Kod ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:"

Transkrypt

1 filologia romańska SYLABUSY rok III stopień I rok akademicki 2010/11 wersja polska Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego filologia filologia romańska Nazwisko osoby prowadzącej: dr Olga Wrońska Liczba godzin zajęć: 30 Liczba punktów ECTS: 5 studia stacjonarne I stopnia Rok III, semestr 5 Język wykładowy: francuski Autentyczne materiały audiowizualne dotyczące bieŝących Zaliczenie na ocenę wydarzeń w kulturze Francji, tendencji społecznych i problemów politycznych jako przyczynek do dyskusji oraz materiał do ćwiczeń leksykalnych. Praktyczna nauka języka z naciskiem na rozumienie ze słuchu i wypowiedz ustną. Poszerzanie i problematyzowanie wiedzy o Francji. Na zajęciach na bieŝąco śledzimy aktualności. Źródłem nagrań jest radio France culture, telewizja Arte oraz Internet. Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego, (Expression Écrite) dr Katarzyna Kotowska Liczba godzin zajęć (z podziałem na wykłady, Liczba punktów ECTS: 60 godzin ćwiczeń studia stacjonarne I stopnia III rok, semestr zimowy i letni Język wykładowy: francuski rozwijanie sprawności językowych (redagowanie streszczenia, sprawozdania i syntezy) Zaliczenie na ocenę Zajęcia mają charakter ćwiczeń doskonalących i sprawdzających kompetencje językowe dotyczące redakcji tekstów Ćwiczenia mają za zadanie doskonalić umiejętność wypowiedzi pisemnej w języku francuskim. Wykorzystywane są ćwiczenia dotyczące zagadnień gramatyczno-leksykalnych, stylistycznych oraz ortografii. Głównym złoŝeniem zajęć jest opanowanie technik redagowania streszczenia, sprawozdania i syntezy (skracania, parafrazowania, odnajdywania

2 synonimicznych struktur leksykalnych i gramatycznych, itp). 1-3.Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne Redagowanie streszczenia, kompozycja, praca nad słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi. ćwiczenia, praca indywidualna, test Redagowanie streszczenia, kompozycja, praca nad słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi, ćwiczenia, praca indywidualna, test Redagowanie syntezy, kompozycja, praca nad słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi, ćwiczenia, praca indywidualna, test Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. A. Bloomfield, E.Daill, DELF B activités, CLE International, Paris 2006, coll. Le nouvel entraînez-vous. A. Bloomfield, A. Mubanga Beya, DELF B activités, CLE International, Paris 2006, coll. Le nouvel entraînez-vous. C. Charnet, Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse, Hachette, Paris, 1998, P.-Y. Roux, 120 fiches d évaluation en classe de Fle, Didier, Paris C. Leroy-Miquel, A. Golliot-Lété, Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, Clé international, Paris 2004, C. Miquel, Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, niveau avancé, Clé international, Paris 2002, C. Peyroutet, La pratique de l expression écrite, Nathan, Paris, 1991, coll. Repères pratiques Nathan, F. Tauzer-Sabatelli, J-L Montemont, S. Poisson-Quinton, DALF, B1,B2,B3,B4, Clé international, Paris opanowanie technik redagowania streszczenia, sprawozdania i syntezy Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka francuskiego filologia romańska filologia mgr Barbara Brzezicka Liczba godzin zajęć (z podziałem na wykłady, 30 stacjonarne dzienne I stopnia Omawianie tekstów i materiałów pomocniczych w nauczaniu języka francuskiego. Przygotowywanie konspektów zajęć. Samodzielne prowadzenie lekcji (45 minut) w ramach zajęć. Twórcza praca nad własnymi pomysłami na ciekawe ćwiczenia. Komentowanie i analizowanie zajęć obserwowanych w ramach praktyk studenckich. Liczba punktów ECTS: 5 Rok III, semestr I Język wykładowy: francuski Zaliczenie na podstawie oddanych konspektów, prowadzonych lekcji i przygotowania do zajęć. 2 semestry metodyki nauczania języka francuskiego historia i teoria Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnego prowadzenia lekcji języka francuskiego.

3 Cele nauczania i wybory metodologiczne. Etapy rozwoju umiejętności językowych, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Ocena wybranych podręczników. Od obserwacji i analizy do strategii dydaktycznych. Interakcje w klasie. Zasady nauczania słownictwa, gramatyki, pisowni i wymowy. Zasady nauczania poszczególnych kompetencji językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie). Ocenianie. Wieloznaczność, ironia i humor w nauczaniu. J. Jereczek-Lipińska, Didactique des discours en français langue étrangère, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa H. Komorowska, Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego: kontrola, ocena, testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa E. Bérard, L approche communicative théorie et pratiques, CLE International, Paris Materiały internetowe : (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) (wybrane materiały dydaktyczne) Studenci zdobędą umiejętność przygotowywania konspektów, wyboru odpowiednich materiałów i prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka francuskiego. Nazwa przedmiotu: Poezja francuska XX wieku filologia filologia romańska dr Tomasz Swoboda Liczba godzin zajęć (z podziałem na wykłady, Liczba punktów ECTS: 2 30 godzin konwersatorium licencjackie rok II i III, semestr letni Język wykładowy: fakultatywny francuski Lektura tekstów poetyckich i omówień krytycznych. Aktywność na zajęciach. Końcowa praca pisemna. Dyskusja nad tekstami. Pisemna analiza i interpretacja tekstu. Wstęp do literaturoznawstwa. Student nabywa wiedzę o wybranych zagadnieniach francuskiej poezji XX-wiecznej oraz uczy się analizować i interpretować teksty poetyckie. Twórczośc poetycka następujących autorów: Michel Leiris, Antonin Artaud, Georges Bataille, Roger Caillois, Henri Michaux, Francis Ponge, Yves Bonnefoy, Claude Roy, Philippe Jaccottet, Jean-Pierre Faye, Jacques Dupin, Michel Deguy, Bernard Noël, Marie-Claire Bancquart, Henri Meschonnic, Jacques Roubaud, Emmanuel Hocquard, Liliane Giraudon, Jean-Michel Maulpoix, Pierre Alferi.

4 1. M. Leiris, Mots sans mémoire, Paris, Gallimard, A. Artaud, Œuvres, Paris, Gallimard, G. Bataille, Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, R. Caillois, Pierres, Paris, Gallimard, H. Michaux, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, F. Ponge, Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, Y. Bonnefoy, Poèmes, Paris, Gallimard, K. Rodowska, Na szali znaków: czternastu poetów francuskich, Wrocław, Biuro Literackie, J.-L. Steinmetz, Les temps sont venus: essais sur la poésie du XXe siècle, Nantes, Cécile Défaut, J.-M. Gleize, À noir: poésie et littéralité, Paris, Seuil, Wiedza o wybranych zagadnieniach francuskiej poezji XX-wiecznej. Analiza i interpretacja tekstów poetyckich. Nazwa przedmiotu: fakultet (ELEMENTY LITERATURY WŁOSKIEJ) KFR FILOLOGIA ROMAŃSKA DOROTA KARWACKA-CAMPO Liczba godzin zajęć (z podziałem na wykłady, 30 GODZIN KONWERSATORIUM DZIENNE I STOPNIA Liczba punktów ECTS: 2 II i III ROK SEMESTR ZIMOWY Język wykładowy: POLSKI wykład połaczony ze wspólną lekturą, analizą i interpretacją oryginalnych tekstów w języku włoskim ZALICZENIE UZYSKANIE POSTAWOWEJ WIEDZY NA TEMAT LITERATURY WŁOSKIEJ W JEJ OGÓLNYM ZARYSIE Początki literatury włoskiej. Wielcy poeci i prozaicy okresu średniowiecza, renesansu, nowoŝytni oraz ich dzieła Oryginalne fragmenty tekstów zaczerpnięte z dzieł włoskich pisarzy Tłumaczenie, analiza i interpretacja tekstów literatury włoskiej Nazwa przedmiotu: Grammaire Contrastive Filologia Filologia Romańska dr Gilles Quentel Liczba godzin zajęć (z podziałem na wykłady, Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 30 studia sjacjonarne I stopnia Rok III, semestr I

5 Język wykładowy: język francuski analiza, ćwiczenia egzamin 1. La Théorie Indo-Européenne 2. La Grammaire Comparée 3. La Phonétique Indo-Européenne 4. Les Langues Indo-Européennes 5. La Grammaire Indo-Européenne 6. La Genèse des langues d Europe 7. La Théorie des substrats 8. Les langues substratiques en Europe. 1. Beekes, R. Comparative Indo-European Linguistics, Benjamins 2. Renfrew C. L Enigme Indo-Européenne, Flammarion 3. Mallory, J : The Indo-Europeans, Thames & Hudson 4. Dumézil, G. : Mythe et Epopée, Gallimard 5. Bopp, F : Grammaire Comparée des langues indo-européennes (sur le site Gallica) 6. Alinei, M : Paleolitic Continuity Theory of Indo-Europeans (sur le site de l auteur) 7. Pokorny, J : Proto-Indo-European Etymological Dictionary, IELR Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia pisemne filologia filologia romańska dr Tomasz Swoboda Liczba godzin zajęć (z podziałem na wykłady, Liczba punktów ECTS: 5 pkt. 60 godzin ćwiczeń licencjackie rok III, semestr letni obowiązkowy Język wykładowy: polski Lektura, tłumaczenie, dyskusja. Teoria tłumaczenia. Student nabywa umiejętność tłumaczenia tekstów oraz refleksji nad przekładem. Filozoficzne, stylistyczne, techniczne aspekty przekładu. Refleksja nad przekładem: Aktywność na zajęciach. Praca semestralna (przekład tekstu). Egzamin końcowy pisemny przekład tekstu i refleksja metatekstualna.

6 11. J. Lisowski, Dwujęzyczność, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga, pod red. S. Pollaka, s ; A. Kamieńska, Pochwała niemoŝliwości, [w:] ibidem, s R. Ingarden, O tłumaczeniach, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod red. M. Rusinka, Wrocław, Ossolineum, 1955, s R. Jakobson, Językowe aspekty tłumaczenia, przeł. Z. Sroczyńska, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga, pod red. S. Pollaka, s ; H. Krzeczkowski, Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza, [w:] ibidem, s ; W. Natanson, O tłumaczeniu sztuk teatralnych, [w:] ibidem, s ; J. Parandowski, Autor i tłumacz, [w:] ibidem, s ; A. WaŜyk, Przygody i doświadczenia, [w:] ibidem, s E. Szary-Matywiecka, O czytaniu i przekładzie, [w:] Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, pod red. E. Balcerzana, Wrocław, Ossolineum, 1984, s E. Balcerzan, Przekład jako cytat, [w:] Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, Warszawa, PWN, 1985, s ; A. LegeŜyńska, Tłumacz czyli drugi autor, [w:] ibidem, s A. Drzewicka, François Villon i dwóch Franciszków Wilonów, [w:] Przekład, jego tworzenie się i wpływ, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s ; T. StróŜyński, Rabelais spolszczony. Rzecz o przekładzie Boya, [w:] ibidem, s ; M. Falska, Kilka uwag na temat polskich przekładów utworów teatralnych Paula Claudela, [w:] ibidem, s U. Dąmbska-Prokop, Tłumaczenie sposobów nawiązania w Małym Księciu, [w:] Przekład, jego tworzenie się i wpływ, pod red. M. Filipowicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, Universitas, 1996, s ; M. Nowotna, Niepewność i moŝliwość jako zasady organizacji tekstu w powieści P. Modiano Dimanche d août (formy temporalne conditionnel i ich transpozycje na język polski), [w:] ibidem, s ; A. Cieślikowa, Jak ocalić w tłumaczeniu nazwy własne?, [w:] ibidem, s J. Brzozowski, Dlaczego zawód tłumacza jest w pogardzie?, [w:] Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, pod red. M. Filipowicz-Rudek et al., Kraków, Universitas, 1997, s ; U. Dąmbska-Prokop, Tłumacz kanibal?, [w:] ibidem, s ; M. Nowotna, Jak tłumaczyć nieokreślone?, [w:] ibidem, s ; E. Skibińska, L Amant po polsku, czyli niedole on, [w:] ibidem, s G. Steiner, Po wieŝy Babel: problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Kraków, Universitas, 2000, rozdz. 1: Rozumienie jako przekład, s G. Steiner, Przekład jako conditio humana, przeł. O. i W. Kubińscy, [w:] Przekładając nieprzekładalne III: o wierności, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2007, s ; T. Bałuk-Ulewiczowa, W oczach i uszach, w sercu i na sumieniu tłumacza. Kilka uwag o etyce zawodowej w pracy tłumacza, [w:] ibidem, s ; E. Skibińska, Ten trzeci, ta trzecia w przekładzie. Smaki Prowansji Anglikom opisane, Polakom wytłumaczone, [w:] ibidem, s P. Ricœur, O tłumaczeniu, przeł. T. Swoboda, [w:] P. Ricœur, P. Torop, O tłumaczeniu, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008, s U. Dąmbska-Prokop, Jak tłumaczyć kolokwializmy w Zazie w metro Raymonda Queneau?, [w:] Głos i dźwięk w przekładzie, pod red. J. Brzozowskiego et al., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, s ; M. Kurek, Niemądre to czy głupie? Kolokwializmy i elementy obrazoburcze w przekładach Les premières communions Arthura Rimbauda, [w:] ibidem, s ; A. Adamczyk, Słychane we francuskim przekładzie Wojny polsko-ruskiej Doroty Masłowskiej, [w:] ibidem, s ; J. Brzozowski, WciąŜ ten sam głos. Trzy polskie przekłady wiersza Yves a Bonnefoy, [w:] ibidem, s J. Górnikiewicz, Humor strategie tłumaczeniowe (na przykładzie gier słów w filmie Alaina Chabata Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre ), [w:] Poczucie humoru a przekład, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008, s ; U. Paprocka-Piotrowska, Z czego śmieją się Francuzi? Z czego śmieją się Polacy? O polskim przekładzie albumu Asteriks na Korsyce (Goscinny, Uderzo), [:] ibidem, s Oryginał a przekład (fragmenty tekstów): 1. S. Mallarmé, Poésies, préface d Y. Bonnefoy, édition établie et annotée par B. Marchal, Paris, Gallimard, 1992; idem, Wybór poezji, red. A. WaŜyk, Warszawa, PIW, G. Poulet, Hugo, [w:] idem, Études sur le temps humain: la distance intérieure, Paris, Pocket, 1996; idem, Hugo, przeł. D. Eska, [w:] idem, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne, wybór J. Błońskiego i M. Głowińskiego, przedmowa J. Błońskiego, Warszawa, PIW, A. Artaud, Le théâtre et son double, [w:] idem, Œuvres, édition établie, présentée et annotée par É. Grossman, Paris, Gallimard, 2004; idem, Teatr i jego sobowtór, przekł. i wstęp J. Błoński, noty J. Błoński i K. Puzyna, Warszawa, WaiF, H. Michaux, Un certain plume, [w:] idem, Œuvres complètes, t. II, édition établie par R. Bellour avec Y. Tran, Paris, Gallimard, 2001; idem, Niejaki Piórko, przekład i wstęp J. Lisowski, Warszawa, Czuły Barbarzyńca, M. Proust, Sodome et Gomorrhe, [w:] idem, À la recherche du temps perdu, texte établi sous la dir. de Y. Tadié,

7 Paris, Gallimard, 1999; idem, Sodoma i Gomora, przeł. T. śeleński (Boy), Warszawa, PIW, M. Butor, La modification, Paris, Minuit, 1957; idem, Przemiana, przeł. I. Wieczorkiewicz, Warszawa, PIW, P. Ricœur, Temps et récit III: le temps raconté, Paris, Seuil, 1991; idem, Czas opowiadany, przeł. U. Zbrzeźniak, Kraków, Wydawnictwo UJ, A. Gide, Les caves du Vatican, [w:] idem, Romans, récits et soties; œuvres lyriques, introduction M. Nadeau, notice et bibliographie Y. Davet et J.-J. Thierry, Paris, Gallimard, 1958; idem, Lochy Watykanu, przeł. T. śeleński (Boy), Warszawa, Czytelnik, G. Apollinaire, Œuvres poétiques complètes, Paris, Gallimard, 1956; idem, Nowe przekłady, przeł. J. Hartwig i A. Międzyrzecki, Kraków, Wydawnictwo Literackie, J.-P. Richard, René Char, [w:] idem, Onze études sur la poésie moderne, Paris, Seuil, 2000; idem, René Char, przeł. J. Prokop, [w:] Sztuka interpretacji, t. II, wybór i oprac. H. Markiewicz, Wrocław, Ossolineum, Stendhal, La chartreuse de Parme, [w:] idem, Romans et nouvelles, t. II, texte établi et annoté par H. Martineau, Paris, Gallimard, 1952; idem, Dzieław wybrane, przeł. T. śeleński (Boy), t. V: Pustelnia parmeńska, Warszawa, PIW, R. Queneau, Zazie dans le métro, Paris, Gallimard, 2006; idem, Zazi w metrze, spolszczyła M. Ochab, Warszawa, PIW, R. Caillois, Au cœur du fantastique, [w:] idem, Œuvres, édition établie par D. Rabourdin, Paris, Gallimard, 2008; idem, W sercu fantastyki, przeł. M. Ochab, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, Przekład (fragmenty): 1. Ch. Dobzynski, Pologne: la poésie dans tous ses états, Europe, novembre décembre G. Poulet, Musset, [w:] Études sur le temps humain: la distance intérieure, Paris, Pocket, J. Tardieu, La jeune fille et le haut-parleur, [w:] idem, Œuvres, Paris, Gallimard, G. Bachelard, Lautréamont, Paris, Corti, C. Cusset, Un brillant avenir, Paris, Gallimard, G. Rodenbach, Bruges-la-Morte, Paris, Flammarion, G. Bataille, Schéma d une histoire des religions, [w:] idem, Œuvres complètes, t. VII, Paris, Gallimard, A. Erlande-Brandenburg, Qu est-ce qu une église?, Paris, Gallimard, A. Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, E. Gombrich, D. Eribon, Ce que l image nous dit. Entretiens sur l art et la science, Paris, Cartouche, Dictionnaire des littératures de langue française XIX e siècle, Encyclopædia Universalis / Albin Michel, P. Louvrier, Georges Bataille, la fascination du mal, Paris, Rocher, A. Mérot, Du paysage en peinture dans l Occident moderne, Paris, Gallimard, 2009.

Copyright by Wacław Rapak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved

Copyright by Wacław Rapak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Recenzent prof. Stanisław Jaworski Projekt okładki Anna Sadowska Na okładce: Mouvements, 1950 1951 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Filologicznego Copyright by

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria 09.0-06-02-C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II 15 1. Opis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI IV. 1. INFORMACJE OGÓLNE Dziekan: ad. Marek Moździerz Prodziekan: prof. AM Hanna Michalak Wydziałowy koordynator ECTS: Prof. AM Hanna Michalak Tel. 052 3211 525 IV.2. System kształcenia, program studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: 050100.68 Wyksztalcenie pedagogiczne. Program II stopnia (magisterski): Lingwokulturoznawstwo

PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: 050100.68 Wyksztalcenie pedagogiczne. Program II stopnia (magisterski): Lingwokulturoznawstwo MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ FEDERALNA PAŃSTWOWA BUDŻETOWA INSTYTUCJA OŚWIATOWA WYŻSZEGO SZKOLNICTWA PROFESJONALNEGO «TOMSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY» (TPUP) PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006A 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła-Behrens Stopień naukowy: doktor habilitowany Stanowisko: profesor UP Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra Glottodydaktyki i nauczania zdalnego Zainteresowania naukowe:

Bardziej szczegółowo