SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zakup Laptopa typu Rugged na potrzeby budowy Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zakup Laptopa typu Rugged na potrzeby budowy Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE O CENĘ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1. Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: MindMade sp. z o.o. KRS REGON: NIP: kapitał zakładowy: PLN w całości opłacony Adres siedziby: ul. Śniadeckich 10, Warszawa Tel.: mail: II.1. Określenie przedmiotu zamówienia: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup Laptopa typu Rugged na potrzeby budowy Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA. II.1.2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionego sprzętu, na potrzeby budowy Centrum Zarządzania (CM) dla projektu AMSTA. 1. Komputer (laptop) typu RUGGED z ekranem dotykowym (Wydatek 1) 1 sztuka II.1.3 Specyfikacja techniczna Sprzęt wymieniony w pkt II.1.2 został zdefiniowany poprzez cechy wymagane, które muszą być spełnione (oferowany sprzęt musi mieć cechy nie gorsze niż wymagane) oraz cechy pożądane, które zwiększają punktację za ofertę.

2 1. Wymagania dla Komputera (laptop) typu RUGGED z ekranem dotykowym Cecha/parametr Wymagalność Dodatkowe punkty Procesor i5 lub równoważny i7 lub równoważny Pamięć RAM 8GB 16GB Dysk twardy 500GB 750GB Ekran 15 dotykowy Klawiatura układ qwerty amerykańska Mysz optyczna z pokrętłem, bezprzewodowa Bezpłatny OS lub bez OS Obsługa sieci Ethernet 1 Gbit/s Port USB 2.0 minimum 1 Praca na zasilaniu bateryjnym minimum 4 godziny Karta dźwiękowa z wyjściami mini-jack Klasa szczelności IP 53 Pożądany +10 Pożądany +10 Pożądany +5

3 II.2 Warunki, termin i sposób złożenia oferty 1. Oferty należy złożyć do 15 maja 2014r. do godziny 12: Oferty należy nadsyłać mailem na adres z tytułem OFERTA - Zakup Laptopa typu Rugged na potrzeby budowy Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA. 3. Oferta może zawierać kilka wariantów uwzględniających lub nie opcjonalne cechy sprzętu. 4. Oferta powinna zawierać w cenie dostawę do Zamawiającego. 5. Oferta nie spełniająca kryteriów wymaganych zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 6. Oferta złożona na formularzu cenowym z Załącznika nr 1 powinna zawierać: 1) cenę łączną w PLN, 2) spełnienie parametrów opcjonalnych, 3) termin realizacji dostawy liczony w dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia, 4) podpis osoby/osób umocowanych do reprezentowania Oferenta. 7. Termin związania ofertą: 14 dni od dnia wymienionego w punkcie Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent. 9. Oferty jakie wpłyną po terminie zostaną uznane za nieważne. 10. Złożenie oferty jest potwierdzeniem, że: 1) Oferent akceptuje warunki niniejszego zapytania o cenę oraz 2) Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 3) Zaproponowane rozwiązania posiadają parametry i cechy nie gorsze niż zdefiniowane wymaganiach oraz 4) Oferent nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 5) Oferent nie zalega z opłacaniem podatków i innych opłat US. II.3. Tryb rozpatrzenia ofert: 1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego. 2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty. 3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 1 dzień roboczy od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie. 4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu zgodnie z zasadą konkurencyjności przedłożonych ofert, Zamawiający określi najkorzystniejszą ofertę i poinformuje oferentów o wyniku procesu decyzyjnego. 5. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem MindMade do zakupu przedmiotu zamówienia od oferentów.

4 II.4. Kryteria oceny ofert: 1. Maksymalnie oferta może otrzymać 95 pkt 55 pkt cena, 20 pkt termin dostawy, 20 pkt opcje według poniższej formuły: Po = 55 C min + 20 T min + Opcje C ofer T ofer Gdzie: Po Punktacja oferty C min Cena najtańszej oferty C ofer Cena z oferty ocenianej T min Minimalny czas dostawy T ofer Czas dostawy z oferty ocenianej Opcje dodatkowe punkty zgodnie z tabelką powyżej 2. Najlepszą ofertą jest oferta o najwyższej liczbie punktów. 3. W przypadku podania przez Oferenta ceny rażąco niskiej, przy której zachodzi ryzyko stosowania rozwiązań, technologii i materiałów o obniżonej jakości, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wysokość cen jednostkowych jak i ceny całkowitej. III.1. Finansowanie projektu: SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający informuje, że projekt Opracowanie Innowacyjnego, Zaawansowanego, Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 III.2. Informacje administracyjne: Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona mailem na adres 1) Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych. 2) Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów drogą mailową. 3) W sprawach technicznych i/lub formalnych dotyczących zapytania należy kontaktować się z Jackiem Dynysiuk mailowo pod adresem lub telefonicznie Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 1 dzień przed ostateczną datą złożenia ofert. 4) Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na adresy na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.

5 SEKCJA IV: ZAŁĄCZNIKI IV.1. Załącznik nr 1: Formularz cenowy Opis / cena netto Nazwa oferowanego sprzętu... Model oferowanego sprzętu.. Cena oferowanego sprzętu... Termin realizacji dostawy liczony w dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia... Niniejszym oświadczam, że jako Oferent: Procesor i5 i7 Pamięć RAM 8GB 16GB Nazwa opcji Dysk twardy 500GB 750GB Ekran 15 dotykowy Klawiatura układ qwerty amerykańska Mysz optyczna z pokrętłem, bezprzewodowa Bezpłatny OS lub bez OS Obsługa sieci Ethernet 1 Gbit/s Port USB 2.0 minimum 1 Praca na zasilaniu bateryjnym minimum 4 godziny Karta dźwiękowa z wyjściami mini-jack Klasa szczelności IP 53 Czy spełniona (oznaczenie kwadratu oznacza spełnienie kryterium) 1) Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszego zapytania o cenę oraz 2) Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia na jakie składam ofertę oraz 3) Zaproponowane rozwiązania posiadają parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż zdefiniowane w dokumentacji projektowej oraz 4) Nie zalegam z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 5) Nie zalegam z opłacaniem podatków i innych opłat US. Imię i nazwisko: telefon adres mailowy do złożenia zamówienia Pieczątka firmowa i podpis osoby reprezentującej oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Intergraph Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Tel.: 22 495 88 00 Fax: 22 495 88 01 http://www.intergraph.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013 Sulechów, 12.08.2013r Powiat Zielonogórski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów Tel. +48 68 385 26 86 Fax +48 68 385 33 04 sekretariat@zsp-sulechow.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr 1. 24 szt. obciążenie jednego poziomu. Regał nr 2. 9 szt.

DOTYCZY: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr 1. 24 szt. obciążenie jednego poziomu. Regał nr 2. 9 szt. Strona 1 DOTYCZY: Zapytanie ofertowe na regały wysokiego składowania komplet w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof S.A. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki Zabrze, 30.10.2012r Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki Gimnazjum nr 20 w Zabrzu realizujące w partnerstwie z firmą Pro Publico projekt Dziś nauka, jutro zawód w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Odolanów 05-09-2013 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Szerokie Pasmo w Każdym Domu 2011 - etap czwarty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 121/2013 Kielce, dn. 13. 03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi wynajmu sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo