Katalog przedmiotów ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog przedmiotów ECTS"

Transkrypt

1 Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2009/2010 1

2 Spis przedmiotów: Numer 1: Język obcy nowożytny...3 Numer 2: Psychologia...4 Numer 3: Pedagogika...5 Numer 4: Metodyka nauczania języka polskiego w szkole średniej...6 Numer 5: Warsztaty metodyczne...8 Numer 6: Nauczanie integrujące przedmiotów humanistycznych

3 Numer Nazwa przedmiotu: Język obcy nowożytny 3. Formuła przedmiotu: ćwiczenia warsztatowe 4. Typ przedmiotu: obowiązkowy, zakończony egzaminem 5. Rok: I, semestr 1. i Liczba punktów ECTS: Liczba godzin w tygodniu: 2 9. Liczba godzin w semestrze: 30 [36] 10. Język nauczania: wybrany język obcy 11. Wykładowcy: pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 12. Wymagania wstępne: znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Oceny Kształcenia Językowego (znajomość języka po ukończeniu studiów licencjackich). kształcenie umiejętności komunikowania się w języku obcym, doskonalenie znajomości gramatyki wybranego języka obcego, poznawanie literatury w wybranym języku, poznawanie kultury kraju (krajów) posługujących się określonym językiem. Po ukończeniu kształcenia językowego student posługuje się wybranym językiem na poziomie biegłości językowej B2+ ESOKJ i jest przygotowany do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów 14. Program nauczania: program ustalają poszczególni prowadzący (program uwzględnia potrzeby oraz poziom grupy) 15. Metody i formy oceny pracy studenta: ocena ciągła w trakcie zajęć, kolokwia zaliczeniowe, egzamin końcowy. 16. Zalecane lektury i materiały pomocnicze: wykaz obowiązujących podręczników i innych materiałów pomocniczych podają prowadzący na pierwszych zajęciach 17. Uwagi dodatkowe: 3

4 Numer Nazwa przedmiotu: Psychologia 3. Formuła przedmiotu: wykład 4. Typ przedmiotu: obowiązkowy, zakończony zaliczeniem 5. Rok: I 6. Liczba punktów ECTS: 3 8. Liczba godzin w tygodniu: 1 9. Liczba godzin w semestrze: 15 [12] 11. Wykładowcy: pracownicy Instytutu Psychologii 12. Wymagania wstępne: zaliczony kurs psychologii na poziomie licencjackim 14. Program nauczania: 15. Metody i formy oceny pracy studenta: 16. Zalecane lektury i materiały pomocnicze: 17. Uwagi dodatkowe: 4

5 Numer Nazwa przedmiotu: Pedagogika 3. Formuła przedmiotu: wykład 4. Typ przedmiotu: obowiązkowy, zakończony zaliczeniem 5. Rok: I 6. Liczba punktów ECTS: 3 8. Liczba godzin w tygodniu: 1 9. Liczba godzin w semestrze: 15 [12] 11. Wykładowcy: pracownicy Instytutu Pedagogiki 12. Wymagania wstępne: ukończony kurs pedagogiki na poziomie licencjackim 14. Program nauczania: 15. Metody i formy oceny pracy studenta: 16. Zalecane lektury i materiały pomocnicze: 17. Uwagi dodatkowe: 5

6 Numer Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole średniej 3. Formuła przedmiotu: wykład 4. Typ przedmiotu: obowiązkowy, zakończony egzaminem (rok drugi, semestr trzeci) 5. Rok: II 6. Liczba punktów ECTS: 5 8. Liczba godzin w tygodniu: 1 9. Liczba godzin w semestrze: Wykładowcy: pracownicy Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego 12. Wymagania wstępne: ukończony kurs metodyki na poziomie licencjackim, zaliczone praktyki zawodowe w szkole podstawowej i gimnazjum. przygotowanie do realizacji procesu dydaktycznego w szkole ponadgimnazjalnej, zapoznanie ze strukturą treści programowych, kształcenie umiejętności adaptowania wiedzy do specyfiki szkoły. 14. Program nauczania: założenia reformy specyfika liceum profilowanego, technikum formy wypowiedzi przewidziane programem nauczania w szkole średniej kształcenie sprawności językowej a kształcenie literackie i kulturowe, egzamin maturalny wymagania, zasady i kryteria oceniania, integracja kształcenia językowego i literackiego na poziomie szkoły średniej. 15. Metody i formy oceny pracy studenta: 16. Zalecane lektury i materiały pomocnicze: Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa Dyduchowa A., Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika, Kraków Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa Jaworski M., Metodyka nauki o języku polskim, Warszawa Kopeć U., Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży, Rzeszów 2000 (wybrane rozdziały). Polonistyka zintegrowana, red. J. Pasterska, K. Ożóg, Rzeszów 2000, (wybrane teksty). Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, red. H. Kurczab, U. Kopeć, E. Kozłowskiej, Rzeszów 2002, (wybrane teksty). Programy nauczania w zakresie języka dla szkół średnich, przykładowe prace uczniowskie, testy egzaminacyjne. 17. Uwagi dodatkowe: Treści omawiane na wykładzie, ćwiczeniach, warsztatach, konwersatorium są podstawą egzaminu na zakończenie II n/2s. 6

7 3. Formuła przedmiotu: ćwiczenia 4. Typ przedmiotu: obowiązkowy, zakończony zaliczeniem z oceną 5. Rok: II 6. Liczba punktów ECTS: 5 8. Liczba godzin w tygodniu: 2 9. Liczba godzin w semestrze: Wykładowcy: pracownicy Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego 12. Wymagania wstępne: ukończony kurs metodyki na poziomie licencjackim, zaliczone praktyki zawodowe w szkole podstawowej i gimnazjum przygotowanie do realizacji procesu dydaktycznego w szkole ponadgimnazjalnej, zapoznanie z e strukturą treści programowych, założenia nowej matury. 14. Program nauczania: Lekcja w zreformowanej szkole, metody i formy pracy, aktywizowanie ucznia, Sposoby pracy nad wybranymi zagadnieniami kształcenia językowego, Kryteria poprawy wypracowań współczesne systemy oceniania, omówienie na przykładzie prac maturalnych, Formy wypowiedzi w programie szkoły średniej. 15. Metody i formy oceny pracy studenta: obecność, aktywność, kolokwium. 16. Zalecane lektury i materiały pomocnicze: spis lektur podany przy wykładzie. 17. Uwagi dodatkowe: 7

8 Numer 5 1. Nazwa przedmiotu: Warsztaty metodyczne 3. Formuła przedmiotu: ćwiczenia warsztatowe 4. Typ przedmiotu: obowiązkowy, zakończony zaliczeniem 5. Rok i semestr: I, semestr 2 6. Liczba punktów ECTS: 6 8. Liczba godzin w tygodniu: 2 9. Liczba godzin w semestrze: 30 [24] 11. Wykładowcy: dr Elżbieta Mazur, dr Dorota Karkut 12. Wymagania wstępne: student ukończył studia 1. stopnia w zakresie filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską oraz zaliczył przedmioty specjalizacji nauczycielskiej przewidziane w siatce studiów w 1 semestrze studiów 2 stopnia. przygotowanie studentów do nauczania języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz odbycia praktyki asystencko-hospitacyjnej w liceum; kształtowanie umiejętności planowania, działania i wartościowania w obrębie nauczania języka polskiego w liceum. 14. Program nauczania: Kanon lektur w edukacji polonistycznej w liceum. Omówienie programów i podręczników do szkół ponadgimnazjalnych. Kompetencje nauczyciela polonisty w szkole średniej. Istota egzaminu maturalnego. Arkusze egzaminacyjne (poziom podstawowy i rozszerzony). Klucze maturalne. Historia literatury w szkole. Metoda eksplikacji. Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego w liceum. Analiza i interpretacja porównawcza. Między słowem, obrazem i dźwiękiem, czyli o kontekstach dzieła literackiego. Kształcenie językowe w liceum. Problematyka językowo-stylistyczna. Ocenianie umiejętności polonistycznych podejście analityczne i holistyczne. Praca nad esejem. Prezentacje multimedialne na lekcjach polskiego. Kryteria oceny prezentacji multimedialnych. Projektowanie scenariuszy lekcji języka polskiego w szkole średniej. 15. Metody i formy oceny pracy studenta: ocenianie ciągłe (aktywność podczas zajęć); projekty i ćwiczenia praktyczne (opracowanie konspektów oraz scenariuszy lekcji języka polskiego w szkole średniej); kolokwium zaliczeniowe. 16. Zalecane lektury i materiały pomocnicze: Programy nauczania, podręczniki dla uczniów oraz poradniki dla nauczycieli szkoły ponadgimnazjalne S. Bortnowski, Jak zmienić polonistykę szkolną? Warszawa S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa S. Bortnowski, Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach polskiego, Warszawa B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, wyd. trzecie zmienione, Warszawa A. Grodecka, Lektury stulecia. Słynni pisarze, wielkie dzieła. Kanon XX wieku. Analizy i interpretacje literackie. Wypisy, Warszawa

9 A. Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki, t. 1 i 2. red. B. Chrząstowska, Warszawa 1995, J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne, Kraków A. Krawczyk, Literackie fascynacje malarstwem. Teksty, zadania, szkice interpretacyjne, Kielce H. Kurczab, Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej, Rzeszów Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, cz. 1, Warszawa 1991, cz. 2, Wrocław Lekcje poezji w szkole średniej. Propozycje analiz i interpretacji wybranych utworów, cz. I, pod red. A. Krawczyk, Kielce Lekcje poezji w szkole średniej (propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich), cz. II, pod red. S. Żaka, Kielce Lekcje poezji w szkole średniej (poezja na maturze), cz. III, pod red. M. J. Kowalczyk, A. Krawczyk, Kielce Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, wyd. III, Gdańsk B. Myrdzik, Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Lublin A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków Olimpiada literatury i języka polskiego, pod red. B. Chrząstowskiej i T. Kostkiewiczowej, Warszawa Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków A. Ślósarz, Media w służbie polonisty, Kraków K. Stróżyński, Ocenianie umiejętności polonistycznych podejście analityczne i holistyczne, Język Polski w Szkole Średniej 2000/2001, nr 1, s Z. Uryga, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa-Kraków W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40- lecia pracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach, pod red. Z. Urygi, R. Jedlińskiego, M. Sienko, Kraków Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, pod red. H. Kurczaba, U. Kopeć, E. Kozłowskiej, Rzeszów Uwagi dodatkowe: limit osób w grupie: 12; termin rejestracji na zajęcia: dwa tygodnie od rozpoczęcia semestru. 9

10 Numer Nazwa przedmiotu: Nauczanie integrujące przedmiotów humanistycznych 3. Formuła przedmiotu: wykład 4. Typ przedmiotu: obowiązkowy, zakończony zaliczeniem 5. Rok: II 6. Liczba punktów ECTS: 5 8. Liczba godzin w tygodniu: 1 9. Liczba godzin w semestrze: 15 [12] 11. Wykładowcy: pracownicy Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego 12. Wymagania wstępne: 14. Program nauczania: 15. Metody i formy oceny pracy studenta: 16. Zalecane lektury i materiały pomocnicze: Uwagi dodatkowe: 10

Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015

Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 SPIS PRZEDMIOTÓW: MODUŁ XI/1: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO XI/1 A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych SYLABUS Nazwa przedmiotu Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. PSYCHOLOGIA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 75 godzin Usytuowanie w siatce: I i II semestr Forma

Bardziej szczegółowo

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 (1,5+1,5) Blok przedmiotów obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO

KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO DLA STUDENTÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH na rok akademicki 2013/2014, na semestr zimowy.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo