ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Szczytnicka 36/1 Wrocław Tel.: Fax: ; I.2. Znak sprawy: WIZIPISI/POIG/ZM-U/2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: W ramach realizacji projektu pn.: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę serwera II.2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego serwera o następujących parametrach: LP Parametr Wymagana wartość 1 Klasa serwera PowerEdge T420 lub równoważny* 2 Procesor 2 x Intel Xeon E v2, 1.90GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W, DDR3-1600MHz 3 Obudowa 3.5" z 8 miejscami typu Hot-Plug Hard drive 4 Pamięć RAM 6 x 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width 5 Dyski HDD 2 x 2TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) wraz z UEFI BIOS Setting 6 Wewnętrzny moduł SD 2GB SD Card 7 Kontroler RAID PERC H310 Adapter RAID Controller 8 Konfiguracja RAID C8 - RAID 1 for H310/H710, 2 SAS/SATA/SSD HDDs 9 Karta sieciowa Wbudowana Broadcom 5720 Dual Port 1GBE 10 Dodatkowa wymienna pamięć masowa PowerVault RD1000, Removable HD Cartridge for RD1000, 1 TB SATA (1TB native/2tb 1

2 11 Wewnętrzny napęd optyczny DVD+/-RW, SATA 12 Porty 2x USB 3.0 compressed), LTO Tape Cleaning Cartridge 13 Zasilacz Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W, zasilanie 240V 14 System operacyjny Windows Server 2012 R2, Standard Edition lub równoważny*, minimum dwie licencje VM, 2 socket 15 Inne preinstalowane wyspecjalizowane oprogramowanie aplikacje do modelowania ontologii w języku OWL2, aplikacja do modelowania diagramów UML, repozytorium RDF, zintegrowane środowisko programistyczne wraz z systemem kontroli wersji i systemem ciągłej integracji oprogramowanie serwerowe do zarządzania repozytoriami Git / SVN oprogramowanie antywirusowe oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oprogramowanie do wirtualizacji oprogramowanie do zdalnego zarządzania *w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego trzeba udokumentować jego funkcjonalną i wydajnościową tożsamość z wartością wymaganą. Miejsce dostawy zamówienia: siedziba zamawiającego. Termin realizacji zamówienia 10 dni, ale nie później niż do Termin płatności 14 dni, od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. II.3. Wymagania związane z gwarancją Gwarancja min. 3 lata gwarancji, serwis w miejscu instalacji typu Next Business Day, wsparcie techniczne 24/7. II.4. Prawa autorskie Nie dotyczy II.5. Wymagania dotyczące Oferentów: 2

3 1. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy spełniają wymagania opisane w poniższych punktach. 1 posiadają zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie dostawy serwerów. Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w realizacji min. 1 projektu polegającego na dostawie serwera o wartości brutto min.: ,00 zł. Projekt powinien być zakończony nie później niż 3 lata przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza tylko wykazanie projektów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia zrealizowanych przez Oferenta. Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, w trakcie weryfikacji przedłożonych ofert. W przypadku nie wywiązania się Oferenta z deklaracji zgodności w wymogami Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od oceny przedłożonej oferty i wycofać ją z trybu wyboru Wykonawcy. II.6.Warunki składania ofert: 1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 3. Termin związania ofertą: 30 dni 4. Oferty należy złożyć do r. 5. Oferty należy złożyć w elektronicznie na adres mailowy 6. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać: a. Formularz ofertowy załącznik nr 1; b. Oświadczenie Oferenta załącznik nr 2; c. Wykaz zrealizowanych projektów - załącznik nr 3 d. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określający zasady reprezentacji Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub kopię w/w dokumentów oznaczonych klauzulą za zgodność z oryginałem ; jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych dokumentów, wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta (pełnomocnictwa) w oryginale lub kopii w/w dokumentów oznaczonych klauzulą za zgodność z oryginałem. 7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent. II.7. Tryb oceny ofert: 1. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty. 2. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie. 3. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu zgodnie z zasadą konkurencyjności przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy z wybranym Oferentem. II.8. Kryteria oceny ofert: 1. Cena = 100% 3

4 a) Oceniana jest cena netto w polskich złotych; b) W przypadku podania przez Oferenta ceny rażąco niskiej, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wysokość ceny całkowitej. c) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli z wyjaśnień wynika, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub wyjaśnienia są lakoniczne. 4

5 III.1. Finansowanie projektu: SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający informuje, że projekt Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. III.2. Informacje administracyjne: Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o. Ul. Szczytnicka 36/1, Wrocław Mail: Nr fax: ) Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych. 2) Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów drogą mailową. 3) Oferenci zobligowani są w terminie 2 dni do potwierdzenia drogą mailową (na adres zwrotny) otrzymania zapytania. 4) Pytania należy kierować na adres mailowy: Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert. 5) W sprawach formalnych należy kontaktować się z Michałem Berezowskim pod numerem telefonu ( w godz. 8:00-16:00). 6) Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe. 5

6 SEKCJA IV: Załączniki IV.1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Pieczątka firmowa Ja, niżej podpisany/a. Działając w imieniu i na rzecz firmy. w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe nr WIZIPSI/1/2014 z dnia r., którego przedmiotem jest dostawa serwera Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym w kwocie: Przedmiot zamówienia Wartość netto Stawka VAT/ kwota Wartość brutto Dostawa serwera słownie wartość netto:.. słownie wartość brutto: Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert oraz w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.... Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 6

7 IV.2. Załącznik nr 2: Treść oświadczenia Pieczątka firmowa Składając ofertę na realizację zdania pn.: dostawa serwera w imieniu firmy..niniejszym oświadczam, że jako Oferent: 1) Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszego zapytania o cenę ; 2) Złożona przeze mnie oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, na jakie składam ofertę; 3) Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania o cenę; 4) Posiadam zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania o cenę; 5) Nie zalegam z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 6) Nie zalegam z opłacaniem podatków i innych opłat US.... Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 7

8 IV.3. Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych projektów Pieczątka firmowa Składając ofertę na realizację zdania pn.: dostawa serwera w imieniu firmy.. niniejszym oświadczam, że jako Oferent posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. Lp. Nazwa i zakres projektu Odbiorca projektu (Zamawiający), nazwa, adres i nr telefonu Okres realizacji (od do) Wartość brutto... Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 8

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Intergraph Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Tel.: 22 495 88 00 Fax: 22 495 88 01 http://www.intergraph.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 414 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania.

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo