi - w drodze decyzji podmiotu zatrudniającego. Zgodnie z art.151 9a k.p. zakazana jest praca w święta ustawowe w placówkach handlowych, także wówczas, gdy święto przypada w niedzielę. Natomiast w placówkach handlowych dozwolona jest praca w niedziele przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Zgodnie z art k.p. -praca w niedziele i święta jest dozwolona: 1)w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 2) w ruchu ciągłym; 3) przy pracy zmianowej; 4) przy niezbędnych remontach; 5) w transporcie i w komunikacji; 6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych; 7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób; 8) w rolnictwie i hodowli; 9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: zakładach świadczących usługi dla ludności, w gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku; 10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta; 11) przy wykonywaniu prac: a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art , są u niego dniami pracy, b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a. W celu zapewnienia pracownikom pracującym w niedziele i święta odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy w skali roku, w 1 art , ustanowiono obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi zastępczego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto. Zastępczy dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę powinien być udzielony pracownikowi w okresie sześciu dni poprzedzających, bądź następujących po takiej niedzieli. Z kolei dzień wolny w zamian za pracę w święto, powinien być udzielony pracownikowi w ciągu okresu rozliczeniowego, w którym przypada owo święto, dzień ten może poprzedzać pracę w święto, może też następować po tym dniu. Udzielenie całego dnia wolnego (niezależnie od faktycznej liczby godzin pracy) w w/w sytuacjach jest obowiązkiem pracodawcy, pracownik nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 11

12 . Niekiedy nie jest możliwe wykorzystanie owego zastępczego dnia wolnego w terminie wyznaczonym stosownie i wówczas dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę udzielić należy pracownikowi do końca danego okresu rozliczeniowego, a gdy i to jest niemożliwe, należy pracownikowi wypłacić dodatek w wysokości 100 % w zamian za każdą godzinę pracy w niedzielę, natomiast w zamian za niewykorzystany dzień wolny od pracy rekompensujący pracownikowi pracę w święto pracownikowi przysługuje ww. dodatek za każdą godzinę pracy w dniu świątecznym. W zakładach pracy, w których praca odbywa się w niedziele, pracownik powinien korzystać, co najmniej raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Zdarza sie taka sytuacja, iż pracownik wykonuje pracę w niedzielę która jest dla niego dniem wolnym od pracy zgodnie z harmonogramem. Czas pracy zostaje wydłużony z 8 do 11 godzin. W jaki sposób powinna być rozliczona jego praca? Za pierwsze 8 godzin pracy pracownikowi należy sie dzień wolny. Za trzy godziny pracy nadliczbowej - należy się pracownikowi za każdą godzinę normalne wynagrodzenie, zwiększone o dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (100%) albo przyznanie czasu wolnego za te 3 godziny nadliczbowe zgodnie z art k.p. Dopiero, jeśliby pracownik nie otrzymał dnia wolnego za pierwsze 8 godzin - będzie mu przysługiwać za te godziny pracy również dodatek za pracę w niedzielę w wysokości 100% wynagrodzenia zgodnie z art pkt.1 k.p. W tym momencie pojawia sie problem czy w przypadku pracy w niedzielę będącej planowo dniem wolnym, jeśli pracownikowi nie udziela sie dnia wolnego w zamian za prace w niedzielę lub święto przysługują dwa dodatki prawo do dodatku wynikającego z art k.p. z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjetym okresie rozliczeniowym oraz prawo do 100% dodatku na podstawie art k.p. W uchwale z 15 lutego 2006 r. (sygn. akt II PZP 11/05) Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę, która była świadczona w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuję za każda godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art , 3 k.p. Inne stanowisko w tej sprawie prezentuje Główny Inspektorat Pracy, który uważa, że za prace w niedzielę i święto przysługują pracownikowi 2 dodatki w wysokości 100% wynagrodzenia. PRYWATNE WYJŚCIA PRACOWNIKÓW Wprowadzone zmiany w kodeksie pracy, przewidują możliwość udzielenia pracownikowi, na jego pisemny wniosek, czasu wolnego w trakcie godzin pracy w celu załatwienia spraw prywatnych. NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 12

13 Godziny na to przeznaczone, pracownik będzie musiał odpracować w uzgodnionym z pracodawcą terminie, ale niekoniecznie w tym samym dniu. Co ważne, powinno ono nastąpić w ramach tego samego okresu rozliczeniowego. Godziny odpracowania prywatnych wyjść nie stanowią pracy w godzinach nadliczbowych. NSZZ "SOLIDARNOŚC" REGION ZIEMIA RADOMSKA Strona 13

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe?

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, niedziele i święta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl Praca w niedziele i święta www.pip.gov.pl DNI WOLNE OD PRACY Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy Projekt 17 września 2012 r. DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

PRACA W DNI WOLNE OD PRACY PIOTR WOJCIECHOWSKI

PRACA W DNI WOLNE OD PRACY PIOTR WOJCIECHOWSKI PIOTR WOJCIECHOWSKI Art. 147. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. Piotr Wojciechowski

Praca w niedziele i święta. Piotr Wojciechowski Praca w niedziele i święta Piotr Wojciechowski Art. 151 9. 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 29 listopada 2012 projekt wpłyną do sejmu. 18 lutego 2013 skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Twojego okresu rozliczeniowego, a otrzymasz wymiar czasu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak Nowelizacja przepisów o czasie pracy Michał Olesiak Zmiany w czasie pracy od 23.08.2013 r. łamanie doby pracowniczej (ruchomy czas pracy) tworzenia harmonogramów wyjścia prywatne przedłużony okres rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy

6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy 6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy 6.1. Normy i ogólny wymiar czasu pracy Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w przyjętym

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK w w w.kadr yonline.pl Wydawca i Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Monika Załuska Redaktor merytoryczny Agnieszka Różańska

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa pracy -ograniczanie barier

Zmiany w przepisach prawa pracy -ograniczanie barier dr Magdalena Barbara Rycak -Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego ograniczanie barier Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy)

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) materiał pomocniczy dla zakładowych organizacji związkowych --- do użytku wewnątrzzwiązkowego --- Opracował: Dział Prawny Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ

Bardziej szczegółowo

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj Dr Tomasz Duraj FUNKCJE PRAWNEJ REGULACJI CZASU PRACY Funkcja ochronna prawna regulacja czasu pracy słuŝy ochronie pracownika przed nadmierną eksploatacją w procesie pracy ze strony pracodawcy FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: 1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Czas pracy: 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Planowanie i rozliczanie czasu pracy w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz z omówieniem stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy - warsztaty dla wymagających.

Bardziej szczegółowo

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Kod szkolenia: 342216 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016.

Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016. Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016 Spis treści Rozdział I DEFINICJA CZASU PRACY 11 1. Problematyka czasu

Bardziej szczegółowo

Praca w soboty, niedziele i święta (planowana i nieplanowana) w związku z ograniczeniem pracy w handlu w niedzielę

Praca w soboty, niedziele i święta (planowana i nieplanowana) w związku z ograniczeniem pracy w handlu w niedzielę Praca w soboty, niedziele i święta (planowana i nieplanowana) w związku z ograniczeniem pracy w handlu w niedzielę Muszą być średnio co najmniej 2 dni wolne w tygodniu W każdym systemie czasu pracy pracownik

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze CZAS PRACY 2014. Stan prawny: Styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze CZAS PRACY 2014. Stan prawny: Styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze CZAS PRACY 2014 Stan prawny: Styczeń 2014 r. CZAS PRACY 2014 Stan prawny: Styczeń 2014 roku Publikacja Czas pracy 2014 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Lublin, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Lublin, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy, z uwzględnieniem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z nowymi przepisami Kod szkolenia: 445614 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w czasie pracy w 2013 r.

Zmiany w czasie pracy w 2013 r. Kraków, 7 stycznia 2014 r. ELASTYCZNY CZAS PRACY W SAMORZĄDZIE. ZMIANY W CZASIE PRACY W 2013 r. Zmiany w czasie pracy w 2013 r. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA. CZASU PRACY w 2015 roku

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA. CZASU PRACY w 2015 roku PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY w 2015 roku Cel szkolenia Celem szkolenia jest kompleksowo omówienie problematyki związanej z czasem pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Kod szkolenia: 82315 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów.... 1. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1.1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 1.2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 3 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Wymiar i rozkład czasu pracy

Wymiar i rozkład czasu pracy dr Magdalena Barbara Rycak - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego Tygodniowy wymiar czasu pracy łącznie

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP.

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. Kod szkolenia: 384317 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Systemy czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 837017 Temat: odw-czas pracy - jak poprawnie ewidencjonować, planować i rozliczać czas pracy z uwzględnieniem pracodawców samorządowych 28 Wrzesień Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak. Systemy czasu pracy

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak. Systemy czasu pracy Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak Systemy czasu pracy Systemy czasu pracy Podstawowy opisany w art. 129 kodeksu pracy Zadaniowy opisany w art. 140 kodeksu pracy Równoważny opisany w

Bardziej szczegółowo

Program 1. Wpływ zmian w przepisach Kodeksu pracy na rozliczanie czasu pracy w 2014 r.

Program 1. Wpływ zmian w przepisach Kodeksu pracy na rozliczanie czasu pracy w 2014 r. Zmiany w czasie pracy Podstawowe Informacje Cena: zł Lokalizacja: Do ustalenia Ilość godzin: 8 Ilość miejsc: 20 Termin: Do ustalenia Typ szkolenia: Otwarte Opis Nowy Rok jest zazwyczaj okazją do wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 451014 Temat: Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy z uwzględnieniem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY;

KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY; KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY; Pracodawca zatrudniający pracownika musi liczyć się z tym, że umówiona kwota wynagrodzenia brutto to tylko część kosztów związanych z wynagradzaniem pracownika.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy

2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy WARSZTATY Z CZASU PRACY W 2017 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP Kod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 13 czerwca 2014 r.

Zielona Góra, 13 czerwca 2014 r. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Aneta Bełżecka - radca prawny 65-454 Zielona Góra, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 17/5 Tel./fax 68/4512997 NIP 925-125-43-52, REGON 080275884, e-mail radca@belzecka.pl Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.

Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. W treści Regulaminu Pracy z dnia 25.02.2005 r. dokonuje się następujących zmian: 1. Pracodawca niniejszym dokonuje zmiany

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kierownik zespołu - team leader UE we Wrocławiu

Prawo pracy. Kierownik zespołu - team leader UE we Wrocławiu Prawo pracy Kierownik zespołu - team leader UE we Wrocławiu Prawo pracy 1. Czas pracy 2. Rozwiązanie umowy o pracę 3. Kary porządkowe 4. Świadectwo pracy 5. Urlopy wypoczynkowe Czas Pracy - definicja Czasem

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH

PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH w w w.kadr yonline.pl Kierownik Grupy Wydawniczej Rafał Rybarski Wydawca Katarzyna Sénat Redaktor prowadząca Monika Załuska Konsultant merytoryczny

Bardziej szczegółowo

odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny

odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny Kod szkolenia: 515416 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I Planowanie i rozliczanie czasu

Bardziej szczegółowo

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie.

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie. Załącznik Nr 3 Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie. 1 1. W Urzędzie Miejskim w Łomży obowiązuje z zastrzeżeniem 2, 3, 4, 5 pkt 1 i 3 w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Czas pracy planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa

Czas pracy planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Czas pracy 2017 - planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/29/7633/25045

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Czas pracy w 2012 roku. Planowanie i r ozliczanie Rozdział 2. Wymiar czasu pracy w 2012 roku Redakcja: DTP:

Rozdział 1. Czas pracy w 2012 roku. Planowanie i r ozliczanie Rozdział 2. Wymiar czasu pracy w 2012 roku Redakcja: DTP: Spis treści Rozdział 1. Czas pracy w 2012 roku. Planowanie i rozliczanie...5 O czym trzeba pamiętać, planując czas pracy...5 Prawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy...6 Wymiar czasu pracy niepełnoetatowca...

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ich w praktyce przez pracodawców

Stosowanie ich w praktyce przez pracodawców CZAS PRACY Kodeksowe regulacje należą do najważniejszych i najbardziej skomplikowanych przepisów prawa. Stosowanie ich w praktyce przez pracodawców wzbudza wątpliwości co do prawidłowo przyjmowanej wykładni.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Obecny stan prawny

Uzasadnienie. Obecny stan prawny Uzasadnienie Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną

Bardziej szczegółowo

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska Czas pracy w 2008 roku 23 p r z y k ł a d o w e

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska Czas pracy w 2008 roku 23 p r z y k ł a d o w e www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska Czas pracy w 2008 roku 23 p r z y k ł a d o w e g r a f i k i Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie Czas

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY 2016. Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny: Styczeń 2016 r.

CZAS PRACY 2016. Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny: Styczeń 2016 r. CZAS PRACY 2016 Przepisy z praktycznym komentarzem Stan prawny: Styczeń 2016 r. CZAS PRACY 2016 PRAKTYCZNY KOMENTARZ Publikacja Czas pracy 2016 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki,

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

- Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych problemów występującej w prawie pracy

- Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych problemów występującej w prawie pracy Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 75215 Temat: Czas pracy w roku w 2015 roku - Unikaj naruszeń stosując przepisy 27 Marzec Rybnik, Centrum miasta, Kod szkolenia: 75215 Koszt szkolenia: 350.00

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w samorządzie

Czas pracy w samorządzie Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i orzeczeń SN Szkolenie adresowane jest do pracodawców

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Spis treści Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Praca w godzinach nadliczbowych zasady ogólne... 1 1. Zasady polecania pracy nadliczbowej... 1 1.1. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych...

Bardziej szczegółowo

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w Dyżur pracowniczy Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 25 ust.

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. Stan prawny marzec 2014 r. www.pip.gov.pl www.prawawpracy.pl 1

Czas pracy. Stan prawny marzec 2014 r. www.pip.gov.pl www.prawawpracy.pl 1 Czas pracy Stan prawny marzec 2014 r. www.pip.gov.pl www.prawawpracy.pl 1 Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym

Bardziej szczegółowo

Wydłużony okres rozliczeniowy warunki wprowadzenia i przykłady stosowania

Wydłużony okres rozliczeniowy warunki wprowadzenia i przykłady stosowania Wydłużony okres rozliczeniowy warunki wprowadzenia i przykłady stosowania Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Autorzy: Joanna Kaleta, Szymon Sokolik Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia

odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia Kod szkolenia: 888716 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2010 roku 23 przykładowe grafiki

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2010 roku 23 przykładowe grafiki www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2010 roku 23 przykładowe grafiki Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie CZAS PRACY w 2010

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł PRAWO PRACY i CZAS PRACY W 2018 R. DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia - z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.879 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1497 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.661 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2009.01.01 zm. Dz.U.2007.99.661 2009.06.28 zm. Dz.U.2009.79.670

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. Październik 2013

Czas pracy. Październik 2013 Czas pracy Październik 2013 Okres rozliczeniowy dłuższy niż miesiąc Duża swoboda w nierównomiernym rozłożeniu czasu pracy w okresie rozliczeniowym, Możliwość skumulowania czasu pracy w pewnych fragmentach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia. WLR Training Group Sp. z o.o. wlr.com.pl

Oferta szkolenia. WLR Training Group Sp. z o.o. wlr.com.pl Oferta szkolenia WLR Training Group Sp. z o.o. wlr.com.pl Tworzenie harmonogramów czasu pracy i wyznaczenie stałych godzin pracy oraz ustalanie rekompensaty za dodatkową pracę w różnych systemach czasu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 sierpnia 2001 r. Druk nr 782

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 sierpnia 2001 r. Druk nr 782 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 24 sierpnia 2001 r. Druk nr 782 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w placówkach służby zdrowia

Czas pracy w placówkach służby zdrowia Czas pracy w placówkach służby zdrowia Sędzia Krzysztof Dembowski Sąd Rejonowy w Nisku Mielec, 24.10.2008 r. Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

Rekompensata za godziny nadliczbowe

Rekompensata za godziny nadliczbowe Rekompensata za godziny nadliczbowe W artykule omówiono problematykę dotyczącą udzielania przez pracodawcę rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w formie wynagrodzenia i dodatku oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw.

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Ryszard Galas Logisoft http://galas.com.pl http://tacho.shop.pl Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Na podstawie tekstu ujednoliconego aktualnego w

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Niezbędnik kadrowej: Zakaz dyskryminacji co (i jak) rozliczamy w zatrudnieniu w ramach przydatna tzw. strategia, doby pracowniczej orzecznictwo sądów i tygodnia pracy pracowniczego? 1 Bardzo długa umowa

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o czasie pracy

Zmiany w przepisach o czasie pracy Dr Magdalena Rycak prodziekan Wydziału Prawa i Administracji kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Zmiany w przepisach o czasie pracy W

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE CZASU SŁUŻBY POLICJANTÓW ORAZ UPOSAŻENIA I REKOMPENSATY Z TYM ZWIĄZANYCH

PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE CZASU SŁUŻBY POLICJANTÓW ORAZ UPOSAŻENIA I REKOMPENSATY Z TYM ZWIĄZANYCH PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE CZASU SŁUŻBY POLICJANTÓW ORAZ UPOSAŻENIA I REKOMPENSATY Z TYM ZWIĄZANYCH Propozycje nowych rozwiązań w zakresie czasu służby policjantów oraz uposażenia i rekompensaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo